DUYURU: 23.10.2014/25
Bilindiği üzere, 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer
Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği ile daha önce çıkarılmış olan Tebliğler
yürürlükten kaldırılmış ve mevcut tebliğlerin tamamı (bir kısım ilave ve
değişikliklerle birlikte) tek bir tebliğde toplanmıştı.
16.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 seri no.lu Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile
01.11.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yukarıda belirtilen KDV
Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Sözü
edilen değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
I- 1 SERİ NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ:
A- Külçe Metal Teslimlerinde
Değiştirilmiştir:
Uygulanan
KDV
Tevkifat
Oranı
Külçe metal teslimleri için 7/10 olarak uygulanmakta olan kısmi tevkifat oranı
5/10’a indirilmiştir.
B- Hizmet İhracından Kaynaklanan KDV İadeleri ve Teminat Çözümü
İşlemlerinin YMM Raporuna İstinaden Yapılabilmesine İmkan
Sağlanmıştır:
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde hizmet ihracından doğan KDV iadelerinin
sadece vergi inceleme elemanları tarafından düzenlenecek vergi inceleme
1
raporuna dayanılarak yapılabileceği, iade için teminat verilmesi halinde ise
verilen teminatın yalnızca vergi inceleme raporuna istinaden çözülebileceği
hüküm altına alınmıştı.
İşbu Duyuru konusu yeni düzenlemeye göre, hizmet ihracı işlemlerinden doğan
nakdi iadeler YMM raporu ile yerine getirilebilecek ve (varsa) verilen teminatlar
da YMM raporu ile çözülebilecektir.
C- Yolcu Beraberi Eşya Satışından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinde
Gereken Belgeler Azaltılmıştır:
Yolcu beraberi eşya satışından kaynaklanan KDV iade taleplerinde “Yüklenilen
KDV Listesi” ile “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu”nun aranılması
uygulamasından vazgeçilmiştir.
Böylelikle, yolcu beraberi eşya ihracında alıcının ödediği KDV tutarını iade eden
satıcıların indiremeyip de iade konusu yaptıkları KDV’nin iadesi taleplerinde
“Yüklenilen KDV Listesi” ile “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu”nun
düzenlenmesine gerek bulunmayacaktır.
D- İhraç Kayıtlı Teslimler İle İlgili Mahsup Ve İade Taleplerinde Aranan
Belgelerde Değişikliğe Gidilmiştir:
İhraç kayıtlı teslimler ile ilgili iade ve mahsup taleplerinde ilgili meslek odasına
üyelik belgesinin noter onaylı olarak ibraz edilmesi gerekmekteydi. İşbu Duyuru
konusu düzenleme ile söz konusu belgenin noterlerce onaylanması
zorunluluğuna son verilmiş olup, ilgili meslek odası tarafından söz konusu
belgenin onaylanması yeterli olacaktır.
E- Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İmal Edilen Malların İhraç
Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV’nin Hesabında Düzenleme
Yapılmıştır:
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesi
kapsamında teslimde bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi
mükelleflerin iadesini talep edebileceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim
2
nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için
geçici 17. madde kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV
tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile sınırlandırılmıştı.
Söz konusu düzenlemeye göre, DİİB kapsamında yurt içinden tecil-terkin
uygulanarak satın alınan mal bedellerinin bu hesaplamaya dahil edileceği, KDV
Kanunu’nun 16/1-b maddesi gereği ithalatta KDV istisnası uygulanan tutarın ise
söz konusu hesaplamaya dahil olmayacağı (iadeye konu edilebilecek tutarın bu
miktarda artacağı) yönünde bir anlam çıkmaktaydı.
Yapılan yeni düzenleme ile, iade konusu edilebilecek verginin hesabında, tahsil
edilmeyen KDV’den yapılacak olan bu indirimin sadece yurtiçinde yapılan
teslimlerde DİİB sayesinde ödenmeyen KDV ile sınırlı olmadığı, DİİB konusu
malın imalinde kullanılan maddelerin ithalatı esnasında ödenmeyen KDV’lerin
de bu hesaplamaya dahil edileceği (netice itibariyle iadeye konu edilebilecek
tutarın bu miktarda azalacağı) vurgulanmıştır.
F- Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tadil, Bakım Ve
Onarımında Müşterek Proje Hazırlanabilmesine İmkan Sağlanmıştır:
KDV Kanunu’nun 13/1-a maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması
ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu araçların tadil, bakım ve
onarımı şeklinde sağlanan hizmetler KDV’den istisnadır.
KDV Genel Uygulama Tebliğine göre, söz konusu istisnadan yararlanılması için
her bir araç için ayrı ayrı proje hazırlanması ve her bir projeye ilişkin olarak
alınacak hizmetlerin elektronik ortamda sisteme girilmesi gerekmekteydi.
Yapılan yeni düzenleme ile deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarına
yaptırılacak tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV istisnasından
yararlanmak isteyen mükelleflere, takvim yılı aşılmamak kaydıyla
belirleyecekleri bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek
bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmelerine imkan
sağlanmıştır.
3
G- YMM Raporuna İstinaden İade Alınabilecek Veya Teminatın Çözümü
İşlemleri Gerçekleştirilebilecek Olan KDV İstisnalarının Sayısı
Artırılmıştır:
KDV Genel Uygulama Tebliğine göre;
 Deniz, hava, demiryolu araçlarının imali, inşası, tamiri, bakımı, onarımı,
 Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler,
 Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj işlemleri,
 Limanların, hava meydanlarının ve bunlara bağlantı sağlayan demiryolu
hatlarının inşası, genişletilmesi ve yenilenmesi
işlemlerinden doğan nakit iadelerin sadece vergi inceleme elemanları
tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu veya teminatla yapılması ve
verilen teminatların da sadece vergi inceleme raporu ile çözülmesi
öngörülmekteydi.
İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile, yukarıda yer alan işlemlerden doğan nakdi iade
taleplerinin YMM raporu ile yapılması ve verilen teminatların da YMM raporu
ile çözülmesine imkan sağlanmıştır.
H- Münhasıran Teşvik Belgesi Sahibi Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının
Bildirim Formu Göndereceği Hususu Açıklığa Kavuşturulmuştur:
Teşvik belgesi almış olan devlet üniversiteleri ve hastaneleri ile belediyeler ve
benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının belge kapsamındaki makina ve teçhizat
alımlarında KDV istisnasından yararlanmak üzere vergi dairesinden istisna
belgesi almak istemeleri durumunda, bunların başvuru anında KDV
mükellefiyetinin bulunmaması halinde KDV mükellefiyeti olan iktisadi
işletmesine istisna belgesi verilecektir.
Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın devlet
üniversiteleri ve hastaneler ile belediyeler ve benzeri kuruluşların veya bunların
4
iktisadi işletmelerinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın
almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde
vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Bu düzenleme öncesinde, vergi dairesinden istisna belgesi alan tüm teşvik
belgesi sahibi mükelleflerin vergi dairesine bildirim vereceği şeklinde yer alan
ifade tartışmalara neden olmuştu.
İ- Kıymetli Taşların Borsa Üyeleri Arasında Borsa Dışındaki Teslimlerinde
Özel Matrah Şekli Uygulanması Kararlaştırılmıştır:
09.10.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Tamim’de belirtildiği üzere, 6552 sayılı (Torba)
Kanun ile, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci için
uygulanan KDV istisnasında işlem yeri bazında sınırlamaya gidilmiştir.
Söz konusu değişiklik sonrasında, daha önce işlem yerine bakılmaksızın
uygulanan KDV istisnası, 11.09.2014 tarihinden itibaren sadece SPK uyarınca
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere yapılan ithallerde, Borsa’ya
teslimlerde ve Borsa üyeleri arasında (borsa içinde ve dışında) yapılan el
değiştirme işlemlerinde uygulanabilecektir.
İşbu Duyuru konusu Tebliğde, yukarıda belirtilen kanuni düzenlemenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye
göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre
borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki
teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde “Özel
Matrah” şekli uygulanması uygun görülmüştür.
Buna göre, istisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu
taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli
taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş
bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat
esas alınacak, düzenlenecek faturada eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli
taşın cins, adet, kırat ve bedeli ayrıca yer alacaktır
5
J- İstisnaya Tabi Gayrimenkul Teslimlerinde İndirim Konusu Yapılan
Verginin Düzeltilmesi İle İlgili Hatalı İfade Düzeltilmiştir:
Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun 30/a maddesi uyarınca, daha önceden KDV’si
indirim hesaplarına dahil edilmiş olan malların (bu vergi indirimle giderilmiş
olsun veya olmasın) kısmi istisna kapsamında teslimi halinde, yüklenilen
KDV’nin düzeltilmesi, diğer bir deyişle teslimin gerçekleştiği döneme ait KDV
beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmesi gerekmektedir.
KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında işletmenin aktifinde 2 tam yıl
süreyle bulunan gayrimenkullerin istisnalı olarak satışında ise, bunların alımında
yüklenilmiş ve indirimle giderilememiş olan KDV’nin ilave edilecek KDV olarak
beyan edilmek suretiyle devrolan KDV’den çıkarılması gerekmektedir.
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, istisnaya tabi gayrimenkul teslimleri ile ilgili
olarak, satış tarihine kadar indirilmeyen KDV tutarının “İlave Edilecek KDV”
olarak beyan edilmesinin yanı sıra indirilecek KDV hesaplarından da çıkarılacağı
belirtilmişti.
Söz konusu ifade mükerrerliğe sebebiyet verebilecek tarzda olduğundan, KDV
Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan “indirilecek KDV hesaplarından
çıkarılarak” ibaresi ilgili Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
K- Organize Sanayi Bölgeleri Ve Küçük Sanayi Sitelerine Yönelik KDV
İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Olarak KDV Genel Uygulama
Tebliğine Açıklama Eklenmiştir:
KDV Kanunu’nun 17/4-k maddesinde yer alan düzenlemeye göre, organize
sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan
iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır.
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde söz konusu düzenlemenin uygulanmasına
ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktaydı. İşbu Duyuru konusu düzenleme
ile KDV Kanunu’nun 17/4-k maddesi kapsamındaki organize sanayi bölgeleri ve
küçük sanayi sitelerine yönelik KDV istisnasını açıklayan hükümler Genel
Uygulama Tebliği’ne eklenmiştir.
6
Buna göre;
 Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla
müteşebbis heyet, kooperatif ve diğer isimler altında oluşturulan
iktisadi işletmelerin sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna
kapsamında olacaktır.
 Bunlar tarafından yapılacak her türlü hizmet ifaları, arsa ve işyeri
dışındaki teslimler ile bu bölge veya site dışındaki arsa ve işyeri
teslimleri ise genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.
 Söz konusu iktisadi işletmelerin bizatihi kendilerine yapılan mal teslimi
ve hizmet ifaları için de KDV Kanunu’nda yer alan genel hükümler
uygulanacaktır.
L- SGK Alacaklarına İlişkin Gayrimenkul Alım Ve Satımında KDV İstisnası
Uygulaması:
09.10.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Tamim’de belirtildiği üzere, 6552 sayılı (Torba)
Kanun ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
geçici 41. maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya
devir ve teslimi ile bu taşınmazların SGK tarafından (müzayede mahallerinde
yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den
müstesna tutulmuştur.
İşbu Duyuru konusu Tebliğ düzenlemesine göre;
 Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV
Kanunu’nun (30/a) maddesi uygulanmayacağından, söz konusu işlemler
nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarına dahil edilmiş olan
KDV’nin ilave edilecek KDV olarak beyan edilmek suretiyle düzeltilmesine
gerek olmayacak,
 Anılan işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen
verginin ise mükelleflere iadesi mümkün olmayacaktır.
7
M- Kollektif Şirketler Ve Adi Ortaklıkların İndirimli Orana Tabi
İşlemlerinden Doğan KDV’nin Mahsuben İadesinin Talep Edilebileceği
Borçlar Sınırlandırılmıştır:
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenlemeye istinaden, faaliyetleri
indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi
ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacaklarının söz konusu şirketlerin
ortaklarının vergi ve SGK prim borçları ile elektrik ve doğalgaz borçlarına
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.
Yapılan yeni düzenleme ile, söz konusu işlemlerden kaynaklanan KDV iade
alacaklarının şirket ortaklarının elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup imkanı
ortadan kaldırılmıştır.
N- Genel İmal ve Genel İdare Giderleri Dolayısıyla Yüklenilen KDV’nin
İadesi İle İlgili Hatalı İfade Düzeltilmiştir:
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin mevcut halinde, iade hakkı doğuran işlem ile
ilgili genel imal ve genel idare giderleri dolayısıyla yüklenilen ve indirim konusu
yapılamayan KDV’nin mükelleflere iadesi için, söz konusu giderlerin iade hakkı
doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin olması gerektiği şeklinde (hatalı)
bir ifade yer almaktaydı.
İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile, Uygulama Genel Tebliği’nde geçen “iade hakkı
doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin” şeklindeki ifade “iade hakkı
doğuran işlemle ilgili olan” şeklinde değiştirilmiştir.
Böylelikle, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemden önce yapılmış
olan bu nev’iden giderlere ait KDV’nin de iade hesabına dahil edilebileceği
hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
O- Genel Giderler ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla
Yüklenilen KDV’nin İadesi İle İlgili Üst Limit, İndirimli Orana Tabi Olan
Ve Olmayan Her Türlü Mal İçin Eşit Hale Getirilmiştir:
8
İhraç kayıtlı olarak aldığı malı ihraç eden ihracatçılar, söz konusu mal ile ilgili
amortismana tabi iktisadi kıymet (ATİK) alımları nedeniyle yüklendikleri KDV’leri
iade olarak alabilmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, ihracatçıların ATİK
nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabilecekleri KDV tutarının,
ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile
ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı
aşamayacağı belirtilmekteydi.
Yapılan yeni düzenleme ile, ihracatçıların genel giderler ve ATİK nedeniyle
yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabilecekleri KDV tutarı, ihracat bedeli
ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak
suretiyle bulunacak tutar olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile,
indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı temininde hesaplanacak üst limit,
genel orana tabi mallar ile eşit hale getirilmiştir.
P- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin
İhracına Aracılık Ettikleri Firmalara Ait İndirilecek KDV Listesini Vermesi
Uygulamasına Son Verilmiştir:
Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, gümrük
beyannameli mal ihracından doğan KDV iadelerinde, hem kendilerinin hem de
ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listelerini vergi
dairesine vermek zorundaydılar.
Yapılan değişiklikle, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret
şirketlerinin ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini
vermeleri zorunluluğuna son verilmiştir.
R- İhraç Kayıtlı Teslimler Sebebiyle Oluşan İade Hakkının İndirim Olarak
Kullanılabileceği Dönem Konusuna Açıklık Getirilmiştir:
İhraç kayıtlı teslimler nedeniyle KDV iadesi çıkan mükellefler bu iade haklarını
nakden veya mahsuben talep etmek yerine dilerlerse devrolan KDV tutarını
artırmak suretiyle de kullanabilmektedirler. Bu tercihte bulunan mükelleflerin
KDV beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod
9
numaralı satır aracılığıyla söz konusu iade hakkı kadar devrolan KDV tutarını
yükseltmeleri gerekmektedir.
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bu işlemin sadece ihracatın gerçekleşebileceği
dönemde yapılabileceği anlamına gelen bir ifade yer almaktaydı.
Yapılan yeni düzenlemeyle, KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “en erken” ifadesi
eklenmek suretiyle, söz konusu işlemin ihracatın gerçekleştiği dönemden
sonraki herhangi bir ayda da yapılabileceği hususuna açıklık getirilmiştir.
S- Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge İddialarına Yapılan
İtirazın Rapora Bağlanması Zorunluluğuna Son Verilmiştir:
KDV Genel Uygulama Tebliğinde, İdare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu
yönünde bulgular bulunan bir belgenin, gerçek bir işleme dayandığı ve
dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığının, işlemin
tarafları veya ilgilileri tarafından, deliller bir rapora bağlamak suretiyle ileri
sürülmeleri gerektiği belirtilmişti.
İşbu Duyuru konusu Tebliğ’de, işlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin
delillerini yazı ile ileri sürebilecekleri belirtilmiş, delillerin rapora bağlanması ile
ilgili düzenleme mevcut metinden çıkarılmıştır. Buna göre, sözü edilen değişiklik
sonrasında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge iddialarına itiraz için
rapor hazırlanmasına gerek olmayacak, itirazların yazı ile yapılması mümkün
olacaktır.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
10
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi
B Blok No:9 Kat:4
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
www.lineardenetim.com
Download

DUYURU:23.10.2014/25