DUYURU: 01.09.2014/11
26.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “26 sayılı Kamu Gözetimi
Kurumu Kararı” ile, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS/TFRS’leri) uygulayacak şirketlerin
kapsamında daraltmaya gidilmiştir.
Buna göre, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bağımsız
denetime tabi olan şirketlerin bir bölümü (aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı
ve çalışan sayısı kriterlerinden ikisini sağladığı için bağımsız denetime tabi
olan şirketler gibi);
 2014 yılı finansal tablolarının hazırlanmasında TMS/TFRS’leri uygulamak
zorunda olmayacak,
 Söz konusu şirketlerin 2014 yılından itibaren TMS/TFRS’leri uygulaması
isteğe bağlı olacak,
 Bu şirketlerden TMS/TFRS’leri uygulamayı tercih etmeyenler halen yasal
defterlerin tutulmasında esas alınan Maliye Bakanlığı muhasebe
düzenlemelerine göre finansal tablolarını hazırlayacak,
 Maliye Bakanlığı muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanan söz
konusu finansal tablolar bağımsız denetime tabi olacaktır.
Bağımsız denetim kapsamında olmakla birlikte yukarıda belirtilen KGK Kararı ile
TMS/TFRS zorunluluğu kapsamından çıkarılan şirketlerin bağımsız denetim ve
Türk Ticaret Kanunu’nun bağımsız denetime bağladığı diğer sonuçları (internet
sitesi açmak gibi) yerine getirme zorunluluğu devam etmektedir.
Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemenin detayı aşağıdaki gibidir.
1
I- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMINI
DARALTAN 26 SAYILI KAMU GÖZETİMİ KURUMU KARARI:
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 14.11.2012
tarihli Kararı ile,
 660 sayılı KHK’de belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu
Kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534/2.
maddesinde sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının
hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına,
 Yukarıdaki kapsama dahil olmayanlar için ise Kurumca bir belirleme
yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın devamına
karar vermişti.
Bu defa, KGK, 26.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kararı ile;
 01.01.2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin
münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye
Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olan şirketleri Karar ekinde
liste halinde ilan etmiştir.
Söz konusu liste işbu Duyuru ekinde yer almaktadır.
Ekli listede tadaden sayılmayan kurum, kuruluş ve işletmeler için Kurumca bir
belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına
karar verilmiştir. Bununla birlikte, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve
işletmeler de münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe
bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceklerdir.
Söz konusu listede, Kurumun 14.11.2012 tarihli önceki Kararının aksine, Bakanlar
Kurulu Kararıyla (BKK) bağımsız denetime tabi olacak şirketler şeklinde bir
belirlemede bulunulmamıştır. Buna göre, 2012/4213 sayılı BKK kapsamında
bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan şirketlerin ekli listede yer almaması
halinde (2014 yılından geçerli olmak üzere) TMS/TFRS’leri uygulama
2
zorunlulukları kaldırılmış olmaktadır.
Diğer yandan, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlendiği 2012/4213 sayılı
BKK’da herhangi bir değişiklik yapılmadığından, ekli listede yer almayan söz
konusu şirketlerin bağımsız denetim zorunluluğu ise devam etmektedir.
Bu durumdaki şirketler, yürürlükteki mevzuata (kısaca Maliye Bakanlığı
muhasebe düzenlemeleri olarak adlandırılan “VUK ve Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğlerine”) göre çıkaracakları finansal tabloları bağımsız
denetime konu edebilecekleri gibi, isteğe bağlı olarak TMS/TFRS’lere göre
hazırladıkları finansal tablolarını da bağımsız denetime konu edebileceklerdir.
İşbu Duyuru konusu KGK Kararı 01.01.2014 tarihinden itibaren hazırlanacak
finansal tablolar için geçerlidir. Buna göre, 2014 yılı finansal tablolarının Maliye
Bakanlığı muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanması ve bu şekilde
hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetime tabi tutulması mümkündür.
İşbu Duyuru konusu KGK Kararı’nın tam metnine www.kgk.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
LINEAR DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Ek: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 26 Sayılı
Kararı Eki Liste
İşbu Duyuru’nun içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız
için [email protected] adresinden veya (0212 272 03 73) numaralı telefondan bizlere
ulaşabilirsiniz.
3
-26 SAYILI KAMU GÖZETİMİ KURUMU KARARI EKİ LİSTE(2014 Yılından İtibaren TMS/TFRS’leri Zorunlu Olarak Uygulayacak
Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler)
1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem gören anonim şirketler,
b) Yatırım kuruluşları,
c) Kolektif yatırım kuruluşları,
d) Portföy yönetim şirketleri,
e) İpotek finansmanı kuruluşları,
f ) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
g) Varlık kiralama şirketleri,
h) Merkezî takas kuruluşları,
i ) Merkezî saklama kuruluşları,
j ) Veri depolama kuruluşları,
k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka
açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:
- Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.
- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.
- Çalışan sayısı elli ve üstü.
2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi
işletmelerden;
a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktöring şirketleri,
d) Finansman şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
4
f) Derecelendirme kuruluşları,
g) Finansal holding şirketleri,
h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı
şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.
3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli
ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında
faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili
müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya
ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.
Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi
B Blok No:9 Kat:4
5
34394 Mecidiyeköy/İstanbul
www.lineardenetim.com
Download

DUYURU:01.09.2014/11