SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
isguygulama.com
s.n
ilişkili olduğu ko u
süresi
1
gü
2
iş gü ü
3
ıl
4
ıl
20 saat
5
açıkla ası
İş eri i kapatıl ada
ölge
üdürlüğü e ildiri i
aka lıkça rapor ile kapatıl a e ri ola iş eri e itiraz iş ere tarafı da
iş ere işçileri işte a rıldıkta so ra dos aları ı sakla ası gereke süre
orçlu şirket ala iş ere
çağrı üzeri e çağrıla
e ere iş ere
ir işçi haftalık
orçlara karşı ükü lülüğü
saatte az çalıştırıla az
6
iş gü ü
iş ere i
e da a gele iş kazaları ı kazada so ra sgk a ildir e süresi
7
iş gü ü
iş ere i
e da a gele
8
6 ayda bir
9
gü
10
gü
periyodik
kontrollerin
bildirimi
11
12
iş ere
eslek hastalıkları ı öğre dikte so ra sgk a ildir e süresi
u süre içi de iş sağlığı e gü e liği kurul raporları ı i ele ekle ükü lüdür.
işlet e elgesi talepleri
aaş öde e gü ü
gü içi de i ele ir
gü geç iş ele a iş gör e e hakkı ı kulla a ilir.
peri odik ko trolleri ap a a etkili kişiler, ilgileri i Baka lığa elektro ik orta da ka ıt
Baka lığa elektro ik orta da apıla ak ka ıt, asgari aşağıdaki ilgileri içerir.
a Adı e so adı.
T.C. ki lik u arası.
Mezu olduğu okul, ölü , tarihi e diplo a u arası.
d Hiz et zoru luluğu ulu ası hali de çalıştığı kuru e a işlet e i sigorta si il
u arası.
e Peri odik ko trol apa ağı iş ekip a ı.
Bildiri de e a esastır. Bu kişilere Baka lıkça ka ıt u arası erilir.
Baka lıkça apıla araştır a so u u e a edile ilgileri doğru ol adığı tespit
edile leri ka dı sili ir. Ka dı sili e ler Baka lığı i ter et sitesi de ilâ edilir. Bu kişiler
hakkı da ilgili e zuat çerçe esi de işle apılır.
Ka dı sili e leri sili e tarihi de iti are üç ıl içerisi de aptığı aş urular, üç ılı
ta a la ası a kadar askı a alı ır.
Peri odik ko trol raporları da ka ıt u araları ı ulu ası gerekir.
Be a edile ilgileri doğru ol adığı tespit edile ler ile ka ıt u arası al a a lar
tarafı da düze le e peri odik ko trol raporları geçersiz sa ılır.
.fa rika, akı
erkezi, diki e i e e zeri iş erleri dekiler hariç, türk silahlı ku etleri,
ge el kolluk ku etleri e illi istih arat teşkilatı üsteşarlığı ı faali etleri
. afet e a il duru
iri leri i
üdahale faali etleri
3. ev hizmetleri
. çalışa istihda et eksizi ke di a e hesa ı a al e hiz et üreti i apa lar
. hükü lü e tutuklulara ö elik i faz hiz etleri sırası da i ileştir e kapsa ı da
apıla iş urdu, eğiti , gü e lik e eslek edi dir e faali etleri
6331 uygulanmayan
yerler
13
161
14
155
15
ILO u sağlık hiz etleri e ilişki sözleş esi
ILO u
sa ılı ilişki sözleş esi ulusal politikaları elirle esi e çalış a orta ı
hakkı dadır.
hukuka a kırı e kural olarak kusurlu ir fiille addi e a e i ir zarar er iş ola
kişi i erdiği zararı te zi et e ükü lülüğü e haksız fiil soru luluğu de ir.
16
İ“GGM
iş sağlığı e gü elliği ko uları da
17
İ“GÜM
Ölçü , a aliz, test e kali ras o hiz etleri su ar.
18
İTK iş teftiş kurulu
İş teftişleri le ilgili
e zuat çalış ası ap ak İ“GGM i işidir.
e zuat e istatistikleri e ilgili
e zuatı u gula
ası ı de etler.
Çalış a ha atı e sos al gü e lik ko uları da ulusal e uluslar arası düze de sertifika
progra ları düze le ek.
19
ÇA“GEM
20
SGK
21
ISO 9001
kalite
22
ISO 14001
çe re
23
ISO 17025
laboratuvar akreditasyonu
24
ISO 18001
iş sağlığı e gü e liği
25
ISO 27001
26
ISO 22000
“os al gü e lik polikiları ı u gula ak e u ala da ka u idareleri arası da koordi as o u
sağla ak.
ilgi gü e liği
gıda gü e liği sta
dartları
isguygulama.com
1
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
27
ISO
uluslararası sta dartlaştır a örgütü
28
ISSA
uluslararası sos al gü e lik örgütü
21
ICOH
uluslararası iş sağlığı ko is o u
22
IAL
23
OSHA
24
18001 - 9001 - 14001 ortak
a ları
örgütü
a rupa iş sağlığı e gü e liği aja sı
iş sağlığı e gü e liği, proses gü e liği, çe re koru a, a il duru
25
rü u da ası
26
etreküp
27
ılda defa
ssk ı iş ere e kusuru ede i le zararı taz i içi açtığı da adır.
etişki
ir i sa ı ge el olarak saatte
ulusal iş sağlığı e gü e liği ko se i ılda defa topla ır.ü eleri üçte iri i teklifi ile
olağa üstü olarak da topla a ilir
isg
eğiti
verebilecek
kişi e
kuruluşlar
çalışa ları iş sağlığı e gü e liği eğiti leri
a İş eri de göre li iş gü e liği uz a ları ile iş eri heki leri tarafı da ,
İşçi, iş ere e ka u göre lileri kuruluşları e a u kuruluşlar a kurula eğiti akıfları
e ortaklaşa oluşturdukları eğiti
erkezleri, ü i ersiteler, ka u kuru ları ı eğiti
iri leri, ka u kuru u iteliği deki eslek kuruluşları ile Baka lıkça etkile diril iş eğiti
kuru ları e ortak sağlık e gü e lik iri leri tarafı da , erile ilir.
Asıl İş ere
..............................
İşçi de fazla zoru lu
....................
30
etreküp te iz ha a a ihti a ı ardır.
çalışa lara erile ek eğiti ler, çalışa ları işe girişleri de e işi de a ı süresi e
elirle e peri otlar içi de;
eğiti süreleri
a az tehlikeli iş erleri içi e az saat
ılda
e ko uları
tehlikeli iş erleri içi e az saat
ılda
çok tehlikeli iş erleri içi e az saat her ıl olarak her çalışa içi düze le ir.
28
29
uluslararası iş de eti
asıl iş ere - alt iş ere
arası da isg kurulu
İşçi
de fazla zoru lu
İşçi
de az )oru lu değil
İşçi
de az
Alt iş ere
.............................
İşçi de fazlazorunlu
............................
İşçi de azİşçi
de fazlazorunlu
İşçi
A ı çalış a sahası da
irde çok iş ere arsa
de az
İşçi sa ısı
i aşa
her iş ere kurul
oluşturur.
Kararları u gula ası içi Asıl iş ere e
koordi as o sağla ır.
..............................................
Asıl iş ere i kurulu a te sil i gö derir.
........................................
Alt iş ere i kurulu a te sil i gö derir.
Topla sa ı de fazla ise kurul
oluşturulur. Koordi as o asıl iş ere e
sağla ır.
Alı a kararlar ko usu da
birbirlerini bilgilendirirler.
geçerli ir se ep ol adığı iddiası ile fesih ildiri i i te liği tarihi de iti are
ahke esi de da a aça ilir
31
fesih geçersizliği
32
fesih geçersizliği
33
fesih geçersizliği
gü
ir işçi i sözleş esi i feshi so rası de let tarafı da işe iade alırsa
işçi i
gü sürede geri iş ere e aş ura ile eği a . süre
34
fesih geçersizliği
gü
feshi iptali duru u da iş ere işçi i ir a içi de işe aşlat ak zoru da
35
fesih geçersizliği
gü
fesih ildiri i i te liği tarihi de iti are kaç gü içi de
iş ahke esi e işe iade da ası açıla ağı
36
geçi i iş ilişkisi
37
de e e süresi
2 ay
38
elirsiz süreli sözleş e
2 hafta
a da az sür üş işlerde ildiri de so ra fesh edil esi
39
elirsiz süreli sözleş e
4 hafta
a ile ,
40
elirsiz süreli sözleş e
6 hafta
, ile
1 ay
Da a seri uhake e usulü e göre a içi de so uçla dırılır.te
içi de kesi olarak karar erir
a içi de iş
izi hali de, Yargıta
a
6 ay - 2 kere geçi i iş ilişkisi e fazla e kadar süre ile apıla ilir e kaç defa e ile e ilir
de e
ek içi işe alı a işçi sözleş esiz e fazla a çalışa ilir
ıl sür üş işlerde ildiri de so ra fesh edil esi
ıl sür üş işlerde ildiri de so ra fesh edil esi
isguygulama.com
2
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
41
elirsiz süreli sözleş e
42 “ürekli e süreksiz işlerdeki
43
8 hafta
gü
Nitelikleri akı ı da e çok
ede lere sürekli iş de ir
iş gü ü süre işlere süreksiz iş, u da fazla de a
ir süre e ağlı olarak apıl adığı halde sözleş e elirsiz süreli sa ılır.Belirli süreli iş
sözleş esi, esaslı ir ede ol adıkça, irde fazla üst üste zi irle e apıla az
Belirli e elirsiz süreli iş
44 Kıs î süreli e ta
ılda fazla sür üş işlerde ildiri de so ra fesh edil esi
İşçi i or al haftalık çalış a süresi i , ta süreli iş sözleş esi le çalışa e sal işçi e göre
ö e li ölçüde daha az elirle esi duru u da sözleş e kıs î süreli iş sözleş esidir
süreli iş
45
Çağrı üzeri e çalış a
20 saat
46
De e e süreli iş
sözleş esi
2 ay
47
Ye i iş ara a iz i
2 saat
haftalık çalış a süresi
saat kararlaştırıl ış sa ılır.
u u süresi e çok a ola ilir.
A ak de e e süresi toplu iş sözleş eleri le a a kadar uzatıla ilir
İş ara a iz i i süresi gü de saatte az ola az e işçi isterse iş ara a izi saatleri i
irleştirerek toplu kulla a ilir.
e az otuz gü ö ede azı ile, iş eri se dika te sil i, ölge üdürlüğü e e İş Kuru u a
bildirir.
a
ile
işçi arası da ise, e az işçi i ,
ile
işçi arası da ise, e az üzde o ora ı da işçi i ,
e daha fazla ise, e az işçi i ,
48
Toplu işçi çıkar a
49
iş kazası hakkı da
ıl
50
iş kazası hakkı da
7500
51
özürlü çalıştır a
52
özürlü çalıştır a
53
althazard for ülü
53
çalış a saati hakkı da
11 saat
54
fazla çalış a saati
hakkı da
270 saat
55
ıllık ü retli izi
56
işçi iş kazası da dola ı gelir al ak isterse sgk a
iş kazaları da iş gü ü ka ı
özel sektörde çalışa ak özürlü sa ısı - %
3% - 4% - 2% ka u kuru ları da çalışa ak özürlü sa ısı - %
ka u kuru ları da çalışa ak eski hükü lü sa ısı %
60%
çalış a eksiği %
ola lar, hesa ı da kulla ıla
gü
ıl ile
ıl arası da çalışa lar içi
ıllık ü retli izi
gü
ıl ile
57
ıllık ü retli izi
gü
ılda fazla çalışa lar içi
58
ıllık ü retli izi
gü
aşı da küçük
ölü ür
60 Ü ret e ü reti öde
BALTA)AR
gü de e fazla çalışa ili e ek saat
esai i ola ile eği
ıllık ü retli izi
ü
ö te
işgü ü ka ı a ede ola irde fazla sakatlığı /hastalığı ulu ası hali de tü /topla
ü ut fo ksi o ka ı ora ı ı ul ak içi kulla ıla hesapla a ö te idir
ılda fazla
59
ıla kadar aş ura ilir
esi
iktar
ıllık izi
ıl arası da çalışa lar içi
ıllık izi
ıllık izi
aşı da
ü ük ola lar içi
ıllık izi az ola az
aşı da küçük
aşı da ıllık izi
e,
or al çalışa larda e ölü e ilir. Bölü e
gü de az ola az.
gü
Ü ret ala akları da za a aşı ı süresi eş ıldır
Ü reti öde e gü ü de iti are
gü içi de
61
taz i atta za a aşı ı
süresi
61
Ü ret kes e ezası
iş sözleş eleri de gösteril iş se epler dışı da işçi e ü ret kes e ezası ere ez
İşçi ü retleri de u olda apıla ak kesi tiler a da gü delikte
62
Asgari Ü ret
Tespit Komisyonu
e geç iki ılda ir elirle ir
Baka lığı ı tespit ede eği ü elerde iri i aşka lığı da ,sekreter a aka lık.
ü esi ar. e az o ü esi i katıl ası la topla ır.
63
ge e çalış ası
7,5 saat
64
ge e çalış ası
11 saat
65
ge e çalış ası
ılda ir
ge e çalışa ak kişileri peri odik sağlık ko trol za a ı
66
ge e çalış ası
6 ay
ge e çalışa ak kadı lar e ço ukları peri odik sağlık ko trol za a ı
67
ge e çalış ası
11 saat
orçlar ka u u a göre
ıl
ir işçi i e fazla çalışa ile eği süre
ge e çalış a süresi de e fazla süre ek dö e
. 'de aşla arak e erke saat
kadar geçe ,
aşı ı doldur a a kadı ,ge ç işçiler çalıştırıla az.
ge e postası ı di le
esi gereke süre diğer posta a geçe e kadar
isguygulama.com
.
' a
3
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
68
çalıştır a aşı
aş
69
çalıştır a aşı
aş
70
çalıştır a aşı
ge ç işçi
aşı ı ta a la ış a ak
71
çalıştır a aşı
ço uk işçi
aşı ı itir iş
72
ge ç çalıştır a aşı
8....40
73 ço uk okullu çalıştır a aşı
aşı ı doldur uş e ilköğreti i i ta a la ış ço uklar hafif işlerde çalıştırıla ilir
e küçük çalıştır a aşı
aşı ı doldur a ış ço uklara de ir
aşı ı doldur a ış e ilköğreti i i ta a la a ış ço uklardır.
ge ç işçi i e fazla çalışa ağı süre gü de saat haftada
saat
2,,,,10
aş ço uk işçi i okula gide e fazla çalışa ağı süre gü de /
saat
74
ço uk işçi çalıştır a saati
7,,,,35
aşı ı doldur uş ço ukları e fazla çalışa ile eği süre haftada /
saat
75
ge ç çalıştır a saati
8,,,,40
aşı ı doldur uş ço uklar içi e fazla çalışa ile eği süre haftada /
76
çalıştır a saati
45 saat
aş üstü haftalık çalış a süresi e fazla
77
Fazla çalış a ü reti
78
Fazla sürelerle çalış alar
79
Ge el tatil ü reti
80
Telafi çalış ası
81
“ÜREKLİ İYİLEŞTİRME
82
aşı da küçükler
6 ayda bir
83
aşı da küçükler
çalışa az
84
aşı da küçükler
çalışa az
85
kadı işçiler
çalışa az
86
kadı işçiler
16 hafta
doğu da ö e hafta doğu da so ra hafta çalıştırıla azlar. Doğu da so ra
ge e postası da çalıştırıl az
87
kadı işçiler
1,5 saat
kadı işçilere aşı da küçük ço ukları ı e zir eleri içi gü de topla
, saat süt iz i erilir.
88
iş eri özellikleri
350 cm
ısı geçire saç
89
iş eri özellikleri
3m
90
iş eri özellikleri
2,4 - 4,0 m
91
iş eri özellikleri
10 m
92
iş eri özellikleri
250 metre
93
iş eri özellikleri
de çok
94
isg uz a lığı hakkı da
ıl
95
isg uz a lığı hakkı da
12 m2
96
isg uz a lığı hakkı da
8m
saat
saattir.
haftalık saati aşa çalış alardır. %
ükseltil esi sureti le öde ir e a
her saat karşılığı da saat dakika ı ser est za a olarak kulla a ilir
sözleş esi saati altı da ola lar esai aparlarsa %
ükseltil esi le öde ir e a
her saat karşılığı da saat dakika ı ser est za a olarak kulla a ilir
tatil ap a arak çalışırlarsa a rı a çalışıla her gü içi
ir gü lük ü reti öde ir.
iş ere a içi de çalışıl a a süreler içi telafi çalış ası aptıra ilir.
Bu çalış alar fazla çalış a e a fazla sürelerle çalış a sa ıl az
gü de saatte fazla ola az. Tatil gü leri de telafi çalış ası aptırıla az.
Yö eti
“iste leri de ir üst düze e çık a ı te el şartı
peri odik olarak akı
za a ları
2
aş arası ı
ade o akları da e ka lo işleri de ka alizas o
e tü el işleri de
ge e ardi a işleri de
ade o akları da e ka lo işleri de ka alizas o
alze ede
apıla çatıları
işçileri dai i olarak çalıştığı erleri
3
-
gerekli ola ha a
e tü el işleri de
üksekliği i aza i
üksekliği i aza i
i . Ha a
iktarı
iktarı
iktarı sağla a ildiği duru larda ola ile ek
iş eri de işçi aşı a ol ası gereke
ıl
i . Ve
a . Yükseklik
iktarı
aşları e ede i halleri e olursa olsu ,
kadı işçi çalıştırıla iş erleri de
ir aşı da küçük ço ukları e ziril esi içi iş ere tarafı da çalış a erleri de
a rı e iş erleri e e çok
etre uzaklıkta ir e zir e odası ı kurul ası zoru ludur.
aşları e ede i halleri e olursa olsu ,
de çok kadı işçi çalıştırıla iş erleri de
- aşı daki ço ukları ırakıl ası, akıl ası e e ziril esi içi iş ere tarafı da çalış a
erleri de a rı e iş erleri e akı ir urdu kurul ası zoru ludur.
çok tehlikeli erlerde risk değerle dir esi
ıl
tehlikeli erlerde risk değerle dir esi
ıl
az tehlikeli erlerde risk değerle dir esi
ıl
isg iri i i
ua e e odası
isg uz a ı ı odası
isguygulama.com
4
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
97
isg uz a lığı hakkı da
98
isg kurul oluşturulur
99
100
isg uz a lığı hakkı da
kurulda bulunacaklar
Çalışa te sil isi sa ısı
ayda bir
elli e daha fazla çalışa ı ulu duğu e altı a da fazla süre sürekli işleri apıldığı
iş erleri de iş ere iş sağlığı e gü e liği ile ilgili çalış alarda ulu ak üzere
kişi
İ“G kurulu
kurul ası
101
isg uz a lığı hakkı da
askı a alı ası a
iş gü e liği
uz a ları ı
yetkileri
102
isg uz a lığı hakkı da
48 saat
103
isg uz a lığı hakkı da
104
isg uz a ı
a Kurullar a da e az ir kere topla ır. A ak kurul, iş eri i tehlike sı ıfı ı dikkate alarak,
tehlikeli iş erleri de u süre i
a , az tehlikeli iş erleri de ise a olarak elirle esi e
karar verebilir.
Kurul, ü e ta sa ısı ı salt çoğu luğu ile iş ere e a iş ere ekili aşka lığı da
topla ır e katıla ları salt çoğu luğu ile karar alır. Çeki ser o kulla ıla az.
-Kurul ü eleri u Yö et elikle ke dileri e erile göre leri ap aları da dola ı hakları
kısıtla a az, kötü da ra ış e ua ele e aruz kala azlar.
iş gü ü
60 dak.
a iş ere e a iş ere ekili
iş gü e liği uz a ı
iş eri heki i
d i sa ka akları, perso el, sos al işler e a idari e ali işleri ürüt ekle göre li kişi
e ulu ası hali de si il sa u a uz a ı
f ulu ası hali de for a , usta aşı e a usta
g çalışa te sil isi, iş eri de irde çok çalışa te sil isi ol ası hali de aş te sil i
, , d, e e tleri de gösterile kişiler iş ere e a iş ere ekili tarafı da ata ırlar.
f e di dekiler seçi le gelirler.
kurulu aşka ı iş ere e a iş ere ekili,
kurulun sekreteri isg uz a ı eğer ta za a lı çalış ı orsa o za a i sa ka akları,
perso el, sos al işler e a idari e ali işleri ürüt ekle göre li tarafı da ürütülür.
İş ere ; iş eri i değişik ölü leri deki riskleri göz ö ü de ulu durarak, seçi
olu la, çalışa te sil isi i göre le dirir: Baş te sil i seçi le elirle ir.
Çalışa “a ısı Çalışa Te sil isi “a ısı
2-50
1
51-100
2
101-500
3
501-1000
4
1001-2000
5
e üzeri
İş gü e liği uz a ları, iş sağlığı e gü e liği hiz etleri i ürütül esi deki ih alleri de
dola ı, hiz et su dukları iş ere e karşı soru ludur.
Çalışa ı ölü ü e a aluli eti le so uçla a ak şekilde ü ut ütü lüğü ü ozul ası a
ede ola iş kazası e a eslek hastalığı ı
e da a gel esi de ih ali tespit edile iş
gü e liği uz a ı ı etki elgesi i geçerliliği altı a süre le askı a alı ır. Bu ko udaki
ih ali tespiti de kesi leş iş argı kararı, alullüğü elirle esi de ise
sa ılı “os al
“igortalar e Ge el “ağlık “igortası Ka u u u
i i addesi deki kriterler esas alı ır.
topla tı ı gü de i, eri gü ü e saati topla tıda
bildirilir.
ılda u süre kadar
esleği hakkı da eğiti
e az
saat ö e kurul ü eleri e
e topla tılara katıla ilir.
da az çalışa ı ola e az tehlikeli sı ıfta çalışa aşı a ılda e az dakika
az tehlikeli sı ıflarda isg uz a ı ı çalışa aşı a iş eri de a da e az dak.
tehlikeli sı ıflarda isg uz a ı ı çalışa aşı a iş eri de a da e az dak.
çok tehlikeli sı ıflarda isg uz a ı ı çalışa aşı a iş eri de a da e az dak.
a az tehlikeli sı ıflarda
e daha fazla içi ta gü çalışa ak e az isg uz a ı
tehlikeli sı ıflarda
e daha fazla içi ta gü e az isg uz a ı
çok tehlikeli sı ıflarda
e daha fazla içi ta gü çalışa ak e az isg uz a ı
105
isg uz a ı hakkı da
kişi
106
isg uz a ı hakkı da
220 saat
isg uz a ları ı eğiti progra ı ı teorik kıs ı
saat,
u gula a kıs ı saatte e topla da
saatte az ola az
107
isg uz a ı hakkı da
30 saat
e ile e eğiti progra ları ı süresi iş gü e liği uz a ları e diğer sağlık
perso eli elgesi sahi i ola lar içi
ılda ir saatte az ola az.
108 eğiti ileri eğiti i elgesi
e a ata a
saatlik aka lık tarafı da eğiti
109
osgb
10 m2
osg
i
ua e odası
110
osgb
10 m
2
osg
i iş gü e liği odası
111
osgb
15 m2
a il
üdahale e ilk ardı
odası
isguygulama.com
5
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
osg
ekle e odası
ılda ir
osg
etki elgeleri i
osgb
iş gü ü
osg ler e istihda edile kişilere ilişki sözleş eler İ“G-KATİP üzeri de
e geç ge el üdürlüğe ildiri apıla ak süre
115
osgb
gü
116
iş eri özellikleri
4m
117
iş eri özellikleri
80 cm
118
iş eri özellikleri
120 cm
119
iş eri özellikleri
90 cm
120
iş eri özellikleri
2m
121
iş eri özellikleri
125 kg
122
iş eri özellikleri
1 parmak
123
iş eri özellikleri
lü
iş erleri deki a lular, açık ala lar, dış ollar, geçitler e e zeri erler
124
iş eri özellikleri
lü
ka a alze eleri taşı ası, aktarıl ası, depola ası e
e zeri ka a işleri apıldığı erler ile iç geçit, kolidor, ol e
125
iş eri özellikleri
lü
ka a o taj, al aları açıl ası, hu u at öğütül esi . işleri apıldığı erler
kaza dairesi, aki e dairesi, i sa e ük asa sörleri i ka i leri, alze e stok
a arları, so u a e ıka a erleri, e ekha e e helalar
126
iş eri özellikleri
lü
127
iş eri özellikleri
lü
a rı tıları
128
iş eri özellikleri
lü
ko u re kli doku a, üro e e zeri sürekli dikkati gerektire i e işleri
129
iş eri özellikleri
lü
hassas işleri sürekli olarak apıldığı erler
130
iş eri özellikleri
15 - 30 C
131
iş eri özellikleri
1 saat
132
iş eri özellikleri
1000 kg
133
iş eri özellikleri
2 cm
134
iş eri özellikleri
110 cm
akı
135
iş eri özellikleri
55 cm
akı
136
iş eri özellikleri
20 - 45 derece
137
iş eri özellikleri
3,5 metre
138
iş eri özellikleri
22 cm
139
iş eri özellikleri
4m
140
iş eri özellikleri
4 basamak
141
iş eri özellikleri
2,5 m
142
iş eri özellikleri
3 ayda bir
143
iş eri özellikleri
60 derece
144
iş eri özellikleri
gü de ir iş erleri de or al te izlik e akı
145
iş eri özellikleri
80 cm
112
osgb
113
osgb
114
2
12 m
e ile
e süresi
herha gi ir se eple faali etleri i ırak aları e a elgeleri i ge el
iptal edil esi hali de etki elgeleri i asılları ı ge el üdürlüğe
iade ede ekleri süre
iş eri de kişi aşı a düşe ha a hesapla ırke
aki elerle çalışa tezgahlarda
iş eri deki geçişleri
üdürlükçe
a . Hesapla a ak ta a
i . ol ası gereke açıklık
üksekliği
iktarı
i . ola ile eği ge işlik
üksek geçit e sağa lıklarda ol ası gereke korkuluk üksekliği
korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi
korkulukları taşı a ile eği e az ük
korkuluklar e az par ak oruda
iktarı
apıl ası gereki or
erdi e ler
or al o taj, ka a işler apıla tezgahlar, ko ser e e kutula a e e zeri işleri
apıldığı erler
0
iş eri de ol ası gereke
i . e
apıldığı erler
apıldığı erler
a . sı aklık düze leri
kapalı iş erleri de gü de defa saatte az ol a ak koşulu la ha ala dırıla ak
iş eri
erdi e leri i
uka e eti
etrekarede e fazla taşı a ağı ük
delikli ızgaraları arası daki açıklığı ola ile eği e fazla
işleri dışı da kulla ıla
e o arı
iktar
erdi e leri ge işliği
işleri de kulla ıla
erdi e leri ge işliği
erdi e leri ala ile eği e az e e fazla eği
iktarı
zararlı toz e gazları olduğu erlerde ol ası gereke ta a
erdi e leri e i i ala ile eği
ahşap
2
akı da seçil esi gereke işleri
üksekliği
a . Miktar
erdi e i uzu luğu
korkuluk e tra za ı ol ası gereke
i i u
asa ak sa ısı
iş erleri de kişi aşı a düş esi gereke ser est ala ı sı ırı
iş eri de ha ala dır a tesisatı peri odik akı
akı
a gı
e o arı
işleri de kulla ıla
erdi e i eği i
dışı da i i e ıka ıp deze fekte edile eği za a
ö et eliği e göre çıkış kapıları ı
isguygulama.com
süresi
i . ge işliği
6
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
146
iş eri özellikleri
147
iş eri özellikleri
148
iş eri özellikleri
149
iş eri özellikleri
kg ile
90 cm
e az
kg arası daki a gı sö dürü üleri
kişi i çalıştığı iş erleri de ir di le
o taj edile eği ükseklik se i esi
e odası sağla
alıdır.
i a dışı da kulla ıla asa sörleri e az çerçe esi i örtül esi gereke
3m
kişi e kadar ola
kadı a tu alet,
kişide so ra
kadı a tu alet,
tuvalet
erlerde
erkeğe tu alet
erkeğe tu alet
ge ç e ço uk işçilere e fazla
kadı işçiler e fazla kg
erkek işçiler e fazla kg
erkek
kadı
14-16
16
11
16-18
21
13
18-20
26
15
20-35
28
17
35-50
23
15
üstü
kg
150
fiziksel risk etmenleri
ük
kaldırıl ası
151
fiziksel risk etmenleri
elirli aşlar içi ö
görüle rahatça
kaldırıla ilir ağırlık kg
sı ırları:
ük
kaldırıl ası
152
fiziksel risk etmenleri
e ağır ükler e ağır ükler par ak ekle i - dirsek üksekliği arası da ol alıdır.
e hafif ükler E hafif ükler o uz üksekliği de ukarı ol alıdır.
153
fiziksel risk etmenleri
LC50 - LD 50 öldürü ü ko sa tras o - ÖLDÜRÜCÜ DO)
154
fiziksel risk etmenleri
20 hz az
155
fiziksel risk etmenleri
20 khz den
fazla
156
fiziksel risk etmenleri
20 hz - 20 khz
157
fiziksel risk etmenleri
4000 - 4500 hz işit e ka ı ı
158
fiziksel risk etmenleri
0 db
159
fiziksel risk etmenleri
140 db
ağrı eşiği
160
fiziksel risk etmenleri
115 db
işit e ka ı ı aşa dığı eşik çalışılı orsa gürültü e aruz kal a süresi
su so ik sesler sı ıfı a girer u freka sta düşük ola lar
ultraso ik seslere girer u freka sta
üksek ola sesler
u freka slar arası daki sesler işitile ilir seslerdir
du
aşa dığı iri i e re freka sı
a eşiği
a . / saat ol alıdır.
gürültü ü
eslek hastalığı olarak sa ıla il esi içi gerekli süre e şiddet
gürültü şiddeti sürekli d li üstü de ola erlerde gü çalış a
161
fiziksel risk etmenleri
ıl
162
fiziksel risk etmenleri
80 db
e düşük
163
fiziksel risk etmenleri
85 db
e
164
fiziksel risk etmenleri
87 db
165
fiziksel risk etmenleri
6 saat
166
fiziksel risk etmenleri
maruziyet
düze i
167
fiziksel risk etmenleri
A skalası
168
fiziksel risk etmenleri
169
gürültü ka ağı da
alı ası gereke
ö le ler
kulla ıla
aki eleri gürültü düze i düşük aki eler ile değiştiril esi
gürültü düze i üksek olarak apıla işle i daha az gürültülü işle le değiştiril esi
gürültü ka ağı ı a rı ir öl e e alı ası
gürültülü orta da
alı ası gereke
ö le ler
aki eleri erleştirildiği ze i de, gürültü e e titreşi e karşı
eterli ö le leri alı ası
gürültü ka ağı ile gürültü e aruz kala kişi arası a gürültü ü ö le i i e gel ko
gürültü ka ağı ile gürültü e aruz kala kişi arası daki esafe i artır ak
sesi geçe ile eği e a sı a ile eği du ar, ta a , ta a gi i erleri
ses emici malzeme ile kaplamak
170
d
iktar
üksek
aruzi et e le
aruzi et e le
değer kkd ulu durul alı
değer kkd kulla dırıl alı
aruzi et sı ır değer
gürültü düze i
d ola işlerde çalış a süresi
çalışa ı gürültüde etkile diği süredir
gürültüde ileri gele işit e ka ı a esas ola ak gürültü şiddeti ses ölç e
ihazları ı A skalası da ölçül elidir.
gürültü ölç e
a lık gürültü ölç e ihazları, orta
ihazları
isguygulama.com
dozi etreleri, kişisel dozi etreler
ak
7
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
171
gürültü e aruz
kala kişide
alı ası gereke
ö le ler
tı
172
i koru a
koruyucuö le i i
du
ası
gürültülü işlerde işe girişleri de od ogra ları alı alı e sağlıklı ola lar çalıştırıl alı
gürültülü işlerde, her altı a da ir od ogra ları alı alı e işit e ka ı görü e lerde gerekli
ted irler alı alı
gürültü
173
174
gürültü e aruz kala kişi i , sese karşı i i izole edil iş ir öl e içi e alı
gürültülü orta daki çalış a süresi i kısaltıl ası
gürültü e karşı etki kişisel koru u u kulla ak
işçiler gürültü düze i
iç kulaktaki
a hü releri de
d li aşa işlerde gü lük çalışa akları süre , saat
gürültüde ileri gele algı tipi işit e ka ı işit e orga ı ızı iç kulaktaki du
hü releri de e da a gelir
a
175
gürültü
katı -
176
titreşi
1 - 1000 hz
177
titreşi
5 m/sn
178
titreşi
2,5 m/sn
179
titreşi
1 - 80 hz
tü
ü ut titreşi i de freka slar hissedilir
180
titreşi
1,15 m/sn2
tü
ü ut titreşi i de saatlik çalış a süresi içi gü lük
aruzi et sı ır değeri
181
titreşi
0,5 m/sn
tü
ü ut titreşi i de saatlik çalış a süresi içi gü lük
aruzi et etki değeri
182
titreşi
183
titreşi
184
ses
0
C
2
2
2
ıl
4 - 10 hz
16 - 20 db
185
< 1 hz
186
1 < x < 8 hz
187
titreşi
x > 8 hz
katı orta larda
0
C sı aklıkta, ses daha i i a ılır.
el-kol titreşi i de freka slar hissedilir. İ sa lar tarafı da algıla a freka s aralığıdır.
el-kol titreşi i de saatlik çalış a süresi içi gü lük
aruzi et sı ır değeri
el-kol titreşi i de saatlik çalış a süresi içi gü lük
aruzi et etki değeri
titreşi de oluşa
eslek hastalığı ı
freka s aralığı iç orga larda aldırlarda rezo a s etkisi apar
i sa ları da a a ile eği freka s aralığı
de iz tut ası hali
kas iskelet siste i hastalıkları, gör e ozuklukları
e az par ak hastalığı
iş eri de ideal e
ora ı
188
55%
189
29 derece
çalışa ı perfor a sı üzde düşer
190
30 derece
çalışa ı perfor a sı üzde
düşer
191
31 derece
çalışa ı perfor a sı üzde
düşer
192
32 derece
çalışa ı perfor a sı üzde
düşer
193
4 atmosfer
195
at osferi geçerse
gü
ıl
197
ılda ir
ayda bir
198
ası ç ede i le görüle akut dışı daki hadiseleri de ükü lülük süresi
ası çlı orta larda çalışa larda işte a rıldığı da peri odik akı
rad as o la çalışa ları peri odik
iyonize radyasyona, b, d, c, UV ışı larıdır. İ sa a
199
200
non-iyonize
radyasyon
201
15%
203
ü udu üzeri de A)OT NARKO)U etkisi apar.
ası ç ede i le görüle akut hadiseleri de ükü lülük süresi
196
202
or al i sa da sağlık soru u arat a a ak ası ç değeri i sı ırı
i sa
194
ükü lülük süresi
za a ı
ua eleri
aruz kal ası duru u da i sa ölür.
kızıl ötesi ışı lar, rad o tele iz o dalgaları, ep telefo ları
ka losuz ağlar, elektrikli e aletleri, ikrodalgalar
az istas o ları ,
ka ak işle i es ası da oluşa ark e erjisi i aklaşık % i ışı şekli de
orta a a ıl aktadır. Bu ışı ları % ı i frared ışı lar, % u görü ür ışı lar,
% u ise UV ışı lardır.
ası ç iri idir. Baro etre ile ölçülür.
bar veya newton/cm2
40 m3
dalgıç odaları da şahıs aşı a saatte e az
CO2 iktarı % , i geç e e ek.
isguygulama.com
3
ha a sağla a ak e u ha adaki
8
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
204
ir dalgıç
de fazla deri liğe gü de defada fazla dal a a ak,
u dalış arası da e az saat geçe ek
22m 2 defadan fazla
5 saat
gü
205
dalgıç işleri de çalışa lar adaptas o
206
termometre sı aklık ölçü
207
higrometre
208
psikometre
e
ölçü
210
glob termometre
211
eksplozimetre
rad a t sı aklık ölçü
215
kandela (mum) ışık şiddeti
lü e
216
ihazı
ihazı
ihazı
kapalı ala çalış aları ö esi de orta at osferi de ulu a parla ı ı, patla ı ı
gaz ko sa tras o u ölçü ü de kulla ılır.
214
213
ora ı ölçü
hızı ölçü
üst - orta e
taban
termal konforu
etkileyen
faktörler
lü
212
ihazı
ihazı
ha adaki e
anemometre ha a akı
209
ua e esi apıl ası gerekir
kapalı ala ölçü leri de, e az üst, orta e ta a se i eleri de
gerekir.
er kez ölçü
sı aklık, e , ha a akı hızı, rad a t sı aklık, apıla iş, i si et, aş, esle
duru u, ge el sağlık duru u
ap ak
e
a dı lat a şiddeti
ışık akısı
217
-
lü
218
-
lü
219
-
lü
220
-
lü
221
24 - 42 volt
222
41 derece
parça ü üklüğü e göre
ola ir eri üsaade edile e
ö erile a dı lat a değeri
parça ü üklüğü e göre iri e ha i e ü ük ola ir eri üsaade edile e ö erile
a dı lat a değeri
parça ü üklüğü e göre
ola ir eri üsaade edile e ö erile a dı lat a
değeri
parça ü üklüğü e göre ,
ola ir eri üsaade edile e ö erile a dı lat a
değeri
parça ü üklüğü e göre ,
de küçük ola ir eri üsaade edile e ö erile
a dı lat a değeri
parça ü üklüğü e göre
a dı lat a değeri
se ar a dı lat a la
ü ut ısısı
de
ü ük ola
ir eri
üsaade edile
e ö erile
aları
dere e e ulaşırsa ısı çap ası olur.
gü de saat e a haftada saat çalış a süresi içi de
er e e sı ır değeri i gösterir.
223
kimyasal risk etmenleri
ESD
224
kimyasal risk etmenleri
kö ür tozu
225
kimyasal risk etmenleri
226
kimyasal risk etmenleri
227
kimyasal risk etmenleri
asetilen
228
kimyasal risk etmenleri
mac
229
kimyasal risk etmenleri
stel
değeri
230
kimyasal risk etmenleri
twa
değeri
231
kimyasal risk etmenleri
dere e altı parla ı ı
232
kimyasal risk etmenleri
dere e altı çok kola ale le ir
aruz kalı dığı da zarar
fibrojenik potansiyeli en fazla olan tozdur.
mermer tozu solu u
açısı da e az tehlikeli toz
er er tozudur.
i a florür e
ka ak e kes e işle leri de i a florür e kurşu orta a çıka zararlı ki
kurşu
ka ak tüpleri de gaz hali de ulu
asallardır.
az
üsaade edile aza i ko sa tras o
dakikalık sürede
aruz kalı a aşıl a ası gereke li it değerdir.
haftada saat çalışa ir işçi i
ortalama konsantrasyon
saatlik
esai süresi e
aruz kala ile eği
adde olarak adla dırılır
addeler
isguygulama.com
9
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
dere e altı kolay alevlenir maddeler
233
kimyasal risk etmenleri
234
kimyasal risk etmenleri
235
kimyasal risk etmenleri
sı ıf
BM e göre ki
236
kimyasal risk etmenleri
sı ıf
AB e göre toksikleri sı ıfla dırıl ası
237
kimyasal risk etmenleri
40 cm
238
kimyasal risk etmenleri
ılda ir
239
kimyasal risk etmenleri
ıl
240
kimyasal risk etmenleri
241
kimyasal risk etmenleri
242
kimyasal risk etmenleri
243
kimyasal risk etmenleri
244
kimyasal risk etmenleri
245
kimyasal risk etmenleri
21-55 derece alevlenir maddeler
ki
3
eğiti
asalları ko ula ile eği
a . ükseklik
as estle çalış alarda işçileri peri odik
ua e e süresi
as est ile ilgili ilgileri sakla a ağı za a dili i
0,1 lif/cm
ıl
asalları sı ıfla dırıl ası
saatlik as est
aruzi et sı ırı t a olarak
as estli çalış alarda ükü lülük süresi
ka seroje e utaje
addelerle çalış ada işçilere erile ek eğiti ko u kapsa ı;
sağlığı etkile e ile ek riskler ile sigara iç e i getire eği ek riskler
aruzi eti ö le ek içi alı ası gereke ö le ler
ko uları
hij e kuralları
koru u u alze e e gi i eş aları ı kulla ıl ası
kazaları ö le esi e kaza hali de kurtar a çalış alarıda dahil apıl ası gereke işler
gazlar
kar o dioksit: asit, oğu u, a az
eta : oğu u e patla ı ı
kar o o oksit: zehirle i i e patla ı ı. Ka daki he oglo i le tepki e e girerek irleşir.
Kar o sülfür: parla ı ı sı ı
asetile : parla ı ı gaz
fosfor pe teklorür: parla ı ı katı
asit oğu u
karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen
gazlar
kimyasal
oğu u
gazlar
kar o
o oksit, hidroje sülfür, hidroje si a ür
kimyasal risk etmenleri
1.krokidolit(mavi)
amfibol grubu 2.amozit(kahverengi)
asbestler
3.tremolit
4.aktinolit
247
kimyasal risk etmenleri
ölge ; Gaz, uhar e sis hali deki a ı ı addeleri ha a ile karışı ı da oluşa patla ı ı
orta ı sürekli olarak e a uzu süreli a da sık sık oluştuğu erler.
Bölge ; Gaz, uhar e sis hali deki a ı ı addeleri ha a ile karışı ı da oluşa patla ı ı
orta ı or al çalış a koşulları da ara sıra e da a gel e ihti ali ola erler.
ölge ; Gaz, uhar e sis hali deki a ı ı addeleri ha a ile karışarak or al çalış a
patla ı ı orta
koşulları da patla ı ı orta oluştur a ihti ali ol a a erler a da ö le ir ihti al olsa
oluşa ile ek
ile patla ı ı orta ı çok kısa ir süre içi kalı ı olduğu erler.
yerlerin
ölge ; Ha ada ulut hali de ulu a tutuşa ilir tozları , sürekli olarak e a uzu süreli
sı ıfla dırıl a
a da sık sık patla ı ı orta oluştura ile eği erler.
sı
ölge ; Nor al çalış a şartları da, ha ada ulut hali de ulu a tutuşa ilir tozları ara
sıra patla ı ı orta oluştura ile eği erler.
ölge ; Nor al çalış a şartları da, ha ada ulut hali de ulu a tutuşa ilir tozları
patla ı ı orta oluştur a ihti ali ulu a a a ak ö le ir ihti al olsa ile u u
al ız a çok kısa ir süre içi geçerli olduğu erler.
248
biyolojik risk etmenleri
246
ıl
i olojik risklere
aruz kala kişileri e rakları ı sakla a ağı süre
isguygulama.com
10
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
249
biyolojik risk etmenleri
gü
250
biyolojik risk etmenleri
ıl
i olojik risklerde çalışa işçileri e rakları ı sakla a ağı süre
251
biyolojik risk etmenleri
ıl
i olojik risklerde çalışa işçileri özel duru larda e rakları ı sakla a ağı süre
252
biyolojik risk etmenleri
253
biyolojik risk etmenleri
ıl özel
duru ları
ıl
biyolojik
etkenlere
maruziyetin
olabile eği işler
grup , , ile çalış alarda ö e aka lığa ildiri
apıl ası gereke süre
.kalı ı e a gizli e feksi o a ede olduğu ili e i olojik etke lere aruzi et
.eldeki ilgi e erilere göre se eler so ra hastalığı orta a çık ası a kadar
teşhis edile e e e feksi o lara se ep ola i olojik etke lere aruzi et
.hastalığı geliş esi de ö e uzu kuluçka dö e i ola e feksi o lara se ep
olan biyolojik etkenlere maruziyet
.teda i e rağ e uzu süreler o u a tekrarla a hastalıklarla so uçla a
biyolojik etkenlere maruziyet
.uzu süreli iddi hasar ıraka ile e feksi o lara se ep ola i olojik
etkenlere maruziyet
grup
e ü
i olojik etke lerle ilgili e rakları ı sakla a ağı süre
. gıda ürete fa rikalarda çalış a
. tarı da çalış a, or a ılık
. ha a larla e/ e a ha a ka aklı ürü lerle çalış a, alıkçılık
. sağlık hiz etleri i erildiği erlerde, kara ti a dahil orgda çalış a
. ikro i olojik teşhis la oratu arları dışı daki kli iklerde, eteri erlik
e teşhis la oratu arları daki çalış a
. atıkları ok ede fa rikalarda çalış a
. ka alizas o , arıt a tesisleri deki çalış a
254
biyolojik risk etmenleri
255
biyolojik risk etmenleri
enfeksiyon riski sağlık çalışa ları da
256
biyolojik risk etmenleri
a traks şar o
257
biyolojik risk etmenleri
berilyum ve
kadmiyum
258
biyolojik risk etmenleri
bakteriyel
259
biyolojik risk etmenleri
viral
260
biyolojik risk etmenleri
zoonoz
261
biyolojik risk etmenleri
patojenite
262
biyolojik risk etmenleri
irüla s
etke i ağır e a öldürü ü ir hastalık ta losu a ol aç a ete eğidir.
263
264
265
266
267
biyolojik risk etmenleri
grup
grup 1
grup 2
grup 3
grup 4
hastalık ap a
+
+
+
268
biyolojik risk etmenleri
leptospiroz
esleki tehlike olarak ta ı la a ilk risk
uluslararası çalış a örgütü ilk
eslek hastalığı olarak ta ı la ıştır
berilyum ve kadmiyum kansere neden olan maddelerdir.
şar o , lej o er hastalığı, tü erküloz, rusella,
difteri oğ a a
e e gokoksik,
e e jit,
hepatit-B, kıza ık, kıza ıkçık, ka akulak, suçiçeği, arisella zoster, herpes e feksi o u
doğal koşullarda i sa ları
e ha a ları
ir iri e ulaşa hastalığıdır.
ir e feksi o etke i i hastalık apa il e ete eğidir.
toplu a a ıl a
+
+
ciddi tehlike
+
+
+
fare idrarı da ka akla a zehirle
tedavi
+
+
+
-
e
Grup i olojik etke ler içi koru a düze i e az ola ,
Grup i olojik etke ler içi koru a düze i e az ola ,
koru a düze i Grup i olojik etke ler içi koru a düze i e az ola ,.
elirsiz ola
addelerle apıla la oratu ar çalış aları da koru a düze i e az ola
i olojik etkisi ili e e duru larda koru a u gula ır.
269
biyolojik risk etmenleri
270
atıp kalk a erleri
271
atıp kalk a erleri
80 cm
272
atıp kalk a erleri
6 ayda bir
273
atıp kalk a erleri
280 cm
274
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
etreküp koğuşlarda ol ası gereke kişi aşı a
koğuşlarda ataklar arası daki
i
i . ha a
iktarı
esafe
koğuşlar a tiseptik solüs o ile te izle e ek
koğuşlarda ol ası gereke
etreküp kurşu la çalış a apıla
i . ta a
erlerde ada
isguygulama.com
üksekliği
aşı a düş esi gereke ha a
iktarı
11
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
275
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
276
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
277
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
278
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
279
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
%1 den fazla e ze e hidrokar o larla apıla çalış alarda a ul eş a i alat sa a isi de
olmayacak kulla ıla apıştırı ı addeleri içi de ulu a e ze
iktarı
280
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
20 ppm veya
kapalı siste de ola ile ek
60 mg/m3
281
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
282
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
tozlu işlerde çalışa işçileri peri odik olarak göğüs rad ografileri i alı ası
gereke süre
solu u olu la ak iğerdeki al eollere kadar ulaşa e orda irikerek p ö oko oz
p ö oko oz
de ile toz hastalığı apa tozları ta e ü üklüğü , ikro arası dadır. o u e i de
0,5 - 5 mikron
3 kat
283
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
kan kanseri
284
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
bisinozis
285
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
6 ay
286
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
ıl
287
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
3 ayda bir
kurşu
288
eslek hastalıkları a
karşı ö le ler
6 ayda bir
arse ik ile çalışa ları peri odik
289
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
dinamit
290
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
çıkış
e kadar çalışa ı ola iş erleri de ulu
291
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
çıkış
de fazla çalışa ı ola iş erleri de ulu
292
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
çıkış
293
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
ıl
294
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
6 ayda bir
295
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
6 ayda bir
a gı içi
296
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
3-4 metre
a gı da kulla ıla portatif kuru tozlu a gı sö dürü üleri etkili püskürt e
297
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
ılda ir
298
a gı a karşı gü e lik
her 500 metrekaretehlikeli sı ıflarda u ala da her
tedbirleri
299
a gı a karşı gü e lik
her 250 metrekareçok tehlikeli sı ıflarda u ala da her
tedbirleri
300
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
25 metre
301
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
ayda bir
302
303
a gı a karşı gü e lik
,
g/ etreküpperi odik olarak apıla
ua elerde
a . ola ile ek kurşu
peri odik olarak apıla
ua elerde
a . ola ile ek i a
g/ etreküpperi odik olarak apıla
ua elerde
a . ola ile ek arse ik
0.075
mg/m3
,
19%
at osferdeki oksije
iktarı. %
altı e %
iktarı
iktarı
iktarı
üstü sıkı tı aratır.
a . Kar o sülfür
iktarı
6 ayda bir
sö dür e
maddesi
su
e ze i
ede olduğu hastalık
pa uk tozu u solu
gürültüde oluşa
ası so u u oluşa hastalık
eslek hastalığı ı
ükü lülük süresi
gürültü e ağlı işit e ka ı e az
e i a ile çalışa ları peri odik
ua e eleri
ua e eleri
petrol ku usu a gı ları da e etkili sö dür e ara ı di a ittir.
kişi i geçerse
ası gereke
ası gereke
i . çıkış sa ısı
i . çıkış sa ısı
i . çıkış sa ısı
a gı tesisat e hortu lar,
otopo plar, oru tesisatı ko trol edil esi gereke süre
se ar a gı sö dür e ihazları ı ko trol edil esi gereke süre
dolu
ılda ir apılır
kuru ki
apıl ası gereke alar
e tahli eleri de e e süresi
asal tozlu sö dürü üleri içi deki ki
asal
adde i değişi
esafesi
süresi
etrekarede ir kg kkt sö dürü ü ola ak
etrekarede ir kg kkt sö dürü ü ola ak
a gı sö dür e ihazları a ol ası gereke
a . ulaş a
esafesi
özel itfai e teşkilatı ulu a iş erleri de apıl ası gereke sö dür e tat ikat süreleri
A
X
B
C
D
isguygulama.com
1000 V kadar elektrik
12
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
304
305
306
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
307
308
309
310
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
311
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
312
a gı a karşı gü e lik
tedbirleri
313
makinalarda ve
tezgahlarda
alı a ak ted irler
314
makinalarda ve
tezgahlarda
alı a ak ted irler
315
makinalarda ve
tezgahlarda
alı a ak ted irler
316
317
318
makinalarda ve
tezgahlarda
alı a ak ted irler
makinalarda ve
tezgahlarda
alı a ak ted irler
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
köpük
X
X
ABC tozu
X
X
X
BC tozu
X
X
X
CO2
halon ve
alternatifleri
D tozu
X
X
X
X
X
X
A-B-C-D-
A- katı adde a gı ları
B- sı ı adde a gı ları
C- gaz a gı ları
D- hafif etal a gı ları
a gı türü
A tipi
B tipi
C tipi
D tipi
a
a
a
a
gı
gı
gı
gı
lar: odu , kö ür, kağıt, ot, dokü a e plastik gi i
lar: e zi , e zol, aki e ağları, laklar, ağlı o alar, katra e asfalt gi i
lar: eta , propa , üta , LPG, asetile , ha agazı e hidroje gi i
lar: lit u , sod u , potas u , ali i u , ag ez u gi i
AI- benzin
A sı ıfı a ı ı
AII- gaz ağı
sı ılar
AIII- motorin, fuel oil
3 mm
sı ak parçaları kesildiği de ir testere tezgahları da kesile parçalara
karşı saç koru u u u kalı lık iktarı
e i takıla ir zı para taşı ile koru u usu arası da çap ö ü deki oşluk
de
az ola ak, a oşlukları her iri
taş çapı a kadar
de daha ü ük
40 mm den az
çaplardaki taşlarda ise
de fazla ol a a aktır. A rı a taş ile es et aralığı
e fazla
ola aktır.
ayda bir
3 mm
180 cm
şerit testere e ıçkı aki eleri i testere ağla tıları e az a da ir ko trol e
muayene edilmelidir.
ata ıçak erda eli pla a kalı lık tezgahları da ta la ile ıçak
arası daki oşluk e fazla
ol alıdır.
ha ala dır a filtreleri i çıkış orularıları ı çatıda ola ile eği
ası çlı kap
iç ası ı .
ası ç
düşür e
ihazları
e
arda
erda esi frezesi
i . Yükseklik
ü ük ola kap e ekip a lara de ir. Çalış a ası ı
arda az
319
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
320
ası çlı kaplarda alı a ak
ası ç e sı aklık şalterleri, akışka se i e s içleri, e
otomatik sistemler
tedbirler
ko trol e düze le e ihazları
321
ası çlı kaplarda alı a ak
e
tedbirler
i et ihazlarıtağdi e ihazı, löf alfi, presostad
322
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
ası çlı
kapları
görü ür
yerlerine
kap hacmi (litre)
işlet e ası ı kg/sa ti etrekare
de e e ası ı kg/sa ti etrekare
kontrol tarihi
323
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
ası çlı kap
çeşitleri
kaza lar, gaz tüpleri, ha a ta kları, lpg ta kları, ko presör, oru hatları, si ai gaz
ta kları, krioje ik ta klar, otokla lar, hidrolik akışka de releri, p ö atik akışka
de releri, soğut a ü iteleri, hidrofor, o a kaza ı, uhar kaza ı .
324
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
kaza ları
görü ür
yerlerine
i alatçı fir a adı
kaza ı seri u arası
i al ılı
e üksek çalış a ası ı
325
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
i et alfleri, patla a diski, el er e çu ukları, ko trollü ası ç düşür e siste leri
i etle ilgili her türlü ölç e
a gı e patla alara da a ıklı alze eler ile ü kü se çelik ko strüksi o
kazan dairesi tarzı ı seçil esi,
tasarı ı da kapı e pe ereleri dışarı açıla ak şekilde apıl ası,
ta a ı hafif alza ade apıl ası e ta ii ha ala dır a a üsait ol ası
isguygulama.com
apı
13
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
326
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
alf ağızları
asetile , üta , klor
sol ida dişli
327
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
alf ağızları
a o ak, asit kar o ik, ası çlı ha a, oksije , azot
sağ ida dişli
328
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
, katı
329
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
manometre
330
331
332
ası çlı kap peri odik
kontrolleri
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
etil, propa , hidroje
Bası çlı kaplarda te el pre sip olarak hidrostatik test apıl ası esastır. Bu testler, aksi
elirtil ediği süre e işlet e ası ı ı , katı ile e ir ılı aş a a sürelerle apılır
kaza larda gü e lik açısı da ulu ası gereke ihazdır. Kaza ı e üksek çalış a
ası ı ı
katı ı göstere ek şekilde taksi atlı a o etresi ola ak kaza o u u
, katı uzaklıkta rahatça oku a ile ek ü üklükte ola ak
ıl
uhar kaza ları ı
kalorifer kaza ları ı
a ifoldlu asetile tüp de etleri
a ifoldlu tüp de etleri
kulla ı daki LPG tüpleri
ası çlı ha a ta kları
ıl
taşı a ilir gaz tüpleri dikişli, dikişsiz
TSEN 12863
standart
taşı a ilir asetile tüpleri
333
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
ıl
sı ılaştırıl ış gaz ta kları LPG e e ze
erüstü eraltı
tehlikeli sı ıları aşı dırı ı e a sağlığa zararlı sı ılar ulu duğu ta k e depolar
334
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
ıl
LPG ta kları da ulu a e i et alfleri i ko trol e test süresi
ası çlı tüpleri peri odik ko trol süresi
335
336
TSEN 13458-3
ası çlı kaplarda alı a ak
sta dartları d kriyojenik tanklar
tedbirler
a
Ar, N2, He
ıl,
ıl
ası çlı kaplarda alı a ak
sıkıştırıl ış H2
tedbirler
gazlar
O2, ha a
ıl
CO
ıl
CO2 , NO2 e e zerleri
toksik gazlar
ıl
çok toksik gazlar
ıl
ıl,
337
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
sıkıştırıl ış
gazlar
338
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
3 mm
ası çlı kap apı ı da kulla ıla
ise i . et kalı lığı
alze e alü i u
339
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
2 mm
ası çlı kap apı ı da kulla ıla
alze e çelik ise
340
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
100 C
alü i u
341
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
300 C
çelik gö deli asit ası çlı kaplarda
342
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
2 adet
ası çlı kaplarda e az adet gü e lik a ası ardır.
343
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
2 adet
uhar kaza ları da ol ası gereke e
344
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
1 adet
345
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
, katı a
346
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
2 adet
347
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
600 kg/cm
348
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
, atü
110 C
gö deli asit ası çlı kaplarda
e a alışı lı alü i u
i . et kalı lığı
a . sı aklık
a . sı aklık
i et su a ı adedi
sı ak su kaza ları da adet ter o etre ulu a aktır.
ası çlı kaplarda ulu ası gerekli ola e
, katı ı aça ak şekilde a arla alıdır.
i et alfleri aza i işlet e ası ı ı
kaza larda ir iri de a rı e az adet su se i e göstergesi ulu a aktır.
Bu larda ir ta esi a da ola ak e kırıl a ası içi
ahfaza içi e alı a aktır.
“u göstergeleri, doğruda doğru a kaza a ağlı ola ak e çok e e az su se i eleri i
göstere ek şekilde işaretle iş ulu a aktır.
2
ağırlıklı e i et su apları a gele uhar ası ı,
e ağırlık ekpare olarak apıla aktır.
kg/sa ti etrekare i geç e e ek
alçak ası çlı uhar e sı ak su kaza ları da ası ç , atü e sı aklık
geç e e ektir.
isguygulama.com
C i
14
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
349
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
120 C
350
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
ılda
351
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
gaz, kö ür tozu e akar akıtla oto atik çalışa sı ak su kaza ları da sı aklığı
i üstü e çık ası ı ö le e ek ir ter ostat ulu a aktır.
ko presörleri peri odik ko trolleri
i alatçı fir a ı adı
ko presörleri
apıldığı ıl
n
e üksek çalış a ası ı
üzeri de
ko presörü sıkıştırdığı gazı
352
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
50 C
353
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
10 metre
354
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
i si e
iktarı
ko presörü peri odik akı da ö e düş esi gereke sı aklık dere esi
se ar ko presörler, çalışa işçilerde e az
ir öl e içi de ulu a aktır.
etre uzaklıkta e a da a ıklı
eşil - iç e su u oru hattı
kır ızı - uhar oru hattı
boru renkleri
a i - ha a oru hattı
turu u - asit oru hattı
üreti i is i
seri u arası
oş/dolu ağırlığa ek olarak
aksi u
ası ç
gazı is i
tüp üstü de apıl ış test tarihi er ala aktır.
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
tüpleri üst
tarafı da
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
1 ve 4, 2 ve 3 birlikte depolanabilir
1 ve 2, 3 ve 4, 2 ve 4 birlikte depolanamaz
e hiç ir grupla depola a az
irde fazla türde ası çlı gaz tüpü depola ı orsa türleri e göre grupla a ak,
tüpleri
a ı ı e akı ı gazlar özellikle a rı tutula ak i .
etre
depola ası
depo ala ı diğer a ı ı e patla ı ı addeleri kulla ıldığı a da depola dığı
alanlara uzak olacak ( 20 metre)
tüp depo ala ı da e az adet kglık kuru ki e i tozlu a gı sö dürü ü
ulu alıdır.
357
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
oksijen - mavi
asetile - sarı / turu u
hidroje - kır ızı
tüpleri re k helyum - kahverengi
azot - eşil
kodları
karbondioksit - siyah
argo - açık a i
lpg - gri / mavi
358
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
359
ası çlı kaplarda alı a ak
hidrolik test
zorla ı ı testler
tedbirler
p ö atik test
355
356
C
172 Kpa
tüpler
Kpa altı da oşaltıl alıdır.
360
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
zorla ı ı
olmayan
testler
gözle ua e e testi
sı ı sızdır a testi
a etik partiküler testi
ıslak floor ışığı testi
radyografi testi
ultrasonik test
361
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
15 metre
sigara içil ez, her türlü kı ıl ı , ale , ateş asağı ası çlı kap tüpleri i depola dığı
alanlara en az 15 m dir.
362
ası çlı kaplarda alı a ak
tedbirler
2m
a a fla ş gi i ek eri ol a a a ı ı gaz e a su oru hatları ile ila
etreküp
kapasitesi ola oksije depola a ta kları arası daki uzaklıklar
ol alıdır.
363
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
42 volt
toprak ile pota si el farkı u se i elerde ola alter atif akı
erlerde ulu a aktır.
isguygulama.com
elektrik pa oları özel
15
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
364
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
250 volt
u oltta e üstü de ola pa olarda e az adet şalterle akı
ko trol altı a alı a aktır.
365
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
250 volt
toprak ile pota si el farkı u se i elerde ola alter atif akı
olarak taşı a ilir iletke ler kulla ıl a a aktır.
366
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
42 volt
gerili altı daki kısı ları doku
kofra de e siste leri ola aktır.
367
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
42 volt
kaza içi de kulla ıla ak elektrik aletleri i ala ile eği
368
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
2m
369
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
60 cm
370
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
80 cm
371
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
2m
alçak e üksek gerili
372
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ılda
elektrik tesisatı, toprakla a tesisatı, parato er peri odik akı
373
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ılda
akü ülatör, tra sfor atör peri odik akı
374
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ılda
ha ala dır a e kli a tesisatı peri odik akı
375
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
350 cm
376
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
50 volt
110 volt
377
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
mavi daire
378
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
proses akış şe ası da gösterile
379
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
elektrikli el aletleri i üzeri de ulu a
gösterir.
380
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
elektrik ka ağı apıla
Yüksekliği
alçak gerili
tesisatları da sürekli
a a karşı gerili i u oltta ola AC e DC de releri de
erlerde ka ağı
aksi u
değer
apıla ağı ölgede çe rile ek para a ı
i .
tesisatı da ser is kolidorları ı e az ola ile eği ge işlik
üksek gerili
-
kes e terti atı la
tesisattı da ser is kolidorları ı e az ola ile eği ge işlik
K gerili
tesisatta ser is kolidorları ı ola ile eği
elektrik a gı ları
ükseklik se i esi
süresi
süresi
süresi
altı daki iletke lere aklaş a
alter atif akı larda i sa
doğru akı larda a
i
ü udu a
olta da a ır.
esafesi
olt,
a i daire ile gösterilir.
u işaret operas o a la ı a gelir.
ü udu üzeri de geçerek
u işaret el aletleri i çift alıtı lı olduğu u
30 mA
i sa
A şiddeti deki ir akı , aşa
elektriği ü utta aptığı hasar ö e li faktöre ağlıdır;
akı ı tipi
akı ı
iktarı
akı ı izlediği ol
te as süresi
temas yeri
ü udu dire i
voltaj
içi tehlike sı ırıdır.
381
elektrik tesisatları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ö e li
faktör
382
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
1,25
383
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ıl
kaldır a e / e a ilet e araçları peri odik akı
384
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ıl
asa sör i sa
385
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ıl
386
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
ıl
387
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
6 ay
apı iskeleleri
388
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
katı
, katı
i çleri peri odik ko rolleri de apıla ak ola statik de e de de e ükü e a edile
ükü e az , katı, di a ik de e de ise e az , katı ol ası gerekir.
,
kaldır a araçları ı
ol alı ,
ürü e
aksi u
e ük taşı a
erdi e
e ürü e
kaldıra ile eği ükü statik ,
peri odik akı
katı ı kaldıra ile ek güçte
süresi
süresi
a t
istif makinesi ( forklift, transpalet, lift)
isguygulama.com
16
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
389
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
katı a
kaldır a araçları ı ka aları ı gü e lik katsa ısı taşı a gü ü taşı a akları ükü
e az el ile çalıştırıla larda katı a eşit ola ak
390
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
katı a
kaldır a araçları ı ka aları ı gü e lik katsa ısı taşı a gü ü taşı a akları ükü
e az eka ik olarak çalışa larda katı a eşit ola ak
391
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
katı a
kaldır a araçları ı ka aları ı gü e lik katsa ısı taşı a gü ü taşı a akları ükü
e az eri iş ade e a akı ı e a aşı dırı ı korozif gi i tehlikeli ükleri taşı a larda
katı a eşit ola ak
392
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
2 adet
393
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
7
doku a halatları gü e lik katsa ısı
394
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
6
çelik-tel halatları gü e lik katsa ısı
395
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
5
ağla tı zi iri i gü e lik katsa ısı kaldır a e ağla a-sapa zi irleri i
gü e lik katsa ısı
396
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
4
sapa
397
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
3
ip halatları gü e lik katsa ısı
398
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
5%
399
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
50 km/h
400
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
2
401
kaldır a araçları da
6 metrede bir çelik orularda ağla tı apıla ile ek e fazla
alı a ak gü e lik ö le leri
402
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
6 -- 8
ta urlu aki eler üzeri de kulla ıla taşı ı ı halatları gü e lik katsa ısı
alze eler içi , i sa taşı ası da dir.
403
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
, katı
ta
404
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
4 te biri
zi ir aklaları daki aşı
zi ir kulla ıl a alıdır.
405
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
baklalar
zi ir aklaları hiç ir za a
to e üzeri ük taşı a ra lı i çlerde ulu
e a elektrikli
eka ik fre ulu a aktır
ası gereke elektrikli fre sa ısı
e zi irleri gü e lik katsa ısı
zi irleri o ları da uza a
kulla ıl a a ak
iktarı ı se i esi u se i ede so ra uza a olursa
rüzgarlı ha alarda i i çalışa ile eği
kaldır a araçları ı halat ta
urları
urları da
aksi u
rüzgar hızı
i kala ak halat sarı ı
iktar
a ları fal şlı ol alı, fla ş ge işliği halatı çapı ı
, katı ol alıdır.
a akla kalı lığı ı dörtte iri i geç iş ise
ı ata ile ir iri e tutturul a alıdır.
ükü lü çelik halatları
e a özel çelik halatları
etre o u a da ı ları ı
aşağıda gösterile
iktarlarda ka et iş ola ları kulla ıl a a aktır;
telli çelik halatlarda % ,
telli çelik halatlarda % ,
kaldır a araçları da
kulla ıl a a aktır telli çelik halatlarda % ,
406
alı a ak gü e lik ö le leri
telli çelik halatlarda % ,
seal özel çelik halatlarda % ,
üçge ükü lü özel çelik halatlarda % ,
özel çelik halatlarda %
407
408
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
çelik halatları ağla tı kısı ları da telleri aşı ası, kop ası e ağla tı ı ge şe esi
1 -3 metresi gi i hallerde, halatı etresi u gu şekilde kesile ek e halatı aşları e ide
u gu şekilde ağla a aktır.
kaldır a araçları da
tel halatları
alı a ak gü e lik ö le leri muayenesi
kaldır a araçları da
409
alı a ak gü e lik ö le leri
halatı çapı
hareketli halatlarda ir halat sarı ı da rasgele dağıl ış e daha fazla kırık tel arsa
e a kordo da e daha fazla kırık tel arsa,
askı e a dura halatlarda ir halat sarı ı da e a daha fazla kırık tel arsa,
ir ağla tı ı akı ı da e a daha fazla kırık tel arsa,
hareketli halatlarda kordo lar arası daki çu uklarda herha gi ir kırık elirtisi arsa
halat değiştiril elidir.
ir halatı çapı aşağıdaki değerleri altı a i di se halat değiştiril elidir
e kadar çaplı halatlarda
,
arası daki çaplı halatlarda ,
,
arası daki çaplı halatlarda
.
isguygulama.com
17
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
410
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
3 - 5 cm
411
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
75 cm
köprü a aklı gezer i çleri geçtiği ol o u e ra ları her iki tarafı ser est olarak
tutul alı e uralar e az
e i de ol alıdır.
412
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
45 cm
ra üstü de çalışa i çlerde, i ç ka i i e e i ç köprü geçitleri e çık a ı sağla a
sa it erdi e lerle i ç köprüleri her iki tarafı da e köprü o u a e az
ge işliği de geçit e a saha lıklar ulu a aktır.
413
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
180 cm
i ç ara aları ı geçit e sah lıkları ile u ları altı a e üstü e rastla a ak sa it
tesisler arası da
de az açıklık ırakıl a a aktır.
414
kaldır a araçları da
alı a ak gü e lik ö le leri
10 km/h
20 km/h
forkliftleri aza i hızı
üklü ike : k /h
oş ike : k /h
415
kaldır a araçları da
gü e lik ö le leri
forkliftler
ra palarda çıkarke dai a ileri, i erke de geri e doğru hareket edil elidir
416
417
or ali üzeri de ir ük kaldırılı orsa ük edilmelidir.
kaldırıldıkta so ra fre ler test
işi durdurul ası
durdur a kararı er e e etkili he et, üç üfettişte oluşur
kararı ı, üfettişi tespit tarihi de iti are iki gü içerisi de erir
İşi durdurul ası kararı, ülki idare a iri tarafı da
saat içi de eri e getirtilir
erel iş ahke esi de, kararı tarihte iti are iş gü ü içi de itiraz hakkı ardır
Mahke e itirazı ö elikle görüşür e altı iş gü ü içi de karara ağlar. Kararlar kesi dir
a il duru
a gı eki i
ilk ardı eki i
gü e lik eki i
akı eki i
sızı tı ko trol eki i
refakat et ekle göre li ekip
pla ları
acil durum
ekipleri
acil durum
pla la ası ı
aşa aları
418
a il duru
pla ları
419
a il duru
pla ları
420
a il duru
pla ları
421
a il duru
pla ları
422
a il duru
pla ları
423
a il duru
pla ları
424
a il duru
pla ları
425
a il duru
pla ları
planlama
pla
e
pla
pla
la a içi eki i oluşturul ası
ut e olası riskleri a alizi
ı hazırla ası
ı ürürlüğe ko ul ası
duru değerle dir e, ka ak değerle dir e e dökü a tas o ola ko uta
siste i de pla la a ölü ü ü göre idir.
a il üdahale i oluşu u a üteakip topla a eri e gel e e perso eli isi leri i
ve / veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini acil durum yetkilisine iletecek ve
ö test eki i
kurtar a ekipleri i ö le diril esi i sağla a ak ola a il tahli e eki i
ö test eki idir.
70 cm
kaçış olu kapıları ı ge işliği
de e üksekliği
de az ola az
190 cm
120 dak
kaçış erdi e leri i a gı e az
dak da a ıklı du ar e e az dak da a ıklı
90 dak
du a sızdır az kapı ile diğer ölü lerde a rıl alıdır.
a gı
ısı dedektörü, du a dedektörü, ea dedektörü
algıla a
ihazları
200 - 240 cm a il duru ö le dir e işaretleri erde
aralığı da erleştiril elidir.
ö le dir e ka akları ö eti i, gele
ve kontrol ve kontrol denir.
ilgileri a aliz edil esi e karar eril esi e ö le dir e
426
a il duru
pla ları
30-40-50
iş ere iş erleri de tehlike sı ıfları ı tespit ede te liğde elirle iş ola
çok tehlikeli sı ıfta er ala iş erleri de çalışa a,
tehlikeli sı ıfta er ala iş erleri de çalışa a e
az tehlikeli er ala iş erleri de çalışa a kadar
arama, kurtarma ve tahliye
a gı la ü adele içi
e az irer çalışa ı destek ele a ı olarak göre le dirir. iş eri de u ları aşa sa ılarda
çalışa ulu ası hali de, tehlike sı ıfları a göre her ,
e
e kadar çalışa içi
irer destek ele a ı daha göre le dirilir.
da az çalışa ı ola e az tehlikeli sı ıfta er ala iş erleri de kişli göre le dirilir.
427
a il duru
pla ları
ayda bir
du a dedektörleri i peri odik ko trolü
isguygulama.com
18
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
428
ekra lı araçlarda çalış a
hareketli aki e e araçları ku a da ka i leri e sürü ü ahali de
taşı a araçları daki ilgisa ar siste leri de
toplu u kulla ı ı a açık ilgisa ar siste leri de
uygulanmaz iş erleri de kulla ı ı sürekli ol a a taşı a ilir siste lerde
hesap aki eleri, azar kasa e e zeri, data e a ölçü so uçları ı göstere küçük
ekra lı ihazlarda
ekra lı daktilolarda
a Ekra lı araçlarla çalış alarda riskler e koru a olları,
Doğru oturuş,
Gözleri koru ası,
ko uları ç Gözleri e az ora azı karakterleri e re kler,
d Çalış a sırası da gözleri kısa sürelerle di le dir e alışka lığı,
e Gözleri , kas e iskelet siste i i di le diril esi,
f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.
429
ekra lı araçlarda çalış a eğiti
430
ekra lı araçlarda çalış a
431
ekra lı araçlarda çalış a
432
ekra lı araçlarda çalış a
32 - 62 cm
ergo o ik oturuş düze i de ekra ile göz arası daki
esafe
433
ekra lı araçlarda çalış a
72 - 82 cm
ergo o ik oturuş düze i de er ile
esafe
434
ekra lı araçlarda çalış a
ekra lı araç
u gula a işle i içeriği e akıl aksızı ekra ı da harf, raka , şekil, grafik e resi
göstere isi lere de ir.
435
ergonomi
30 dak
oturarak iş göre i e az dak a akta iş gör esi gerekir
a akta iş göre i e az dak oturarak iş gör esi gerekir
436
ergonomi
% 3-5
sırt üstü uza
a a kı asla, otururke % - daha fazla e erji e ihti aç du ulur
437
ergonomi
% 8-10
sırt üstü uza
a a kı asla, a akta % -
ekra lı araçlarla çalış a a aşla ada ö e
göz ua e e
düze li aralıklarla
süreleri
ekra lı araçla çalış ada ka akla a ak gör e zorluğu olduğu da
ıl
ekra lı araçlarla çalış alarda sağlık e gü e lik ö le leri hakkı da ö et elik
a ı la dığı tarihte faali ette ola çalış a erkezleri i e fazla ıl içi de
ö et elik hükü leri e u gu hale getiril eleri zoru ludur.
asa arası daki
daha fazla e erji e ihti aç du ulur
438
ergonomi
iş araları
spo ta : aşırı zorla ı ı işlerde çalışa ları ke disi e erdiği aralardır.
Maskele iş: hale apıla işle ilgili ol a a iki il ir işi apıl asıdır
iş-koşullu: ir aki e i te izle esi, çalış a asası ı düze le esi, çalış a
arkadaşları a da ış ak üzere çalış a ala ı da a rıl a
ö ede progra la a ış
439
ergonomi
birbirini
izleyen
adı ları
çalış a siste i i ergo o isi de ir iri i izle e adı ları sırası
da a a ilirlik - ka ul edile ilirlik - hoşla ıla ilirlik - ke di i gerçekleştire ilirlik
işe ö elik psikolojik ta iz
sos al dışla a
psikolojik taciz
kişi e ö elik saldırılar
440 psikososyal risk etmenleri
kategorileri
sözlü tehdit
iti arı zedele esi
441 psikososyal risk etmenleri
rol elirsizliği
çalışa işteki rolü hakkı da eteri e ilgile diril ediği de a açlar, ekle tiler, hedefler
e soru luluklarda elirsizlik olduğu duru larda orta a çıkar
442 psikososyal risk etmenleri
rol çatış ası
çalışa da değerleri le çatışa
iste diği de orta a çıkar
443 psikososyal risk etmenleri rol etersizliği
örgütü çalışa ı
orta a çıkar
ir rol ada ir iri le u uş a a roller üstle
ete ekleri de
e eğiti i de
esi
ararla a adığı duru larda
ire e orga iz a ı u u u u oza , stres hisset esi e ede ola , iç orta larda
e a dış orta larda ka akla a u arılara de ir.
444 psikososyal risk etmenleri
stresör
445 psikososyal risk etmenleri
distres
kişi i hoşa git e e duru lar karşısı da du duğu sü jektif rahatsızlık hissidir.
446 psikososyal risk etmenleri
karoshi
a i tüke
447 psikososyal risk etmenleri
smt
e se dro u a ir ör ektir. “o u a i ölü le iter.
stres ö eti i eğiti i
isguygulama.com
19
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
448
i şaat işleri de alı a ak
gü e lik ted irleri
180 cm
60 cm
a a akli at olları e az
arası daki esafe e az
ükseklikte ol alı, araçlarla galeri a du arları
a a olu ırakıl alıdır.
449
apı işleri de alı a ak
gü e lik ted irleri
4metre
e
450
i şaat işleri de alı a ak
gü e lik ted irleri
200 cm
eledi e sı ırları içi de eskul ölgelerde apı kazıları a aşla ada ö e apı
ala ı ı çe resi ortala a
üksekliği de tahta perde ile çe rile ektir.
451
i şaat işleri de alı a ak
gü e lik ted irleri
240 cm
3m
ahşap iskelelerde iki dik e arası ük taşı a iskelelerde
iskelelerde
de fazla ol a a aktır.
452
i şaat işleri de alı a ak
gü e lik ted irleri
kişi
400 kg
as a iskelelerde e fazla kişi çalıştırıla ilir. Maksi u
453
i şaat işleri de alı a ak
gü e lik ted irleri
haftada bir
iskeleleri peri odik ko trol süresi
454
ka ak işleri de alı a ak
gü e lik ö le leri
20-30 volt
70-110 volt
ka ak
455
ka ak işleri de alı a ak
gü e lik ö le leri
2 adet 12 kg ka ak işleri apıla
456
ka ak işleri de alı a ak
gü e lik ö le leri
3 metre
ka ak işleri de üfleç ile tüp arası daki hortu
457
ka ak işleri de alı a ak
gü e lik ö le leri
24 volt
kapalı ala larda ka ak aparke kulla ıla ak se ar la
458
ka ak işleri de alı a ak
gü e lik ö le leri
5 metre
ka ak işleri i
459
ka ak işleri de alı a ak
gü e lik ö le leri
6 metre
ka ak işleri de kulla ıla oksije tüpleri de a ı ı gazlar e az kaç
depola a ağı
460
malzemelerin istiflenmesi
e depola ası
3m
461
malzemelerin istiflenmesi
e depola ası
462
463
i et ke erleri i kulla ıl ası gereke
aki eleri i çalış a gerili i
istifle e i
erlerde ulu
ükseklik se i esi, diğer sektörlerde
-
ük
kg dır.
ası gereke
-
a gı sö dürü ü sa ısı
uzu luğu u
a ı
üksekliği i
esafesi
oltajı
i değeri
etre uzaklıkta
sırada ir
ağır çu al e tor alar sırada ir ir tor a eksik ko ularak istifle e apıla aktır.
kişisel koru u ular
1150 kg
e
kişisel koru u ular
6 ayda bir
i et ke eri i
solu u
i i u
taşı a ile eği ağırlık
ihazları peri odik akı
kır ızı re k
465 sağlık e gü e lik işaretleri
sarı re k
u arı işareti dikkatli ol ö le
466 sağlık e gü e lik işaretleri
eşil re k
a il kaçış e ilk ardı
467 sağlık e gü e lik işaretleri
mavi renk
za a ı
asak tehlikeli hareket e da ra ış
azı duru larda a gı
al
işaretleri
i et a la ı katar
469
ha ala dır a
0,5 m/sn
470
ha ala dır a
2 defa
orta ı ha ası ı saatte değiştiril e
iktarı
471
ha ala dır a
3 ayda bir
aspiras o tesisatı ı peri odik akı
süresi
472
üksekte çalış a
son 3 basamak
maden
15 derece30 derece
metan
e tahli ede kulla ılır
zoru luluk işareti
468 sağlık e gü e lik işaretleri turuncu renk e
473 çok uğu oluşa orta lar
olt
apıla ağı üksekliği
464 sağlık e gü e lik işaretleri
474
de , ük taşı a a
olt, oşta çalış a gerili i
apıldığı eri orta ı da ta a
aksi u
irisi
orta daki ha a akı
hızı ı rahatsız et i e ek
aksi u
se i esi
erdi e lerde çıkıl a a ak asa aklar
çok uğu oluşa kapalı iş erleri de ol ası gereke sı aklık dere esi aralığı
%
eta a kadar or al ateşle e apıla ilir, delikler doldurula ilir, % de so ra
ateşle e apıl az.
% ,
eta da elektrik ihazları iptal edilir, şalter i dirilir.
%
eta da üreti çalış aları durdurulur, işçiler te iz ha a içi e alı ır, ha ala dır a
apılır.
% ,
eta patla a alt sı ırıdır.
% ,
eta e şiddetli patla a değeridir.
%
eta patla a üst sı ırıdır.
%15 den sonra patlama olmaz metan yanar.
isguygulama.com
20
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
ö tehlike a alizi PHA
ki e ö te i Kalitatif
zürih tehlike a alizi Kalitatif
aki e risk değerle dir esi Kalitatif
hata türleri e etkileri a alizi FMEA Kalitatif
tehlike e işletile ilirlik çalış ası HA)OP Kalitatif
olursa ne olur analizi (Kalitatif)
matris (Kalitatif)
ede so uç a alizi Kalitatif- Ka titatif
hata ağa ı a alizi FTA Kalitatif- Ka titatif top e e t ola ı ol a ası içi
ola ağa ı a alizi ETA Kalitatif- Ka titatif “ade e u deduktif, diğerleri i duktif
risk değerle diril esi
etotları
(Nitel-Nicel)
(Kalitatif- Kantitatif)
475
“a ısal ol a a - “a ısal
İ düktif: Tü de “o uçta
olaya
Deduktif:
olaydan sonuca
476
477
hazop metodunda anahtar
kelimeler
risk değerle diril esi
478
risk değerle diril esi
479
risk değerle diril esi
480
risk değerle diril esi
481
482
NFPA a göre
İş Ka u ları:
483
İLO u İlkeleri
484
1. Proaktif
2. Reaktif
485
Malul
486 Geçi i iş gör ezlik öde eği
487
E zire kadı ları
Az , fazla , hiç , ters , parçası ,kadar i i, ...de
aşka
çok hafif: iş saati ka ı ok, ilk ardı gerekli
hafif: iş gü ü ka ı ok, ilk ardı gerekli
şiddet düze leri orta: hafif yaralanma, tedavi gerekli
iddi: ölü , iddi arala a, sürekli iş göre e ezlik,
çok iddi: irde çok ölü
eslek hastalığı
tehlikelerin belirlenmesi
adı da risk tehlikeleri değerle diril esi
değerle diril riskleri dere ele diril esi e alı a ak ö le lere karar eril esi
esi
ulguları ka ıt altı a alı ası e ko trol ö le leri i u gula ası
de eti , izle e, gözde geçir e e gerekli hallerde i ileştir e
risk
algıla a - a aç - iletişi
iletişi i i
3 temel ilkesi
%40-%30-%20- Kazaları ö le esi içi alı ası gereke ö le e ora ları; Gü e lik ö le leri %
%10
Peri odik ko troller % İ“G eğiti i % U arı e ikaz %
renkler
kır ızı - a ı ılık
a i - sağlık
sarı - reaktiflik
e az - özel otlar
sa ılı,
sa ılı,
sa ılı,
sa ılı,
sa ılı
• Çalış a aşa ı da sta dartlar, te el ilke e haklar geliştir ek e gerçekleştir ek,
• Kadı e erkekleri i sa a akışır işlere sahip ola il eleri, içi daha fazla fırsat arat ak ,
• “os al koru a progra ları ı kapsa ı ı e etki liği i artır ak ,
• Üçlü apı ı e sos al di alogu güçle dir ek
Ola ları ö ü de ol ak e erke da ra aktır. "ö le al a
Ola lara so rada tepki göster e, ka ul edilir ir da ra ış değildir
Meslekte kaza
a gü ü ü e az %
ka ede ler
atarak teda ilerde gü lük kaza ı ı arısıdır
A akta teda ilerde gü lük kaza ı ı üçte ikisidir
ço ukları içi
kadı çalışı orsa ODA,
de çok çalışa kadı arsa YURK apıl ak zoru dadır
isguygulama.com
21
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
488
İLO “Ö)LEŞMELERİ
489
“ağlık gözeti i
490
)orla çalıştır a sözleş esi
“e dika özgürlüğü e se dikalaş a hakkı ı koru ası sözleş esi
Eşit ü ret sözleş esi
)orla çalıştır a ı kaldırıl ası sözleş esi
Maki aları koru a terti atı
teçhizi sözleş esi
Aza i ağırlık sözleş esi
İş sağlığı e gü e liği e çalış a orta ı a ilişki sözleş e
“ağlık hiz etleri e ilişki sözleş e
E kötü içi lerdeki ço uk işçiliği i asakla ası e ortada kaldırıl ası a ilişki
a. Az tehlikeli sı ıftaki iş erleri de e geç ılda ir,
. Tehlikeli sı ıftaki iş erleri de e geç ılda ir,
. Çok tehlikeli sı ıftaki iş erleri de e geç ılda defa peri odik
ua e e
a
’da az çalışa ı ola e az tehlikeli sı ıfta iş erleri de çalışa aşı a ılda e az
dakika.
Az tehlikeli sı ıfta er ala larda, çalışa aşı a a da e az dakika.
Tehlikeli sı ıfta er ala larda, çalışa aşı a a da e az dakika.
Çok tehlikeli sı ıfta er ala larda, çalışa aşı a a da e az dakika.
Az tehlikeli sı ıfta er ala her
çalışa ta gü çalışa ak e az ir iş eri heki i
Tehlikeli sı ıfta er ala her
çalışa ta gü çalışa ak e az ir iş eri heki i.
Çok tehlikeli sı ıfta er ala her
çalışa içi ta gü çalışa ak e az ir iş eri heki i
İş eri heki leri i eğiti leri
saat e sı a , ıl so ra saatlik geliştir e eğiti i
İş eri heki leri i
çalış a süreleri
a
491
’da az çalışa ı ola az tehlikeli e a tehlikeli sı ıfta çalışa aşı a ılda e az dak
Az tehlikeli sı ıfta er ala larda, çalışa aşı a a da e az dakika.
Tehlikeli sı ıfta er ala larda, çalışa aşı a a da e az dakika.
Çok tehlikeli sı ıfta er ala larda, çalışa aşı a a da e az dakika
Ke di Eğiti progra ı ı süresi saatte az ola az. lda ir saatlik gelştir e eğiti i
Diğer sağlık perso eli i
çalış a süreleri
E az saatlik eğiti
kuruluşları tarafı da
492 Eğiti ileri eğiti i elgesi
493
494
496
İ“G YÖNETİM “İ“TEMİ
497
Planla: Gerekli hedefleri ve prosesleri belirle
-Uygula: Prosesleri uygula
-Ko trol et: Prosesleri izle, ölç e so uçları ildir
-Ö le al: İ“G perfor a sı ı sürekli i ileştir ek içi ö le
PUKÖ
İ“G YÖNETİM “İ“TEMİ
İ“G YÖNETİM “İ“TEMİ
e kuruluşları, ü i ersiteler e a ka u
••
e daha fazla işçi çalıştır a,
• • a da daha fazla süreli iş ap a
İ“G KURULLARI
495
so u da ka u kuru
erile eğiti
al
İsg perfor ası ı i ileştir ek içi taahüt içer eli
İsg hedefleri i elirle esi e gözde geçiril esi içi ir çerçe e oluşturul alı
Dökü a te edil eli,u gula alı e sürdürül eli
İ“G politikası
Tü çalışa lara du urul alı
İlgili taraflar içi ulaşıla ilir ol alı
Peri odik olarak gözde geçiril eli
a Tehlikeleri ta ı la ası, risk değerle dir esi e ko trolleri içi prosedürler
oluşturulur
Planlama
Yasal şartlar
Hedefler e progra lar oluşturul alı u gula alı e sürdürül elidir
soru luluk üst ö eti de ol alı, addi e tek olojik ka aklar sağla
hesap er e e etkiler dökü a te edil eli
Eğiti , ili ç e eterlilik
Uygulama ve
İletişi ,katılı e da ış a
İşlet e
Dökü a tas o e dökü a ları ko trolu
İşlet e ko trolu
A il duru hazırlığı apıl ası e de e esi
498
İ“G YÖNETİM “İ“TEMİ
Kontrol
499
İ“G YÖNETİM “İ“TEMİ
Yö eti i
Gözde
Geçiril esi
alı,
Perfor a s ölçü ü e izle e
aşta erile u gu luk taahüdü e u gu luğu değerle diril eli
Kazalar ,ola lar, u gu suzluklar, düzelti i e ö le i i faali etler
Ka ıtları ko trolu
İç tetkik
katılı e da ış a so uçları, iletişi e şika etler, İ“G perfor a sı, hedeflere ulaşıl a
dere esi, düzelti i e ö le i i faali etleri duru u,ö eki ö eti ,değişe şartlar
,i ileştir e ta si eleri gözde geçiril elidir
isguygulama.com
22
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
500
501
502
Risk ö eti i i te el
esasları
Rİ“K ANALİ) METOTLARI
“olu u
ölgesi
503
Kanserojen madde
504
Exproff
505
KİMYA“AL MADDE
ETKİLEŞMELERİ
. Check listeleri
. FMEA Normal Sistemden Sapma ve Etkileri Analizleri (Failure Modes and Effects
Analaysis
. HA)OP Tehlike e Çalışıla ilirlik a alizi Hazard a d Opera ilit “tudies. FTA Hata ağa ı a alizi Fault Teree A ala sıs. ETA Kaza so uç a alizi E e t Tree A ala sıs. HACCP Tehlike a alizi e Kritik Ko trol Noktaları
Merkezi, kişi i kulakları ı irleştire çizgi i orta oktası ola
arıçaplı küre i ,
aşı ö kıs ı da kala arısı ı
• Kategori ;İ sa içi Ka seroje Olduğu Bili e Maddeler.
• Kategori ;İ sa içi Ka seroje “a ıla ile Maddeler
• Kategori ;İ sa da Ka seroje ik Etki Pota si eli Ola Fakat Verileri Yetersiz Olduğu
Maddeler
Patla ı ı orta da kulla ıldığı da koru alı özelliğe sahip ol ak
(1+1=0).
1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
Grü erit As est A osit , CA“ No
- - ,
4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,
5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
6) Tremolit Asbest,
Asbest
506
. Tehlike ta ı la
. Riski değerle dir
. Riski ö le e ek,ko trol ede ek, üdahale ap
. Alı a ted irleri etki liği i değerle dir
. Gözde geçir e sürekli hale getir
507
As est sökü
çalışa ı
isgg
508
As est sökü
uz a ı
Baka lıkta eğiti
509
As est “ı ır değer
510
okuyucu
511
512
İ“G Koru
a ö te leri
İşaret Le haları ı re k
kodları
TWA
etkile dirdiği erlerdeas est sökü
, lif/
saat,
uz a ı tarafı da
saatlik eğiti
ıl so ra saat
’ü geç e esi i , ka ıtlar e az
ıl süre le sakla ır.
sta dart ak iğer rad ografisi i değerle dire
. Tehlike ka ağı da ö le ir.
. Tehlike ka ağı da azaltılır.
. Kişi tehlikede uzaklaştırılır.
. Tehlike kapalı orta a alı ır.
. İşçi i
aruzi eti azaltılır.
. Gü e li Çalış a “iste leri/Ruhsatları.
. Kişisel koru a do a ı ı KKD .
Kır ızı Yasak İşareti Tehlikeli hareket e a da ra ış
“arı U arı işareti Dikkatli ol, ö le al, ko trol et
Ma i
)oru luluk işareti
Yeşil A il kaçış, ilk ardı işareti Kapılar, çıkış erleri e olları,
Ma i:“ade e daire i ir şekil içi de kulla ıldığı da e i et re gi olarak
Fluoresa turu u: Özellikle za ıf doğal görüş şartları da u re k çok dikkat çeki idir
isguygulama.com
23
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
513
Tüpleri re k kodları
514 Bası çlı peri odik ko trol
515
516
“ağlık e gü e lik
koordi atörü
apı işleri de ildiri
Tehlikeli sı ıları ulu duğu ta k e depoları
ılda peri odik ko trol
Bası çlı ha a ta kları ılda peri odik ko trol,
Taşı a ilir gaz tüpleri dikişli,dikişsiz
ılda peri odik ko trol
Eski adı la hazırlık e u gula a koordi atörleri i
şartı
Tozla Mü adele
Komisyonu
517
(TMK):
518 atmosferik hava hacminin
519
. Asetile : sarı/turu u
. Hidroje : kır ızı
3. Oksijen : mavi
. Azot : eşil
5. Helyum : kahverengi
6. Argon+ helyum : kahverengi
. Argo : açık a i
8. Karbondioksit : siyah
9. LPG : gri /mavi
eta ora ı
520
kişisel koru u u
do a ı da sa ıl az
521
Kişisel Koru u u
Do a ı lar
Teknik Komitesi (KKDTEK
522
KKD KATEGORİ)A“YONU
523
CE işareti
e i adı
Yapı işi iş gü ü de fazla süre ek e de a lı olarak ’de fazla işçi çalışa aksa İşi
ü üklüğü
e i ede fazla
ü eleri i göre süresi üç ıldır. İ“GGM Ge el Müdürü e a Ge el Müdürü
göre le dire eği ir Ge el Müdür Yardı ısı aşka lığı da; sekretar a hiz etleri Ge el
Müdürlükçe ürütülür
% 79,04 Azot, % 20,93 Oksijen ve %0,03 Karbondioksit ihtiva etmektedir
% de çok eta , işçileri kurtarıl ası e grizu u te izle esi dışı da çalış a ap ak
asaktır. % ,
eta , elektrik tesisatları ı kapa çalış a a ara er
%
eta , altı a düşü e e kadar, ölçü ler aralıksız sürdürülür
% ,
eta , çalışa a a de a edilir, kar o o oksit askesi a ı ızda ola ak
a Özel olarak çalışa ı sağlığı ı e gü e liği i koru ak üzere iş el iseleri le ü ifor alar,
A il kurtar a ser isleri i kulla dıkları ekip a ,
Askerleri , polisleri e diğer ka u gü e lik güçleri i gi diği e kulla dığı kişisel
koruyucular,
d Kara taşı a ılığı da kulla ıla kişisel koru u ular,
e “por ekip a ı,
f Nefsi üdafaa ı e a a dır a ı hedefle e ekip a
ıllığı a seçilir.Başka isgg
tarafı da
üdürü, oksa isgg
ü eleri de
iri, sekreter a isgg
Kategori- ;kkd olarak işle gör e e ler
Kategori- I ; emniyeti fazla riskli olmayanlar
Kategori- II ; orta düze de e i et riski
Kategori-III ; çok üksek e i et riski ola
A rupa a u gu luk , ölçüsü e düşük
MESLEK HASTALIKLARI
SINIFLANDIRILMASI
• A GRUBU:Ki asal ede lerle ola
eslek hastalıkları:
• B GRUBU :Mesleki deri hastalıkları
• C GRUBU : P ö oko ozlar e diğer esleki solu u siste i hastalıkları
• D gru u : esleki ulaşı ı hastalıklar
• E GRUBU : Fizik etke lerle ola
eslek hastalıkları
526
Patlamadan korunma
dokü a ı
İş erleri de oluşa ile ek patla ı ı orta ları tehlikeleri de çalışa ları sağlık e
gü e liği i koru ak a a ı la hazırla a dokü a ı
527
Ulusal İş “ağlığı e
Gü e liği Ko se i
528
Gü e lik raporu e a
ü ük kaza ö le e politika
belgesi
Sevose II direktifi
2003/105/EEC
524
525
Baka lık Müsteşarı ı aşka lığı da ,sekretar ası, İş “ağlığı e Gü e liği Ge el
Müdürlüğü e ,ü eler iki ıl içi seçilir
Ülke ge eli de iş sağlığı e gü e liği ile ilgili politika e stratejileri elirle esi içi
ta si elerde ulu ak üzere,
Baka lık Müsteşarı ı aşka lığı da
Ko se ü eleri, iki ıl içi seçilir e üst üste iki olağa topla tı a katıl az ise ilgili kuru
kuruluşu ü eliği so a erer.
Ko se i sekretar ası, İş “ağlığı e Gü e liği Ge el Müdürlüğü e ürütülür
isguygulama.com
e a
24
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
529
Hazırla a, ta a la a e
te izle e işleri de
çalıştırıla ak işçileri sa ısı
530
halatları gü e lik
katsa ısı
531
forklift
532
le haları
üksekliği
533
iskeleler
534
kaynak
535
istifleme
-
çalışa ı ulu a iş erleri de işçide ,
çalışa ı ulu a iş erleri de işçide ,
çalışa ı ulu a iş erleri de işçide ,
çalışa ı ulu a iş erleri de işçide ,
çalışa ı ulu a iş erleri de işçide e
’de fazla çalışa ı ise, çalışa sa ısı topla ı ı üzde o u da fazla ola az
Bağla a-sapa zi irleri i gü e lik katsa ısı :
“apa e zi irleri gü e lik katsa ısı :
İp halatları gü e lik katsa ısı :
Forkliftleri aza i hızı üklü ike : k /h oş ike : k /h
üklü ike Ra palarda çıkarke dai a ileri, i erke de geri e doğru hareket edil elidir
A il duru
ö le dir e işaretleri erde
-
aralığı da erleştiril elidir
Ahşap iskelelerde iki dik e arası ük taşı a iskelelerde
de , ük taşı a a
iskelelerde
de fazla ol a a aktır
As a iskelelerde e fazla kişi çalıştırıla ilir. Maksi u ük
kg dır.
İskeleleri peri odik ko trol süresi : Haftada ir
Ka ak işleri apıla erlerde ulu ası gereke a gı sö dürü ü sa ısı : adet kg
Ka ak işleri de üfleç ile tüp arası daki hortu uzu luğu u
esafesi :
Kapalı ala larda ka ak aparke kulla ıla ak se ar la a ı oltajı :
olt
Ka ak işleri i apıldığı eri orta ı da ta a üksekliği i
i değeri :
Ka ak işleri de kulla ıla oksije tüpleri de a ı ı gazlar e az kaç etre uzaklıkta
depola a ağı :
İstifle e i
aksi u apıla ağı üksekliği :
Ağır çu al e tor alar sırada ir ir tor a eksik ko ularak istifle e apıla aktır
536
EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.
CA“
: Ki asal addeleri ser is ka ıt u arası.
Özel işaret : Deri işareti, ü uda ö e li iktarda deri olu la geçe ile eği i gösterir.
TWA : saatlik elirle e süre içi ölçüle e a hesapla a za a ağırlıklı ortala a.
“TEL : Başka ir süre elirtil edikçe, dakikalık aruzi et üst sı ır değeri.
g/
: oC sı aklıkta e
, KPa.
ı a ası ı ası çtaki
ha ada
ulu a
adde i
iligra i si de
iktarı.
pp :
ha ada ulu a
adde i
ililitre i si de
iktarı l/
.
Buhar : Gırtlağı geçe e ha a ı iletildiği ka allara toraks üfuz ede ortala a µ
çapı daki solu a ilir partiküller olarak ta ı la ır.
537
Ateşle e: Kazı işleri de deliklere doldurul uş ola patla ı ı addeleri patlatıl ası.
Ateşle i i: Patla ı ı adde kulla ıl ası içi , eterlik elgesi e sahip kişi.
A ak: Made içerisi de iki galeri arası da ephe hali de üreti apıla er.
Ba a: Made içerisi de sürüle galeri.
Baraj: Yeraltı da a gı , su, zararlı gaz e diğer tehlikeleri ö le i i e geller.
Bür: Yerüstü le ağla tısı ol a a ku u.
Cep: Galeri, aragel e i ç dip e aşları la ara katları da e ızgaralarda göre li çalışa ları
koru aları a a ı la ser estçe sığı a ile ekleri u alar.
Çatlak: A a kütlede a rıl ış, her a düşe ile ek parçalar.
Çatlak sökü ü: Bir kade e i kazı işleri i de a ı sırası da a a kitlede a rıl ış,
düşe ile ek duru daki parçaları te izle esi.
538
Fre o: Varagel üzeri de taşı a ı sağla a siste .
Grizu: Meta ı ha a la karışı ı.
Kade e: Açık işlet elerde elirli aralık, kot e eği lerle
şekli deki çalış a erleri.
Lağı : Taş içerisi de sürüle galeri.
Nefeslik: O ak ha ası ı giriş e çıkış olu.
539
Röset: Ku u e aşaşağıları dip e aşları ı katlardaki ata ollarla ağla tı erleri.
“ıkıla a: Lağı delikleri e patla ı ı adde ko uldukta so ra kala oşluğu gerektiği
içi de doldurul ası.
Şe : Kade e, alı e üzleri deki eği .
Topuk: İşlet elerde gü e lik içi ırakıla
ade kısı ları.
isguygulama.com
e da a getirile
asa ak
25
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
540
Patla ı ı
adde;
a E i et la ası e a eta detektörleri le apıla ölçü lerde % e a daha çok eta
ulu a kısı larda,
Grizu ulu ası uhte el erler, grizu ko trolü apıla a a eski e a e i i alat
oşlukları e a çatlakları ola erlerde,
Tıka ış kö ür, ür e siloları açıl ası da,
ç Kapatıl ış a gı arajları ı açıl ası da, kulla ıl az.
İri parçalarda
...... - lu
de ü ük ......... – lu
–
arası.................... lu
– arası.........................
lu
. – arası........................
lu
. de küçük.....................
lu
541
Parça ü üklüğü e görede
A dı lat a a rı a
iş eri de seçil ektedi
542
ısı çarp ası
Vü ut ısısı
543
oğu u gazlar
Basit oğu u gaz : kar o dioksit, eta , eta , propa , hidroje
Ki asal oğu u gaz : kar o o oksit, hidroje sülfür, hidroje si a ür
544
p ö oko oz
545
a il çıkış kapıları
546 “a a ide sa ıla ak işleri
547
Ti arette sa ıla ak işler
548
Tarı
e or a işleri
549
Elektrik İle İlgili Fe
Ada ları ı Yetkileri
550
ası ç
551
Viral enfeksiyon,
Bakteriyal enfeksiyon
552
Kaçak akı rölesi
Sigorta
553
İ“G a direktifi
554
Azot narkozu
dere e e ulaşırsa ısı çap ası olur
p ö oko oz , ikro dur
Be ze i ede olduğu hastalık : ka ser
Pa uk tozu u solu ası so u u oluşa hastalık : isi ozis
e kadar çalışa ı ola iş erleri de ulu ası gereke
i . Çıkış sa ısı : çıkış
de fazla
kişi dahil çalışa ı ola iş erleri de i . Çıkış sa ısı : çıkış
kişi i geçerse i . Çıkış sa ısı : çıkış
a Her türlü ade leri ara a e toprakta çıkar a, taş, ku e kireç o akları.
Ha , arı e ta apıl ış addeleri işle esi, te izle esi, şekli i değiştiril esi,
Her türlü kur a, o ar a, sök e, dağıt a e ık a.
d Bi a apıl ası e o arı ı, değiştiril esi, ozul ası, ıkıl ası e türlü sı aî apı .
e Yol, de ir olu, tra a olu, li a , ka al, araj, ha aala ı, dalgakıra , tü el, köprü,
lağı e ku uları apıl ası e o arı ı, atıkları çıkarıl ası e ataklık kurut a.
f Elektrik e her çeşit uharrik ku etleri , değiştiril esi, taşı ası, kur a e dağıt a.
g “u e gaz tesisatı kur a e işlet esi.
h) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma.
i Ge i e apur apı ı, o arı ı, değiştiril esi e ozup dağıt a.
j Eş a ı istas o , a trepo, iskele, li a lar e ha aala ları da ükletil esi,
k Bası e leri.
a Ha , arı e ta apıl ış her çeşit itkisel, ha a i e a sı ai ürü alı ı e satı ı.
Ba ka ılık e fi a s sektörü, sigorta ılık, ko is o uluk, a ar ılık, a trepo uluk.
“u ürü leri alı ı e satı ı.
d Karada, göl e akarsularda i sa e a eş a e ha a taşı a
a Her çeşit e eli e e esiz itkiler
Or a ları koru ası, pla la ası
Her türlü iş e gelir ha a ları ı arı, ipek ö eği e e zerleri dahil etiştiril esi
d
sa ılı De iz İş Ka u u u hükü leri saklı kal ak ka dı la, kara e su a ılığı
9.02.2012
İÇ PLAN
İÇ TE“İ“AT YAPIM
İŞLETME BAKIM
RGAZETE
1. Grup
50 KW
1500 KW 400V
1500 KW 36 KV
S:28199
2. Grup
30 KW
1250 KW 400V
1000 KW 36 KV
ELEKTRİK FEN 3. Grup
16 W
500 KW 400V
500 KW 36 KW
“u altı da üksek ası ç
ükseklerde alçak ası ç
• Hepatit B, kıza ık,ka akulak e suçiçeği gi i e feksi o lar…Viral…….. e feksi o larıdır.
• Tü erkiloz, difteri , oğ a a gi i e feksi o lar……Bakteriyal….e feksi o lardır.
A i sa ları koru a ,
A i adaki eto altı kaçakları, a gı a karşı koru a Aletleri kısa de re e karşı koru a
89/391 EEC
Bası ı
at
aş ası duru u da
isguygulama.com
26
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
555
“INIFLANDIRILMIŞ
BİYOLOJİK ETKENLER
Lİ“TE“İ
556
BİNA YANGIN
YÖNETMELİĞİ
A: Olası alerjik etkileri ola .
D: Bu i olojik etke e aruz kala çalışa ları listesi i
so ra
ılda daha fazla sakla ası gereke .
T: Toksi üreti i ola .
V: Etkili aşısı ulu a
Yükle e erleri e
ra paları
.
’ı %
erkek, .
’i % kadı
iş kazaları da
kişi ha atı ı ka etti. Ha atı ı ka ede leri
’i erkek, ’u
kadı , eslek hastalığı da kişi ha atı ı ka et iş
ir ıl ö eki e göre kazalarda % ora ı da artış , ölü de azal a e da a geldi
EN ÇOK İŞ KA)A“I İNŞAAT “EKTÖRÜNDE
EN ÇOK ÖLÜMLÜ İŞ KA)A“I YİNE İNŞAAT “EKTÖRÜNDE
EN ÇOK İŞ KA)A“I DA, ÖLÜMLÜ İŞ KA)A“I DA İ“TANBUL’DA MEYDANA GELDİ
İŞ KA)A“I GEÇİRENLERİN - YAŞ ARALIĞINDA
eslek hastalığı e fazla aş
İŞ KA)ALARINA ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ MAKİNELERİN “EBEP OLDUĞU KA)ALAR
İŞ KA)ALARINDA )ARAR EN ÇOK EL VE PARMAKLARDA
ME“LEK HA“TALIKLARININ % ’si “İLİKO)
YAKLAŞIK .
.
İŞ GÜNÜ KAYBEDİLDİ
apı
561
iskele
562
Güç tahrikli halatlı as a
iskele sistemlerinde
dike
aşa
hattı
taşı a ak ükü o utları a u gu olarak tasarla ası, çalışa ları düş esi i
ö le e ek şekilde gü e li ol ası e e az ir çıkış eri e sahip ol ası sağla ır.
a Kulla ıl a a aşla ada ö e,
b) Haftada en az bir kez,
Üzeri de değişiklik apıldığı da,
ç Belli ir süre kulla ıl adığı da,
d “is ik sarsı tı, ku etli rüzgârlar gi i olu suz ha a şartları a e a de ge e
sağla lığı ı etkile e ile ek diğer koşullara aruz kaldığı da
İskelelerde geçiş a a ı la e az sa ti etre ge işliği de u gu korkuluk siste leri
ulu a geçitler kulla ılır, taşı ı ı siste e ait dairesel kesitli düşe e ata
ele a ları a a dış çapı ı e az ,
ili etre ol ası
İskeleler aşağıda elirtile
duru larda iş ere
559
tarafı da ko trol raporu
hazırla ır
560
aruzi ette
DÜŞÜK Rİ“K BİNALAR
ORTA Rİ“K
YÜK“EK Rİ“K
2012 YILINDA TOPLAM
.
“İGORTALI İŞ
557
KA)A“I sgk İ“TATİ“TİKLERİ
558
ili e so
gü e lik
sistemleri
bulunur
aşırı ük algıla a siste leri,
oto atik hız algıla ı ı siste ler,
e düşük e e üksek çalış a se i eleri de de re e gire ek halat so u sı ır a ahtarları,
apıda ka akla a tehlikeli duru arsa çarpış a ı ö le i i düze ekler,
iskele platfor u u ata düzle de kal ası ı sağla a eği algıla ı ılar
İskele siste leri de çalışa sa ısı kadar dike
aşa
hattı oluşturulur
563
apı
Kazı işleri de ağış sırası da çalış a apıl az
564
apı
Yıkı da ö e apı ı içi deki e etrafı daki ha agazı, su e elektrik ağla tıları
kesilir
565
İş sağlığı e gü e liği
hizmetlerinin
desteklenmesi
Ka u kuru e kuruluşları hariç o da az çalışa ı ulu a larda , çok tehlikeli e
tehlikeli sı ıfta er ala iş erleri fa dala a ilir.“os al Gü e lik Kuru u tarafı da
fi a se edilir.soru ları çöz e e Baka lık etkilidir
566 Çalış akta kaçı
567
a hakkı
İş ere İş kazası e eslek
hastalıkları ı ka ıt
İş ere İş kazası e eslek
568 hastalıkları ı ildiri “GK
bildirir.
kurula, kurulu
ulu
adığı iş erleri de ise iş ere e aş urur.
Bütü iş kazaları ı e eslek hastalıkları ı ka dı ı tutar
İş eri de e da a gele a ak arala a e a ölü e ede ol adığı halde iş eri
a da iş ekip a ı ı zarara uğra ası a ol aça
çalışa , iş eri a da iş ekip a ı ı zarara uğrat a pota si eli ola ola ları
i ele erek u lar ile ilgili raporları düze ler
İş kazaları ı kazada so raki iş gü ü içi de
“ağlık hiz eti su u uları e a iş eri heki i tarafı da ke disi e ildirile
eslek
hastalıkları ı, öğre diği tarihte iti are iş gü ü içi de
“ağlık hiz eti su u uları ke dileri e i tikal ede iş kazaları ı, etkile dirile sağlık
hiz eti su u uları ise eslek hastalığı ta ısı ko dukları akaları e geç gü içi de
isguygulama.com
27
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
569
570
571
sağlık
İşe girişleri de.
İş değişikliği de.
İş kazası, eslek hastalığı e a sağlık ede i le tekrarla a işte uzaklaş aları,
so ra işe dö üşleri de talep et eleri hâli de.
İşi de a ı süresi e, iş eri i tehlike sı ıfı a göre - ıl aralıklarla
ua e eleri i
apıl ası ı
a İş eri de karşılaşıla ile ek sağlık e gü e lik riskleri, koru u u e ö le i i ted irler.
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
İlk ardı , olağa dışı duru lar, afetler e a gı la ü adele e tahli e işleri ko usu da
Çalışa ları
bilgilendirilmesi
ade ,
etal e apı işleri
ü ük e düstri el kazaları ola ile eği iş erleri de, risk değerle dir esi apıl a ış
ol ası duru u da iş durdurulur
572
Ya ı zoru luluğu
A da e az dakika iş sağlığı e gü e liği, çalış a ha atı da ka ıt dışılığı
ö le esi, sos al gü e lik, işçi e iş ere ilişkileri ko uları da u arı ı e eğiti i
ahi ette a ı lar ap ak zoru dadır.
Bu a ı lar, asgari dakikası : - : saatleri arası da ol ak üzere, : : saatleri arası da apılır
Bu saatler dışı da apıla a ı lar, a lık alt ış dakikalık süre e dahil edil ez
573
Ö le e
İş eri de ürütüle işleri ütü safhaları da iş sağlığı e gü e liği ile ilgili riskleri
ortada kaldır ak e a azalt ak içi pla la a e alı a ted irleri tü ü ü
574
Risk değerle dir esi;
575 Tehlikeleri ta ı la
576
ası
Risklerin belirlenmesi ve
analizi
tü iş erleri içi tasarı e a kuruluş aşa ası da aşla ak üzere
tehlikeleri ta ı la a,
riskleri belirleme ve analiz etme,
risk ko trol ted irleri i kararlaştırıl ası,
dokü a tas o ,
apıla çalış aları gü elle esi e gerektiği de e ile e aşa aları
Tehlikeler ta ı la ırke çalış a orta ı, çalışa lar e iş eri e ilişki ilgisi e göre
asgari olarak aşağıda elirtile ilgiler topla ır
Tehlikelere ilişki ilgiler topla ırke a ı üreti , ö te e tek ikleri ile üreti
apa e zer iş erleri de e da a gele iş kazaları e orta a çıka
eslek
hastalıkları da değerle dirile ilir.
Topla a ilgiler ışığı da; iş sağlığı e gü e liği ile ilgili e zuatta er ala
hükü ler de dikkate alı arak, çalış a orta ı da ulu a fiziksel, ki asal, i olojik,
psikosos al, ergo o ik e e zeri tehlike ka akları da oluşa e a u ları
etkileşi i so u u orta a çıka ile ek tehlikeler elirle ir e ka da alı ır
Çalış a orta ı da ulu a fiziksel, ki asal, i olojik, psikosos al, ergo o ik e
e zeri tehlike ka akları ı ede olduğu tehlikeler ile ilgili iş eri de daha ö e
ko trol, ölçü , i ele e e araştır a çalış ası apılır
Tespit edil iş ola tehlikeleri her iri a rı a rı dikkate alı arak u tehlikelerde
ka akla a ile ek riskleri ha gi sıklıkta oluşa ile eği ile u risklerde ki leri ,
eleri , e şekilde e ha gi şiddette zarar göre ile eği elirle ir
Topla a ilgi e eriler ışığı da iş eri i kısıtları gi i faktörler a da ulusal e a
uluslararası sta dartlar esas alı arak seçile ö te lerde iri e a irkaçı ir arada
kulla ılarak a aliz edilir.
İş eri de ir iri de farklı işleri ürütüldüğü ölü leri ulu ası hali de her
ir ölü içi tekrarla ır.
A alizi a rı a rı ölü ler içi apıl ası hali de ölü leri etkileşi leri de
dikkate alı arak ir ütü olarak ele alı ıp so uçla dırılır.
A aliz edile riskler, ko trol ted irleri e karar eril ek üzere etkileri i
ü üklüğü e e ö e leri e göre e üksek risk se i esi e sahip ola da aşla arak
sırala ır e azılı hale getirilir.
isguygulama.com
28
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
577
Risk ko trol adı ları
578
Risk ko trol adı ları
579
Dokü a tas o
580
Risk değerle dir esi i
yenilenmesi
Asıl iş ere e alt iş ere
ilişkisi i ulu duğu
581
iş erleri de risk
değerle dir esi
582
ka da kurşu se i esi
583
KULLANIMI YASAK OLAN
KİMYA“AL MADDELER
a) Planlama: ü üklüğü e e ö e i e göre sıralı hale getirile riskleri ko trolü
a a ı la ir pla la a apılır.
) Risk ko trol ted irleri i kararlaştırıl ası: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu
ü kü değil ise riski ka ul edile ilir se i e e i diril esi içi :
Tehlike e a tehlike ka akları ı ortada kaldırıl ası.
Tehlikeli i , tehlikeli ol a a la e a daha az tehlikeli ola la değiştiril esi.
Riskler ile ka ağı da ü adele edil esi.
) Risk ko trol ted irleri i uygula ası: Kararlaştırıla ted irleri iş e işle
asa akları, işle i apa ak kişi a da iş eri ölü ü, soru lu kişi a da iş eri ölü ü,
aşla a e itiş tarihi ile e zeri ilgileri içere pla lar hazırla ır. Bu pla lar iş ere e
uygulamaya konulur.
ç) Uygula aları izle esi: Hazırla a pla ları u gula a adı ları düze li olarak
izle ir, de etle ir e aksa a ö ler tespit edilerek gerekli düzelti i e ö le i i işle ler
ta a la ır.
Riskleri ko trolü de ukarıdaki adı lar u gula ır
Risk ko trol adı ları u gula ırke toplu koru a ö le leri e, kişisel koru a
ö le leri e göre ö elik eril esi e e i risklere ede ol a ası sağla ır.
Belirle e risk içi ko trol ted irleri i ha ata geçiril esi de so ra e ide risk
se i esi tespiti apılır. Ye i se i e, ka ul edile ilir risk se i esi i üzeri de ise u
addedeki adı lar tekrarla ır.
Risk değerle dir esi asgarî hususları kapsa a ak şekilde dokü a te edilir.
Risk değerle dir esi dokü a ı ı sa faları u arala dırılarak; gerçekleştire
kişiler tarafı da her sa fası parafla ıp, so sa fası i zala ır e iş eri de sakla ır.
Risk değerle dir esi dokü a ı elektro ik e e zeri orta larda arşi le e ilir.
çok tehlikeli, tehlikeli e az tehlikeli sırası la e geç , e ılda ir e ile ir.
e i riskleri , iş eri i ta a ı ı e a ir ölü ü ü etkili or ol ası göz ö ü de
ulu durularak risk değerle dir esi ta a e e a kıs e e ile ir.
a İş eri i taşı ası e a i alarda değişiklik apıl ası.
İş eri de tek oloji, kulla ıla
adde e ekip a larda değişiklikler
Üreti ö te i de değişiklikler ol ası.
ç İş kazası, eslek hastalığı e a ra ak kala ola e da a gel esi.
d Çalış a orta ı a ait sı ır değerlere ilişki ir e zuat değişikliği ol ası.
e Çalış a orta ı ölçü ü e sağlık gözeti so uçları a göre gerekli görül esi.
f İş eri dışı da ka akla a e i ir tehlike i orta a çık ası.
a Her alt iş ere , risk değerle dir esi çalış aları ı apar e a aptırır.
Alt iş ere leri risk değerle dir esi ko usu da ihti aç du dukları ilgi e elgeler
asıl iş ere e sağla ır.
Asıl iş ere , alt iş ere ler e ürütüle risk değerle dir esi çalış aları ı de etler e
u ko udaki çalış aları koordi e eder.
d Alt iş ere ler hazırladıkları risk değerle dir esi i ir üshası ı asıl iş ere e erir.
Asıl iş ere ; u risk değerle dir esi çalış aları ı ke di çalış ası la ütü leştirir,
u gula dığı ı izler, de etler ,u gu suzlukları gideril esi i sağlar.
Bağla ı ı i olojik sı ır değer:
μg P /
l ka .
Aşağıdaki duru larda tı i gözeti apılır:
. Ha adaki kurşu u , haftada saat çalış a süresi e göre hesapla ış, za a
ağırlıklı ortala a ko sa tras o u .
g/
te fazla ise,
. Çalışa ları ka ı daki kurşu se i esi μg P /
l ka da fazla ise.
- aftila i e tuzları
-a i odife il e tuzları
-Be zidi e tuzları
4-nitrodifenil
Bu lar , e üstü de kulla ı ı kesi likle asak, , altı kulla ıla ilir
isguygulama.com
29
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
584
ME“LEKİ MARU)İYET “INIR
DEĞERLERİ TWA
Gü üş
,
Civa
0,02
İ orga ik kurşu
,
Baryum, Nikotin 0,5
Hidroje sülfit
Kloroform
10
Asetik asit
25
Naftalin
50
Kü e
Aseton
1210
585
DEPOLAMA TANKLARININ
GÜVENLİK ME“AFELERİ
İş erleri de, sı ı oksije , sı ı argo e sı ı azot ulu a depola a ta kları ı
erleştiril esi de Ek- ’te elirtile asgari gü e lik esafeleri e u ulur
586 İş ekip a ı ı
akı
işleri,
587
588
forkliftlerin
devrilmesinden
kaynaklanan risklerin
azaltıl ası içi
589
Yükleri kaldırıl ası da
kulla ıla iş ekip a ları
Kendinden hareketli veya
ir aşka araç asıtası la
590
hareket ede ile iş
ekip a ları
a ak iş ekip a ı kapalı ike apıla ilir. Bu u
ü kü ol adığı hallerde, akı
işleri ürütülürke gerekli ö le ler alı ır e a u işleri tehlike ölgesi dışı da
apıl ası sağla ır
Üzeri de çalışa ulu a hareketli iş ekip a ı, or al çalış a koşulları da de ril e
riski e karşı;
a Cihaz ir çe rekte
dere elik açı fazla dö e e ek şekilde apıl ış olur
Bir çe rekte fazla dö ü orsa, üzeri de ulu a çalışa ı etrafı da eterli açıklık
bulunur
A ı etki i sağla a ak aşka koru u u apı e a siste
ulu ur
a “ürü ü içi ka i ulu ur e a
Forklift de ril e e ek apıda olur e a
Forklifti de ril esi hali de, er ile forklifti elirli kısı ları arası da taşı a
çalışa lar içi , eterli açıklık kal ası ı sağla a ak apıda
ç Forklift, de ril esi hali de sürü ü ü forklifti parçaları tarafı da ezil esi i
ö le e ek apıda olur
Şa et, çalış a eri i özelliği e ükseklik farklılıkları da dola ı taşı a ka i i i
düş e riski, alı a gü e lik ö le leri e rağ e ö le e i orsa, e i et katsa ısı
daha üksek gü e lik halatı ile teçhiz edilip, her çalış a gü ü ko trol edilir
Meka ik olarak hareket ettirile se ar iş ekip a ları da, a ak gü e liği ta
olarak sağla ası hali de çalışa taşı ası a izi erile ilir
Çalış a erleri de, çalışa lar içi gü e lik e sağlık riski arat a a ak eterli ha a
sağla ası şartı la içte a alı otorlu se ar iş ekip a ı kulla ıla ilir
El merdivenleri
a ak düşük risk ede i le daha gü e li ir iş ekip a ı kulla ı ı gerek i orsa, kısa
süre kulla ıla aksa e a iş ere e değiştiril esi ü kü ol a a iş eri koşulları da,
şartlara u ak ka dı la üksekte apıla çalış alarda kulla ıla ilir
592
üksekte çalış a
Düş eleri ö le e toplu koru a a ö elik koru u uları , özel ir işi apıl ası içi
geçi i olarak kaldırıl ası gerektiği duru larda, a ı koru a ı sağla a ak diğer
gü e lik ö le leri alı ır. Bu ö le ler alı ı a a kadar çalış a apıl az. Bu özel iş
geçi i e a kesi olarak ta a la dıkta so ra koru u ular tekrar eri e ko ulur
593
Köpük Kulla ıl a ası
Gereken Alanlar:
594
Kuru Ki e i Tozları
Kulla ıl a Ala ları:
595
Köpükleri Kulla ıl a
Ala ları:
591
Kuru ki e i tozlar ge ellikle akar akıt a gı ları a sö dür ede kulla ılırlar. A ı
za a da elektrik akı ı ı geçir edikleri içi elektrikle çalışa
aki elerle ilgili
akar akıt a gı ları da da kulla ılırlar. De ek ki kuru ki e i tozlar B e C sı ıfa
a gı lar içi etkili ol aktadırlar
isguygulama.com
30
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
596
A SINIFI: Odu , Kağıt, Tekstil e e zeri ku aşlar. “ö dür e Ele a ı : “u
“ö dür e Yö te i : “oğut a
B SINIFI: Ya a ilir sı ılar e sı ılaşa ilir katı addeler. “ö dür e Ele a ı :Kuru toz,
Ki asal köpük, Meka ik köpük, CO Hafif su uhar oluştura sı ılar.
“ö dür e Yö te i :Boğ a
C SINIFI: Gazlar e “ı ılaştırıl ış Gazlar.“ö dür e Ele a ı :Kuru toz, Ki asal uhar
oluştura sı ılar, CO
“ö dür e Yö te i :Boğ a
D SINIFI: Metaller ,“ö dür e Ele a ı :Kuru toz, Ki asal olarak özel for üle edil iş
toz.
“ö dür e Yö te i :Boğ a
597
598
Orga ik tozlar: Bitkisel, ha a sal e se tetik ileşe leri tozları
İ orga ik tozlar: Metalik , etalik ol a a , ki asal e doğal ileşe leri tozları
tozlar
599
Taş tozu serp e işle i
şistle e ,
600
Fibrojen Toz
Kö ür o akları e gerekli görüle erlerde, tozu a ı ö le ek e tozu astır ak
üzere su kulla ılır; taş tozu serpilir.
Kö ür tozu patla ası ı ö le ek içi kulla ıla ak taş tozu da % 'de fazla kristal
apıda “iO ulu a az
Kulla ıla ak taş tozu, ola ildiği e e tut a a ak, silis içer e e ek, içi de %
, ’da çok orga ik adde ulu a a ak
Şistle e ha a ı gidiş ö ü de apılır.
Taş tozu kulla ıla o aklarda özel ir toz defteri tutulur
“olu u la ak iğerlere ulaşarak irike e u u so u u da dokusal değişi
oluşturarak ak iğerlerde fo ksi o el ozukluk apa tozları
601
SFT: Solunum Fonksiyon Testini
602
PİB: İş “ağlığı e Gü e liği Ge el Müdürlüğü e İ“GÜM perso eli de oluşa
İ“GÜM’de kurulu P ö oko oz İzle e Biri i i
603
KKD toz maskesi
604
göğüs rad ografileri
35x35
P ö oko oz olguları ı
605
belirlenmesi
606
akış şe ası se
e
ir ardi ada topla
saati geç e e kısa süreli tozlu çalış alarda, ka ağı da
apıla tozla ü adele ö le leri e ardı ı araç olarak kulla ılır.
elirtile duru larda e iş eri heki i e elirle e sıklıkta göğüs rad ografileri
çekilir.
a Kategori olarak değerle dirile leri ; aralıklı ua e elerle taki i i apıl ası ı,
Kategori e üzeri olarak değerle dirile leri ; “GK tarafı da etkile dirile sağlık
hiz et su u uları a se ki i sağlar.
olleri
607
OHSAS 18001
608
presbycisus
Prosesler iri i dere e dökü a
Tali atlar iki i dere e dökü a dır.
Gürültüde ka
akla a
eslek hastalığı
isguygulama.com
31
SPOT-www.isgforum.net-Sinan Akduman.a Tesekkurler Guncelleme 19-12-2013
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
1919
ILO uluslararası çalış a örgütü kuruldu
1920
sağlık aka lığı kuruldu
1930
hıfzıssıhha ka u u çıkarıldı
1932
Türki e' i ILO a katıldığı tarih
1937
sa ılı iş ka u u ürürlüğe girdi
1945
İ“GGM Çasge
1946
WHO dü a sağlık örgütü kuruldu
1946
çalış a aka lığı kuruldu
1948
Türki e' i WHO a katıldığı tarih
1950
a rupa i sa hakları sözleş esi ka ul edildi
1950
e ekli sa dığı kuruldu
1950
sa a i e ti arette iş teftişi hakkı da uluslararası sözleş e o a la dı
1954
a rupa i sa hakları sözleş esi i Türki e'de o a ladı.
1955
çasge
1965
506 nolu ssk kanunu kabul edildi
1965
sosyal sigortalar kurumu kuruldu
1969
İ“GÜM İ“GGM
1971
1971
ü esi e ağlı olarak çalış a a aşladı
ilk olarak u ılda kuruldu adı çasge
değildi.
erkezi e ağlı olarak çalış a a aşladı.
sa ılı iş ka u u çıkarıldı
ağkur kuruldu
1976
ILO u Türki ede ilk ofisi A karada kuruldu.
1979
iş teftiş kurulu kuruldu
1983
toplu iş sözleş esi ka u u ile se dikalar ka u u ürürlüğe girdi
2003
İ“GGM iş sağlığı e gü e liği ge el
üdürlüğü oldu
2003
te aşka adla kurula ÇA“GEM u ılda esas adı ı aldı
2003
sa ılı iş ka u u ürürlüğe gir iştir.
2007
OH“A“
7.Nis
dü a sağlık gü ü
2012
İ“İG YÖNETİM “İ“TEMİ GÜNCELLENME“İ
sa ılı iş sağlığı e gü e liği ka u u ürürlüğe gir iştir.
isguygulama.com
32
Download

İSG-Spot-Bilgiler-2014