Q
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 27. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07A nolu imar
paftasında yer alan Cihadiye Mahallesi 565 ada 7 ve 9
parsellerin
konut
alanından
özel
yurt
alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07A nolu imar
paftasında yer alan Cihadiye Mahallesi 565 ada 7 ve 9
parsellerin
konut
alanından
özel
yurt
alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
n - ,
Mustaf a Reşat OKTAY
îf Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
BÜYÜ KŞEH İR BELEDİYESİ
TADİLAT GEREKÇESİ:
Konut alanının yurt alanına dönüştürülmesi.
ADA/PARSEL NO:565 / 7,9
PLAN NOTU:
- Yurt kapasitesi max 151 yatak olacaktır.
PAFTA N0:025B-C)7A
PARSEL ALAN:1.891 M2
K
ÖLÇEK: 1/5000
M EVC UT PLAN
ÖNERİ PLAN
;|jö' 'îjKj
■ İK
PLAN ONAMA SINIRI
ÖZEL YURT ALANI
AN TALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ), AKSU BELEDİYESİ,
KONU; CİHADİYE MAHALLESİ, 565 A D A 07 ve 09 P A R S E L LE R
1/5.000 Ö LÇEKLİ İMAR PLANI D EĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1 .PLANLAM A ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Aksu ilçesi, Cihadiye mahallesi sınırları içerisinde bulunan 025A-07A im ar planı
paftasına giren 565 ada 07 ve 09 Parseller, konut kullanım lı alanda yer almaktadır.
2. PLAN LAMANIN AMAÇ VE KAPSAM I
565 ada 07 ve 09 parsellerin maliki, parselinde Özel yurt alanı yapm ak istemektedir.
Bu nedenle konut alanı kullanım lı parsellerinde plan değişikliği talep etmektedir.
Plan yapımına ait esaslara Dair Yönetmeliğin üçüncü Bölümünde yer alan İmar planı
değişikliklerinde uyulması gereken esaslar ekinde yer alan ''sosyal ve Kültüre! Tesisler"
tablosunda 200 yatak için 2500 m2 lik asgari arsa alanı öngörülmektedir.
Buna göre yatak başına 12.5 m2 hesabı ile 1890 m2 lik özel yurt alanında
m aksimum 151 yatak yapılabilir.
3 .BUGÜNKÜ ARAZÎ KULLANIM I VE KAD ASTR AL DURUM
565 Ada 07 ve 09 parseller im ar uygulaması sonucu oluşmuş olup içerisinde
herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Özel kullanım lı yurt yapmak amacıyla Gelişme konut alanında kalan 565 ada 07 ve 09
parsellerde plan değişikliği hazırlanmıştır. Buna göre hazırlanan 1/5.000 nazım im ar plan
değişikliği ile konut alanı ''Özel Yurt" alanına dönüştürülmüştür.
Ayrıca maksimum yatak kapasitesinin parsel büyüklüğüne bağlı olarak 151 yatakla
sınırlandırılm ası amacıyla plan notu eklenmiştir.
PLAISJ-SAFSS
Planlam a Mtm.Mijh.İnşaat Taah.Tarntı.Turizın
Oto
T îc . V e
Tahılpazan
rke ;
K.
Tel.: 0242
Ant.Kurumiar
Mersis
3u 65
No: 26140
9 71 4
n ilüfer
TOPCÜO6LU
Grubu(A)
pDTÜ 1973
No: 127
12 3 7
T.C.
GENÇLİK VE SPO R BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü
Sayı :6010319-755-657 *7
Konu :Aksu 565 ada 7 ve 9 Parseller.
27/06/2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
îlgi:28/05/2014 tarih ve 90852262-310.01.04.01-955-1902-13487 sayılı yazınız
İlgi yazınızda belirtilen Antalya İli Aksu Belediyesi sınırlan içerisinde, 025B-07A nolu imar
paftasında yer alan 565 ada 7 ve 9 parsellerin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine
yönelik Genel Müdürlüğümüzün görüşü yazımız ekinde sunulmuştur;
Bilgilerinize arz ederim.
EK:
l)Genel Müdürlük Görüşü (1 Ad)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
Ta r ih : Q 2
Kızıl toprak mah. Ali Çetinkaya Cad. No:109 07100 ANTALYA
TELEFON: (0242) 312 28 51 (4 HAT) : Faks:(0242) 312 28 55
e-posta Antalvâ@kyk.qov.tr Elektronik aq:www.kyk:qov.tr
_
S a Yı: Z t f Z - T
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Sayı : 39342105-754.00Konu : Plan Değişikliği
-
6 /2014
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
İlgi : 12.06.2014 tarih ve 755.530.1450 sayılı yazınız*
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 28.05.2014 tarih ve 13487 sayılı yazısı ile Aksu
Belediye sınırları içerisinde, 025B-07A tıolu imar paftasında yer alan 565 ada, 7 ve 9 parsellerin
konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğine ilişkin Kurumumuz görüşünün sorulduğu ilgi yazınız ile bildirilmiştir.
Kurumumuz; 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 20. maddesi
“Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası
ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m)
bendine göre yaptırılabilir.” ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinin (l)’inci fıkrası; “İmar
Planı değişikliği; plan ana kararlarının, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaran amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak
yapılır.” hükümlerine amirdir.
Antalya ilinde 2013-2014 öğretim yılında 16736 kız, 24198 erkek olmak üzere toplam
40934 öğrenci yüksek öğrenime devam etmekte olup Kurumumuz yurt yatak kapasitesi 1968 kız,
1150 erkek olmak üzere toplam 3118 kişidir, Antalya İlinde yüksek öğrenime devam eden öğrenci
sayısı ve yatak kapasitesi dikkate alındığında yüksek Öğretim öğrencilerinin barınma problemlerinin
giderilebilmesi için ilgi yazımzda belirtilen ve “Özel Yurt Alanı” olarak plan değişikliği teklif
edilen mülkiyeti Pmarlı Eğitim ve Kültüre Hizmet Demeğine ait tapunun 565 ada, 7 ve 9 nolu
parsellerinde kayıtlı toplam 1.891,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ileri yıllarda yurt yapılmak üzere
Kurumumuzca değerlendirilebileceğinden “Özel Yurt Alanı” olarak değiştirilmesi Kurumumuzca
uygun görülmemektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN
Genel Müdür
S ö g ü tü z ü VIah. 21 7 6 S o k . N o :25 Ç an k ay a/A N K A R A
r
T e le fo n ( 0 3 1 2 ) 551 6 0 0 0 (3 0 hat)
F aks: (0 3 1 2 ) 551 65 88 '
A y rın tılı bilgi için irtib at: Ç.fCIIflÇ
e-posta sitevonetim @ kvk.gov.tr
Dahili Tel: 65 56
Elektronik ag: w w w .kvLgQ v.tr
TOTAL P . 01
Download

Gündemin 11.Maddesi - Antalya Belediyesi