Sirküler Tarihi
Sirküler No
: 17.11.2014
: 2014/039
KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Maliye Bakanlığı 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 seri no.lu Tebliğde önemli
değişiklikler yapmıştır. Yapılan yeni düzenlemeler aşağıda açıklanmaktadır.
1. Nakit KDV iadelerinin Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılması
KDV iadelerinin sadece vergi denetim elemanları tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu veya
teminatla yapılması ve verilen teminatların da sadece vergi inceleme raporu ile çözülmesi öngörülen:
- Hizmet ihracı,
- Deniz, hava, demiryolu araçlarının imali, inşası, tamiri, bakımı, onarımı,
- Liman ve hava meydanı hizmetleri,
- Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj işlemleri,
- Limanların, hava meydanlarının ve bunlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının inşası,
genişletilmesi ve yenilenmesi, işlemlerinden doğan nakit iadelerin, YMM raporu ile yapılması ve verilen
teminatların da YMM raporu ile çözülmesi imkanı getirilmiştir.
2. Yolcu Beraberi Eşya İhracından Doğan İadelerde Aranılan Belgeler
Yolcu beraberi eşya ihracında alıcının ödediği KDV tutarını iade eden satıcıların indiremeyip iade
konusu yaptıkları KDV’nin iadesi taleplerinde “Yüklenilen KDV Listesi” ile “İadesi Talep Edilen KDV
Hesaplama Tablosu”nun istenmesinden vazgeçilmiştir.
3. Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İmal Edilen Malların
İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV’nin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici
17. maddesi kapsamında tecil terkin uygulanarak yurt içinden satın aldığı veya KDV istisnası
uygulanarak ithal ettiği ham ve yardımcı maddelerden imal ettiği malları doğrudan ihraç etmeyip, KDV
Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla veya geçici 17. maddesi kapsamında imalatçıihracatçıya tecil terkin uygulayarak teslim eden DİİB sahibi imalatçıların iadesini talep edeceği KDV
tutarı, tecil-terkin uygulayarak yaptığı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu
malların üretimi için geçici 17. madde kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin
ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır.
4. DİİB Kapsamındaki İhracatta Eşdeğer Eşyaya Ödenen KDV’nin İadesi
Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak imal ettiği malları
ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer
eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin, KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin ödediği
KDV’den iade edilecek tutar, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve
yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle
bulunacak tutarı aşamayacaktır.
Sayfa 1 / 3
5. Külçe Metal Teslimlerinde Uygulanan KDV Tevkifat Oranı Değişikliği
Külçe metal teslimlerinde hesaplanan KDV için uygulanacak olan kısmi tevkifat oranı (7/10)’dan
(5/10)’a indirilmiştir.
6. Deniz, Hava ve Demiryolu Araçlarının Tadil, Bakım ve Onarımında Müşterek Proje Hazırlanması
Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarına yaptıracağı tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV
istisnasından yararlanmak isteyen mükellefler,takvim yılı aşılmamak kaydıyla belirleyeceği bir
dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda
sisteme girebileceklerdir.
7. Teşvik Belgesi Sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bildirim Formu Göndermesi
Teşvik belgesi almış olan devlet üniversiteleri ve hastaneleri ile belediyeler ve benzeri kamu kurum ve
kuruluşlarının belge kapsamındaki makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnasından yararlanmak üzere
vergi dairesinden istisna belgesi almak istemeleri durumunda, bunların başvuru anında KDV
mükellefiyetinin bulunmaması halinde KDV mükellefiyeti olan iktisadi işletmesine istisna belgesi
verilecektir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın devlet
üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzeri kuruluşların veya bunların iktisadi işletmelerinin
bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV
beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
8. Kıymetli Taşlarda KDV İstisnası Uygulaması
Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere değerli taş ithali ve tesliminde özel matrah şekli uygulanacağı
açıklanmıştır.
9. Genel Yönetim Giderlerine Ait KDV’nin İade Hesabına Dahil Edilmesi
İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan bu giderlerden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısmın iade
hesabına dahil edileceği açıklanmıştır Buna göre iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemden
önce yapılmış olan bu giderlere ait KDV de iade hesabına dahil edilebilecektir.
10. ATİK’e Ödenen KDV’nin İade Hesabına Dahil Edilmesi
İhracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV
tutarının, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak
suretiyle bulunacak tutarı aşamayacağı açıklanmıştır.
11. Kısmi İstisna Uygulamasında İndirilen KDV’nin Düzeltilmesi
KDV Kanunu’nun 30/a maddesi uyarınca, daha önce KDV’si indirilmiş malların kısmi istisna kapsamında
teslimi halinde, yüklenilen KDV’nin düzeltilmesi gerekmektedir. Öte yandan Kanun’un 17/4-r
maddesindeki istisna uygulamasında işletmenin aktifinde 2 tam yıl süreyle bulunan gayrimenkullerin
satışında yüklenilen KDV’den o tarihe kadar indirim konusu yapılamamış olanların da indirilmemesi ve
gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak göz önüne alınması gerekmektedir. Bu
işlem, indirilemeyecek hale gelmiş olan yüklenilen KDV tutarının, KDV beyannamesinde “ilave edilecek
KDV” satırında gösterilmek suretiyle yapılacak, bu nedenle indirim hesaplarından çıkarma şeklinde bir
işlem yapılmayacaktır.
12. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde KDV İstisnası
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinde KDV istisnası uygulanacaktır. Bu işletmelerin yapacakları her
türlü hizmet ile arsa ve işyeri dışındaki diğer teslimleri ve bu bölge veya site dışındaki arsa ve işyeri
teslimleri genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır. Öte yandan, bunlara yapılan mal
teslimi ve hizmet ifalarında KDV uygulanacaktır.
Sayfa 2 / 3
13. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Talebinin İndirime Dönüştürülmesi
KDV Kanunu’nun 11/1-c ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV
iade alacaklarının indirim yoluyla telafi edilmesi mümkündür, bu tercihi yapan mükelleflerin tecil
edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin
“İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu
yapabileceklerdir. Bu düzeltme en erken ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde yapılabilecek,
ihracat gerçekleşmeden bu şekilde talepte bulunulamayacaktır.
14. Sahte Veya Yanıltıcı Belge İddialarına Karşı Yazı İle İtiraz Edilebilecektir
İdare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin, gerçek bir işleme
dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı, işlemin tarafları veya
ilgilileri tarafından, deliller bir rapora bağlamak suretiyle ileri sürülebileceği gibi, işlemin tarafları,
ilgililer ve mükelleflerin delillerini yazı ile de ileri sürebilecektir.
Yukarıdaki değişiklikleri içeren 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ 1 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Odit YMM ve Denetim A.Ş.
Sirküler 2014 / 039
Telefon: +90 (212) 219 00 81
Fax: +90 (212) 343 84 06
E-Mail: [email protected]
İstanbul, 17.11.2014
Sayfa 3 / 3
Download

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklikler