DUYURU: 14.10.2014/21
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
10.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “18.09.2014 tarih ve 30 Sayılı
Kurum Kararı” ile, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair
Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin usul ve esasların açıklandığı 28.02.2013 tarih
ve 5 sayılı KGK Kararında değişikliğe gidilmiştir.
Söz konusu Karar’da yer alan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
I- BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE
DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
AÇIKLANDIĞI KGK KARARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK:
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereği bağımsız
denetime tabi olacak şirketler 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Söz konusu BKK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise (bağımsız denetim
kriterlerinin karşılanmasında münferit veya konsolide tablolardan hangisinin
dikkate alınacağı ile denetim eşiklerine ilişkin 2 yıllık sürenin nasıl dikkate
alınacağı gibi) KGK tarafından yayımlanan 28.02.2013 tarihli, 5 sayılı Karar’da
açıklanmıştı.
Yukarıda belirtilen düzenlemelerin ardından;
1) KGK tarafından TMS/TFRS’lerin uygulama kapsamında değişikliğe
gidilerek, BKK’da yazılı üç kriterden ikisini art arda iki yıl aştığı için
1
bağımsız denetime tabi olan şirketlere 2014 yılı başından geçerli olmak
üzere TMS/TFRS uygulaması yönünden ihtiyarilik sağlanmış
(01.09.2014/11 sayılı Duyurumuz),
2) 2014/5973 sayılı BKK ile de, şirketlerin denetime tabi olup olmadıklarının
tespitinde dikkate alınan üç kriterdeki tutarsal hadler düşürülerek
denetime tabi şirketlerin sayısı artırılmıştı.
Bu defa, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair BKK’nın
uygulama usul ve esaslarının açıklandığı 28.02.2013 tarihli, 5 sayılı KGK Kararı,
yukarıda belirtilen iki değişiklikle uyum sağlanması amacıyla güncellenmektedir.
Yapılan düzenleme esasa ilişkin herhangi bir yenilik ve/veya değişiklik
içermemektedir.
Söz konusu düzenleme ile, 28.02.2013 tarihli, 5 sayılı KGK Kararı’nın 5. ve 10.
maddelerinde yer alan denetim eşiklerine ilişkin parasal hadler, son yayımlanan
2014/5973 sayılı BKK ile uyumlu olarak;
 Aktif toplamı için 75 milyon TL ve üzeri,
 Yıllık net satış hasılatı için 150 milyon TL ve üzeri,
 Çalışan sayısı için 250 çalışan ve üzeri
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Ayrıca, 28.02.2013 tarihli, 5 sayılı KGK Kararı’nın “Esas Alınacak Finansal
Tablolar” başlıklı 11. maddesi TMS/TFRS’lerin (zorunlu) uygulama kapsamını
daraltan Karar paralelinde değiştirilmiştir. Buna göre;
 Denetime tabi olan şirketler, daha sonraki hesap dönemlerinde denetim
kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif toplamının ve
yıllık net satış hasılatının hesabında VARSA TMS/TFRS’lere uygun olarak
hazırladıkları finansal tablolarda yer alan tutarları esas alacaklardır.
 TMS/TFRS’leri uygulayan şirketler açısından, bağlı ortaklık ve iştirak
kavramları Türk Ticaret Kanunu ve TMS/TFRS’lerdeki anlamlarıyla
dikkate alınacaktır.
 Bu durumda, ölçütler belirlenirken bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon
2
yöntemine, iştiraklerin ise özkaynak yöntemine göre konsolide
edildikleri finansal tablolar kullanılacaktır.
 TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların
BULUNMAMASI DURUMUNDA ise, kendileri ile bağlı ortaklıkları ve
iştiraklerinin vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak
üzere hazırladıkları bilanço ve gelir tablolarındaki son iki hesap
dönemine ilişkin tutarlar dikkate alınarak bağımsız denetim eşiklerinin
aşılıp aşılmadığı tespit edilecektir.
İşbu Duyuru konusu 18.09.2014 tarihli, 30 Sayılı KGK Kararı’nın tam metnine
www.kgk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi B Blok No:9 Kat:4
3
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
www.lineardenetim.com
Download

DUYURU:14.10.2014/21