TIXOFLEX PU 1076
Poliüretan Esaslı, Tiksotropik Dolgu, Yapıştırıcı ve Yalıtım Kaplaması
ÜRÜN TANIMI
10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
İki bileşenli, solventsiz, tiksotropik poliüretan dolgu, yapıştırıcı ve
Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
yalıtım kaplaması
Uygulama yapılırken bağıl nem % 70’i geçmemelidir.
KULLANIM ALANLARI
GÜVENLİK
Beton yüzeylerin, beton sulama kanallarının ve kanaletlerinin,
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj
baca kenarları ek yerlerinin doldurulması ve yapıştırılmasında, su
üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda
kaçaklarının engellenmesinde yalıtım kaplaması olarak kullanılır.
ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği
Renk
Bej
malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin
Ağırlıkça Katı Madde, %
100
kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış
Yoğunluk
1,37 g/cm³
ortamlarda uygulayınız.
Ambalajı
4,7 kg A Bileşeni
TAŞIMA ve DEPOLAMA
1,0 kg B Bileşeni
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Toplam Set: 5,7 kg
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Alevlenme Noktası
>105°C
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza
Karışım Oranı (A / B)
4,7 / 1
edilmelidir, ambalajı açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde
Karışım Ömrü
30 dakika / 25°C
tüketilmelidir.
Raf Ömrü
1 yıl
SORUMLULUK
Katlar Arası Bekleme Süresi
12 saat / 25°C
BRVGRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman
Kuruma Süresi
12 saat / 25°C
içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu
Mekanik Mukavemet Zamanı
7 günden itibaren
Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik
YÜZEY HAZIRLIĞI
Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı,
Uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış
elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin
olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar ve yapışmaya engel olan
olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği
parçalar temizlenmelidir. Gerekli görüldüğü yerlerde yüzey
sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
pürüzlendirilerek uygulanmalıdır.
uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının
KARIŞIM HAZIRLAMA
sorumluluğundadır. BRVGRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir
şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından,
karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile
doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat
en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya
talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri
hazırdır.
BRVGRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki
UYGULAMA ŞARTLARI
nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası
Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır.
standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.
Yüzey temiz düzgün ve kuru olmalı.
111
Download

TIXOFLEX PU 1076