T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
09.12.2014/225-1
ÖZEL SİRKÜLER:
2015 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE
DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
2015 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
: işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede
dikkate almaları gereken hadler.
ÖZET
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından
ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise
İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir. Kimlerin I’nci Sınıf Tüccar,
kimlerin ise II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler, ve sınıflar
arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’nci maddeleri arasında yer
verilmiştir.
İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi
Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20121, 20132 ve 20143 yılları için
belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.
2012 Yılında
Uygulanan
Miktar (TL)
2013 Yılında
Uygulanan
Miktar (TL)
2014 Yılında
Uygulanan
Miktar (TL)
Alış tutarı
140.000
150.000
150.000
Satış tutarı
190.000
200.000
200.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
77.000
80.000
80.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık
satış tutarının toplamı
140.000
150.000
150.000
Madde No
Konusu
MADDE 177-
1-Bilanço esasına göre defter
tutma hadleri
1
26.12.2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 411 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen
tutarlar
2
31.12.2012 tarihli ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde
belirlenen tutarlar
3
30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 432 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde
belirlenen tutarlar
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
09.12.2014/225-2
I-Bilanço Esasından İşletme Hesabına Geçiş
Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette düşük olması durumu
Alış Tutarı
120.000 liranın altındaysa
Satış Tutarı
160.000 liranın altındaysa
2014 yılı
Satın aldığı malları olduğu
gibi veya işledikten sonra
satan bilanço esasına göre
defter tutan I’nci sınıf bir
tüccarın
Son üç dönem iş hacminin % 20'ye kadar bir düşüklük göstermesi
durumu (her üç yılda)
2012 yılı
112.000 - 140.000 lira
Alış tutarları
arasındaysa
2013 ve 2014 yılları
120.000 - 150.000 lira
arasındaysa
2012 yılı
152.000 - 190.000 lira
arasındaysa
Satış tutarları
2013 ve 2014 yılları
160.000 - 200.000 lira
arasındaysa
Son dönem iş hacminin 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşması
durumu
Satın aldığı malları olduğu
gibi veya işledikten sonra
satmanın dışındaki işlerle
uğraşan bilanço hesabı
esasına göre defter tutan
I’nci sınıf bir tüccarın
2014 yılı
Gayrisafi İş Hasılatı
64.000 liranın altındaysa
Son üç dönem iş hacminin % 20'ye kadar bir düşüklük göstermesi
durumu (her üç yılda)
2012 yılı
61.600 - 77.000 lira arasındaysa
Gayrisafi İş
Hasılatı
2013 ve 2014 yılları
2015 yılından
itibaren işletme
hesabı esasında
defter tutabilir.
64.000 - 80.000 lira arasındaysa
Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette düşük olması durumu
Diğer İşlerden Elde
Edilen Satış
Hasılatının Beş Katı
2014 yılı
120.000 liranın altındaysa
ile Mal Alım Satımı
Satın aldığı malları olduğu
ile İlgili Satış Tutarı
gibi veya işledikten sonra
Toplamı
satan, aynı zamanda
Son üç dönem iş hacminin % 20'ye kadar bir düşüklük göstermesi
bunun dışındaki işlerle de
durumu (her üç yılda)
uğraşan bilanço esasına
Diğer İşlerden
112.000 - 140.000 lira
göre defter tutan I’nci
Elde Edilen Satış
2012 yılı
arasındaysa,
sınıf bir tüccarın
Hasılatının Beş
Katı ile Mal Alım
Satımı ile İlgili
120.000 - 150.000 lira
2013 ve 2014
Satış Tutarı
arasındaysa
yılları
Toplamı
*Sınıf değiştirmeye ilişkin yüzdesel düşüklükler mal alış tutarlarında olabileceği gibi mal satış tutarlarında veya iş
hasılatında da olabilir. Bu yüzdesel düşüklükler bir yıl mal satış tutarında, diğer yıl ise mal alış tutarında olabilir. Bilanço
esasından işletme hesabı esasına geçiş ihtiyari olup dileyen mükellefler söz konusu şartları sağlasalar bile 2015 yılında
bilanço esasında defter tutmaya devam edebilirler.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
09.12.2014/225-3
II- İşletme Hesabından Bilanço Esasına Geçiş
Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette fazla olması
durumu
Alış tutarı
180.000 lirayı aşıyorsa
Satış tutarı
240.000 lirayı aşıyorsa
2014 yılı
Satın aldığı malları olduğu
gibi veya işledikten sonra
satan işletme hesabı
esasına göre defter tutan
II’nci sınıf bir tüccarın
Son iki dönem iş hacminin % 20'ye kadar bir fazlalık göstermesi
durumu
Alış tutarları
150.000 - 180.000 lira
arasındaysa
Satış tutarları
200.000 - 240.000 lira
arasındaysa
2013 ve 2014
yılları
Satın aldığı malları olduğu
gibi veya işledikten sonra
satmanın dışındaki işlerle
uğraşan işletme hesabı
esasına göre defter tutan
II’nci sınıf bir tüccarın;
Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette fazla olması
durumu
2014 yılı
Gayri safi iş
hasılatı
96.000 lirayı aşıyorsa
Son iki dönem iş hacminin % 20'ye kadar bir fazlalık göstermesi
durumu
2015 yılından
itibaren bilanço
esasında defter
tutması gerekir.
2013 ve 2014
Gayri safi iş
80.000 - 96.000 lira
yılları
hasılatları
arasındaysa
Son dönem iş hacminin % 20'yi aşan bir nispette fazla olması
durumu
Diğer İşlerden Elde
Edilen Satış
Hasılatının Beş Katı
Satın aldığı malları olduğu
2014 yılı
180.000 lirayı aşıyorsa
ile Mal Alım Satımı
gibi veya işledikten sonra
ile İlgili Satış Tutarı
satan, aynı zamanda
Toplamı
bunun dışındaki işlerle de
uğraşan işletme hesabı
Son iki dönem iş hacminin % 20'ye kadar bir fazlalık göstermesi
esasına göre defter tutan
durumu
II’nci sınıf bir tüccarın;
Diğer İşlerden Elde
Edilen Satış
2013 ve 2014
Hasılatının Beş Katı
150.000 - 180.000 lira
yılları
ile Mal Alım Satımı
arasındaysa
ile İlgili Satış Tutarı
Toplamı
*Sınıf değiştirmeye ilişkin yüzdesel fazlalıklar mal alış tutarlarında olabileceği gibi mal satış tutarlarında veya iş
hasılatında da olabilir. Bu yüzdesel fazlalıklar bir yıl mal satış tutarında, diğer yıl ise mal alış tutarında olabilir. İşletme
hesabı esasından bilanço esasına geçişte her hangi bir ihtiyarilik bulunmamaktadır. Şartları sağlayan mükelleflerin
2015 yılından itibaren bilanço esasında defter tutması gerekmektedir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Download

türmob t ü rmo btürkiye serbest muhasebeci mali müşavirlerve