..
KARAR TARİHİ :15.09.2014
KARAR NO
:1
KARA ÖZETİ
:Kurban
Hizmetleri
Kurban Hizmetleri Komisyonu Kaymakam Hakkı UZUN Başkanlığında,
ilçe Müftüsü
Necati GÜNDOODU,
Defne Belediyesinden
Şef Feyruz GÜZEL,
ilçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
Veterineri Sait ALKAN, İlçe Sağlık Müdürlüğü
ve Toplum Sağlığı
Merkezinden
Osman MA TTAOOULLARI'ln
katılımı ile 15.09.2014 tarih ve saat 14:00 da
Kaymakamlık
Makamında
toplandı.
Komisyon;
1- Karar,
Yönetmelik
ve bu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde
4 Ekim 2014 tarihinde
idrak
edilecek
Kurban
Bayramı
miinasebetiyle
tüm
komisyon
üyeleri
yükürnliiliiklerirıi
yerine getirme noktasında
gerekli tedbirleri
almasına,
2- ilçemiz Çevre yolu Çekrnece malı. ile Orhanlı Malı. Kavşakları arasındaki Pazar yerinin
Kurban satış yeri olarak belirlenmesine,
J- Defne Belediyesine
ait Aşağı Harbiye Mah.deki kesim hane De.Orhanlı Malı. Kavşağı
Çekmece Malı. İstikamerindeki
AkFt kesim hanesi. Bostancık
Malı Deki Alunet
SAR10GLU'NA
ArT Besi Çiftliği,
Çekrncce
Malı. Deki Fevzi YILDIZ 'a ait Besi
Çiftliği, Meydancık
Mah. Daki Taha DA YAN'a ait Besi Çiftliğinin
Kurban kesim yeri
olarak belirlenmesine.
4· Kurbarı kesimi yapılacak yerlerd: ilçe (;ıcb Tarı m VıL'ldiil'ICı_Q,liııdelıVeteriııer! [C:~iill Sd:t
ALKAN ve Veteriner Hekim Kadir Gürsel EMElCin görevlendirilmesine,
5- Kurban kesimi yapılacak
yerlerde ilçe ıvlüftülüğü personelinden
İl112ıl11Hatip Şevket
ATEŞ .İmarn Hatıp Mustafa ORTAÇ ve İmam Hatip Ahmet Hakkı KARA Din görevlisi
olarak görevlencliri lmesine.
6- Kurban
kesimi
yapilacak
yerlerde
İlçe
Sağlık
Müdürlüğünden
Osman
MA TTAOGLJLLARI
'nın görevlerıdirilmesine,
7- Geçici olarak hazırlanan
Kurban Satış ve Kesim yerlerinin çevre ve sağlık şartlarına
uygunluk
kontrollerinin
Belediye
Başkanlığı
Zabıta ekipleri. ilçe Gıda. Tarım ve
Hayvaucılık
MiiCıüdi.iği.i ve ilçe sağlık Müdürıüği.ince yapılmasına.
R· Kurban kes'll1
eri dl:;ıl1,b
an v: :,U,lUIl kesimi
icin
uvuun
olan ",.
verlerde. i:<:ııdi
\
,
.ı.._
balıyesi VC)d özel ınülkü.xie kurbanlaruu kendi imkanları ile kesme k isıeyenlere dini ve
hijyenik
şartlara
uyarak
kurbanları
eziyet vermeden
kesmeleri
kaydı ile engel
(1iunrn amas ı11~1.
Karar \'c.:rııııştiı
Bununla
aşağıdaki
birlikte
şekilde
Belediye'nin
Kornisyona
Üye olan
karar altına alnuştır:
Sorumluluğundaki
her kururnun
sorumlu
olduğu
hususları
Cıa
Görevler:
a)
Kurban Satış yerlerinin etrafının çevrilmesi,
çevre ve toplum sağlığını Ollll11S1I7
etkileyecek durumlardan
armdırrnak
b) Kurban Satış ve Kesim yerlerinde
insanların
sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacak
tedbirler almak.
c)
Kurban Satış ve Kesim
iyileştirmek,
yerlerinin
alt yapısının
tamamlanmasına
çevre şartlarını
d) Defne Belediyesi.
kendi mezbahanesini
kurban kesimi yapılmasına
hazır hale
getirerek fiziki ve sağlık şartlarındaki
noksanlıkların
giderilmesinin
temin etmek,
e) Kurban Satış ve Kesim yerlerinin
gerekli güvenlik
tedbirlerinin
Zabıta birimi
tarafından alınması,
f)
g)
h)
i)
j)
İlçe
a)
Kurban Satış ve Kesim yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığınca
hazırlanan ek-I ek-2
ve ek-6 duyuru forumları Belediye Başkanlığı Personeli tarafından Halkın rahatça
görebileceği şekilde asmak,
Kesilen kurban atıklarının bir an önce kaldırılması
için 153 Alo Zabıta hattının
bayram süresince kesintisiz hizmet vermesini saglamak,
Kurban Satış ve Kesim yerlerindeki atık maddelerin toplanması ve gerekli hijyenik
şartları temin etmek,
Kurban Satış yerlerine getirilen, satılıp kesilen ve sanlamayan
büyükbaş ve
küçükbaş hayvan sayıları ile ilgili Ek-_) ve Ek-4 forrnlaruu doldurarak 24/10/2014
tarihine kadar İlçe Müftülüğüne
hildirıuek.
Ek 5 Formun
Komisyon
üyesi birimlerce
kendilerini
ilgilendiren
bölümleri
doldutarak
24/10/2014
tarihine kadar ilçe Müftülüğüne
bildirmek,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlügünün
Soruııılulugundaki
Görevler:
Kurban Satış ve Kesim yerlerinde gerekli denetimleri
diğer birimlerle
beraber
yapmak,
b)
İlçemizde
Kurban
formu
Ek-4'ü deldurarak
c) Ek 5 Formun
kesilen
24/10/2014
Komisyon
büyükbaş
ve küçükbaş
hayvan
sayıları
ile ilgili bilgi
tarihine kadar ilçe Müftülüğüne
hildirrnesine,
üyesi birimlerce
kendilerini
ilgilendiren
bölümleri
doldurarak
24110/2014 tarihine
kadar İıye i\ıürhdCığı'ıne hildirmek.
İlçe Müftülüğünün
Sorumlulugundaki
Görevler:
a ) Kurban kesilen sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve pasaportları konulu duyuru
yazısının Müftülükçe
Caıni ilan panulauna
asttrmak.
lı) Vatandaşların
Kurbanlık
alırken dini yönden nelere dikkat etmeleri gerektiği
konusunda Münülükçe vaaz ve hutbelerde halkı bilgilendirmek.
c) Kurban satış ve kesim yerlerinde dini bakımdan rehberlik yapmak üzere personel
bulundmmak.
15.09.2014
ıt
U/UN
Hakkı
Defne Kattakam
i
.___J(\~
-' tait ALKAN
Veteriner H.
Gıda Tarım Hayvancılık
Müd.
Osman MAT AO
Sıtma Mücadele P rsoneli
ilçe Sağlık Müd.ve TSM
Download

KARAR TARİHİ :15.09.2014 KARAR NO :1 Komisyon