REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–055
16.10.2014
Konu:KDVUygulamaGenelTebliğindeYapılanDeğişiklikler Hatırlanacağı üzere “Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ilgili tebliğe dair açıklayıcı bilgilere; 2014‐16 ve 2014‐27 nolu sirkülerlerimizde yer verilmişti. Söz konusu tebliğe ilişkin olarak değişikliklerin yer aldığı, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)” ise 16.10.2014 tarih ve 29147 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Tevkifat Oranında Yapılan Değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan külçe metallerin tesliminde tevkifat oranı (7/10) dan (5/10) a düşürülmüştür. (I/C‐2.1.3.3.1.1.) YMM Raporu ile Yerine Getirilebilecek Nakden İade Taleplerinin Kapsamı Genişletilmiştir 1)Tebliğde yapılan değişiklik ile, hizmet ihracatından kaynaklanan nakden iade taleplerinin vergi inceleme raporu dışında ayrıca YMM raporu ile de yerine getirileceği düzenlenmiştir. (II/A‐2.3.2.) 2)Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak istisna kapsamında tadil, onarım ve bakım hizmeti verenlerin nakde iade talepleri, vergi inceleme raporunun yanı sıra YMM raporu ile de yerine getirilebilecektir. Yine faaliyetleri araç ve tesislerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu araçların imal ve inşasıyla ilgili yapılan teslim ve hizmetlerde, araç ve tesislerin bizzat imal ve inşasından, araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşasından kaynaklanan nakden iade talepleri ile faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan nakden iade talepleri, vergi inceleme raporunun yanı sıra YMM raporu ile de yerine getirilebilecektir. (II/B‐1.5.2.), (II/B‐1.5.3.1.1.), (II/B‐
1.5.3.1.2.1.), (II/B‐1.5.3.1.2.2.) ve (II/B‐1.5.3.2.) 3)Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerden kaynaklanan nakden iade talepleri vergi inceleme raporunun yanı sıra YMM raporu ile de yerine getirilebilecektir. (II/B‐2.4.2.) 4)3065 sayılı Kanunun (13/c) maddesine göre, altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler kapsamında nakden iade talepleri vergi inceleme raporunun yanı sıra YMM raporu ile de yerine getirilebilecektir. (II/B‐4.4.2.) 5)Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinden kaynaklanan nakden iade talepleri vergi inceleme raporunun yanı sıra YMM raporu ile de yerine getirilebilecektir. (II/B‐6.4.2.) www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık İade Taleplerinde ve İstisna İşlemlerde Düzenlenecek Belgelerde Yapılan Değişiklikler 1)Yüklenilen KDV listesi ve İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu, yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde istenecek belgeler arasından çıkarılmıştır. (II/A‐5.11.) 2)İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde istenen belgeler arasında sayılan ”İlgili meslek odasına üyelik belgesi için noter onaylı olma şartı kaldırılmıştır. (II/A‐8.13.) 3) Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmeleri mümkün hale getirilmiştir. (II/B‐1.2.) 4)Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak makine ve teçhizat dolayısıyla vergi dairesinden istenecek istisna belgesi için talepte bulunacak katma değer vergisi mükellefi olmayan birim ve kuruluşlar, devlet üniversiteleri ve hastaneler, belediyeler ve benzeri kuruluşlar olarak sınırlandırılmıştır. (II/B‐5.2.) 5) Ulusal güvenlik kuruluşlarına doğrudan yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasında yer alan “Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir” ibaresindeki “mühür” ifadesi “kaşe” olarak değiştirilmiştir. (II/B‐7.2.1.) ve (II/B‐7.2.2.) Tevkifat Uygulaması ve İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Doğan KDV İade Alacaklarının Mahsup Edileceği Borçlar Her iki iade alacağı için Tebliğin IV/A‐2.1.1. bölümünde belirtilen borçlar ile elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubunun yapılabileceği şeklinde düzenleme yapılarak, Tebliğ içerisinde bütünlük sağlanmıştır. (I/C‐2.1.5.2.1.) ve (III/B‐3.2.2.) Sadece faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilemeyecektir. (III/B‐3.2.2.) Dahilde İşleme Kapsamında Tecil Terkin Uygulamasında Değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil‐Terkin Uygulaması” başlıklı (II/A‐9.1.) bölümünün altıncı paragrafının birinci cümlesinde yer alan “3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar” ibaresi “yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar” şeklinde değiştirilmiştir. Kıymetli Taşlar İçin İstisna Düzenlemesi KDV oranlarında yapılan değişiklik sonucunda, Tebliğin kıymetli taşların teslimi ile ilgili (II/F‐4.7.3.) bölümü de değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci gibi kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi hariç diğer her türlü teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11.09.2014 tarihinden itibaren KDV istisnası kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık İhraç Kayıtlı Mal Alan İhracatçıların İade Talebi Tutarının Hesaplamasında Değişiklik İhraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Yapılan değişiklikle, ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarının, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacağı belirtilmiştir. (IV/A‐1.3.) Sahte Belge Olmadığı İddiasının Rapora Bağlama Zorunluluğu Kaldırılmıştır İdare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri veya mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun 3’üncü maddesindeki delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat edilirken, tarafların bu iddialarını sadece yazı ile ileri sürmelerinin yeterli olduğu belirtilmiş rapora bağlamaları zorunluluğu kaldırılmıştır. (IV/E‐5.) KDV Uygulama Genel Tebliğine Bazı Bölümler İlave Edilmiştir Tebliğe yeni ilave dilen söz konusu bölümler tebliğde ilgili oldukları bölüm numaraları ile birlikte aşağıdaki gibidir: (II/F‐4.23) Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna 3065 sayılı Kanunun (17/4‐k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır. Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır. Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.” KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir (II/G‐7) Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri 3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinde; “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık hükmü yer almaktadır. Buna göre,11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların; ‐ Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi, ‐ Bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisnadır. Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarına dahil edilmiş olan KDV tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine gerek yoktur. Bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.” (III/A‐4.8) Kıymetli Taş Teslimleri 3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4‐g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur. Kıymetli taşların bu durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV uygulanır. Buna göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür. İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınır. Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve bedeli ayrıca yer alacaktır.” Söz Konusu Tebliğe Bu Linkten Ulaşabilirsiniz. KDV Uygulama Genel Tebliği’nin değişiklikler işlenmiş son hali de aşağıda bulunmaktadır. Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Download

Sirküler - referansbd.com.tr