ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 109. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 71 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025-B-09-B-1-D nolu imar
paftasında yer alan 948 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İlave
Uygulama İmar Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 71 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025-B-09-B-1-D nolu imar
paftasında yer alan 948 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İlave
Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca Yukarıkocayatak
Belediye Meclisinin 07.05.2008 tarih ve 11 sayılı kararıyla
onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre
incelenmiş,
Karayolu
cephesinden
yapı
yaklaşma
mesafesinin 25 metreye çıkarılması ve yüksekliğin
hmax=8,50 metreye çıkarılması kaydıyla değiştirilerek
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞ
İmar
Cenk Halil
İmar Ko
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan Ali
İ
Ali Baki SARİCA
İmar K®m Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom.
Mustafa Reşat OKTAY
İnfiân.Kom. Ü
Karar Tarihi: 09/05/2014
Karar No
: 71
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, M ahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Yukarıkocayatak Mahallesi 25B-1C nolu paftada yer alan 948 parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Y usuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nm iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Yukarıkocayatak Mahallesi 25B-1C nolu paftada yer alan 948 parsel konusu
ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından
oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
09/05/2014
:
KARAR NO :
71
Yukarıkocayatak Mahallesi 25B-1C nolu paftada yer alan 948 parsel için İlave Uygulama İmar
Planı talebinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
İÇİNDEKİLER
l.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...................................................................................... 3
1.1. Planlama Alanının Tanım ı.................................................................................................. . 3
1.2. Mevcut Plan Kararları.............................................................................................................. 5
4.PLAN GEREKÇESİ................................................................................................................................6
5.
PLANLAMA KARARLARI.........................................................................................................6
YUKARI KOCA YA TAK, SERİKÇANTALYA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
l.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER___________________________________________
1.1. Planlama Alanının Tanımı
Planlam aya konu alan; Antalya İli, Serik İlçesi, Y ukarıkocayatak Belde Belediyesi sınırları
içinde kalm aktadır.
Toplam da 7835 m 2 olan planlam a alanı, tap u d a kayıtlı 948 parseli ilgilendirm ektedir.
Planlam a alanı 024-B-09-B num aralı 1 /5 0 0 0 ölçekli nazım im ar planı paftasında ve 024-B09-B-l-A num aralı 1 /1 0 0 0 ölçekli uygulam a im ar planı paftasında kalm aktadır.
Planlama alanının sınırlan içerisinde bulunduğu Yukarıkocayatak Beldesi sınırlan içerisinden
Antalya-Alanya-Mersin devlet karayolu geçmektedir. Planlamaya konu alan söz konusu yolun
güneyinde ve yola cepheli konumdadır.
Harita 1: Planlama Alanının Yakın Çevresine Göre Konumu
Antalya Valiliği, Tanm İl Müdürlüğünün 21.03.2005 tarih ve 2420 sayılı görüşüne göre; Tarımsal
Etüd Ve Toprak Etüd Raporlarının değerlendirilmesi neticesinde, planlama alanı tanm dışı amaçla
kullanımı uygun görülen alan olarak belirlenmiştir.
Belde Antalya il merkezine yaklaşık 25 km, Serik ilçesine 13 km uzaklıktadır. Dünya çapında ünlü
Belek Turizm alanı beldenin güneyinde yer almaktadır. Burada Kadriye ve Belek turistik merkezleri
yer almaktadır. Bu bölgede yaklaşık toplam 30 000 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve tatil köyü ile çok
YUKARIKOCA YA TAK, SERİK(ANTAL YA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
sayıda otel ve pansiyon ile 9 adet uluslararası nitelikte golf alanı mevcuttur.
Yukarıkocayatak Beldesinin Belek turizm alanı kuzey bitişiğinde olması beldenin önemini
arttırmaktadır. Turizm alanında gerekli olan gerek yaş sebze meyve gerekse diğer malzemenin
üretimi, paketlenmesi burada yapılmaktadır.
Belediye teşkilatı 1996 yılında kurulan belde; Merkez, Fedeller, Azaplar mahalleleri olmak üzere 3
mahalleden oluşmaktadır.
Beldenin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Tanmın ön planda olması nedeniyle tarıma dayalı
sanayi üretimi de gelişmiştir. Turizm alanına yakınlığı nedeniyle turizme dayalı sanayi ve toptan
ticaret de gelişmiştir. Turfanda sebze [seracılık], aynca tarla sebzeleri ve tahıl ekimi yapılmaktadır.
Bölgesel ürün olarak narenciye ve diğer meyve ve sebzelerden üretilen meyve sulan
üretilmektedir.
Belde, Aksu-Köprüçay-Sulama Projesi kapsamında olup, kasabanın bir bölümü DSİ tarafından
sulanmaktadır.
Serik ilçesinin TUIK 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerine göre toplam nüfusu
113.761 kişidir.
Belde de son yıllarda küçük sanayi gelişme göstermekte ve özellikle Antalya- Alanya karayolu
üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Ayrıca Devlet kuruluşu olarak seracılık Araştırma Enstitüsü ve Tanm işletmesi bulunmaktadır. Bu
tesisler karayolu üzerinde geniş alanlar kaplamaktadır, özel sektör ve devlet sektöründe yaklaşık
700 kişi istihdam edilmektedir.
6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve
Kanun H ükm ünde K ararnam elerde Değişiklik Yapılm asına Dair Kanun" uyarınca 30 m art
2014 tarih in d en sonra Antalya il mülki sınırları büyükşehir belediye sınırları olacak ve Serik
ilçesindeki Kocayatak dahil belde belediyeleri Serik Belediyesine bağlanacaktır.
4
YUKARIKOCA YA TAK, SERİK(ANTALYA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1.2. Mevcut Plan Kararları
Planlam a
alanının
bulunduğu
bölgeyi
de
kapsayan,
1 /5 0 0 0
ölçekli
"Antalya-Serik-
Y ukarıkocayatak İlave+Revizyon Nazım İm ar Planı" 07.05.2008 tarih ve 11 sayılı meclis
kararı ile onanm ıştır.
Planın öncelikli amacı beldeyi Serik ilçesinin önemli bir tic a ret m erkezi haline getirm ektir.
Yapılan planda planlam a alanı sınırları içerisinde kalan alan konut dışı kentsel çalışma alanı
olarak gösterilm iştir ve bu alanlara ilişkin plan kararları;
>
Bu kullanımlar, 50 metrelik Manavgat - Antalya devlet karayoluna ve 25 metrelik
Yukankocayatak Beldesi yoluna cepheli alanlarda yer almaktadır.
>
50 metrelik yol aksı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları arasına 12 metrelik servis yolu
planlanmıştır.
>
Bu alanda planlanan konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapı kullanma şartı;
• E = 0.50 Hmax =6.50 m.,
• Minimum ifraz şartı 2000 m2 olarak belirlenmiştir.
Harita 2: 1 /5 0 0 0 ölçekli Antalya-Serik-Yukarıkocayatak İlave+Revizyon Nazım İmar
Planı
5
YUKARIKOCAYATAK, SERİK(ANTALYA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Planlam a alanının doğusunda bulunan 949-950 p arsellere ilişkin 1 /1 0 0 0 ölçekli "AntalyaSerik-Y ukarıkocayatak 1024-1025-950 Nolu Parsellerde Uygulama İm ar Planı Değişikliği Ve
İlave Uygulama İm ar Planı" 07.12.2006 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile onanm ıştır. Bu
planlarda söz konusu p arseller akaryakıt ve bakım istasyonu olarak planlanm ıştır.
4.PLAN GEREKÇESİ
Planlama alanının bulunduğu bölgeyi de kapsayan, 1/5000 ölçekli Antalya-Serik-Yukankocayatak
İlave+Revizyon Nazım İmar Planında beldenin tarım ve turizme dayalı sanayii, toptan ticaret,
depolama alanları yaratmak için planlanan konut dışı kentsel çalışma alanları (KDKÇA) belirlenmiştir.
Planlamaya konu alan da söz konusu nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak
planlanmıştır.
Söz konusu alanda mevcut tesislerin varlığı ve nazım imar planında alman plan kararlarını
destekleyici, imalata yönelik tesislerin yapılmak istenmesi sonucunda, 1/1000 ölçekli ilave uygulama
imar planı hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
5,
PLANLAMA KARARLARI
Yukarıda belirtilen h u suslar doğrultusunda 1 /5 0 0 0 ölçekli nazım im ar planı k ararların a
uygun olarak 1 /1 0 0 0 ölçekli İlave Uygulama İm ar Planı hazırlanm ıştır.
H azırlanan plan kapsam ında, 948 nolu parselin sınırları m uhafaza edilerek konut dışı
kentsel çalışm a alanı olarak düzenlenm iştir.
1 /5 0 0 0
ölçekli
A ntalya-Serik-Y ukankocayatak
İlave+Revizyon
Nazım
İm ar
Planında
önerilen ulaşım bağlantıları da dikkate alınarak alanın batısından 12 m.lik araç yolu
düzenlenm iştir. Planda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenen parsel bu yoldan
cephe alacak ve ulaşım sağlanacaktır.
12 m.lik araç yolunun planlam a alanının kuzeyinden geçen 50 m.lik Antalya-M anavgat devlet
karayoluna bağlandığı kesim de refüj düzenlem esi yapılm ış ve alanın doğusundaki akaryakıt
ve bakım istasyonu alanına geçişin sağlanabilm esi için yol bağlantısı verilm iştir.
6
YUKARIKOCAYATAK, SERİK(ANTALYA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki yapılaşam a koşulları Nazım İm ar Planındaki gibi;
• E = 0.50
•
Hmax =6.50 m olarak belirlenmiştir
Harita 3: İlave Uygulama İmar Planı Önerisi
Şe^-î? P i s n e ı s ı
7
ANTaly
mers
in
ahtalya
Ç
ersin
TARLA \ 5 8
TARLA
Ö25-b-09-b
4 Ü 8 9 9 7 4 : 6 (5
1/ 1.001
25
01
06
djc
11
ELİPSOfD
DATUM
S
: GRS 80
: ITRF 96
16
21
22
23
24
25
UTM KOORDİNAT SİSTEMİ
BAŞLANGIÇ EPOK'Ü 1998.00
Download

Gündemin 52.Maddesi - Antalya Belediyesi