K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İK L E R İN İN B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L A L I M /S A T I M I N A İL İŞ K İN P R O T O K O L
Aıııaç
M adde 1- İş bu protokolün amacı; A n k a ra 3. Bölge K am u Hastaneleri Birliği ile B alıkesir Kamu
Hastaneleri Birliği’nitı birbirlerinden T ü k etim e Y önelik malların alıın/satınıını yapabilm esi ve bunların
bedellerinin ödenm esine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K a p sa m
M A D D E 2 - (1) İş bu p ro to k o l; a ş a ğ ıd a be lirtilen mal ve hizm etleri kapsar.
- T ü k e tim e y ö n e lik m allar; İlaç, T ıb b i S a r f M a lz e m e , L aboratııvar m a lz e m e si ve d iğ e r tü m T ü k e tim
grııbıı m a lz e m e le r
Hukuki D ayanak
M A D D E 3- (1) İş bu protokol;
gg) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
H ükm ünde K a rarn a m e ’ye,
lılı) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık K u ru m la n İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Serm aye H akkında Kanunun 3 üncü maddesine,
ii) 4734 sayılı Kamu İhale K anunun 3 üncü m addesinin (h) bendine,
jj) Sağlık Hizmeti Sunan 4 73 4 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Y önelik O larak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Atımlarına İlişkin
Y önetm elik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T a n ım la r
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
i) Fiyat Tarifesi
: Sosyal Güvenlik K urum unca yayımlanan Sağlık U ygulama T ebliğinde veya
Maliye Bakanlığınca yayım lanan Tedavi Y ardımına İlişkin U ygulam a Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kap sam d a hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
T araflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
q) A nkara 3. Bölge K am u Hastaneleri Birliği
r) Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği,
T ü k e tim e Y ö n e lik O la n M a lla r ile D e m ir b a ş N ite liğ in d e O la n M alların Alını ve S a tım ın a
İlişkin E sa sla r
M A D D E 6g g ) M a lz e m e y i g ö n d e r e c e k S a ğ lık Tesisi, M a lz e m e y i d e v ir a lacak S ağlık T e sisinin a n laşm a lı kargo
firm ası ile irtibata g e ç e r e k g ö n d e r im e ilişkin p ro fo rm a fatura alacak ve talepte b u lu n a n hastane
y ö n e tic iliğ in in bu k a rg o b e d e lin e ilişkin yazılı ve y a e le k tro n ik onayını isteyecek, o n a y d a n son ra
g ö n d e rim i y a p a ca k tır.
h h ) T a le p te b u lu n a n S a ğ lık T e sisi, talep a şam a s ın d a k i değişiklikleri, m a lz e m e y i k arşıla y a c a k
hasta n e y ö n e tic iliğ in e b ild irm e k le so ru m lu d u r.
ii) M a lz e m e y i ve re n K u r u m u n so ru m lu lu ğ u ,
d ev re d ile c ek m a lz e m e n in d e v ra la c a k k u r u m u n
a n laşm a lı o ld u ğ u k a r g o y a teslim e d ilm e siy le son bıılur. M alın k a rg od a k a y b o lm a s ın d a n ,
kırılm a sın d a n , süresi içinde teslim e d ilm e m e s i vb. d o ğ a b ile c e k hiçbir s o r u m lu lu k m a lz e m e
jj)
g ö n d e re n k u r u m a ait d eğildir.
D e v red ilen ta şın ıra a it tü m n akliye giderleri d e v r a la c a k k u ru m a aittir.
M a l A ltın la r ın d a F iy a t la n d ır m a E sa sla rı
M A D D E 7- (1) İhtiyaç fazlası m a lla r b e d e lsiz o la ra k dev red ilecek tir.
(2 ) M alların fıy a tla n d ırılm ası;
a)
Fiyat tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş o la n la rın fiyatı; fiyat tarifeleri ile b elirle n e n fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in a ltın d a k a lm a m a k ka ydıkla, m a liy e tinin üz e rin e sad ec e k an u n i k e sin tile r ilave
e d ile re k be lirle ne c ektir.
b) Fiyat ta rifelerin de fiyatı o lm a y a n v e a m o r ti s m a n a tabi o lm a y a n m alların fiyatı; m a liyetinin
ü ze rin e s a d e c e ka nuni k e s in tile r ilave e d ile re k belirlenecektir.
c) Fiyat ta rifelerin de fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi olan m a lla rın fiyatı a m o rtism a n tutarları
da d ik k a te a lın ara k satışı y a p a c a k o la n B irlik ta rafın d a n T aşın ır M al Y ö n etm e liğ i esa sla rın a göre
be lirle ne c ek tir.
F a t u r a la n d ır m a ve Ö d e m e S ü r e le r i
M A D D E 8- ( I ) İş bu pro to k o l k a p sa m ın d a k i m a lz e m e le rin bedelleri bu p ro to k o ld e belirle n e c ek
fiyatlar ü z e rin d e n D e v re d e n B irlik ta ra fın d a n a y lık d ü z e n le n e c e k fatura ka rşılığınd a D e vir A lan B irlikçe en
geç 90 (d o k s a n ) G ü n içinde öd e n e c e k tir.
(2) Ö d e m e le r ta ra fla rın d ö n e r s e r m a y e işle tm ele rin e ait b ü tç e ve h e sa p la rın d a n /h esap la rın a
y ap ıla c a k tır.
(3) Bu p rotokol k a p sa m ın d a k i mal ve hiz m e tle rin bedelleri ilgili m e v z u a t d ah ilin d e geri ö d e m e
k u ru m ım a A la n B irlikçe fa turalan dırılacaktır.
G e n c i H ü k ü m le r
M A D D E 9- ( I ) Protok ol m a d d e le rin in u y g u la n m a s ın d a ve p ro to k o ld e h ü k ü m b u lu n m a y a n
k o n u la r d a o rta y a ç ık a b ile c e k a n la ş m a z lık la r T ü rk iy e K a m u Hastaneleri K u ru m u tarafın dan çözülecektir.
(2) İş bu p ro to k o l ilgili m e v z u a tta y a p ıla c a k d e ğ işik lik le r ve d e ğ işe n şartlar d ik k a te alına ra k her
z a m a n karşılıklı o la rak im za altına a lın m a k şartıyla d eğ iştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilem eyecektir.
Y ürü rlü k
M A D D E 10- (1) 10 (on) M addeden ibaret bıı protokol A nkara 3. Bölge Kamıı Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri ve Balıkesir Kamıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından imzalanması ile birlikte Genelge
çıktığı tarihten sonraki devirleri kapsayarak yürürlüğe girer.
(2) Bıı protokolün ekleri;
a) Çıkış ait Taşınır İşlem Fişleri (2 A det)
b) G irişe ait Taşınır İşlem Fişleri (2 Adet)
c) Bedelli olması halinde Fatura (2 Adet)
D oküm anından oluşmaktadır.
(3) İş bıı protokol
120... tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, I (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve 1 (bir) nüshası da Alan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bu protokolün süresi im zalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Protokolün bitmesine I (bir) ay kala
tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bıı protokol hükümleri A n kara 3. Bölge Kamıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Balıkesir
Kamıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
Op. Dr. Haşan HOCAOĞLU
Doç. Dr. Halil İbrahim Y A K U T
A nkara 3. Bölge K am u Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
_/_/2015
Genel Sekreteri
..../..../2 0 1 5
Download

Aıııaç - Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Resmi Sitesi