T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Sayı: 2014/ 4
14 Mart 2014
BASIN DUYURUSU
BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunuyla bağımsız denetime tabi
olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş olup, bağımsız denetime tabi
olacak şirketler her yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu
Kararının hazırlık işlemleri Kurumumuz (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (KGK)) tarafından yürütülerek Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır. AB müktesebatına
uyum sağlamak üzere bağımsız denetimin kapsamı zaman içinde tedrici bir şekilde
genişletilmekte olup, 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterlerin aşağıya çekilmesi suretiyle 2014
yılı için bağımsız denetimin kapsamı genişletilmiştir.
Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak
üzere 3 kriter belirlenmiş olup, söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız
denetime tabi olmaktadır. 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararıyla 2014 yılı için bu kriterler; 75 milyon TL aktif toplam, 150 milyon TL net satış
hasılatı ve 250 çalışan sayısı olarak belirlenmiştir.
En büyük şirketlerden başlamak üzere 2013 yılında 2500 civarında şirket bağımsız
denetime tabi olmuş olup, 2014 yılında ise yeni Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3500
civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir. Kanunla öngörülen
Bağımsız Denetime ilişkin olarak Kurumumuz tarafından hazırlanan Türkiye Denetim
Standartları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olup, bugüne kadar 98 adet
bağımsız denetim kuruluşu ile 7 bin civarında bağımsız denetçi yetkilendirmesi yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TELEFON : 0 312 253 55 55
FAKS : 0 312 253 55 42
Download

bağımsız denetimin kapsamı genişliyor