ZM R BORNOVA BELED YES
2013 YILI SAYI TAY
DENET M RAPORU
Eylül 2014
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ................................. 1
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U ...................................................... 4
SAYI TAYIN SORUMLULU U .................................................................................................................. 4
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI ................................................................ 4
DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI................................................................................................ 6
DENET M GÖRÜ Ü ................................................................................................................................... 13
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE DE ERLEND RMELER................................. 14
EKLER ..........................................................................................................................................................19
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI
HAKKINDA B LG
Belediyelerin mali yap ve muhasebe sistemine ili kin temel düzenlemeler, 5018 say
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanun gere i yay nlanan Mahalli dareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli idir. Denetlenen kamu idaresinde an lan mevzuat uyar nca,
tahakkuk esasl muhasebe sistemi uygulanmaktad r.
Kamu idaresi muhasebe kay tlar Mali Hizmetler Müdürlü ü taraf ndan yap lmakta,
lemler, yevmiye tarih ve numara s ras na göre ve maddeler halinde yevmiye defterine
günlük olarak kaydedilmekte, buradan da usulüne göre büyük defter ve yard mc defterlere
sistemli bir ekilde da
lmaktad r. Bu i lemler, belediyenin muhasebe kay tlar
bilgisayar program nda yevmiye kayd
takip etti i
üzerinden otomatik olarak gerçekle mektedir.
Raporlamalar, kullan lan bilgisayar program üzerinden üzerinde tarih aral klar verilerek ve
çe itli filtrelemeler kullan larak ihtiyaca uygun olarak yap labilmektedir.
Bornova Belediyesi 2011-2013 dönemi bütçe ödenek ve bütçe giderlerine a
daki
tabloda yer verilmi tir.
l
Net Bütçe Ödene i
Ödenen Bütçe Gideri
2011
125.299.470,00
103.309.867,45
2012
162.235.531,00
142.114.715,28
2013
204.692.870,60
188.467.937,97
Tabloda görülece i üzere y llar itibariyle hem bütçe ödenekleri hem de bütçe giderleri
artm
r.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
1
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresinin bütçe giderleri ekonomik s fland rma I. Düzeyinde yer alan
ayr nt lar ise öyledir.
Gider Türü
2011
Personel giderleri
SGK Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Al
Sermaye Giderleri
Borç Verme
Toplam:
2013
21.764.958,15
27.125.649,04
32.057.301,66
3.827.625,70
4.535.625,61
5.229.804,18
54.842.630,72
72.416.234,22
93.432.982,07
187.992,88
-
-
6.246.439,94
6.352.546,33
8.788.629,21
14.940.220,06
29.169.391,70
47.435.924,28
1.500.000,00
2.515.268,38
1.523.296,57
103.309.867,45
142.114.715,28
188.467.937,97
Faiz Giderleri
Cari Transferler
2012
2011 y nda faiz ödemesi yap ld
ancak 2012 ve 2013 y llar nda herhangi bir faiz
ödemesi yoktur. Sermaye Giderlerinde cari dönem yat m harcamalar nedeniyle önceki
llara k yasla art görülmektedir.
Kamu idaresi bütçe gelirleri ekonomik s fland rma I. Düzey geli imi a
da yer
alan tabloda gösterilmi tir.
Gelir Türü
2011
Vergi Gelirleri
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Al nan Ba
ve Yard mlar
Di er Gelirler (merkezi idare
vergi gelirleri paylar vs.)
Sermaye Gelirleri
Toplam
2012
2013
54.223.789,05
55.987.851,68
63.815.772,19
5.226.289,47
5.351.350,31
4.493.064,25
-
468.827,99
930.788,40
60.472.733,50
74.678.999,92
83.170.243,76
7.962.777,33
5.722.119,78
8.210.842,61
127.412.835,12
142.209.149,68
160.620.711,21
llar itibar yla gider bütçesine paralel olarak gelir bütçesi kalemlerinde de art lar
oldu u görülmekte olup cari dönem sermaye gelirleri art
gayrimenkul sat ndan ileri
gelmi tir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi bütçe gelir/gider dengesine ili kin veriler ise a
da yer alan tabloda
özetlenmi tir.
l
Gelir
Fark
Gider
(Gelir – Gider)
2011
127.885.589,35
103.309.867,45
+24.575.721,90
2012
142.209.149,68
142.114.715,28
+94.434,40
2013
160.620.711,21
188.467.937,97
-27.847.226,76
Son iki y lda bütçe fazlas veren kamu idaresi bütçesi 2013 y nda aç k vermi tir.
Kamu daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
Birle tirilmi veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa say m tutana ,
Banka mevcudu tespit tutana ,
Al nan çekler say m tutana ,
Menkul k ymet ve varl klar say m tutana ,
Teminat mektuplar say m tutana ,
Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli,
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik s
fland lmas tablosu,
Faaliyet sonuçlar tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet
sonuçlar tablosuna verilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
3
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek
ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n
kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve
tablolar n önemli hata veya yanl
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü uluslararas
denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla
yürütülmü tür.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
4
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve
mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
olu turmaktad r. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere
yeterli ve uygun denetim kan
elde edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
5
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
Bak m, onar m, tadilat, montaj ve benzeri yap m i leri için yap lan harcamalar n
dönem gideri ya da ilgili varl k ayr
yap lmaks n muhasebe kay tlar na aktar ld
tespit edilmi tir.
Muhasebe Yönetmelikleri ne göre Kurumca, faaliyetlerinde kullan lmak üzere edinilen
ve tahmini yararlanma süresi bir y ldan fazla olan fiziki varl klar ile bunlara ili kin birikmi
amortismanlar n 25-Maddi Duran Varl klar hesap grubunun ilgili hesab na kaydedilerek
izlenmesi gerekir. Maddi duran varl klar n bütünleyici parçalar ve eklentileri, ilgili maddi
duran varl kla birlikte de erlendirilir.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inin at f yapt
Muhasebe Yönetmeli i “Maddi duran varl klar için yap lan de er art
Genel Yönetim
harcamalar” ba kl
25 inci maddesinde de ifade edildi i üzere; maddi duran varl klar için sonradan yap lan ve o
varl n de erini, kullan m süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sa lanan fayday art ran veya
üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran
varl n kay tl de erine ilave edilir ve amortisman hesaplamas nda dikkate al r. Bunlar n
nda maddi duran varl klar için yap lan her türlü normal bak m ve onar m
harcamalar gider olarak kaydedilir.
Ancak, Belediyede gerçekle tiren denetim ve incelemelerde yukarda izah edilen
hususlar n dikkate al nmad
görülmü tür. Bu mahiyetteki i ler tespit edilerek a
da
listelenmi tir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Do rudan Temin Usulü ile yap lan Yap m
Mevcut Muhasebe
ra No
Kayd
leri
Olmas Gereken Muhasebe Kayd
in Ad
Varl k
Gider
Gider
Yerüstü
Düzen
Bina
kkent Spor Tesislerine 1 Adet Güvenlik
1
Kulübesi ve Çamkule Pazaryerine 1 Adet
Zab ta Binas Temini ve Montaj
2
15.910,97
6.509,03
i
Atatürk Pazaryeri ve Muhtelif Binalarda
Tadilat Yap lmas
22.420,00
i
43.896,00
515,45
43.380,55
Bornova Belediyesi Evka 4 Pazaryeri
3
Takat Yükseltimi ve U ur Mumcu Kültür
Merkezi'ne 1020 KVA'l k Regülatör
Montaj Yap lmas
32.930,65
Er-Erba
Banyo, U ur Mumcu Kültür Merkezi ve
Serintepe Mahallesi Kurs Salonlar nda
Tadilat Yap lmas
14.977,35
i
lçe Jandarma Komutanl
4
47.908,00
47.672,00
5.482,72
49.442,00
40.803,35
42.189,28
i
Bornova Belediyesi Atatürk Mahallesi
Atat Camiine Tente Yap lmas , Zafer
5
Mahallesi Heyelan Bölgesine
8.067,91
570,74
nklinometre Aç lmas ve Muhtelif
Binalarda Tadilat Yap lmas
6
i
Evka 4 Veterinerlik Binas nda Tadilat
Yap lmas
i
47.377,00
47.377,00
kkent Kad n Aerobik Salonunda Tadilat
7
Yap lmas ve Türkan Saylan Kad n Konuk
42.480,00
4.052,02
38.427,98
47.082,00
37.570,30
9.511,70
Evinde Kamelya Yap lmas i i
8
9
narba Pazaryeri ve Muhtelif Binalarda
Tadilat Yap lmas i i
Belediye Hizmet Binas Do algaz
Dönü üm i
50.740,00
50.740,00
Bornova Belediyesi Çamkule Pazaryerini
10
Besleyecek K4388 nolu TM'den Özel
39.766,00
39.766,00
Anahtar le Besleme Hatt Yap m i
Born. Bel. Temizlik leri antiyesine 100
11
KVA'l k Trafo Yap
ve Elektrik Hatt
50.268,00
50.268,00
46.374,00
46.374,00
Çekilmesi i
Merkez Pazaryeri Yang n Fanlar ve
12
Otopark Havaland rma Tesisat na
Otomaston Yap lmas
i
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
7
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
kkent Spor Salonu, Hizmet Binas ve
13
Bornova ehir Stad nda Tadilat Yap lmas
50.917,00
50.917,00
i
ld z Kenter Tiyatro Salonu Ve Muhtelif
14
Hizmet Binalar ndaki Tadilat lerinin
Yap lmas
47.377,00
6.859,55
633.719,00
53.661,07
hale Usulü ile yap lan Yap m
Hakedi No
Mevcut Muhasebe Kayd
ra No
27.637,34
i
TOPLAM
in Ad
Gider
Yerüstü
Bornova Belediyesine 1
Ait Muhtelif
2
Binalarda,
20.914,08
210.522,20
176.605,21 403.452,72
leri
Olmas Gereken Muhasebe Kayd
Varl k
Düzen
1
12.880,11
Varl k
Gider
Bina
44.839,57
Yerüstü
Düzen
Bina
20.914,08
210.522,20
44.839,57
367.129,82 111.157,38
255.972,44
438.952,26
13.577,13
405.943,65
19.431,48
77.295,61
15.403,04
155.295,53
63.530,55
Pazaryerlerinde ve 3
adet Okulda Tadilat
Yap lmas
i
Bornova S
rlar
3
içerisinde yol ve
tretuvarlar n,Okullar n
ve Bornova
2
Belediyesine ait
9
156.933,51
Binalar n Bak m ve
Onar
i'ne ait
Birinci Münferit Al m
3
Yap lmas
i
Bornova S
rlar
çerisindeki 17 Adet
Okulun Bak m Ve
Onar m Yap lmas
Bornova S
i
rlar
içerisinde yol ve
tretuvarlar n,
Okullar n ve Bornova
4
Belediyesine ait
Binalar n Bak m ve
Onar
i'ne ait
kinci Münferit Al m
Yap lmas
i
1
184.123,50 184.123,50
2
276.650,53 276.650,53
3
76.323,11
76.323,11
1
722.073,44
23.803,49
722.073,44
23.803,49
2
1.075.658,00
47.923,43
1.075.658,00
47.923,43
3
400.000,00
206.663,85
581.780,01
24.883,84
4
220.000,39
300.892,00
492.112,93
28.779,46
5
106.892,00
406.054,25
468.169,48
44.776,77
6
242.785,86
215.726,10
27.059,76
7
188.707,62
161.647,86
27.059,76
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
8
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
8
153.379,42
126.319,66
27.059,76
9
35.869,29
8.809,53
27.059,76
10
77.228,58
50.168,82
27.059,76
TOPLAM
20.914,08 3.005.177,41 3.035.524,32 698.148,77 4.930.199,65 433.267,39
Yukar daki tablodan da görülece i üzeri 2013 y Faaliyet Sonuçlar Tablosunda, 630Giderler Hesab na yap lan yanl
kay tlar sebebiyle [(698.148,77+53.661,07)-(
20.914,08+633.719,00)]
+97.176,76 TL hata bulunmaktad r. Yap lan bu hatal i lem nedeniyle 2013 Faaliyet Sonuçlar
tablosunda Dönem Olumlu Faaliyet sonucu da bu tutar kadar fazla hesaplanm
r. Bu durum
ise Kapan Bilançosunu etkilemi tir.
Ayr ca dönem gideri olmas gereken harcamalar n varl k hesaplar na kaydedilmesi
neticesinde
kamu
idaresi
varl klar
[(176.605,21+403.452,72)+(4.930.199,65+433.267,39)-
(3.005.177,41+3.035.524,32)] 97.176,76 TL fazla gözükmektedir. 25-Maddi Duran Varl klar hesap
grubunun ilgili hesaplar nda yap lan bu yanl
k Bilançoyu da etkilemi tir.
Kamu idaresi cevab nda: Konu ile ilgili gerekli uygulamalar n ba lad
duran varl klar n her türlü bak m, onar m, tadilat, montaj ve benzeri de er art
, maddi
nitelikteki
harcamalar n ilgili varl k hesab na dahil edilece ini, söz konusu varl k için yeni kay tl de er
üzerinden amortisman ayr laca
ifade edilmi tir.
Sonuç olarak: Söz konusu hatal i lem nedeniyle bulguda ifade edildi i üzere kurum
mali tablolar etkilenmi tir.
lgili mevzuat gere i; Maddi duran varl klar için sonradan yap lan ve o varl n
de erini, kullan m süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sa lanan fayday art ran veya üretilen
mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varl n
kay tl de erine ilave edilir ve amortisman hesaplamas nda dikkate al r. Bunlar n d nda
maddi duran varl klar için yap lan her türlü normal bak m ve onar m harcamalar gider olarak
kaydedilir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
9
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
Bulguda belirtilen hususlara ili kin yap lan düzeltmeler, denetim sonuçlar n
izlenmesi yoluyla ileride de erlendirilecektir.
BULGU 2:
Muhtelif tür ve ebatlarda sat n al nan çöp konteyn rlar ndan faaliyet
döneminden daha uzun sürelerle kullan lacak nitelikte olanlar ile kullan labilir hale
gelmesi için ayr ca kaz , montaj ve onar m gerektirenler edinildikleri anda lk Madde ve
Malzemeler hesab na kaydedilip, hizmete al nd
nda giderle tirildi i görülmü tür.
Bu kapsamda;
21/12/2012 tarihli fatura ile 495.364,00 TL lik çöp konteyn
(13 adet 5m3 lük Yeralt
Montaj Dahil 182.546,00 TL, 2 adet 5m3 lük Yeralt 21.004,00 TL, 55 adet 3000 Lt lik
Yerüstü 226.501,00 TL, 15 adet 3750 Lt lik Yerüstü 65.313,00 TL)
09/10/2013 tarihli fatura ile 367.983,00 TL lik çöp konteyn
(5 adet 5m3 lük Yeralt Montaj
Dahil 87.320,00 TL, 50 adet 3000 Lt lik Yerüstü 250.573,00 TL, 5 adet 3750 Lt lik Yerüstü
30.090,00 TL)
11/11/2013 tarihli fatura ile 799.166,80 TL lik çöp konteyn
(13 adet 5m3 lük Yeralt
Montaj Dahil 227.032,00 TL, 7 adet 5m3 lük Yeralt 80.240 TL, 80 adet 3000 Lt lik Yerüstü
400.916,80 TL, 15 adet 3750 Lt lik Yerüstü 90.270,00 TL)
olmak üzere toplam 1.662.513,80 TL tutar ndaki faaliyet döneminden daha uzun
sürelerle kullan lacak nitelikte olanlar ile kullan labilir hale gelmesi için ayr ca kaz , montaj
ve onar m gerektiren çöp konteyn rlar
150- lk Madde ve Malzemeler Hesab na
kaydedilmi tir.
lk Madde ve Malzeme Hesab na kaydedilen bu nitelikteki çöp konteyn rlar n
1.616.257,80 TL lik k sm y l içerisinde Ta
r
lem Fi i düzenlenerek 150- lk Madde ve
Malzeme Hesab na alacak 630-Giderler Hesab na borç kaydedilmesi sonucu dönem gideri
olarak gerçekle mi tir.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli ine göre, normal ko ullarda en fazla
bir y l veya faaliyet dönemi içinde tüketilen malzemeler Dönen Varl klar hesap grubu içinde
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
10
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
bulunan lk Madde ve Malzemeler Hesab nda izlenir. Tüketilmek amac yla kamu idaresinin
ilgili birimlerine verilen veya kullan lan ilk madde ve malzemeler 630-Giderler Hesab na
kaydedilerek giderle tirilir.
Faaliyet
döneminden
daha
uzun
sürelerle
kamu
idaresi
faaliyetlerinin
gerçekle tirilmesi için kullan lmak amac yla edinilen ve ilke olarak normal faaliyet dönemi
içinde tüketilmesi öngörülmeyen varl k unsurlar ise Duran Varl klar hesap grubundaki uygun
hesaplarda takip edilir.
Sat n al nan çöp konteyn rlar ndan bulguya konu edilenlerin nitelikleri ve kullan m
ömürleri dikkate al nd nda faaliyet dönemi içinde tüketilen tüketim malzemelerinin
izlendi i 150- lk Madde ve Malzeme Hesab na kaydedilmesi ve sonras nda 630-Giderler
Hesab na yaz larak dönem gideri olarak gösterilmesi genel kabul görmü muhasebe ilkeleri ile
çeli mektedir. Kullan labilir hale gelmesi için kaz , montaj ve i çilik gerektiren 5m3 lük
yeralt konteyn rlar ile i i gerçekle tiren Müdürlükçe asgari 5 y l kullan m ömrü öngörülen
3000 Lt ve 3750 Lt lik yerüstü konteyn rlar n lk Madde ve Malzeme olarak de erlendirilip
hizmete sunulmas yla dönem gideri olarak yaz lmas an lan muhasebe ilkelerine uygun
de ildir.
Bu uygulama Bilanço ve Faaliyet Sonuçlar Tablosu nu etkilemektedir. Zira Bilanço
da Kurum varl klar
1.616.257,80 TL tutar nda eksik gözükürken Faaliyet Sonuçlar
Tablosunda, 630-Giderler Hesab n olmas gerekenden 1.616.257,80 TL fazla gözükmesi
sonucu Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu bu tutar kadar eksik hesaplanm
r. Bu sonuç 590-
Dönem Faaliyet Sonuçlar Hesab dolay yla Kapan Bilançosu nu da ayr ca etkilemi tir.
Kamu idaresi cevab nda: Bahsi geçen çöp konteyn rlar n kullan m ömürleri dikkate
al narak, ilgili varl k hesab na kaydedilerek, y l sonunda da amortismana tabi tutulaca
belirtilmi tir.
Sonuç olarak: Söz konusu hatal i lem nedeniyle bulguda ifade edildi i üzere kurum
mali tablolar etkilenmi tir.
lgili mevzuat gere i; faaliyet döneminden daha uzun sürelerle kamu idaresi faaliyetlerinin
gerçekle tirilmesi için kullan lmak amac yla edinilen ve ilke olarak normal faaliyet dönemi
içinde tüketilmesi öngörülmeyen varl k unsurlar Duran Varl klar hesap grubundaki uygun
hesaplarda takip edilir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
Bulguda belirtilen hususlara ili kin yap lan düzeltmeler, denetim sonuçlar n
izlenmesi yoluyla ileride de erlendirilecektir.
BULGU 3:
dare aleyhine aç lan davalarda, ihtiyatl k ilkesi gere i dava sonuçlanmadan
gider tahakkuku yap larak finansal tablolara kaydedilmesi gerekirken, söz konusu kay t
leminin yap lmad
tespit edilmi tir.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inin “Hüküm Bulunmayan Haller”
ba kl 464 üncü maddesinde; Mahalli dareler Bütçe Muhasebe Yönetmeli inde hüküm
bulunmayan hallerde Genel Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i hükümlerinin
uygulanaca
belirtilmi tir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli inin “Faaliyet sonuçlar tablosu ilkeleri” ba kl
6 nc maddesinin (g) bendinde; “Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir ya da
birkaç olay n gelecekte ortaya ç p ç kmamas na ba
durumlar ifade eden, muhtemel
olaylar ve yükümlülüklerden kaynaklanan, gerçe e yak n olarak tahmin ve hesap edilebilen
giderler tahakkuk ettirilerek faaliyet sonuçlar tablosuna yans
r. arta ba
gelirler için
ise gerçekle me ihtimali yüksek olsa da herhangi bir tahakkuk i lemi yap lmaz, dipnotlarda
aç klama yap r.” hükmü yer almaktad r.
Dolay yla, Kurumun gerçek mali durumunun ve faaliyet sonuçlar
n ortaya
konulabilmesi, davalardan kaynaklanan toplam risklerin kayda al nmas ile mümkündür.
31.12.2013 tarihi itibariyle Kurum aleyhine aç lan davalar neticesinde, Kurumun muhtemel
dava riski tutar 5.530.710,00 TL dir. Söz konusu dava riskinin önemli bir bölümünü
kamula rmas z el atma davalar olu turmaktad r. 31.12.2013 tarihi itibariyle kamula rmas z
el atma davalar neticesinde olu an dava riski tutar yakla k 4.021.310,00 TL dir. Söz konusu
dava türlerinin ve dava riskleri geçmi y llardan beri artarak devam etmektedir.
Kurumun “2012 Y
Denetim Raporu” nda da konu edilen bu hususa Kurum
taraf ndan i tirak edilerek 2013 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtildi i halde, konu
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
12
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
ile ilgili herhangi bir i lem yap lmam
r. Meri mevzuat hükümleri gere i, Kurum mali
tablolar n zaman nda, saydam, do ru ve gerçe e uygun olarak muhasebenin temel
kavramlar ve genel kabul görmü muhasebe ilkeleri çerçevesinde uluslararas standartlara
uygun, yönetimin ve ilgili di er ki ilerin bilgi ihtiyaçlar
kar layacak ekilde haz rlanmas
gerekmektedir.
Kamu idaresi cevab nda: Konu ile ilgili gerekli çal malar n ba lad
kay tlar na al naca
, muhasebe
belirtilmi tir.
Sonuç olarak: Söz konusu hatal i lem nedeniyle bulguda ifade edildi i üzere kurum
mali tablolar etkilenmi tir.
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
2012 Y
lem yap lmam
belirtilmektedir.
Denetim Raporu” nda da konu edildi i halde düzeltmeye dair herhangi bir
olan bulgu konusu denetim sonuçlar n izlenmesi yoluyla ileride tekrar
de erlendirilecektir.
DENET M GÖRÜ Ü
zmir Bornova Belediyesi 2013 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve
tablolar n, “Denetim Görü ünün Dayanaklar ” bölümünde aç klanan nedenlerle, stoklar,
maddi duran varl klar, borç ve gider kar
klar ile faaliyet giderleri hesap alanlar hariç
olmak üzere, tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi içerdi i kanaatine var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
13
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE
DE ERLEND RMELER
BULGU 1:
Do rudan temin usulü ( 4734/22-d ) ile gerçekle tirilen al mlara ili kin yap lan
incelemede, ihtiyaçlar n mevzuata ayk
ekilde yasal limitlerin üzerinde ve i lerin
parçalara bölünerek do rudan temin yolu ile sat n al nd
4734 say
Kamu
görülmü tür.
hale Kanununa göre, idarelerce ihtiyaçlar n ihale usulleriyle
kar lanmas esas olmakla birlikte, idarelere kolayl k sa lamas bak
ndan Kanunun 22 inci
maddesinde say lan hallerde ihtiyaçlar do rudan temin yoluyla kar lanabilmektedir.
Do rudan temin, ihtiyaçlar n 4734 say
Kamu hale Kanununun 18 inci maddesinde
say lan (aç k ihale usulü, belli istekliler aras nda ihale usulü ve pazarl k usulü) ihale usulleri
için tespit edilen kurallara uyulmaks n; ilan yap lmadan, teminat al nmadan, ihale
komisyonu kurma ve an lan Kanunun 10 uncu maddesinde say lan yeterlilik kriterlerini arama
zorunlulu u bulunmaks n, ihale yetkilisince görevlendirilecek ki i veya ki iler taraf ndan
piyasa fiyat ara rmas yap larak temin edilmesidir.
Kanunun 22 inci maddesinde say lan hallerden (d) bendinde, Kamu hale Kurumunca
güncellenen tutar a mayan mal ve hizmet al mlar ve yap m i leri ile temsil a rlama
faaliyetleri kapsam nda yap lacak konaklama, seyahat ve ia eye ili kin al mlar n bu bende
göre yap labilece i düzenlenmi tir. Söz konusu madde gerekçesine bak ld nda an lan
hükmün, maddede belirtilen tutara kadar özellikle kâ t, k rtasiye, elektrik malzemeleri gibi
küçük
ölçekli günlük
ihtiyaçlar n kar lanmas
ile
küçük
bak m onar m
i lerinin
yapt lmas nda kolayl k sa lamak üzere ihale yetkilisince görevlendirilecek ki i veya ki iler
taraf ndan piyasada fiyat ara rmas yap larak temin edilebilmesi amac yla düzenlendi i
anla lmaktad r.
Rekabet ortam n sa land
bir ihale yönteminde olu acak fiyat n, do rudan temin
ile al m yap lmas halindeki fiyattan daha uygun olaca
ve böylelikle kamu yarar n
optimum düzeyde gerçekle ece i muhakkakt r.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
14
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Ayr ca, ihale yöntemi yerine, ihale prosedürleri i letilmeden do rudan temin yöntemi
ile öngörülen limitlere de dikkat edilmeksizin al m yap lmas an lan Kanunun ilkelerine
ayk
k te kil etmektedir.
Kamu
idaresi
cevab nda:
Hizmetlerin
gerektirdi i
önceden
öngörülemeyen
durumlarda ortaya ç kan ihtiyaçlarda hizmetin aksamas için ve k sa zamanda i lerin
tamamlanabilmesi için do rudan temin ile al m yap lmas na ihtiyaç duyuldu unu; bundan
sonra yap lmas muhtemel al mlarda limitlere ve i lerin bölünmemesi gibi hususlara azami
dikkat gösterilerek gere i yerine getirilece i ifade edilmi tir.
Sonuç olarak: 4734 say
Kamu hale Kanununda; idarelerin, yap lacak ihalelerde
saydaml , rekabeti, e it muameleyi, güvenirli i, gizlili i, kamuoyu denetimini, ihtiyaçlar n
uygun
artlarla ve zaman nda kar lanmas
ve kaynaklar n verimli kullan lmas
sa lamakla sorumlu oldu u; e ik de erlerin alt nda kalmak amac yla mal veya hizmet al mlar
ile yap m i leri k mlara bölünemeyece i; aç k ihale usulü ve belli istekliler aras nda ihale
usulünün temel usuller oldu u, di er ihale usulleri kanunda belirtilen özel hallerde
kullan labilece i temel ilkeler olarak belirlenmi tir.
darelerce ihtiyaçlar n do rudan temin usulüyle kar lanmas , ancak Kanunun 22 inci
maddesinde say lan hallerde Kanunun belirledi i ilkelere riayet etmek suretiyle mümkündür.
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
Bulguda
belirtilen
belirtilmektedir.
hususlar
denetim
sonuçlar n
izlenmesi
yoluyla
ileride
de erlendirilecektir.
BULGU 2:
lçe s
rlar nda faaliyet gösteren derneklerin kendi faaliyet alanlar yla ilgili
düzenlemi olduklar enlik/organisazyon/faaliyet vb. i ler için ihtiyaç duyduklar maddi
ve ayni destek talepleri üzerine bu faaliyetlerin mevzuatta belirlenmi prosedürlere
ayk
olarak Belediye taraf ndan üstlenilerek gerçekle tirildi i tespit edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
15
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
5393 say
sorumluluklar
Belediye Kanununun 14 üncü maddesi ile belediyelerin görev ve
belirlenerek bu görevlerin mahallî mü terek nitelikte olmak
yap labilece i hüküm alt na al nm
r.
art yla
Yine ayn Kanunun belediyelerin di er kurulu larla
olan ili kilerinin düzenlendi i 75 inci maddesinde de belediyelerin, belediye meclisinin karar
üzerine yapaca
anla maya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlar na girmek art yla
mahallin en büyük mülki idare amirinin iznini alarak dernek ve vak flar ile ortak hizmet
projeleri gerçekle tirebilece i ifade edilmi tir.
Ayr ca 5018 say
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütçelerden yard m
yap lmas hususunun düzenlendi i 29 uncu maddesi gere ince yay mlanan “Dernek, Vak f,
Birlik, Kurum, Kurulu , Sand k Ve Benzeri Te ekküllere Genel Yönetim Kapsam ndaki
Kamu darelerinin Bütçelerinden Yard m Yap lmas Hakk nda Yönetmelik” ile de genel
yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin bütçelerinden, dernek, vak f, birlik, kurum, kurulu ,
sand k ve benzeri te ekküllere yap lacak yard mlar n usul ve esaslar düzenlenmi tir. Buna
göre; darelerce te ekküllere yard m yap labilmesi için; a) dare bütçesinde bu amaçla ödenek
tefrik edilmi
olmas , b) Yard mlarda kamu yarar
gözetilmesi, yard mlar n öncelikle
toplumun ihtiyaç ve sorunlar na çözüm sa lamas
ile toplumsal geli meye katk da
bulunulmas na yönelik olmas , c) Te ekkülün, yard
yapacak idarenin görev alan na giren
konularda faaliyet göstermesi, ç) Te ekkül ile yard m yapacak idare aras nda protokol
yap lmas gerekmektedir.
Ancak denetim y
içerisinde, bahse konu hususu düzenleyen mevzuat n belirledi i
usul ve esaslar dikkate almaks n derneklerin kendi faaliyet alanlar yla ilgili düzenlemi
olduklar
enlik/organisazyon/faaliyet vb. i ler için ihtiyaç duyduklar maddi ve ayni destek
talepleri üzerine bu faaliyetler Belediye taraf ndan üstlenilerek ilgili kurulu
ad na
gerçekle tirmi tir. Bu kapsamda 2013 y nda harcanan toplam tutar 475.258,07 TL ye
ula
r.
Yukarda ifade edilen mevzuat hükümlerinden anla laca
kurulu larla
belli
artlara
ve
gerçekle tirilebilmektedir. 5393 say
prosedürlere
ba
olarak
üzere belediyeler, özel
ortak
hizmet
projeleri
Kanunun 75 inci maddesinin ba nda di er kurulu lar
ile olan ili kileri belediyenin görev ve sorumluluk alan ile s rland lm
görev ve sorumluluklar da Kanunun 14 üncü maddesinde say lm
r. Belediyenin
r. Buna göre belediyeler,
dernek ve vak flar ile ancak Kanunda belirtilen görev ve sorumluluk alanlar nda belediye
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
16
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
meclisinin bu yönde bir karar ile mahallin en büyük mülki idare amirinin izni art yla ortak
hizmet projeleri gerçekle tirebileceklerdir.
Bu do rultuda al nmas gereken belediye meclisi kararlar n genel nitelikli de il,
hangi kurulu la hangi i için, hangi artlarla ili ki kurulaca
n aç kça ifade eder kapsamda
olmas gerekmektedir. Ayr ca taraflarca yürütülecek ortak hizmet projesine ili kin taraflar
aras nda, i in tan mland , bütçenin tespit edildi i, taraflar n yetki, görev ve sorumluluklar n
aç kça belirlendi i yaz
bir anla ma (protokol) yap lmas gerekmektedir.
Kamu idaresi cevab nda: Belediye ile ‘kamu yarar na çal an dernek’ vasf ta mayan
di er dernekler, vak flar ve benzeri kurulu larca yap lacak ortak projelerde mahallin en büyük
mülki idare amirinden izin al nmaya ba layarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmeye
ba land
ifade edilmi tir.
Sonuç olarak: 5393 say
yapaca
kanun gere i belediyeler, belediye meclisinin karar üzerine
anla maya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlar na girmek art yla mahallin en
büyük mülki idare amirinin iznini alarak dernek ve vak flar ile ancak ortak hizmet projeleri
gerçekle tirebileceklerdir.
Ortak hizmet projeleri d nda söz konusu kurulu lara yard m yap labilmesi mevzuat
aç ndan mümkün gözükmemektedir. Zira 6/12/2012 tarih ve 28489 say
6360 say
RG’de yay mlanan
On Dört lde Büyük ehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi lçe Kurulmas
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
iklik Yap lmas na Dair Kanun’ un 19
maddesi ile 5393 say Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesine “5018 say
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci f kras
say
Kamu Malî
n ikinci cümlesi ile 5253
Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, ba
ve bunlar n üyesi olduklar birlikler ile orta
le Baz
kurulu lar
olduklar Say tay denetimine tabi irketler için
uygulanmaz.” hükmü eklenmi tir. Bu de
ikle genel yönetim kapsam ndaki kamu
idarelerinin bütçelerinde öngörülmü olmak kayd yla; kamu yarar gözetilerek dernek, vak f,
birlik, kurum, kurulu , sand k ve benzeri te ekküllere yard m dahi yapamayacaklar ;
derneklerin de tüzüklerinde gösterilen amaçlar
gerçekle tirmek üzere, benzer amaçl
derneklerden, siyasi partilerden, i çi ve i veren sendikalar ndan ve meslekî kurulu lardan
maddî yard m alamayacaklar sonucu ortaya ç km
r.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
17
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
Bulguda belirtilen hususlara ili kin yap lan düzeltmeler, denetim sonuçlar n
izlenmesi yoluyla ileride de erlendirilecektir.
BULGU 3:
Kurum mali tablolar
Hesab
n incelenmesi sonucu 372-472 K dem Tazminat Kar
n kullan lmad
görülmü tür.
dem tazminat
kar
n hesaplanarak muhasebe hesaplar nda gösterilmesi,
muhasebenin temel kavramlar ndan olan “ihtiyatl k” ve “dönemsellik” kavramlar gere idir.
htiyatl k" ilkesi gere i, ilerde do mas muhtemel riskler için kar
k ay rmak suretiyle
gerekli önlem al nmal ; ayr ca "dönemsellik" ilkesi gere ince de giderler do duklar dönemin
giderleri olarak yans lmal ve ilgili oldu u dönemin has lat ile kar la
lmal
r.
Bunun yan nda, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i ile de bilanço tarihinde var
olan ve sonucu belirsiz bir ya da birkaç olay n gelecekte ortaya ç p ç kmamas na ba
durumlar ifade eden, muhtemel olaylar ve yükümlülüklerden kaynaklanan, gerçe e yak n
olarak tahmin ve hesap edilebilen giderlerin tahakkuk ettirilerek faaliyet sonuçlar tablosuna
yans laca , faaliyet sonuçlar tablosu ilkesi olarak belirlenerek hüküm alt na al nm
r.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inde belirlenecek esaslar çerçevesinde
ayr lan k dem tazminatlar
aç klanm
kar
klar n izlenmesi için kullan lacak hesaplar n i leyi i
r. Buna göre; belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan uzun vadeli k dem
tazminat kar
k tutarlar 472-K dem Tazminat Kar
Hesab na alacak, 630-Giderler
Hesab na borç; vadeleri bir y n alt na dü en k dem tazminat kar
Tazminat Kar
Hesab na borç, 372-K dem Tazminat
kaydedilir. Ödenen tazminatlar ise 372-K dem Tazminat Kar
Kar
klar ise 472-K dem
Hesab na alacak
Hesab na borç, ödemenin
ekline göre ilgili hesaplara alacak; di er taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesab na borç, 835Gider Yans tma Hesab na alacak kaydedilir.
Bu do rultuda genel kabul görmü muhasebe ilkeleri ve ilgili Yönetmelik hükümleri
gere i, belediyede fiilen çal makta olan 208 i çi personel için hesaplanan toplam
11.884.618,23 TL k dem tazminat tutar muhasebe kay tlar nda ilgili hesaplarda izlenmelidir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
18
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Belediye muhasebe kay tlar nda izlenmeyen bu husus hesaplan tutar kadar Bilançonun
pasif k sm nda görünmezken, Faaliyet Sonuçlar Tablosunu da bu yükümlülü ün cari döneme
denk gelen tutar kadar etkilemektedir. Sonuçta Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu olmas
gerekenden fazla hesaplanm
r.
Kamu idaresi cevab nda: K dem Tazminatlar n ilgili hesaplara kaydedilmesi ile
ilgili çal ma yap laca
ifade edilmi tir.
Sonuç olarak: Genel kabul görmü muhasebe ilkeleri ve ilgili Yönetmelik hükümleri
gere i, belediyede fiilen çal makta olan i çiler için k dem tazminat
tutar muhasebe
kay tlar nda ilgili hesaplarda izlenmelidir.
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
Bulguda belirtilen hususlara ili kin yap lan düzeltmeler, denetim sonuçlar n
izlenmesi yoluyla ileride de erlendirilecektir.
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
19
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK–1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
20
H A Z IR D E Ğ E R LE R
KASA HESABI
A LIN A N Ç E K LE R H E S A B I
BANKA HESABI
V E R İLE N Ç E K LE R V E G Ö N D E R M E
İ
İ
PROJE ÖZEL HESABI
D Ö V İZ H E S A B I
D Ö V İZ G Ö N D E R M E E M İR LE R İ H E S A B I (
D İĞ E R H A Z IR D E Ğ E R LE R H E S A B I
B A N K A K R E D İ K A R T LA R IN D A N
F A A LİY E T A LA C A K LA R I
G E LİR LE R D E N A LA C A K LA R H E S A B I
G E LİR LE R D E N T A K İP Lİ A LA C A K LA R
G E LİR LE R D E N T E C İLLİ V E T E H İR Lİ
V E R İLE N D E P O Z İT O V E T E M İN A T LA R
D İĞ E R A LA C A K LA R H E S A B I
D İĞ E R A LA C A K LA R
K İŞ İLE R D E N A LA C A K LA R H E S A B I
S T O K LA R
İLK M A D D E V E M A LZ E M E H E S A BI
Ö N Ö D E M E LE R
İŞ A V A N S VE K R E D İLE R İ H E S A B I
P E R S O N E L A V A N S LA R I H E S A B I
B Ü T Ç E D IŞ I A V A N S V E K R E D İLE R
M A H S U P D Ö N E M İN E A K T A R ILA N A V A N S
İ
D İĞ E R D Ö N E N V A R LIK LA R
D E V R E D E N K A T M A D E Ğ E R V E R G İS İ
1.1 0.1 0 0
1.1 0.1 0 1
1.1 0.1 0 2
1.1 0.1 0 3
1.1 0.1 0 5
1.1 0.1 0 6
1.1 0.1 0 8
1.1 0.1 0 9
1.1 2
1.1 2.1 2 0
1.1 2.1 2 1
1.1 2.1 2 2
1.1 2.1 2 6
1.1 2.1 2 7
1.1 4
1.1 4.1 4 0
1.1 5
1.1 5.1 5 0
1.1 6
1.1 6.1 6 0
1.1 6.1 6 1
1.1 6.1 6 2
1.1 6.1 6 5
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
1.1 9.1 9 0
1.1 9
1.1 0.1 0 4
D Ö N E N V A R LIK LA R
H es ap A dı
1.1 0
Kodu
1
21
0,00
0,00
0,00
580.37 0,66
0,00
67.154,3 9
0,00
371.71 4,89
0,00
312.79 0,51
0,00
952.08 5,55
379.94 4,90
0,00
3.959.59 2,77
3.959.59 2,77
2.823.31 1,98
2.823.31 1,98
28.477,1 3
28.477,1 3
27.919,5 0
27.919,5 0
4.627.94 5,32
4.705.75 4,62
4.426.37 3,25
0,00
935.96 6,33
165.56 6,11
60.728.0 97,35
0,00
0,00
47.445.8 65,63
70.997.7 63,62
52.037.8 04,99
0,00
251.90 4,55
0,00
0,00
213.92 3,81
74.783,1 8
0,00
44.625,0 0
166,01
1.726,01
-22 1.276,4 8
-11 5.252,8 5
0,00
23.316.8 29,93
0,00
0,00
0,00
24.779.2 35,98
23.466.8 66,18
24.879.7 98,96
2012
99.404.7 85,25
80.148.7 80,33
2011
AKTİF HESAPLAR
Kodu
0,00 5.5 0.5 0 0
0,00 5.5 0
0,00 5
559.19 4,13 4.4 8.4 8 1
0,00 4.4 8
0,00 4.4 7.4 7 9
559.19 4,13 4.4 7
3.890.29 9,05 4.4 0.4 0 0
3.890.29 9,05 4.4 0
8.902,70 4
8.902,70 3.3 9.3 9 1
4.627.94 5,30 3.3 9
4.066.35 6,81 3.3 8.3 8 1
432.00 3,31 3.3 8
67.936.7 54,16 3.3 7.3 7 9
0,00 3.3 7
77.063.0 59,58 3.3 6.3 6 2
181.95 4,26 3.3 6.3 6 1
0,00 3.3 6.3 6 0
0,00 3.3 6
0,00 3.3 3.3 3 3
408.96 6,07 3.3 3.3 3 0
-12.8 20,33 3.3 3
4.842.20 3,04 3.3 2.3 2 0
0,00 3.3 2
0,00 3.3 0.3 0 0
5.420.30 3,04 3.3 0
86.941.7 58,50 3
2013
KAPANIŞ BİLANÇOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
NET DEĞER HESABI
NET DEĞER
Ö Z K A Y N A K LA R
G E LE C E K Y ILLA R A A İT G E LİR LE R
İ
G İD E R T A H A K K U K LA R I H E S A B I
D İĞ E R B O R Ç V E G İD E R
B O R Ç V E G İD E R K A R Ş ILIK LA R I
B A N K A K R E D İLE R İ H E S A B I
U Z U N V A D E Lİ İÇ M A Lİ B O R Ç LA R
H E S A P LA N A N K A T M A D E Ğ E R
İ İ
U Z U N V A D E Lİ Y A B A N C I
D İĞ E R K IS A V A D E Lİ Y A B A N C I
G E LE C E K A Y LA R A A İT G E LİR LE R
İ
G İD E R T A H A K K U K LA R I H E S A B I
D İĞ E R B O R Ç V E G İD E R
Ö D E N E C E K S O S Y A L G Ü V E N LİK
İ İ
İ
F O N LA R V E Y A D İĞ E R K A M U
İ
İ
B O R Ç V E G İD E R K A R Ş ILIK LA R I
Ö D E N E C E K D İĞ E R
Ü Ü
Ü Ü
Ö D E N E C E K V E R G İ V E F O N LA R
E M A N E T LE R H E S A B I
A LIN A N D E P O Z İT O V E T E M İN A T LA R
E M A N E T Y A B A N C I K A Y N A K LA R
B Ü T Ç E E M A N E T LE R İ H E S A B I
F A A LİY E T B O R Ç LA R I
B A N K A K R E D İLE R İ H E S A B I
K IS A V A D E Lİ İÇ M A Lİ B O R Ç LA R
K IS A V A D E Lİ YA B A N C I K A Y N A K LA R
H es ap A dı
2011
371.07 4.113,8 8
371.07 4.113,8 8
462.15 5.928,1 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.20 2,37
526.88 9,34
1.063.86 8,30
1.839.96 0,01
8.142.03 3,43
445.61 4,52
8.587.64 7,95
4.491.30 8,73
4.491.30 8,73
0,00
0,00
14.918.9 16,69
PASİF HESAPLAR
2012
371.08 1.128,8 7
371.08 1.128,8 7
487.36 1.593,5 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.14 8,95
691.15 4,75
668.83 3,94
1.610.13 7,64
5.585.24 8,39
525.08 9,87
6.110.33 8,26
7.585.02 1,31
7.585.02 1,31
0,00
0,00
15.305.4 97,21
371.38 9.925,7 4
371.38 9.925,7 4
491.50 8.238,4 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.84 2,75
718.34 5,97
1.266.88 2,74
2.580.07 1,46
5.809.01 9,55
527.67 3,08
6.336.69 2,63
20.255.6 27,45
20.255.6 27,45
0,00
0,00
29.172.3 91,54
2013
31.12.2 013
T arih A ralığı : 01.01.2 013
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
D İĞ E R A LA C A K LA R H E S A B I
M A Lİ D U R A N V A R LIK LA R
M A Lİ K U R U LU Ş LA R A Y A T IR ILA N
M A L V E H İZ M E T Ü R E T E N
M A D D İ D U R A N V A R LIK LA R
A R A Z İ V E A R S A LA R H E S A B I
Y E R A LT I V E Y E R Ü S T Ü D Ü Z E N LE R İ
B İN A LA R H E S A B I
T E S İS , M AK İN E V E C İH A Z LA R H E S A B I
T A Ş IT LA R H E S A B I
D E M İR B A Ş LA R H E S A B I
B İR İK M İŞ A M O R T İS M A N LA R H E S A B I ( - )
Y A P ILM A K T A O LA N Y A T IR IM LA R H E S A B I
M A D D İ O LM A Y A N D U R A N V A R LIK LA R
H A K LA R H E S A B I
D İĞ E R D U R A N V A R LIK LA R
E LD E N Ç IK A R ILA C A K S T O K LA R V E
İ
B İR İK M İŞ A M O R T İS M A N LA R H E S A B I ( - )
2.2 2.2 2 7
2.2 4
2.2 4.2 4 0
2.2 4.2 4 1
2.2 5
2.2 5.2 5 0
2.2 5.2 5 1
2.2 5.2 5 2
2.2 5.2 5 3
2.2 5.2 5 4
2.2 5.2 5 5
2.2 5.2 5 7
2.2 5.2 5 8
2.2 6
2.2 6.2 6 0
2.2 9
2.2 9.2 9 4
22
Ö D E N E K H E S A P LA R I
G Ö N D E R İLE C E K B Ü T Ç E Ö D E N E K LE R İ
M A H S U P D Ö N E M İN E A K T A R ILA N
Ö
N A K İT D IŞ I T E M İN A T V E K İŞİLE R E A İT
9.9 0
9.9 0.9 0 0
9.9 0.9 0 6
9.9 1
N A Z IM H E S A P LA R
9
AKTİF HESAPLAR TOPLAMI
G E LİR LE R D E N T E C İLLİ V E T E H İR Lİ
2.2 2.2 2 2
2.2 9.2 9 9
F A A LİY E T A LA C A K LA R I
2.2 2
H es ap A dı
D U R A N V A R LIK LA R
Kodu
2
869.95 2,86
21.530.1 63,11
580.37 0,66
0,00
580.37 0,66
8.920.63 5,75
67.154,3 9
0,00
67.154,3 9
10.416.5 08,34
502.857.697,65
14.280.7 03,56
477.074.844,83
-86 9.952,8 6
142.11 1,52
-14 2.111,5 2
0,00
108.22 0,16
31.152,0 0
0,00
108.22 0,16
12.165.8 89,27
3.898.82 3,88
31.152,0 0
-77.0 58.40 9,20
-69.6 53.34 2,03
9.264.40 7,74
5.532.66 4,64
4.773.73 5,55
8.859.66 5,49
3.496.62 2,41
2.836.60 2,91
16.144.9 96,46
343.03 9.029,1 7
12.911.8 48,98
74.160.8 97,33
335.59 6.492,9 7
386.74 6.097,8 2
70.899.2 41,14
6.423.58 3,63
3.536.31 5,25
370.12 3.068,8 9
9.920.12 7,19
8.970.37 0,93
0,00
16.343.7 10,82
12.506.6 86,18
254.88 3,60
4.167.82 2,33
10.097.3 35,10
254.88 3,60
14.265.1 57,43
2012
403.45 2.912,4 0
396.92 6.064,5 0
2011
AKTİF HESAPLAR
Kodu
12.161.9 10,76 9.9 1
M A H S U P D Ö N E M İN E A K T A R ILA N
Ö
N A K İT D IŞ I T E M İN A T V E K İŞİLE R E
İ
B Ü T Ç E Ö D E N E K LE R İ H E S A B I
0,00 9.9 0.9 0 7
Ö D E N E K H E S A P LA R I
0,00 9.9 0.9 0 1
N A Z IM H E S A P LA R
PASİF HESAPLAR TOPLAMI
D Ö N E M O LU M LU F A A LİY E T
D Ö N E M F A A LİY E T S O N U Ç LA R I
G E Ç M İŞ Y ILLA R O L U M L U F A A LİY E T
G E Ç M İŞ Y ILLA R O L U M L U F A A LİY E T
Y E N İD E N D E Ğ E R LE M E F A R K LA R I
Y E N İD E N D E Ğ E R LE M E F A R K LA R I
H es ap A dı
2011
0,00
0,00
10.416.5 08,34
67.154,3 9
0,00
67.154,3 9
14.280.7 03,56
477.074.844,83
34.095.2 88,03
34.095.2 88,03
56.986.5 26,23
56.986.5 26,23
PASİF HESAPLAR
0,00 9.9 0
56.266.6 92,74 9
520.680.630,02
-94 3.540,8 9
974.73 2,49
31.191,6 0
139.99 1,66
139.99 1,66
25.579.0 58,21
-87.5 68.94 0,53
10.359.4 56,23
6.702.76 5,35
3.709.50 8,99
356.42 4.315,0 3
27.952.0 08,04
71.439.8 68,73
414.59 8.040,0 5
7.946.88 0,20
11.022.7 68,01 5.5 9.5 9 0
18.969.6 48,21 5.5 9
0,00 5.5 7.5 7 0
0,00 5.5 7
0,00 5.5 2.5 2 2
433.73 8.871,5 2 5.5 2
2013
KAPANIŞ BİLANÇOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
0,00
0,00
8.920.63 5,75
580.37 0,66
0,00
580.37 0,66
21.530.1 63,11
502.667.090,73
25.198.6 50,39
25.198.6 50,39
91.081.8 14,26
91.081.8 14,26
2012
12.161.9 10,76
0,00
0,00
0,00
56.266.6 92,74
520.680.630,02
3.647.24 1,17
3.647.24 1,17
116.47 1.071,5 7
116.47 1.071,5 7
0,00
0,00
2013
31.12.2 013
T arih A ralığı : 01.01.2 013
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
K iray a V erile n D u ran V a rlık lar
9.9 9.9 9 0
0,00
0,00
2013 M ali Y ılı sonu itibariyle 45
taşınm azım ız kirada olup taşınm az değer
toplam ı 7.703.344,40 TL dir
Bilanço Dipnotları
524.387.860,76
21.530.163,11
0,00
0,00
491.355.548,39
D İĞ E R N A Z IM H E S A P LA R
9.9 9
12.029.1 56,70
3.797.04 0,83
TOPLAM
G İD E R T A A H H Ü T LE R İ H E S A B I
9.9 2.9 2 0
12.029.1 56,70
3.797.04 0,83
14.280.703,56
T A A H H Ü T H E S A P LA R I
9.9 2
2012
8.920.63 5,75
10.416.5 08,34
2011
AKTİF HESAPLAR
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
T E M İN A T M E K T U P LA R I H E S A B I
H es ap A dı
9.9 1.9 1 0
Kodu
Kodu
576.947.322,76
56.266.692,74
3.851.67 2,20 9.9 9.9 9 9
7.703.34 4,40 9.9 9
40.253.1 09,78 9.9 2.9 2 1
44.104.7 81,98 9.9 2
12.161.9 10,76 9.9 1.9 1 1
2013
KAPANIŞ BİLANÇOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
TOPLAM
D İĞ E R N A Z IM H E S A P LA R V E
Ğ
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
D İĞ E R N A Z IM H E S A P LA R
G İD E R T A A H H Ü T LE R İ K A R Ş ILIĞ I
T E M İN A T M E K T U P LA R I
İ
T A A H H Ü T H E S A P LA R I
H es ap A dı
2011
2012
2013
576.947.322,76
491.355.548,39 524.197.253,84
3.851.67 2,20
7.703.34 4,40
40.253.1 09,78
44.104.7 81,98
12.161.9 10,76
56.266.692,74
0,00
0,00
12.029.1 56,70
12.029.1 56,70
8.920.63 5,75
21.530.163,11
14.280.703,56
0,00
0,00
3.797.04 0,83
3.797.04 0,83
10.416.5 08,34
PASİF HESAPLAR
31.12.2 013
T arih A ralığı : 01.01.2 013
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
23
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
P ers onel G iderleri
M em urlar
T em el M aaş lar
T em el M aaş lar
Z am lar v e T az m inatlar
Z am lar v e T az m inatlar
Ö denek ler
Ö denek ler
S os y al H ak lar
S os y al H ak lar
E k Ç alış m a K arşılık ları
E k Ç alış m a K arşılık ları
S öz leş m eli P ers onel
Ü c retler
K adro K arş ılığı S öz leş m eli P ers onel Ü c retleri
Ö denek ler
K adro K arş ılığı S öz leş m eli P ers onel
Ö denek leri
İş ç iler
Ü c retler
S ürek li İş ç ilerin Ü c retleri
İhbar v e K ıdem T az m inatlar
S ürek li İş ç ilerin İhbar v e K ıdem T az m inatları
S os y al H ak lar
S ürek li İş ç ilerin S os y al H ak ları
F az la M es ailer
S ürek li İş ç ilerin F az la M es aileri
Ö dül v e İk ram iy eler
630.01
630.01.01
630.01.01.01
630.01.01.01.01
630.01.01.02
630.01.01.02.01
630.01.01.03
630.01.01.03.01
630.01.01.0 4
630.01.01.04.01
630.01.01.05
630.01.01.05.01
630.01.02
630.01.02.01
630.01.02.01.02
630.01.02.03
630.01.02.03.02
630.01.03.01
630.01.03.01.01
630.01.03.02
630.01.03.02.01
630.01.03.03
630.01.03.03.01
630.01.03.04
630.01.03.04.01
630.01.03.05
630.01.03
G İD E R LER H E S A BI
AÇIKLAMA
630
Ekonomik Kodu
2.116 .742,97
592.312,71
592.312,71
646.598,48
646.598,48
709.318,26
709.318,26
8.100 .205,12
8.100 .205,12
1 2.16 5.177 ,54
345.072,10
345.072,10
1.712.840,51
1.712 .840,51
2.061 .693,21
252.275,31
252.275,31
369.796,07
369.796,07
2.058 .589,64
2.058 .589,64
2.155 .624,63
2.155 .624,63
2.224 .274,16
2.224 .274,16
7.060 .559,81
2 1.764.958,35
107.714.964,66
2011
2 .2 16 .99 3,7 3
1 .3 61 .91 2,0 4
1 .3 61 .91 2,0 4
1 .9 15 .18 5,3 7
1 .9 15 .18 5,3 7
2 24.1 31 ,74
2 24.1 31 ,74
8 .6 06 .44 6,5 4
8 .6 06 .44 6,5 4
1 4.32 4.6 69 ,42
8 25.8 21 ,93
8 25.8 21 ,93
2 .2 02 .23 7,8 3
2 .2 02 .23 7,8 3
3 .0 32 .33 8,7 8
2 50.2 51 ,52
2 50.2 51 ,52
4 50.1 89 ,85
4 50.1 89 ,85
2 .7 30 .03 6,1 9
2 .7 30 .03 6,1 9
3 .1 55 .56 6,0 3
3 .1 55 .56 6,0 3
2 .6 84 .98 3,5 3
2 .6 84 .98 3,5 3
9 .2 72 .92 8,4 2
2 7.12 5.6 49 ,04
1 29.3 60 .97 2,3 8
2012
1 .5 32 .29 8,8 1
2 .2 40 .42 9,4 3
2 .2 40 .42 9,4 3
3 .2 53 .34 1,6 8
3 .2 53 .34 1,6 8
1 42.1 77 ,81
1 42.1 77 ,81
1 0.03 4.3 20 ,7 6
1 0.03 4.3 20 ,7 6
1 7.20 2.5 68 ,4 9
8 79.0 03 ,91
8 79.0 03 ,91
1 .9 38 .31 8,6 7
1 .9 38 .31 8,6 7
2 .8 17 .32 2,5 8
2 44.9 35 ,92
2 44.9 35 ,92
2 33.2 93 ,94
2 33.2 93 ,94
3 .7 05 .37 9,1 9
3 .7 05 .37 9,1 9
4 .0 40 .12 4,5 7
4 .04 0.12 4,5 7
3 .2 84 .19 3,5 6
3 .2 84 .19 3,5 6
1 1.50 7.9 27 ,1 8
3 2.05 7.3 01 ,6 6
1 60.0 72 .56 1,4 1
2013
Ö z el T ük etim V ergis i
H a be rleş m e V e rgis i
E lek trik v e H av a g az ı T ük etim V ergis i
D a hilde A lın an D iğe r M al v e H iz m e t V ergileri
E ğle nc e V e rg is i
6 00.0 1.0 3.0 2
6 00.0 1.0 3.0 2.5 1
6 00.0 1.03 .02 .52
6 00.0 1.0 3.0 9
6 00.0 1.0 3.0 9.5 1
T a til G ün lerind e Ç alış m a R u hs atı H a rcı
T e llallık H arc ı
Y ap ı K u llan m a İz n i H arc ı
D iğer H a rç lar
B aş k a Y e rd e Sın ıfla nd ırılm a y an V erg ile r
6 00.0 1.0 6.0 9.5 8
6 00.0 1.0 6.0 9.6 0
6 00.0 1.0 6.0 9.9 9
6 00.0 1.0 9
Ö lç ü v e T artı A letleri M ua y en e H a rcı
İş y e ri A ç m a İz ni H arcı
İş g al H arcı
B ina İn ş a at H arc ı
D iğer H a rç lar
H a rç la r
6 00 .0 1.0 6.0 9.5 7
6 00.0 1.0 6.0 9.5 6
6 00.0 1.0 6.0 9.5 4
6 00.0 1.0 6.0 9.5 3
6 00.0 1.0 6.0 9.5 1
6 00.0 1.0 6.0 9
6 00.0 1.0 6
İla n v e R ek lam V ergis i
D a hilde A lın an M al v e H iz m et V erg ile ri
6 00.0 1 .0 3.0 9.5 3
Ç e v re T e m iz lik V e rg is i
6 00.0 1.0 3
A raz i V ergis i
A rs a V ergis i
B ina V ergis i
M ü lk iy et Ü z erin de n A lına n D iğe r V e rgile r
M ü lk iy e t Ü z erin de n A lına n V erg ile r
V ergi G elirle ri
G E L İR LE R H E S A B I
AÇIKLAMA
6 00.0 1.0 2.0 9.5 4
6 00.0 1.0 2.0 9.5 3
6 00.0 1.0 2.0 9.5 2
6 00.0 1.0 2.0 9.5 1
6 00.0 1.0 2.0 9
6 00.0 1.0 2
6 00.0 1
6 00
Ekonomik Kodu
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
45 4.6 66 ,95
55 0.8 15 ,63
28 1.4 39 ,08
34 2.8 79 ,79
73 .02 5,0 0
12 .44 7,0 0
83 4.4 71 ,41
614 .23 0,9 2
1.4 94 .73 1,8 4
4.2 04 .04 0,6 7
4.2 04 .04 0,6 7
1.2 22 .97 1,1 8
1.1 77 .58 6,2 7
2.4 01 .10 7,4 2
7.9 86 .32 5,4 5
30 0.6 39 ,73
8.2 86 .96 5,1 8
10.6 88 .07 2,6 0
2.9 86 .79 1,3 9
1.2 88 .37 8,7 0
10 .17 5.9 27 ,45
30 .80 1.6 53 ,08
45 .25 2.7 50 ,62
45 .25 2.7 50 ,62
60 .59 9.5 30 ,84
14 1.8 10 .25 2,6 9
2011
40 .15 8,7 1
94 9.6 74 ,21
10 9.7 93 ,81
49 0.5 35 ,07
0,0 0
11 .62 8,5 0
60 0.5 15 ,97
67 8.6 47 ,99
1.9 61 .06 9,1 0
4.8 01 .86 4,6 5
4.8 01 .86 4,6 5
1.2 70 .23 8,3 4
1.1 88 .10 9,1 0
2.4 58 .43 0,9 1
9.8 11 .69 7,0 5
30 9.8 62 ,86
10 .12 1.5 59 ,9 1
12 .57 9.9 90 ,8 2
2.9 99 .18 5,2 5
1.1 43 .43 2,9 2
9.9 02 .65 4,8 9
34 .03 9.3 07 ,5 4
48 .08 4.5 80 ,6 0
48 .08 4.5 80 ,6 0
65 .50 6.5 94 ,7 8
15 4.7 50 .22 9,6 9
2012
2013
34 .97 7,4 4
1.4 12 .97 1,1 6
36 .52 3,9 3
35 7.7 16 ,10
22 0.9 74 ,36
8.0 98 ,00
77 4.3 23 ,19
1.1 18 .48 2,9 0
2.9 40 .44 9,2 2
6.8 69 .53 8,8 6
6.8 69 .53 8,8 6
1.4 47 .06 7,0 6
1.3 63 .01 7,6 2
2.8 10 .08 4,6 8
10 .81 9.9 56 ,3 5
16 6.1 43 ,75
10 .98 6.1 00 ,1 0
13 .79 6.1 84 ,7 8
3.8 85 .19 6,5 3
2.6 09 .15 3,2 2
8.3 87 .74 4,0 1
33 .60 4.5 58 ,6 6
48 .48 6.6 52 ,4 2
48 .48 6.6 52 ,42
69 .18 7.3 53 ,5 0
16 3.7 19 .80 2,5 8
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
24
G eç ic i P ers onel
Ü c retler
A day Ç ırak, Ç ırak v e S tajy er Ö ğrenc ilerin
Ü c retleri
D iğer P ers onel
Ü c ret v e D iğer Ö dem eler
B elediy e B aş k anına Y apılan Ö dem eler
B elediy e M ec lis Ü y elerine Y apılan Ö dem eler
S os y al G üv enlik K urum larına D ev let P rim i
G iderleri
M em urlar
S os y al G üv enlik K urum una
S os y al G üv enlik P rim i Ö dem eleri
S ağlık P rim i Ö dem eleri
S öz leş m eli P ers onel
S os y al G üv enlik K urum una
S os y al G üv enlik P rim i Ö dem eleri
İş ç iler
İş s iz lik S igortası F onuna
İş s iz lik S igortası F onuna
S os y al G üv enlik K urum una
S os y al G üv enlik P rim i Ö dem eleri
M al V e H iz m et A lım G iderleri
T ük etim e Y önelik M al V e M alz em e A lım ları
K ırtas iy e v e B üro M alz em es i A lım ları
K ırtas iy e A lım ları
P eriy odik Y ayın A lım ları
D iğer Y ayın A lım ları
B as k ı v e C ilt G iderleri
D iğer K ırtas iy e v e B üro M alz em es i A lım ları
S u v e T em iz lik M alz em es i A lım ları
630.01.04
630.01.04.01
630.01.04.01.02
630.01.05.01
630.01.05.01.51
630.01.05.01.52
630.02
630.02.01
630.02.01.06
630.02.01.06.01
630.02.01.06.02
630.02.02
630.02.02.06
630.02.02.06.01
630.02.03
630.02.03.04
630.02.03.04.0 1
630.02.03.06
630.02.03.06.01
630.03
630.03.02
630.03.02.01
630.03.02.01.01
630.03.02.01.03
630.03.02.01.04
630.03.02.01.05
630.03.02.01.90
630.03.02.02
630.01.05
S ürek li İş ç ilerin Ö dül v e İk ram iy eleri
630.01.03.05.01
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
2.148 .789,57
0 ,0 0
130.558,15
8.739,14
57.991,6 0
2.610,1 4
199.899,03
6.232 .049,38
5 1.670.247,11
2.223 .826,47
2.223 .826,47
223.379,37
223.379,37
2.447 .205,84
414.049,47
414.049,47
414.049,47
360.613,95
605.756,4 4
966.370,39
966.370,39
3.827 .625,70
200.053,96
193.651,37
393.705,33
393.705,33
83.822,4 6
83.822,4 6
83.822,4 6
2.116 .742,97
2 .4 36 .63 7,9 8
0 ,0 0
8 .5 40 ,53
0 ,0 0
5 2.32 1,8 0
4 1.34 8,5 4
1 02.2 10 ,87
6 .6 88 .06 0,0 3
6 8.85 5.1 25 ,05
2 .6 82 .62 8,3 8
2 .6 83 .12 3,6 8
2 69.1 62 ,73
2 69.1 62 ,73
2 .9 52 .28 6,4 1
4 48.9 01 ,72
4 48.9 01 ,72
4 48.9 01 ,72
4 21.2 15 ,96
7 13.2 21 ,52
1 .1 34 .43 7,4 8
1 .1 34 .43 7,4 8
4 .5 35 .62 5,6 1
1 99.5 82 ,05
2 13.4 42 ,47
4 13.0 24 ,52
4 13.0 24 ,52
8 2.68 7,9 0
8 2.68 7,9 0
8 2.68 7,9 0
2 .2 16 .99 3,7 3
2 .2 27 .63 7,1 7
1 .0 39 ,58
3 .4 63 ,30
3 .0 45 ,00
5 8.19 0,4 5
3 46,5 5
6 6.08 4,8 8
5 .5 15 .96 1,3 4
8 8.98 7.8 00 ,0 7
3 .0 98 .22 0,2 7
3 .0 98 .22 0,2 7
3 04.3 15 ,03
3 04.3 15 ,03
3 .4 02 .53 5,3 0
4 63.7 85 ,85
4 63.7 85 ,85
4 63.7 85 ,85
4 72.9 53 ,99
8 90.5 29 ,04
1 .3 63 .48 3,0 3
1 .3 63 .48 3,0 3
5 .2 29 .80 4,1 8
2 28.7 45 ,42
2 01.9 05 ,92
4 30.6 51 ,34
4 30.6 51 ,34
9 8.83 2,0 7
9 8.83 2,0 7
9 8.83 2,0 7
1 .5 32 .29 8,8 1
D iğer hiz m et ge lirleri
K uru m la r H a s ılatı
M a ha lli İda re ler K urum lar H as ılatı
Ç e v re v e Es e nlik H iz m etle rin e İlişk in K u rum la r
H a s ılatı
S os y a l H iz m e tlere İlişk in K urum la r H as ılatı
6 00.0 3.0 1.0 2.9 9
6 00.0 3.0 4
6 00.0 3.0 4.0 5
6 00.0 3.0 4.0 5.5 1
6 00.0 3.0 4.0 5.5 7
T a ş ınır K ira ları
T a ş ınır K ira G elirleri
D iğer T eş e bb üs v e M ü lk iy et G e lirle ri
D iğe r G e lirle r
D iğer Ç eş itli T e ş e bb üs v e M ülk iy et G elirleri
A lına n B a ğ ış v e Y ardım la r ile Ö z e l G elirle r
K uru m la rda n v e K iş ilerde n A lına n Y a rd ım v e
B ağ ış lar
6 00.0 3.0 6.0 2.0 1
6 00.0 3.0 9
6 00.0 3.0 9.0 9
6 00.0 3.0 9.0 9.9 9
6 00.0 4
6 00.0 4.0 4
D iğer T aş ın m az K ira G elirle ri
K ültür A m aç lı T es is K ira G elirle ri
S os y a l T e s is K ira G e lirleri
E c rim is il G e lirleri
L ojm a n K ira G e lirle ri
T a ş ınm a z K irala rı
6 00.0 3.0 6.0 2
6 00.0 3.0 6.0 1.9 9
6 00.0 3.0 6.0 1.05
6 00.0 3.0 6.0 1.0 3
6 00.0 3.0 6.0 1.0 2
6 00.0 3.0 6.0 1.0 1
6 00.0 3.0 6.0 1
K ira G elirleri
S os y al H iz m etlere İlişk in G elirle r
6 00.0 3.0 1.0 2.5 7
6 00.0 3.0 6
H iz m e t G elirleri
D iğer M al S atış G elirleri
Ş artna m e , B as ılı Ev rak, F orm S atış G elirleri
M a l S a tış G elirle ri
M a l v e H iz m e t S a tış G e lirle ri
T e ş eb bü s v e M ü lk iy et G e lirleri
K ald ırılan V erg i A rtık ları
K ald ırılan V erg i A rtık ları
6 00.0 3.0 1.0 2
6 00.0 3.0 1.0 1.9 9
6 00.0 3.0 1.0 1.0 1
6 00.0 3.0 1.0 1
6 00.0 3.0 1
6 00.0 3
6 00.0 1.0 9.0 1.0 1
6 00.0 1.0 9.0 1
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
0,1 0
13 1.1 54 ,67
67 1,1 4
67 1,1 4
67 1,1 4
3.2 00 ,00
3.2 00 ,00
77 0.7 28 ,66
18 .25 2,1 2
10 5.7 50 ,63
1.2 27 .30 5,1 9
48 .30 0,5 3
2.1 70 .33 7,1 3
2.1 73 .53 7,1 3
1.7 93 .18 5,9 8
68 .60 0,2 6
1.8 61 .83 6,2 4
1.8 63 .21 6,2 4
82 6.8 27 ,00
16 6.7 90 ,10
99 7.9 67 ,10
0,0 0
61 4.6 67 ,57
61 4.6 67 ,57
1.6 12 .63 4,6 7
5.6 50 .05 9,1 8
45 4.6 66 ,95
45 4.66 6,9 5
47 .03 9,8 0
57 8.7 39 ,74
3.1 20 ,00
3.1 20 ,00
3.1 20 ,00
1.6 80 ,00
1.6 80 ,00
75 1.6 10 ,28
27 .75 0,0 0
49 6.4 35 ,09
96 3.3 14 ,57
60 .85 0,2 1
2.2 99 .96 0,1 5
2.3 01 .64 0,1 5
1.4 46 .42 4,3 8
66 .28 8,9 8
1.5 12 .71 3,3 6
1.5 13 .32 3,3 6
1.1 30 .85 7,7 3
18 9.1 50 ,00
1.3 20 .54 7,7 3
19 .30 0,0 0
55 0.5 51 ,44
56 9.8 51 ,44
1.8 90 .39 9,1 7
5.7 08 .48 2,6 8
40 .15 8,7 1
40 .15 8,7 1
2.5 96 ,00
98 4.8 04 ,90
2.2 50 ,00
2.2 50 ,00
2.2 50 ,0 0
65 0,0 0
65 0,0 0
68 0.0 82 ,05
24 .78 5,0 0
13 5.0 87 ,70
97 9.8 64 ,97
59 .81 7,7 1
1.8 79 .63 7,4 3
1.8 80 .28 7,4 3
76 3.9 28 ,53
57 .20 6,4 1
82 1.1 34 ,94
82 1.1 34 ,94
1.2 33 .83 7,8 6
20 9.2 49 ,50
1.4 43 .08 7,3 6
10 6.8 57 ,07
48 3.3 74 ,05
59 0.2 31 ,12
2.0 33 .31 8,4 8
4.7 36 .99 0,8 5
34 .97 7,4 4
34 .97 7,4 4
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
25
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
E nerji A lım ları
Y ak ac ak A lım ları
A k ary akıt v e Y ağ A lım ları
E lek trik A lım ları
D iğer E nerji A lım ları
Y iy ec ek, İç ec ek v e Y em A lım ları
Y iy ec ek A lım ları
İç ec ek A lım ları
D iğer T ük etim M al v e M alz em es i A lım ları
B ahç e M alz em es i A lım ları ile Y apım v e B akım
G iderleri
D iğer T ük etim M al v e M alz em es i A lım ları
Y olluk lar
Y urtiç i G eç ic i G örev Y olluk ları
Y urtiç i G eç ic i G örev Y olluk ları
Y urtiç i T edav i Y olluk ları
Y urtiç i S ürek li G örev Y olluk ları
Y urtiç i S ürek li G örev Y olluk ları
Y urtdışı G eç ic i G örev Y olluk ları
Y urtdışı G eç ic i G örev Y olluk ları
G örev G iderleri
Y as al G iderler
M ahk em e H arç v e G iderleri
Ö dül, İk ram iy e v e B enz eri Ö dem eler
D iğer Y as al G iderler
Ö denec ek V ergi, R es im , H arç lar v e B enz eri
G iderler
V ergi Ö dem eleri v e B enz eri G iderler
630.03.02.03
630.03.02.03.01
630.03.02.03.02
630.03.02.03.03
630.03.02.03.90
630.03.02.04
630.03.02.04.01
630.03.02.04.02
630.03.02.09
630.03.02.09.01
630.03.03
630.03.03.01
630.03.03.01.01
630.03.03.01.02
630.03.03.02
630.03.03.02.01
630.03.03.03
630.03.03.03.01
630.03.04
630.03.04.02
630.03.04.02.04
630.03.04.02.05
630.03.04.02.90
630.03.04.03
630.03.04.03.90
630.03.04.03.02
630.03.04.03.01
İş letm e R uhs atı Ö dem eleri v e B enz eri
G iderler
D iğer V ergi, R es im v e H arç lar v e B enz eri
T em iz lik M alz em es i A lım ları
630.03.02.09.90
S u A lım ları
630.03.02.02.01
630.03.02.02.02
209.638,62
0 ,0 0
6.222,14
215.860,76
204,94
1.161,12
893.833,21
895.199,27
1.141 .268,03
49.057,9 6
49.057,9 6
9.549,3 0
9.549,30
341,94
55.376,0 7
55.718,0 1
114.325,27
29.345,4 0
22.893,2 2
52.238,6 2
2.746,78
81.638,9 2
84.385,7 0
0 ,0 0
2.335 .961,45
1.369 .492,37
14.214,2 5
3.719 .668,07
4.608,23
2.144 .181,34
4 0.58 5,7 3
8 .9 30 ,01
7 .2 63 ,14
5 6.77 8,8 8
0 ,0 0
2 5.44 8,9 8
1 .4 59 .22 6,6 1
1 .4 84 .67 5,5 9
1 .5 41 .45 4,47
1 02.6 00 ,00
1 02.6 00 ,00
4 .2 92 ,79
4 .2 92 ,79
0 ,0 0
5 3.87 5,2 7
5 3.87 5,2 7
1 60.7 68 ,06
2 23.1 12 ,52
2 .3 84 ,02
2 25.4 96 ,54
7 .1 06 ,88
2 3.15 1,2 6
3 0.25 8,1 4
0 ,0 0
2 .0 13 .00 5,9 1
1 .6 51 .72 4,1 9
1 54.2 08 ,25
3 .8 18 .93 8,3 5
0 ,0 0
2 .4 36 .63 7,9 8
1 1.35 5,3 8
2 1.47 0,3 2
7 .3 90 ,89
4 0.21 6,5 9
1 80,0 3
3 7.60 5,4 9
1 .7 80 .48 7,7 6
1 .8 18 .27 3,2 8
1 .8 58 .48 9,8 7
5 7.32 7,7 4
5 7.32 7,7 4
2 .0 42 ,21
2 .0 42 ,21
7 57,5 0
9 7.41 2,7 3
9 8.17 0,2 3
1 57.5 40 ,18
3 7.39 7,8 8
4 3.98 6,8 7
8 1.38 4,7 5
1 0.12 0,3 3
4 0.22 0,3 7
5 0.34 0,7 0
4 .6 26 ,35
2 .8 54 .13 9,0 2
8 8.94 9,9 2
1 42.7 98 ,55
3 .0 90 .51 3,8 4
1 06,2 0
2 .2 27 .53 0,9 7
D iğer F aiz le r
K iş i v e K urum la rd an A lına n P a y lar
V erg i v e H a rç G elirle rin de n A lın a n P a y la r
6 00.0 5.0 1.0 9 .9 9
6 00.0 5.0 2
6 00.0 5.0 2.0 2
M a ha lli İda re lere A it D iğe r P a y la r
P ara C e z ala rı
İda ri P ara C e z ala rı
D iğer İda ri P a ra C ez aları
V erg i C e z aları
V erg i v e D iğ e r A m m e A lac a k la rı G e c ik m e
Z a m ları
D iğer V e rg i C ez a ları
6 00.0 5.0 3
6 00.0 5.0 3.0 2
6 00.0 5.0 3.0 2.9 9
6 00.0 5.0 3.0 4
6 00.0 5.0 3.0 4.0 1
6 00.0 5.0 3.0 4.9 9
M ü z e G iriş Ü c retle rind en A lın an P ay lar
M a de n İş le tm ele rin de n A lına n P ay la r
M a ha lli İda re lere A it P ay lar
Y ol H arc a m aların a K atılm a P a yı
K am u H arc am a la rına K a tılm a P ay la rı
6 00.0 5.0 2.0 8.9 9
6 00.0 5.0 2.0 8.5 2
6 00.0 5.0 2.0 8.5 1
6 00.0 5.0 2.0 8
6 00.0 5.0 2.0 4.5 3
6 00.0 5.0 2.0 4
Ç e v re T e m iz lik V e rg is ind en A lın an P ay lar
M e v du at F a iz le ri
6 00.0 5.0 1.0 9.0 3
6 00.0 5.0 2.0 2.5 2
K iş ile rde n A la c ak la r F a iz leri
6 00.0 5.0 1.0 9.0 1
M e rk ez i ida re V e rgi G e lirle rin de n A lın an
P ay la r
D iğer F aiz ler
6 00.0 5.0 1.0 9
6 00.0 5.0 2.0 2.5 1
F a iz G elirle ri
6 00.0 5.0 1
D iğe r G e lirle r
M a ha lli İda re lerde n A lına n P roje Y a rd ım ları
6 00.0 5
G en el B ütç e li İd a relerd en A lın an P ro je
Y ard ım la rı
6 00.0 4.0 5.0 1.0 5
C a ri
P roje Y a rd ım ları
K iş ile rde n a lına n B a ğış v e Y a dım lar
S erm a y e
6 00.0 4.0 5.0 1.0 1
6 00.0 4.0 5.0 1
6 00.0 4.0 5
6 00.0 4.0 4.0 2.0 2
6 00.0 4.0 4.02
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
2.1 85 .66 6,0 9
1.9 28 .38 2,9 5
4.1 14 .04 9,0 4
1.0 17 .40 0,4 1
1.0 17 .40 0,4 1
5.1 41 .67 8,1 7
0,0 0
0,0 0
29 .10 7,8 1
29 .10 7,8 1
7.5 98 .36 2,9 5
7.5 98 .36 2,9 5
2.1 87 .02 0,3 2
44 .72 9.9 79 ,70
46 .91 7.0 00 ,02
54 .54 4.4 70 ,78
1.4 80 ,07
92 0.6 91 ,03
0,0 0
92 2.1 71 ,10
92 2.1 71 ,10
64 .74 1.6 48 ,66
0,0 0
0,0 0
0,0 0
12 4.5 82 ,76
0,0 0
0,0 0
2.7 78 .05 7,8 6
1.0 13 .64 7 ,3 5
3.7 91 .70 5,2 1
10 .55 4.6 29 ,7 3
10 .55 4.6 2 9,7 3
14 .49 0.7 23 ,5 3
9.4 66 .21 6,1 5
0,0 0
6.2 23 ,06
9.4 72 .43 9,2 1
3.6 77 .13 3,7 8
3.6 77 .13 3,7 8
2.4 35 .10 9,0 5
47 .46 9.5 73 ,9 9
49 .90 4.6 83 ,0 4
63 .05 4.2 56 ,0 3
12 .03 9,6 2
1.7 53 .71 1,5 2
52 7,4 7
1.7 66 .27 8,6 1
1.7 66 .27 8,6 1
82 .79 4.4 81 ,4 2
23 8.5 14 ,28
44 .62 5,0 0
28 3.1 39 ,28
28 3.1 39 ,28
0,0 0
0,0 0
4.2 74 .07 5,3 0
40 2.5 22 ,79
4.6 76 .59 8,0 9
8.6 22 .92 0,2 9
8.6 22 .92 0,2 9
13 .31 6.9 76 ,4 6
11 .05 5.7 17 ,8 7
61 .18 9,5 3
11 3.7 52 ,57
11 .23 0.6 59 ,9 7
1.7 62 .33 9,9 5
1.7 62 .33 9,9 5
2.6 18 .61 3,5 6
55 .14 3.3 34 ,5 6
57 .76 1.9 48 ,1 2
70 .75 4.9 48 ,0 4
29 .18 5,4 2
75 3.2 52 ,26
3.5 06 ,56
78 5.9 44 ,24
78 5.9 44 ,24
88 .80 2.1 71 ,8 7
96 9.0 83 ,90
13 .12 5,0 0
98 2.2 08 ,90
98 2.2 08 ,90
2.5 96 ,00
2.5 96 ,00
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
26
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
M üş av ir F irm a v e K iş ilere Ö dem eler
E tüt-P roje B ilirk iş i Ek s pertiz G iderleri
B ilgis ay ar H iz m eti A lım ları
E nform as y on v e R aporlam a G iderleri
T em iz lik H iz m eti A lım G iderleri
Ö z el G üv enlik H iz m eti A lım G iderleri
D iğer M üş av ir F irm a v e K iş ilere Ö dem eler
H aberleş m e G iderleri
P os ta v e T elgraf G iderleri
T elefon A bonelik v e K ullanım Ü c retleri
D iğer H aberleş m e G iderleri
T aş ım a G iderleri
Y olc u T aş ım a G iderleri
G eç iş Ü c retleri
T arifey e B ağlı Ö dem eler
İlan G iderleri
S igorta G iderleri
K om is y on G iderleri
K iralar
T aş ıt K iralam as ı G iderleri
H iz m et B inası K iralam a G iderleri
D iğer K iralam a G iderleri
D iğer H iz m et A lım ları
K urs lara K atılm a v e E ğitim G iderleri
D iğer B inaların İş letm e M aliy etlerine K atılım
G iderleri
D iğer H iz m et A lım ları
T em s il V e T anıtm a G iderleri
T em s il G iderleri
T em s il, A ğırlam a, T ören, F uar, O rganiz as y o n
630.03.05.01.01
630.03.05.01.03
630.03.05.01.06
630.03.05.01.08
630.03.05.01.09
630.03.05.01.90
630.03.05.02
630.03.05.02.01
630.03.05.02.02
630.03.05.02.90
630.03.05.03
630.03.05.03.02
630.03.05.03.04
630.03.05.04
630.03.05.04.01
630.03.05.04.02
630.03.05.04.03
630.03.05.05
630.03.05.05.02
630.03.05.05.05
630.03.05.05.90
630.03.05.09
630.03.05.09.0 3
630.03.05.09.11
630.03.06
630.03.06.01
630.03.06.01.01
630.03.05.09.90
H iz m et A lım ları
630.03.05
630.03.05.01
369.611,31
369.611,31
453.931,51
1 8.115.917,45
0 ,0 0
46.003,6 2
1 8.161.921,07
0 ,0 0
0 ,0 0
259.270,50
259.270,50
0 ,0 0
58.937,4 3
329.385,28
388.322,71
0 ,0 0
614.464,55
614.464,55
44.642,6 0
267.586,60
180.000,00
494.025,63
54.848,2 6
3.295 .673,79
1 8.796.419,09
126.260,00
272.005,34
24.141,0 0
2 2.640.147,48
4 2.558.151,94
7 70.6 16 ,64
7 70.6 16 ,64
8 12.1 50 ,24
2 5.92 2.3 71 ,68
1 4.72 5,0 0
6 7.08 5,3 7
2 6.00 4.1 82 ,05
1 29.5 33 ,21
2 8.41 8,0 4
1 31.5 99 ,49
2 89.5 50 ,74
0 ,0 0
8 8.96 3,2 2
4 22.7 81 ,55
5 12.9 30 ,35
1 .0 00 ,00
6 02.4 44 ,43
6 10.9 96 ,43
8 3.13 1,0 0
3 07.8 70 ,03
1 .9 46 ,21
4 06.5 19 ,30
6 .2 30 ,40
4 .2 67 .82 4,0 5
2 4.00 6.4 73 ,71
3 9.53 0,0 0
4 83.4 77 ,68
2 72.5 72 ,20
2 9.09 4.9 08 ,04
5 6.91 9.0 86 ,91
1 .6 78 .97 3,9 1
1 .6 78 .97 3,9 1
1 .7 55 .41 9,6 2
3 6.52 8.2 02 ,0 4
1 8.64 7,5 3
1 22.8 16 ,56
3 6.66 9.6 66 ,1 3
2 72.1 72 ,96
3 9.42 2,4 3
1 32.2 83 ,83
4 43.8 79 ,22
5 .3 10 ,00
8 9.90 6,5 2
3 06.3 26 ,09
4 01.5 42 ,61
1 .2 04 ,50
5 35.8 56 ,97
5 37.0 61 ,47
1 90.9 16 ,53
3 30.2 82 ,82
4 1,95
5 21.2 41 ,30
1 47.6 20 ,36
5 .2 95 .05 4,2 1
2 7.35 0.4 75 ,3 6
4 9.56 0,0 0
3 .2 65 .46 9,8 2
8 8.84 4,7 2
3 6.19 7.0 24 ,4 7
7 4.77 0.4 15 ,2 0
D ö v iz M ev c ud un un D e ğe rle nm e s in de O luş a n
O lum lu K ur F ark ları
P roje Ö z el H e s a bınd a K ay ıtlı T uta rların
D e ğe rlem es ind en K a y na k la na nla r
D iğer D e ğe r v e M iktar D e ğiş im le ri G elirleri
D iğerle ri
6 00.1 1.0 1.0 1
6 00.1 1.9 9
6 00.1 1.9 9.9 9
0,0 0
0,0 0
0,0 0
5,6 7
10 .68 7.8 59 ,34
2.3 62 .80 7,6 0
1.0 21 ,01
1.5 00 ,00
4.1 33 .32 8,6 1
4.1 33 .32 8,6 1
10 .22 8,7 2
10 .22 8,7 2
GELİR TOPLAMI 141.810.252,69
D e ğe r v e M ik ta r D e ğiş im leri G e lirleri
6 00.1 1.0 1
Y uk a rıda T an ım lan m ay a n D iğe r Ç e ş itli G e lirle r
K iş ile rde n A la c ak la r
İra t K ay d ed ile c ek N ak d i T e m in atla r
D iğer Ç eş itli G e lirler
D iğe r Ç eş itli G elirler
Y uk a rıda T an ım lan m ay a n D iğe r P ara C ez a la rı
D iğer P a ra C ez a ları
6 00.1 1
6 00.0 5.0 9.0 1.9 9
6 00.0 5.0 9.0 1.0 6
6 00.0 5.0 9.0 1.0 1
6 00.0 5.0 9.0 1
6 00.0 5.0 9
6 00.0 5.0 3.0 9.9 9
6 00.0 5.0 3.0 9
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
42 1,3 2
42 1,3 2
8.0 60 ,14
8.0 60 ,14
8.4 81 ,46
3.9 38 .24 0,7 0
91 2,4 3
5.1 50 ,00
3.9 44 .30 3,1 3
3.9 44 .30 3,1 3
17 .45 8,0 8
17 .45 8,0 8
154.750.229,69 163.719.802,58
3.2 68 ,60
3.2 68 ,60
0,0 0
0,0 0
16 1.9 31 ,07
3.4 06 .60 1,1 2
17 .82 2,1 3
80 0,0 0
3.4 83 .22 3,2 5
3.4 83 .22 3,2 5
14 4.3 88 ,59
14 4.3 88 ,59
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
27
T anıtm a, A ğırlam a, T ören, F uar,
O rganiz as y on G iderleri
M enk ul M al,G ay rim addi H ak A lım , B ak ım V e
O narım G iderleri
M enk ul M al A lım G iderleri
B üro v e İşy eri M al v e M alz em e A lım ları
B üro v e İşy eri M ak ine v e T ec hiz at A lım ları
D iğer D ay anık lı M al v e M alz em e A lım ları
G ay ri M add i H ak A lım ları
B ilgis ay ar Y azılım A lım ları v e Y apım ları
F ik ri H ak A lım ları
B ak ım v e O narım G iderleri
M ak ine T eç hiz at B ak ım v e O narım G iderleri
T aş ıt B ak ım v e O narım G iderleri
İş M ak inas ı O narım G iderleri
D iğer B akım v e O narım G iderleri
G ay rim enk ul M al B ak ım V e O narım G iderleri
H iz m et B inası B akım v e O narım G iderleri
B üro B ak ım v e O narım ı G iderleri
O k ul B akım v e O narım ı G iderleri
D iğer H iz m et B inası B ak ım v e O narım
G iderleri
Lojm an B ak ım v e O narım ı G iderleri
Lojm an B ak ım v e O narım ı G iderleri
S os y al T es is B ak ım v e O narım ı G iderleri
S os y al T es is B ak ım v e O narım ı G iderleri
Y ol B akım v e O narım ı G iderleri
Y ol B akım v e O narım ı G iderleri
D iğer T aş ınm az Y apım , B akım v e O narım
G iderleri
D iğer T aş ınm az Y apım , B akım v e O narım
G iderleri
T edav i V e C enaz e G iderleri
D iğer T edav i v e S ağlık M alz em es i G iderleri
630.03.06.02.01
630.03.07.01.01
630.03.07.01.02
630.03.07.01.90
630.03.07.02
630.03.07.02.01
630.03.07.02.02
630.03.07.03
630.03.07.03.02
630.03.07.03.03
630.03.07.03.04
630.03.07.03.90
630.03.08
630.03.08.01
630.03.08.01.01
630.03.08.01.02
630.03.08.01.90
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
630.03.08.02.01
630.03.08.03
630.03.08.03.01
630.03.08.06
630.03.08.06.01
630.03.08.09
630.03.08.09.01
630.03.09.08
630.03.09
630.03.08.02
630.03.07.01
630.03.07
T anıtm a G iderleri
630.03.06.02
0 ,0 0
0 ,0 0
18.29 0,00
18.29 0,00
145.442,14
145.442,14
9.967,46
9.967,46
16.50 7,50
16.50 7,50
193.402,00
0 ,0 0
51.21 5,50
244.617,50
434.824,60
15.59 4,41
5.017,30
390.637,35
237.403,11
648.652,17
5.596,00
23.82 4,20
29.42 0,20
30.75 0,73
17.62 0,94
210,00
57.62 4,01
735.696,38
84.32 0,20
84.32 0,20
2 7.99 4,2 0
2 7.99 4,2 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 95.3 28 ,27
1 95.3 28 ,27
3 32.3 00 ,13
3 32.3 00 ,13
5 .6 54 ,16
5 .6 54 ,16
4 10.4 21 ,70
7 88.5 21 ,50
1 13.1 83 ,24
1 .3 12 .12 6,4 4
1 .8 45 .40 9,0 0
1 2.50 3,7 5
1 .4 98 ,60
4 20.3 07 ,22
2 64.8 88 ,82
6 99.1 98 ,39
5 .3 94 ,42
7 0.27 4,9 0
7 5.66 9,3 2
4 9.38 3,0 0
2 6.57 0,0 6
9 .3 81 ,37
8 5.33 4,4 3
8 60.2 02 ,14
4 1.53 3,6 0
4 1.53 3,6 0
5 6.57 6,7 0
5 6.57 6,7 0
1 .5 51 .93 0,4 7
1 .5 51 .93 0,4 7
2 25.6 65 ,32
2 25.6 65 ,32
3 41.1 16 ,41
3 41.1 16 ,41
7 .7 53 ,91
7 .7 53 ,91
1 .4 38 .28 9,7 1
7 65.1 60 ,80
1 6.81 5,0 0
2 .2 20 .26 5,5 1
4 .3 46 .73 1,6 2
5 .5 11 ,19
1 6.53 2,2 7
3 23.5 10 ,05
1 19.5 40 ,99
4 65.0 94 ,50
8 49,6 0
3 7.11 1,9 2
3 7.96 1,5 2
4 .3 59 ,84
1 7.26 8,8 8
1 .9 80 ,80
2 3.60 9,5 2
5 26.6 65 ,54
7 6.44 5,7 1
7 6.44 5,7 1
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
28
C ari T rans ferler
G örev Z ararları
S os y al G üv enlik K urum larına
S os y al G üv e nlik K urum u'na
H az ine Y ardım ları (M ahalli İdare Y ardım ları)
M ahalli İdarelere Y ardım lar
B elediy elere
K ar A m ac ı G ütm ey en K uruluş lara Y apılan
T rans ferler
K ar A m ac ı G ütm ey en K uruluş lara
630.05
630.05.01
630.05.01.02
630.05.01.02.05
630.05.02
630.05.02.05
630.05.02.05.02
630.05.03
D ernek , B irlik , K urum , K uruluş, S andık v b.
K uruluş lara
M em urların Ö ğle Y em eğine Y ardım
D iğerlerine
H ane H alk ına Y apılan T rans ferler
S ağlık A m aç lı T rans ferler
S ağlık A m aç lı T rans ferler
Y iy ec ek A m aç lı T ransferler
Y iy ec ek A m aç lı T ransferler
B arınm a A m aç lı T rans ferler
D iğer B arınm a A m aç lı T ransferler
S os y al A m aç lı T rans ferler
M uhtaç A sk er A ilelerine Y ardım
D iğer S osy al A m aç lı T ransferler
G elirlerden A y rılan P ay lar
M ahalli İdarelere V erilen P ay lar
B üy ük ş ehir B elediy elere A y rılan P ay lar
G elirlerin R et V e İades inden K ay nak lanan
G iderler
V ergi G elirleri
M ülk iy et Ü z erinden A lınan V ergiler
M ülk iy et Ü z erinden A lınan D iğer V ergiler
630.05.03.01.90
630.05.04
630.05.04.03
630.05.04.03.01
630.05.04.04
630.05.04.04.01
630.05.04.05
630.05.04.05.90
630.05.04.07
630.05.04.07.51
630.05.04.07.90
630.05.08
630.05.08.05
630.05.08.05.02
630.12
630.12.01
630.12.01.02
630.12.01.02.09
630.05.03.01.05
630.05.03.01.01
630.05.03.01
D iğer T edav i v e S ağlık M alz em es i G iderleri
630.03.09.08.90
0 ,0 0
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
2.666.366,31
2.666.366,31
3.017.300,81
4.079.200,46
540.148,73
540.148,73
555.898,47
0 ,0 0
415.800,00
415.800,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
415.800,00
37.53 5,24
952.259,23
2.508.589,99
3.498.384,46
3.498.384,46
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
200.824,89
200.824,89
200.824,89
4.670.907,82
5 .8 31 .60 1,1 3
5 .8 31 .60 1,1 3
6 .0 01 .77 8,4 9
8 .5 00 .02 8,8 9
4 66.9 20 ,35
4 66.9 20 ,35
5 33.3 31 ,09
2 63.7 95 ,00
2 00.3 40 ,00
4 64.1 35 ,00
9 1,89
9 1,89
1 30.1 51 ,34
1 30.1 51 ,34
0 ,0 0
0 ,0 0
5 94.8 78 ,23
9 9.51 2,3 4
9 12.4 54 ,27
2 .7 15 .22 3,3 3
3 .7 27 .18 9,9 4
3 .7 27 .18 9,9 4
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 24.4 49 ,83
3 24.4 49 ,83
3 24.4 49 ,83
5 .1 80 .13 8,0 9
2 7.99 4,2 0
3 .0 10 .52 7,3 4
3 .0 10 .52 7,3 4
3 .2 27 .97 2,0 2
5 .9 62 .01 4,6 8
6 28.1 74 ,46
6 28.1 74 ,46
6 28.1 74 ,46
1 .6 38 .12 4,5 3
5 50.5 15 ,00
2 .1 88 .63 9,5 3
2 67,3 4
2 67,3 4
6 40.5 37 ,62
6 40.5 37 ,62
2 .3 80 ,00
2 .3 80 ,0 0
2 .8 31 .82 4,4 9
1 80.7 72 ,29
9 89.5 27 ,32
1 .7 58 .32 8,8 7
2 .9 28 .62 8,4 8
2 .9 28 .628 ,4 8
5 0.00 0,0 0
5 0.00 0,0 0
5 0.00 0,0 0
2 69.3 51 ,11
2 69.3 51 ,11
2 69.3 51 ,11
6 .7 07 .97 8,5 4
5 6.57 6,7 0
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
29
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
Ö z el T ük etim V ergis i
D ahilde A lınan D iğer M al v e H iz m et V ergileri
H arç lar
D iğer H arç lar
B aş k a Y erde Sınıflandırılm ay an V ergiler
K aldırılan V ergi A rtık ları
T eş ebbüs v e M ülk iy et G elirleri
M al v e H iz m et S atış G elirleri
M al S atış G elirleri
K urum lar H as ılatı
M ahalli İdareler K urum lar H as ılatı
K ira G elirleri
T aş ınm az K iraları
D iğer G elirler
F aiz G elirleri
V ergi, R es im v e H arç G ec ik m e F aiz leri
D iğer F aiz ler
K iş i v e K urum lardan A lınan P ay lar
K am u H arc am alarına K atılm a P ay ları
P ara C ez aları
İdari P ara C ez aları
V ergi C ez aları
D iğer Ç eş itli G elirler
D iğer Ç eş itli G elirler
A m ortis m an G iderleri
M addi D uran V arlık ların A m ortis m an G iderleri
Y eraltı v e Y erüstü D üz enlerinin A m ortis m an
G iderleri
B inaların A m ortis m an G iderleri
T es is, M ak ine V e C ihaz ların A m ortis m an
630.12.01.03.02
630.12.01.03.09
630.12.01.06
630.12.01.06.09
630.12.01.09
630.12.01.09.01
630.12.03
630.12.03.01
630.12.03.01.01
630.12.03.04
630.12.03.04.05
630.12.03.06
630.12.03.06.01
630.12.05
630.12.05.01
630.12.05.01.08
630.12.05.01.09
630.12.05.02
630.12.05.02.04
630.12.05.03
630.12.05.03.02
630.12.05.03.04
630.12.05.09
630.12.05.09.01
630.13
630.13.01
630.13.01.01
630.13.01.03
630.13.01.02
D ahilde A lınan M al v e H iz m et V ergileri
630.12.01.03
1.199.183,16
1 3.050.443,41
0 ,0 0
1 6.776.813,44
1 6.776.813,44
21.95 8,41
21.95 8,41
4.515,57
368.051,31
432.681,54
292.866,95
292.866,95
3.586,07
321,66
3.907,73
751.414,63
100.032,46
100.032,46
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1.520,00
101.552,46
71.19 5,99
71.19 5,99
10,00
10,00
27.40 2,85
252.325,66
279.728,51
6 06.2 14 ,06
6 .7 52 .94 9,2 4
2 03.6 99 ,05
8 .1 32 .90 8,5 1
8 .1 32 .90 8,5 1
5 9.76 0,6 3
5 9.76 0,6 3
1 .0 33 ,03
1 .7 35 .64 3,5 4
1 .7 36 .67 6,5 7
6 36.4 56 ,28
6 36.4 56 ,28
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 .4 32 .8 93 ,48
6 2.40 9,3 9
6 2.40 9,3 9
7 31,2 7
7 31,2 7
0 ,0 0
1 .0 45 ,00
6 4.18 5,6 6
2 4.45 8,9 6
2 4.45 8,9 6
8 4,00
8 4,00
7 4.46 9,3 3
7 1.16 5,0 7
1 45.6 34 ,40
5 28.2 24 ,62
7 .0 12 .74 2,0 6
1 .3 81 .12 7,5 4
1 0.58 4.1 19 ,3 6
1 0.5 84.1 19 ,36
4 2.92 2,7 6
4 2.92 2,7 6
4 8,00
2 .3 18 .64 9,1 6
2 .3 18 .69 7,1 6
2 01.5 43 ,20
2 01 .5 43 ,20
6 ,7 4
1 1,08
1 7,82
2 .5 63 .18 0,9 4
1 68.9 28 ,96
1 68.9 28 ,96
1 01,6 9
10 1,69
1 .8 31 ,07
1 .8 31 ,07
1 70.8 61 ,72
3 0.54 3,8 4
3 0.54 3,8 4
2 .0 61 ,00
2 .0 61 ,00
1 00.2 52 ,33
8 4.58 7,5 1
1 84.8 39 ,84
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
30
øzmir Bornova Belediyesi 2013 YÕOÕ SayÕútay Denetim Raporu
İlk M adde v e M alz em e G iderleri
K ırtas iy e M alz em eleri
B es lenm e, G ıda A m aç lı v e M utfak ta K ullanılan
T ük etim M alz em eleri
T ıbbi v e Laboratuar S arf M alz em eleri
Y ak ıtlar, Y akıt K atk ıları v e K atk ı Y ağlar
T em iz lem e E k ipm anları
G iy ec ek, M efruş at v e T uhafiy e M alz em eleri
Y iy ec ek
İç ec ek
C anlı H ayv anlar
Z irai M addeler
Y em
B ak ım O narım v e Ü retim M alz em eleri
Y edek P arç alar
N ak il V as ıtaları Las tik leri
D eğiş im , B ağış v e S atış A m aç lı Y ayınlar
S por M alz em eleri G rubu
B as ınç lı Ek ipm anlar
D iğer T ük etim A m aç lı M alz em eler
D iğer G iderler
Y uk arıda T anım lanm ay an D iğer G iderler
630.14
630.14.01
630.14.02
630.14.04
630.14.05
630.14.06
630.14.07
630.14.08
630.14.09
630.14.10
630.14.11
630.14.12
630.14.13
630.14.14
630.14.15
630.14.16
630.14.17
630.14.99
630.99
630.99.99
GİDER TOPLAMI
D em irbaş ların A m ortis m an G iderleri
630.13.01.05
630.14.03
T aş ıtların A m ortis m an G iderleri
630.13.01.04
55.162,95
107.714.964,66
0 ,0 0
0 ,0 0
137.986,13
0 ,0 0
0 ,0 0
210.631,57
103.048,13
771.821,79
1.018.421,47
0 ,0 0
569.898,93
0 ,0 0
85.64 2,25
265.035,17
427.785,19
548.029,58
6.893,13
299.154,89
6.657,27
474.206,28
4.925.211,78
2.472.023,92
129,360,972.38
0 ,0 0
0 ,0 0
4 .3 57 .93 8,1 7
0 ,0 0
1 41,6 0
2 40.0 68 ,39
1 9.48 1,0 2
2 26.2 73 ,34
5 04.8 08 ,9 1
2 0.23 7,0 0
1 16.9 74 ,26
9 35,0 0
7 3.22 6,4 8
1 78.3 09 ,56
1 61.2 28 ,17
2 98.5 73 ,77
18 .8 30 ,25
1 09.3 65 ,19
7 .4 40 ,81
6 97.5 97 ,99
7 .0 31 .42 9,9 1
4 44.2 83 ,90
1 25.7 62 ,26
160,072,561.41
4 .2 14 ,10
4 .2 14 ,10
2 .1 54 .51 7,9 3
8 73,5 6
9 .3 72 ,60
5 98.0 71 ,41
7 6.99 5,7 8
1 99.0 39 ,06
8 45.9 87 ,87
9 .9 12 ,00
2 30.4 63 ,19
1 .5 15 ,44
2 49.5 25 ,98
6 66.1 66 ,29
3 88.0 92 ,86
2 .3 59 .49 1,1 2
1 .5 91 .72 1,3 7
1 98.2 75 ,89
2 7.77 2,1 0
9 31.5 34 ,37
1 0.53 9.3 28 ,8 2
1 .3 89 .20 8,7 6
2 72.8 16 ,38
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BORNOVA BELEDİYESİ
FAALİYET SONUCU (+ / -)
34.095.288,03
25.389.257,31
3.647.241,17
T.C. SayÕútay BaúkanlÕ÷Õ
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
31
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
zmir Bornova Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
32
Download

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY