/V.ö w%
/' o \
I . ?• c • I
i
T.C.
ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELED İYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
'
n v
EXP02016
A N T A L Y A
6. /11/2014
Sayı : 90852262-301.03Konu: Aksu 13484 ada 9 p. UİP.
B A Ş K A N L IK M A K A M IN A
Aksu Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025B-08A-1A, 025B-08A-1D ve 025B-07B-2C nolu imar paftalarında yer alan 13484 ada 9
parsel numaralı Pınarlar Devlet Ormanının 159.353,40 m2,lik 149 nolu bölmesinde Sağlık
Tesisi alanı planlanmasına ilişkin 4638 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz
ederim .
Hüsametti;
İmar ve Şehircili
.M AS
resi tfaŞkanı V.
Uygun görüşle arz ederim.
.Ç^/ll/2014
MefuSeTÂVCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun göçüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİ
...... / . . . m u
Mesut KOCAGOZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Fotokopisi.
-Açıklama raporu
-İl Sağlık Müdürlüğü’nün
21.05.2013 tarih ve 2793 sayılı yazısı.
-1/5000 ölçekli NİP Fotokopisi.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N T A L Y A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale D AR IC I
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
[email protected]
T.C.
AKSU BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
02-10-2014
Celse No
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
: Halil ŞAHİN
: Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ
: özay KARABULUT
1
Karar No
130
Eki
Özü:
Aksu İlçesi 13484 ada 9 parsel numaralı Pınarlar devlet Ormanının 159.353,40 m2'lik 149 nolu
bölmesinde Sağlık tesis alanı planlanmasına ilişkin olarak (A) grubu Şehir Plancısı Serap
YURDAKUL AKSOY tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını oy birliği ile
kabul edildi.
Dairesi:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta.ve No :
22-09-2014 2014/2127
Aksu Belediye Meclisi 2014 dönemi 9.Toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu 02-10-2014
Perşembe günü saat 10:00' da yaptığı Olağan toplantısında alınan 2014-130 sayılı kararıdır.______
KONU
Gündemimizin 3. maddesinde yer alan; İlgi : 02.09.2014 tarih ve 120 sayılı Aksu Belediye
Meclis Kararı. İlgi Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Aksu İlçesi 13484 ada 9 parsel
numaralı Pmarlar Devlet Ormanının 159.353,40 m2'lik 149 nolu bölmesinde Sağlık Tesis alanı
planlamasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Belediyemiz İmar Komisyonunun
18.09.2014 tarihli kararı ekte sunulmuş olup, Mecliste görüşülmesini arz ederim. Değimli İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 19.09.2014 tarih ve 2127 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu
raporu.
KOMİSYON RAPORU
Aksu İlçesi 13484 ada 9 parsel numaralı Pmarlar devlet Ormanının 159.353,40 m2'lik 149 nolu
bölmesinde Sağlık tesis alanı planlanmasına ilişkin olarak 08.08.2014 tarih ve 391 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak (A)
grubu Şehir Plancısı Serap YURDAKUL AKSOY tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı Komisyonumuzca incelenerek UYGUN olduğu kanaatine varılmıştır. Meclisimizin
takdirlerine sunulmuştur.
Hamza DENİZ
Gülsevim BİLGİÇYAVUZ
Hüseyin DEMİRKAPLAN
İmar Komisyonu Başkanı
İmar Komisyonu Başkan Yrd.
Üye
(İmza)
(İmza)
Mustafa POYRAZ
Üye
(İmza)
Emin ÇAĞLAR
Üye
(İmza)
(İmza)
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda, oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA
Tüm Meclis Üyeleri Kabul oyu kullandı.
KARAR
Aksu İlçesi 13484 ada 9 parsel numaralı Pmarlar devlet Ormanının 159.353,40 m2'lik 149 nolu
bölmesinde Sağlık tesis alanı planlanmasına ilişkin olarak (A) grubu Şehir Plancısı Serap
YURDAKUL AM$QY tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını ay^biijliği ile
kabul edildi.
kA--—
Halil ŞAR İN
Belediye Başkanı
Gülsevim BİLGİÇYAVUZ
Divan Katibi
\y
Özay KARABULUT
Divan Katibi
ANTALYA BÜYÜKŞBHİR BELEDİYESİ
AKSU İLÇESİ ORMAN ALANI İÇİNDE 149 NOLU BÖLMEDE
SAĞLIK TESİS ALANI ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
________________ PLAN AÇIKLAMA RAPORU________________
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya Aksu Belediyesi sınırları içerisinde 025b-08a-la,
O25b-O8a-Id ve 025b-07b-2c nolu 3 adet uygulama imar planı paftasına
giren 149 nolu orman arazisinde yapılan ve hastane yeri amaçlı tahsisi
yapılan yaklaşık 15.93 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. (Şekil 1.)
Şekil 1. H ava Fotoğrafı
2. PLANLAMAMIN AMAÇ VE KAPSAMI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Î1 Sağlık Müdürlüğü’ne 2013/57
sayılı olur ile hastane yeri olarak tahsisi yapılan 15.93 ha büyüklüğündeki
orman alanının imar planı değişikliği ile il ve ilçenin ihtiyacı olan sağlık
tesisine kavuşturulması amaçlanmaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Mevcut uygulama imar planında sözkonusu 149 nolu bölme orman alanı
olarak yer almaktadır. Bu alan Antalya-Alanya karayolunun yaklaşık 500 m
güneyinde, Aksu ilçesini Kundu bölgesine bağlayan 20 m genişliğindeki taşıt
yolunun hemen batısında yer almakta olup, Aksu Sevgi Köyü Çocuk ve
Gençlik Merkezi Sosyo-Kültürel tesis alanına bitişik konumdadır. Güneyinde
ve batısında mevcut yol, doğusunda da mevcut yapı alanları bulunmaktadır.
Mevcut uygulama imar planında güneyinde yer alan mevcut yol 12 m
genişliğinde taşıt yolu olarak önerilmiş, planlama alanı ile Kundu yolu
arasında kalan alanda ise resmi kurum alanları ve ticaret alanı
planlanmıştır.
Orman arazisi olarak yer alan sözkonusu alanda ağaç rölevesi yapılmış ve
yaklaşık 2450 adet ağaç tespit edilmiştir. Aşağıdaki arazi fotoğraflarından da
görüldüğü üzere alan sık ağaçlık bir dokuya sahiptir.
Fotoğraf: 3
Fotoğraf: 4
Arazi 149 nolu bölme olarak adlandırılan orman arazisinden oluşmaktadır.
Bu alanın kadastral sınırları aşağıdaki şekil.2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: Kadastral sınır
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği öncesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, DSİ 13.Bölge Müdürlüğü,
Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ, AKEDAŞ’dan kurum görüşleri
alınmış ve bu görüşlerde plan değişikliğine engel taşıyan bir unsur
bulunmamıştır.
Planlama alanı için hazırlanan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu 20.02.2014
tarihinde Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
Bu raporda eğimi % 30’un üzerinde olan kısımlar Önlemli Alan, diğer
kısımlar Yerleşime Uygun Alanlar olarak tespit edilmiştir. Önlemli alanlar
planlama alanının doğusunda yer almakta olup, bu alanlar sağlık tesis alanı
olarak ayrılan alanın % 20?sini oluşturmaktadır. Önlemli alanların 1/1000
Ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftalarında gösterimi yapılmıştır ve
bu alanlarda sözkonusu jeolojik-jeoteknik etüd raporunun sonuç ve öneriler
kısmındaki koşulların dikkate alınması gereklidir.
Aksu İlçesi Orman ve Su İşleri Bakanlığından tahsisli 149 nolu bölmede il ve
ilçenin ihtiyacı olan 100 yataklı Devlet Hastanesi yapılacaktır. Bu sebeple
1/1000 ölçekli uygulama imar planında orman alanı olarak yer alan
planlama sahası tahsis amacına uygun olarak “Sağlık Tesis alanı” olarak
değiştirilmiş ve içerisinde E=2.00 ve hmax=Serbest yapılanma koşulları
verilmiş, güneyindeki taşıt yolundan 10 m, diğer yönlerde 5’er m yapı
yaklaşma mesafeleri bırakılmıştır.
Mevcut imar planında planlama alanının güneyinden geçen 12 m
genişliğindeki taşıt yolu bazı mevcut evlerin üzerinden geçmektedir. Ancak
plan değişikliği ile mevcut tahsis sınırlarına aynen uyulmuş ve 12 mlik taşıt
yolu bu sınır baz alınarak kaydırılmıştır. Güneybatısında konut alanı olarak
ayrılan kısmı sağlık tesis alanı olarak planlanmış ve konut alanı arasına 7 m
genişliğinde yaya yolu önerilmiştir. Kuzeyindeki mevcut sosyal tesis alanına
bitişik konumda yer alan planlama alanı, doğuda ticaret alanı ve yönetim
merkezine de sınırları gereği bitişmiş, ancak küçük ölçekte ayrılan resmi
kurum alanı ile sağlık tesis alanı ile arasında boşluk alan bırakılmıştır.
159145 m2 büyüklüğünde yer alan sağlık tesis alanının hem doğusunda,
hem batısında Akedaş kurumunun istediği 2 adet toplam 225 m2
büyüklüğünde trafo alanı ayrılmıştır.
Şekil 2: Öneri im ar p lan ı değişikliği
Orman tahsis belgesi ve olumlu kurum görüşlerinin yanısıra ulaşılabilirlik,
lokalizasyon, yer seçimi vb. unsurlar da göz önünde bulundurularak
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde kamu yararı
bulunmaktadır.
S. PLAN NOTLARI
-2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE
YÖ N ETM ELİKLERE UYULACAKTIR.
BU
KANUNUN
HÜKÜM LERİ
İLE
İLGİLİ
-14.03.1992 TARİH VE 20814 SAYILI RESM İ GAZETEDE YAYINLANARAK
YÜ RÜ RLÜ Ğ E GİREN KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖ N E TM E LİĞ İN İN İLGİLİ
HÜ KÜ M LERİNE UYULACAKTIR.
-07.01.1991 TARİH VE 20748 SAYILI RESM İ GAZETEDE YAYINLANARAK
YÜ RÜ RLÜ Ğ E
GİREN
SU
KİRLİLİĞİ
KO NTRO L
YÖ N E TM E LİĞ İN İN
İLGİLİ
H Ü KÜ M LERİNE UYULACAKTIR.
-PİS SU ÇUKURLARI G ÖL VE AK ARSU LARA BAĞLANAM AZ. PİS SU SİSTEM İ VAR
İSE, TE SİSİN PİS SU KANALLARI BU A Ğ A BAĞLANIR.
LAĞIM M ECRASI VE
FOSEPTİK ÇU KURLARI İÇİN, LAĞIM M ECRASI OLM AYAN YERLERD E YAPILACAK
ÇU KU RLARA A İT YÖ N E TM E LİK HÜKÜM LERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.
-YÜRÜRLÜKTEKİ O TO PARK YÖ NETM ELİĞ İ H Ü KÜM LERİNE UYULACAKTIR.
-PLANLAM A ALANINDA; AN TALYA ÇEVRE VE ŞEH İRCİLİK İL M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü ’NÜN
20.02.2014 TAR İH İN D E ONAYLADIĞI, JEO LO JİK-JEO TEKNİK ETÜT RAPORUNUN
SONUÇ V E Ö N ERİLER KISM IND AKİ H Ü KÜ M LERE UYULACAKTIR.
-AFET
BÖ LG ELERİN D E
YAPILAC AK
H Ü KÜ M LERİNE UYULACAKTIR.
YAPILAR
HARKINDAKİ
YÖ NETM ELİK
-BURAD A B ELİRTİLM EYEN KO NU LARD A AN TALYA B Ü YÜ KŞEH İR BELEDİYESİJ g fâ fö jp ,.4 / 2 5 .0 p ^ b L g te K L İ NAZIM ÎM AR PLANI LEJANT
1
İLG İLİ YÖ N E TM E LİK H Ü K Ü Ş L Ç J ^ E îy t F Ç A M K ® !!^ T U
'
! \K!H '
'
-
- ' ■ ••
U Tı f iltiİ,
NİLÜ
ıfO Ü \
İ7 { j )
IOĞLU
İSI
YeteftjlK'KVmj Grubu (A)
Dipfr6: 5901 ( DT0 19ta
da Sicil flo: 127
X,k
I
|
R_
/
Kî tl: CAN'/liSSI-l.Cl
MI:SI İ Kİ OI.n / i İM O 'U İ.V I.I
T19
[- 5 t rt'J4
{ ! 'cncîi.ıı
Y f c lK lU
üçlün
liil îi ^ T ') w ı;»rn / r^ .-Vlc
i l i ı r f i t t ı s i i a i t ı m . » » » * ' (> •» < .:
> ' • - s —. • ı t f c c k u r
om 0 r
.
„
O R M AN VE SU İŞLERİ B A K A N L IĞ I
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü
•
*
»<
£XP0 :
Sayı: B.23.1.0GM.1.05.00.08.255.03.5.2. 30-3402
Konu
: İzin Verildiği
,:L'hn?J.
Mayıs 2013
İL SAĞ LIK M ÜDÜRLÜĞÜ
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Toros MahAtatürl Bulv.No:74
ANTALYA
İlgi: a) 18.10.2012 tarih ve 34871 Sayılı İzin Talep Yazısı,
b) 12.12.2012 tarih ve 3198 Sayılı Orman İşi. Md. Yazısı,
İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgi (a) sayılı yazılarında belirtilen Hastane Yapım ı
(Pınarlar alanı H astane-Yeri) talebi üzerine ilgi (b) sayılı yazı ekindeki raporlar esas
alınarak Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Şefliği, 149 numaralı bölmesinde kalan
159.353,40 m2’ lik Devlet Ormanda 6831/5192 sayılı Orman kanununun 17. Maddesine göre;
24 ay süreyle Bölge Müdürlüğümüzce ön izin verilmiştir.
Bu yazımızın tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde bir örneği ilişikte gönderilen
taahhüt senedinin noter tasdikli olarak (Kamu kurum ve kuruluşlarında kurum yetkilisi
tarafından her sayfası mühürlenip imzalandıktan sonra) bir asıl iki suret olmak üzere üç takım
halinde hazırlatılması ve doğrudan Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
Tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde taahhüt senetlerinin Bölge
Müdürlüğümüze teslim edilmemesi halinde, ayrıca bildirim yapılmaksızın izinin iptal
edileceği hususunun bilinmesini ve gereğini rica ederim.
A li GÖKÇÖL
Bölge Müdürü
Dağıtım ve Ekler:
1- İl Sağlık Müdürlüğü
(1 Adet Olur ve Taahhütname Örneği)
2- Antalya Orm. İşi. Müd. (Ek konulmadı),
T C Antalya Sağlık Müdürlüğü
ANTALYA ORMAN BÖLGE .
<-- YATIRMLAR BÜROSU
~ _
30 .05.2013
I
15219
Sedir M ah./ A ntalya
A yrıntılı Bilgi İçin İrtibat: T el: 0(242) 345 14 48 Fax:0 (242) 345 14 56
e-posta: antalvaobni8@ ogin.gov.tr
Elektronik ağ: w w w .ogm -antalyaobm .gov.tr
°
®
T.C.
O R M AN VE SU İŞLERİ B A K A N L IĞ I
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü
B A K A N L IK M A K A M IN A
( Orman Bölge Müdürlüğüne )
ORKABÎS No
Sayı
Olur No
istek Sahibi
Konu
inceleme Raporu
İzin Sahası ( m2 )
Mevkii ve Orman
Durumu
Diğer Konular
0503-1398
B.23.1.0GM. 1.05.00.08.255.03.5.2.30-3402
2013/57
Sağlık Bakanlığı (11 Sağlık Müdürlüğü)
Hastane Yapımı (Pınarlar alanı Hastane Y eri)
04.12.2012
159.353,40 m2
Antalya Işl. Antalya Şefi. 149 numaralı bölmeler üzerinde
Konu yerinde incelettirilmiş olup, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ile Bölge
Müdürlüğümüz tarafından uygun görülen izin raporu, harita ve diğer eklerinin incelenmesi
sonucunda; yukarıda mevkii, durumu, yüzölçümü ve kullanma amacı gösterilen orman
parçasının, diğer konular bölümünde belirtilen şartlar dâhilinde istenilen amaca uygun olarak
kullanılmasında kamu yararı bulunduğu görüşüne varılmıştır. Bu nedenle belirtilen orman
alanı üzerinde yerleşme ve çalışma şartlarını düzenleyen örneği ekte sunulan taahhütnamede
yazılı koşullarla, diğer kanun hükümleri saklı kalması kaydıyla, 6831/5192 sayılı Orman
Kanununun 17. maddesi gereğince İl Sağlık Müdürlüğü lehine 24 ay süreyle B E D E LSİZ
Ön izin verilmesini Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 31/05/2011
tarih ve B 18 1 OGM.0.65.02-601.02/30 sayılı yetki devri konulu olurlarına atfen olurlarınıza
arz ederim.
14/05/2013
Uygun görüşle arz ederim.
14/05/2013
Burhan Ç A V AŞ
Bölge Müdürü Yardımcısı
OLUR
14/05/2013
A li GÖKÇÖL
Bölge Müdürü
( Bakan a .)
Sedir M ah./ A ntalya
A yrıntılı Bilgi İçin İrtibat: T el: 0(242) 345 14 48 F ax:0 (242) 345 14 56
e-posta: antalyaobm 8@ ogin.gov.tr
Elektronik ağ: w w w .-ogm -antalyaobm .gov.tr
AQ tyen'suU Of.oğ. lO’ilr +»rı‘lı v<2_ 3di
So^ıU }?£>r*r~\ i \ce~ ÖKİANAN» 4/£00o Pt^A
M İ15 ESHUEBlYESfi
SlISRflAKl &L&KB B ş t o E IZ M M 4 4 0 [email protected] IS ta S S li© !!
S^.®:İL[K: T ü ® f!g M =M O © B S l^ L R S lS fi flU i EfLOSO
M&zm ÜMfiüS P L & K G
(S lç ie c s
© i d E f [KLÜĞI!
vm m
JUŞJğKV
plam
m am
& A & L E Ift T S S S lS A L A K E
YA fE Y YOLM
YA YA y @ l^
PLAKİ KfflKailMLERt
1- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNUN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE
UYULACAKTIR.
7- 14.03.1992 TARİH VE 20814 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN
(ATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
07.01.1991 TARİH VE 20748 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN SU
KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ NİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
PİS SU ÇUKURLARI GÖL VE AKARSULARA BAĞLANAMAZ. PİS SU SİSTEMİ VAR İSE, TESİSİN
PİS SU KANALLARI BU AĞA BAĞLANIR. LAĞIM MECRASI VE FOSEPTİK ÇUKURLARI İÇİN, LAĞIM
MECRASI OLMAYAN YERl ERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİ
OLACAKTIR.
YÜRÜRLÜKTEKİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- PLANLAMA ALANINDA-ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKİL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.02.2014
TARİHİNDE ONAYLADIĞI, JEOLOJİK-JEOTEKNIKETÜT RAPORUNUN SONUÇ VE ÖNERİLER
KISMINDAKİ HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.
7- AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
8- SAĞLIK TESİS ALANINDA E=2.00, HMAX=SERBESTTİR.
BURADA BELİRTİLMEYEN KONULARDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/25000
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI LEJANT HÜKÜMLERİ İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
Download

Tam sayfa faks yazdırma