http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı:28812
bu yönetmeliği çalışıyoruz..
s1)hangisi asbest çeşidi değildir?
a)Krizotil b)Krosidolit c)Tremolit d)antimonit
cevap: d
asbest çeşitleri:
1) Aktinolit 2) Antofilit 3) Grünerit Asbest (Amosit) 4) Krizotil
5) Krosidolit 6) Tremolit
s2)Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk
yapmayan tozlara ne denir?
A)toksik toz b)inert toz c)kanserojen toz d)pnimokonyoz toz
cevap inert toz
s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden hangisini içermez?
A)Kuvars B)tridimit C)kristobaliti D)talk
Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,
cevap d
s4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Uzunluğu beşmikrondan daha büyüktür
b) eni üç mikrondan daha küçüktür
c)boyu eninin üç katından büyüktür
d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür
cevap d
s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne denir?
a)Mezotelyoma b)Pnömokonyoz c) asbestoz d)pleura
mezotolyama:Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri
pnomokonyoz:(Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku
reaksiyonu ile oluşan hastalığı,
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
asbestoz:İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye
çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini
göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
pleura:asbeste bağlı Akciğer zarı (pleura) kalınlaşması
s6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?
I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz
II.-çapı üç mikrondan küçük
III-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları
A)I ve II b)II ve III c)Yalnız I d) hepsi
cevap d..Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal
veya
amorf yapıda toz ileçapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi
tozları,
s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki
yükümlülüğünden hangisi yanlıştır?
a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplu
koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar
b)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim
ve gözetim yapılmasını sağlar
c)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatına
uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar
d)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz
havanın bulunmasını sağlar
cevap c doğrusu
İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre veŞehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına
uygun olarak bertaraf edilmesini
s8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen
hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
a)Varsa daha önce yapılmışolan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
c)Ortamda bulunan tozun tane boyutu
d)mesleki maruziyet sınır değerleri,
cevap c
Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle
dikkate alınır.
a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
ç) mesleki maruziyet sınır değerleri,
d) Toz ölçüm sonuçları,
e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları
s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur?
a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisi
b)SGK’den bir temsilci
c)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
d)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci
cevap A
İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür
Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre
veŞehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birertemsilci ileİş
Teftiş Kurulu Başkanlığından işsağlığı ve güvenliği yönünden teftişyapmaya yetkili bir
işmüfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendisveya bir
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
işsağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından
birer temsilci ve Bakanlıkçauygun görülecek tozla mücadele ve tozabağlı meslek
hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik
fakültelerinden birer öğretim üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur.
s10)tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır
b)komisyon yılda iki defa toplanır
c)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler.
cevapd
s11)"......................... çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da
yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin
bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi
belirleyebilir."hangisidir?
A)işveren b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı c)işyeri hekimi d)issgb
cevap c
s12)asbest ve türleri, kuvars içeren tozlarınbulunabileceği işyerlerinde
çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre
değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular
tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak
bildirilir.okuyucu listesi nereden temin edilir?
A)İSGGM B) Çalışma Bakanlığı C)ÇASGEM D)İSG katip
cevap A
Okuyucu listeleri,İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir
s13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne
göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan
işveren;hangi katogoride aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını
gerektiri?
A)kategori 0 B)kategori 1 C)kategori 3 D)kategori 4
* Kategori 0 olarak değ erlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin
yapılmasını,
* Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar
cevap A
s14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm
sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca
belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle
saklar?
A) 10 YIL B)15 YIL C)20 YIL D)40 YIL
evap 15 yıl
ÇALIŞANLARIN EĞİTİM KONULARI:
***Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
***İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik
riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler
hakkında bilgiler,
*** Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması
gerekenler ve alınacak önlemler,
*** Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.
s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına
gerek yoktur?
A)İşçinin aldığı ücret
B)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığı
D)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanması
cevap A
İş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek
öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı
bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları,
alışkanlıkları sorgulanmalıdır).
S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest
konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3
s17)ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde
eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?(soru yanlış demeyin en
son yönetmeliğe göre)
A)2.4 mg/ m³
B)3 mg/ m³
C)4mg/ m³
D)5mg/ m³
cevap a 2.4 mg/ m³
yönetmelik sayfa 11 (ekler)
%5 ve daha az SiO2içeren solunabilirtoz.....................2.4 mg/
m³
%5’ten fazla SiO2içeren solunabilir
toz................................10mg/m³% SiO2+2
s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek hastalıklarına
neden olmaz?
A) Asbestosis
B) Mezotelyoma
C) Mide-bağırsak kanseri
D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsi
cevap d
s19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde
etken
değildir?
A)Tozun tane boyut dağılımı
B)Toza karşı kişisel duyarlılık
C)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı
D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği
D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği
ilahi hocam allah iyliğinizi versin...
mineral çiçeğiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
doğru cuvap d şıkkı olmalı
s20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun,
......... saatlik zaman ağırlıklı ortama (.....) değerin ...... lif/cm3ü
geçmemesini sağlayacaktır. ?
A)sekiz - TWA - 0,1
B)sekiz - STEL - 0,5
C)yedi buçuk - TWA - 0,1
D)yedi buçuk - STEL - 0,1
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
s21)hangisinib TWA değeri 5mg/m3 değildir?
A)Taş yünü
B)kuvars solunabilir
C)fırın cüruf yünü
D)sentetik cam yünü
ilk yönetmlikten bu kadar
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı:28786
s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin
hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden
sorumlu gerçek veya tüzel kişi hangisidir?
A)Proje sorumlusu
B)işveren vekili
C)Sağlık ve güvenlik koordinatörü
D)uygulama koordinatörü
cevap a proje sorumlusu
s23)......................muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca
sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının,
çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından
yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek
farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve
farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların
koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu
işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanır veya hazırlanması
sağlanır.
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
cevap Sağlık ve güvenlik planı.
geçmişte benzer soru vardı...plan ve doküman aynı şey değil..o sorudada
plan ve doküman ayrımı soruluyordu..nihayetinde boşluk doldurma ve
aynen yönetmelikten alıntı.
s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin
hazırlık aşamasında, ........................ hazırlar veya hazırlanmasını sağlar
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
cevap Sağlık ve güvenlik planı.
s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini bildirmesi için gerekli
şartlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi
B)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesi
C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
D)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
kolay oldu
cevap d
İşveren veya proje sorumlusu;
1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan
istihdam edileceği,
2)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, durumlarda yapı işine
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
başlamadan önce
Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.
s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz?
A)İşverenin ad ve adresi
B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya
koordinatörlerinin adı ve adresi,
D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesi
cevap d
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
1–Bildirim tarihi,
2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt,
ilçe ve il adları),
3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt,
ilçe ve il adları),
4–Proje tipi (*),
5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,
6–Proje hzırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya
koordinatörlerinin
adı ve adresi,
7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya
koordinatörlerinin adı ve adresi,
8–İşin planlanan başlama tarihi,
9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),
10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**)sayısı,
12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.
(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)
(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet
tedarik edenler belirtilmelidir.
s27)yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç cm yüksekliğinde topuk
levhası olmalıdır?
A)15 cm
B)20 cm
C)45 cm
D)47 cm
cevap A
** Korkuluklarda;
a) Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en
az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla
olmayacak şekilde konulan ara korkuluk
buradan kesin 1 soru gelir bu değerleri ezberleyin
s28)yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden
hangisi yanlıştır?
A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.
B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı
sağlanır.
C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir
veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini
engellemek için ara dinlenmelerinde iskele üzerine düzgünce bırakılırlar.
cevap d
s29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi
kullanılır.
B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dışetkenlerden
korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz
C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu
kablolarla bağ
lantı yapılabilir.
D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır
cevap c
s30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır?
A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı
önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur
C)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı biçiminde yapılabilir.
D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının ve
çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana,
bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdır
cevap c
s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından
görevlendirilen ehil bir kişitarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile
ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır,
rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma
yapılır.hangileri doğrudur?
I.Kullanılmaya başlamadan önce
II.Üzerinde değişiklik yapıldığında
III.Ayda en az bir kez
IV.Belli bir süre kullanılmadığında
A)I,II ve IV
B)I,II ve III
C)II,III ve IV
D)hepsi
**İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda kontrole tabi tutulacaktır.
a)Kullanılmaya başlamadan önce,
b) Haftada en az bir kez,
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,
ç) Belli bir süre kullanılmadığında,
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve
sağlamlığını etkilenmesinde
CEVAP A
s32)İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç cm genişliğinde ve kenarlarında
korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır?
A)45 B) 60 C) 75 D)100
İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu
Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan
özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır
cevap b
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
s33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde
özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme aitdüşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak
kullanılması ve sistemin yeteri kadar çaprazelemanlarla takviye edilmesi sağlanır.
B)taşıyıcı sisteme ait daireselkesitli düşey ve yatay elemanların anma dışçapının en az
48,3 milimetre olması, anma etkalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma
dayanımına uygun olması sağlanır.
C)Cephe iskeleleri binaya mümkün oldğunca uzak kurulur, bunun mümkün
olmadığıdurumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler
alınır.
D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.İskelenin
dik ve platformun düz olması sağlanır.İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket
etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur
cevap c
uzak değil yakın kurulur
s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap
veya metalden yapılmış asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu
geçitler kullanılır?
A) 60 B) 70 C)80 D)90
Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden
yapılmış asgari 80 cm
eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır.
CEVAP C
s35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte
yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak
yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir?
A) 3 B) 2 C)1.5 D)1
Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan
temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan
çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.
cevap c
s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi
çalıştırılacaktır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg danfazla yük konmayacak ve asma iskelede 4
işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır
s37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet ve
malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını önlemek içindöşeme dış kısmına
................ santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır.Bu etek
tahtası ile döşeme arasında en çok................ santimetre boşluk
bırakılabilir.
A) 20 – 2
B) 15 – 1
C) 20 – 1
D) 15 – 2
Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasınıönlemek için
döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtasıkonacaktır. Bu etek tahtası ile
döşeme arasında en çok bir santimetre boşlukbırakılabilir
s38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve GüvenlikYönetmeliği’ne
göre, “Yapı işi .......... iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak..........’den
fazla işçi çalışacaksa işveren veyaproje sorumlusunca ilgili konularda
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Bakanlığabildirimde bulunmakla yükümlüdürler.”Yukarıda verilen
cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 60 – 20
B) 60 – 50
C) 30 – 50
D) 30 – 20
İşveren veya proje sorumlusu Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek vedevamlı olarak
20’den fazla işçi çalışacaksa İşin büyüklüğü 500 yevmiyedenfazla çalışma gerektiriyorsa,
yapı işine başlamadan önce aşağıda belirtilenbilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili
bölge müdürlüğüne vermekleyükümlüdür.
s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı
yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri ..........
dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hâllerde yük asansörleri
kullanılacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40
Kazılan toprağı dışarı taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla giripçıkmalarını
sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bununsağlanmadığı hallerde yük
asansörleri kullanılacaktır.Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.
s40) (çıkmış soru A SINIFI).......... santimetreden daha derin olan kazı
işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri
bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) 175 B) 150 C) 125 D) 100
150 cm den daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el
merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için
kullanmak yasaktır.
s41)(çıkmış soru A SINIFI)Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık
ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
B) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması
C) Arama amacıyla sondaj yapılması
D) Yol yapım işler
cevap d
s42)(çıkmış soru A SINIFI)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne
göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel yükümlülükleri arasında yer
almaz
A) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile ticari alışveriş ortamlarının
araştırılması
B) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin
durumuna göre yeniden belirlenmesi
C) Tesis ve ekipmanının kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım
ve
kontrollerinin yapılması
D) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama
alanları
ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi
cevap A
A VE B İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YÖNETMELİK 6-8 ARASI SORU GELİYOR
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28770
s43)hangi tanım yanlış verilmiştir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Bür:Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,
B)Baraj:Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,
C)Lağım:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
D)Ayak:Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer,
Lağım:Taş içerisinde sürülen galeriyi,
Nefeslik:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
cevap c
S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve
karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak
yapılan taşıma yerine ne denir?
A)Röset
B)Varagel
C)Freno
D)Topuk
cevap b
Röset:Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı
yerlerini,
Topuk:işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,
Varagel:Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı
ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini,
Freno:Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,
s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde hangisi yoktur?
A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
B)arama amacıyla sondaj yapılması
C)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işlerini
D)çıkarılan madenlerin işlenmesi
CEVAP D
***Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri:
Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan
madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işlerini,
**Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden
çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç,
satışa hazırlanması işlerini,ifade eder
46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında
yapılır.
B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım
donanımı sağlanır ve yılda
en az iki defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.
C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır
D)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve
talimatlara uygun olarak yapılır.
cevap B
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı
sağlanır ve yılda
en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.
s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile buYönetmelik
kapsamında hazırlanması gereken yönergel erin ve planların hazırlanması
B)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde kullanılması ve bakımının yapılması.
C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi,
D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler hariç olmak üzere risklerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
cevap d
Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdır
B)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidir
C)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmeldir
D)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara
uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmeye gerek yoktur
cevap D
s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler.
B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler.
C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden mühendisi sorumludur.
D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim yapılır.
cevap c................işveren sorumludur
s50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan
..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde
deponun son kısmına konulmalıdır.
A) 50 kg-90 derece bir dirsek
B)50 kg -120 derece bir dirsek
C)100kg-90 derece iki dirsek
D)100kg-120 derece iki dirsek
50 kilogramdanaz patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90derecelik bir, daha
çok patlayıcı maddebulunan depolara 90 derecelik iki dirsekoluşturan yolla girilmeli
ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.
s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına,
dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?
A) 3 b) 5 C)10 D)25
CEVAP 3 METRE
S52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?
A)10 derece-25 derece
B)10 derece-30 derece
C)8 derece-30 derece
D)8 derece-25 derece
Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30
dereceden yukarı olmaması sağlanır.
s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması
ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.
B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez
C)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 40 santimetredir.
D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve
sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalışan tarafından yapılır.
CEVAP C
Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan
kartuşlar için 35 santimetredir. Fazla her kartuş için, kartuş
boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı
maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.
S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder.
B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri
ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez.
C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan
ocaklarda, fitille
ateşleme yapılamaz.
D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.
cevap d
Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.
s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde,
mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en
az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak
ateşlenir.
A) 60 B) 45 C)40 D)30
CEVAP 30 CM
S56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar
hususunda, ilgili mevzuat hükümlerininde göz önünde tutulduğu ve
ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır.Bu Yönergede aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar
B)Havalandırma
C)nemlendirme
D)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları
cevap C
Yönergede;
a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar,
b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların
listesi,
c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak
tedbirler,
ç) Patlayıcı madde tüketim planı,
d) Tecrit (ayırma) tedbirleri,
e) Havalandırma,
f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler,
g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması,
ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları,
ile ilgili hususlar yer alır.
s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye
ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir
kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok kaç kilometre olan alan
içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma
istasyonu kurabilirler.?
A) 100 B)75 C)50 D)25
CEVAP 50 KM
S58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından
gerekli hallerde veya kaçtan daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde
uygun bir dinlenme yeri sağlanır. ?
A) 10 B)15 C)30 D)50
cevap 10 çalışan
s59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç
metreyi geçemez. ?
A) 1 B)2 C)3 D)5
cevap 3 metre
s60)çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, illi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve
tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?
A) 30 B)45 C)60 D)75
cevap :şev açısı ise, jeolojik ve yapısal özellikler
de dikkate alınarak, sağlam arazide 60
dereceyi,çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve
dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda,
ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış
volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve
sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.
cevap 45...bu soru önemli
s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları
galeri tabanından en az .....................santimetre yükseklikte ve araçlarla
galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az ........................ santimetre
mesafe kalacak şekilde bırakılır.
A)180-90
B)180-60
C)90-90
D)90-60
Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en
az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi
arasında en az 60 santimetremesafe kalacak şekilde bırakılır.
S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre elektrikli lokomotifler
kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?
A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunması
B) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocakları
C)kükürt tozu bulunan kükürt ocakları
D)Karbon monoksit bulunan kükürt ocakları
Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda
kömür tozu bulunan veyametan oranı % 0.3’ü geçen kömür
ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli
lokomotifler kullanılmaz
cevap D
s63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni)
maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış
olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı
en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır. ?
A) 6 B) 8 C) 11 D)12
Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz
kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla,
yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en
az 12 olmalıdır.
s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni,kaç ayda en az bir kez,
zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri
uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup
bulunmadığı yönünden muayene edilir.?
A) 1 B) 3 C) 6 D)12
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 6 ayda en az bir kez, zincirler, ayırma
kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek
suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.
**s65)İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana
nefeslikyollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç
metreyigeçmez.?
A) 5 B) 6 C) 7 D)8
***s66)Havasında ..................’dan az oksijen, .....................’den çok metan,
.....................’den çok karbondioksit,..........................den çok
karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.
A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005
B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005
C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005
D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005
Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’den
çok karbondioksit,50 ppm (%0.005)den çok karbonmonoksit
ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.
s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı
nedir?
a)% 0,002
b)% 0,02
c)% 0,05
d)% 0,005
8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen
sülfür oranı 20ppm(% 0,002)’dir.
s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların
karışmasıylabozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine
meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılır
C)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından
topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.
D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek şekilde düzenlenir.
cevap d
Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir.
s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde
ocak dışında hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve
ayıklama tesisi kurulmaz
A)50
B) 60
C)80
D)100
Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava
giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz
***S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?
A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde %2 veya daha çok
metan bulunan kısımlarda,
B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat
boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
BANKO SORU
Patlayıcı madde kullanılmayan durumlar
a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya
daha çok metan bulunan kısımlarda,
b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya
yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski
çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde
bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol sondajları yapılması
sağlanır.
A) 10 B)15 C)25 D)50
Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu
bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği
takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az
25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.
S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu
toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan
galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.
B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında,
bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.
D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır
Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. cevap b
s73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve
eğimli yollarda metan oranı % kaçı geçemez?
A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4
Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda
metan oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez.
S74)Havasında............................’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya
ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi
dışında çalışma yapılmaz.
A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4
Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında,
çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.
s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen yerlerdeki letkenlerin
ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe
yeniden verilmez.
A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4
Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki letkenlerin ve
elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden
verilmez.
s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce
................. metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki
boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya
daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.
http://www.isgforum.net/
a) 10 b)25 c)30 d) 40
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre
yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve
oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda
metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.
çıkmış sorulara örnekler
s77)AĞUSTOS 2013 A SINIFI
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre lağım deliğinde
patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde
öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara tekrar başlanır.
B)Patlamayan lağımlar işaretlenir ve tekrar patlatılır.
C)Elektrikle ateşlemede en az 5 dakika ile ateşlemede en az bir saat
geçmeden ateşleme
alanına kimse giremez.
D)Lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağımdeliğinin en az 80
santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak
ateşlenir
cevap c
s78)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e
göre mekanik olarak çalışılan açık işletmelerde,kademe düzlüğü nasıl
olmalıdır?
A)Atımlardan sonra bile, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra
yapabilmelerine olanak
verecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır.
B)Kademe düzlüğü genişliği en az 15 metre olmalıdır.
C)Kademe düzlüğü genişliği, en az kullanılan ekskavatörlerin genişliği kadar
olmalıdır.
D)Kademe düzlüğü genişliği kademe boyuyla orantılı olmalıdır
s79)AĞUSTOS 2013 A SINIFI
“Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocak larında yer altı işlerinde
çalıştırılamaz.” hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır?
A)Sağlık Kuralları Bakımından Günde AncakYedi buçuk Saat veya Daha Az
Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te
B)176 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)155 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
D)45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
cevap d
45 No'lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
s80)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’te
yer alan“Ocaklarda çalışan işçilerin, .......... kişiden az olmamak üzere, en az
.........., gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden
eğitilir.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) 10 / % 1’i B) 5 / % 2’si C) 10 / % 3’ü D) 3 / % 5’i
cevap c
s81)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e
göre bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, kademeli ateşleme sağlayan
yöntemlerle yapılacak büyük atımlarda kullanılabilecek kapsülün adı nedir?
A) Gecikmeli B) Adi C) Fitilli D) Emniyetli
cevap A
s82)MAYIS 2013 A SINIFIHavasında oksijen % .......’dan az, metan % .....’den
fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Boşluklara sırası ile
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 09 / 1 B) 19 / 1 C) 19 / 2 D) 29 / 2
CEVAP C
19 / 2
83)MAYIS 2013 A SINIFI Yeraltı kömür ocakları için aşağıdaki hangi
uygulama yanlıştır?
A)Hazırlık devresi dışında yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler en az iki
ayrı yolla yerüstüne bağlanır.
B)Kömür ocaklarında lağımlar elektrikli kapsülle ateşlenmez.
C)Ortamda % 1 metan gazı bulunması durumunda patlayıcı madde
kullanılmaz.
D)Yeraltı patlayıcı deposunda sıcaklık 8-30ºC arasında olmalıdır.
cevap b
84)MAYIS 2013 A SINIFI Patlayıcı madde depolarında güvenlik önlemlerine
ilişkin olarak, yer altındaki patlayıcı depolarına, Bakanlıktan izin
alınmadıkça, kaç kilogram dinamit ve kaç adet kapsülden fazlası
konulamaz?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)50 kg dinamit, 100 adet kapsül B)100 kg dinamit, 300 adet kapsül
C)150 kg dinamit, 300 adet kapsül D)200 kg dinamit, 400 adet kapsül
cevap c
85)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı maden ocakları için kuyular açılırken, kova
ile insan taşınan kuyularda kullanılankovaların hızı en fazla ne olabilir?
A) 2,0 metre/saniye B) 1,5 metre/saniye C) 1,0 metre/saniye D) 0,5
metre/saniye
CEVAP B
86)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı kömür ocaklarında, patlayıcı madde ile
patlatma yapmadan önce, aşağıda verilen hangi ölçümün yapılması ve bu
ölçümün hangi değerden az olması mevzuat gereğidir?
A)Metan gazı ölçümü - % 1 B)Karbondioksit ölçümü - % 1
C)Karbonmonoksit ölçümü - % 0,5 D)Hava hızı ölçümü - 0,5 metre/saniye
87)EKİM 2012 A SINIFI Galeri açılmasında uygulanan delme-patlatma
kapsamında, patlayıcı maddenin yerleştirilmesi için açılan lağım deliklerine
ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili mevzuat gereği yapılması
zorunlu değildir?
A)Sıkılama işlemi iletken olmayan özel çubuklarla yapılmalıdır.
B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.
C)Sıkılama maddesinin boyu 40 cm’ye kadar olan kartuşlar için 35 cm
olmalıdır.
D)Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında
bulundurmamalıdır.
cevap d
88)EKİM 2012 A SINIFIGrizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması
Hakkında Yönetmelik’e göre haberleşme, sinyalizasyon ve erken uyarı
sistemi dışındaki bütün elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtları, maden ocağı
havasındaki metan oranı yüzde kaç olduğunda, otomatik olarak devreden
çıkacak özellikte tesis edilmiş olmalıdır?
A) % 0.5 B) % 1 C) % 1.5 D) % 2
cevap c 1.5
89)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari
Özel Hükümlere göre çalışma planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı
hazırlanacaktır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Bu planlara kolayca ulaşılabilecek ve bunlar güvenlik yönünden gerekli
olduğu sürece muhafaza edilecektir.
C)Yollar, üretim alanları ile çalışma ve güvenliği etkileyebilecek bilinen
diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilecektir.
D)Yeraltı çalışma planları sadece iş kazası olması durumunda ve denetim
sonuçlarına göre güncelleştirilecek ve işyerinde bulundurulacaktır
cevap d
90)
MAYIS 2012 A SINIFI Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması
Hakkında Yönetmelik’e göre, T-5 sıcaklıksınıfı aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?
A)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye
eşit veya 100 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun
alevlenme sıcaklığı 100 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını
B)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye
eşit veya 200 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun
alevlenme sıcaklığı 200 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını
C)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit
veya 75 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun
alevlenme sıcaklığı 75 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını
D)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit
veya 150 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun
alevlenme sıcaklığı 150 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfın
CEVAP A
DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA C,B VE A BAKMAYI İHMAL
ETMEYİNİZ...MADEN YÖNETMELİĞİDE BİTMİŞTİR YARIN YENİ
YÖNETMELİĞE GEÇECEĞİZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28861
s91)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Destekten Türkiye genelinde kaç
kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinin işverenleri faydalanır?
A) 10 B)25 C)30 D)50
CEVAP A 10 KİŞİ
S92)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup
olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?
A)Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının
tespitinde dikkate alınmaz.
B)İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
C)Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalı sayısı düşülür.
D)İşverenden işalan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil
edilmez
cevap d
Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde
* Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı
sayısı esas alınır.
*İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar
toplam çalışan sayısına dahil edilir.
*İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan
ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil
edilir.
* Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim
ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı
sayısı düşülür.
* Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı
sayısına dahil edilir.
* aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören
öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
s93)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş
sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı
................................. yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas
kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
A)14 B)15 C)16 D)18
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği
hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için
belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
CEVAP C
s94)Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı
çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için,
gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren
yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu
işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan
destekten ......................................yıl boyunca yararlanamaz.
A) 1 B)2 C)3 D)5
CEVAP 3 YIL
bu yönetmelikten de bu kadar...kolay gelsin ( yönetmelik 4 sayfa)
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi:
30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28867 (Mükerrer)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
s95)BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN uygulanmadığı yerlerden
hangisi yanlış verilmiştir?
A)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
B)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
C)tehlikeli maddelerinpompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerinde
D)Düzenli atık depolama sahalarına,
cevap c
1) Bu Yönetmelik;
a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
b)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste
tehlikeli madde bulundursalar dahi;
1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan
kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi
suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,
2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru
hattıyla taşınmasına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla
minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması
ve çıkarılması faaliyetlerine,
d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal
maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili
faaliyetlere,
e) Düzenli atık depolama sahalarına,
uygulanmaz
istisnalar
Ancak bu Yönetmelik;
a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin
pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine,
b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi
kapsamındakiminerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile
ilgili faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine,
uygulanır.
96)Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma,çevre kirliliği ya da başka
zararlı sonuçların meydana gelme ihtimaline nedenir?
A) Olay B)tehlike C)risk D)kaza
Risk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı
sonuçların meydana gelme ihtimalini
97)Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline nedenir?
A) Olay B)tehlike C)risk D)kaza
Tehlike:Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
98)İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel
program paketini kullanarak bildirimini yapar.bu bildirimle ilgili hangisi
yanlıştır?
A)Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir
değişiklik olmasıyla yapılır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılır
C)Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen
bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
D)bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır
İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet
sayfasındaki özel program paketini kullanarak
bildirimini yapar. bu bildirimde,
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun
seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki
şeklinde değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik
olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya
devredilmesi,hallerinde yirmi işgünüiçerisinde bildirimini
günceller
cevap d
99)Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel
kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin
değerlendirilmesi amacıyla ..........................metotlarla risk değerlendirmesi
yapılır.
A)Karma
B) kantitatif
C)kalitatif
D)olasılıklı
Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza
tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi
amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.
100)Kantitatif risk değerlendirmesinde hangi husus dikkate alınmaz?
A)Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları
B)Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi
C)Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi
ve sertifikasyonu
D)Biyolojik maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
cevap d
Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda
belirtilen hususlar dikkate alınır:
a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı
etkileşimleri.
b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu
alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.
ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.
d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı
etkileşimleri.
e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi
ve sertifikasyonu.
f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.
ı)İnsan hataları ve güvenilirlik analizi
101)İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli
ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun
meydana gelme frekansını ................. seviyesine veya bu seviyeden daha
küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.
A)1x10-4/yıl
B)1x20-4/yıl
C)1x30-5/yıl
D)1x40-5/yıl
İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için
senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme
frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek
zorundadır.
102)İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben kaç iş günü
içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.
A)5
B)10
C)15
D)30
İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli
bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt
sistemine yükler.
103)İşletmeci güvenlik raporunu,güncellemeleri de kapsayacak şekilde,
yeterli bulunduğu tarihten itibaren her ................... yıllık süre içerisinde
günceller
A)1
B)3
C)4
D)5
İşletmeci güvenlik raporunu, güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu
tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde günceller ve beş yıllık
sürenin bitiminden itibaren yirmi işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına gönderir.
104)işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun
kendisine bildirilmesinden itibaren kaç iş günü içerisinde dâhili acil durum
planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir
A)5
B)10
C)15
D)30
işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun
bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü
içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderir
105)İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya
planlarını kaç ay içerisinde hazırlar.
A)6
B)12
C)24
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)36
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay
içerisinde hazırlar.
106)İşletmeci, kaç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden
geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis
hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını
sağlamak için gerekli çalışmaları yapar?
A) 1 B)2 C)3 D)5
İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını
gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik
eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli
düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları
yapar.
cevap C
107).......................... yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını,
işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar.
A) 1 B)2 C)3 D)5
Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil
durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci
ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar.
108)işletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde,mümkün
olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilerden hangisine
bilgi vermez?
A)Valilik ve ilgili belediye
B)Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı
C)Sağlık Bakanlığı
D)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde ,
mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak
aşağıdakilere bilgi verir:
Valilik ve ilgili belediye
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
cevap C
Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması
gereken bilgiler
MADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana
geldiği takdirde, mümkün olan en kısa sürede en uygun
araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:
a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve Çalışma ve
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder.
Bu yönetmelikte sağlık bakanlığından bahsetmemiş dolayısı ile
C cevabı doğru, Açıklamalarda Sağlık bakanlığının kalkması
gerekiyor
109)İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgilerde
hangisi bulunmaz?
A)Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
B)Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan
mevcut verileri.
C)kazadan etkilenen kadın sayısı
D)İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgiler:
Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan
mevcut verileri.
 Alınan acil durum önlemleri
110)İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip kaç
gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel
Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak
sisteme yükler.
A) 3
b) 15
C) 30
D)60


İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı
müteakip altmış gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan
Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak
elektronik olarak sisteme yükler.
111)Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde
bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde,
üst seviyeli kuruluşların.....................denetlenmesini sağlayacak şekilde
hazırlanır
A) yılda en az bir kez
B) yılda en az iki kez
C) yılda en az üç kez
D) gerektiğindeDenetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde
bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli
kuruluşların yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Yapılan her
bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir.
Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde
tamamlanması esastır.
112)Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, ..................’lik bir
sıcaklığa ve................. ’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına
sahip olan herhangi bir maddedir
A)20 °C.............101,3 kPa
B)20 °C...............100 kPa
C)30 °C..............101,3 kPa
D)30 °C.............100 kPa
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir
sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar
basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.
Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir
sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak
tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir
maddedir.
113)Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla
temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar
hangidir?
A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
Kolay alevlenir sıvılar:
Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla
temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk
tanımı R17)
Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan
maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11)
114)0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye
eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının
bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı
madde ve müstahzarlar hangisidir?
A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar:
0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya
da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması
durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve
müstahzarlar (risk tanımı R12)
Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya
süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)
114) tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza sonucu büyük endüstriyel
kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?
A) bir kişinin ölümü,
B)Kuruluş içerisinde 3 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması
C)2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri
en az 1000 olmalıdır)
D)Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı
getirilmesi (kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),
cevap B
İnsana ve mala zarar:
Aşağıdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir
kimyasalın dahil olduğu bir kaza;
a) Bir kişinin ölümü,
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
b) Kuruluş içerisinde 6 kişinin yaralanması ve her birinin en
az 24 saat hastanede tutulması,
c) Kuruluş sınırları dışında en az bir kişinin yaralanması ve
her bir kişinin en az 24saat hastanede tutulması,
ç) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve
kullanılamaz durumda olması,
d) Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya
evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi x saat değeri en az
500 olmalıdır),
e) 2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya
telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır)
115) büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?
A) Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya
yasayla koruma altına alınan bir alanı
B)Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını
da içeren bir habitat alanı
C)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar; Nehir veya kanal boyunca
olan 1 km veya daha fazla hasar
D)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;Göle veya gölete olan 1
hektar veya daha fazla hasar
cevap c
Çevreye verilen hasar;
Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar;
a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı,
b) 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı,
Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;
Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar,
Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar,
Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
Açık denizlere veya kıyılara olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
Akifer ya da yeraltı suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan önemli hasar
116)Bir kuruluşta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın................ ’sine eşit veya
daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluşun başka bir yerindeki
büyük bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması
hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında ihmal edilir.
a)% 2 b)% 3 c)% 4 d)% 5
cevap % 2
117)hangileri bu yönetmeliğin uygulandığı maddelerdendir?
I.Amonyum nitrat
II.klor
III.asetilen
IV oksijen
V hidrojen
VI arsenik
A) I,II ve III
B)I,III ve VI
C)I,II,III,V ve VI
D)HEPSİ
CEVAP HEPSİ
Bu yönetmeliktende bu kadar..umarım bu seferde sorular silinmez......herkese
iyi çalışmalar.konuyu destekleyen ve teşekkür eden arkadaşlarıma da ayrıca
teşekkürler
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28762
118)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine kapsamına hangileri girmez?
I.Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça;tehlikeli
maddelerin,preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan
işaretlemelerde
II.kara,deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
III demir taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
IViç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
A)I ve II
B)I,II ve IV
C)Yalnız II
D)Hepsi
cevap d
Bu yönetmelik ;
* Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin,
preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,
* Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan
işaretlemelerde, uygulanmaz
119)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım
işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri
B)Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti
C)Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir
davranışı yasaklayan işareti
D)Zorunluluk işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti
cevap d
Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti
120)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine görehangisi Sabit ve kalıcı
işaretlerden değildir?
A)Trafik yolları güvenlik rengi
B)konteynırlar ve borulardaki işaretler
C)işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike
sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların
acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller
D)Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler
cevap c
Sabit ve kalıcı işaretler
* Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil
kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için
kullanılacaktır.
*Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı
şekilde işaretlenecektir.
*Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
* Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı
şekilde belirlenecektir.
*Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.
Geçici işaretler
* işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike
sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların
acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
* Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri
yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
121 )Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılamayan hangisidir?
A)Işıklı işaret ve sesli sinyal
B) Işıklı işaret ve sözlü iletişim
C) Işıklı işaret ve el işaretleri
D) El işaretleri ve sözlü iletişim
Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.
– Işıklı işaret ve sesli sinyal
– Işıklı işaret ve sözlü iletişim
– El işaretleri ve sözlü iletişim
Cevap C
122) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Dikkatli ol, önlem al, kontrol et-sarı
B) Kişisel koruyucu donanım kullan-yeşil
C) Özel bir davranış ya da eylem-mavi
D)Tehlikeli hareket veya davranış-Kırmızı
mavi
Talimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullan
cevap b yanlış
123) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Zorunluluk işareti-Mavi
B) Uyarı işareti-sarı
C) Yangınla mücadele-yeşil
D) Yasak işareti-kırmızı
Cevap C
124) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi Sadece
dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir?
A)Mavi
B)sarı
C)yeşil
D) Parlak turuncu
Cevap A
125) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre Özellikle zayıf
doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet
işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Tanımlamadaki renk hangisidir?
A)Mavi B)sarı C)yeşil D) Parlak turuncu
Cevap D
Açıklamalar
Kırmızı
Anlamı ve amacı: Yasak işareti , Tehlike alarmı, Yangınla mücadele
Talimat ve Bilgi: Tehlikeli hareket veya davranış \Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye
et \Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
sarı
Anlamı ve amacı: Uyarı işareti
Talimat ve Bilgi: Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
mavi
Anlamı ve amacı: Zorunluluk işareti
Talimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullan
Mavi renk Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak
kabul edilir.
Yeşil
Anlamı ve amacı: Acil çıkış, ilk yardım işareti\ Tehlike yok
Talimat ve Bilgi: Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler\normale dön
Parlak turuncu: Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal
görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
126) Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için
yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir
B) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır
C) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır
D) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılabilir
Cevap D
Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için;
Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir.
Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.
Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır
127) Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal
çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) içeren
Yasaklayıcı işaretlerine örnek olarak hangisi verilemez?
A) Sigara İçilmez
B) Yetkisiz kimse giremez
C) Elektrik tehlikesi,
D) dokunma
Cevap c
128) Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret
alanının en az % 50’sini kapsayacaktır) içeren uyarıcı işaretlerine örnek
olarak hangisi verilemez?
A) biyolojik risk
B) Baret tak
C) asılı yük
D) Aşındırıcı madde
CEVAP B
129) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi
yanlıştır?
A) Uyarı işaretleri sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret
alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)
B) Yasaklayıcı işaretler daire biçimindedir
C) Yasaklayıcı işaretler Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve
diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)
D) Yangınla mücadele işaretleri daire veya kare biçimindedir
Cevap D
130) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi
yanlıştır?
A) Yangınla mücadele işaretleri dikdörtgen veya kare biçimindedir
B) Yangınla mücadele işaretleri Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramdır
C) Emredici işaretler Daire veya üçgen biçimindedir
D) Emredici işaretler mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının
en az
%50’sini kapsayacaktır)
Cevap C
Yasaklayıcı işaretler (kırmızı)
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal
çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Örnek: Sigara İçilmez , Yaya giremez, iş makinası giremez, Yetkisiz kimse
giremez, dokunma
Uyarı işaretleri (sarı)
Temel nitelikler
- Üçgen şeklinde
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının enaz %
50’sini kapsayacaktır)
örnek: Patlayıcı madde, Toksik (Zehirli)madde, Aşındırıcı madde, Radyoaktif madde,
asılı yük, Elektrik tehlikesi, iş makinesi, biyolojik risk
Emredici işaretler (mavi)
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini
kapsayacaktır)
Örnek: Gözlük kullan ,Baret tak, Eldiven giy, Maske kullan, İş ayakkabısı giy ,Yaya
yolunu kullan, Kulak koruyucu tak vb
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri (yeşil)
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini
kapsayacaktır)
Yangınla mücadele işaretleri (kırmızı)
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %
50’sini kapsayacaktır)
131) Kaldırma makinalarında uygulanacak sağlık ve güvenlik işaretleri ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A) Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli olduğu hallerde, kaldırma
makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve
işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
B) Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları,
yetiştirilmiş işaretçiler
tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır
C) Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler iş yerindeki diğer sinyal
seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı,diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri
bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm
kaldırma araçları için aynı olmalıdır
D) Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına
dair uyarma levhaları konulmasına gerek yoktur.
Cevap D
Bu yönetmelikle ilgili çıkmış örnek sorular
132)(18 ağustos A Sınıfı) Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak
levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmamaktadır?
A)Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.
B)İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca
görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.
C)İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun,darbeye ve hava koşullarına dayanıklı
malzemeden yapılacaktır.
D)Farklı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenlemeler de anlamını belirli
hâle getirmeyecekse, kullanılan piktogram ve semboller birbirinin aynısı olabilir.
Cevap D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
133) (18 ağustos B Sınıfı) Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi
“dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik
rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı B) Sarı C) Mavi D) Yeşil
cevap B
134) (mayıs 2013 A Sınıfı)....... mücadele işaretleri, dikdörtgen veya kare
biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?
A) Yangınla B) İş kazasıyla C) Patlamayla D) Kazayla
CEVAP A
135) (mayıs 2013 B Sınıfı) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan
ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.
B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.
C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.
D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenir
CEVAP A
136) (mayıs 2013 B Sınıfı) Aşağıda verilenlerden hangileri yasaklayıcı
işaretlerin özelliklerindendir?
I- Üçgen biçiminde olması
II- Beyaz zemin üzerine siyah pistogram kullanılması
III- Kırmızı çizgi kullanılması
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP C
137)(Ekim 2012 B Sınıfı) “Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ... biçiminde, yeşil
zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.” ifadesindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Üçgen
B) Oval
C) Yuvarlak
D) Dikdörtgen veya kare
CEVAP D
çıkmış sorular örnek amacıyla verildi diğerlerine de mutlaka bakınız...birde
buraya yükleyemedim ama 1 tane şekilli soru geliyor..yönetmelikten şekilleri
bakmayı da ihmal etmeyiniz.bu yönetmelikten de bu kadar.
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA
DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:22.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28743
138) El-kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet
eylem değeri nedir?
A) 5 m/s2 B) 2,5 m/s2 C) 1,15 m/s2 D) 0,5 m/s2
El-kol titreşimi için;
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
Bütün vücut titreşimi için;
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri
değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
kullanıcıdan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların
sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
Cevap B
işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri
değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;
a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de
dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar
olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan
etkilerine,
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya
mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki
etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı
etkisine,
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili
mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde
tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup
bulunmadığına,
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin
sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam
edip etmediğine,
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri
değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca
imalatçılardan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar(çocuk ve genç işçiler) ile sadece gebe kadın
çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
Cevap C
yada
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri
değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca
kullanıcılardan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların
sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
CEVAP B
İKİ ŞEKİLDE DE OLABİLİR
140)işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
indirmek için özellikle dikkate alacğı husulardan hangisi yanlıştır?
A)Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan
oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri
yardımcı ekipman sağlamak.
B)Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
C)Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
D)kadın ve çocuk çalışanlar için özel çalışma programları hazırlamak
cevap D
işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için
özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri
içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar
a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim
oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan
oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri
yardımcı ekipman sağlamak.
ç)İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak
d)İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli
bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi
sağlamak.
141) Bütün vücut için maruziyet değerlendirmesi deniz taşımacılığında, kaç
Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır?
A) 0 B)1 C)2 D)10
cevap b
142) Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı
hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir?
A) 20-1000 Hz
B) 10-20 Hz
C) 2-10 Hz
D) 0-2 Hz
CEVAP A
143) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve
omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden
kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri
Tüzüğü’nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır?
A) 3 ay B) 6 ay C) 24 ay D) 10 yıl
Cevap 2 yıl C 24ay
144)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, “El–kol
titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve
güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, ............. sinir ve kas
bozukluklarına yol açan ............. titreşimdir.” cümlesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) omuz, kol, kas, / dalga
B) bel, omurga, omuz, / mekanik
C) damar, kemik, eklem, / mekanik
D) bel, omurga, kol, / elektromanyetik
CEVAP B
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için
risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol
açan mekaniktitreşimi,
145)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, titreşimli
ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet
etkin değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?
A) Maksimum titreşim B) Tüm vücut titreşimi
C) Fiziksel titreşim D) El-kol titreşimi
CEVAP D
146)(MAYIS 2013 A SINIFI) El-kol titreşimi maruziyeti durumunda sekiz
saatlik çalışma süresi için maruziyet sınır ve maruziyet etkin değerleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)5 m/s2-2.5 m/s2
B)5 m/s2-0.5 m/s2
C) 1.15 m/s2-0.5 m/s2
D)1.15 m/s2-2.5 m/s2
CEVAP A
147) (EKİM 2012 A SINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden
hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek
faktörlerden biri değildir?
A) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
B) Çalışanların geçmiş işyeri bilgisi
C) Düşük sıcaklık vb. özel çalışma koşulları
D) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgiler
CEVAP B
148)(EKİM 2012 A SINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut
titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde aşağıdaki
standartlardan hangisikullanılır?
A) TS EN 4871
B) TS EN 40-01
C) TS 14001
D) TS EN 1032
CEVAP D
149) (EKİM 2012 A SINIFI) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne
aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de
....rahatsızlık ve .... travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.”
ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)bacaklarda - bel bölgesinde
B)bel bölgesinde - omurgada
C)midede - bacaklarda
D)omurgada – kafada
CEVAP B
150) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunması hâlinde risk değerlendirmesi
yapmakla yükümlüdür.
B)Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin birbirleri ile
etkileşimleri de dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır.
C)İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde
kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde
olmalıdır.
D)İşyerlerinde titreşimden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde
çift ellekullanılan aygıtlarda işçinin kişisel maruziyetini gösteren ölçümlerin tek el için
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yapılması yeterlidir.
CEVAP D. çift el için ayrı ayrı yapılır
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA
DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28721
151) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair
yönetmeliği’ne göre Günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeyinin
değerlendirilmesinde aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?
A) TS EN 4871 ISO 2000 B) TS EN 40-01 ISO 2000 C) TS 2607 ISO 1999 D) TS EN 1032
ISO 1999
CEVAP C TS 2607 ISO 1999
152)İnsan kulağı işitmelerinde hangi skala kullanılır?
A) A B)B C)C D)D
CEVAP A
A skalası: insan kulağı işitmelerinde
B skalası: telefon şirketleri
C skalası: tüm seslerde kullanılır
153)90 dB ve 96 dB iki makinanın birlikte oluşturduğu gürültü şiddeti nedir?
A)96 B)97 C) 99 d)97.8
Aralarındaki fark:
0 ise…………büyüğe 3 db ekle
4 ise ………..büyüğe 1.5db
6 ise………………1 db
10 ise……………0.4db
16 ise………. 0.1 db
6 fark olduğundan 97db cevap B
154)Gürültüde en yüksek maruziyet eylem değeri nedir?
A) 80dB B) 85dB C) 87dB D)97dB
En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A)
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85
Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya
Cevap B
155)sağlıklı bir insan kulağı hangi sesleri duyabilir?
A)20 hz-20000 hz
b)0 hz-15000hz
c)15 hz-20000hz
d)20hz-2000hz
cevap A
156)işitme ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)0dB……..işitme eşiği
B)80dB…..yüksek sesle konuşma
C)140dB…..ağrı eşiği
D)30dB…..karşılıklı konuşma
Cevap d ..diğerleri doğru
Karşılıklı konuşma 60dB
Fısıltıyla konuşma 30db
157) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi
……………..maruziyet sınır değerini aşamaz.
A) 80dB B) 85dB C) 87dB D)97dB
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Cevap C 87db
158)gürültünün meslek hastalığı sayılabilmesi için hangisi gereklidir?
A)gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan
işlerde en az 30 gün çalışmış olmak
B) gürültülü işte en az 1 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 80 dB olan
işlerde en az 30 gün çalışmış olmak
C) gürültülü işte en az 4 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan
işlerde en az 15 gün çalışmış olmak
D) gürültülü işte en az 6 ay çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan
işlerde en az 15 gün çalışmış olmak
gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan
işlerde en az 30 gün çalışmış olmak gerekir CEVAP A
A) 80dB B) 85dB C) 87dB D)97dB
Cevap C 87db
159)gürültüden kaynaklanan meslek hastalığında yükümlülük süresi ne
kadardır?
A) 6 ay
B)1 yıl
C)2 yıl
D)5 yıl
6 aydır
160)İşitme kaybına neden olan faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A)kişinin yaşı B)kişinin cinsiyeti C)sesin frekans dağılımı D)sesin hızı
Cevap D
İşitme kaybına neden olan faktörler:
*sesin şiddeti
*sesin frekans dağılımı
*etkilenme süresi
*kişisel duyarlılık
*kişinin yaşı
*kişinin cinsiyeti
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA
EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28737
161)yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A)Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren
ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır
B) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan,sağlığına uygun daha hafif
işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz
C)Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması
için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır.
D) Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabına eklenir
CEVAP D
Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
162)
Gebe kadınların çalışma koşulları ve izinlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma
kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar
B) Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz
C)Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
D) sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem
boyunca gece çalıştırılmaz
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP C Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece
çalıştırılması yasaktır.
163) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan
işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren
tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok ………….. metre
uzaklıkta belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının
kurulması zorunludur
A) 100 B)150 C)200 D)250
CEVAP D 250 metre
164)Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, ……………’den çok kadın
çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve
emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından,
çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yönetmelikte belirtilen şartları
taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha
uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
A)100 B)150 C)200 D)250
CEVAP B 150 kişi
165)
işverenin oda ve yurt açma yükümlülüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma
yükümlülüğünü, kamu Kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla
da yerine getirebilirler.
B)Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına
erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar
da dâhil edilir
C)Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir
alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate
alınır
D) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında işverence görevlendirilmiş personel ve
ya gözlemcilerde bulunabilir
CEVAP D
Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç
dışında kullanılması yasaktır
166)Oda ve yurtların emzirme odalarında her kaç çocuk için bir kadın çocuk
bakıcısı bulundurulmak zorundadır?
A) 10 B)20 C)30 D)50
Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı , Oda ve yurtların emzirme odalarında her
10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulmak zorundadır
167)Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu
işverenler veya işveren vekilleri, hangi sıklıkla toplanarak bu yerlerin
yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar?
A)yılda bir kez
B)ayda bir kez
C)altı ayda bir kez
D)üç ayda bir kez
Ayda bir kez toplanırlar. Cevap B
168)
İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma
tarihinden itibaren en geç ……….. gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim
Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
gönderirler.
A)10 B)15 C)30 D)90
CEVAP C .30 gün içinde
169)Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?
A) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.
B) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması
sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir.
C) Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş
makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.
D) Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan
85 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
Cevap D
Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80
dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
170) Gebe,emziren veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?
A) Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla
kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz.
B) Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen
çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni
doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır
C) Gebe, yeni doğum yapmışve emziren çalışanın, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup1,grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik
etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır.
D) Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon
kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.
Cevap C
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın,
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve
grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve
işlerde çalıştırılmaları yasaktır.
171)Oda ve yurtlarda bulunacak niteliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak,
yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur
A) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare,
hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması
gerekir
C) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10
yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği
lavabolar bulunması gerekir.
D) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri
doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde olur
CEVAP D
Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur
172)Oda ve yurtlarda bulunacak niteliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak,
yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur
A) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare,
hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması
gerekir
C) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği
lavabolar bulunması gerekir.
D) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri
doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde olur
CEVAP D
Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur
173)(MAYIS 2012 A SINIFI) Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e
göre gebe işçinin çalıştırıldığı yerdeki en düşük maruziyet etkin değeri olan
gürültü seviyesi ne olmalıdır?
A) 87 dB (A) B) 85 dB (A) C) 80 dB (A) D) 75 dB (A)
Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin,en
düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
Cevap C
bu arada gürültü ile çıkmış örnek soruları vermemişim onlarıda ekliyorum
174)(AĞUSTOS 2013 B sınıfı)Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda
bulunmanın neden olduğu sorunlardan biri değildir?
A)Kişilerarası iletişim güçlüğü B)Hipotansiyonb C)İş kazası D)Çarpıntı
CEVAP B
175) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve
duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması”ne tür bir risk kontrolüdür?
A)Gürültünün alıcıda kontrolü
B)Planlama ile gürültü kontrolü
C)Gürültünün kaynağında kontrolü
D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
CEVAP D
176) (MAYIS 2013 A sınıfı) Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde,
gürültü derecesi kaç desibelde, işverence işçilere başlık, kulaklık veya kulak
tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilmesi gereklidir?
A) 87 desibel B) 90 desibel C) 95 desibel D) 98 desibel
Cevap C …….. 95db
Gürültü yönetmeliğine göre 85 Db olması lazım.
Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde...............95 db
yazıyor tüzükte yönetmelikte ise böyle bir ayrım göremedim.
177) (MAYIS 2013 A sınıfı) Gürültü maruziyetine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gürültü ölçümlerinde, kişisel maruziyet değerlendirilmelidir.
B) İşçinin maruziyeti hiçbir koşulda maruziyet sınır değerini aşmamalıdır.
C) Kişisel maruziyetin belirlenmesinde, maruziyet etkin değerleri yönünden kişisel
koruyucuların
etkisi dikkate alınmaz.
D) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak
koruyucularının koruyucu etkisi dikkate alınmaz
CEVAP D.
178) (MAYIS 2013 B sınıfı) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve
tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı
etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?
A) 60 dB B) 80 dB C) 100 dB D) 120 dB
CEVAP B 80 Db
179)(MAYIS 2013 B sınıfı) İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli
değildir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)İşyerinde ölçü yapılacak yerler işverenin isteğiyle belirlenecektir.
B)Kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde
olacaktır.
C)Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, ölçme uygulamalarına bağlı olan ölçüm hataları
dikkate
alınacaktır.
D)Kullanılan yöntemler ve aygıtlar, mevcut koşullara, özellikle de ölçülecek olan
gürültünün özelliklerine, maruziyet süresine ve çevresel faktörlere uygun olacaktır.
CEVAP A
180) (MAYIS 2013 B sınıfı) Çalışanın mesai süresince maruz kaldığı gürültü
düzeyini analiz etmek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Higrometre B)Gürültü ölçer C)Gürültü dozimetresi D)Entegre ses düzeyi ölçer
CEVAP C
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi
Gazete Tarihi:12.08.2013Resmi Gazete Sayısı:28733
181)Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana
getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda
karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelere ne
denir?
A) Alerjik madde B) Aşındırıcı madde C) Kanserojen madde D)Toksik
madde
CEVAP A
Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan
maddeleri
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden
olabilenmaddeleri
182) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşükKaynama noktasına
sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile
temasındayanabilen, gaz haldeki maddeler nelerdir?
A) Çok kolay alevlenir madde
B) Alevlenir madde
C) Kolay alevlenir madde
D) Aşındırıcı madde
Cevap A Çok kolay alevlenir madde
Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki
maddeleri
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden
olabilen maddeleri
Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava
ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş
kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının
uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi
veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya
nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan
maddeleri
183)Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan
……….cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısına solunum
bölgesi denir.
A) 20 B)30 C)40 D)50
Cevap 30 cm bölge
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
184)hangi tanım yanlış verilmiştir?
A)Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede,
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun
zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını
B) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri
yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden
olan maddeleri
C) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,deri yoluyla emildiğinde insan
sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri
D)Mutajen madde:Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de
temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri
CEVAP D ..tanım oksitleyici maddenin tanımı
Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde
kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek
madde veya müstahzarları,
185)Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesindeki
hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
B) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
C)Çalışanların cinsiyeti ve yaşları
D) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
CEVAP C
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen
hususlar özellikle dikkate alınır:
a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.
ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır
değerleri.
e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri
ile etkileşimleri.
186)Bilimsel araştırma ve deneylerde, yan ürünlerde veya atık maddelerde
bulunan maddelerin ayrılması işlerinde, teknoloji gereği ara madde olarak
kullanılması zorunlu olan üretimlerde kullanılacak yasaklanmış
kimyasalların kullanımı için Bakanlıktan izin istenir. İznin istenirken
hangisi belirtilmez?
A) İzin isteme nedeni
B) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
C) Çalışacakların sayısı
D) Çalışacakların cinsiyeti ve yaşları
CEVAP D
İzin listesi:
*İzin isteme nedeni
* Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları
* Çalışacakların sayısı
* Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler
* Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler
187)Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış,
zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu …….… mg/m3ten fazla ise, tıbbi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
gözetim yapılır.
A) 0.075 mg/m3 B) 0.15 mg/m3 C) 0.05 mg/m3 D) 0.10 mg/m3
CEVAP A 0.075 mg/m3
188) Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi ……………….
kandan fazla ise tıbbi gözetim yapılır.
A) 15μg Pb/100 ml B) 20μg Pb/100 ml C) 50μg Pb/100 ml D) 40μg Pb/100 ml
Cevap C 40μg Pb/100 ml
189)Yasak Uygulanmayacak Limit Değeri ağırlıkça %1 olan kimyasallardan
hangisi yanlış verilmiştir?
A) 2-naftilamin ve tuzları
B) Trietilamin
C) Benzidin ve tuzları
D) 4-aminodifenil ve tuzları
CEVAP B
%1 yasak uygulanan kimyasallar 2-naftilamin ve tuzları, Benzidin ve tuzları,
4-aminodifenil ve tuzları ve 4-nitrodifenil
not aralık sınavında benzidin ve tuzlarının oranı sorulmuştu....0.1
190)40 m3 hacimli sıvı Oksijen tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan
yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?
A)1m B) 2m C)3m D)4m
Oksijen tankları için:
0-10 m3 ……………… 1metre
11-50 m3 …………… 2metre
51-100 m3 ……………3 metre
101-200 m3 ………… 4metre
201-10000 m3 ……………… 5metre
bu sene 4 metre soruldu
191)175 m3 hacimli sıvı argon tankları için Vana, flanş gibi ek yeri olmayan
yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile arasındaki uzaklık nedir?
A)1m B) 2m C)3m D)4m
Cevap 2 metre
Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:
0-100 m3 ……………… 1metre
101-600 m3 …………… 2metre
601-1000 m3 ……………3 metre
1001-3000 m3 ………… 4metre
3001-10000 m3 ……………… 5metre
192)Ağır metallerden olan kurşun ile çalışmalarda çalışanların sağlık
muayene sıklığı hangisidir?
A) 1 ay B)3 ay C)6 ay D)12 ay
CEVAP 3 ay
193)Ohsas 18001 e göre her kuruluş her yıl .................geliştirilmiş iş
emniyet denetlemesi yapmalıdır (ASA)
A) 30 B)40 C)50 D)60
CEVAP 50
194) ticari adı tuz ruhu olan kimyasal hangisidir?
A)SÜLFÜRİK ASİT
B)HİDROKLORİK ASİT
C)BAKIR SÜLFAT
D)NİTRİK ASİT
CEVAP B
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
195)(ağustos 2013 A SINIFI)Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı
ortam havasında bulunmasına izin
verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını
bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?
A) ESD Değeri
B) TLV STEL Değeri
C) NIOHS REL Değer
D) MAK (MAC) Değeri
CEVAP D MAK (MAC) Değeri
TLV STEL: (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bir çalışma gününün
herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman ağırlıklı
ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve
bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ard arda gelen maruziyetler
arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.
ESD: (Eşik Sınır Değerleri )Kimyasallar için işyeri ortam havasında
bulunmasına izin verilen, bütün işçiler için uzun süreli ve tekrar eden
maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerlerdir.
NIOSH REL Değeri : NIOSH tarafından belirlenen ve bir kimyasalın işyeri havasında
bulunan miktarına ilişkin Önerilen Maruziyet Seviyesi değeridir.
1.
195)(ağustos 2013 A SINIFI)Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde
kapalı ortam havasında bulunmasına izin
verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını
bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?
A) ESD Değeri
B) TLV STEL Değeri
C) NIOHS REL Değer
D) MAK (MAC) Değeri
CEVAP D MAK (MAC) Değeri
CEVAP D MAK (MAC) Değeri
TLV STEL: (Eşik Sınır Değer - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı) Bir çalışma
gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık zaman
ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun
olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ard arda
gelen maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.
ESD: (Eşik Sınır Değerleri )Kimyasallar için işyeri ortam havasında
bulunmasına izin verilen, bütün işçiler için uzun süreli ve tekrar eden
maruziyetler sonucunda ters etki göstermediğine inanılan değerlerdir.
NIOSH REL Değeri : NIOSH tarafından belirlenen ve bir kimyasalın
işyeri havasında bulunan miktarına ilişkin Önerilen Maruziyet Seviyesi
değeridir.
196)(ağustos 2013 A SINIFI) Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde
hangisidir?
A)Uçucu organik solventler (VOC)
B)Poliklorür bifeniller (PCB)
C)Benzen
D)Toluen
ATIK YAĞLAR: Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
197)(ağustos 2013 A SINIFI) solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve
benzerlerinden mamul eşya imalat sanayinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı
maddelerin içinde bulunan benzen miktarı % kaçtan fazla olamaz?
A) % 0.1 B) % 0.5 C) % 1 D) % 2
CEVAP %1 C
198)(ağustos 2013 A SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Cıva
miktarı nedir?
A)0,050 miligram/metreküp
B)0,075 miligram/metreküp
C)0,085 miligram/metreküp
D)0,100 miligram/metreküp
cevap B
199)(ağustos 2013 B SINIFI) I- Müsaade edilen azami konsantrasyon
II- 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer
III- 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman
ağırlıklı ortalama
ifadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle gösterilir?
A) MAC değer, STEL değer, TWA değer
B) TWA değer, STEL değer, MAC değer
C) STEL değer, TWA değer, MAC değer
D) MAC değer, TWA değer, STEL değer
200)(ağustos 2013 B SINIFI) Anaerobik bozulmanın yer aldığı lağım
çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A)Nitrit, Nitrat
B)Asetilen, Etan
C)Karbonmonoksit
D)Hidrojen sülfür, Metan, Amonyak
CEVAP D
201)(ağustos 2013 B SINIFI) işyeri havasında izin verilen maksimum Kurşun
miktarı nedir?
A) 0,25 mg/m3 B) 0,20 mg/m3
C) 0,15 mg/m3 D) 0,10 mg/m3
CEVAP C 0,15 mg/m3
202 (MAYIS 2013 A SINIFI) Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile
çalışmalarda, aşağıdaki durumların hangisinde tıbbi gözetim yapılacaktır?202)
A)İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 70µgPb/100 ml kandan fazla ise
B) İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40µgPb/100 ml kandan fazla ise
C) Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı
ortalama konsantrasyonu 0.15 mg/m3’ten fazla ise
D) Havadaki kurşunun, haftada 45 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı
ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3’ten fazla ise
Cevap B 40µgPb/100 ml
203)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal ortam faktörlerinde yer alan 15 dakikalık
sürede maruz kalınan ve aşılmaması gereken limit değeri ifade eden kısaltma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MSDS B) TWA C) STEL D) TLV
Cevap C ….STEL değeri
204)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya
mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması gereken önlemlerden değildir?
A)İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş
için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçilere belirli aralıklarla
izin verilecektir.
C)Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza
indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol
önlemleri alınacaktır.
D)Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi
veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde yapılacaktır.
CEVAP B
205)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen mesleki maruziyet
değerlerine (8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan
zaman ağırlıklı ortalama, mg/m3 göre) aşağıda verilen maddelerin mesleki
maruziyet değerleri aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru
sıralanmıştır?
1- Nikotin
2- Kümen
3- Amonyak
4- İnorganik kurşun
A) 4 - 1 - 3 - 2
B) 4 - 3 - 2 - 1
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 3 - 4 - 1 – 2
Nikotin 0.5 mg/m3
Kümen 100 mg/m3
Amonyak 14 mg/m3
İnorganik kurşun 0.15 mg/m3
CEVAP A
206)(MAYIS 2013 A SINIFI) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in eklerinde verilen vana, flanş gibi
ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı
arasındaki uzaklıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tank kapasitesi(m3) Uzaklık (m)
A) 0-10 2
B)11-50 3
C)51-100 4
D)201-10000 5
CEVAP D
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28730
tanımlar daha önce yukarıda tarafımdan sorulmuştu.mutajen,kanserojen..
207) benzenin mesleki maruziyet derecesi kaç ppm dir?
A)1 B) 2 C)3 D)5
BENZEN: 1ppm ve 3.25 mg/m3
208)Sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet derecesi kaç mg/m3 dir?
A)1 B) 2 C)3 D)5
Cevap 5 mg/m3
209)İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların
sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça
istendiğinde,
işverenin vereceği bilgilerde hangisi yoktur?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) İkame yapılıp yapılamadığı
B) Maruziyetin türü ve düzeyi
C) Maruz kalan çalışan özel risk gruplarının sayısı
D) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin
kullanılma nedeni
CEVAP C
VERİLECEK BİLGİLER:
* İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu
maddelerin kullanılma nedeni
* Maruziyetin türü ve düzeyi
* Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı
* Maruz kalan çalışan sayısı.
*Alınan koruyucu önlemler.
* Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
* Maruziyetin türü ve düzeyi.
*İkame yapılıp yapılamadığı.
210)
(ağustos 2013 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kanserojen veya
mutajen maddelerin kaynağından .......... veya diğer yöntemlerle çalışılan
ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde
yapılacaktır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)lokal veya genel havalandırma sistemi
B)kimyasal, biyolojik
C)uygun ventilasyon
D)uygun aspirasyon
CEVAP A
211)
(ekim 2012 A SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-III’ünde mesleki maruziyet
sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)Kurşun - Vinilklorür monomeri - Formaldehit
B)Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
C)Sert ağaç tozları - Benzen - Formaldehit
D)Benzen - Kadmiyum – Kurşun
CEVAP B Benzen - Vinilklorür monomeri - Sert ağaç tozları
212)
(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre benzenin mesleki maruziyet
sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 mg/m3 B) 1.25 mg/m3 C) 3.25 mg/m3 D) 3.75 mg/m3
CEVAP C 3.25
213)
(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda risk
değerlendirmeen az kaç yılda bir yenilenmelidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5
cevap b
Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışma çok tehlikeli
olduğundan yeni yönetmelikte direkt belirtilmediğinden 2 yıl
oldu.
214)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e
göre Risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden biri değildir?
A)Maruziyetin şekli
B)Maruziyetin süresi
C)Maruz kalanın yaşı
D)Maruziyetin miktarı
CEVAP C
215)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz
ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu
hızlandıran madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutajen B) Kanserojen
C)Toksik D) Kimyasal
CEVAP A.mutajen maddenin tanımı
216)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenin yetkili kurumlara vermesi gereken
zorunlu bilgilerden birisi değildir?
A)Maruz kalan işçi sayısı
B)Maruziyet şekli ve süresi
C)Alınan koruyucu önlemler
D)Maruz kalanların cinsiyet dağılımı
CEVAP D
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:24.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28717
217)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarına
dair yönetmelik 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde kaç yaşını
Doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar?
A)14 B)16 C)18 D)21
CEVAP C 18 yaşını
218)Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında kaç saatten
fazla çalıştırılamaz.?
A)4.5 B)7.5 C) 8 D)11
7.5 saatten fazla çalıştırılamazlar
219)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe
başlamadan önce, gece
postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu
…………………… alınır.
A)aile hekimi
B)iş yeri hekimi
C)sağlık ocağı
D)tam teşekküllü hastane
Cevap B iş yeri hekimi
220)Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden
itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden
başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla
…………………. süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.
A)1 yıl B)6 ay C)3 ay D)16 hafta
Cevap A…. 1 yıl çalıştırılamazlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
221)
Gece postalarında emziren kadın çalışanlarda 1 yıl çalıştırılamama süresi,
anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli
işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde ne kadar daha
uzatılabilir?
A)1 yıl B)6 ay C)3 ay D)16 hafta
Cevap B…. 6 ay daha uzatılabilir
222)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- İşyeri hekimi
II- Sağlık ocağı
III- Hükûmet veya belediye doktorları
Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan
önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları
nereden/nerelerden alınır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II
CEVAP D
223)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla
tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum
tarihinden başlamak üzere ........... süre ile gece postalarında
çalıştırılamazlar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru
tamamlamaktadır?
A) üç ay B) altı ay C) sekiz ay D) on iki ay
CEVAP D Yeni yönetmeliğe göre 1 yıl (eskiden 6 aydı)
yönetmeliğe göre
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren
doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak
üzere kendi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece
postalarında çalıştırılamazlar.
224)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak
Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı
gece postasında çalışma istekleri, işverence, ..........”cümlesindeki boşluğa,
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)karşılanmamalıdır.
B)olanak oranında karşılanır.
C)kesinlikle karşılanmak zorundadır.
D)dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.
Cevap B
İlgili kısım yeni yönetmelikte şu şekilde;
Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde
çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece
postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
225)
(EKİM 2012 A SINIFI) “İş Kanunu’nda tanımlanan gece dönemine denk
düşen saatler arasındaki işçi postalarında, ……………... çalıştırılmaları
yasaktır.” ifadesindeki
boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
I- çocuk işçilerin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
II- kadın işçilerin
III- genç işçilerin
B) I ve III A) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve II
CEVAP B..
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28717
226) Elle taşıma işleri Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek
sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle ..……………… incinmelerinden, çalışanların
korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.
A)sırt ve ayak B)kafa ve bel C)el ve kol D)sırt ve bel
CEVAP D. Özellikle sırt ve bel incinmeleri
227.Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre hangisi elle taşıma işi
değildir?227)
A) yükün kaldırması B) yükün indirilmesi
C) yükün çekilmesi D) Konveyörle yük taşınması
CEVAP D
Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi,
çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun
olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle
sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder
228)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre yükle ile ilgili risk faktörlerinden
değildir?
A) Yükün özellikleri
B) Fiziksel güç gereksinimi
C) Çalışma ortamının özellikleri
D)Psikolojik gereksinimler
Yükle ilgili risk faktörleri:
*Fiziksel güç gereksinimi
* Yükün özellikleri
* Çalışma ortamının özellikleri
* İşin gerekleri
229)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre işin gerekleri ile ilgili risk
faktörlerinden değildir?
A) Yetersiz ara ve dinlenme süresi
B) Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
C) Sıcaklık, nem veya havalandırma şartları
D) İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
CEVAP C… Çalışma ortamının özelliklerine girmektedir
230)İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum
yüksekliği kaç metredir?
A)6 B)5 C)4 D)3
CEVAP D ..3 metre
231)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre bireysel risk faktörlerinden
değildir?
A) Çalışanların yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması
B)Çalışanların Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları
C)ÇalışanlarınYeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
D)Çalışanlar için yetersiz ara ve dinlenme süresi
CEVAP D. İşin gerekleri ile ilgili
232)Elle kaldırma hakkındaki hükümler ILO sözleşmesinin kaçıncı
maddesinde yer alır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
a) 155 b) 160 c) 127 d) 177
cevap c 127 nolu
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE AÇIKLAMALARI
233)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı
II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun
süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı
III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını
gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı
IV- Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı
Seyfi Bey’in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi
riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`nde yer alan yükle ilgili risk
faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol
etmesine gerek yoktur?
A) I ve IV B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız IV
Çalışma ortamının özellikleri
- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte
değil ise,
- Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma
tehlikesi varsa,
- Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir
yükseklikte veya uygun
Bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
-İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip
kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,
bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.
Fiziksel güç gereksinimi
İş;
- Çok yorucu ise,
- Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel
incinmesi riskine neden olabilir
Yükün özellikleri
Yük;
- Çok ağır veya çok büyükse,
- Kaba veya kavranılması zorsa,
- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya
bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek
yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
incinmesi riskine neden olabilir.
İşin gerekleri:
- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık
veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
- Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
-İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen
çalışma temposu.
234)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk faktörleri arasında yer almaz?
A)Yükün özellikleri
B)Fiziksel güç gereksinimi
C)Çalışma ortamının özellikleri
D)Bireysel yetenek ve kabiliyetler
CEVAP D.açıklama bir önceki soruda mevcut
235)
(MAYIS 2013 A VE B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?
A)İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
B)İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması
C)İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması
D)İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
CEVAP D
BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ
- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
236)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma Yönetmeliği’ne
göre elle taşınması sonucu sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek
yüklerin özelliklerinden
değildir?
A)Yükün çok ağır veya çok büyük olması
B)Yükün yanıcı madde içeriyor olması
C)Yükün dengesiz olması veya taşınırken içindekilerin yer değiştiriyor olması
D)Yükün bir çarpma hâlinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde olması
Cevap B.açıklama bir önceki sorularda mevcut
237)
(EKİM 2012 B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden değildir?
A) İşçilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi
B) İşyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak
C) İşçi temsilcilerinin elle taşıma işlerinden muaf tutulması
D) İşçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
CEVAP C
238)
(EKİM 2012 B SINIFI)
Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşımada, kaldırılabilecek
en büyük sınır değerin belirlenmesinde dikkate alınacak temel faktörlerden
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
birisi değildir?
A)Yükte tutmaya yarayacak kulpların bulunup bulunmaması
B)Yükü kaldıracak işçinin yaşı ve cinsiyeti
C)Yükün katı veya sıvı olması durumu
D)Yükün geometrisi
Cevap C
İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VEGÜVENLİK
ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:17.07.2013Resmi Gazete Sayısı:28710
239)
İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği hangilerinde uygulanmaz?
I. İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının
içindeki iş yerlerinde
II. Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
III. Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
IV. Balıkçı teknelerinde
A)Yalnız IV B)III ve IV C)I,III ve IV D)hepsi
Cevap D hepsi.
Yönetmeliğin uygulanmadığı yerler:
-İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma
araçlarının içindeki iş yerlerinde,
- Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
- Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
- Balıkçı teknelerinde,
- Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri
hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina
ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından
etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile
iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde
olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında,
uygulanmaz.
240)
İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliğinde yer alan hususlarda açıklayıcı bir
hüküm bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) İlgili Türk standartları
B) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar
C) Avrupa standartları
D) DIN standartları
Cevap D
241)
Acil çıkış kapısı ve yolları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında
çıkışı önleyecek hiçbir engelbulunmaz.
B) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne,
kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre
belirlenir.
C) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde
olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner
kapılar kullanılabilir.
D) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol vekapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.
CEVAP C . Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Acil
çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca
açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil
çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılabilir.
YANLIŞ
**************************
Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu
kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
YANLIŞ
242)
Kapı ve girişler için hangisi yanlıştır?
A) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli
malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.
B) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden
açılabilir özellikte olur.
C) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur
D) Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı
tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
Cevap D. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı
tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.
243)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından
gerekli hallerde veya ………... ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş
yerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır.
A)10 B)30 C)50 D)100
10 ve daha fazla çalışan için dinlenme yeri yapılır. CEVAP A
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
244)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin
havalandırması ile
ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A)Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların
yaptıkları işin dikkate alınması
C)Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve
fena kokular ortam dışına atılması
D)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere
yaptırılması
CEVAP C. Cebri(mekanik) havalandırma ile atılır
245)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre üretim alanının termal
konfor şartlarını iyileştirmek için Salim Bey’in vereceği aşağıdaki
önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A)Çalışanların fiziksel durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
B)Çalışanların psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
C)Pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek
şekilde olması sağlanır.
D)Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekli ve çalışanların harcadıkları güç yerine,
kendilerini rahat hissedecekleri sıcaklığa göre lokal olarak ayarlanmalıdır.
246)
(MAYIS 2013 A SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki yükleme yerleri ve
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
rampaları aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmamalıdır?
A)Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır.
B)Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır.
C)Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.
D)Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde sadece bir çıkış yeri yapılacaktır
CEVAP D.
Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun
olması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde
en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin
üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da
çıkış yeri bulunması sağlanır.
247)(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?
A)Balıkçı teknesi
B)Petrol çıkarma işyerleri
C)Metal atölyesinde yer alan bürolar
D)İşyeri dışında kullanılan taşıma araçları veya araçların içindeki işyerleri
CEVAP C
248)
(EKİM 2012 B SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki soyunma yerleri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş
elbiseleri ile harici elbiselerin saklanabilmesi için, elbise dolapları tek bölmeli olacaktır.
B)Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli
sayıda oturma yeri bulunacaktır.
C)İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.
D)Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır
249)
(MAYSI 2012 B SINIFI)
I- Yapılan işin niteliği
II- İşyerinin büyüklüğü
III- Çalışan sayısı
IV- Üretimde kullanılan makinelerin fonksiyonu
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
İlişkin Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri acil çıkış
yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde dikkate
alınmalıdır?
A) Yalnız III B) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve III
CEVAP D
Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine,İş yerinin büyüklüğüne,
kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre
belirlenir.
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT
VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:16.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28709
250) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işlerden
hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurşun işleri
B) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
C) Alüminyum işleri
D) Cıva işleri
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az
çalıştırılabileceği işler:
-Kurşun işleri
- Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
- Cıva işleri
- Karbon sülfür işleri
- İnsektisitler
251)Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış,
geçiş dâhil) için derinlik, basınç ve çalışma saatleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2
basınçta 7 saat
B) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2
basınçta 6 saat
C) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2
basınçta 5 saat
D) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 2 saat
Cevap D…
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
İlave olarak Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan
derinliklerde 1/2 saattir
252)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az
çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ve
elementer cıva bulunan
ocaklarda görülen işlerde maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP 6 saat…C
253)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi
buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair
yönetmeliğe göre kurşun izabe fırınlarının teksif
odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde
maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP D……….. 4 saat.
254) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi
buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair
yönetmeliğe göre Karbon sülfürden etkilenme
tehlikesi bulunan işlerde maksimum çalışma saati
nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP C……….. 6 saat.
255) Sağlık
kuralları bakımından günde azami yedi
buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair
yönetmeliğe göre karbamatlı ve organik fosforlu
insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
hazırlanması ve uygulanması işlerinde maksimum
çalışma saati nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP C……….. 6 saat.
256)
Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az
çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat
çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cam sanayii işleri
B) Karbon sülfür işleri
C) Cıva sanayii işleri
D) Çimento sanayii işleri
CEVAP B…Karbon sülfürde maksimum 6 saat çalışılabilir.
257)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az
çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat
çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cıva işleri
B) Döküm sanayii işleri
C) Çinko sanayii işleri
D)Kaynak işleri
Cevap A .Civa işleri maksimum 6 saat
Görüldüğü üzere kaynak işlerinde maksimum çalışma süresi
nedir diye soru gelirse cevap 7.5 saat olur.
258)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az
çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat
çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gürültülü işler
B) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
C) İnsektisitlerle yapılan işler
D) Yeraltı işleri
Cevap C. İnsektisitlerle yapılan işler 6 saat
259)
Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az
çalışılmasına dair yönetmeliğe göre gürültü düzeyi en yüksek maruziyet
etkin değeri kaç dB olan işlerde maksimum 7.5 saat çalışılabilir?
A)80 Db B)85 Db C)87 dB D) 90 dB
HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28698
260)İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?
A) Gıda üretim ve perakende işyerleri
B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
C) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri
D)yer altı madencilik ve sondaj işleri
CEVAP D
Bu yönetmelik Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz
Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
- Gıda üretim ve perakende işyerleri.
-İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
üretimini yapan iş yerleri.
- Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing
yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
- Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
- Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen
diğer iş kolları.
261)
Genel Müdürlük, işkollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen hijyen
eğitim içeriklerini eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini
sağlar. Eğitimler kaç saatten az olamaz?
A) 12 B) 10 C)8 D)6
CEVAP C 8 saatten az olamaz
262)
Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının
gruplandırmasını yapmak, işkollarının yapısına uygun olarak eğitimleri
planlamak ve iş kollarının
durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur. hangisi
komisyon üyesi değildir?
A) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
B) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları
ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları
uzmanı.
C)Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan
birer temsilci
CEVAP C. enerji bakanlığı yok
Diğer şıklara ilaveten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir
veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü
mezunu).
263)Hijyen üç farklı şekilde kontrol edilmektedir. hangisi yanlıştır?
A) Personel Hijyeni
B) Biyolojik Hijyeni
C) Ortam Hijyeni
D) Ürün Hijyeni
CEVAP B
264)Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılmasında hangisi yoktur?
A) Kimyasal Tehlikeler
B) Ergonomik Tehlikeler
C) Fiziksel Tehlikeler
D) Psikolojik Tehlikeler
Cevap D
TEHLİKELER:
* Kimyasal Tehlikeler
* Ergonomik Tehlikeler
* Fiziksel Tehlikeler
* Biyolojik Tehlikeler
psiko-sosyal tehlikeler
265)Hangisi ergonomik tehlikelerden değildir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)gürültülü ortam
B) ağır kaldırma
C) tekrarlanan hareketler
D) monotonluk
Cevap A
Ergonomik Tehlikeler
- Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma,
uygunsuz veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama,
doğrudan basınç veya aşırı güç uygulama gibi).
- Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).
266)Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin, olası veya pratik
olmadığı durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar vb.'nin işyerine
yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir. Hangisi bu yöntemlerden
değildir?
A) Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
B) Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek
C)Kişisel koruyucu kullanmak
D) Islak (yaş) yöntem uygulamak
Cevap C.
Yöntemler:
1. Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak
(tecrit etmek).
2. Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı
duruma getirmek.
3. Islak (yaş) yöntem uygulamak.
4. Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma
ortamından uzaklaştırılması.
5. İşçi eğitimi
267)fiziksel nedenlerle karşılaşılabilecek hastalıklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
A)Kas-iskelet sistemi hastalıkları
B)İşitme sorunları
C)Malignite
D)Brusellozis
CEVAP D..biyolojik nedenler
HİJYEN İLE İLGİLİ ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
267)
(ARALIK 2013 A SINIFI)“İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde ilk iş hijyeni laboratuvarı meslek hastalıkları hastanelerinde kurulmuştur.
B) Muayene sonrasında çalışana sunulan öneriler kişinin özel eğilimlerini göz önünde
bulundurmalı ve tüm somut sağlık sorunlarına yönelik olmalı, ayrıca iş hijyeni ve sağlıklı
davranış biçimi ile ilgili genel önerileri de içermelidir.
C) Kaynak işlerinde buhar ve dumanları hava yolu ile alındığından dolayı, kaynak
buharlarının uygun iş hijyeni ve havalandırma sağlandığında, müköz membranlar, bronş
sistemi veya akciğerler üzerinde genellikle kimyasal tahriş edici veya toksik etkisi yoktur.
D) “İş hijyenisti sertifikası”nı almak isteyenlerin; eğitim kurumlarının düzenlediği
uzaktan ve teorik eğitimi tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
düzenlediği sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
cevap D
268)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için
yapılan işlemleri kapsar.
B)Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün
çalışmaları kapsar.
C)Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.
D)İşyerinde temizlik için yapılan çalışmalara denir
CEVAP A
bu yönetmlikte bu kadar
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28695
269)Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre
aşağıdakilerden hangileri yönetmelik kapsamına girmez?269)
I. Spor ekipmanı
II. Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
III. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde
kullandıkları ekipman
IV. Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman
V. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin
sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları
kişisel koruyucular
A)HEPSİ
B)I,II,III ve V
C) II,III ve V
D) III ve V
CEVAP A . HEPSİ…Bunlara ilaveten
* Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden
taşınabilir cihazlar
* Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere
yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar
http://www.isgforum.net/
270)
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun
olur.
B) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık
durumuna uygun olur.
C)kişilere göre değişkenlik gösterir.
D) uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu
bulundurulur.
CEVAP C ..
Doğru şıklara ilave olarak:
-İşyerinde var olan koşullara uygun olur.
-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar .
271)Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel
koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak sınıflandırılır?271)
B)Kategori 1A)Kategori 0 C) Kategori 2 D) Kategori 3
CEVAP A. kategori 0
272)Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde
kullanılır?
A)Toplu korunma önlemleri alınmışsa
B)Riskler önlenmişse
C)Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
D) Teknik tedbirler yetersizse
CEVAP D
273)
Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul
edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede
düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel
koruyucu donanımlar hangi kategori olarak sınıflandırılır?
A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3
CEVAP B. kategori 1
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Kategori 1,2,3 olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi,
üreticinin sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına
göre yapılır
Kategori 2:Kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu
donanımlar, kategori-II olarak sınıflandırılır.
274)
Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının
zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike
oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak
derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık
yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori kaç olarak sınıflandırılır?
A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3
CEVAP D. kategori III
275)
İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar) ve tüm
göz koruyucuları ile filtreleri hangi kategoridendir?
A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3
CEVAP C. kategori 2
Kategori I örnekler:
-Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri
- Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş
göz koruyucuları ve filtreleri
- Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç)
- Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp
üretilmiş giysiler
- Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı
koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya
ayrılabilir) aksesuarlar
Kategori II örnekler:
-Spor kaskları dahil tüm baretler
- Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler
ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
- Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel
olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve
ayrılabilir) aksesuarlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
- Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp
üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir)
aksesuarlar.
Kategori III örnekler:
- Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı kkd
-Elektrik risklerine karşı karşı kkd
- Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlayan kkd
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
276)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına
elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma
süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini
taşımalıdır?
A)Karbon monoksit maskesi B)Gaz ve toz filtreleri
C)Toz maskesi D)Toz bez
CEVAP A
277)(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği’nde yer alan “Kullanıcının dış radyoaktif
ışımadan tamamen korunması veya bunun sağlanamaması
hâlinde radyasyonun etkisinin yeterli derecede azaltılması
amacıyla kullanılan KKD’ler, öncelikle ......... gibi zayıf
elektron veya X, ......... gibi zayıf foton radyasyonuna karşı
koyacak şekilde tasarlanmalıdır.” ifadesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) beta / gama B) proton / gama C) beta / nötron D) proton /
nötron
CEVAP A
278)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit
yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?
A)Sıvı aerosollerden korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi
koruyucuları
B)Kimyasal maddelere karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)Seyreltik deterjan çözeltisine karşı kullanılan eldivenler
D)Elektrik tehlikesine karşı kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar
CEVAP C
*Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı
……..kategori III
* Kimyasal maddelere karşı…………… kategori III
* Seyreltik deterjan çözeltisine karşı……..kategori I
* Elektrik tehlikesine karşı…………… kategori III
279)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan
koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı
ve tasarlanıp yenisi uygulanmalıdır.
CEVAP D
280)
(ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma
süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin
özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak
belirlenir.
II- Tüm kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde var olan koşullara uygun
olur.
III- Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda
birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren
durumlarda, yalnız en yüksek riske karşı koruma sağlayan kişisel koruyucu
donanım kullanılır.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
Yönetmelik’e göre, yukarıda kilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
CEVAP B I ve II
281)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
(ARALIK 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, kişisel koruyucu donanımların
bakım, onarım ve periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi ne uygun
olarak yapılır?
A)Risk değerlendirmesine
B)CE ve AT Uygunluk Beyanı’na
C)İmalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna
D)İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hazırladığı kullanım kılavuzuna
CEVAP C
282)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu
donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; ..........,
maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel
koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir” cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) riskin derecesi B) kullanım saatleri C) maruziyet şiddeti D) koruyucu
donanımın malzemesi
CEVAP A
283)
AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel
koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde
.......... ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) CE işareti B) Garanti belgesi C) Tip onayı belgesi D) TSEK belgesi
CEVAP A.
284)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel
koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar
işyerinde var olan ............. uygun olur” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A )kalite yönetim sistemine B)KAİZEN sistemine C)OHSAS 18001’e
D)koşullara
CEVAP D
http://www.isgforum.net/
285)
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu
donanımlar, ................... ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun
olarak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılanyere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)istisnai
B)kişisel durumlar
C)bu yönetmelikte belirtilen şartlar
D)alternatifleri bulunmaması durumu
286)
MAYIS 2013 A)Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım olarak
kabul edilebilir?
A) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman
B) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
C) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar
D)Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için
gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir
parçalar
287)
(MAYIS 2013 A) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre,
onaylanmış kuruluşun kişisel koruyucu donanımların
belgelendirilmesindeki rolü nedir?
A)Üreticinin başvurması durumunda, AT Tip inceleme belgesi düzenleyerek
ürünün belirtilen kategoride gereken sağlık ve güvenlik şartlarını
karşıladığını ve teknik düzenlemesine uygun olduğunu onaylar.
B)Faaliyet gösterdiği ülkedeki kişisel koruyucu donanım imal eden üreticiler
ile görüşerek ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun
üretilmesini sağlar, güvenli ürün üretiminin devamlılığını kontrol eder.
C)Ürüne ilişkin gerekli tüm testleri yaparak ürünün güvenli ve mevzuata
uygun üretildiğini belgelendirir ve CE belgesi verir.
D)Kişisel koruyucu donanıma ilişkin uygunluk beyanı düzenler ve ürünün
güvenli olduğuna dair tüm sorumluluğu üstlenir.
CEVAP A
288)
(MAYIS 2013 B)Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu
donanımlardan değildir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Hava basıncı, 1 atm açık hava basıncı veya daha yüksek hava basıncı ile
kıyaslanabilen yüksek basınçlı ortamlarda kullanılacak acil durum
ekipmanları
B)Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da
radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi
koruyucuları
C)Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma
sağlayan araçlar
D)Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar
CEVAP A
289)
(EKİM 2012 A ) AT Uygunluk Beyanı ile AT Tip inceleme belgesini
düzenleyen kişi ya da kurumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile
verilmiştir?
A) Üretici, Onaylanmış kuruluş
B) Üretici, Uygunluk değerlendirme kuruluşu
C) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Onaylanmış kuruluş
D) Onaylanmış kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
CEVAP A
290) (EKİM 2012 A ) Ortamda bulunan gazın izin verilen sınır değerlerin
üstünde olması ve ortamdaki oksijen miktarının yetersiz olması durumunda
aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisinin kullanılması
uygundur?
A) Tam yüz toz maskesi
B) Yarım yüz gaz maskesi
C) Aktif karbonlu toz maskesi
D) Temiz hava beslemeli maske
CEVAP C
291)(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde
daha
tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.
CEVAP
292)
(EKİM 2012 B ) Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
B) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeyeuygun olacaktır.
C) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
D) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde
daha tehlikeli görülen risk dikkate alınacaktır.
CEVAP D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
293) İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet
gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara ne
denir?
A)İş kazası B)doğal afet C)acil durum D)olağanüstü durum
CEVAP C
294)Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverenin
sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş
sağılığı ve güvenliği uzmanının işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlamasını ve gerekli
düzenlemeleri yapmasını sağlar.
B) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır
C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üz ere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar.
D) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
Cevap A kendi sorumluluğu. igu sorumluluğu değil.
295)
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile ilgili dikkate alınacak
hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Risk değerlendirmesi sonuçları
B) Çalışanların psiko-sosyal durumları
C) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
D) Sabotaj ihtimali.
CEVAP B.
DİĞER 4üne ilave olarak,
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar da var.
296)
Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverence Arama, kurtarma ve
tahliye, yangınla mücadele de görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile
ilgili hangisi yanlıştır? ÖNEMLİ
A) çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az birer çalışanı destek
elemanıolarak görevlendirir.
B) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir.
C) az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir.
D) yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde,
tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için ikişer destek elemanı daha
görevlendirir.
CEVAP D
Yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike
sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha
görevlendirir.
**10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir kişi
görevlendirilmesi yeterlidir.
297)
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip
edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde hangi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
sıklıkla tatbikat yapılır?
A)6 ayda bir B)yılda bir C)2 yılda bir D)gerektiğinde
Cevap B tatbikatlar yılda bir yapılır
298)
Acil durum planında hangisi bulunmaz?
A)çalışanların adı, soyadı adresleri
B) Belirlenen acil durumlar
C) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
CEVAP A
Acil durum planlarında;
-İşyernin unvanı, adresi ve iş verenin adı.
- Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
- Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
- Belirlenen acil durumlar.
- Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
- Kroki
299)
Acil durum planlarında bulunması zorunlu olan krokide hangisi bulunmaz?
A) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
B) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı
tahliye planı.
C)Toplanma bölgesindeki yerleşim planı
D) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları
cevap C
diğer4 üne ilave olarak
-Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum
ekipmanlarının bulunduğu yerler.
300)
Acil durum planının yenilenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Çok tehlikeli sınıflarda 6 yılda bir yenilenir.
B)tehlikeli sınıflarda 3 yılda bir yenilenir.
C)az tehlikeli sınıflarda 2 yılda bir yenilenir.
D) İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların
ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin
büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
CEVAP B 4 yılda bir yenilenir
çok tehlikeli...............2 yıl
tehlikeli....................4 yıl
az tehlikeli................6 yıl
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
301)
(ARALIK 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisinin İşyerlerinde Acil
Durumlar Hakkında Yönetmelik`e göre hazırlanan tatbikat raporunun
içeriğinde yer almasına gerek yoktur?
A)Tatbikat planı
B)Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi
C)Tatbikatta görülen eksiklikler
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)Görülen eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler
CEVAP A.
302)
(ARALIK 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e
göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç
çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
CEVAP D
Aynı soruyu bende hazırlamıştım.demek ki isabetli seçimler yapıyorum...benim
hazırladığım bu sorulardan hazırlanıpta 70i geçemeyen olamaz diye düşünüyorum.
303)
(ARALIK 2013 B SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e
göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 60 çalışanı bulunan bir işyerinde;
•arama, kurtarma ve tahliye
•yangınla mücadele
konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç
çalışan görevlendirilmelidir?
A) 1/3 B) 2/1 C) 5/3 D) 2/2
az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en
az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
dolaysıyla 60:50=1.2 yani 2 kişi....CEVAP D 2 şer kişi
304)
(ARALIK 2013 B SINIFI) işyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e
göre acil durum planlarının yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç beş yılda bir yenilenir.
B)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.
C)İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek değişikliklerin meydana
gelmesi hâlinde yenilenir.
D)İşyerinde yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana
gelmesi hâlinde yenilenir
CEVAP A. Açıklamasını yaptım
305)
(AĞUTOS 2013 A SINIFI)İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını
tespit eden Tebliğ’de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde ............ çalışana, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............
çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ............ çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye
b) Yangınla mücadele
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer
çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir” cümlesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 50 / 50 / 50
B) 50 / 40 / 30
C) 30 / 40 / 50
D) 35 / 50 / 100
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
306)
(AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar
sıklıkla tatbikat yapılması gerekir?
A) 6 yılda 1 kez B) 3 yılda 1 kez C) 2 yılda 1 kez D) Yılda 1 kez
CEVAP D
307)
(AĞUTOS 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil durum müdahale ve tahliyesi
yöntemleri arasında, aşağıdakilerden hangisi
bulunmamaktadır?
A)Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım
da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
B)İşverence acil durumların meydana gelmesi hâlinde uyarı verme, arama, kurtarma,
tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil
durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hâle getirilir.
C)İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği için alınacak tedbirler hakkında, risklerden
korunma ilkelerine uygun bireysel korumayı esas alır ve mevcut teknik donanımlar
çerçevesinde müdahale edebilme imkânı sağlar.
D)İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi hâlinde çalışanların bu durumun
olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri
amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve
çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
CEVAP C
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
308)
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan,
topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi
bulunmayan biyolojik etkenler hangisidir?
A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4
CEVAP D.
Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik
etkenler.
Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya
tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.
Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi
tehlike oluşturan, topluma yayılma
riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik
etkenler.
Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi
tehlike oluşturan, topluma yayılma
riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.
309)Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe
göre risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken huşulardan hangisi
yanlış verilmiştir?
A) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması
B) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler
C) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili
bilgiler
D)Çalışanların iş dışında yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgiler
CEVAP D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Doğru şıklara ilaveten.
-yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için
biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki
önerileri
-Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek
hastalıklarla ilgili bilgiler.
310)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre
riskin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır
B) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını
önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir
C) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır
D) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur
cevap A Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya
maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel
korunma yöntemleri uygulanır
311)
İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya
olay durumunda veya …………… biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda,
işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve
mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.
A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4
CEVAP D.
312) İşveren, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere Maruz kalan
çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene
maruz kaldıklarını ve maruziyetleri, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları
maruziyet sona erdikten sonra kaç yıl saklar?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP B 15 yıl.
313)
Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere
maruziyet, Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya
çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik
etkenlere maruziyet, Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi
olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, Tedaviye
rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik
etkenlere maruziyet ve uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara
sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette kayıtlar kaç yıl saklanır?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP D 40 yıl.
314)
İşverenler, biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il
müdürlüğüne en az otuz gün önce bildirimde bulunur. Hangisi bildirilmez?
A)Grup 1 B)Grup 2 C)Grup 3 D)Grup 4
CEVAP A. Grup 1 bildirilmez
315)
Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar,
maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?
A)10 B)15 C)20 D)40
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B 15 yıl.
316)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre
biyolojik etkenlerle çalışmalarda çalışma alanları için hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Grup 1 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 1 olan çalışma alanı
B) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan çalışma alanı
C) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan çalışma alanı
D) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan çalışma alanı
CEVAP A. Grup 1 için özel çalışma alanı gerekmez.
317)
İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların
konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan,
biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan
laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az kaç olan önlemler
uygulanır?
A)1 B)2 C)3 D)4
318)Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancakkesin bir
değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm
iş yerlerinde koruma düzeyien az kaç olan önlemler alınır ?
A)1 B)2 C)3 D)4
CEVAP C. 3. Seviye
319)
Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
B) Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
C)Yer altı ve yer üstü madenlerde çalışma
D) Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma
CEVAP C
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN
OLABİLECEĞİ BAZI
İŞLER LİSTESİ
-Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
-Tarımda çalışma.
-Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
-Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
-Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik,veterinerlik ve teşhis
laboratuvarlarındaki çalışma.
-Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
-Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.
320)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün
virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 3’de sınıflandırılmış
sayılacaktır.
B) biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğunu,
etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla
tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir
C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen
türleri ve tipleri (strains)listeye alınmamıştır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış olması
ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez.
CEVAP A. İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan
bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış
sayılacaktır.
321)
Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika hava
akım hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte kuru tip
değiştirilebilir filtre hangidir?
A) HEPA B) FFP1 C)p1 D) d tipi
HEPA (High Efficiency Particulate Air)
CEVAP A
322)
Katı, sıvı, toksik partiküller,radyo aktif partiküller ve mikroorganizmalar için
hangi filtre kullanılır?
A)P1 B)P2 C)P3 D) FFP1
P1: düşük kapasite (işlenmemiş ve minör katı partiküllere
karşı)
P2: orta kapasite (katı, sıvı ve tehlikeli partiküller)
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
323)(ARALIK 2013 A SINIFI) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır.
B)İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre öncelikli olarak zararlı biyolojik etkenleri
kullanmaktan kaçınılır.
C)Risk değerlendirmesi sonuçları; çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk
bulunduğunu ortaya koyuyorsa, işveren gerekli bilgileri İş Teftiş Kurulu Başkanlığına
gönderir.
D)Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde
risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate
alınarak yapılır.
CEVAP C
324)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk
etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları
arasındadır?
A)Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanlar
B)Temizlik işleri yapan çalışanlar
C)Ofis ortamında çalışanlar
D)Sağlık personel
CEVAP C..
325)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi HakkındaYönetmelik’te belirtilen “Koruyucu aşı uygulama
Kılavuzu’na göre biyolojik etkenlere karşı yapılacak aşılama için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir.
B) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
C) Her çalışan için düzenlenen aşılama belgesi Türkiye İş Kurumuna gönderilecektir.
D) Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında
bilgilendirilecektir.
CEVAP C
326) (ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik etkenlerle ilgili olarak aşağıda
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Biyolojik etken risk değerlendirmesinde tek birmikroorganizmayı dikkate almak
esastır.
B)İşveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını biyolojik etken güvenlik raporu
hakkında her hafta bilgilendirir.
C)İşveren grup 1 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini en az 50 yıl
saklamak zorundadır.
D)Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip
içmeleri
engellenir.
CEVAP D
327)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk
kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin
Başlamasından en az kaç gün önce yapılır?
A) 7 B) 15 C) 30 D) 40
CEVAP C. 30 gün
328)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan
çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla
saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?
A) A B) D C) T D) V
329)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan
çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla
saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?
A) A B) D C) T D) V
CEVAP B
A: Olası alerjik etkileri olan.
D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin
bilinen son maruziyetten
sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken.
T: Toksin üretimi olan.
V: Etkili aşısı bulunan
330)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, tanı laboratuvarları dışında kalan,
insan sağlığı ve
veterinerlik hizmeti verilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken,
aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)İşin doğasından kaynaklanan riskler
B)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde
biyolojik
etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler
C)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var
olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike
D)Biyolojik etkenlerle enfekte olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturmayan ama
topluma yayılma riski bulunabilen ve genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
mikrobiyolojik riskler
CEVAP D
331)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi HakkındaYönetmelik’e göre Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere
maruz kalan çalışanların listesi ve kayıtları herhangi özel bir durum
olmaksızın maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
332)
(MAYIS 2013 A SINIFI) “İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar
verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili
korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler”tanımı enfeksiyon
risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade
etmektedir?
A)Grup 4 biyolojik etkenler
B)Grup 3 biyolojik etkenler
C)Grup 2 biyolojik etkenler
D)Grup 1 biyolojik etkenler
Cevap C
333)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etkenlere
maruziyetin olabileceği işlerden değildir?
A)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
B)Yer altı maden ocaklarında çalışma
C)Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
D)Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma
CEVAP B
334) (MAYIS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik
etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?
A)Tarımda çalışma
B)Döküm işlerinde çalışma
C)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
D)Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma
CEVAP B
335)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerden hangisinin ilk
kez kullanımında işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ön
bildirimde bulunmakla yükümlü değildirler?
A)Grup 1 biyolojik etkenler
B)Grup 2 biyolojik etkenler
C)Grup 3 biyolojik etkenler
D)Grup 4 biyolojik etkenler
CEVAP A
336)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Etkenlere
Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan
unsurlardan değildir?
A) Biyolojik etken B) Mikroorganizma C) Maruziyet riski D) Hücre kültürü
CEVAP C
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013
337)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az iki defa tekrarlanır
B) Eğitimler Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir Defa tekrarlanır.
D) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde
karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin
alındığına dair belge olmaksızın,başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe
başlatamaz
CEVAP A
Çok Tehlikeli sınıf……1 yılda bir kez
Tehlikeli sınıf………2 yılda bir kez
Az tehlikeli …………..3 yılda bir kez
338)Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların
eğitimi kapsamında hangisi yer almaz?
A) Eski hükümlü çalışanlar
B) gebe veya emziren çalışanlar
C) onbeş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar,
D)Yaşlı ve engelli çalışanlar
CEVAP A
339)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti içinÇalışanlardan katkı payı alınır.
B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır
C) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veyatemsilcilerinin görüşleri alınır.
D) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda
yıllık eğitim programlarına ilave yapılır
CEVAP A
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz
340)
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı
süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az
………….saat, Tehlikeli
iş yerleri için en az ……….. saat, Çok tehlikeli iş yerleri için en az ……….. saat
olarak her çalışan için düzenlenir. ÖNEMLİ
A) 6-12-18 B)8-12-16 C)10-15-20 D)10-20-30
CEVAP B
Az tehlikeli……….8 saat
Tehlikeli…………12 saat
Çok tehlikeli……..16 saat
341)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre
I. iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
II. üniversiteler
III. kamu kurumlarının eğitim birimleri
IV.OSGB
V. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları
Yukarıdakilerden hangisi eğitim verebilir?
A) I,III ve V B)I, II,III ve V
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)II,III,IV ve V D)HEPSİ
CEVAP D
342)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?
A) İşyeri temizliği ve düzeni
B) İlkyardım
C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
D) Meslek hastalıklarının sebepleri
CEVAP A
Sağlık konuları
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
-İlkyardım
Genel konular
- Çalışma
mevzuatı ile ilgili bilgiler,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
-İşyeri temizliği ve düzeni,
-İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
Teknik konular
- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
-İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile
tekniklerinin uygulanması,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
- Tahliye ve kurtarma
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
343) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?
A) I ve II B) I, II ve III
C) I ve III D) I, II, III ve IV
CEVAP B
İşverenin sorumlulukları,
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
**Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
** Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin
edilmesini,
** Çalışanların bu programlara katılmasını,
** Program sonunda katılanlar için katılım belgesi
Düzenlenmesi
344)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim
alınması zorunludur.
II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı
kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi
tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı,
eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve II
CEVAP C
345)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından görüş alınır.
II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması
durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni
risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın
çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanır.
IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi
tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı,
eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
yer verilir.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre eğitim programının
hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV
CEVAP D
346)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler
Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim
konularındandır?
A) I, III ve V B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II ve III
CEVAP D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Detaylı açıklaması kendi hazırldağım sorularda var.yine tam isabet olmuş
347)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin özellikleri arasında ağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
B)Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak
eğitilir.
C)İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve
göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.
D)Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için
işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılırlar
CEVAP D
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı:28633
348)Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar
altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla
temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir?
A)Yanıcı ortam B)patlayıcı ortam C)parlayıcı madde D)yanıcı madde
CEVAP B .patlayıcı ortam
349) Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma ile ilgili işverenin
görevlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B) patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
C)Patlama bölgesinde minimum kişi çalıştırmak
D) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini
azaltacak önlemleri almak
CEVAP C
350) Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde
aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
B) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
C) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme
ihtimalleri,
D)Havanın meteorolijik durumu
CEVAP D.Diğer şıklara ilaveten
-İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile
bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
351) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal
çalışmakoşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya
da böyle bir ihtimal olsabile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı
olduğu yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir? ÖNEMLİ
A) BÖLGE 0 B)BÖLGE 1 C)BÖLGE 2 D)BÖLGE 21
CEVAP C.bölge 2
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile
karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya
da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1 :Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile
karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara
sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli
olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği
yerler
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan
tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan
tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak
böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli
olduğu yerler
352)Patlamadan korunma önlemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcıortamda
güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Planlarında belirtilmesi halinde
bunlar hizmete sokulabilir
B) Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan
önce bütün iş yerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.
C) Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara
uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.
D) Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya
tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.
CEVAP A
Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı
cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin,
Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar
hizmete sokulabilir.
353)Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen
bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Hangisi
yanlış verilmiştir? ÖNEMLİ
A) Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman
B) Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman
C) Bölge 2: Kategori 1 veya 2 ekipman
D) Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman
CEVAP C..DİĞERLERİ DOĞRU
354)Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti İçin hangisi
yanlıştır?
A) üçgen şeklindedir.
B) siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılıdır
C) sarı zeminin işaret alanının en az %35’ dir
D) üzerinde ex patlayıcı ortam yazar
CEVAP C. sarı zeminin işaret alanının en az %50’ dir.işaretler ile ilgili yönetmelikte
işlemiştik.
355)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre patlayıcı ortam oluşabilecek
yerlerin sınıflandırılmasında “Bölge 0”da yer alan bir işyerinin
kullanabileceği ekipman kategorisi nedir?
A)Kategori 0 ekipman
B)Kategori 1 ekipman
C)Kategori 2 ekipman
D)Kategori 3 ekipman
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
356)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi
yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin
değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Patlayıcı ortamın kalıcılığı
B)Patlayıcı ortam oluşma ihtimali
C)Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
D)Statik elektrik hariç tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme
ihtimalleri
CEVAP D
Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif
ve etkili hale gelme ihtimalleri,
bir %100 isabet daha.benim azırladğım sorunun hemen hemen aynısı.not merak edene
ben geçmiş yılların sorularını yönetmelik bittikten sonra bakıyorum
357)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu
ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler hâlinde sınıflandırılır. Bu
sınıflandırmaya göre aşağıda belirtilenlerden hangisi “Bölge 0” olarak
adlandırılır?
A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
B)Havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların,sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık
sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler
D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
CEVAP D
358)
(EKİM 2012 A SINIFI)Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunmasını
sağlamak amacıyla yapılacak olan patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden
hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
B) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamınkalıcılığı
C) İşyerinde bulunanların ilk yardım müdahalesi konusundaki bilgi düzeyleri
D) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme
ihtimalleri
CEVAP C
359)
(EKİM 2012 A SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu
ortamın devam etme süresi esas alınarak,bölgeler hâlinde sınıflandırılır.
“Bölge 2”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler
B)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal
olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler
C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın sürekli olarak uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
360)
(EKİM 2012 B SINIFI)
I- Bölge 0 – kategori 1 ekipman
II- Bölge 20 - kategori 2 ekipman
III- Bölge 22 - kategori 1 ekipman
IV- Bölge 1- kategori 3 ekipman
İşyerlerinde gazlar, buharlar, sisler ve tozlar nedeniyle patlayıcı ortam
oluşabilecek yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin yukarıda
verilen bölge-kategori eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV
CEVAP B.. YİNE %100 isabet
361)
(EKİM 2012 B SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin sorumlulukları arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B)İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini
azaltacak önlemleri almak
C)Patlamayı önleyecek tedbirler 6 ayda bir gözden geçirilecektir.
D)Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün
değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
CEVAP C
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
362)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre
kullanılmaması gibi durumlardaperiyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli
kontrollerin yapılır
B) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere
uygun şekilde saklanır
C) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belgelerin
ekipmanla birlikte bulundurulmasına gerek yoktur
D) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontroller yapılır
CEVAP C
363)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine
göre çalışanların bilgilendirilmesi husularında hangisi yoktur?
A) İş ekipmanının kullanım koşulları
B) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
C) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen
sonuçlar.
D)İş ekipmanının üretici firmasının bilgileri
CEVAP D
364)Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimiyle ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Bildirimde yazılı veya sözlü olabilir.
B) Yetkili kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
C) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar
tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
CEVAP A. Bildirimde beyan esastır
365)
Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan
parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
B) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur
C) Tehlike bölgesinden yeterli yakınlıkta bulunur
D) Sağlam yapıda olur
Cevap C
Koruyucular ve koruma donanımı;
** Sağlam yapıda olur,
** İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
** Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale
getirilemeyecek şekilde olur,
** Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
** Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel
olmayacak özellikte olur,
** Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların
çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve
bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
366)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu
forkliftlerin devrilmesinden
kaynaklanan risklerin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Sürücü için kabin bulunur
B) Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması elzem değildir.
C) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan
çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olur.
D) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini
önleyecek yapıda olur
CEVAP B. Forklift devrilmeyecek yapıda olur
367)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için
asgari gereklerden hangisi yanlıştır?
A) Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük
açıkça görünecek şekilde işaretlenir.
B) Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında kullanıcının
kendisinin kabinden düşme riski önlenir.
C) Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün istem dışı kurtulması sağlanacaktır.
D) Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini
gösterecek şekilde işaretlenir.
CEVAP C
368)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine
göre Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması
esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme
basıncının ............ katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.
A)1.1 B)1.5 C)2 D)3
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
369)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Taşınablir gaz tüpleri- Standartlarda süre belirtilmemişse3 Yıl
B) Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar-10 yıl
D) Buhar ve Kalorifer kazanları – 2 yıl
CEVAP D ..1 yıl olacak
370)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilensürelerde yapılır
D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yılda bir yapılır
CEVAP B. Kriyojenik tanklar standardında belirtilen sürelerde yapılır.
371)Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen
basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri)
kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate
alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen
periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her
halükarda .............. yılı aşmaması gerekir.
A) 1 B) 2 C)3 D)5
CEVAP D...5 yılda bir
372)
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları,
beyan edilen yükün en az .......... katını, etkili ve güvenli bir şekilde
kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve
yeterli yük frenleri bulunur.
A)1.1 B)1.5 C)1.25 D)2
CEVAP C..1.25 oran
373)Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney
yükü, beyan edilen yükün en az ..........katı, dinamik deneyde ise en az
............... katı olması gerekir.
A)1.1 -1.25 B)1.5-1.1 C)1.25-1.1 D)1.1-1.5
CEVAP C..statik 1.25-dinamik 1.1 oran
374)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine
göre periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kaldırma ve/veya iletme araçları-6 ay
B) İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) -1 yıl
C) Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)-1 yıl
D) Yapı İskeleleri- 6 ay
CEVAP A... Kaldırma ve/veya iletme araçları-1 yıl
375)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliğine göre tesisatların periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner- 1yıl
B) Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-6 ay
C) Havalandırma ve Klima Tesisatı-1 yıl
D) Yangın Söndürme cihazı- standarda belirtilen sürelerde
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru
Tesisatı-1 yıl
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
376)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre manifoldlu asetilen tüp demetlerinin
azami kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl
B)Standartlarda süre belirtilmemişse 4 yıl
C)Standartlarda süre belirtilmemişse 5 yıl
D)Standartlarda süre belirtilmemişse 10 yıl
CEVAP A
377)
)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yükün çalışanlara çarpması
II- Yükün tehlikeli bir şekilde düşmesi
III- Yükün tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi
IV- Yükün istem dışı kurtulması
Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulacak iş ekipmanı
yukarıdakilerden hangilerinin riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV
378)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş
ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisideğildir?
A)İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi işlemlerinde herhangi bir talimata
uyulmayabilir.
B)İş ekipmanında kullanılan ya da üretilen maddelerin güvenli bir şekilde
uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
C)İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar
arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.
D)Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın
etkilerine karşı uygun araçlarla korunur.
CEVAP A
379) (ARALIK 2013 A SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
B)İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce
yapılabilir.
C)İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
D)Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük
veya haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur.
CEVAP D
380)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım veya
onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
381(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım
veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi
değildir?
A)Türk standartları
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
CEVAP B
382
(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda
sürebelirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabitutulmalıdır?
B) Üç yılda birA) Yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir
CEVAP A.
*Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
*LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri - 5 yıl
*Kullanımdaki LPG tüpleri-1 yıl
383(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında
bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve tasarlanıp
yenisi uygulanmalıdır
Cevap D
384)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik
gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki
duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi
tam olarak dikkate alınmalıdır?
A)Ergonomi prensipleri
B)Periyodik kontrolü yapan firma
C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
CEVAP A
385)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez.
B)Çalışanlar, yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın
kumandası için her zaman görevli en az dört kişi bulunmalıdır.
C)İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları
kullanılır.
D)İstisnai bir acil durumda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli
önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında
kullanılabilir.
CEVAP B
Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın
kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.
386)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
olan dinamik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en azkaç katı olması
gerekir?
A) 1,1 B) 3 C) 5 D) 10
CEVAP A
Statik 1.25
dinamik 1.1
387)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla
hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki
hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa hız sınırı konulmalıdır.
B)Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanına görevli olmayan çalışanların
girmesi engellenmelidir.
C)Çalışma yerlerinde, çalışanlar için yeterli hava sağlanmasa dahi içten yanmalı motora
sahip seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
D)Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekip manların güvenli kullanımı ile ilgili eğitim
almış çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
CEVAP C
doğrusu
Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski
yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı
motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
388)
(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının
bakımıyla ilgili
olarak yanlıştır?
A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri
yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır
CEVAP A
Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini
Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
1) Adı ve soyadı.
2) T.C. kimlik numarası.
3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil
numarası.
5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı
389)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan ve
güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gereklerden değildir?
A)Kumanda cihazları zorunlu hâller dışında bile tehlikeli bölgenin içine yerleştirilir.
B)Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
C)Kumanda cihazları gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
D)Kumanda cihazlarının istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir
CEVAP A
DOĞRUSU
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli
bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz.
Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması
gerekir.
390)
(ARALIK 2013 B SINIFI)
I- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmasını önleyecek uygun
koruyucular ile donatılmalıdır.
II- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmadan önce hareketli
parçaların durmasını sağlayacak uygun koruma donanımı ile
donatılmalıdır.
III- İş ekipmanına koruyucu önlem alınmadığı durumlarda en az iki çalışan
beraber bu bölgede çalıştırılmalıdır.
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol
açabileceği hâllerde yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP B
391)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Şayet, çalışma yerinin özelliği ve
yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan
güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, .......... daha yüksek güvenlik
halatı ile teçhiz edilip, her .......... kontrol edilir.” cümlesindeki boşluklara
sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) güvenlik kat sayısı / hafta
B) güvenlik halatı / on beş günde bir
C) düşük güvenlik halatı / saat başı
D) emniyet kat sayısı / çalışma günü
Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin
düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet
katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir
392)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanının bünyesinde veya
çevresinde yer
alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge”
ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Tehlikeli bölge B)Sağlıksız saha bölgesi C)İş istasyonu bölgesi D)Tedbir ve önlem
bölgesi
CEVAP A
393)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının,
bu Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun
olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi
ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Güvenli kontrol B)Periyodik kontrol C)Belirli-belirsiz kontrol D)Deney ve test kontrolü
CEVAP B
394)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık
veGüvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanını kullanma
görevi verilen çalışan veya çalışanlar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi
kavram tanımlanmaktadır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) Destek elemanı B) Görevli C) Çalışan temsilcisi D) Operatör
CEVAP D
395)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından
aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere
tabi tutulmaları sağlanır.
B)İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası
standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde,imalatçı verileri ile fen ve tekniğin
gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
C)Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı
muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
D)İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri),
ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından
yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
CEVAP C
396)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik ŞartlarıYönetmelik hükümlerine göre tehlikeli sıvıların bulunduğu
tank ve depoların periyodik kontrolü azami kaç yılda bir yapılacaktır?
A) Yılda bir B) Üç yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir
CEVAP D. 10 yıl
397)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`nde yer alan “İş ekipmanında yapılan her
türlü temizlik, ayar,
kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmaktadır?
A) Tadilat B) Onarım C) Bakım D) Kontrol
CEVAP C
398)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı hava tanklarının,
standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç
yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
1 yıl. Cevap A
399)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre taşınabilir gaz tüplerinin (dikişli,
dikişsiz), standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak
kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)- 3 YIL
CEVAP C
400)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iskelenin karmaşıklığına
bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; ............. inşaat mühendisi,
inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; ............. işlerinde ise gemi inşaatı
mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır.
Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.”
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yapı işlerinde / gemi inşası ve sökümü
B) inşaatlarda / kıyı ve liman
C) modernizasyonda / liman
D) sahada / tersanecilik
401)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik
kontrollerinde yapılacak
olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün .........., dinamik
deneyde ise .......... olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırasıile
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)en az 1,5 katı / en az 1,25 katı
B)en az 1,1 katı / en az 1,25 katı
C)en az 1,25 katı / en az 1,5 katı
D)en az 1,25 katı / en az 1,1 kat
CEVAP D
402)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı
kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler,
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir
yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
B)hidrostatik test / 1,5 katı
C)hidrolik deney / 10 katı
D)deney / 3 katı
CEVAP B
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2013 R.G.Sayısı: 28620
403) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik kapsamına ,
I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü
mahallindeki ekranlar
II.Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri
III. İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler
IV.Bürolardaki sabit bilgisayarlar
V. Ekranlı daktilolar
Hangileri girmez?
A)yalnız IV B)I,II ve III C)I,II,III ve V D)HEPSİ
CEVAP C
YÖNETMELİĞİN UYGULANMADIKLARI:
-Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve
sürücü mahallinde,
- Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar
sistemlerinde,
- Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
- İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
- Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm
sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
- Ekranlı daktilolar
404) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konularında hangisi
yoktur?
A) Doğru oturuş
B) Gözlerin korunması
C)meslek hastalıkları
D) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
CEVAP C
Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konuları;
- Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
- Doğru oturuş,
- Gözlerin korunması,
- Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme
alışkanlığı,
- Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- Ara dinlenmeleri ve egzersizler
405)
Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için
yapılacak muayanelerde hangisi yoktur?
A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
B) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli
aralıklarla,
C) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında
D)Ekranlı araçlarda arıza meydana geldiğinde
CEVAP D.sadece diğer 3 şık var.
406)
Ekranlı araçlarda aranacak asgari gereklerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre ayarlı ve sabit olacaktır.
B) Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar
bulunmamalıdır.
C) Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.
D) Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır
Cevap A.
Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne
döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
407)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre ekranlı araçlarla yapılan
çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
B) Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.
C) Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı
vermemelidir.
D) Daha iyi görebilmek için ekran yüzeyi gün ışığı yönüne döndürülerek maksimum
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
aydınlatma sağlanmalıdır
CEVAP D
408)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan
kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?
A)Çalışma masası yüzeyi ışığı yansıtacak şekilde parlak malzeme ile kaplanmalıdır.
B)Ekranlı araçlarla çalışan operatörlere dinlendirici gözlük verilerek gözlerini
dinlendirmeleri sağlanmalıdır.
C)Uygun çalışma planı yapılarak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya
dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmaları sağlanmalıdır.
D)Ekranlı aracın monitörünün alt orta noktasıoperatörlerin çene hizasına gelecek şekilde
Ayarlanmalıdır.
CEVAP C
409)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Aydınlatma
II- Yansıma ve parlama
III- Gürültü
IV- Radyasyon
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışma
ortamında bulunan unsurlardır?
A) I, II, III ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) Yalnız I
çalışma ortamında bulunan unsurlar:
- Gerekli alan
- Aydınlatma
- Yansıma ve parlama
- Gürültü
- Isı
- Radyasyon
- Nem
Cevap A
410)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri
II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri
III- Masaüstü bilgisayarlar
IV- Hesap makineleri
Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV
CEVAP C
411)
(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla
çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?
A)Çalışma ortamında perde kullanılmaması
B)Monitörlerde ekran görüntüsünün stabil olması
C)Klavyenin renginin mat olması ve ışığı yansıtmaması
D)Çalışma sandalyesinin yüksekliğinin ayarlanabilir olması
CEVAP A
412) (MAYIS 2013 B SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?
A)Düzenli aralıklarla
B)Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
C)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
D)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanan iş kazası yaşanması durumunda
CEVAP DİŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 R.G.Sayısı:28603
413)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili oluşturulan heyete dair
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) heyet, iki müfettişten oluşur
B) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını,
müfettişin tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde verir
C) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.
D) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir
CEVAP A heyet, üç müfettişten oluşur
414)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi
halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne üç gün
içindegönderilir.
B) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu
tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya
tamamında iş durdurulur.
C) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz
ve Kurul Başkanlığına iletilir
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.
CEVAP A. 1 gün içinde bildirilir
415)
İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu
düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların
giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır
ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç ......... gün içerisinde karar
verilir.
A) 3 B)7 C)15 D)30
CEVAP 7 gün içinde
416) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın
yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde itiraz hakkı vardır?
A) 3 B)6 C)7 D)30
Cevap B 6 iş günü.
İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının
uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle
görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar
kesindir.
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550
417)Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. çalışmalarında
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur.
Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
D) ILO
CEVAP A
418)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO sözleşmesi
hangisidir?
A)71 B)155 C)161 D)175
CEVAP 155...( Güvenlik=polis imdat 155)
419)
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyelerinde hangisi yoktur?
A) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi
B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
D)Ulaştrıma Bakanlığından bir genel müdür
CEVAP D.
ÜYE LİSTESİ:
-Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel
Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığından bir genel müdür,
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu
üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı,
- İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst
kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat
Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer
yönetimkurulu üyesi,
- İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı
ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya
kuruluşlardan en fazla iki temsilci
420)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine İhtiyaç duyulması hâlinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen,
iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en
fazla ..........temsilci alınır.
A) 1 B)2 C)3 D) 4
CEVAP 2 temsilci....B
421)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekreteryasını hangisi yapar?
A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
C) Çalışma Genel Müdürü
D İş Teftiş Kurulu Başkanı
CEVAP B
422) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esaslarından
hangisi yanlıştır?
A) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık
aylarında yapılır
B) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
C) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur.
D) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en
az 15 gün önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.
CEVAP D. 30 gün önceden gönderilir
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
423) (ARALIK 2013 A SINIFI) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği hâlinde
başkanın oyu kararı belirler, çekimser oy kullanılamaz.
B)Konsey yılda iki defa olağan toplanır, başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile
olağanüstü olarak da toplanabilir.
C)Konseyin çalışma usul ve esasları Başbakanlık tarafından belirlenir.
D)Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür
CEVAP C
424) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır?
A)2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktif Sözleşmesi
B)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme
C)İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı Sözleşme
D)Sosyal Güvenliğe İlişkin 102 sayılı Sözleşmeye
CEVAP B
425) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenliği Konseyinin görevleri arasında Yer almaz?
A)İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek
B)Çalışma şartları, çalışma ortamı, iş kazaları vemeslek hastalıkları ve risk
değerlendirme kriterlerine dayanarak sektörel düzeyde analizler yapmak
C)İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler
geliştirmek
D)Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri,
bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşturulması konusunda görüş bildirmek
CEVAP B
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Sayı : 28539
bazı soruları toz yönetmeliğinde paylaştık.mümkün olduğunca aynı
olmamasına özen gösterdim.
426)
Hangisi asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına girmez?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) asbest söküm çalışmaları
B) asbest yıkım çalışmaları
C) asbest uzaklaştırma çalışmaları
D) asbest üretim çalışmaları
CEVAP D . Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri
427) İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı
hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu
bildirimde hangisi bulunmaz?
A) Asbest söküm çalışanı belgesi
B) Asbest söküm uzmanı belgesi
C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
D)Çalışanların yaşı
CEVAP D.
Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;
* İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
* Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
* Yapılacak işler ve işlemler,
* Çalışan sayısı,
* İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
* Asbest söküm uzmanı belgesi,
* Asbest söküm çalışanı belgesi.
428) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel
Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılır. Hangisi yanlıştır?
A) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında
tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.
B) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile yedi buçuk saatlik
çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.
C) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de
görüşleri alınır.
D) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç
mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.
CEVAP B. 8 saatlik çalışma süresi baz alınır
429) İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate
alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme
sonucuna göre akciğer
radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre ........ yılı aşamaz.
A)1 B)2 C)3 D)5
2 yılı aşamaz CEVAP B
430)Hangisi asbest çeşidi değildir?
A)Aktinolit Asbest B) Antofilit Asbest C) Grünerit Asbest (Amosit) D)Amonit asbest
CEVAP D
Diğer asbest çeşitleri : Krizotil, Krosidolit ve Tremolit Asbest
431) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl
süreyle saklanır?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP D. 40 yıl saklanır
432) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi hangisi tarafından yürütülür?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
B)İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
D)Sağlık Bakanlığı
CEVAP B. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür
433) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyetin neden olduğu
hastalıklardan hangisi yanlıştır?
A)Asbestoz B) Mezotelyoma C) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom) D)Pankreas kanseri
CEVAP D. Diğer doğru şıklara ilaveten* Mide-bağırsak
kanseride var
434) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz
kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı
ortalama
değerinin (ZAOD-TWA) ............’ü geçmemesini sağlar.
A) 0,1 lif/cm3 B) 0,2 lif/cm3
C) 0,15 lif/cm3 D) 0,01 lif/cm3
CEVAP A
435)(2012 A SINAVI) Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi
meslek hastalıklarına neden olmaz?
A) Asbestosis
B) Mezotelyoma
C) Mide-bağırsak kanseri
D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epileps
CEVAP D
436) (2012 B SINAVI) Gemi sanayi ve balata üretiminde kullanılan aşağıda
yer alan hangi maddenin maruziyeti hem akciğer kanserine neden olup hem
de plevral plak yapabilmektedir?
A) Benzen B) Silika C) Asbest D) Kömür
CEVAP C
437)(BİR KAÇ KEZ SORULMUŞ) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz
kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3
CEVAP B
438) asbestle çalışmalarda işçilerin periyodik muayene süresi nedir?
A)1 B)2 C)3 D)5
2 yıl. CEVAP B
439) asbestli çalışmalarda yükümlülük süresi nedir?
A)1 yı B)2 yıl C)5 yıl D)10 yıl
CEVAP D . 10 yıl
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi
GazeteTarihi: 18.01.2013
440) ............ ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve .............aydan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
A)30-2 ay B)30-6 ay C)50-2 ay D) 50-6 ay
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
kurul oluşturur.
441)İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A)Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
işveren ayrı ayrı kurul kurar
B) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında
ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.
C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri
bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerinde tek kurul kurulur.
D) Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan
kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili
bir temsilci atar.
Cevap
her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
442) İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma
usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine
ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az .............. ayda bir, ilgili
teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar.
A)1 B)2 C)3 D)6
CEVAP C....3 ayda bir
443) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre
oluşturulan kurulda hangisi yoktur?
A) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
B) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
C) İşyeri hekimi
D)Destek elemanı
CEVAP D.kurul üyeleri:
*İşveren veya işveren vekili,
* İş güvenliği uzmanı,
* İşyeri hekimi,
* İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle
görevli bir kişi,
* Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
* Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
* Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde
baş temsilci
444) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre
oluşturulan kurulla ilgili hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise
kurul sekretaryası iş yeri hekimidir.
B) formen, ustabaşı veya usta seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.
C) kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.
D) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekilidir.
CEVAP A.
İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan
işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel,sosyal işler
veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
445) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Hangisi eğitim
konularından değildir?
A) Acil durum önlemleri
B) Meslek hastalıkları
C) Risk değerlendirmesi
D)Çalışanların izinleri
CEVAP D
Eğitim konuları:
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
-Kurulun görev ve yetkileri,
- İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve
standartlar,
- Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
- İş hijyeninin temel ilkeleri,
- İletişim teknikleri,
- Acil durum önlemleri,
- Meslek hastalıkları,
- İşyerlerine ait özel riskler,
- Risk değerlendirmesi
446) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre Kurulun
çalışma usullerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
B) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir
C) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz.
D) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli
hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
CEVAP C.
Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
447 İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre kurullar
ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin ..... ay, az tehlikeli işyerlerinde ise
...... ay olarak belirlenmesine karar verebilir
A)2-3 B)2-4 C)3-6 D)1-2
Çok tehlikeli.........1 ay
Tehlikeli.............2 ay
Az tehlikeli.........3 ay
CEVAP A
448)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
kurulu üyelerine ve yedeklerine işveren tarafından verilmesi sağlanan
asgari eğitim konuları kapsamında değildir?
A) Uluslararası kuruluşlar ve mevzuatları
B) İş hijyeninin temel ilkeleri
C) Risk değerlendirmesi
D) Meslek hastalıklar
CEVAP A
449(AĞUSROS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Hakkında Yönetmelikhükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında
çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır?
A)Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve
güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak
zorundadırlar.
B)İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla iş birliği yaparlar.
C)Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında
çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
D)İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı
ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye
yönelik çalışmalar yaparlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP D
450)(AĞUSTOS B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz?
A)Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun
toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresindensayılır.
B)Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli
hâllerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu
konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterineyapılması gerekir. Toplantı zamanı,
konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
C)Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
projelerinönem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler.
Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
D)Kurullar ayda en az iki kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, çok tehlikeli işlerde bu sürenin bir hafta, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki
hafta, az tehlikeli işyerlerinde ise bu sürenin üç hafta olarak belirlenmesine karar
verebilir
CEVAP D
451) (MAYIS A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu gereği
işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunun üyelerine verilmesi
gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içerdiği asgari konulardan biri
değildir?
A)Acil durum önlemleri
B)Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
C)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
D)İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası kuruluşlar
CEVAP D
452) (MAYIS B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu
üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?
A)Personel yönetimi
B)Kurulun görev ve yetkileri
C)Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
D)İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
CEVAP A
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012
453) ) Eğiticilerin eğitimi en az ................ saatlik eğitim sonunda kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program
sonucunda verilir.
A)220 B)80 C)40 D)24
CEVAP C. En az 40 saat.
454)igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B)
sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip
olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
B) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece
tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
belgeye sahip olması yeterli değildir.
C)İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlar
D) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz
CEVAP B....yeterlidir olacak
455) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi İş güvenliği uzmanlarının görevlerinden değildir?
A) Rehberlik B) Risk değerlendirmesi C) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt D)Kalitenin
artırılması
CEVAP D.
Diğer 3 şıkka ilaveten,* İlgili birimlerle işbirliği
456) igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi İş güvenliği uzmanlarının yetkileri arasında yoktur?
A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işi durdurmak
B) İşverene yazılı olarak bildirilen hayati tehlike arz eden hususları yerine getirilmemesi
hâlinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek
C) iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve
belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
D) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak
CEVAP A.. acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene
başvurmak.
457) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının
meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki
belgesinin geçerliliği .................... süreyle askıya alınır.
A)3 ay B)6 ay C)1 yıl D)2 yıl
Cevap B 6 ay
458)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre İş
güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az
30 dakika.
B) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
CEVAP A
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60
dakika.
458)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre İş
güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
*10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan
başına yılda en az 60 dakika.
* Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
* Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
* Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
şimdi ben herbirine ayrı ayrı soru yazarsam 4 soru eder.ama tek soruda mutlaka
bilinmesi gerekli değerleri en güncel yönetmeliğe göre veriyorum
459) Az tehlikeli sınıfta yer alan .................. ve daha fazla çalışanı olan
işyerlerinde her .................. çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği
uzmanı görevlendirilir.
A)2000 B)1500 C)1000 D)750
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
En son değişikliğe göre:
Az tehlikeli 2000
Tehlikeli 1500
Çok tehlikeli 1000
460)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre derslik ve
diğer bölümlerde aranan şartlardan yanlış verilmiştir?
A) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz
B) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile diğer
bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz
C) 3 metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.
D)Pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10’undan az olmaması ve yerden
yüksekliğinin 90 cmden fazla olmaması gerekir.
CEVAP C. 4 metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.
461)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre eğitim
kurumlarının eğitici kadrosu için hangisi yanlıştır?
A) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip olan
en az üç eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
B) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğiticilerden en az biri
mühendis olmak zorunda olup en fazla ikisi aynı meslek dalından olabilir
C) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici
belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere ikisi hekim, ikisi mühendis ve kalan
ikisi farklı meslek dalından olmak üzere en az altı eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi
yapılır.
D) Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları; İş güvenliği uzmanlığı ve
diğer sağlık personeli eğitimi için belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki eğiticiyi
tam süreli ve en az iki eğiticiyi de kısmi süreli görevlendirir.
CEVAP A.
İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için eğitici belgesine sahip olan en
az dört eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapılır.
462)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün
içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
B) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.
C) Belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize
işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya
alınır
D) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş gün
kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder.
CEVAP C..6 ay askıya alınır.
463)
igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre eğitim
kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Eğitim kurumları, eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya
kuruma devredemezler.
B) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde on beş işgünü
içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir
C) Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu yazılı bildirim
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
olarak kabul edilir.
D) 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine
aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel
Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
CEVAP B
Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde
durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir
464)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren,
görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve .......... tedbirleri yerine
getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa .......... talepte bulunan
kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak
arşivlenmesini sağlar.” ifadesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) yerine getirilmesi şart / bunlar da yerine getirilerek
B) iş müfettişlerince açıklanan / mazeretsiz bir surette
C) yazılı olarak bildirilen / gerekçesi ile birlikte
D) cerh edilmeyen / tutanaklar ilave etmeden
CEVAP C
465) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’teki iş güvenliği uzmanının
yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati tehlikenin
ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi
hâlinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini yapar?
A)İşverene başvurur.
B)Durumu İş Teftiş Kurumuna iletir.
C)Durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gündemine taşır.
D)Sorumlu müdür ile birlikte işyeri hekimine yazılı olarak bildirimde bulunur.
CEVAP A. İşverene başvurur.
466)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te, iş güvenliği
uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer alan “Çalışanın ölümü veya
maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden
olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği.......... süreyle
askıya alınır. Bu
konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün
belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır” cümlesindeki
boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) iki gün B) altı hafta C) altı ay D) iki yıl
CEVAP C. 6 ay
467)
(2012 B SINIFI)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli
iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
B) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B)
sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
C) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az
bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
D) İş güvenliği uzmanı, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için
kendisine sağlanan
çalışma süresi içinde başka bir işle de görevlendirilebilir
CEVAP D
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012
467) işveren İşten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle
çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak zorundadır?
A)10 B)15 C)20 D)40
CEVAP B. 15 yıl
468)iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
durumlarda İSGB kurar
B) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
C) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde
yönetmelikteki yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak
yerine getirebilir.
D) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan
temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasına gerek yoktur.
CEVAP D. önceden görüşlerinin alınmasını sağlar
469) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter için
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel
Müdürlük,İSGÜM veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
B) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi tarafından saklanır
C) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
D) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler
işverene tebliğ edilmiş sayılır
CEVAP A
Onaylı defteri onaylayabilecek yerler:
* Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
* Genel Müdürlük
*noter
470) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan en az bir............... istihdamı zorunludur. Boşluğa
hangisi gelemez?
A) İşyeri hekimi B) İş güvenliği uzmanı
C) Diğer sağlık personeli D)müfettiş
CEVAP D
471) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre ISGB hakkında
hangisi yanlıştır?
A) en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygunbelgeye sahip en az bir iş
güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık
personeli de görevlendirebilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına
uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve en üst
katta kurulması esastır.
C) Bu birimlerde 8’er metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile
işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az
olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı
görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer
oda tahsis edilir.
D) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir.
CEVAP B.. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve
giriş katta kurulması esastır.
472) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre OSGB hakkında
hangisi yanlıştır?
A) OSGB’ler; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir
muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği
uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az
bir tuvalet ve lavabodan oluşur
B) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı
unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev
yapabilirler.
C) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve
50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için;
koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân
oluşturulabilir
D) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi
bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar
CEVAP B. Tam süreli çalışıyorsa başka yerde görev yapamaz.
473) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre İSGB ve OSGB’lerin
görev, yetki ve sorumluluklarından hangisi yanlıştır?
A) çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılması ve öneriler hazırlayarak
uygulanmasının sağlanması
B) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile
meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine
uyularak saklanması
C) acil durum planının hazırlanması
D) sağlık gözetiminin uygulanması
CEVAP A. çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene
rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından
473)
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre OSGB’lerin Yetkilerin
askıya alınması ve iptali ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet
verdiğinin tespiti halinde doğrudan iptal edilir.
B) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı halinde
altı ay süreyle askıya alınır.
C) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla
30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi halinde altı ay süreyle askıya
alınır.
D) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması halinde altı ay süreyle askıya alınır.
CEVAP B..doğrudan iptal edilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
474)
(ARALIK 2013 A SINIFI) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ve/veya
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter
suretleri, işyerinde değil, OSGBarşivinde tutulur.
B)OSGB’ler; sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini,
işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile
yürütür.
C)İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir
iş güvenliği uzmanının işyerinde görevlendirilmesi ile oluşturulur.
D)İSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
CEVAP D...OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir
475)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?
A) Endüstri mühendisleri
B) Eğitici belgesi olan hekimler
C) İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri
D) İşyeri hekimliği belgesi olan hekimler
CEVAP D.
Ya iş yeri hekimi yada A sınıfı uzman olacak
bence bu sınavda 3 önemli kısım var.4857say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/"
class="keywordReplace">iş kanunu,isg kanunu ve
risk...sıra risk yönetmeliğine geldi..arkadaşlar riskle
alakalı gelebilecek herşeyi
paylaşacağım.yaklaşık sınavın %7-10luk kısmını
oluşturan risk için sadece yönetmeliğe bağlı
kalmaycağım.önce yönetmeliği sonra diğer hususları
irdeleyeceğim....yani bazı kavramlar yönetmelikte yok
demeyin sınavda sonuçta geliyor..herkese iyi
çalışmalar...
not : yönetmelikler bitince yönetmeliklerde olmayan ama sınavda soru gelen
kısımlara geçeceğim.örneğin kimyasal maddler ve etkileri gibi....bu arada
riske başladım bittikçe ekleyceğim.çünkü oldukça uzun olacak.
öncelikle riskle ilgili aşağıdaki bilgileri
ezberleyin.tamamen benim çıkardığım hap
bilgi..riskin bir kısmı
A)kontrol hiyerarşisi banko
*eliminasyon ......mühendislik
kontrolleri........yöntemsel
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
önlemler.......prosedür,talimat ve
eğitim........uyarı,ikaz................KKD
B)sıklık/sonuç diyagramı kullanılr...... olası
sakıncalı olaylar önceden tanımlanır daha
sonra ayrı ayrı
çözümlenir..................tesisin tasarımı
aşamasında ya da detaylı çalışmalarda
model olarak kullanılır...................ÖN
TEHLİKE ANALİZİ –PHA
C)fabrika ziyaretleri veya prosedürlerin
gözden geçirilmesi.....................işlemlerin
herhangi bir aşamasında
uygulanabilir...........az tecrübeli risk
analizlerince yürütülebildiğinden informal
metottur.....................OLURSA NE OLUR
D)iş görevleri üzerinde
yoğunlaşır.................işler ve görevler iyi
tanımlanmışsa uygulanır..........İŞ
GÜVENLİĞİ ANALİZİ
E)ABD MK-STD-882-D olarak askeri
standarttır............2 veya daha fazla
değişken arasındaki ilişkiyi analiz için
kullanılır.................5X5 matris diyagramı
(L tipi) var............RİSK DEĞERLENDİRME
KARAR MATRİKSİ
F)Çok boyutlu düşünce....................5 yıllık
geçmiş verilere
gereksinim......................ÇOK
DEĞİŞKENLİX TİPİ MATRİKS
G)olası hata türü,etkileri ve risklerin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
analizi................uzay,kimya ve otomobil
endüstrilerinde yagın
kullanılır........................risk=olasılıkXşidd
etXfark edilebilirlik..........en büyük risk
değeri 1000.........FMEA(Olası Hata Türleri
ve Etkileri Analizi Metodolojisi)
H)kimya endüstrisi için
geliştirildi..............multidisipliner bir tim
yapar..............tehlike ve işletilebilirlik
analiz tekniğidir.................anahtar
kelimeler,dizayn parametreleri ve tablolar
kullanır...........HAZOP ( Tehlike ve
işletilebilme çalışması metodolojisi)
I)mantıksal
diyagramlar........tümdengelim..........FTA(H
ata Ağacı Analizi )
İ)iki metodun
kombinasyonu...............fabrika ziyaretleri
ve çeklist kullanımı.................GÜVENLİK
DENETİMİ
J)grafiksel model..................nükleer enerji
santralleri...............zincirleme
olaylar arasındaki
ilişkiler...........ETA(OLAY AĞACI ANALİZİ)
K)Balık kılçığı.....................hata ağacı +olay
ağacı birleşimi...............NEDEN SONUÇ
ANALİZİ
L)Risk=tehlikenin potansiyel
etkisiXtehlikeye maruz kalma
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
tekrarıXtehlikenin oluşma
olasılığı........KINNEY METODU
M)risk değerlendirmesinin yasal
dayanağı..............4857 4857say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9Fkanunu.816/" class="keywordReplace">iş
Kanunu
N) FINE KINNEY METODU
*çok yüksek riskli (tolerans gösterilemez)
400<R
*esaslı risk 200<R<400
*önemli risk 70<R<200
*olası risk gözetimde olmalı 20<R<70
*önemsiz risk R<20
Ş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012
476) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini
C) Ugulama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
D) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini
CEVAP C Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin
tümünü,
sınavda tanımlardan birisi gelir.
477)Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?
A)İşveren veya işveren vekili
B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri
D) İşyerindeki destek elemanları
CEVAP C
Risk değerlendirme ekibi:
*İşveren/yada vekili * igu ve işyeri hekimi *çalışan temsilcisi *destek elemanı
*kayıtlı riskler konusunda bilgili çalışanlar
478)
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
başlamak üzere aşama aşama yapılır. Hangisi ilk yapılması gerekendir?
A) Dokümantasyon
B) Risk kontrol adımları
C) Risklerin belirlenmesi ve analizi
D) Tehlikelerin tanımlanması
CEVAP D.
Risk değerlendirmesi aşamaları sırasıyla:
* Tehlikelerin tanımlanması
* riskleri belirleme ve analiz etme
* risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
* dokümantasyon
* Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
479)Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul
edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki uygulananan adımların
sıralması hangisidir?
I. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
II. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
III. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
A)I,II ve III B)II,I ve III C)III,II ve I D)II,III ve I
CEVAP A.I,II VE III
480)
Risk değerlendirilmesinin yeniden yapılamasını gerektiren hususlardan
hangisi yanlış verilmiştir?
A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
B) Üretim yönteminde değişiklikler olması
C)Çalışanların işe giriş çıkışlarında artış olması
D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
CEVAP C
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi :
**İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
** İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve
ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
** Üretim yönteminde değişiklikler olması.
** İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana
gelmesi.
** Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat
değişikliği olması.
** Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre
gerekli görülmesi.
**İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni
bir tehlikenin ortaya çıkması.
481)
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk
değerlendirmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Alt işveren asıl işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarına tabi olur.
B) Asıl işveren; alt işverence yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi
çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk
alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır
D) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.
CEVAP A.
482)
Risk değerlendirme işleminin birey tarafından yapılması yaklaşımı işyerinin
küçük olması ve İSG risklerinin düşük olması durumlarında kabul edilebilir
bir seçenektir. Bu yaklaşımın başlıca yararlarında hangisi yoktur?
A) Çabuk netice alınmasını sağlar
B) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
C) Teknik uzmanlık gerektirir
D) Maliyeti düşüktür
CEVAP C. Diğerlerine ilaveten bireyin kendisine olan özgüveni artar.
birey yaklaşımının bazı mahzurları:
* Teknik uzmanlık gerektirir
* Yönetim anlayışı
* Tek boyutluluk.
* Katılım sağlanmadığından insanlar tehlikelerin kendi
bölümlerde olmadığını düşünürler
* Bireyin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi
etkileyebilir
* Koruma faaliyetlerinin bireyleri etkilemesi değerlendirmeyi
etkileyebilir.
483) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kantitatif risk analizi yöntemleri, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur.
B) Kantitatif risk analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal
değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk
değeri bulunur.
C) Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik değerler yerine
yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır.
D) Risk = Tehditin Olma ihtimali * Tehditin Etkisi formülü kalitatif risk analizinin temel
formülüdür.
CEVAP D...Kantitatif risk analizinin formülüdür
484)Risk değerlendirilmede takım yaklaşımının fayadalarından olmayan
hangisidir?
A) Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir
B) Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
C) Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir
D) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
CEVAP D
TAKIM YAKLAŞIMININ YARARLARI
Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir.
Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.
Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
Yöneticilerin katilimi sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar.
TAKIM YAKLAŞIMININ MAHZURLARI
Takim çalışmalarından netice daha geç alınabilir.
Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir
Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
485)Risk değerlendirmesinin çalışanlar açısından yararlarından hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Katılım hakkı
B) Haberdar olma
C)kuralların önceden belirlenmesi
D) Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini
CEVAP D
Çalışanlar Açısından Yararlar
* Katılım hakkı
* Haberdar olma,
* Sorumlulukların belirlenmesi,
* Kayıtlara ulaşabilme,
* Bütün çalışanları kapsama,
* Kuralların önceden belirlenmesi
* Proaktif yaklaşım-Sürekli gelişim,
* Acil Durum Hazırlığı
486)Risk değerlendirmesinin işveren açısından yararlarından hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
B) Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
C)meslek hastalıklarını önleme
D) Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
CEVAP C
İşveren Açısından Yararlar
*Tehlike ve risklerini önceden görebilme
*Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
*Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
*İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması
*Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
*Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini
487)Risk değerlendirmesinin devlet açısından yararlarından hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Risk Kültüründe Gelişme
B) Düzenli Veri Akışının Sağlanması
C) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
D) Sürekli Gelişme
CEVAP C
Devlet Açısından Yararlar
*Tarafların Katılımı İle Yükün Azalması
*Denetim Kolaylığı
*Sürekli Gelişme
*Uluslararası SG Yönetim Sistemine Hazırlık
*Düzenli Veri Akışının Sağlanması
*Çalışma Barışına Katkı
*Kayıpların Azalması
*Risk Kültüründe Gelişme
488)Hangisi tehlikenin tanımlanması aşamasında yer almaz?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi
B) Benzeri diğer iş yerlerinden elde edilen veriler
C) Eğitim ve öğretimin sağlanması
D) Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
CEVAP C
Tehlikelerin belirlenmesi
*Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi
*İşaktivitelerinin gözden geçirilmesi
*Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
*İş kazasıve hadise (olay) raporlarının incelenmesi
*Literatür taraması(standart vb.)
*İmalatçıverilerinin değerlendirilmesi
*Uzman görüşlerinden yararlanılması
*Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi
*İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,
*Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler
489)Risk düzeyi veya skoruna göre 12-8 arası hangi anlama gelmektedir?
A) Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli
B) İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat
C) Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla
D)kabuledilemez yüksek risk
CEVAP A
15-25: kabul edilemez yüksek risk- İşi Durdur ve Derhal
Çalışma Başlat
8-12 ikkate değer risk- Mümkün Olduğu Kadar Çabuk
Müdahale Edilmeli
1-6:kabul edilebilir risk- Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı
Planla
490)Hangisi Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması aşamasında yer almaz?
A) çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
B) Denetim
C) Kayıpların Azalması
D) Bakım
CEVAP C
*çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
*İletişim
*Eğitim ve öğretimin sağlanması
*Denetim
*Bakım
491)
Ön tehlike analizi(Preliminary Hazard Analysis-PHA) için hangisi yanlıştır?
A) Tasarım öncesi aşamada, yalnızca temel tesis elemanlarının ve malzemelerinin bilindiği
aşamalarda kuııanılır.
B) Kantitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez.
C) iş güvenliği deneyimi olan bir veya iki mühendisle bu çalışmalar gerçekleştirilebilir.
D) Sonuçlar tesisin tasarlanması aşamasında tehlikeleri ortadan kaldıracak veya minimize
edecek tavsiyeleri içermelidir
CEVAPB.Kalitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez
492)
Fabrika ziyaretleri ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi esnasında
yararlıdır. Hali hazırda var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit
edilme oranı yüksektir. Bu metod mevcut tesisler için proses geliştirme
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
sürecinde ve/veya operasyonlara başlama öncesinde kullanılabilir. En
yaygın kullanımı mevcutt tesiste bir takım değişiklikler düşünüldüğü
aşamadır. Tanımlanan metod hangisidir?
A)ön tehlike analizi B)olursa ne olur
C)iş güvenlik analizi D)olası hata türleri ve etkileri analizi
Cevap B
493)
kişi ve gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde
yoğunlaşır.bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanınlanmışsa bu
metod uygulanır. Bahsedilen metod hangisidir?
A)ön tehlike analizi
B)olursa ne olur
C)iş güvenlik analizi
D)olası hata türleri ve etkileri analizi
Cevap C
494) Kabul edilebilir risk için aşağıdakiterden hangisi doğrudur?
A)Tehlikeli ortamda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir durum olarak görülür ve riskle
birlikte çalışma anlamına gelir.
B)İşletme şartlarının gerektirdiği bir olgu olarak kabul edilen bir durum olup, çalışmada
zorunluluk olan bir durumu ifade eder.
C)Risk değerlendirmesi yaparken koyulan subjektif ölçülerin bir sonucudur ve doğruluğu
veya yanlışlığı da işletmenin değerlendirmesine bağlıdır.
D)Yasal zorunluluklara ve işlet
CEVAP D
495) Risk değerlendirme süreci için uygun sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin belirlenmesi - risklerin değerlendirilmesi- - risklerin
derecelendirilmesi
B)Tehlikelerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - risklerin derecelendirilmesi –
kontrol önlemlerinin uygulanması
C)Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin derecelendirilmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi –
kontrol önlemlerinin uygulanması
D)Risklerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - tehlikelerin ortadan kaldırılması –
kontrol önlemlerinin uygulanması
CEVAP B
496)
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeninde en son uygulanması gereken
hangisidir?
A) Mühendislik önlemlerini uygulamak
B) Kişisel koruyucu donanım kullanmak
C) Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek
D) Tehlikeleri ortadan kaldırılmak
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni:
1. Tehlikeleri ortadan kaldırılmak (eliminasyon}
2. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek(ikame)
3. Mühendislik önlemlerini uygulamak (otomasyon, tecrit / izolasyon, uzaklaştırma,
havalandırma, ergonomik yaklaşımlardan yararlanma)
4. İdari önlemler/işaretler/uyarılar (çalışma süreleri, işyeri düzeni, eğitim ve öğretim, planlı
bakım-onarım, mental riskler,monotonluk, iletişim, denetim-disiplin)
5. Kişisel koruyucu donanım kullanmak
cevap B
497)
hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) basitleştirme B) Kaçınma C) Kabullenme D) Azaltma
CEVAP A
hangisi risk yanıtlama planları:
**Kaçınma
**Transfer etme
**Azaltma
** Kabullenme
498)
Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar
ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması
amacıyla yaygın oîarak kullamlan risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) HAZOP B) FMEA C) ETA D) FTA
Hata Ağacı Analizi (FaultTree Analysis-FTA)
Olay ağacı analizi(event tree Analysis-ETA)
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and EffectsAnalysis – FMEA)
CEVAP A
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (Hazard and Operability StudiesHAZOP): kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate
alınarak geliştirilmiştir.Multi disipliner bir ekip tarafından, kaza odaklarının saptanması,
analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler
kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır
499)
Grafik olarak insan ya da malzeme kaynaklı hasarların muhtemel
kombinasyonlarını oluşturan,ihtimallerini ortaya çıkarabileceği önceden
tahmin edilebilen istenmeyen hata olayını grafik olarak gösteren risk
değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
D) Hata Ağacı Analizi
CEVAP D. Tanım hata ağacı analizine aittir
500)Hata ağacı analizi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Bilglerin toplanması B)Tepe olayı seçimi
C)Balık kılçığın oluşturulması D)Ağacın planlanması
CEVAP B
501)hangisi tesisin son tasarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalara
model olarak kullanılabilecek olan hızla hazırlanabilen kalitatif bir risk
değerlendirme metodolojisidir?
A)Ön Tehlike Analizi B) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
C) Olay Ağacı Analizi D) Neden-Sonuç Analizi
CEVAP A
502)Hata ağacı analizi ile olay ağacı analizinin birleşimi olan ve nükleer enerji
santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere Danimarka'da bulunmuş olup,
diğer endüstrilerin sistemlerinin güvenlik düzeyinin belirlenmesi için de adapte
edilmiştir. hangi metoddur?
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
D) Hata Ağacı Analizi
CEVAP A.
Neden-Sonuç Analizi: Balık kılçığı diyagramı kullanılır
503)
Hata türleri ve etkileri analizinde zararların etkileri ve sonuçlarının
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
belirlenmesinde kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangileridir?
A)OlasılıkXşiddet B)OlasılıkXfark edilebilirlik
C)ŞiddetXfark edilebilirlik D)OlasılıkXşiddetXfark edilebilirlik
CEVAP D
504)
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan fine-kinney
metodunun parametrelerinden birisi değildir?
A) Olayın meydana gelme ihtimali
B) Fark edilebilirlik
C) Zarar ya da hasarın şiddeti
D) Tehlike maruz kalma sıklığı
Fine-kinney metodunda risk değeri :
Risk değeri = Olayın meydana gelme ihtimali x Tehlike maruz kalma sıklığı
xZararya da hasarın şiddeti
505)Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesi nde risk
değeri sonucu 450 bulunmuştur.Buna göre karar ve eylem aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
D)Tolerans gösterilemez ri sk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina,
çevrenin
kapatılması düşünülmelidir.
506)
Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesinde risk değeri
sonucu 450 bulunmuştur.Buna göre karar ve eylem aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
D)Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina,
çevrenin kapatılması düşünülmelidir
CEVAP D
400 < R: Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli
önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin
kapatılması düşünülmelidir
200 < R < 400: Esaslı risk- Kısa dönemde
iyileştirilmelidir.
70 < R < 200: Önemli risk- Uzun dönemde
iyileştirilmelidir.
20 < R < 70: Olası risk - Gözetim altında
uygulanmalıdır.
R < 20: Önlem öncelikli değildir.
507)
Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilip, seçilen
konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya arşivlerin
incelenmesi ile geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini belirlenmeye
çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama yönteminin
kullanıldığı risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) Neden-Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) LT İpi Matris Yöntemi
D) X Tipi Matris Yöntemi
CEVAP D
508)
Kimyasal maddelerle çalışma yapılması halinde risk değerlendirilmesi kaç
yılda bir yenilenir?
A) 1 B)2 C)3 D)5
CEVAP D. 5 yılda bir
ÇOK FAZLA SORU GELDĞİĞİNDEN ŞİMDİ ÇIKMIŞ SORULARA BAKALIM
509)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- İşyeri taşındığında veya binalarda değişiklik yapıldığında
II- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda
değişiklik meydana geldiğinde
III- İşyerine yeni bir proje mühendisi alındığında
IV- İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana
geldiğinde
Yukarıdaki hangi durum veya durumlarda risk değerlendirmesinin
yenilenmesine gerek yoktur?
A) II ve IV B) I ve IV C) Yalnız III D) Yalnız IV
CEVAP C
510)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk
analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en
son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın çalışma ortamı dışına taşınması
B)Çalışanların bir kabin içerisine alınarak yüksek gürültü düzeyinden korunması
C)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın gürültü düzeyi düşük ekipmanla değiştirilmesi
D)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanla aynı ortamda çalışanlara kişisel koruyucu donanım
verilmesi
En son kkd idi. Dolaysıyla CEVAP D
511)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi
yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin
durdurulması yaptırımı uygulanmaz?
A)Çağrı merkezi
B)Baraj yapımı inşaatı
C)Yer altı kömür madeni
D)Metal döküm ve şekillendirme fabrikası
CEVAP A. Diğerleri çok tehlikeli işler
512)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak
II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
III- Risklerden kaçınmak
Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri
öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?
A) III - I – II B) I - III - II C) III - II – I D) II - I - II
CEVAP C
513)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken
asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yer almaz?
A)Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları
B)Çalışanların muhasebe kayıtları ve ek ödenekleri
C)Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
D)Malzeme güvenlik bilgi formlar
CEVAP B
514)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş
hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı
ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu
aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A)Yönetim
B)İş Güvenliği Birimi
C)Sevk ve Koordinasyon Birimi
D)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri
CEVAP A
515)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel
korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine Öncelik verilmesi
sağlanır?
A)Dokümantasyona
B)Toplu korunma önlemlerine
C)Kişisel koruyucu donanımlara
D)Kişisel maruziyet seviyelerinin belirlenmesine
CEVAP B
516)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinin dokümantasyon
aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer Alması gerekmez?
A)Maliyet analizi
B)Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
C)Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
D)Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
CEVAP A
517)
ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Tehlikeleri tanımlama
II- Yapılan çalışmaların güncellenmesi vegerektiğinde yenileme aşamaları
III- Riskleri belirleme ve analiz etme
IV- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Yukarıda verilen risk değerlendirmesi aşamalarının hiyerarşik (öncelikli)
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - II - III – IV B) I - III - IV - II C) I - IV - III – II D) I - II - IV – III
CEVAP B
518)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre işveren risk değerlendirmesi yaparken veya yaptırırken
aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?
A) İşyerinin tertip ve düzeni
B) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
C) Üretimi kaliteli yapmak ve hatalı ürün riskiniazaltma
D) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçim
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
519)
(ARALIK 2013 B SINIFI) “Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma
olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak
sayısal değerlerle analiz edilmesi” şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nicel (kantitatif) yöntem
B)Kontrol listesi yöntemi
C)Nitel (kalitatif) yöntem
D)Karma yöntem
CEVAP A
520)
ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A)Planlama
B)Dokümantasyon
C)Uygulamaların izlenmesi
D)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
CEVAP B.
Risk kontrol adımları
** Planlama
** Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
** Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
** Uygulamaların izlenmesi
Dokumantasyon risk değerlendirmesinin adımlarındandır
521)
ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında
önlenmesine yönelik alınacak önlemlerden birisi değildir?
A)Gürültü kaynağına yakın çalışanlara kulak koruyucu kullandırılması
B)Gürültülü işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi
C)Gürültü kaynağının çalışma ortamı dışına taşınması
D)Kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi
CEVAP A
522)
ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
II- Titreşimli ekipmanın daha az titreşimli bir ekipmanla değiştirilmesi
III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi
IV- Kişisel koruyucu donanım kullanılması
Yukarıda verilen titreşimden korunma önlemleri önceliğine göre sıralanırsa
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) IV, I, II, III B) IV, II, III, I C) I, III, IV, II D) II, III, I, IV
CEVAP D.çok basit en son kkd.tek şık var
523)
ARALIK 2013 B SINIFI) Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken
asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A)Ramak kala olay kayıtları
B)Çalışanların prim gün sayıları
C)Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
D)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
ile kadın çalışanların durumu
CEVAP B
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
524) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi
Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik
sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) I, III, II, IV B) I, II, III, IV C) III, IV, II, I D) III, IV, I, I
CEVAP C
525) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
İşSağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk
değerlendirmesi;tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak
üzere .......... tanımlama,
riskleri belirleme ve analiz etme, .......... kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
dokümantasyon,yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme
aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) riskleri / tehlike B) tehlikeleri / risk C) olasılıkları / kaza D) iş kazalarını / süreç
CEVAP B
526) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim,
yöntem ve teknikleri ile .......... da değerlendirilebilir.”cümlesindeki boşluğa,
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek
hastalıkları
B)kaza üreten sistem bilgilerinin yer aldığı SGK kayıtları
C)“Tehlike Değerlendirme Teknikleri”nin kullanıldığı çalışmaların sonuç raporları
D)Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlarından derlenmiş yıllık iş kazası
kayıtları
CEVAP A
527) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A)Risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
B)Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
C)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
D)Uygulamaların izlenmesi
CEVAP A
528) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nde yer alan; “Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları
numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp,
son sayfası imzalanır ve..........” ve “Risk değerlendirmesi dokümanı..........
arşivlenebilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir / İş Güvenliği Uzmanlığı Katip
Sisteminde
B)İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna teslim edilir /notere tasdik ettirildikten sonra özel
dosyalarda
C)işyerinde saklanır / elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp
D)üç işgünü içinde İş Teftiş Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderilir / Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edilerek
CEVAP C
529) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre; Risk kontrolünde,belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin
hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?
A)Yüksek risk seviyesinin
B)Kabul edilemez risk seviyesinin
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği’nde yer alan risk seviyesinin
D)Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma
oluşturmayacak risk seviyesinin
CEVAP D
530) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nde yer alan; “İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka
işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile .......... hakkında bilgilendirilir.”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Aksayan yönler ve yasal tedbirler
B)Düzeltici ve önleyici tedbirler
C)Kabul edilebilir risk seviyesi
D)Belirlenen tehlikeler
CEVAP B
531(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi;tüm işyerleri için ............... başlamak
üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol
tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların
güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek
gerçekleştirilir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)giriş kısmından
B)her ünite aşamasından
C)üretim ve işletme prosesinden
D)tasarım veya kuruluş aşamasından
CEVAP D
532)AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşveren işyerinde yapılan risk
değerlendirmesineticesinde, mühendislik yöntemleri, ortam vetoplu korunma
önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen
durumlarda, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A)Acil eylem planı hazırlamak
B)Kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak
C)Güvenlik ve sağlık işaretlerini tedarik etmek
D)Yönerge ve MSDS formlarını derleyip yayınlamak
CEVAP B
533(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken,
öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise
riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;
I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha aztehlikelilerle ikame
II- Riskler ile kaynağında mücadele
III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik
verilmesi
IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
Yukarıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV
CEVAP C
534)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma
olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin .............
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?
A)toplamıdır.
B)çarpımıdır.
C)biLeşkesidir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)matematiksel olarak hesaplanmasıdır
CEVAP C
535) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği`nde yer alan “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay”
ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Anlık kaza olayı
B)Ramak kala olay
C)Potansiyel zararlı olay
D)Potansiyel zararsız olay
CEVAP B
536(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “Risk kontrol
tedbirlerininuygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları,
işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü,
başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileriiçeren planlar hazırlanır. Bu planlar
.............uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa,aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)işverence
B)çalışan temsilcilerince
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca
D)işverence uygun görülmesi sonrasında iş güvenliği uzmanlarınca
CEVAP A
537)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan;
“Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli
ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç ............., ............. ve ............. yılda
bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) üç / beş / yedi B) bir / üç / beş C) iki / dört / altı D) bir / iki / üç
CEVAP C
Az tehlikeli 6 yıl
Tehlikeli 4 yıl
Çok tehlikeli 2 yıl
kimaysallar 5 yıl
538)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “risk kontrol
tedbirlerinin
kararlaştırılması”nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?
A)Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
B)Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadankaldırılması
C)Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
D)Risk dokümantasyonunun analizi ve çalışanlara gerekli uyarıların yapılması
Cevap D
risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
**Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
** Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
** Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
539)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
çerçevesinde dayanamayacağı düzeye indirilmiş risk hangisidir?
B)ZararA)Kaza C)Kabul edilebilir risk D)Kabul edilemez risk
CEVAP D
540)
(MAYIS 2013 A SINIFI) İlgili tarafları kabul etme ve dahil olmasını sağlama,
dikkatli bir şekilde plan yapma, çalışmaları değerlendirme, kamuoyunun
özel kaygıları
na kulak verme ve dürüst, samimi ve açık olma aşağıdakilerden hangisinde
geçerlidir?
B) Risk algılamaA) Risk iletişimi C)Risk yönetimi D) Risk analizi
CEVAP A
541(MAYIS 2013 A SINIFI) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve
duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması” ne tür bir risk kontrolüdür?
A)Gürültünün alıcıda kontrolü
B)Planlama ile gürültü kontrolü
C)Gürültünün kaynağında kontrolü
D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü
CEVAP D
542(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi
yanlıştır?
A)İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü
B)Bir olayın sonuçlarının ve karşılık gelen olma ihtimalinin bir birleşimi
C)Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum
D)Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay
veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının
ciddiyet derecesinin birleşimi
CEVAP C
543(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden
hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?
A)Yerine koyma B)Kontrol ve izolasyon C)Mühendislik kontrolü D)Riskin ortadan
kaldırılması
CEVAP C
544(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk
kontrol planlarından birisi değildir?
A) İş akış şemalarının oluşturulması
B) Eğitim prosedürlerinin oluşturulması
C) Sorumluluk atamalarının yapılması
D) Operasyon noktası koruyucularının oluşturulması
CEVAPD
545)(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları
algılamaya dayanır. Değişik menfaat gruplarının bu algılamalarını mantıklı kılmak için
iletişim ve danışma iki önemli faktördür.
B) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi ve bunlar hakkında karar verilmesi,
verilerin mantıksal analizine dayanır.
C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin en etkin kontrolü, insanları değiştirmektense güvenli
bir
çalışma yeri sağlamaktır.
D) İşyerinin ürettiği ürünlerin müşterilere verebileceği zararlar nicel yöntemlerle analiz
edilir
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP D
546)
(EKİM 2012 A SINIFI) Risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve
Etkileri Analizinde (FMEA)Azami riskpuanı kaçtır?
A) 10 B) 25 C) 1000 D) 10000
Cevap C
RİSK=olasilikXfarkedilebilirlikXsiddet=10X10X10=1000
547) (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi proses tehlike analizi
için gerekli dokümanlardan birideğildir?
A)İşletmenin insan kaynakları politika dokümanı
B)İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
C)İşletmenin proses akış diyagramları
D)İşletmenin iş kazası kayıtları
HAZOP Ön Bilgi Gereksinimi:
** Çizimler, prosedürler ve akış şemaiarı gibi tesise,
ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı dokümanlara ve bu
konuları bilen kişilerden alınacak detaylı bilgilere gereksinim
vardır.
CEVAP A
Şimdi diğerlerinin ön bilgi gereksinimlerine bakalım:
OLURSA NE OLUR ANALİZİ:
Ön Bilgi Gereksinimi: Tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı
çizim, prosedür, vb.dökümanlar
HATA MODLARI, ETKİLERİ VE KRİTİKLİK ANALİZİ
(FMEA)
Ön Bilgi Gereksinimi:
** Sistem/teSis ekipman listesi
**Ekipmanların fonksiyonlarının bilinmesi
* *Sistem/tesis fonksiyonlarının bilinmesi
HATA AĞACI ANALİZİ
Ön Bilgi Gereksinimi:
**Tesisisin/sistemin nasıl çalıştığının bütünüyle anlaşılmış
olması
** Tesis/sistem ekipman hata/kusurlarının ve bunların
tesis/ekipman üzerine etkilerinin çok iyi bilinmiş ve anlaşılmış
olması. Bu bilgileri FMECA metoduyla daha önceden elde
edilebilir.
OLAY AĞACI ANALİZİ
Ön Bilgi Gereksinimi:
**Kazaya potansiyel olarak neden olabilecek, ekipman kusuru,
sistem hataları vs.başlatıcı olayların tahmini,
**Başlatıcı olayların etkisini yumuşatacak olan iş güvenliği
sistemlerinin ve acil durum prosedürlerinin fonksiyonlarının
bilinmesi gerekir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
548)
(EKİM 2012 B SINIFI) Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Her risk için olasılık ve sonucun şiddeti ayrı ayrı puanlanıp çarpılarak bir risk skoru
hesaplanmalıdır.
B)Risk skoru hesabında olasılıklara değer verebilmek için geçmiş kaza istatistiklerinin
kullanılması gereklidir.
C)Belli bir riskin azaltılması için hem ilişkili olasılık değerinin hem de sonucun şiddetinin
birlikte azaltılması gerekir.
D)İşyeri ortamındaki tezgâh eklenmesi, taşınma,işyeri yerleşiminin yeniden
düzenlenmesi gibi
değişiklikler ilişkili risklerin skorlarının değişmesine yol açabilir.
CEVAP D
549)(EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki
bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?
A) Risk iletişimi
B) Risklerin kontrolü
C) Risk değerlendirmesi
D) Risklerin karakterizasyonu
CEVAP A
550) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk
değerlendirmesinde tehlikelerin belirlenmesi için tavsiye edilen
yöntemlerden değildir?
A)İşyerinde gözlem amaçlı gezinti
B)İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulması
C)İşyerinde kullanılan makine, tezgâh ve el aletlerinin incelenmesi
D)İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin sağlığa zararlı özelliklerinin belirlenmesi
CEVAP B
551)(MAYIS 2012 A SINIFI) Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının birlikte
meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve B
olaylarının gözlenme olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının
olasılığı ne olur?
A) 0,02 B) 0,10 C) 0,20 D) 0,30
İki bağımsız olayın ihtimali 1/10)X(1/20)=1/200=0.02
CEVAP A
552)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Risk değerlendirme yöntemlerinden Fine-Kinney
Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Azami şiddet puanı 10’dur.
B)Riskin sıklık-seyreklik boyutu, frekans ve olasılık olmak üzere iki kısımda incelenir.
C)Risk puanı; tehlikeye maruziyet sıklığı, olasılık ve şiddet puanları çarpılarak
hesaplanır.
D)En yüksek tehlikeye maruziyet sıklığı skoru, hemen hemen sürekli maruz kalınan
tehlikeli olaylara atanır
CEVAP A
553)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru
hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir?
A)Şiddet B)Frekans C)Kontrol derecesi D)Önceki kazaların sonucu
CEVAP B
554)(MAYIS 2012 A SINIFI)Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile
ilgili hangisi yanlıştır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Kimya sektörü esas alınarak geliştirilmiştir.
B)Proseslerdeki sapmaları belirlemek için “fazla”,“az” gibi anahtar kelimeler kullanılır.
C)HAZOP takımı prosesteki sapmaların nedenleri ve sonuçlarını belirlemeye çalışır.
D)Proseslerdeki sapmaların risk skoru en fazla 10000 olabilir
CEVAP D
555)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj
işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak
amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)yöntemidir?
A) Sistem FMEA B) Tasarım FMEA C) Proses FMEA D) Servis
FMEA
CEVAP C
*Sistem FMEA: Sistem ve bileşenlerinin tasarım aşamalarında
analizi için kullanılır. Tasarımdan kaynaklanan sistemin
fonksiyonları ile ilgili potansiyel hata türleri üzerine
odaklanır.
* Tasarım FMEA: Üretime geçilmeden önce ürünlerin
analizinde kullanılır.
*proses FMEA: üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden
doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla
kullanılır.
* Servis FMEA: Servisin müşteriye ulaşmadan analiz edilmesi
için kullanılır. Servis FMEA, sistem veya süreç
eksikliklerininsebep olduğu hata türleri üzerine odaklanır
RİSK YÖNETİMİDE BİTMİŞTİR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARADA
BAKMAYI UNUTMAYINIZ.
UYARI 1: SON DÖNEMLERDE RİSKTEN 10 CİVARI SORU GELMEKTEDİR.
UYARI2:HATA AĞACI SEMBOLLERİ VE HAZOP SEMBOLLERİNEDE
BAKINIZ
hata ağacında ve sembolü,
hazopta ise operasyon (faaliyet) sorulmuş
hata ağacı sembolleri ..http://okul.selyam.net/docs/index-93286.html
Hazop sembolleri:http://notoku.com/verimlilik-artirma-teknikleri/
Hata Ağacı Analizi*
*Faydalanılan Kaynak; Lars Harms Ringdahl, “Safety Analysis Principles and Practice in
Occupational Safety”, Second Edition , Tailor and Francis, London Newyork 2001
Konu:
Hata Ağacı Analizinin kısaca tanıtımı ve örnek uygulamalar
Amaç ve Öğrenim Hedefleri:
Mühendis ve hekimlerimizin yöntemin ne olduğunu tanıyarak ve işyerlerindeki istenmeyen
olayları analiz ederken, ve / veya mantık kapılarını doğru kullanarak basit bir dallanma
yapabilecek pratiği vermek. Bu yöntemle Tepe olay dediğimiz sorunların analizi için değişik bir
düşünce sisteminin varlığından katılımcıları haberdar etmek.
1 GİRİŞ
Hata ağacı, tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun
grafiksel ifadesidir. Sonuç olayın örneği patlama, teçhizatın arızalanması, zehirli gaz çıkışı ve üretime
ara verilmesi olabilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Hata ağacı analizi (FTA) belki de en iyi bilinen güvenlik analizi yöntemidir.1960lardan itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. Fonksiyonel hatanın ciddi sonuçlara neden olabileceği ve aynı zamanda
önemli miktarda kaynağın tehlike analizi için ayrılabildiği karmaşık teknik sistemler için büyük önemi
vardır. Metot oldukça zordur ve genel olarak uzmanlar tarafından kullanılır. Metot üzerine geniş
literatür mevcuttur Örn. IEC,1990; Kumamoto ve Henley, 1996; Lees, 1996), ve hata ağacının
tasarımına yardım etmek ve hesaplamalar yapmak için birkaç bilgisayar programı vardır.
Yöntemin yüksek risk sektörleri dışında genel iş güvenliği için uygun olup olmadığı sorgulanabilir.
Fakat metodu direk olarak kullanmayacak olanlar için dahi genel Hata Ağacı Analizi bilgisi faydalıdır.
Burada verilen tanımlamanın amacı okuyucuyu metotla ilgili bilgilendirmek ve daha basit hata
ağaçlarının nasıl oluşturulabileceğini hakkında temel bilgi sağlamaktır. Bununla beraber, Hata Ağacı
Analizinin uygulanmasında önemli yer oluşturan ihtimal hesaplarına sadece kısaca değinilmiştir. Hata
Ağacı Analizinin geleneksel merkezi bir yere kadar genişletilmiştir. Şu an teknik etmenlerden daha
fazlasını kapsar, insan hareketleri ve kontrol önlemleri almak ayrıca dikkate alınır.
Hata Ağacı Analizinin bazı avantajları:
1.
2.
3.
4.
5.
Karmaşık sistemlerde risklerin belirlenmesine yardım eder.
Genel bakış açısını kaybetmeden aynı anda tek hata üzerine odaklanmayı mümkün kılar.
Hataların nasıl ciddi sonuçlara neden olabileceği hakkında genel bakış açısı sağlar.
Analiz ile belirli yakınlığı olanlar ile, sonuçları oldukça hızlı şekilde anlamak mümkündür.
Olasılık hesapları yapmak için bir fırsat sağlar.
Bazı dezavantajları:
1. Oldukça ayrıntılı ve, genelde, zaman alıcıdır.
2. Uzmanlık ve eğitim gerektirir.
3. Yüksek doğruluk imajı yaratabilir. Sonuçları gelişmiş görünebilir ve, ihtimal hesapları
yapıldığında, bunlar tek bir değer formunda ifade edilebilir. Fakat, çoğu metottaki gibi, çok
miktarda muhtemel hata kaynağı vardır.
4. Mekanik olarak uygulanamaz ve bütün hataların bulunmasını garanti etmez. Genelde, değişik
analizciler değişik çeşitlilikte ağaçlar üretebilir. Fakat ağacın değişik formları olsa da içeri
hala aynıdır.
5. Gerçekleşmesi için genellikle ayrıntılı doküman materyali mevcut olmalıdır.
2 PRENSİPLER VE SEMBOLLER
Hata ağaçlarında, olaylar ve mantıksal kapılar temel kavramlardır. Hat Ağacı Analizinde bir ya ... ya
da yaklaşımı benimsenmiştir. Bir olay ya oluşuyordur ya da oluşmuyordur. Daha sonra olay ifadesi
“doğru” veya “yanlış” olarak belirtilebilir. Bu aynı zamanda ikili mantığın ve yanlış veya doğru
şeklinde değer alan cebirin uygulanabileceği anlamına gelen mantıksal değerler “1” ve “0” şeklinde de
ifade edilebilir.
Bu hem güçlülük hem de zayıflıktır. Karmaşık sistemlerdeki hataların basit tarzda şekilde
tanımlanabilmesi yaklaşımın avantajıdır. Gerçek hayatta oluşacak düzeyin çok sayıda farklılıklarının
analiz tarafından hesaba katılmaması bir zayıflıktır.
Bir hata ağacı tasarlarken, bir grup sembol kullanılmıştır. Grup bir miktar değişken içerir, ve burada
sadece sınırlı sayıda sembol ele alınmıştır. Hata ağacındaki semboller iki türdür, kapılar ve olaylar. En
önemlileri Şekil 9.1’de gösterilmiştir.
İlk üç sembol kimi türdeki “olaylar” ile ilgilidir. “Olaylar” kaba anlamdaki olaylar olabilir, örn. bir şey
olur, fakat aynı zamanda hatalı bir durum ile ilgilidir, örneğin bir parçanın arızalanması nedeniyle
oluşan. Bu nedenle, onların “hata olayları” olarak tanımlanması daha doğru olabilir.
Koşullara bağlı sembol normal şartların veya olayların aynı zamanda sistemi etkileyebileceğini
göstermek için kullanılmıştır. Bazen, ENGELLEME olarak adlandırılan özel kapı ile birlikte
kullanılır. Transfer sembolü ağacı birkaç küçük parçaya bölmek için kullanılır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
VE ve VEYA kapıları çeşitli olaylar arasında mantıksal bağlantılar sağlamak için kullanılır. Biraz
daha geniş tanımlama Bölüm 9.4’te verilmiştir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Sembol
İşaret edilen
İşlev
bir
Hata
basit
Temel olay
Temel olay veya hata.
Gelişmemiş olay
Gelişmemiş durum.
Olay
Daha temel olaylardan oluşan
olay
Durumsal olay
Normal şekilde oluşabilecek
olay
VE kapısı
VEYA kapısı
Transfer sembolü
Şekil .1 Hata
ağacı
Analizinde
kullanılan
semboller
C çıktı olayı eğer bütün girdi
olayları (A ve B) aynı anda
oluşuyorsa oluşur.
C çıktı olayı eğer herhangi bir
girdi olayı oluşursa meydana
gelir.
Ağacın başka bir yerde daha
ileri noktaya geliştiğini
gösterir.
Hata
ağacına
örnek
ağacının
görünüşü
bir
örnekle
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
gösterilebilir. Bir lamba Şekil 2’de gösterildiği gibi devreye bağlanmıştır. Bir güç kaynağı lambayı
besler, ve bir pil güç kaynağının arızası durumunda güç sağlar. Sistemin açılmasında rağmen lambanın
ışık vermemesi durumu bir hata ağacı ile analiz edilmek istenmiştir.
Burada tepe olay lambanın ışık vermemesidir. Bunun nedeni lambaya akım gelmemesidir.Bu
lambanın hatalı veya lambaya güç kaynağının ulaşmaması nedeniyle oluşabilir. Güç beslemesi, hem
güç biriminin ve hem de pilin arızalanması durumunda hata verir (VE kapısı).
Şekil 2 Lamba devresi örneği
Ağaç üç temel olay içerir, ve aynı zamanda üç tane “tamamlanmamış olay” vardır. Sigorta eskinesi
veya başka etmenler nedeniyle hasalıdır. Fakat aşırı yüklenme sonucu oluşabilir, örneğin, geçici kısa
devre durumu. Bu daha d geliştirilebilir. Benzer şekilde, neden gücün pil veya güç kaynağından
gelmediğini de araştırmak mümkündür.
Lamba ışık vermez
devresi için hata ağacı
9.3 HATA AĞACI ANALİZİ PROSEDÜRÜ
Hata Ağacı Analizi önceki bölümlerde açıklanan yöntemler gibi direk olarak yürütülemez. Ağacı
oluşturmak bir bina inşaatı gibi bir sanat eseridir. Başarı analizi yapan kişinin yeteneklerine bağlıdır.
Bu nedenle, nasıl kurulacağı hakkında evrensel ve açık tanımlama yapmak zordur.
Olasılık uygulamaları çoğunlukla 4 ana aşamayı içerir, sistem tanımı, hata ağacı inşası, nitel
değerlendirme ve niceliksel değerlendirme. Değişik bir biçim, inşa aşamasını vurgulayan, Şekil 4’te’te
gösterilmiştir.
HAZIRLA
Güvenlik analizinde olağan olduğu gibi, analizin yürütülmeden önce ön-koşulların belirlenmesi
gereklidir. Hata ağacının inşaatı ayrıntılı analiz gerektirir ve geniş kapsamda varsayıma gerek
duyulabilir. Bunlar, örneğin, çalışılan sistemin sınırlarına ve geçerli olacağı varsayılan operasyon
durumlarına uygulanabilir. Aynı zamanda ne tür hatalar oluşabileceği ve analizden çıkarılması
gerekenler hakkında varsayımlar yapılabilir.
1. TEPE OLAYI SEÇ
İlk aşamada analiz edilecek istenmeyen olay seçilir. Eğer tepe olay kabaca belirlenmişse, muhtemelen
birkaç farklı olaya bölünebilir. Daha sonra her durum için ayrı hata ağacı üretilebilir.
2. BİLİNEN SEBEPLERİ BİRLEŞTİR
Hata ağacı oluştururken, mevcut hatalı durumlar ve hata olayları hakkındaki bilgi birikiminden
yararlanılmalıdır. Ortaya çıkabilecek hataların başlangıç tetkiki analizin yürütülmesine olanak sağlar.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Alternatif şekilde, sapmanın veya HAZOP analizi sonuçları kullanılabilir. Bu malzeme ağacın bir
kısmının oluşturulmasında kullanılabilir.
Bu basamaktan sonra, tepe olayın oluşmasında katkı yapabilecek hataların bir listesi elde edilmiş olur.
Genel olarak hata listesi tam değildir, fakat ağacın oluşturulmasındaki önemi hala büyüktür.
3. HATA AĞACI İNŞA ET
Hata ağacının inşası tepe olay ile başlar. İlk basamak tepe olayın birden çok bağımsız yolla oluşup
oluşmayacağına göz önüne alınmasıdır. Bu durumda, sistem VEYA kapısı ile bölünmelidir. Analiz
aşağı yönde hareket ederek ve daha fazla temel neden arama ile devam eder. Bunların bazıları biraz
önce değinilen ön listeden elde edilebilir.
Şekil 4 Hata Ağacı Analizindeki yöntemin ana aşamaları
4. GÖZDEN GEÇİRME, İLAVE VE TEST
İnşa bir deneme yanılma sürecidir. İyi ve daha eksiksiz bir ağaca ilerleme aşama aşama olur. Bunu
yerine getirmek için bazı ana kurallar aşağıda verilmiştir.
Ağacın tamam olarak kabul edileceğini kesin olarak bilmek zordur. Hataya neden verebilecek hiçbir
önemli neden atlanmamalıdır. Ön listenin bütün noktaları kapsayıp kapsamadığını görmek için ilk
kontrol yapılmalıdır.
5. SONUÇLARI DEĞERLENDİR
Tamamlanmış ağaç değerlendirilir, ve kararlar verilir. Analizin amacına göre, bu aşama birkaç farklı
basamak içerebilir. Bunlardan bazılarına Bölüm 9.4’te daha geniş değinilmiştir.
http://www.isgforum.net/




Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Sonuçların direk değerlendirmesi. Ağaç tepe olayın hangi değişik şekillerde oluşabileceği
hakkında sıkıştırılmış bir görüntü sağlar. Aynı zamanda mevcut koruyucular (güvenlik
koruyucuları) hakkında bilgi verir. Tepe olayın oluşmasına direk neden olabilecek bazı hatalar
için kontrol yapılabilir.
Minimum kesme setlerinin bir listesinin hazırlanması. Bölüm 4’te gösterildiği gibi, kesme seti
birlikte tepe olaya neden olabilecek temel olay yığınıdır. Minimum kesme seti kendi içinde
başka kesme seti bulundurmayan settir.
Minimum kesme setlerinin derecelemesi. Özel ilgi gösterilmesi gereken hata kombinasyonları,
minimum kesme setleri temelinde değerlendirilebilir ve derecelendirilebilir.
İhtimallerin hesaplanması hata ağacının klasik uygulamasıdır. Dip olaylar için ihtimaller
hakkında bilgi varsa, veya tahmin edilebiliyorsa, tepe olayın olma olasılığı minimum kesme
setleri listesinden hesaplanabilir.
SONLANDIR
Sonuç varsayımlar hakkında bili veren bir özet ile sonuçlanır. Sadece hata ağacı, anlaması ve
yorumlamak zor olabileceği için yeterli değildir. Muhtemelen analiz üzerine kurulu birkaç sonuç
yazılabilir.
Ana Kurallar
Hata ağacını oluştururken, Tablo 1’de gösterilen ana kurallardan faydalanılabilir. 1-7 arasındaki
kurallar ağacın inşa aşamasında uygulanır. 8-10 arasındaki kurallar zaman zaman ağacın geçerli
mantıksal yapısı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Kurallar listesinin bir kısmı Henley ve
Kumamoto (1981) tarafından yapılan açıklama üzerine kuruludur. Diğer kaynak ise acemilerin Hata
Ağacı Analizi üzerine ilk çalıştıkları zaman karşılaşacakları sorunların yazarın deneyimine göre
yazılması ile oluşmuştur.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Tablo 9.1 Hata ağacını inşa ve test etmek için genel kurallar
1. Sağlam olaylar ve durumlar ile çalış. Bunlar, ya doğru ya da yanlış olabilen
olay anlatımlarının formunda gösterilmelidirler.
2. Olayı daha sağlam ve temel olan başka bir olay olarak oluştur.
3. Olayı daha basit olaylara böl (VEYA kapısı).
4. Üzerinde çalışılan olayın oluşması için etkileşmesi gereken nedenleri belirle.
5. Tetikleyici olayı güvenlik fonksiyonu ile ilişkilendir (VE kapısı).
6. Sık şekilde alt gruplar oluştur, tercihen çiftlere bölerek.
7. Her kapının üzerine başlık yaz.
8. Kaba varsayımlar yapma, ve az inandırıcı olan düşüncelerin (açık olmayan
varsayımlar) analizi kontrol etmesine izin verme.
9. Mantıklı ve yapı açısından düşün.
10. İnşa aşamasında zaman zaman ağacın mantığını test et. Dipteki olaylardan
başla ve onların oluştuğunu varsay. Sonuçlar ne olacaktı
Şekil 5 Bu genel kuralların bazılarının nasıl kullanılabileceği hakkında örnekler verir. Dört girdisi olan
bir VEYA kapısı vardır. Birkaç kapıya bölünmüştür, fakat ağacın mantıksal fonksiyonunu aynıdır.
Herhangi temel olay oluşursa A olay ifadesi doğrudur. Bu tür ara bölme daha sistemli analiz
yapılmasını sağlar. Diyagramın daha fazla yer kaplaması ise dezavantajıdır.
Kural 8’in örneği ihmal etme düşüncesinin çizgisini gösterir. Makinenin beklenmedik zamanda
çalışmaya başlaması ancak direk tehlikeli bölgede bir kişi varsa kazaya neden olur.
1. ve 10. kuralların birleştirilmiş örneği neden ve etkinin karışık durumunu gösterir. Motorun
fazla uzun süredir çalıştığını varsayalım. Bu akımın uzun süre akmasına neden olmaz. Bu
durumda bir dizi hata oluşacağı açıktır, fakat daha karmaşık bağlamda bu tür mantıksal
hareketi uygulamak kolaydır. Nedenlerin dipten başladığını hatırlayın!
2. Motor çok uzun süre çalışmış
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
1
Yetersiz çalışma
2
Motora akım çok uzun zamandır gelmekte
Tank patlar
Patlama
34
Aşırı basınç
Hatalı tank
Patlayıcı karışım
Ateşleme
5
Aşırı basınç
Pompalama durmaz
http://www.isgforum.net/
Basınç tahliye açılmaz
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Şekil .5a Hata Ağacı Analizinde genel kuralların uygulamasına örnekler (1. parça)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
İş Etüdü
İş etüdü, insanların çalışmalarını incelemek ve verimlerini etkileyen faktörleri belirlemek için kullanılan metot
etüdünün ve iş ölçümünün bileşimidir. İş etüdü, genellikle varolan kaynaklarla, yeni bir yatırım yapılmadan elde
edilebilecek çıktı miktarını artırmaya yönelik çalışmalar için kullanılır. Bu hedefe ulaşmak için işlemler, süreçler ve
çalışma metotları (yöntemleri) sistematik biçimde analiz edilir.
- Hareket etüdü (Metot etüdü): Metot (yöntem), büro işlerini yaparken izlenen yoldur. Metot iyileştirmesinde
amaç, belli bir işin en az emek ve en az zaman harcayarak en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bunu
sağlamaya yönelik olarak yapılan çalışmaya hareket etüdü, metot analizi ya da metot mühendisliği denmektedir.
Hareket etüdünde öncelikle metoda ilişkin tüm veriler elde edilir. Metodun ayrıntılarını açıklığa kavuşturmak için
çeşitli şemalar hazırlanır. Hareket şemaları, içerik ve biçim bakımından Şekil 9.4 ve 5’de görülen iş akış
şemalarından farklı olmakla beraber, iki şemanın da amacı iyileştirmeyi sağlamaktır. Daha sonra hazırlanan
hareket şeması, genellikle büro düzenlemesi, araç, gereç, makineler ve çalışma koşulları açısından “ne ve
niçin?”, “nerede ve niçin?” soruları ile analiz edilir.
Metot (yöntem) iyileştirmesi;
1) Çalışanların hareketlerinin iyileştirilmesi ve
2) Uygun çalışma ortamının sağlanması olarak iki temel işlev açısından ele alınabilir.
Çalışanların hareketlerinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler şunlardır:
- Mümkün olan her yerde işin elle değil, makineyle yapılması sağlanmalıdır. Makinenin personel tarafından en
etken biçimde kullanılmasını sağlayacak hareketlerin geliştirilmesi amacıyla “insan-makine faaliyet şeması”
hazırlanmalıdır.
- İş yapılırken her iki elin de aynı anda uyumlu bir şekilde işe katılması sağlanmalıdır.
- Yeni yöntemde ortaya çıkan aksaklıklar ve ek çalışmalar araştırılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.
- Bir görevin yerine getirilmesini sağlayacak en az hareketler belirlenmelidir. Kollar, bacaklar ve vücut hareketleri
pek sık kullanılmamak koşuluyla elle birlikte göz hareketlerine de yer verilmelidir.
- Metodun gerektirdiği tüm hareketler sayılmalıdır. Hareket sayısı ne kadar az ise, metot o kadar etkendir.
- Hareketler birbirini izlemeli ve uyumlu olmalıdır. Hareketlerin ani ve keskin bir biçimde yön değiştirmesi yerine,
yavaş ve sürekli bir eğri çizmesi tercih edilmelidir.
- Mümkünse, bir iş aynı form üzerinde başlatılmalı ve bitirilmelidir.
- Yeniden yapmak yerine, önceden yapılmış olan hesaplamalar ve çizelgeler kullanılmalıdır.
- Hazırlanan belgelerin kopya sayısı yeterli düzeyde tutulmalıdır. Uygun bir çalışma ortamı olmaksızın en iyi
metodun dahi uygulanması olanaksızdır. Metodun etkenliğini sağlayacak çalışma ortamını düzenleme esasları
şunları içerir:
- Masaların üzerinde sadece gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Çünkü kullanılmayacak kağıtlar, kırtasiye
malzemeleri, dergiler, kitaplar vb.leri gereksiz hareketlere neden olurlar.
- O anda gerekli olmayan araç, gereçler istendiği anda kolayca bulunabilecek şekilde dolap ve çekmecelere
düzenli olarak konulmalıdır.
- Standartlara uygun çalışma alanları sağlanmalıdır.
Bu alanlar;
1) Normal çalışma alanı ve
2) En geniş çalışma alanıdır.
Masa üzerinde sağ ve sol elin normal çalışma alanı; sağ ve sol elin ve dirseğin birlikte çizdiği daireye göre
belirlenir. Bu ölçüte göre işgören çalışma alanında her iki elini de kolayca kullanabilir. En geniş çalışma alanı ise,
omuzun eksen olarak kabul edilip, el ve kolun çizdiği dairedir. Şekil 9.2’de bir personelin normal ve en geniş
çalışma alanları görülmektedir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Üzerinde çalışılmakta olan belge, her iki elin de normal çalışma alanı içinde yer almalıdır. Araç, gereç ve
makineler da en uygun yere yerleştirilmelidir. Örneğin, araç ve gereçler hiçbir zaman “en geniş çalışma alanı”
dışında olmamalıdır. İş akış çalışmaları iş akışının, büro alanının ve form kullanımının analiz edilmesini ve gerekli
düzeltici önlemlerin alınmasını içerir.
- İş akış analizi (Prosedür analizi): İş akışı, herhangi bir büro işini oluşturan çeşitli aşamaların birbirini izleyen
şekilde yapılmasıyla oluşur. Bir büroda iş akışı zaman içinde değişikliğe uğrayabilir. Örneğin, iş akış zincirine
gereksiz kişiler eklenmiş, bazı kişilerin iş akışından çekilmeleriyle işler diğer çalışanlar arasında dağıtılmış veya
işin yönü değiştirilmiş olabilir. Yapılan bu değişiklikler sonucunda zincirin uzaması, kısalması ya da bazı kişilerin iş
yüklerinin artması iş akışında tıkanıklıklara ve zaman kayıplarına yol açabilir. Bu durumda eğer iş akışı gözden
geçirilmez ve iyileştirilmezse, işin maliyeti hızla yükselir ve verimliliği düşer.
İş akışı çalışması yapılabilmesi için öncelikle işler hakkında bilgi edinmek gerekir. Bu amaçla iş analizi
yapılmalıdır. İş analizi çalışmaları üçüncü ünitede ele alındığı için burada ayrıntısına girilmeyecektir. Yalnız iş
analizi sırasında çeşitli bilgi toplama yöntemleri ile (gözlem, görüşme ve soru formu yöntemleri) elde edilen
bilginin topluca gösterildiği “iş akış şemaları” ele alınacaktır. Tipik bir iş akışı analizi yapılırken işlerin sırasını,
yürünen yolu ve harcanan zamanı belgelemek için iş akış şeması hazırlanır. Daha sonra şema üzerinde analiz
yapılarak iş basitleştirilir.
İş akış şemalarının doldurulması için öncelikle analiz edilecek işin başlangıcı ve sonu saptanır. Daha sonra ilgili
semboller birleştirilerek iş akış şeması hazırlanır. Bu şemada, Şekil 9.3’de görülen Amerikan Makine Mühendisler
Birliği’nin önerdiği beş sembol (ASME sembolleri) kullanılır. Şemanın ilgili sütununa harcanan zaman (dakika) ve
yürünen yol (metre) eklenir. Böylece işin aşamalarını, yürünen yolu ve harcanan zamanı topluca gösteren bir
şema hazırlanmış olur.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
İş akış şemaları farklı şekillerde hazırlanabilir. Bunlardan biri, tüm iş akışının aşamalarının alt alta yazılarak
tanımlandığı ve sembollerle gösterildiği tek hat halindeki şemadır (Bkz. Şekil 9.4). Diğer tipte ise, iş akış şeması,
form şeklindedir. Bu formlar üzerinde (Bkz. Şekil 9.5) beş sembol de önceden basılmıştır. Yapılan işlem açıklanır
ve ilgili sembol işaretlenir. Daha sonra semboller birbiriyle birleştirilir. Büro işlerinin her önemli kısmı için ayrı ayrı
iş akış şeması hazırlamak gereklidir. Böylece her işe ilişkin nakletme, gecikme, depolama, faaliyet ve kontrol
birbirinden bağımsız olarak incelenebilir. Bu nedenle iş akış şemaları genellikle tek bir hattan oluşur.
- Alan kullanım analizi: Alan kullanımıyla ilgili dikkate alınması gereken ilk unsur iş akışıdır. Büro alan
kullanımının iyileştirilmesi amacıyla yapılan işyeri analiziyle, iş istasyonlarında etken ve verimli faaliyet göstermek
için gereksinim duyulan tüm kaynakların düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amaçlanır. Büro alanının etken
kullanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar kitabınızın beşinci ünitesinde incelendiği için burada tekrar
anlatılmayacaktır.
- Kullanılan formların analizi: Formların dizaynları, işleniş yöntemleri ve gerek büro içinde gerek bürolar
arasında izlediği yol, etkenliği ve verimliliği büyük ölçüde etkiler. Bu formların tamamı elenebilir, basitleştirilebilir
ya da değiştirilebilir. Böylece daha az memuriyet işi gerekir ya da bazı formlar diğerleriyle birleştirildiğinde iki ya
da daha fazla formun hazırlanması için gereken çifte çaba ve artı maliyet olmaz.
Form dizaynı, kağıt büyüklüğünden kopya sayısına, bilgilerin yazılış biçiminden yerleştirme düzenine ya da kağıt
cinsine kadar çeşitli özelliklerin saptanmasını gerektirir. Bürolarda kullanılan formların nasıl dizayn edileceğini
gösteren bir formül yoktur. Ancak onuncu ünitede de incelendiği gibi form dizaynı sırasında uyulması önerilen
bazı kurallar vardır, bunlar da etkenliği sağlayacaktır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Büro yöneticisi ve memurları her görev için becerileri, bilgileri, davranışları, gereksinimleri, tutumları ve kişisel
değerleriyle birtakım özel girdiler taşırlar. Sistemdeki diğer girdiler (donanım ve makineler, mobilyalar, alan,
formlar vb. leri) ne kadar iyi planlanırsa planlansın, eğer insanlar işi tatmin edici şekilde yapmazlarsa ya da
yeterince motive edilmemişlerse, o sistem çalışmayacaktır. Çünkü sistemi yalnız insanlar yürütebilir ya da
bozabilir.
Büroda verimliliğin artırılması amacıyla personel kullanımının iyileştirilmesi; iş analizi, görev analizi, iş dağıtımı, iş
rotasyonu, iş genişletme, iş zenginleştirme, eğitim programları, motivasyon programları, adil ücret sistemleri,
esnek çalışma saatleri ve performans politikalarının saptanması vb. çalışmaları içerir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
- Donanım kullanım analizi: Donanım, belli bir işin yapılmasına aracılık eden araçların uygun yerlere
döşenmesini ya da döşenen bu araçların hepsini ifade eder. Günümüzde büro faaliyetlerinin çoğu elektronik
donanım aracılığıyla yerine getirilir. Kullanılan donanımın hızı, güvenilirliği, sağladığı hizmet, bakım, güç gerekleri
ve faaliyet maliyetlerinin araştırılması için sistem çalışmasına gerek duyulur.
Donanımın etken kullanımını sağlamak amacıyla yapılan donanım kullanım analizi, daha geniş bir sistem
analizinin (toplam iş akışı gibi) bir parçası olabileceği gibi, donanım kullanımı üzerinde ayrı bir çalışma da
yapılabilir. Geniş kapsamlı bir sistem iyileştirme çalışmasında hazırlanan bir fizibilite raporu, sistem faaliyetlerinin
geliştirilmesi amacıyla yeni kaynakların (donanım ve personel) eklenip eklenmeyeceğini ortaya çıkarır. Böyle bir
çalışma, makine seçimi için ölçüt sağlama yanında, içinde makinelerin kullanıldığı sistem hakkında faaliyet bilgisi
de sağlar. Sistemde hangi tip makine kullanılırsa kullanılsın, büro yöneticisi ya da sistem analisti, yapılacak
görevlerle mevcut donanım arasındaki faydayı uzlaştırmaya çalışmalıdır. Ancak bu yapılabilirse, makineler ve
diğer donanım, büro işlerinin yapılması sırasında etken araçlar olabilirler.
- Zaman etüdü ve iş ölçümü: Bir sistemde kontrol edilmesi gereken en kritik unsurlardan biri de zamandır.
Çünkü zaman etkili olarak kullanılmadığında, hem para hem verim kaybı kaçınılmazdır. Peter Drucker’e göre
“zaman iyi yönetilemiyorsa, hiçbir şey doğru yönetiliyor sayılmaz.” Çok değerli bir kaynak olan zamanın, etkili ve
verimli kullanılması gerekir. İş etüdü çalışmaları kapsamında zaman kullanımının iyileştirilmesi için yapılacak
zaman etüdü ve iş ölçümü çalışmaları yedinci ünitede incelendiği için burada tekrar edilmeyecektir.
İş Basitleştirme
İş basitleştirme, en az zaman ve çabayla olası en iyi yolun izlenmesini sağlayarak büro işinin nasıl yapılacağı
hakkında bir fikir verir. İş basitleştirme çalışmaları zaman etütlerini, hareket etütlerini ve insan-makine etkileşimini
esas alarak, verimliliği artırmaya yöneliktir. İnsan unsuruna önem vermeyen bu yaklaşımın dayandığı temel
felsefe, bütün iş faaliyetlerinin iyileştirilebilir olduğu ve her görevi yerine getirmenin en iyi yolunun daima olması
gerektiğidir.
İş basitleştirme çalışması yapılırken uyulması gereken temel ilkelerden bazıları şu şekilde özetlenebilir:
- İş basitleştirme çalışmasına bütün personelin kendi bilgi ve uzmanlık alanlarında katılımı sağlanmalıdır.
- Bir işin ya da bir prosedürün tamamlanmasını sağlayacak olası en iyi bileşimler, uygun kolaylıklar ve faaliyetler
sağlanmalıdır. Elverdiği ölçüde amaca doğrudan katkıda bulunan unsurlar en yüksek düzeye çıkarılmalı; verimsiz
unsurlar ise, yok edilmeli ya da en düşük düzeye indirilmelidir.
- Belge ve insan hareketleri olanaklar ölçüsünde en az yol alarak sağlanmalıdır.
- Uygun çalışma hızıyla yapılan büro faaliyetleri birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Faaliyetler, bir aşamadan
izleyen aşamaya geçişin uyumlu olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
İş basitleştirmede başlıca dört adım izlenir.
Bu adımlar;
1) Basitleştirilecek işin seçilmesi,
2) Bu iş hakkında tüm verilerin toplanması,
3) Elde edilen verilerin analiz edilmesi ve gerekli iyileştirmenin sağlanması ve
4) İyileştirme işleminin uygulanmasıdır.
- Basitleştirilecek işin seçilmesi: Basitleştirilecek iş seçilirken genellikle darboğazlar oluşturan, uzun zaman
alan, geri dönüşleri çok olan, maliyeti yüksek ve fazla çaba harcandığı halde tam bir başarı sağlanamayan işler
üzerinde durulur. Bu seçimde genellikle çok tekrarlanan (rutin) işler ilk sırayı alır. Bununla beraber, tekrarlanan ya
da tekrarlanmayan her iş, uygun şekilde iyileştirilebilir.İyileştirmek için hangi iş (prosedür ya da metot/yöntem)
seçilirse seçilsin, işin amacı açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
- Seçilen iş hakkında tüm verilerin toplanması: İkinci adımda, işin o anda nasıl yapıldığı araştırılır. Ayrıntılar
hakkında bilgiler kayıtlardan elde edilebilir. Örneğin iş tanımları, örgüt şemaları, iş dağıtım şemaları, görev
listeleri, örnek formlar vb., bu konuda yararlanılabilecek kaynaklardır.
- Verilerin analiz edilmesi: Üçüncü adımda veriler analiz edilir ve yorumlanır. Bu amaçla iş basitleştirmesinin
temel ilkeleri doğrultusunda soruşturma yaklaşımı kullanılır. Şekil 9.6’da görülen anahtar soruların yanıtları,
önemli hususların ilişkilendirilmesine, gereksiz işlerin ortaya çıkarılmasına ve işlerin iyileştirilmesine yardımcı
olacaktır. Şekilde yer alan sorulara daha özel ek sorular da ilave edilebilir. Söz konusu soruların içeriği, analistin
yaratıcılık gücüne ve ele alınan işin niteliğine göre değişebilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
“Nerede ve niçin”, “ne zaman ve niçin”, “kim ve niçin” soruları işlemlerin yer, zaman ve kişi açılarından
birleştirilmelerine ya da değiştirilmelerine yardımcı olur. “Nasıl ve niçin” soruları ise, yöntemlerin iyileştirilmesine
ışık tutar. Şemada yer alan soruların sıralamasının ve bunu izleyen iyileştirme sürecinin bir mantık akışı vardır.
Eğer eylem ortadan kaldırılabilirse o zaman birleştirme ya da değiştirme olasılıkları üzerinde daha fazla çalışmaya
gerek yoktur. Buna benzer olarak “kim ve niçin” sorusunu, “nasıl ve niçin” sorusu izler. Çünkü ilk soru sonucunda
personelden yararlanma iyileştirilmiş olabilir ve bu durum işin yapılma şeklinin (yöntemin) iyileştirilmesinden önce
sağlanmalıdır. İş etüdü kapsamında yapılan çalışmalarda kullanılan araçlarda olduğu gibi, iş basitleştirme araçları
arasında da iş akımı şemaları, akım diyagramları ve hareket ekonomisi teknikleri bulunmaktadır.
- İyileştirme işleminin uygulanması: Bir büro sisteminin iyileştirilmesinde büro yöneticisi ya da analist, yeterli
zaman ayırarak, gerekli sabrı göstererek ve en küçük ayrıntıların dahi üzerinde durarak yanıt isteyen temel
problemleri saptayabilir. Böylece daha iyi, daha hızlı, daha uygun, daha basit ve daha az maliyetli yöntemlerle
iyileştirme sağlanabilir. Sistem iyileştirmesi tasarlandıktan sona uygulanır ve uygulamanın başarısı değerlendirilir.
Değer Analizi
Değer artırma programı, sağlık kurumları da dahil olmak üzere bankacılık, inşaat, kamu hizmetleri, devlet daireleri
gibi her türlü hizmet veren örgüt için yenilikçi bir maliyet sınırlama programıdır. Bu program kapsamında değer
analizleri yapılır. Temel varsayım, her ürünün bileşenlerine ayrılabileceği ve her bir bileşenin bütün içindeki değeri
açısından analiz edilebileceğidir. Bu tür analizlerde değerin esas ölçütleri bedeli, arzu edilirliği ve kullanımıdır.
Değer analizi, bir üründeki ya da hizmetteki gereksiz maliyetlerin belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını, böylece
verimlilik açısından önemli olabilecek ölçüde tasarrufların ya da iyileştirmelerin sağlanmasını amaçlar. Bu nedenle
bir ürünün yaratılması ya da hizmetin sunulması için katlanılan tasarımın maliyeti, kullanılan malzemeler, izlenen
süreç ve sahip olduğu özellikler, ürünün ya da hizmetin değerine katkıları açısından analiz edilirler. Bu analiz
sırasında kullanılan yöntemler yerine daha çok işlevler üzerinde durulur. Analiz sonucunda aşırı ya da gereksiz
maliyetler belirlenir, daha düşük maliyetle aynı düzeyde ya da daha iyi performans sağlanır, aynı zamanda kalite
ve güvenirlik de korunur. Böylece maliyetler azaltılırken ürünün ya da hizmetin değerinin artırılması sağlanmış
olur.
Değer analizi amacıyla öncelikle örgüt aşağıdaki şekilde sekiz ana gruba ayrılır:
1. İnsan kaynaklarının kullanımı (Personel politikaları ve verimlilik yönünde teşvik edilmeleri)
2. Tesis/donanım kullanımı (Tesis, işletme ve bakım harcamalarının optimizasyonu)
3. Alan kullanımı (Kira, ısıtma, enerji, bakım-onarım)
4. Yönetim sistemleri (Yeni büro teknolojileri, yenilikçi yapılar)
5. Finansal sistemler (Maliyet ve bütçeleme, bilgi)
6. Üretim yöntemleri (Sürekli ilgi alanı)
7. Pazarlama işlemleri (Pazarlama çalışmaları, satış, teşvik)
8. Kurumsal yapı (Gerekli teknoloji, ürün/hizmet pazarlama stratejileriyle uygunluk)
Değer analizi sürecinde somut bilgi elde edilmelidir. Bu bilgilerin elde edilebilmesi için öncelikle örgüt şemaları
incelenir. Buna bağlı olarak bölümün planı/işgal ettiği alanı ve buralarda kullanılan donanım tipini gösteren bir kat
planı/yerleşim planı yapılır. Daha sonra iş akım şeması hazırlanır. Şema hazırlanırken bölümün işlevi (gerçek
görevi, yerleşimi, maliyeti), bu işlev yerine getirilirken yapılan her iş için hesaplanan süre ve önemli maliyet
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
kalemleri, yapılan işin başlıca bileşenleri ve diğer işlerle etkileşimi ve işlevin katkısı (amacı ve uygunluğu)
hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu bilgiler, her bir işlevin maliyetine ilişkin diğer bilgilerle birlikte bir iletişim
akım şeması ve iş akım şeması çizilir.
Sonraki aşamada bu işlev iş açısından zorunlu mu? İşlev kurumsal yapı içinde doğru olarak yerleştirilmiş mi?
İşlevin yerine getirilme yöntemi etkili mi? İşlev maliyetinin azaltılabilmesi ya da daha etkili olabilmesi için, başka bir
işlevle birleştirilebilir mi? Yapılan işler dikkate alındığında personel sayısı uygun mu? Yürütülen işlev dikkate
alındığında, işin işgal ettiği alan uygun mu? İşlev, fiziksel olarak en iyi yere yerleştirilmiş mi? Daha düşük maliyetle
ya da daha etkili olarak aynı işlevi yerine getirebilme seçenekleri var mı?… gibi soruların yanıtları aranarak, her
işlevin değeri belirlenir, aksayan yönleri saptanır ve incelenmesi gereken alanlar ortaya çıkarılır. Son aşamada
açık ve uygulanabilir öneriler geliştirilir. Öneriler örgütsel değişimden etkilenecek kişilerle görüşülerek, onların
işbirliğiyle uygulamaya konur.
Maliyet Analizi
Yönetim kararları alınırken mutlaka maliyetle ilgili bilgiler ve maliyetlerin en uygun düzeyde tutulması gereği
dikkate alınır. Çünkü maliyet, büronun etkenliğini ve verimliliğini etkileyen önemli bir husustur. Bu nedenle büro
yöneticileri için maliyet analizi yapılması ve maliyetlerin indirilmesi büyük önem taşır.
Maliyet analizi, maliyet indirimine rehberlik eden bir çalışmadır. Maliyet analizinde öncelikle maliyetlerin ne olduğu
araştırılır. Daha sonra ne olması gerektiği belirlenir ve tatmin edici maliyetlerin nasıl sürdürüleceğinin
tanımlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. Yöntemler ve prosedürler iyileştirilir, maliyet standartları geliştirilir ve
maliyet indirimi olanağı sağlanır.
Büro faaliyetlerini daha düşük maliyetlerle yerine getirebilmek için büro yöneticileri ya da denetçileri farklı
yaklaşımlar izleyebilirler. Bu yaklaşımlardan bazıları, uygun analiz yöntemlerini ve sorularını kullanmak, en yüksek
maliyet indirimi sağlanabilecek kalemler üzerinde odaklanmak ve tüm çalışanlar arasında bir “maliyet bilinci”
geliştirmektir.
Uygun analiz yöntemleri ve soruları kullanmak yoluyla her bir büro faaliyetinin amacı tanımlanır. Daha sonra
geçmiş deneyimler, yargılar ve tahminler kullanılarak bu faaliyeti başarmak için kabul edilebilir bir maliyetin ne
olması gerektiğine karar verilir.
Yapılacak iyileştirmelerin ne olacağına yardımcı olmak üzere aşağıdaki soruların yanıtları aranır:
- Bu faaliyet ortadan kaldırılabilir mi?
- Faaliyetin temel amacına ulaşmak için daha başka ne yapılabilir?
- Söz konusu faaliyet değerinden daha fazlaya mal olmuş gibi görünüyor mu?
- Aynı tatmin edici sonuçları verebilecek daha düşük maliyetli başka bir yöntem kullanılabilir mi?
- Faaliyet en yüksek kaliteyle yapılabiliyor mu?
Maliyet indirimi için temel yaklaşım; şu andaki maliyet, kalite ve performansla, diğer maliyette sağlanması tahmin
edilen kalite ve performansın karşılaştırılarak daha düşük maliyetli yöntemi uygulamaktır.
Bürolarda genellikle hesaplanabilir maliyet kalemleri, büro personelinin maaş ve ücret giderleri; büro binasının
kira, satın alma, aydınlatma, ısıtma, temizlik, bakım ve onarım giderleri; büro makineleri ve diğer donanımların
satın alma, kiralama, amortisman, bakım ve onarım giderleri; malzeme giderleri ve iletişim giderleridir. Tipik bir
büroda bu maliyet kalemlerinin oransal olarak dağılımı Tablo 9.1’de görüldüğü gibidir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Görüldüğü gibi en büyük maliyet kalemini büro personelinin maaş ve ücret giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle
büro maliyetlerinin indirilmesi için en iyi yaklaşım mümkünse, daha az personel kullanılması ya da varolan
personelden en yüksek düzeyde yararlanılmasıdır.
Maliyet indirimi konusu sadece büro yöneticilerinin tutumları, davranışları ve yaptıkları teknik çalışmalarla sınırlı
olmayıp, bürodaki tüm personeli ilgilendiren ve onların da katılmasını gerektiren bir iştir. Çünkü maliyet indirimi, bir
işletmenin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayarak, personeline karşı sorumluluklarını yerine
getirmesine ortam hazırlamayı amaçlar. Sağlanan kazançlar da örgüt içindeki herkes tarafından paylaşılır.
Çalışanlar arasında maliyet bilincinin geliştirilmesi için onlara maliyetlerle ilgili bilgiler verilmelidir. Tüm personelin
maliyetlerin ne olduğunu, bunun ne kadar yük getirdiğini, ne olması gerektiğini, bu düzeyde olursa ne tür
kazançlar sağlanacağını ve bu kazançlardan kendilerinin nasıl yararlanacaklarını bilmeleri, faaliyetlerin
iyileştirilmesini kolaylaştıracak bir hoşgörüyü, anlayışı ve işbirliğini sağlayacak atmosferi yaratır.
Şekil 9.7’de tüm personelin katılımıyla maliyetlerin indirilmesi için neler yapılabileceği
görülmektedir.
Maliyet kontrolü için öncelikle maliyeti kontrol edilecek faaliyetle ilgili tüm veriler elde edilir ve sınıflandırılır. Maliyet
bilgileri kaynakları; maliyet defterleri, maaş ve ücret bordroları, satın alma kayıtları, hizmet harcamalarının
kayıtları vb. leridir. Maliyetler hakkında bilgi toplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle
elde edilecek verilerin doğru ve zamanlı olmasına dikkat edilmelidir. Bu veriler güncel harcamaları içermelidir.
Eğer harcama daha önceden yapılmış ise, bugünkü değere göre ayarlanmalıdır. Aksi taktirde elde edilen bilginin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
güvenilirliği olmaz. Ayrıca maliyet verileri, sadece toplam maliyeti değil birim maliyeti de içermelidir. Her maliyet
kaleminin tek tek kimliği belirlenmelidir. Maliyet kalemlerinin kimliği belirlenirken yapılacak bir sınıflama örneği için
Tablo 9.2’yi inceleyiniz.
Her maliyet kalemiyle ilgili olarak “Kimin için?” ya da “Neyin maliyeti” sorularının yanıtları bulunmalıdır.
Maliyet kontrolü için;
1) Hangi maliyet düzeyinin tatmin edici olduğunun saptanması ve
2) Bu tatmin edici sayılan maliyet ile gerçekleşen maliyetin karşılaştırılması gerekir.
Tatmin edici maliyetin ne olduğu genellikle ekonomik değişiklikler ve koşullar dikkate alınarak, geçmiş
deneyimlerden yararlanılarak tahmin edilmeye çalışılır. Bir başka yöntemde ise, tatmin edici maliyet düzeyini
gösteren standart maliyet belirlenir.
Standart maliyet, teorik olarak standart koşullar altında, standart malzemeyle, standart bir personelin yaptığı işin
neden olduğu maliyeti ifade eder. Standart maliyetler zaman içinde pozitif ve negatif yönde değişebilir.
Standart maliyet ile gerçekleşen maliyetin karşılaştırılması sonucunda aradaki fark kabul edilebilir sınırın
üzerindeyse, maliyet indirimi için önlemler alınması gerekir. Gerçekleşen maliyetin standart maliyetten fazla
olması halinde yapılacak bir araştırma, genellikle maliyet indiriminin nasıl sağlanabileceği hakkında bir fikir verir.
Örneğin, büro personel maliyetlerinin neden yüksek olduğu araştırılırken personel seçme tekniklerinin zayıf ve
personel devir hızının yüksek olduğu ortaya çıkarılabilir. Bu durumda iyileştirme amacıyla personel seçme
programı geliştirilebilir, mülakat yapanlar eğitilebilir ve mevcut personeli motive edici programlar hazırlanabilir.
Maliyet indirimi çalışmaları sırasında, bir harcama kalemindeki tasarrufun diğer harcama kalemlerinde bir
yükselmeye neden olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin, merkezi büronun maliyetlerini indirme amacıyla bazı
işlerin alt bölümlerde yapılmasına karar verilmesi sonucunda, baştan sona tüm maliyet kalemlerinde yükselme
olabilir.
Maliyet indirimiyle sağlanacak tasarruftan yararlanılmalıdır. Eğer sağlanan tasarruf değerlendirilemiyorsa, maliyet
indiriminin hiçbir anlamı kalmaz. Örneğin, sekiz saatte yapılan bir işin altı saatte yapılması sağlandığında, tasarruf
edilen iki saat başka bir işin yapılmasında kullanılıyorsa, işçilik maliyetinden indirim sağlanmış olur. Aynı şekilde
üç kişi tarafından yapılan bir iş, yeni bir makine alınarak iki kişi tarafından yapılmaya başlandığında, üçüncü kişiye
başka bir iş verilemiyorsa maliyet tasarrufu sağlanmamış; buna karşılık ilave bir makine maliyeti doğmuş olur.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Maliyet indirimi önemli olmakla beraber, büro sisteminin gerçek amacının işletmenin diğer bölümlerine hizmet
sağlamak olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. En temel maliyet hedefi, hizmet kalitesini bozmadan maliyeti
düşürmek olmalıdır. Maliyet kontrolü sonu olmayan bir iştir. Maliyet indirimiyle görevli personelin ve yönetimcilerin
sabırlı ve kararlı olmalarıyla yakından ilgilidir. Zaman alıcı ve zahmetli bir çalışmadır. Son olarak da, maliyet
kontrolünün ara sıra değil, sürekli yapılması gerekir. Bunun en iyi sonucu vereceği, etken ve verimli bir büro
çalışması sağlayacağı söylenebilir.
İş Tasarımı
İş tasarımı, işin içeriğinin/ kapsamının ve iş alanının değiştirilmesini gerektiren bir dizi faaliyeti içerir. Bu amaçla
çok sayıda teknik geliştirilmiştir.İş tasarımı tekniklerinin geliştirilmesinde endüstri mühendisleriyle davranış
bilimleri uzmanlarının çabaları önemli bir yer tutar. İş tasarımında endüstri mühendisleri verimliliği artırmak için
kendi bakış açıları doğrultusunda zorunlu gördükleri bazı teknik/mekanik mühendislik ilkelerine bağlı kalırlarken,
davranış bilimciler işin daha çok insanı tatmin eden psikolojik özellikleriyle, zihinsel boyutlarıyla ve bunların
doğurdukları sonuçlarla ilgilenmişlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tekniklerden bazıları iş
basitleştirme, iş rotasyonu, iş genişletme, iş zenginleştirme, bağımsız çalışma grupları, zenginleştirilmiş sosyoteknik iş sistemleridir. Bu teknikleri kısaca inceleyelim.
- İş basitleştirme: Daha önceden de söz edildiği gibi iş basitleştirme, zaman ve hareket etütleri ile insan-makine
etkileşimlerini esas alarak, verimliliği artırmaya yönelik bir tekniktir. Bunu gerçekleştirmek için tam bir iş bölümü,
katı bir hiyerarşi ve işgücünün standartlaştırılması gibi araçlar kullanılır. İnsan faktörüne pek önem vermeyen bu
yaklaşımın amacı, işi en küçük parçalarına ayırarak uzmanlaşmayı sağlamak, kolayca eğitilebilir vasıfsız işgücü
kullanmak ve bu şekilde maliyetleri düşürmektir.
- İş rotasyonu: Bu, çalışanların planlı bir biçimde periyodik olarak iş değişimi yapmalarını amaçlayan bir tekniktir.
Bu tekniğin temel amaçları, çalışanların tek tip ve monoton bir işte sürekli çalışmalarını önlemek, iş tatminlerini
artırmak ve aynı zamanda da farklı işleri öğrenmelerini sağlayarak onları eğitmektir. Böylece işgücünün daha
esnek bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir. Örneğin, bir personelin işe gelmemesi ya da iş yükünün
önceden planlanmayan bir şekilde artması gibi durumlarda aynı işleri yapma yeterliliğine sahip başka personelin,
iş yükünü paylaşması sağlanabilir.
- İş genişletme: Bu teknik, bir işin beceri ve sorumluluk düzeyini değiştirmeden iş kapsamının genişletilmesini
sağlayan bir tekniktir. Yatay iş zenginleştirme olarak da adlandırılan bu teknik, hem işin bitirilme süresinin
uzamasına ve hem de teknolojik yapı ve yerleşme düzeyinde önemli değişiklikler olmasına yol açar. Temel amaç,
yorgunluğu ve monotonluğu ortadan kaldırmak ve motivasyon sağlamaktır. Örneğin, işi sadece bilgisayara veri
girmek olan bir memura, telefonlara cevap verme görevinin de verilmesi durumunda söz konusu olur.
- İş zenginleştirme: İş zenginleştirme, faaliyet alanının dikey yönde genişlemesini sağlayan bir tekniktir. Bu
teknikle farklı nitelikteki fonksiyonel iş grupları bir bütün haline getirilir. Böylece faaliyet alanı dikey alarak
genişletilmiş ve farklı hiyerarşik düzeydeki faaliyetler (genellikle de iş planları yapma, problem çözme ve amaç
belirleme) bir kişide toplanmış olur. Temel amaç, çalışanların kendilerini denemeleri için daha fazla olanak,
gelişmiş becerilerini kullanmaları için daha çok fırsat, fikirleriyle katkıda bulunmak için daha çok şans vererek
onlar için işlerini çekici hale getirmek ve motive etmektir. Örneğin, işi sadece içerik ve şekil olarak başkaları
tarafından tasarlanmış yazıları bilgisayarda yazmak olan bir memura bu yazıların planlanmasından yazılıp
bitirilmesine kadar tüm aşamalarını yerine getirmesi istendiğinde söz konusu olur. İş genişletme ve iş
zenginleştirme şematik olarak Şekil 9.8’deki gibi gösterilebilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Bağımsız çalışma grupları: Bu teknik, işlerinin özellikleri nedeniyle birlikte çalışmaları gereken kişilerin bir ekip
oluşturmalarını sağlar. Bir arada çalışanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayacakları için işlerin ve görev
ilişkilerinin ekipler tarafından belirlenmesi mümkün olmaktadır. Ekipler tamamen bağımsız olabilecekleri gibi yarı
bağımsız ya da nisbi bağımsız yapıda olabilirler.
- Zenginleştirilmiş sosyo-teknik iş sistemleri: Bu teknik, tüm örgütü ya da büyük bir bölümünü dengeli bir
davranışsal teknik sistem haline getirmeyi amaçlayan bir tekniktir. Burada amaç, iş gereklerine olduğu kadar
insanların ihtiyaçlarına da hizmet eden bir yerleşme düzeni ve üretim süreci oluşturmaktır.
İş tasarımı, gerçekte çalışanların, yapılan işlerin, teknolojinin ve ortamın bir fonksiyonudur. Bu faktörler arasında
uyum sağlamak, iş tasarımı için yararlı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle iş tasarımı, örgütten örgüte, işten işe,
örgüt ve iş özelliklerinin farklı bileşimlerine uyacak şekilde değişiklik gösterir. Öte yandan iş tasarımının dinamik
bir süreç olduğu düşünülmelidir. Belirli bir duruma uygun düzenleme sonuna kadar aynı kalmaz, koşullarda
meydana gelen değişiklikler doğrultusunda yeniden belirlenmelidir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ
556) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi
yanlıştır?
A) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olabilir. Ancak daha önce o
işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı
olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.
B) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş
olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
C) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte
çalıştırmalıdır
D) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de
bulunmalıdır.
CEVAP A. Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır
557)Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
............ veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile
..............nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek
veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara alt
işveren denir.
A)asıl işlerde –zorlukları
B) yardımcı işlerde -teknolojik
C)yardımcı işlerde-uzmanlık gerektirmesi
D)asıl işlerde-teknolojik
CEVAP B
558)Aşağıdakilerden hangisi döküm fabrikasında alt işveren işi olabilir?
A)Yemekhane işleri B)Boyahane işleri C)Dokumhane işleri D)Kumlama işleri
CEVAP A
559)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?559)
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya
alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren
ile birlikte sorumludur.
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
http://www.isgforum.net/
CEVAP C
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
asıl işveren, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine
ilişkin yardımcı işlerini alt işverene verebilir, ancak işletmenin
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren
işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
560)mayıs 2013 B SINFIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması
gerekmez?
A) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu
B) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri
C) Asıl işverenin sigorta prim borcunun olmaması gerektiği
D) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından
önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması
hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı
CEVAP C
561) (MAYIS 2012 A SINIFI) asıl işveren-alt işveren ilişkisine ilişkin yanlış
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asıl iş alt işverene hiçbir koşulda verilemez.
B)Yardımcı işler alt işverene verilebilir.
C)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
D)Asıl işveren, alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur
CEVAP A
562)
(MAYIS 2012 B SINIFI) Plastik boru üretimi yapan bir fabrika açısından
aşağıdaki işlerden hangisi alt işverenlik olarak değerlendirilemez?
A)Fabrikanın temizlik işi
B)Fabrikanın güvenlik ve koruma işi
C)Fabrikanın yemekhanesini işletme işi
D)Üretilen malzemenin fabrikanın depolarında istifleme işi
CEVAP D
563)
(2011 A SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, alt işveren ilişkisinde
muvazaanın incelenmesinde, aşağıdakilerden hangisi göz önünde
bulundurulmaz?
A) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi,toplu iş sözleşmesi yahut
mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan
kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı
B) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafındanyürütülen mal veya hizmet
üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı
C) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren bir iş olup olmadığı
D) Alt işverenin işçilerinin kısmi süreli çalışıp çalışmadıkları
CEVAP D
564)(2011 B SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmenliği’ne göre, asıl işveren-alt
işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın
tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere
tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç işgünü içinde işverenlerce
yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir?
A) Otuz B) On beş C) Altı D) Üç
CEVAP C...6 iş günü..
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
565)(2011 B SINIFI) alt işverenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisiyanlıştır?
)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile altişveren ilişkisi kurulamaz.
B)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
C)Asıl işverene ait yardımcı işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edildiğinde, alt
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.
CEVAP C
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT) Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2007
566) 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı
akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kaplara
veya depolara bas ınçlı kaplar denir. Buna göre asağıdakilerden hangisi
basınçlı kap değildir?
A) Otoklavlar B) Kriojenik tanklar C) Buhar kazanları D) su depoları
CEVAP D
Açıklama: Basınçlı kap çeşitleri şunlardır; kazanlar,
kompresörleri, gaz tüpleri, hava tankları, LPG tanktan, sanayi
gaz tankları,kriojenik tanklar, otoklavlar, hidroforlar.
567)Hangisi basınçlı kaplardaki emniyet aksesuarlarında değildir?
A) Emniyet vanası B)flanş körlemeleri
C) patlama diski D) bel verme çubukları
CEVAP B
568)Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre çeşitli kategoriler için uygulanacak
uygunluk değerlendirme işlemlerinde kategori I için hangi modüldür?
A) Modül A B) Modül A1 C) Modül H D) Modül G
Kategori I.....modül A
Kategori II.... Modül A1... Modül D1....... Modül E1
Diğerleri ezbere gerek yok
569) Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A)İmalatçılarmtaümatlarma uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
B)Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
C) Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
D)Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama bağlantısı
yapılmalıdır.
CEVAP D
** İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları
hazırlanmalıdır.
** Kompresör dairelerinin enerji besleme hatlan, yetkili elektrikçiler
tarafından yapılmalı ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
** Kompresör uygun topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik
tesisatına bağlanmalıdır
**Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı
kullanılmalıdır.
**Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
570) Kriyojenik tanklarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C)arasındaki sıcaklıklar olarak
tanımlanır
B) Her bir tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 °C'nin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve
depolamakamacı ile üretilmektedir
D) Kriyojenik tanklar, çok düşük sıcaklıklardaki sıvıları, yüksek sıcaklıklarda ve basınçta
depolamak için kullanılan tanklardır.
CEVAP D.
571)
Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı
alüminyum ise minimum et kalınlığı nedir?
A)4 mm B) 3 mm C) 2 mm D) 1 mm
CEVAP B.3 mm
572) Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise minimum et
kalınlığı nedir?
A)4 mm B) 3 mm C) 2 mm D) 1 mm
CEVAP C.2mm
573)Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su
şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten ve
işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren
pompa sistemlerine ne denir?
A) Kompresörler B)Boiler C)Hidrofor D)otoklav
CEVAP C
574)CE uygunluk işareti için hangisi yanlıştır?
A) CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité
Européenne"sözcüklerinin başharflerinden oluşur.
B) CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 10 mm'den az olmamak şartı ile, aynı
düşey boyutlara sahip olmalıdır.
C) CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği,
bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli
bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir
D) CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca
ürünün,asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.
CEVAP B.. CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 5 mm'den az olmamak şartı ile,
aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.
575)Aşağıdaki test tekniklerinden hangisi basınçlı kaplara uygulanan
zorlayıcı test tekniklerindendir?
A) Gözle muayene testi B) Hidrolik test C) Manyetik partikül testi D) Ultrasonik test
CEVAP B
Zorlayıcı test teknikleri:
• Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun
şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi
ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
• Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının
uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi
ve boşaltılarak son uçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Zorlayıcı olmayan test teknikleri:
• Gözle muayene testi
• Sıvı sızdırma(penetrasyon)testi
• Manyetik partikül testi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
• Radyografiktest(gamma ve x-ray)
• Ultrasonik test
576) Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafıdan konulan yazılı
bir plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?
A)İmalatçı firmanın adı B) Kazanın numarası C) en düşük çalışma sıcaklığı D) En yüksek
çalışma basıncı
CEVAP C
Plaka üzerinde:
**imalatçı firmanın adı
** Kazanın numarası
** imal edildiği sene
** En yüksek çalışma basıncı
577) Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda
belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Manometrenin işaretleri, kazan boyunun 1.5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek
büyüklükte olacaktır.
B) Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekil de taksimatlı
manometresi olacaktır.
C) Kazanlarda bir adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
D) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
CEVAP C
Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır
578) Buhar kazanlarındaki emniyet supapları için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buharbasıncı, 600 kilogram/santimetre kareyi
geçmeyecektir.
B) Emniyet supapları,kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman
tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
C) Doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
D) Buhar kazanlarında en az bir adet emniyet subabı bulunacaktır
CEVAP D
Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet subabı bulunacaktır
579) Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde
bulundurulması gereken yükleme şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)içsel ve dışsal basınç B)rüzgar C)sıcaklık D)hacim
CEVAP D
İlk 3üne ilaveten
**Statik ve Dinamik yükleme
**Ağırlık (ölü yükler)
580) Kazanların periyodik kontrolleri hangi sürelerde yapılmalıdır?
A)2 yıl B) 1 yıl C)6 ay D)3 ay
CEVAP B..1 yıl
Kompresörlerde 1 yıl oldu
581) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en
çok kaç katı ile yapılmalıdır?
A)1.1 B)1.25 C)1.5 D)2
CEVAP C. 1.5 katı
582)Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110°C
geçmeyecektir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 150°C
nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.
C) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine,
en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır
D) Kazanın içindeyapılacak temizlik, bakım ve onarını için, işçinin kazan içine
girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcaksu çıkış stop valfları ile diğerbütün
vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır
CEVAP B.
Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120°C
nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.
583) Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) emniyet subapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu
basıncın 1.5 katı bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır
B) basınçlı hava tanklarında bulunması gereken güvenlik cihazları Manometre, Emniyet
subabı, ) Basınç düşürme vanasıdır
C) Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği
hallerde,soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacaktır,bunlardan
bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır
D) Soğutma tankiarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu sıvının en
yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.
CEVAP A. 1.1 katında olacak
584) İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki bilgilerden hangisini
yazmak zorunda değildirler?
A)İmalatçı firmanın adı B) Yapıldığı yıl C) En yüksek çalışma basıncı D) çalışma sıcaklığı
CEVAP D
kompresörler üzerindeki bilgiler :
** İmalatçı firmanın adı
** Yapıldığı yıl
** En yüksek çalışma basıncı
** Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı
585) Seyyar kompresörler, çalışanlardan en az ............. metre uzaklıkta veya
patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede bulunacaktır.
A) 5 m B) 10 m C) 25 m D)50 m
CEVAP B. 10 metre
586) Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C'den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise
çelik için ............ "C'den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için
............. °C'den fazla olmayan kapları kapsar.
A) 300-100 B)200-100 C)100-200 D)100-300
Alüminyum....100 derece
Çelik kaplar......300 derece
587)
(ARALIK2013 B SINIFI) Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Basınçlı kaplarda tahribatsız muayene yapılması yeterlidir.
B)Herkes tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrol yapabilir.
C)Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir.
D)Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü asgari otuz yılda bir
yapılmalıdır.
CEVAP C
588)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı
kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler,
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir
yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
B) hidrostatik test / 1,5 katı
C) hidrolik deney / 10 katı
D) deney / 3 katı
CEVAP B
589) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) basınçlı hava tanklarının, standartlarda
süre belirtilmemişse kontrol periyodu Azami olarak kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
CEVAP A
590) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Basınçlı kaplarda emniyet supapları kapların
en çok kullanma basıncında ne kadar bir artışmeydana geldiği zaman
açılmalıdır?
A) % 10 B) % 15 C) % 20 D) % 25
CEVAP A
KAZANLARDA ÖLÇÜ CİHAZLARI
BASINÇLI KAPLARDA KONTROL CİHAZLARI:
**Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası,
manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.
** Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve
blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.
** Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma
basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncınonda biri
oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.
591) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı
kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hâllerinde
giriş borusu üzerinde olması gereken valfler ve/veya kontrol cihazları ile
bunların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Önce emniyet supabı, sonra blöf vanası
B)Önce termometre, sonra emniyet supabı
C)Önce manometre, sonra boşaltma vanası
D)Önce basınç düşürücü valf, sonra emniyet supabı
CEVAP D
Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar
hattındaki basınçtan düşük olması hallerin de, giriş borusu üzerine sıra ile
basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar gerekli şekilde
korunacaktır.
592) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Paralel çalışan basınçlı kapların
aşağıdakihangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?
A)Giriş vanaları B)Çıkış vanaları C)Emniyet supabları D)Boşaltma vanaları
CEVAP C
Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi konacaktır.
Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile
kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır. Paralel çalışan basınçlı,
kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.
593) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda el deliklerinin boyutlarının
olması gereken alt limitleri kaç mm’dir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) 70x90 B) 75x80 C) 85x85 D) 65x75
CEVAP A
Girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler
emniyetli bir şekilde kapatılmış olacaktır.El deliklerinin boyutları 70x90 milimetreden
küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol kör tapaları
en az 25 milimetre çapında olacaktır.
594) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda kontrol kör tapalarının
çaplarıen az kaç mm olmalıdır?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35
Üstte var.25 mm
CEAVP B
595)(EKİM 2012 A SINIFI) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek
çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır?
A) Bir buçuk B) İki C) İki buçuk D) Üç
CEVAP A.1.5 katı
596) )(EKİM 2012 A SINIFI) Buhar kazanları ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Buhar kazanlarında en az üç adet emniyet supabı bulunacaktır.
B)Kazanla emniyet supapları arasında bir valf bulunacaktır.
C)Emniyet supapları doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
D)Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncının iki katına göre ayarlanacaktır.
CEVAP C
**Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak
ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla
emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir
şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir
engel bulunmayacaktır.
**Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre
ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde
paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır
**Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600
kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare
olarak yapılacaktır.
597) (MAYIS 2012 A SINIFI) üksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan
çalışmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde sadece stop vanası bulunması yeterlidir.
B)Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta
koruyucu bir siper konacaktır.
C)25 m2 veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan en az
iki tertibatla beslenmelidir.
D)Akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en yüksek
noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır
CEVAP A
Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile
geri tepme klapesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en
sıcak bölgesinden geçmeyecektir.
598) (MAYIS 2012 A SINIFI) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında,
basınç ve sıcaklık için belirtilen üst limit aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)1,5 atü ve 110 ºC B)2 atü ve 95 ºC C)1 atü ve 100 ºC D)0,5 atü ve 110 ºC
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP D
599) (MAYIS 2012 B SINIFI) basınçlı kapların periyodik kontrolü ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)En az yılda bir yapılmalıdır.
B)Değişiklik ve büyük onarımdan sonra yapılmalıdır.
C)Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce yapılmalıdır.
D)Basınçlı kabın boşaltılıp tekrar doldurulması hâlinde yapılmalıdır.
CEVAP D
600) (2011 B SINIFI)Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden
yapılmış basınçlı kaplar için en yüksek çalışma sıcaklığı nedir?
A) 80 °C B) 100 °C C) 150 °C D) 200 °C
CEVAP B
Ekstra bilgiler:
**Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15
santimetreyi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki
adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi
kırılabilir cinsten olacaktır.
** Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu
hallerde, soğutma tanklarında bir basınç ayar vanası veya
kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır.
**Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o
kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile
yapılacaktır.
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
601)Asgari ücret yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.
B) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 18 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına
göre ayrı ayrı belirlenir.
C) asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
D) Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler.
CEVAP B
Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup
olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
602)Hangisi asgari ücret belirleme komisyonunda yer almaz?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
B) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için
seçeceği beş temsilci
D) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için
seçeceği on temsilci
CEVAP D...5 temsilci olacak.
Bunlara ilaveten;
*Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi
Başkanı veya yardımcısı,
* Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
* Devlet Planlma Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili
dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
603) Hangisi asgari ücret belirleme komisyonu ile ilgili yanlıştır?
A) Komisyon, en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar
verir.
B) Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir
C) İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez
D) Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan
miktarda huzur hakkı ödenir.
CEVAP A...en az on üyenin katılımıyla yapılır
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(YANGIN KONUSUDA BU BAŞLIKTA İNCELENECEKTİR.)
604)Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre yüksek
bina tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar
B) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binalar
C) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binaları
D) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45.50 m’den fazla olan binaları
CEVAP A
605) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A) Bir kat alanı 1000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı
olarak hazırlanır.
B) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50
m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha
yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.
C) Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den
küçük olan atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman
perdesi ile çevrelenir
D) Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı
olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas
payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton ile
kaplanmış olması gerekir
CEVAP A Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri
mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.
606) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye,
depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın
tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde;işaretlenmesi gereken
yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) kaçış yolları B) yangın merdivenleri
C) jeneratörün yeri D)toplanma bölgesi
CEVAP D.
Diğer şıklara ilaveten ***varsa itfaiye asansörleri,
***yangın dolapları, *** itfaiye su verme ağızları,
***yangın pompaları
607) Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp
uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa ne
denir?
A) Alevlenme noktası B)Parlama noktası C)Yanma noktası D)patlama noktası
CEVAP A
608)Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın değildir?
A) katran B) benzol C) makine yağları D) plastik
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP D
A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı
maddeler yangınını,
B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt
gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi
yanıcı gaz maddeler yangınını,
D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi
yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını
608)Elektrik yangınlarında hangisi kullanılır?
A)Köpük B)su C) Karbondioksit D)sodyum klorür
CEVAP C.
*A B C D E Tipi Yangınlarda Kullanılan Söndürme
Maddeleri:
A Tipi Yangında: SU
B Tipi Yangında: Örtme ve Boğmadan dolayı
KARBONDİOKSİT (CO2) ve KÖPÜK uygulanır.
C Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), KURU
KİMYEVİ TOZ (KKT)
D Tipi Yangında: SODYUM KLORÜR,
MAGNEZYUMOKSİT karışımı.
E Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2),
BİKARBONAT Tozlu
609) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının Özelliklerinden değildir?
A) Patlama limitleri % 9 ile % 15 arasındadır
B) Solunması halinde zehirsizdir.
C) Propan ve bütan gazlarının karışımıdır
D) Buharları havadan daha ağırdır.
CEVAP A
LPG gazının yanması için oksijenle birleşme oran yani
Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.
LPG gazının özellikleri şunlardır;
Doğal oiarak renksiz ve kokusuzdur,
Propan ve bütan gazlarının karışımıdır.
Buharları havadan daha ağırdır.
Hava ile karışmadıkça yanmaz.
Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.
Solunması halinde zehirsizdir.
Aniden buharlaştığı için dokunduğu yeri dondurur.
610) Doğalgazm alt ve üst patlama limitleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) %5 - %10 B) %5 - %15 C) %7- %15 D) % 2-% 8
CEVAP B
Alt Patlama Sınırı(LEL):%5
Üst Patlama Sınırı(UEL):%15
611) Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
aşağıdakilerden hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon
II. Konveksiyon
III. Radyasyon
IV.titreşim
A)I ve II B)I,II ve III C)II ve III D)hepsi
** Direkt temas yoluyla ısının yayılması (kondüksiyon)
**Havayoluyla ısının yayılması (konveksiyon)
**Işıma yoluyla ısının yayılması (radyasyon)
612)Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence,yeme, içme, ulaşım ve araç
bekleme gibi sebeplerle, ...................veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği
bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder.
A)50 B)30 C)10 D)5
CEVAP A
613)Bir işyerinde 100 çalışan varsa çıkış sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1 B)2 C)3 D)4
**25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her
mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır.
** Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış
bulunmak zorundadır.
**Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve
4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50
m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda
dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.
614) Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su B) Karbondioksit C)Kurukimyevitoz D) Köpük
CEVAP D
615) Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınlarda kullanılan en etkin
söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Köpük B)Kuru kimyevi toz C)Su D)Nitrogliserin
CEVAP D
616) Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Boğma B)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
C)Dağıtma D)Soğutma
CEVAP B
617) Bir kat inilerek veya çıkılarak doğrudan bina dışına ulaşılan ve eğimi
................’dan fazla olmayan araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilir.
A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 45
CEVAP A... % 10’dan.
618) Konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış kapısına
kadar olan uzaklığın ......... m’yi, yağmurlama sistemi olan konutlarda ........ m’yi
geçmemesi gerekir.
A)10-20 B)20-30 C)30-40 D)40-50
CEVAP B.
619) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven
düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2
merdivene de ulaşılması gerekir
B) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine
alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya
basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın
güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 3 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
D) Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az
yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay
tahliye alanları teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8
m²/kişi olarak dikkate alınır.
CEVAP C. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda,
birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve
basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
620) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden ............. cm yükseklikte
ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde
olacak şekilde yerleştirilir.
A)100 cm B)150 cm C)200 cm D)300 cm
150 cm yükseklikte olacak.CEVAP B
Not: sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en
çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.
621)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A)Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru
kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
B) orta tehlike sınıfında her 250 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî
tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
C) yüksek sınıfında her 100 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu
veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
D) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.
CEVAP C
yüksek sınıfında her 250m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru
kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması
gerekir
622) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma
halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha
ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık
........................aşmayacak şekilde montaj yapılır.
A)90 cm B)100 cm C)120 cm D)200 cm
CEVAP A..90 cm
623)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda
hangi sıklıkla yapılır?
A) altı ayda bir B)yılda bir C)iki yılda bir D)üç yılda bir
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar
doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır
ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek
hidrostatik testleri yapılır.
624) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az
................aşağıda kalacak şekilde olması şarttır.
A) 1000 mm B) 750 mm C) 500 mm D) 300 mm
CEVAP D. 300 mm
625) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Yerüstü tank ,boru ve dispenserlerin statik topraklama ölçümleri, yılda en az 1 defa yapılır
B) Tankların hidrostatik testleri ise 5 yılda bir yapılır.
C) Yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri, 5 yılda bir yapılır.
D) yer üstü tankları en az 3 m ve yeraltı tankları en az 1 m uzaklıktan itibaren tel örgü veya çit
ile çevrilir
CEVAP B. Tankların hidrostatik testleri ise 10 yılda bir yapılır.
626) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Yangın
Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları bina tehlike
sınıflandırmasına göre orta tehlike için kaç dakikadır?
A)30 B)60 C)90 D)120
CEVAP C
Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları:
Düşük tehlike 30 dk
Orta tehlike 60 dk
Yüksek tehlike 90 dk
627) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Dökme
LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları Beher Tankın Su Hacmi 10 m3 ise
Tankların Birbirinden Uzaklığı kaç metredir?
A)1 B)1.5 C)2 D)5
CEVAP A
0.5’den az ise 0 metre
0.5-50 m3 arası 1metre
50.1-120 m3 arası 1.5metre
50 ve üzeri.......... Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼’ü
628) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmemektedir?
A) hapishaneler
B) Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar,
bürolar
C) Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları,
D) Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri
CEVAP A.
Düşük Tehlike Kullanım Alanları
Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30
dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim
kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler
* Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar.
Diğerleri orta tehlike
629) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangileri
bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmektedir?
I. Çimento işleri
II. Bilgisayar veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)
III. Büyük mağazalar,Alışveriş merkezleri
IV. Sergi salonları
V. Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler
VI. Mezbahalar, mandıralar
A)hepsi B) I,II ve III C)I,II,III ve V D)I,II,III,V ve VI
CEVAP A
630) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre
Taşınabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği 300 m3 depo
hacmi için kaç metredir?
A)10 m B) 20 m C)30 m D)50 m
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP C
10 -30 m³..................10 m
30-100 m3.................20m
100m3den büyük..........30m
631) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
bina tehlike sınıflandırmasında yüksek tehlike olarak geçmemektedir?
A) Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalalatı
B)deri eşya fabrikaları
C) selüloz nitrat fabrikaları
D) havai fişek fabrikaları
CEVAP B..Orta tehlike
Diğer yüksek tehlkeliler:
** Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları
** boya renklendirici ve vernik imalatı
**talaş,odun fabrikaları
**aydınlatma fişeği fabrikaları
**katran damıtma
**otobüs ambarı,yüklü kamyonlar ve vagonlar
RNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE AÇIKLAMALARI
632)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük
damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini,
kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın
söndürmeyöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emülsiyon
B) Yanıcı maddeyi dağıtma
C) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
D) Ara boşluğu meydana getirme
CEVAP A.
Tanıma ilaveten
Emülsiyon:Fuel-Oil üzerine ince damlalar halinde püskürtülecek su yanmayı
durdurur ki bu olaya Emülsification (Emülsifikasyon) denir.
Yangın söndürme prensiplerini şunlardır:
**Soğutarak söndürme (ısıyı azaltma veya ortadan kaldırma)
- Su ile soğutma - Yanıcı maddeyi dağıtma
- Kuvvetli üfleme
** Havayı kesme (oksijeni yok etme veya oranını düşürme)
- Örtme - Boğma - Oksijeni azaltma
**Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
- Yanıcı maddeyi ısıdan ayırma
- Ara boşluğu meydana getirme
633) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden
hangisinde yangın söndürücü olarak köpük,kuru kimyevi toz kullanımı
uygun değildir?
A)Petro-kimya tesisleri
B)Boya ve vernik işleriyle ilgili işletmeler
C)Akaryakıt dolum ve depolama tesisleri
D)Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerler
CEVAP D.metal yangını
634) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıda verilenlerden hangisi
karbondioksit(CO2) söndürme cihazındakullanılan karbondioksitin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
dezavantajlarından değildir?
A)-78oC’de çıkan CO2ye temas soğuk yangınlarına sebep olur.
B)Kritik sıcaklığı (31oC) nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.
C)Elektrik cihazlarına zarar veren atık bırakır.
D)Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur.
CEVAP C
KARBONDİOKSİTİN AVANTAJLARI
**Yüksek konsantrasyondaki CO2 Kapalı hacimlerde ani
söndürme etkisi yaratır. Elektrik akımı yalıtkanıdır.
**Diğer söndürme gazlarına göre ucuz olup
kolaycadoldurulabilir.
**Temiz söndürücüdür.Çok az tahriş ve pas etkisivardır.
KARBONDİOKSİTİN DEZAVANTAJLARI
**Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucu etki gösterir.
**Kritik sıcaklık nedeni ile sıcak ortamlarda tüpbasıncı artar.
CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC dır.Busıcaklığın üstünde gaz
olarak bulunur.
**Gazın-78 ºCde çıkması temas ile soğuk yanıklarına neden
olur. Bu nedenle çıkan gazın % 25i kar haline dönüşür.
**Kuru buz partikülleri statik elektrik taşırlar. Alçak basınçlı
depolardan el hortumu ile kullanıldığında topraklama gerekir
635) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi karbondioksit
söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin (CO2) özelliğideğildir?
A)Elektrik akımını iletmez.
B)Temiz söndürücüdür; çok az tahriş ve pas etkisi vardır.
C)CO2 bütün yangın sınıflarında kullanım avantajına sahiptir.
D)Yüksek konsantrasyondaki CO2’nin kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi vardır
CEVAP C
636) (ARALIK 2013 B SINIFI) Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik’e göre, çıkış kapılarının kapasitesi hesaplanmasında
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Kişi sayısı
B)Birim zaman
C)Kapı genişliği
D)Yangın söndürücü sayısı ve söndürme malzemesi
CEVAP D
637) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi soğutma ve boğma
yöntemi ile söndürülen sıvı madde yangınlarından değildir?
A) Petrol türevleri B) LPG, havagazı
C) Benzin, benzol D) Yağlı boya
CEVAP B
638) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Yangının çeşidine uygun söndürücü
malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)A Sınıfı Yangınlar: öncelikle çok maksatlı kurukimyevi tozlu veya sulu
B)B Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli veya köpüklü
C)D Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli
D)C Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
639) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisi tam veya
kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir?
A)Araç kapasitesi 20’den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı
otoparklar
B)Yapı yüksekliği 30.50 m’yi geçmeyen apartmanlar
C)Toplam kullanım alanı 2000 m2nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret,
eğlenceve toplanma yerleri
D)Yatak sayısı 200’ü geçen otel, pansiyon ve misafirhaneler
CEVAP B
Sprinkler sistemi:
**Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
**Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
** Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
** Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum
katı kullanan kapalı otoparklarda,
** Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
** Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı
mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri
otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.
**Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler
sistemi ile korunması zorunludur.
640) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıda belirtilen bina tehlike
sınıflamalarından hangisi yanlıştır?
A)Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin
bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2den
büyük olmayan yerlerdir.
B)Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı
malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
C)Çok tehlikeli yerler: Çok tehlikeli yangın yüküne ve yangının çabucak yayılarak
büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu çok tehlikeli yerlerdir.
D)Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküneve yanabilirliğe sahip ve yangının
çabucak
yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir
CEVAP C.böyle bir tanım yok.düşük-orta-yüksek
641) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden
birisi olan “kuvvetli üfleme yöntemi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan
maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.
B)Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
C)Bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.
D)Bu tür söndürme ile yangının oksijenle teması kesilerek veya azaltılarak söndürme
işlemi yapılır.
CEVAP D
Kuvvetli üfleme:
Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava, alevin
sönmesine ve yanan madde ısısının belirli oranda azalmasına
neden olur. Bu tip söndürme uygulaması ile başlangıç
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
noktasında bulunan A sınıfı yangınlarda başarı elde edilebilir.
Büyümüş ve belirli boyutlara ulaşmış yangınlarda yeterli
söndürmeyi sağlayacak üflemeyi her an pratikte uygulamak
mümkün olmamaktadır.
642) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir
noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve
engellenmemiş yolun tamamıdır.”Aşağıda verilenlerden hangisi bu tanım
kapsamında değildir?
A)Zemin kata ulaştıran yangına dayanıklı asansör
B)Her kattaki koridor ve benzeri geçitler
C)Zemin kata ulaşan merdivenler
D)Son çıkış
Kaçış Yolu:
Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde
veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş
bulunan yolun tamamıdır. Oda ve diğer müstakil hacimlerden
çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları,
zemin kata ulaşan merdivenler ve bina çıkışına giden yollar bu
kapsamdadır.
CEVAP A
643) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi köpükle yangın
söndürmenin etkili olduğu alanlardan değildir?
A)Katran depolarındaki yangın
B)LPG dolum tesislerindeki yangın
C)Boya ve vernik atölyelerindeki yangın
D)Artık yağların döküldüğü alanlardaki yangın
CEVAP B
644) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla
kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Bu tanıma göre kaçış
yolu sayısı ve genişliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaçış yolu koridoru yüksekliği 300 cm’den az olamaz.
B)Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.
C)Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında
olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya
çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.
D)Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz.
İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat
yüzeyleri arasındaki ölçüdür
CEVAP A
ilaveten
** toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan binalarda bir
kaçış yolunun genişliği 100 cm.'den az olmayacaktır.
** Kaçış merdivenlerinin en çok genişliği 200 cm'yi
geçmeyecektir
645) (MAYIS 2013 A SINIFI) Yangın sınıfına göre söndürme metodu
aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) B sınıfı - Soğutma
B) A sınıfı - Kimyasal reaksiyon metodu
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) D sınıfı - Havayı kesme metodu
D) C sınıfı - Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma metodu
CEVAP D
646) (MAYIS 2013 A SINIFI) İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında, ateş
ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir
duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık;I- Çok tehlikeli yerlerde IITehlikeli ve az tehlikeli yerlerde sırasıyla kaç metreyi geçmeyecektir?
A) 20-30 metre B) 15-30 metre C) 10-15 metre D) 5-15 metre
CEVAP b
Tehlikeli ve az tehlikeli 30m çok tehlikeli 15 m
647) (MAYIS 2013 A SINIFI) Kaynak işlemi yangınları için hangi tür yangın
söndürücü bulundurulmalıdır?
A) Karbondioksitli B) Halon gazlı C) Kuru kimyevi tozlu D) Azot gazı
CEVAP C
648)(MAYIS 2013 B SINIFI)Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre, aşağıdaki maddelerden hangisi
asansörlerin taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılmayacaktır.
B)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler, yangın uyarısı
aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir.
C)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler, yangın uyarısı
aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış
katına dönecektir.
D)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem
sensörü kullanılacak, asansörler deprem sırasında sarsıntı geçene kadar hareketsiz
kalacak ve tüm fonksiyonlarını kilitleyecektir
CEVAP D.
DOĞRU CEVAPLARA İLAVETEN:
***Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez.
***asansör kulesi ve makine dairesi yangına en az 60 dakika dayanıklı ve
yanıcı olmayan malzemeden yapılacaktır.
***Yüksek binalarda, asansör kapıları duman sızdırmaz ve yangına en az 1
saat dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
***Yüksek binalarda Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor
çağrılarını kabul etmeyecektir.
***yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan konut dışı yapılarda, ayrıca
acil durumlarda kullanılmak üzere en az 1 asansör yangın asansörü olarak
düzenlenecektir.
***Acil durum asansörü için her katta yangın güvenlik hacmi
oluşturulmalıdır.
***Acil durum asansörünün kabin alanı en az 1.5 m², taşıma kapasitesi en az
630 kg, hızı zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olacak ve
enerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girecek özellikte jeneratöre
bağlı olacaktır.
***Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de
kullanılabilir olacaktır.Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve kabloları
2 saat yangına karşı dayanıklı olacaktır. Asansör boşluğu içindeki tesisat
sudan etkilenmeyecektir.
***Acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılacaktır.
***Acil durum asansörü kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde
tesis edilir.
649) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yanlışbir ifadedir?
A)A sınıf yangınlar katı madde yangınlarıdır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Kömür ve kauçuk yangınları B sınıfı yangınlar grubunda değildir.
C)Karbondioksitli söndürücüler elektrik yangınlarından kullanılmaz.
D)A sınıfı yangınlar soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile
soğutularak söndürülür.
CEVAP C
650) (MAYIS 2013 B SINIFI) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan
ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.
B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.
C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.
D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenir
CEVAP A
651) (MAYIS 2013 B SINIFI) A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)AFFF tipi köpük B)Sodyum bikarbonat C)Protein esaslı köpük D)Monoamonyum
fosfat (MAP)
CEVAP D
652) (EKİM 2012 A SINIFI)
I- Köpük maddesinin su ile karışımı % 2 – 10 olmalı
II- Köpük hidrolize edilmiş sıvı durumda olmalı
III- En az 15 yıl özelliğini kaybetmemeli Yangın söndürmede kullanılan
köpüklerin özelliklerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP A
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
653) Kurşun ve civa zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan, işişçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak
bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüzyılda açıklayan italyan bilim
insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Ramazzini B)Sir Percival Pott C) Nicander D)Juvenal
CEVAP A
654) Madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış,
"De Morbis Metallicis"adlı kitabında, bu gün pnömokonyoz diye bilinen
kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiş ve "meslek
hastalıkları riskinin artması, endüstriyel gelişmenin sonucudur"
demiştir.Bu bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Ramazzini B) Paracelsus C) Juvenal D) Nicander
CEVAP B
655) İlk iş sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?
A)İngiltere B) Fransa C) ABD D) Almanya
CEVAP A
656) Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve 100 maddeden
oluşan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Askeri Fabrikalar Nizamnamesi
B)Dilaver Paşa Nizamnamesi
C)Maadin Nizamnamesi
D)Ereğli Maden-i Hümayun İdaresinin Nizamnamesi
CEVAP D
657) "Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından
hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir." hükmünü getiren
ve iş güvenliği konusunda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tanzimat'tan
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
sonra çıkarılan önemli yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dilaver Pasa Nizamnamesi
B)Askeri Fabrikalar Nizamnamesİ
C)Polis Nizamnamesi
D)Maadin Nizamnamesi
CEVAP D
658) 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren Cumhuriyet dönemindeki ilk
İş Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)1937 sayılı İş Kanunu B)3008 sayılı İş Kanunu
C)6331sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/"
class="keywordReplace">iş Kanunu D)4857 sayılı İş Kanunu
CEVAP B
659) 1930 yılında yürürlüğe giren ve işyerlerine sağlık hizmeti götürecek iş
yeri hekiminin çalıştırılmasına ve diğer revir, hastane gibi kuruluşlara
ilişkin düzenlemeleri içeren kanunaşağıdakilerden hangisidir?
A) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
B)3008 sayılı İş Kanunu
C)818 sayılı Borçlar Kanunu
D)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
CEVAP D
660)(ARALIK 2013 C SINIFI) İlk kapsamlı meslek hastalıkları kitabını
(Çalışanların Hastalıkları) yazan ve “iş sağlığının babası” olarak günümüzde
de anılan doktor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bernardini Ramazzini B) Dilaver Paşa C) Paracelsus D) Eflatun
CEVAP A
661) (MAYIS 2013 A SINIFI) Osmanlı döneminde iş hukuku açısından batılı
tarzda sayılabilecek ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Polis Nizamı
B)Maadin Nizamnamesi
C)Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
D)Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizamname
CEVAP C
662) (MAYIS 2013 B SINIFI) De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında
doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına
önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen
kişi kimdir?
A)Paracelsus B)Georgius Agricola C)Bernardino Ramazzini D)Charles Turner Thackrah
CEVAP C
663)(ARALIK 2011 A SINIFI) Türkiye’de 50’den fazla işçinin çalıştığı
işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu ilkolarak hangi yasal
düzenlemede yer almıştır?
A Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) Belediyeler Kanunu
D) İş Kanunu
CEVAP B
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
664)I. Çalışanları korunması(meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı
Korumak)
II. İşletmenin korunması
III. iş gücü ve iş günün kayıplarını en aza indirmek
IV. Üretim ve kalitenin artırılması
hangileri hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlan arasındadır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Yalnız I B)I ve II C)I,II veIII D) HEPSİ
CEVAP D
665) Kaza piramidi dikkate alındığında 330 kaza olayının sırasıyla kaçı
maddi hasarla, kaçı uzuv kaybıyla ve kaçı ölümle sonuçlanmaktadır?
A) 200-129-1 B) 300-29-1 C) 300-28-2 D) 310-18-2
CEVAP B
Ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde 29 uzuv kayıplı ve 300
yaralanma meydana gelmeyen olay vardır (1-29-300 oranı)
666) 1986 yılından bu yana “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası “ olarak
kabul edilen tarih hangisidir?
A) 4-10 Mayıs B) 7-13 Haziran C) 3-9 Ocak D) 17-23 Kasım
CEVAP A
667) Aşağıdakilerden hangisi güvenliğin ana kurallarından biri değildir?
A)Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması
B) Önlenemeyen durumların kabul edilebilir risk olarak belirlenmesi
C)Güvenliği tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması
D)Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi
CEVAP B
668) Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşag ıdakilerden
hangisi/hangileri sorumludur?
A)işverenler
B)İşsağlığıvegüvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi
C))Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar
D)Çalışanlar
CEVAP c
669)Hangisi İş Güvenliğinin Çalışma Alanları ile ilgili yanlış verilmiştir?
A)Sanayi ve hizmet sektörlerini kapsar.
B)Etüd çalışmaların sonunda etkili olarak bir mesleki ve teknik çalışmaya
dönüşmektedir.
C)İş güvenliği teknik bilimlerle sosyoloji, iktisat,hukukla ilişkili çok yönlü bir bilim
dalıdır.
D)İş sağlığı ve güvenliği kavramı sadece meslek hastalıklarını önleme amaçlıdır.
CEVAP D.
Diğer 3 şıkka ilaveten. İş güvenliği konusunu incelerken fizik, kimya, mühendislik,
iktisat, sosyoloji, psikoloji,ekonomi gibi bilim dallarından yararlanılır.
670)(MAYIS A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını
tanımlar?
A) Riskin oluşma olasılığının çok küçük olması
B) Riskin oluşma olasılığı ile kişi üzerinde oluşturduğu etkinin birleşimi
C) Riskin oluşması sonucunda insan üzerinde oluşan etkinin olması
D) Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı içinde kabul edilebilir düzey içinde kalması
CEVAP D
671)(2011 B SINIFI) şletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik kültürü oluşumunda çalışanların değerleri ve inançları temel alınır.
B) İşletmenin taahhüdü, işyerinde güvenlik kültürünün oluşmasında etkendir.
C) Çalışanların tutum ve davranışları işletmelerde oluşan güvenlik kültürünün önemli bir
belirleyicisidir.
D) İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için; konuya öncelik verilmesi,
risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme gereklidir
CEVAP A
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
672)(2011 B sınıfı) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ile kuralların tarihsel
gelişimi sürecine ilişkin olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk iş sağlı ve güvenliği kuralları
dizisi Polis Nizamnamesi ile hazırlanmış ve uygulanmıştır.
B) İtalyan Ramazzini 17. yüzyıldaki sayısız çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin
kurucusu sayılmaktadır.
C) İş sağlığına yönelik sistematik çalışmalar esas olarak Sanayi Devrimi ile İngiltere’de
başlamış ve günlük çalışma saati 19. yüzyılda 12 saate indirilmiştir.
D) İSG; işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan tehlikelere, iş kazalarına,
mesleki ve diğer tür hastalıklara karşı işçilerin teknik ve yasal önlemlerle korunması
olarak tanımlanabilir
CEVAP A
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
673) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışma Bakanlığı, 1939 yılında kurulmuştur.
B)Türkiye'de iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.
C) kömür madenleri ile ilgili ilk yasa- 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna
Dair Kanun
D) Cumhuriyetin ilk 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/"
class="keywordReplace">iş kanunu olan 3008 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1i%C5%9F-kanunu.816/" class="keywordReplace">iş Kanunu 8 Haziran 1936 tarihinde
kabul edilmiştir
CEVAP A
Çalışma Bakanlığı, 1945 yılında kurulmuştur.
674)2009 SGK istatistiklerine göre ölümcül iş kazaları en fazla hangi
sektörde olmuştur?
A)İnşaat B)maden C)metal D) Kara ve boru hattı taşımacılığı
En fazla ölümcül kaza inşaat. CEVAP A
En fazla iş kazasıda metal işleri
675) (ağustos 2013 b sınıfı)18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya
Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla
verilmiştir?
A)ABD - Almanya - G.Kore
B)İngiltere - Türkiye - Singapur
C)G.Kore - Türkiye - Almanya
D)Hindistan -Türkiye – Avusturya
CEVAP C
676) (MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de
Meslek Hastalıklarıen fazlahangi yaş grubunda
ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 30-34 C) 40-44 D) 45-49
CEVAP C
677) (MAYIS 2013 B SINIFI)Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş
kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 35-39 C) 40-44 D) 45-49
CEVAP A
678) İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımına göre en fazla iş kazası
hangisindedir?
A) Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi
B) Makinaların sebep olduğu kazalar
C) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)Kişilerin düşmesi
CEVAP C..2. sebepte A şıkkı.
679) SGK verilerine göre Meslek Hastalıkları Sonucu Teşhis Olunan
Hastalıklara göre en fazla meslek hastalağı hangi gruptadır?
A) Fosfor ve Anorganik Fosfor Bileşikleri
B) Kurşun ve Kurşun Tozları
C) Nitroz Gazları
D) Slikoz ve Slikotuberküloz
CEVAP D
680. İş kazaları en fazla iş başladıktan sonra kaçıncı saatte olmaktadır?
A)1 B)2 C)3 D)8
CEVAP A.
TEMEL HUKUK
681)Hukukta yaptırım türlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)Ceza B) Zorla (Cebri) İcra C) Zararın Tazmini D)iş akdi feshi
CEVAP D
Doğru şıklara ilaveten:
** Yapılan İşlemlerin Geçersizliği (Hükümsüzlük-Butlan)
682) Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan tüzük hangi kurumun
incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur?
A) Sayıştay B) Yargıtay C) Danıştay D) TBMM
CEVAP C
683) Geçerli bir hukuki işlemle üzerine aldığı borcunu ödemeyen kişiye
hangi tür müeyyide uygulanır?
A) Cebri icra B) Ceza C) Tazminat D) Hükümsüzlük
CEVAP A
684) Aşağıda tüzükler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır.
B) Kanunlara aykırı olamazlar.
C) Kanunların boşluğunu doldururlar.
D) Danıştay'ın incelenmesinden geçerler.
CEVAP C
685) Pozitif hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Pozitif hukuk, yürürlükte olan hukuktur.
B) Pozitif hukuk, olması amaçlanan hukuktur.
C) Pozitif hukuk, günümüzde uygulanmayan tarihi hukuktur.
D) Pozitif hukuk, gelecekte istenen hukuktur.
CEVAP A
686) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar, hangi mahkemede açılır?
A) Anayasa Mahkemesine B) Sayıştaya C) Yargıtaya D) Danıştaya
CEVAP D
687) Sözleşmeden dönme halinde hangi zarar istenir?
A) Müspet zarar B) Olumlu zarar C) Menfi zarar D) Gecikmiş zarar
CEVAP C
688) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel
kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin
uygulanmasını sağlamak için yaptığı düzenleyici (kural koyucu) işlemin
Anayasadaki adıdır?
A) Tüzük B) Yönetmelik C) Kanun D)Genelge
CEVAP B
689) Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname çıkarma
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yetkisine sahiptir?
A)Sayıştay B)Danıştay C) Bakanlar kurulu D)TBMM
CEVAP C
690) Kusur oranları hangi kanuna tabidir?
A)İş kanunu B)SGK Kanunu C) Borçlar kanunu D)Ticaret kanunu
CEVAP C
691)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve
hürriyetler-Kişisel Haklar
B) Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklarKamu Hakları
C) Çalışma hakkı -Sosyal ve ekonomik haklar
D) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar-Temel Haklar
CEVAP D
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara
Ayni hak denir.
692) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biri değildir?
A) Borçlar Hukuku B) Ticaret Hukuku C) idare Hukuku D) Icra ve iflas Hukuku
CEVAP C
Özel hukukun dalları şunlardır;
• Medeni Hukuk
• Borçlar Hukuku
• Ticaret Hukuku
• Devletler Özel Hukuku
• Medeni Usul Hukuku
• İcra ve iflas Hukuku
693) Aşağıdakilerden hangisi kanunların özelliklerinden biri değildir?
A) Yazılı olması B) Genel olması C) Sürekli olması D)Özel olması
Kanunlar; yazılı, genel ve sürekli olmalıdır.CEVAP D
694) (ARALIK 2013 A SINIFI)
-Kanun
-Kanun Hükmünde Kararname
-Tüzük
Yukarıda yer alan düzenlemeler hangi hukuk çeşidinin kapsamına girer?
A) Tabii Hukuk B) Örfi Hukuk C) Tarihi Hukuk D) Mevzu Hukuk
CEVAP D
695)(ARALIK 2013 B SINIFI) “Tüzük” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tüzükler yönetmeliklerle yürürlükten kaldırılabilir.
B) Tüzükler birer hukuk kuralıdır ama kanun değildir.
C) Tüzükler mutlaka bir kanuna dayanmak zorundadır.
D) Tüzükler sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.
CEVAP A
696)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kanun metninde “aksi yönde hüküm yoksa”,
“sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça” şeklinde hüküm varsa hükmün
niteliği hangisidir?
A) Emredici hukuk kuralı
B) Tanımlayıcı hukuk kuralı
C) Yorumlayıcı hukuk kuralı
D) Tamamlayıcı hukuk kural
CEVAP D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
697) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Hâkim, önüne gelen uyuşmazlıkta yazılı ve
yazısız hukuk kuralı bulamaz ise hangisi söz konusudur?
A)Kanun boşluğu B)Hukuk boşluğu C)Kural içi boşluk D)Hâkimin takdir yetkisi
CEVAP B
698)(2012 A SINIFI) Kanunlar hiyerarşisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı Kanun teklif edebilir.
B) Kanun yapma yetkisi TBMM’nindir.
C) Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.
D) Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir
CEVAP A
699) (2012 B SINIFI) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir tüzük hangi
kurumun incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına
sunulur?
A) Danıştay B) TBMM C) Yargıtay D) Sayıştay
CEVAP A
700) (2012 A SINIFI) Çalışma hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan
bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?
A)Siyasi Haklar ve Ödevler
B)Sosyal Haklar ve Ödevler
C)Kişinin Hakları ve Ödevleri
D)Ekonomik Haklar ve Ödevle
CEVAP B
701) (2012 B SINIFI) Sosyal güvenlik hakkı, Anayasa’nın aşağıda sayılan
bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir?
A)Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
B)Kişinin Hakları ve Ödevleri
C)Genel Haklar ve Ödevler
D)Siyasi Haklar ve Ödevler
CEVAP A
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
702)ILO sözleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
B) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
C) 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
D) 161 No'lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
CEVAP D
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
703) Uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları ile ilgili hangileri
doğrudur?
I. EU-OSHA: Avrupa İş Güvenliği Merkezi
II.ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
III.WHO: Dünya Sağlık Örgütü
A)Yalnız II B)Yalnız III C)II ve III D)I,II ve III
CEVAP C
EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
704)ILO ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) ILO 1919'da kurulmuş ve 1946 yılında BM'nin uzmanlık kuruluşu olmuştur.
B) ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve de hükümetin yönetim organları ile
birlikte üçlü bir yapı oluşturmaktadır.
C) Türkiye 1932 yılında ILO üyesi olmuştur.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)Türkiye ILO’nun tüm sözleşmelerini kabul etmiştir.
CEVAP D
705)Hangisi ILO'nun hedefleri arasında değildir?
A) AB kapsamında iş sağlığı ve güvenliği normlarını belirlemek
B)Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
C)Kadın ve erkeklerin insanayakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat
yaratmak
D)Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak
CEVAP A
İlave olarak
** Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek
706)Türkiye aşağıda verilen ILO sözleşmelerinden hangisini
onaylamamıştır?
A) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
B) 170 No’lu kimyasallar ile ilgili sözleşmesi
C) 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
D) 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
CEVAP B.
707) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında
aşağıda belirtilenlerden hangileri çocuk sayılır?
A)14 yaşına kadarherkes
B)16 yaşına kadar herkes
C)18 yaşına kadarherkes
D)20 yaşına kadar herkes
CEVAP C
708)(ARALIK2013 A SINIFI) vrupa Birliğine üye ülkelerde iş sağlığı ve
güvenliğinin güncel durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) İş kazalarının sayısı artmakta, işle ilgili sağlık sorunları ve hastalıklar sabit
kalmaktadır.
B) 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi tüm riskler (özellikle
psikososyal riskleri) ve önleme tedbirlerini detaylı olarak içermektedir.
C) Kas-iskelet sistemi hastalıkları hâlen işle ilgili olarakbildirilen en yaygın meslek
hastalıklarındandır.
D) Elektromanyetik alanlardan kaynaklanan risk lere maruz kalan çalışanlar için asgari
sağlık ve güvenlik şartları ile ilgili bir Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
bulunmamaktadır
CEVAP C
AB istatistiklerine göre %60-90 oranında Kas-iskelet sistemi hastalıklarından çalışanlar
rahatsız
709)(MAYIS 2013 B SINIFI) Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği
alanında yeni ortaya çıkan ve acil önlem gerektiren riskler kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkmış, güncel konulardan biri değildir?
A)Psikososyal konular
B)Yaşlanmakta olan iş gücü
C)Nano-teknolojinin kullanımı
D)İnşaat ve maden iş kazalar
CEVAP D
710) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından
da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir?
A)73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
B)167 sayılı İnşaatlarda Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
C)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
CEVAP B
711) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur.
B)Türkiye, 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ni kabul
etmemiştir.
C)Türkiye, 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO
Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.
D)Türkiye’de ILO’nun politika ve programlarını ve uluslararası çalışma standartlarını
tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak ILO Ankara ofisinin görevleri arasında yer alır
CEVAP B.
712)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi Türkiye’nin de
onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 182 No’lu En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin kapsamı dışındadır?
A) Çocuklara çıraklık yaptırma
B) Çocukları yasa dışı işlerde kullanma
C) Çocukları kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırma
D) Çocukları silahlı çatışmalarda kullanmak için zorla askere alma
CEVAP A
713) (MAYIS 2013 A SINIFI) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161 sayılı
İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’ne göre,iş sağlığı hizmetleri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini kapsamalıdır.
B)İşyerinde ve mümkün olduğu durumlarda tek bir işletmeye hizmet verecek şekilde
örgütlenmelidir.
C)İş sağlığı hizmetleri, işyerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve
değerlendirilmesini kapsamalıdır.
D)İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerinin örgütlenmesine, mesleki rehabilitasyon
önlemlerinin uygulanmasına katkı sağlamalıdır.
CEVAP B
(çok madde var.mantıken çıkarılacak)
714) (MAYIS 2013 B SINIFI)
I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel
çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin
numarası161’dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP B
715) ( EKİM 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin imzaladığı
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinden biri değildir?
A) 2 sayılı İşsizlik Sözleşmesi
B) 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
C) 170 sayılı Kimyasallar Sözleşmesi
D) 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
CEVAP C
716) ( EKİM 2012 B SINIFI)1919 yılında kurulmuş olan, Türkiye’nin 1932
yılında üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının
iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
C)UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara YardımFonu)
D)EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği
CEVAP B
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun No. 6331 30 Haziran 2012 CUMARTESİ
717)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanunu aşağıdakilerden hangisinde
uygulanır?
A) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
B) Ev hizmetleri
C) sporculara
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
CEVAP C
Diğer 3 şıkka ilaveten uygulanmayan yerler.
**Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri
işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk
kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının
faaliyetleri.
** Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında,
iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve
meslek edindirme faaliyetleri.
718)6331 nolu kanuna göre genç çalışan hangisidir?
A) 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışan
B) 14 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış çalışan
C) 15 yaşını bitirmiş ancak 16 yaşını doldurmamış çalışan
D) 15 yaşını bitirmiş ancak 20 yaşını doldurmamış çalışan
CEVAP A
Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış
çalışan
719) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimali
C) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay
D) Planlama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin
tümünü
CEVAP D
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya
azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
720)
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin yükümlülükleri ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
C) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetininin bir kısmını çalışanlardan
talep edebilir
D) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
CEVAP C.talep edemez
721) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşverenin
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde göz önünde bulundurması gereken
ilkelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
B) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
C) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek
D) Risklerden kaçınmak.
CEVAP A
722)
6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
B) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 50 den az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakanlık desteğinden faydalanabilir.
C) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen
hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde,
bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
D) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanlarının günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam
seksen saatten fazla olan görevlendirmeleri dikkate alınmaz
CEVAP B
Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok
tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
723) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Risk değerlendirmesi
yapılırken dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
B) İşyerinin tertip ve düzeni
C) Kullanılacak iş ekipmanı ile biyoloyik madde ve müstahzarların seçimi
D) kadın çalışanların durumu
CEVAP C
Dikkate alınacak hususlar.doğrulara ilaveten
**Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika
gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
** Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
724) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenin acil durum
planları hazırlanırken dikkat edeceği hususlarda hangisi yoktur?
A) işyerinin büyüklüğü
B) yapılan işin niteliği
C) çalışan sayısı
D) çalışanların cinsiyetleri
CEVAP D
İşveren Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığıözel tehlikeler,
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak;
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
725)6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışmaktan kaçınma
hakkı için hangisi yanlıştır?
A) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı
durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
B) Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti çalışmaktan kaçındığı sürece
verilmez.
C) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli
tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
D) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı
işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
CEVAP B
Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile
kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları
saklıdır.
726) İş kazası ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi
ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on beş gün içinde
B) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları
vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına
sevk eder.
C) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
D) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde
CEVAP A
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde
727) İşverenin çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorunda olunduğu hallerden hangisi yanlıştır?
A) İşe girişlerinde
B) Yıllık izin dönüşlerinde
C) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
D) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
CEVAP B
Diğer doğru şıklara ilaveten.
** İş değişikliğinde
728) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sağlık gözetimi için
hangisi yanlıştır?
A) çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
B) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet
işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
C) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını
belirten sağlık raporu olmadan işe başatılabilirler.
D) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik
biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri
hekiminden alınır.
CEVAP C.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
729) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların
bilgilendirilmesinde hangisi yoktur?
A) işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri
B) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
C) koruyucu ve önleyici tedbirler
D) üretim kalitesi ve verimliliği
CEVAP D
Doğru şıkka ilaveten İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve
tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.
730) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların eğitimi için
hangisi doğrudur?
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli
eğitimin verilmesini sağlar
B) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitim verilmez.
C) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
D) eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.
CEVAP B. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
Doğru şıklara ilaveten.
**İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe
başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri,
korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim
verilir.
**herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara,
tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
731)485 çalışanın olduğu bir fabrikada çalışan temsilcileri ile ilgili
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan
temsilcisi olarak da görev yapar.
B) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin
alınmasını isteme hakkına sahiptir.
C)Dört çalışan temsilcisi bulunur.
D) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin
alınmasını isteme hakkına sahiptir.
CEVAP C
Çalışan temsilcisi sayısı:
2-50 arası........................1 kişi
51-100 arası........................2 kişi
101-500 arası........................3 kişi
501-1000 arası.......................4 kişi
1001-2000 arası.......................5 kişi
2001 ve üzeri arası.......................6 kişi
732) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için
tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.
B) Konseyin sekretaryası, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) Konsey yılda iki defa olağan toplanır.
D) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
CEVAP B
Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.
733)Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi değildir?
A) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
C) İçileri Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim
kurulu üyesi.
CEVAP C
Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda
belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma
Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve
Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî
Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu
üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir bakan yardımcısı.
ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst
kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat
Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim
kurulu üyesi.
d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı
ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya
kuruluşlardan en fazla iki temsilci.
734) İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 1 yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturur.
B) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin
yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl
işverence sağlanır.
C) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı
elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt
işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
D) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula
iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
CEVAP A
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin
735) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
koordinasyon ...............sağlanır.
A)En fazla çalışanı olan iş yeri tarafından
B)Çok tehlike işyeri tarafından
C) ortak kurulan kurul tarafından
D) yönetim tarafından
Cevap D
736) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işin durdurulması ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş
sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli
incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına
karar verebilir.
B) çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
C) Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve onbeş iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme
kararı kesindir.
D) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş
mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.
CEVAP C
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar
737) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek
işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika
belgesi veya güvenlik raporu ............... tarafından hazırlanır.
A)işveren B)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı C)OSGB D)Bakanlık
CEVAP A.İşveren
738) (ARALIK 2013 B SINIFI)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasında az tehlikeli sınıfta yer alan
bir işyeri ile çok
tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?
A)Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
B)İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
C)Acil durum planında görevlendirilecek kişi sayısı
D)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi
CEVAP B
739)(ARALIK 2013 B SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime
sahip kişiyi”ifade etmektedir?
A)Destek elemanı B)Mutemet yetkilisi C)Acil eylem personeli D)İnsan kaynakları eğiticisi
CEVAP A
740)(ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’na göre aynı çalışma alanını birden fazla işverenin
paylaşması durumunda işverenlerin yapması gerekenler arasında yer
almaz?
A)Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirmek
B)Tüm işyerleri için ortak bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmak
C)İş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapmak
D)Yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapmak
CEVAP B
741) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya
alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren
ile birlikte sorumludur.
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
CEVAP C
742) Bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma
konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple
faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve
adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme
gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren
vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini kaç ay içinde bölge
müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
A)1 B)2 C)3 D)6
CEVAP A. 1 ay
743) Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde 4857 sayılı 4857say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" class="keywordReplace">iş
Kanunu hükümleri uygulanır?
A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev hizmetlerinde
C) 50'den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
D) Sporcular hakkında
CEVAP C
4857 iş kanunun uygulanmadığı işler
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında
dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
h) Sporcular hakkında,
ı) Rehabilite edilenler hakkında,
i) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin
çalıştığı işyerlerinde.
4857 iş kanunun uygulandığı yerler (yukarıdakilerle
karıştırmamak için kanunda yazılmış)
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve
karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının
yapıldığı atölye ve fabrikalardaki işler
d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
durumunda olan park ve bahçe işleri,
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden
sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili
işler
744) İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranma ilişkisi hükümlerine
aykırı davranıldığında işçi, ........................... aya kadar ücreti tutarındaki
uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.
A)1 B)2 C)3 D)4
CEVAP D. 4 ay
745) 4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/"
class="keywordReplace">iş Kanunu eşit davranma ilkesine göre hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz
B) İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli
çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem
yapamaz.
C) Daha düşük bir ücretin uygulanmasını ancak işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu
hükümlerin uygulanması haklı kılar.
D) İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
CEVAP C
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir
ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
746) İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde
ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte
sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin
sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır?
A)1 B)2 C)3 D)5
CEVAP B. 2 yıl
747)4857 sayılı iş Kanununa göre geçici iş ilişkisi ile ilgili hangisi yalıştır?
A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte
sorumludur.
B) Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde
toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık
ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
D) Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla üç
defa yenilenebilir.
CEVAP D
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa
yenilenebilir.
748) 4 857 sayılı iş Kanununa göre iş sözleşmeleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir
B) Süresi iki yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
C) yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel
çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret
eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde
tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle
yükümlüdür
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D) İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme
tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
CEVAP B
****Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde
yapılması zorunludur
749) 4 857 sayılı iş Kanununa göre nitelikleri bakımından en çok ............... iş
günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.
A) 15 B)30 C)60 D)90
CEVAP B.30 gün
750) 4 857 sayılı iş Kanununa göre çağrı üzerine çalışmalarla ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanın ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık
çalışma süresi otuz beş saat kararlaştırılmış sayılır.
B) Belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
C) işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört
gün önce yapmak zorundadır.
D)Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi
günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır
CEVAP A
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle
çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma
süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır
751) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun
süresi en çok ........... olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle
................ a kadar uzatılabilir.
A)2 ay-4 ay B) 2 ay-6 ay C)4 ay-6 ay D)4 ay-12 ay
Sözleşme süresi 2 ay....toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar
uzatılabilir...CEVAP A
752) 4857 sayılı iş Kanununa göre süreli fesihle ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak iki hafta sonra
B) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
C) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak beş hafta sonra
D) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra
CEVAP C...4 HAFTA
SÜRELİ FESİH
0....6 ay = 2 hafta 6 ay....1.5 yıl=4 hafta
1.5 yıl.....3 yıl=6 hafta 3 yıl ve üzeri=8 hafta
753) ...................... veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az
.......................... kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden
işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak
zorundadır.
A)50-6 ay B)50-3 ay C)30-6 ay D)30-3 ay
30 çalışan-6 ay CEVAP C
754) İş sözleşmesi feshedilen çalışan, fesih bildiriminde sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde iş
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
mahkemesinde dava açabilir?
A)on iki ay B)altı ay C)üç ay D)bir ay
CEVAP D. 1 ay içinde açabilir
*Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü
işverene aittir
*Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde
sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde,
Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
755) 4857 sayılı iş Kanununa göre geçersiz sebeple yapılan feshin
sonuçlarına göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi iki ay içinde işe başlatmak
zorundadır
B)İşveren işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört
aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
C) İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü
içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır
D) Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
CEVAP A.işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır
756) İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki
personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan
çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak
bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi
tarafından ............... iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamaz.
A)3 B)6 C)10 D)30
CEVAP B . 6 iş günü
757) İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkında hangisi yoktur?
A) Sağlık sebepleri
B) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) Zorlayıcı sebepler
D) İşi sevmeme ve motivasyon eksikliği
CEVAP D.
758) 4857 sayılı iş Kanununa göre 385 çalışanın olduğu işyerinde toplu işten
çıkarma sayılabilmesi için en az kaç çalışanın bir aylık süre içinde aynı
tarihte veya farklı tarihlerde işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?
A)10 B)20 C)30 D)40
CEVAP C
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri
sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri
sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
**20 -100 işçi, en az 10 işçinin,
**101 -300 işçi, en az yüzde on oranında işçinin,
**301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin
759) 4857 sayılı iş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç
özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi
çalıştırmakla yükümlüdürler
B) Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılabilir
C) İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile
sağlarlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D) kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran
işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece
karşılanır
Cevap B
Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz
760) 4857 sayılı iş Kanununa göre ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
B) İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve
temlik olunamaz. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
C) işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş
akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına
yaptırılamaz
D) Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi on yıldır
CEVAP D
ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.
761) 4857 sayılı iş Kanununa göre ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İşçi ücretlerinden yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut
yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.
B) Bu kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu
bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren
bir ay içinde yatırılır.
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile
ücretlerin asgari sınırları en geç yılda bir belirlenir
D) zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi
içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.
CEVAP C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit
Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki
yılda bir belirlenir
762) 4857 sayılı iş Kanununa göre fazla çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan
çalışmalardır.
B) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında ise her bir saat fazla
çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli
yükseltilmesi suretiyle ödenir.
C) Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.
D) Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı
ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı
her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
CEVAP B
Eğer 45 saatin üzerinde ise....................%50 zamlı
45 saatin altında ise..................................%25 zamlı
763)762. soru ile alakalı çıkmış soru yeri geldi.(ARALIK 2013 A SINIFI)Fazla
çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan
çalışmalardır.Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta
boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için
alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) 480 TL B) 487,5 TL C) 495 TL D) 510 T
45 sati aşan olduğu için %50 zamlı olacak.
48X10=480 tl normal maaşı.10 tlnin %50si 5 tl eder
3 saat fazla mesai ücreti 3X5=15 tl
495 tl eder. CEVAP C
764) Hafta tatili ücretleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat
dinlenme (hafta tatili) verilir.
B)Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer
izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış
günler gibi düşünülmez
C) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya
çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri
çalışılmış günler gibi hesaba katılır
D)Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı
olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
CEVAP B..çalışılmış günler gibi hesaba katılır
Ek bilgi: Tatil günü ücretleri
***İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.
***Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk
katıdır.
765) 4857 sayılı Kanun’da Yıllık ücretli izin süreleri için verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz
B) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl
çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
C) Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara
bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz
D) 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli
izin süresi 30 günden az olamaz.
CEVAP D..20 günden az olamaz.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
1- 5 yıl.......... 14 gün
5-15 .......... 20 gün
15 yıl ve üzeri......26 gün
766) 4857 sayılı iş Kanununa göre Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan
hallerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İşçilerin evlenmelerinde beş güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya
çocuklarının ölümünde on güne kadar verilecek izinler
B) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
C) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
D) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
CEVAP A
İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya
çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
767) 4857 sayılı iş Kanununa göre Yıllık ücretli iznin uygulanması ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez
B) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve
genel tatil günleri izin süresinden sayılır.
C) izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok
üçe bölünebilir.
D) Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B.sayılmaz.
768) 4857 sayılı iş Kanununa göre çalışma süreleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir
B) çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile
farklı şekilde dağıtılabilir.
C) Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar artırılabilir.
D) iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma
süresini aşamaz.
CEVAP C. 4 aya kadar artırılabilir
769) 4857 sayılı iş Kanununa göre telafi çalışması için hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir
B) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten
fazla olamaz.
C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
D) Telafi çalışması fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılır.
CEVAP D
770) 4857 sayılı iş Kanununa göre hangisi çalışma süresinden sayılan hallerden
sayılmaz?ÖNEMLİ
A) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler.
B) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda
yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın
geçirdiği süreler.
C) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
D) işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
CEVAP A
771) 4857 sayılı iş Kanununa göre ara dinlenmeleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika
B) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat
C) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde kırkbeş dakika
D) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz
CEVAP C
4 saat ve altı.....................15 dk
4-7.5 saat......................30 dk
7.5 saat üzeri....................1 saat
772) 4857 sayılı iş Kanununa göre Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili
hangisi yanlıştır?ÇOK ÖNEMLİ
A) İşçilerin gece çalışmaları 11 saati geçemez.
B) Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar
geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir.
C) Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe
başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.
D) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada
çalıştırılamaz
CEVAP A
**İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.
**Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik
sağlık kontrolünden geçirilirler.
*İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe
başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili
bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
**Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer
postada çalıştırılamaz.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
773)4857 sayılı iş Kanununa göre çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili hangisi
yanlıştır?ÇOK ÖNEMLİ
A) Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik,
sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate
alınır
B) Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi
ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.
C) onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için çalışma saatleri günde sekiz ve haftada kırk
saate kadar artırılabilir.
D) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
CEVAP D
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.2x10
774) onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların
çalıştırılması yasak olduğu işlerden hangisi yanlıştır?
A) Maden ocakları B)Metal sektörü C) kanalizasyon ve tünel inşaatı D) kablo döşemesi
CEVAP B
Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su
altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların
çalıştırılması yasaktır.
Ek bilgi:
**Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece
çalıştırılması yasaktır.
775) 4857 sayılı iş Kanununa göre kadın çalışanları için verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
B) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta
süre eklenir.
C) İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul
gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre,
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
D) Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretsiz izin verilir.
CEVAP D
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Ek bilgi:
kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk
saat süt izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
776)(ARALIK 2013 B SINIFI) 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin izin
almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ay içinde en az ne kadar
devamsızlığının olması gerekir?
A) 1 gün B) 3 iş günü C) 15 iş günü D) 20 iş günü
CEVAP B.
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir
ayda üç işgünü işine devam etmemesi
777)(ARALIK 2013 B SINIFI) 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
işverenlere uygulanacak idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?
A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne
C)Sulh Ceza Mahkemesine
D)Anayasa Mahkemesine
15 gün içinde sulh mahkemesine yapılır.CEVAP C
778) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdaki işyerlerinden hangisinin 20.12.2013
tarihi itibarıyla iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır?
A)10 - 49 arası çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
B)50’den az çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
C)4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları
D)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 50’den fazla çalışanı bulunan ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları
CEVAP C
779)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerin hangisinde sanayi, ticaret,tarım
ve orman işleri ile ilgili düzenlemenin yasal dayanağı doğru olarak
verilmiştir?
A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi
B)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun6. Maddesi
C)1475 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi
D)4857 sayılı İş Kanunu’nun 111. Maddesi
CEVAP D
780)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hizmet süresi
onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi
hangisinden az olamaz?
A) 14 gün B) 20 gün C) 26 gün D) 30 gün
CEVAP C
781)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre analık hâlinde
çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
B)Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta
süre eklenir.
C)Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
D)Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan
önceki son haftaya kadar işyerinde çalışabilir
CEVAP D
782)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ara
dinlenmesiile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İş Kanunu’na göre ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.
B)İş Kanunu’nda düzenlenen ara dinlenme süreleri iş sözleşmeleriyle artırılabilir.
C)İş Kanunu’na göre ara dinlenme süreleri, işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler
ile aralıklı olarak kullandırılabilir.
D)İş Kanunu’nda günlük çalışma süresine göre belirlenen ara dinlenmesi günlük 15
dakika ile 1 saat arasında düzenlenmiştir
CEVAP A
783)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre işçilerin gece
çalıştırılabileceği azami çalışma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) 9 saat B) 8 saat C) 7,5 saat D) 6 saat
CEVAP C.7.5 saat
784)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki işlerden
hangisinde engelli işçi çalıştırılamaz?
A) Hizmet sektöründe
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B) Sanayiden sayılan işlerde
C) Tarım ve orman işlerinde
D) Yer altı ve su altı işlerinde
CEVAP D
785)
(MAYIS 2013 A SINIFI)“........, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı koşullar
çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.”Yukarıdaki boşluğa
gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?
A) Fazladan çalışma B) Fazla mesai C) Ek çalışma D) Fazla çalışma
CEVAP d
Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?
786)MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun bir üyesi değildir?
A)Çalışma Genel Müdürü
B)Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
C)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
D)Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı
CEVAP B
4857 deye göre
Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürü veya yardımcısı,
**İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
***Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi
Başkanı veya yardımcısı,
****Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
****Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili
dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli
****bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi
kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş,
*******bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren
kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden
kurulur.
787)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)Geçici iş ilişkisi on iki ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki
defa yenilenebilir.
B)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen
ücretinden,işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte
sorumludur.
C)İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi
kurulan işverene karşı sorumludur.
D)İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş
uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz
CEVAP A
788) (MAYIS 2013 A SINIFI)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
I- İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
II- İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî
süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli
çalışan işçiye farklıişlem yapamaz.
III- İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha
düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılar.
IV- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.
4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan “eşit davranma ilkesi”ne göre yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I, II ve IV C) I ve II D) I, II, III ve IV
CEVAP B) I, II ve IV
789)(MAYIS 2013 B SINIFI) Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla
devam eden işlere ne denir?
A) Tam süreli iş B) Belirli süreli iş C) Sürekli iş D) Belirsiz süreli iş
CEVAP C
790)
(MAYIS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi,
işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep
oluşturur?
A) İşyeri sendika temsilciliği yapmak
B) Çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılmak
C) İş sözleşmesinden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari makamlara
başvurmak
D) Yapılan objektif değerlendirmede işçinin yeter izliğinin tespit edilmesi
CEVAP D
791)
(EKİM 2012 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük
çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilen ara dinlenme
sürelerinden birisi değildir?
A)Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beşdakika
B) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar(yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde
yarımsaat
C)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde kırk beş dakika
D)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat
CEVAP C
792)(MAYIS 2012 A SINIFI) İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi feshedilen iş
güvencesi kapsamındaki işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği iddiası
ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde
iş mahkemesinde dava açabilir?
B) On beş günA) Bir hafta C) Bir ay D) Doksan gün
CEVAP C
793)
Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?(Murat
arkadaşımıza soru için teşekkürler)
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
CEVAP D
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIKSİGORTASI KANUNU
BAŞKA YERDE YOK
Kanun Numarası : 5510
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
794) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan
bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denir.
Tanımı hangi kanuna göredir?
A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B)4857 sayılı İş Kanunu
C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
D)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi
CEVAP A
795) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
aşağıdkailerden hangisi sigortalı sayılır?
A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta
veya malûller
B) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar çalışanlar
C) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
D) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup,esnaf ve
sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin
masraflar düşüldükten s onra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz
katından az olduğunu belgeleyenler
CEVAP B
**Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)
796) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
hangisi iş kazası sayılmaz?
A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
B) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
D)Çalışanın hususi aracıyla mesaiye geliş gidişleri
CEVAP D
Diğer 3 şıkka ilaveten iş kazası sayılan haller
**emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda
**Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında,
797)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
işveren tarafından iş kazası, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve
Kuruma da en geç kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirmesi gerekir?
A)3 B)5 C)10 D)30
CEVAP A 3 işgünü.
Ek bilgi:
Çalışanın kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya
engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazasını bildirmesi gerekir
798)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş kazası
veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
A) geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
B) sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
C) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir
bağlanması.
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik
ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine,
gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmesi.
799)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları
tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte
kazanma gücü en az .....................oranında azalmış bulunduğu tespit edilen
sigortalı,sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
A) % 10 B) % 40 C) % 50 D) % 60
CEVAP A. % 10
''Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden
itibaren doğuma kadar 1 yıl süreyle gece postasında çalıştırılamazlar.''.
Burada doğum mu baz alınır süre mi. 3. ayda raporlarsa zaten 6 ay
sonra doğum yapacak
Daha önce kavradığım tanımlar şimdi allak bullak oldu. Burdaki farkı
ben mi göremiyorum yoksa başka bir şey mi?
Emziren çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması
yasaktır.
Emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere 12 ay süre ile
gece
postalarında çalıştırılamazlar.
Burada da durum aynı süreler işverene bildirim ile başlar. Çocuk doğar,
kişi iyileşince işe gider veya izni varsa (4+4 hafta) kullanır ve işe dönünce
raporu verir. Süre başlar. Ancak burada herzaman süre doğum veya
hamilelik başlangıcı ile başlar ve diğer şartta işvereni bilgilendirmenizdir.
Yoksa kişi doğum sonrası 8 hafta doğum izni kullansın, akabinde patron
ile anlaşarak 10 ayda ücretsiz izin kullansın ve 12 ay sonra gelip ben
doğum yaptım bir yıl gece çalıştırılamam diyemez.
Bunu ücret alacağı olarak düşünün 5 yıllık zaman aşımı süresi vardır.
bunun yanında sizin de dilekçe, mahkeme bir şekilde bunu talep etmeniz
gerekir. Doğum ve hamilelikte de 1 yıllık zaman aşımı süresi var ancak bu
haktan yararlanmak için her türlü işverene hekim raporunu vermeniz
gerekir.,
800)çalışanlar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu meslekte kazanma gücünün en az ..................'ını veya vazifelerini
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık
Kurulunca tespit edilenler malûl sayılır.
A) % 10 B) % 40 C) % 50 D) % 60
CEVAP D
% 60
801) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde,
verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük
kazancının ne kadarıdır?
A)1/2 B)2/3 C)1/3 D)Tamamı
CEVAP A
Yatarak 1/2
Ayakta 2/3
802) iş kazası, meslek hastalığı , vazife malullük ve ölüm hallerinde
bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren
............... yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar.
A)15 B)10 C)5 D)2
CEVAP C...5 yıl
** Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten
itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı
doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer.
803)Çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan
yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az
..................gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona
ermemiş olması gerekir.
A)15 B)10 C)5 D)3
CEVAP B.on gün
804) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla
sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % kaçı iş kazası
ve meslek hastalıkları sigortası primidir?
A) % 34,5 B) % 20 C) % 12,5 D) % 2
CEVAP D
****% 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.
805)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine
hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü kayıp oranı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 40
CEVAP A
806)(MAYIS 2013 B SINIFI)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı
sigortasından sağlanan haklardan değildir?
A)Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
B)Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
C)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir
bağlanması
D)Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi
CEVAP B Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
%100 isabet olmuş.benim hazırladağım sorunun hemen hemen aynısı.
807)(EKİM 2012 A SINIFI) SGK Mevzuatı’na göre bedensel, zihinsel ve
ruhsal özürleri nedeniyle çalışma gücününen az yüzde kaçından yoksun
olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, sakat (özürlü) sayılırlar?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
CEVAP C......%40
808)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
(2011 A SINIFI)Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş
kazası hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde
sigortalının buKanun’a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?
A) Yarısı B) Tümü C) Üçte ikisi D) Dörtte biri
CEVAP A .1/2
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İSTATİSTİKLERİ 2012
(2013 HENÜZ YOK)
BU KONUYLA ALAKALI SORU BULAMAZSINIZ KOLAY KOLAY.1 SORU
GELEBİLMEKTEDİR.
809)SGK 2012 istatistiklerine göre kadınlarda iş kazası sayısı hangi aralıkta
yer almıştır?
A)1000-5000 B)5000-10000 C)10000-30000 D)30000-50000
CEVAP B
İş kazası sayısı
Erkekler: 69.090 Kadınlar: 5.781 Toplam:74.871
810)SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda toplamda en fazla iş kazası
hangi sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Ana Metal Sanayi
C) Gıda Ürünleri İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
CEVAP D.toplamda.
En fazla iş kazasının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 8828 )
Kadın çalışanlarda: Tekstil Ürünleri İmalatı (1140)
811)SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda en fazla meslek hastalığı
hangi sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Ana Metal Sanayi
C) Gıda Ürünleri İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
CEVAP D.toplamda.
En fazla meslek hastalığının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 231 )
Kadın çalışanlarda: Finansal Hizmet.(Sig.Ve Emek.Har.) (2)
toplam meslek hastalığı sayısı ise 395 dir.
812)SGK 2012 istatistiklerine göre Sürekli iş göremezlik sayısı en fazla hangi
sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Bina İnşaatı
C) Fabrik.Metal Ürün.(Mak.Tec.Har)
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
CEVAP B .en fazla bina inşaatı:284 adet
813)SGK 2012 istatistiklerine göre en fazla ölümlü iş kazası hangisinde
olmuştur?
A) Kara Taşıma.Ve Boru Hattı Taşıma.
B) Bina İnşaatı
C) Elektrikli Techizat İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
CEVAP B .en fazla bina inşaatı:127adet
814)SGK 2012 istatistiklerine göre İş Kazaları en fazla hangi yaş aralığında
olmuştur?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) 25-29 B) 18-24 C) 30-34 D) 35-39
2011 yılı istatistiklerinde bu 25-29 iken 2012 de değişmiş ve 30-34 olmuştur.cevap C
Erkeklerde 2012de en fazla: 30-34
Kadınlarda 2012de en fazla: 18-24
815)SGK 2012 istatistiklerine göre meslek hastalıkları en fazla hangi yaş
aralığında olmuştur?
A) 40-44 B) 50-54 C) 30-34 D) 35-39
2011 ve 2012 de aynı 40-44 yaş..CEVAP A
Erkeklerde 2012de en fazla: 40-44
Kadınlarda 2012de en fazla: 25-29
816)SGK 2012 istatistiklerine göre Meslek Hastalıklarının Türüne Göre
Dağılımına göre en fazla aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?
A) Nikel Ve Bileşikleri
B) Kurşun Ve Kurşun Tozları
C) Slikoz Ve Slikotuberküloz
D) Asbestoz
CEVAP C....2. sırada kurşun geliyor
817)(MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2012 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de
Meslek Hastalıkları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 30-34 C) 40-44 D) 45-49
Orjinalinde 2011 i soruyordu ben en 2012 ye uyarladım.
CEVAP C
818) (MAYIS 2013 A SINIFI) Türkiye’de SGK 2012 İstatistik Yıllığına göre,iş
kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 35-39 C) 40-44 D) 45-49
Orjinalinde 2011 i soruyordu ben en 2012 ye uyarladım.
CEVAP B..(2011 olsaydı A olacaktı)
BU KONUDA BİTMİŞTİR.BURDAN GELEBİLECEK 1 SORUYU KESİNLİKLE
KAÇIRMAZSINIZ..SORU GELME İHTİMALİ DÜŞÜK.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
1 SORU MUTLAKA GELECEKTİR
819)ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN IS0 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama B) Kontrol C) Uygulama D) Politika
CEVAP D. Politika
820) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?
A) Planlama
B) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
C) Yönetimin Gözden Geçirmesi
D) Politika
CEVAP C
Politika----planlama----uygulama ve işletme----- Kontrol ve Düzeltici Faaliyet-----Yönetimin Gözden Geçirmesi
821) TS 18001’in temel felsefesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A)İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması
B)İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek
C) Risk değerlendirmesi yapmak
D)Kaliteli üretim yapmak
CEVAP A
822) İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?
A)Durum tespiti B)Önleme C)Planlama D)Uygulama
CEVAP A
823) Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
çerçevesinde“ önleyici faaliyet” olarak tanımlamaktadır?
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını
iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek İçin tekrarlanan proses
B) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan
kaldırılması için yapılan işlem
C)Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin
ortadan kaldırılması
için yapılan işlem
D)Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler
CEVAP B.
824) İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her
bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS
18001 yönetim sisteminin oluşturulması aşağıdaki aşamalardan hangisinde
yapılmaktadır?
A)Önlem alma B) Planlama C)Uygulama D) Kontrol
CEVAP C .uygulama
825) hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde düzeltici
faaliyeti tanımlamaktadır?
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını
iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek İçin tekrarlanan proses
B)Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin
ortadan kaldırılması
için yapılan işlem
C)Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan
kaldırılması
için yapılan işlem.
D) Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler
CEVAP B
826) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İSG politikasına
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuruluşun İsg risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı
B)Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli
C)tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı
D) Üretim hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesini sağlamalı
CEVAP D.
3 şıkka ilaveten:
**yürürlükteki isg mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdü
içermeli
** Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli
** ilgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
**Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını
sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
827)tehlikenin tanımlanması ,risklerin değerlendirmesi ve risklerin
kontrolü TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?
A)Durum tespiti B)Önleme C)Planlama D)Uygulama
CEVAP B.planlama aşaması
828)Acil durum planları TS OHSAS 18001'in hangi aşamasındadır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet B)Önleme
C)Planlama D)Uygulama ve işletme
CEVAP D.
Uygulama ve işletme:
**eğitim,bilinç ve yeterlilik
**dokümantasyon
**iştişare ve iletişim
**doküman veri kontrolü
**işletme kontrolü
**acil durum planı
829)TS 18001 standardına göre aşağıdakilerden hangisi pratik olan
durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile
tutarlı olmalıdır?
A) Acil dururn hazırlığı
B) Risk değerlendirmesi
C) İSG hedefleri
D) Yönetimin gözden geçirmesi
CEVAP C
830)Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 standardının beklenen yararlarından
değildir?
A)Meslek hastalıklarını en aza indirmek
B)Üretimi artırmak
C)Yaralanan işçi sayısını azaltmak
D)zararlı durumları elemine ederek kazaları önlemeye çalışmak
CEVAP B
831) TS 18001 standardına göre kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak
potansiyele sahip oluşum tanımı nedir?
A)Tehlike B)Olay C)risk D)kaza
CEVAP B
832) TS 18001 standardına göre tehlikeli bir olayın meydana gelebilme
olasılığı ile sonuçlarının birleşimi tanımı hangisidir?
A)Tehlike B)Olay C)risk D)kaza
CEVAP c.risk
833) İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve
geliştirilmesi için gerekli kaynaklarınsağlanması TS 18001 standardının
hangi aşamasında yapılır?
A) Kontrol ve düzeltici faaliyetler
B) Uygulama ve işletme
C) Planlama
D)Önleme
CEVAP B
834) “Uygulama kılavuzu olup, kuruluşlarda sistemin nasıl uygulanacağını
anlatan destek dokümandır.”tanımı hangisidir?
A) OHSAS 18001 B) BS 8800 C) OHSAS 18002 D) ISO 14001
CEVAP C
835)OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001 in ortak olmayan yönü hangidir?
A)iş sağlığı ve güvenliği
B)proses güvenliği
C)ürün güvenliği
D)acil durum
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
836)(ARALIK 2013A SINIFI) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi standardının eşleştirildiği yönetim sistemleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)OHSAS 19020 ve ISO 16001 B)OHS-OSHA 16000 ve ISO 19010:2002
C)TS EN ISO 18010 ve OHSAS-EU 19010 D)TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 9001
CEVAP D
837)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarından birisi değildir?
A)Planlama
B)Ürün kalitesi
C)Yönetimin gözden geçirmesi
D)İş sağlığı ve güvenliği politikası
CEVAP B
838)(ARALIK 2013 B SINIFI) TS 18001’e göre, düzeltici faaliyet
uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılırken,önleyici faaliyet
aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
A)Olasılığı azaltmak
B)Verimliliği artırmak
C)Tehlikeleri belirlemek
D)Uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini önlemek
CEVAP D
839)(ARALIK 2013 B SINIFI) TS 18001’e göre “kuruluşun tehlikeleri
tanımlaması, riskleri değerlendirmesi ve gerekli kontrolleri belirlemesi” iş
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarından hangisinin kapsamında yer
almaktadır?
A) Politika B) Dokümantasyon C) Planlama D) Acil eylem plan
CEVAP C
840 (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) TS 18001’de yer alan “Potansiyel bir
uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumunsebebinin ortadan
kaldırılması için yapılan işlem” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram
tanımlanmaktadır?
A)Tetkik B)Kalite arayışı C)Önleyici faaliyet D)Muhtemel tehlike tedbiri
CEVAP C
841)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) TS 18001’de yer alan “Tetkik kriterlerinin”
karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik delillerinin elde edilmesi
ve objektif olarak
değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş
proses” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A) Tetkik B) Süreç C) Kalite arayışı D) Düzeltici faaliyet
842)(MAYIS 2013 A SINIFI)ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de bir üst düzeye
çıkabilmenin şartı nedir?
A) Politika B) Planlama C) Sürekli iyileştirme D) Yönetimi gözden geçirme
843)(MAYIS 2013 A SINIFI) ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de şirket
içi uygunsuzluklar hangi başlık altında incelenir?
A)Tetkik B)Politika C)Planlama D)Yönetimi gözden geçirme
CEVAP A
844)(MAYIS 2013 B SINIFI) ISO 14001’de öne çıkan husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Yönetimi gözden geçirme
B)Acil durum hazırlığı
C)Atık yönetimi
D)Yasal şartlar
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP C
845(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim
sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan biri değildir?
A)Verimin artması
B)Ürün güvenliğinin sağlanması
C)İş sağlığı güvenliği riskleri en düşük seviyeye gelmesi
D)Firmanın toplum üzerindeki imajının olumlu yönde değişmesi
CEVAP B
846(EKİM 2012 A SINIFI)OHSAS 18001 yönetim sisteminde aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A)Müşteri memnuniyet analizleri
B)İç ve dış denetlemeler
C)Risk değerlendirmesi
D)Acil durum planları
CEVAP A
847(EKİM 2012 A SINIFI) “Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik
standardı olan ..... Mesleki Sağlık ve GüvenlikYönetim Sistem Rehberi
1996’da İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından
yayınlanmıştır.”ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) DIN 180 B) OHSAS 18002 C) ANSI 2000 D) BS 8800
CEVAP D
848)(EKİM 2012 B SINIFI) OHSAS 18001 yönetim sisteminde tehlike ve
risklerin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisiçerçevesinde yapılır?
A)Planlama B)Politika C)Uygulama D)Yönetimin gözden geçirmesi
CEVAP A
849)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdaki yönetim sistemi standartlarından
hangisinde risk değerlendirmesi ile ilgili unsurlar yer almaz?
A) TS EN ISO 9001 B) ASTM E-726-01 C) OHSAS/TS 18001 D) TS EN ISO 1400
CEVAP B
850)(MAYIS 2012 A SINIFI) OHSAS 18001’de performans ölçümlerine bağlı geri
besleme hangi aşamada yapılır?
A)Planlama B)Uygulama
C)Kontrol ve düzeltici faaliyetD)Yönetimin gözden geçirmesi
CEVAP C
851)(MAYIS 2012 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi
OHSAS/TS 18001’de verilen tanımlamaya En yakın olanıdır?
A)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin birleşimi
B)Bir yaralanma veya meslek hastalığının ciddiyet derecesi
C)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin matematiksel
çarpımı
D)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin matematiksel
toplamı
CEVAP A
852(2011 A SINIFI) OHSAS 18001 standardının asıl amacı aşağıdakilerden
hangisi/hangileridir?
I- Düzenlemek
II- Planlamak
III- Kontrol etmek
A) Yalnız I B) I - II C) I – III D) I - II - III
CEVAP D
853)(2011 A SINIFI) OHSAS 18001’de yer alan politikada Yapılmaması
gereken nedir?
A)Revizyonun sıklığı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Ulaşılabilir hedefler
C)Üst yönetimce onaylama
D)Sağlık ve güvenlik geliştirme taahhüdü
CEVAP A
854)(2011 A SINIFI) OHSAS 18001’de yer alan talimatlar kaçıncı
derece dokümanlardır?
A) Birinci B) İkinci C) Dış kaynaklı D) İç kaynaklı
CEVAP B
855)(2011 BSINIFI) Klavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik
standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem
Rehberi” hangi kurum tarafından yayımlanmıştır?
A)Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
B)Uluslararası Çalışma Örgütü
C)İngiliz Standartlar Enstitüsü
D)Dünya Sağlık Örgütü
CEVAP C
BAZI İLAVELER
856) Uluslararası Çalışma Konferansında, ILO üyesi ülkelerin kaç delegesi
olmalıdır?
A)4 B)3 C)2 D)1
CEVAP A
857) Dünya Sağlık örgütünün kuruluş tarihi ve ülkemizin resmi üye tarihi
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 7 Nisan1948-9 Haziran 1949
B) 7 Nisan-9 Haziran 1949
C) 7 Nisan 1946-9 Haziran 1949
D) 1 Nisan 1945-9 Haziran 1948
CEVAP A...
858) İşçilerin İşte Gürültüye Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden
Korunmaları Hakkında, Konsey Yönergesi ………...nolu AB
direktifidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)80/1107/EEC B)86/188/EEC C)78/610/EEC D) 82/501/EEC
CEVAP B
859) İşçilerin İşte Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Etkenlere Maruz
Kalmalarından Kaynaklanan Risklerden Korunmaları Hakkındaki
Yönergesi……….nolu AB direktifidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)77/576/EEC B) 78/610/EEC C)80/1107/EEC D) 82/501/EEC
CEVAP C
860)Test ,ölçüm ve analiz yapan ulusal kuruluşumuz hangisidir?
A)ÇASGEM B)İSGGM C)İSGUM D)İTK
CEVAP C
ÇASGEM: kısaca eğitim - araştırma
isggm: iş sağlığı ve güvenliği genel müd: kısaca mevzuat yapar
isgüm: iş sağlığı ve güvenliği merkezi müd: test-ölçüm- analiz yapar
itk: iş teftiş kurulu: teftiş- istatistik- veri
SGK: politika yapar
ETİK
861) İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası “etik kurallar" aşağıda
verilen hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
A)ILO B)OHSA C)WHO D) ICOH
CEVAP D. Uluslararası iş denetim örgütü
862)Aşağıda verilenlerden hangisi temel, üst etik değerler ve ilkeler
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
arasında yer almaz?
A) Adalet B) Doğruluk ve dürüstlük C)Sorumluluk D)Sadakat
CEVAP D.ilave olarak tarafsızlık
863)Etikle ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
A) İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve
ticari sırları açıklamamakla yükümlüdür
B) İş sağlığı profesyonelleri, işverenlere, işçilere ve temsilcilerine, işyerindeki bilinen ya
da kuşkulanılan iş tehlikelerinin bilimsel kesinlik derecesi hakkında bilgi sağlamalıdır.
C) İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını koruma açısından
gerekli olan bilgileri de saklamalıdırlar
D) İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinden bilimsel
toplulukları,halk sağlığı ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler
CEVAP C.saklamamalıdırlar
864) Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Küreselleşme B) Teknoloji C) Sosyal sorumluluk D) Kültür
CEVAP B
865) Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili
olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere
kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az
.............. kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.
A)3 B)5 C)7 D)10
CEVAP A... en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur
866) Çalışma etiği ve iş ahlakına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)İki kavram arasında birfark bulunmamaktadır.
B)İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; çalışma
etiği göreceli,töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.
C)Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken, iş
ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
D)iş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış
kurallarını tanımlarken, çalışma etiği toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel ve etnik
kimliklerine göre değişmektedir.
866 sorunun cevabı C
Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini
içerirken, iş ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar
bütününü kapsamaktadır.
867) Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır
B) İş etiği görsel-İş ahlakı kalıcıdır
C) İş etiği bazı kesimler-İş ahlakı herkes içindir
D) İş etiği parça-İş ahlakı bütündür
CEVAP A..
868) (ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış
değildir?
A)Dürüstlük
B)Nezaket ve saygı
C)İş güvenliği uzmanının işyeri ile ilgili ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri
gizli tutması
D)İşverenin veya işyeri hekiminin çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri bütün
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
çalışanlarla paylaşması
CEVAP D
869)(2010 C sınıfı)Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe
dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel
bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine
ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir
nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.
CEVAP D
BU KONUDA BİTMİŞTİR...İYİ ÇALIŞMALAR
870) Yetişkinlerin öğrenmeleri ile ilgili aşağıdaküerden hangisi yanlıştır?
A)Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalır,
B)Yaş ilerledikçe öğrenme hızı azalır.
C)Yeterince zaman ayırmak koşuluyla, her yetişkin her türlü bilgiyi öğrenebilir.
D)Yetişkinler, çocuklara göre daha yavaş öğrenirler.
CEVAP A.
yaş ilerledikçe azalan öğrenme gücü değil öğrenme hızıdır.
871) Yetişkinin konuya ilgi duyup, bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve üstün
yanlarını merak ederek öğrenmek istediği ve duyum düzeyindeki konu
hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalıştığı öğrenme süreci
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farkında olma B) ilgilenme C) Değerlendirme D) Deneme
CEVAP B
***Farkında olma: Yetişkin, önce yeni yada kendisinin
bilmediği bir bilgi ve becerinin, olayın ve olgunun varolduğunu
duyar ve farkına varır.
***ilgilenme; Konuya ilgi duyar ve bu yeniliğin ya da bilginin
yararlı ve üstün yanlarını merak ederek öğrenmek ister.
Duyum düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi
toplamaya çalışır.
***Değerlendirme: İlgilendiği konuda daha detaylı bilgi edinen
yetişkin, bu bilgi ve becerinin kendisine getireceği maliyet ve
yararlan konusunda bir değerlendirme ve hesaplama yapar.
Bu değerlendirmede, yararların daha ağır bastığına emin
olmak ister. Sonucun kendisi için yararlı ve kâriı olup
olmadığını tartar ve hesaplar. Kârlı bulur ise denemek ister.
***Deneme: Öğrendiği bilginin kendisine getireceği yararı ve
kârlılığı küçük bir uygulama ile dener ve sonuçlarını gözler.
Deneme sonunda da yararlı ve kârlı olduğu kanısına varır ve
inanır ise, uygulama yapmak ister. Kesin kararını deneme
sonuçlarına göre verir.
***Uygulama: Yetişkin, bilgiyi ve konuyu benimsemiştir,
gerekli girişimlerde bulunarak uygulamaya geçer.
872) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerdeki öğrenme güdülerinden biri
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
değildir?
A)Kişisel gelişme B) Meslek güdüleri
C) Sosyal ilişki D) Genetik aktarım
CEVAP D
873) hangisi yeti şkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın
bilim ve sanatı anlamına gelmektedir?
A) Andragoji B)Epidomoloji C) Pedagoji D) Antropometri
CEVAP A.andragoji
874) Yetişkin eğitimlerindeki temel prensiplere ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı motivasyonlara sahiptirler,
B)öğrenme konusunda yetişkin tecrübesi önemli bir yer tutar.
C)Yetişkinlikle öğrenme kabiliyetinin gerilemesi arasında zorunlu bir ilişki vardır.
D)Yetişkin eğitiminde eğitmenin görevi sadece rehberlik etmektir
CEVAP C
875) Aşağıdakilerden hangisi bir konuyu öğretmek için ortak olarak çalışma
anlamına gelmektedir?
A)Androgoji B)Sinergoji C)Pedegoji D) Antropometri
CEVAP B.sinergoji
876) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitime katılımını engelleyen kişisel
engellerden değildir?
A) Gülünç olma korkusu
B) Bilinmeyenden korkma
C) vardiyalı çalışma
D) Öğrenmeye karşı olumsuz tutum
CEVAP C.
Diğer etkenler:
• Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu
• Okuldan hoşlanmama
• Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama
• Zihinsel ve fiziksel eksiklikle
877) Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçların
avantajlarından değildir
A) Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
B)Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
C) Öğrenmeyi somutlaştırır.
D)Öğretme ve öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.
CEVAP B
İlave olarak
** Bir yaşantı ortamı sağlar.
**Laf kalabalığını önler ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi
olanaklı kılar.
** Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik
yapmayı sağlar.
878) Aşağıclakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçların
dezavantajlardan değildir?
A) Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
B) Öğrenmeyi soyutlaştırır.
C) Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir.
D) Aracın temini pahalı ve sürekli taşınması zahmetli olabilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
İlave olarak:
** istenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmaak için gerekli zaman
ve hazırlıkyeterli olmayabilir.
** Bazı araçların kullanımında ilgi çabuk dağılabilir.
879) Aşağıda belirtilen yaş aralıklarından hangisinde öğrenme en hızlıdır?
A)20-25 B) 26-35 C)46-60 D) 61-80
CEVAP A
880) 42-45 yaşlarına kadar yıllık öğrenme hızındaki düşme yüzde kaç olarak
kabul edilir?
A) %5 B) %4 C) %2 D) %1
CEVAP D
881) İşiterek, görerek ve ifade ederek yapılan eğitimde öğrenme yüzdesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)60 B) 80 C) 70 D) 90
CEVAP C
** Ses tonu yüzyüze eğitimi %38
**Beden dili yüzyüze eğitimi %55 etkiler
882) Yetişkinde öğrenim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralamıştır?
I- Deneme – Uygulama
II- Değerlendirme
II- Farkına varma
IV- İlgilenme
A)IV - III - II - I
B)I - III - IV - II
C)III - IV - II - I
D) I - II - III - IV
CEVAP C.III - IV - II – I
ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR...(ETİK KONUSUNDA EKSİK KALAN
SORULARIDA EKLEDİM)
883)(MAYIS 2012 A SINIFI)Öğretenin ve öğrenenin kasıtlı olduğu öğrenme
yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitle iletişim araçları
B) Rastgele öğrenme
C) Bireysel öğrenme
D) Örgün eğitim
CEVAP D
884)(MAYIS 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel ve
beklenen özelliklerinden değildir?
A)Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur.
B)Öğrenme için eğitime ilişkin bir ön şart yoktur.
C)Öğrenme yaşantı ürünüdür.
D)Öğrenme geçicidir.
CEVAP D.
885) (MAYIS 2012 B SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)İşe devamsızlığı azaltmak
B)İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
C)Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
D)İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek
CEVAP A
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
886) (EKİM 2012 A SINIFI) Mesleki etik prensiplerine ilişkin olarak “İş
sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar” aşağıdaki
kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?
A)WHO: Dünya Sağlık Örgütü
B)ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
C)ICOH: Uluslararası İş Sağlığı Komitesi
D)EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
CEVAP C
887) (EKİM 2012 A SINIFI) (EU-OSHA) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği
Ajansının merkezi hangi kenttedir?
A) Bilbao B) Cenevre C) Strazburg D) BrükseL
CEVAP A
ILO..........cenevre-isviçre
WHO....... cenevre-isviçre
EU-OSHA......bilbao
888) (EKİM 2012 A SINIFI) Okuma, duyma, görme ve yapma yoluyla
gerçekleştirilen eğitimlerin kalıcılık düzeyinin,en düşükten en yükseğe
doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Okuma - Duyma - Görme - Yapma
B)Okuma - Görme - Duyma - Yapma
C)Duyma - Okuma - Görme - Yapma
D)Yapma - Görme - Duyma – Okuma
CEVAP A
889) (Ekim 2012 A Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri
için uluslararası etik kurallar rehberi ne göre iş sağlığı çalışanlarının
görevleri ve yükümlülükleri arasında yer almaz?
A)Bilimsel bilgiye katkı
B)Sağlığın desteklenmesi
C)Sosyal destek sağlanması
D)Toplum ve çevrenin korunması
CEVAP C
890) (Ekim 2012 B Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te verilecek
eğitim programlarından değildir?
A) Ön Eğitim B) Yeni Eğitim
C) İlave Eğitim D) İleri Eğitim
CEVAP A
891)(Ekim 2012 B Sınıfı) Aşağıdakilerden hangisi geçici veya belirli süreli
işlerde çalışan işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin
unsurlarından biri değildir?
A) Bilgi düzeyi B) İşin niteliği
C) Tecrübe düzeyi D) En az 10 saat sürmesi
CEVAP D
892) (Ekim 2012 B Sınıfı) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi
temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
B)İlave eğitimler, çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum
sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
C)Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde
periyodik olarak tekrarlanır.
D)Yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim programı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
hazırlanır
CEVAP B
893) (MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdaki ilkelerden hangisi mesleki etik
ilkeleri arasında yer almaz?
A)Tarafsız olma B)Hesap verebilirlik C)Kayıtların gizlenmesi D)Herkese eşit davranma
CEVAP C
894) (MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı
profesyonelleri için uluslararası etik kurallar rehberine uygun değildir?
A)İşçiler yalnızca işverene başvurarak sağlık durumları hakkında bilgi alabilirler.
B)Sağlık izleme sistemi içinde yürütülen muayenelerin sonuçları, ilgili işçilere
açıklanmalıdır.
C)Belirli bir işe uygunluğun değerlendirilmesi işin gereklilikleri ve işçinin sağlığı
hakkında yeterli bilgi temel alınarak gerçekleştirilmelidir.
D)İşçilere, çıkarlarına aykırı olduğunu hissettikleri bir işe uygunlukları hakkında verilen
kararlara ilişkin kuşkularını belirtme olanakları olduğu bildirilmelidir
CEVAP A
895) (MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışma yaşamındakilerin eğitiminde, dikkate
alınması gereken yetişkin öğrenme teorisi prensiplerine göre yetişkinlerin
öğrenme özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Yetişkinler günlük veya iş yaşamlarına anında uygulayabilecekleri bilgiler ile eğitime
kendi kendilerine motive olabilirler.
B)Yetişkinler, hakkında herhangi bir fikirleri olmadıkları bilgileri daha iyi öğrenirler,
böylece mevcut bilgilerle kıyaslama yapılmasının ve bilgilerin kıyaslanmasının önüne
geçilmiş olunarak daha etkin bir öğrenme sağlanmış olur.
C)Yetişkinler farklı şekillerde öğrenirler ve her kişinin özel bir öğrenme tarzı vardır. En
uygun eğitim, katılımcıların birçok öğrenme modelini birleştirme fırsatının olduğu
eğitimlerdir.
D)Yetişkinler için “yaparak öğrenme” yöntemi en iyi yöntemlerden biridir. Aktif ve
katılımcı metotlara, pasif metotlara göre daha çok uyum sağlarlar.
CEVAP B
896) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
işveren aşağıdaki durumlardan hangisinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri verilmesini sağlamakla yükümlü değildir?
A)Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce
B)Herhangi bir sebeple dört aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce
C)Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması
gibi durumlar
D)İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya
başlamadan önce
CEVAP B
897) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler
Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim
konularındandır?
A) I, III ve V B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II ve III
CEVAP D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
898) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından görüş alınır.
II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması
durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni
risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın
çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanır.
IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi
tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı,
eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
yer verilir.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikhükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında
yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV
CEVAP D
899) (ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış
değildir?
A)Dürüstlük
B)Nezaket ve saygı
C)İş güvenliği uzmanının işyeri ile ilgili ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri
gizli tutması
D)İşverenin veya işyeri hekiminin çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri bütün
çalışanlarla paylaşması
CEVAP D
900) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
IV- Program sonunda katılanlar için sınav düzenlenmesini
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?
A) I ve II B) I, II ve III C) I ve III D) I, II, III ve IV
CEVAP B
901) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Risk değerlendirmesi çalışmaları
II- İlk yardım
III- İşyeri temizliği ve düzeni
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
HakkındaYönetmelik’e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde
yukarıdaki konu başlıklarından hangisi ya da hangileri bulunur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve II
CEVAP C
902) (ARALIK 2013 A SINIFI)İş etiği ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki özel bilgiler bütün çalışanlarla şeffaf bir şekilde
paylaşılabilir.
B)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler ayrım gözetmeksizin tüm
çalışanlara adil davranmalıdır.
C)Çalışanların iş yaşamında edindikleri tecrübelerin, iş etiğine ilişkin algı düzeyleri
üzerinde etkisi bulunmaktadır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D)Meslek ahlakı her meslek üyesinin olabildiğince iyi olması ilkesine dayanır.
CEVAP A
903) (ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim
alınması zorunludur.
II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı
kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi
tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı,
eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
yer verilir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriile ilgili olarak yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP C
BU KONUDA BİTMİŞTİR.ÖZELLİKEL SON SORULARI DAHA EVVELDE
EĞİTİM KONUSUNDA VERMİŞTİM..(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte)
ELEKTRİK KONUSU (YÖNETMELİKLERE GÖRE)
904) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme sırasında var
olan gerilim yalıtkanlık gerilimidir
B) Şebekedeki açma-kapama olayları ve gerilimlerdeki ani değişmelerden ileri gelen
geçici gerilimler şebeke en yüksek gerilimi kapsamına girmez.
C) Sıfır iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olması gerekmez özel durumlarda
topraklanmış bir faz iletkeni de sıfır iletkeni olarak kullanılabilir
D) Tamamı metal borulardan meydana geldiği bilinen su borusu şebekesi topraklayıcı
olarak kabul edilemez.
CEVAP A
İşletme gerilimi: Bir işletme aracının yada tesis bölümünün
iletkenleri arasında işletme sırasında var olan gerilimdir.
905) El ulaşma uzaklığı normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin,
yardımcı bir araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır. Bu
uzaklıklar, basılan yüzeyden başlayarak yukarıya doğru .......... m. aşağıya ve
anlara doğru .................. m. varsayılır.
A) 2.5- 1.5 B) 2.5- 1.25 C) 2- 1.25 D) 2- 1.5
CEVAP B. Yukarı 2.5 metre,aşağı ve yanlara 1.25 metre
906) Tehlikeli Gerilimin Etkin değeri kaç voltun üstündedir?
A)50 B)100 C)220 D)1000
CEVAP A
Alçak Gerilim : Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun
altında olan gerilimdir.
Yüksek Gerilim : Etken değeri 1000 voltun üstünde olan
gerilimdir.
Tehlikeli Gerilim : Etkin değeri 50 voltun üstünde olan
gerilimdir.
907) Aygıtların gövdeleri arasında yada bu gövdelerle referans toprağı
arasında hata durumunda meydana gelen gerilime ne denir?
A) Aşırı Gerilim
B) Hata Gerilimi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) Dokunma Gerilimi
D) Topraklayıcı Gerilim
CEVAP B..tanımlarda kendisi de geçiyor. Mesela topraklayıcı geilimde topraklama
geçiyor.bunda da hata geçiyor
*Adım Gerilimi : Topraklama geriliminin, insanın 1 m'lik adım açıklığı ile
köprülenebilen bölümüdür
908) Küçük Gerilim , bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş
göstermemesi için, anma gerilimleri ............................ volta kadar olan
akım devrelerinin topraklanmadan çalıştığı bir korunma tedbiridir.
A)220 B)100 C)50 D)42
CEVAP D.42 volt
909) Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir
akım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme
şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzeni
hangisidir?
A) Sıfırlama
B) Koruma Topraklaması
C) Koruyucu Ayırma
D) Hata akımı Koruma Bağlaması
CEVAP C.koruyucu ayırma
Sıfırlama: Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresini aşırı
akım koruma aygıtları ile açılmasına sağlamak için, gerilim altında olmayan
iletken tesis bölümlerini sıfır iletkenine yada buna iletken olarak bağlanmış
olan bir koruma iletkenin aynı biçimde bağlanmasıdır.
910)Tesiste yapılabilecek değişiklikler, yetki sınırları içinde kalmak koşulu
ile kurulu gücün .........'sini geçmeyecektir. Tesiste yapılacak değişikliklerin
..........'yi geçmesi durumunda uygulama projesi yeniden hazırlanacaktır.
A) % 50 B) % 30 C) % 20 D) % 10
CEVAP C.%20.
NOT: Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra 30 gün içinde tesisatçı işletmeden elektrik
bağlantısının yapılmasını isteyecektir
911)Anma gücüne göre motorlar hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Anma gücü 0.5 kilowatı geçmeyen bir fazlı motorlar, elektrik priz linyelerine
bağlanabilir.
B) 0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar için ayrı bir hat çekilir
C) Anma güçleri 3 kilowattan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri
için üç fazlı olmaları gerekir.
D) Elektrik şebekelerinde 3 kilowattan fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan
tesislerin elektriği kesilir
CEVAP D.
Elektrik şebekelerinde 0.5'den fazla gerilim dalgalanmalarına
neden olan tesislerin elektriği kesilir
912)Elektrikle yapılan çalışmalarla ilgili emniyet tedbirleri için
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynak tesislerinde, tavlama ve eritme ocakları ile elektroliz tesisleri gibi elektro
kimyasal tesislerde çalışma sırasında üzerinde durulan yerin yalıtılması, yalıtılmış
ayakkabı ve aygıtlar kullanılması gerekir.
B) Lâk yada emaye tabakası, oksit tabakası ve özel maddeler emdirilmiş olsa da lifli
maddelerden yapılan örtüler dokunmaya karşı koruyucu yalıtma sayılır.
C) 42 volta kadar olan anma gerilimlerinde el ulaşmauzaklığı içinde de gerilimli
bölümlere doğrudan dokunmaya karşı koruma yapılmayabilir.
D) EI ulaşma uzaklığı içinde bulunan iletken ve kabloların koruyucu örtü ve dış kılıfları
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
elektrik işletme
araçlarının mahfazaları içine sokulmalıdır.
CEVAP B. Koruyucu madde sayılmaz.
913)Gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı
korunmak için alınan tedbirlerde hangileridir?
I. küçük gerilim
II. sıfırlama
III. koruyucu ayırma
IV. Koruyucu yalıtma
V. koruma topraklaması
A)I ,III ve V B)II,III ve V C)I,III,IV ve V D)HEPSİ
CEVAP D
Koruyucu yalıtma, küçük gerilim, koruma topraklaması,
sıfırlama, koruma hat sistemi, hata gerilimi koruma
bağlaması, hata akımı koruma bağlaması ve koruyucu ayırma
914)
Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve Sıfırlama işareti ile belirtilmiş olan bağlantı
noktalarına bağlanmalıdır.
B) Koruma iletkeni elektrik işletme araçlarını gövdeleri yada çelik yapı bölümlerinden
meydana geliyorsa, renkli işaretleme yapılmayabilir
C) Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve kablolar bütün uzunlukları
boyunca belirli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Sıfır iletkenleri de aynı biçimde
işaretlenmelidir ve bu işaret başka hiçbir iletken için kullanılmamalıdır.
D) Topraklama kontağı olan prizler, koruma iletkenine bağlanmadan kullanılmamalıdır.
CEVAP A. Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve toprak işareti ile
belirtilmiş olan bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.
915)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Gerdirme telleri, askı telleri, metal tesis boruları, metal hortumlar vb. tesis bölümleri
koruma iletkeni olarak kullanılmamalıdır
B) Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı
olmak zorundadır.
C) Fişler, aynı tesiste daha yüksek bir gerilim için kullanılan prizlere sokulamayacak yapı
ve özellikte
olmalıdır
D) Civatalar koruma iletkenini bağlantı yeri olarak kullanılamazlar
CEVAP D. Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz
düzenlerinde topraklama kontağı bulunmayabilir
916)
Küçük gerilimlerin elde edilmesi için kullanılabilecek aygıtlardan hangisi
yanlış verilmiştir?
A)piller
B)jenaratörler
C) Sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrı olan çeviriciler
D) Güvenlik transformatörleri
CEVAP B
İlave olarak: Akümülatörler var
** İşletme araçları ve hatlar en az 250 V'luk yalıtkanlık
gerilimine göre yalıtılmış olmalıdır. (Oyuncak ve haberleşme
aygıtları bunun dışındadır.)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
917)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) koruma topraklaması uygulanan şebeke ve tesislerde elektrik tüketim aygıtlarının
sıfırlanmasına izin verilmez
B) Tüketici tesislerinde orta(nötr) iletken mekanik bakımdan korunmalı ve yalıtılmış
olarak çekilmelidir
C) Topraklama barasını kesiti, hiç olmazsa en büyük sigorta ile yada otomatik anahtarla
korunan işletme aracının koruma iletkeninin kesitinin iki katı olmalıdır.
D) Hava hattı şebekelerinde el ile ulaşabilen uzaklıklar içindeki işletme topraklaması
iletkenleri, mekanik zorlamalar ve rasgele dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.
CEVAP C..
** Topraklama barasını kesiti, hiç olmazsa en büyük sigorta ile
yada otomatik anahtarla korunan işletme aracının koruma
iletkeninin kesitine eşit olmalıdır.
918)sıfırlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sıfırlamanın amacı, işletme araçlarının gövdesinde yüksek dokunma gerilimlerinin
sürekli olarak kalmasını önlemektir
B) Sıfırlamanın uygulandığı şebeke ve tesislerde sıfır iletkeni ile bağlantısı olmayan
koruma topraklamasının yapılmasına izin verilmez
C) Sıfır iletkenini iletkenliği en az haz iletkenininkinin yarısı değerde olmalıdır.
D) Metal su şebekesi bulunan yerlerde sıfır iletkeni, su borularına olabildiği kadar çok
yerde bağlanmalıdır.
CEVAP C Sıfır iletkenini iletkenliği en az haz iletkenininkine eşit
olmalıdır.
919)sıfırlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kabloların kurşun kılıfları yalnız başına sıfır iletkeni olarak kullanılmaz.
B) Sıfır iletkenlerinin devresi yalnız başına açılıp kapatılmalıdır
C) Sıfır iletkeni üzerine aşırı akım koruma aygıtları konulamaz
D) Sıfır iletkeni dağıtıldıktan sonra artık orta iletkenler ve koruma iletkenleri birbirine
bağlanamaz. Bu durumda orta iletken de artık topraklanamaz.
CEVAP B
Sıfır iletkenlerinin devresi yalnız başına açılıp
kapatılmamalıdır
diğer önemli hususlar:
** Koruma iletkeni ayrı olarak çekilebilir: bu durumda koruma iletkeni mekanik
bozulmalara karşı yeterli biçimde korunmalı ve olabildiğince ait olduğu akım devresi
boyunca çekilmelidir.
** Koruma iletkeni orta iletkenle yanı bara yada bağlama ucunda (klemens) bağlanamaz;
bunun için ayrı bir koruma iletkeni barası yada koruma iletkeni ucu bulunmalıdır
920) Koruyucu ayırma düzeni, anma gerilimleri en çok .................volta
kadar olan elektrik tüketicilerinin akım devrelerini, bir ayırma
transformatörü yada motorgeneratör aracılığı ile besleme şebekesinden
ayırır
A)100 B)110 C)220 D)380
CEVAP D.380 volt
921) Koruyucu ayırma düzeninin uygulanmasında aşağıdaki şartlardan
hangisi yanlıştır?
A) Koruyucu ayırma düzeni ancak gerilimleri 500 V' a kadar olan şebekelerde
uygulanabilir.
B) Ayırma transformatörü yada motor-generatörün çıkış tarafındaki anma gerilimi, bir
fazlı tüketicilerde 250 V. üç fazlı tüketiciler de 380 V' dan daha yüksek olamaz.
C) Ayırma transformatörleri yada motor-generatörlerin ikinci akım devreleri topraklanır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak bağlanır.
D) Bir ayırma transformatörü yada motor-generatörü ancak anma akımı en çok 16 A olan
bir tüketici bağlanabilir
CEVAP C
** Ayırma transformatörleri yada motor-generatörlerin ikinci akım
devreleri topraklanamaz ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak
bağlanamaz
922)Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya
depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar
ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler
bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere
göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki
…………………….. ile korunacaktır.
A)Sigorta B)Paratoner C)Parafudr D) Koruyucu ayırma
CEVAP C.parafudr..
923)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 60 A'e kadar akım çeken tablolar barasız 60 A'den daha fazla akım çeken tablolar
baralı tipte Olmalıdır.
B) Gerilim altındaki çıplak bölümler arasında en az 10 mm açıklık bulunmalıdır
C) Zil transformatörleri üzerinde aydınlatma yapılmalı ve bunların devresi ayrı bir
sigorta
ile korunmalıdır
D) Tabloların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri
topraklanmalıdır
CEVAP C.
Zil transformatörleri üzerinde hiçbir şekilde aydınlatma yapılmamalı ve
bunların devresi ayrı bir sigorta ile korunmalıdır
924)Bağlama aygıtlarıyla aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri üzerine
konulmamalıdır
B) Anahtarların normal olarak toprağa göre gerilim altında bulunan bütün kutupları aynı
zamanda açılıp kapanmalıdır
C) Anahtarlar anma akımının ve geriliminin üstündeki değerlerde kullanılamazlar
D) Anma gerilimi 250 V'ye kadar olan elektrik devrelerinde kullanılacak anahtar1ann
anma akımı 10'A'dan aşağı olmamalıdır.
CEVAP A
Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz
iletkenleri üzerine konulmalıdır.
925)Bağlama aygıtlarıyla (fişler,anahtarlar)aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Elektrik tesislerinde lambaların duy ve soketlerine takılı prizler kullanılamaz. Aynı
şekilde sabit fişleri bulunan çok prizler de kullanılamaz
B) Koruma iletkenleri fış ve prizlerin toprak işareti bulunan yerlerine bağlanmamalıdır
C) Anahtarların bir ucuna birden fazla iletken bağlanamaz. Yani anahtar, dağıtım kutusu
olarak kullanılamaz.
D) İç tesislerde kullanılacak fış ve prizlerin anma değerleri 10 A'in altında olamaz
CEVAP B .Koruma iletkenleri fış ve prizlerin toprak işareti
bulunan yerlerine bağlanmalıdır
926)Fiş ve prizlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Konutlarda salonlar (20 m2 den büyük alanlı) ve mutfak için en az ikişer, odalar ve
banyo için en az birer priz tesis edilmelidir
B) İç tesislerde kullanılacak fış ve prizler Türk Standartlarınauygun olmalı ve bunların
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
topraklama kontağı koruyucu kontak bulunmalıdır
C) Bir fişe birden fazla sabit olmayan iletken bağlanamaz. (Özel fişler de dahil)
D) Prizler dağıtım kutusu olarak kullanılamaz
CEVAP C.Özel prizler bu hükme dahil değildir.
927)sigortalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik hatları eriyen telli sigortalar yada kesiciler ile korunmalıdır.
B) elektrik tesislerinde yamanmış yada üzerine tel sarılarak köprülenmiş sigortalar
kullanılamaz
C) Sigortalar ve kesiciler korunacak hattın başına konulmalıdır. Şebekeden sigortaya
gelen faz iletkeni her zaman sigorta gövdesinin alt kontağına bağlanmalıdır. Sigortalı
anahtarlar açıldıktan sonra sigorta elemanı gerilim altında kalmamalıdır.
D) Kısa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmaması durumunda, tel
sarılmamış eriyen telli sigorta kullanılmayacaktır.
CEVAP D.
Kısa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmaması
durumunda, tel sarılmamış eriyen telli sigorta kullanılabilir.
928)Aydınlatma aygıtları ve bunlara ait donanımlarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Gazlı boşalma lambalarında (f1üoresan, cıva buharlı, sodyum buharlı vb.) kullanılan
tüm plastlar kondansatörlü olacaktır
B) Aydınlatma aygıtları, çıkardıkları ısı kendi içlerindeki ve yakınlarındaki cisimlere zarar
vermeyecek biçimde tesis edilmelidir
C) Aydınlatma tesislerinde 380 V'dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmayacaktır
D) Aydınlatma aygıtlarında faz ve nötr iletkenleri olarak yalıtılmış iletkenler
kullanılacaktır. Aygıtların metal parçaları nötr iletkeni olarak kullanılamaz
CEVAP C
Aydınlatma tesislerinde 250 V'dan yüksek şebeke gerilimi
kullanılmayacaktır
929)Elektrik motoru ile çalışan aletlerle ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Doğru akım gerilimi kullanılacaksa kesinlikle küçük gerilim yada koruyucu ayırma
düzeni uygulanmalıdır.
B) Elektrikle uzaktan kumanda düzeni küçük gerilimle yada koruyucu ayırmalı düzenini
gerilim ile çalıştırılmalıdır
C) Küçük gerilimli elektrik üretmek için kullanılan güvenlik transformatörleri ve motor
generatörler yada
koruyucu ayırmayı sağlayan aygıtlar kazan, hazne ve boruların dışarısına konulmalıdır
D) Islak elle tutulan bileme makineleri küçük gerilim yada koruyucu ayırma düzeninde
çalıştırılmalıdır. Beton karıştırma makineleri ile aynı biçimde çalışmalı yada koruyucu
yalıtmalı olmalıdır.
CEVAP A.
Alternatif gerilim kullanılacaksa kesinlikle küçük gerilim yada koruyucu
ayırma düzeni uygulanmalıdır.
930)Elektrik İç tesislerinde iletkenler için renk kodları
kullanılmaktadır.koruma iletkenleri için hangi renk kullanılır?
A) kırmızı B) Açık mavi C) Yeşil- sarı D) her faz için farklı renkler
CEVAPC
** Koruma iletkenleri için Yeşil- sarı
** Orta iletkenler ve nötr iletkenler için Açık mavi
** Faz iletkenler için Yürürlükteki kablo standartlarına uygun
olmak üzere her faz için farklı renkler
**Aydınlatma tesisatında anahtardan geçen iletkenin kırmızı,
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
va-e-vien anahtarın bacakları arasındaki iletkenlerin pembe
renkli olması tavsiye edilir
931)Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sınır sıcaklık lastik yalıtkanlı iletkenlerde 60° C termoplastik yalıtkanlı iletkenlerde
70° Cdır.
B) Aydınlatma devrelerinde en çok 25 A'e kadar olan aşırı akım koruma aygıtları
kullanılabilir
C) iletkenlerin bağlantısı ancak yalıtkan parçalar üzerinde yada yalıtkan kılıflı olarak
vidalı klemens, vidasız klemens, lehim yada kaynakla yapılmalıdır.
D) İletkenler kesilmeksizin bir geçiş kutusundan geçirilecekse, birden fazla akım devresi
için ayrı ayrı
geçiş kutuları kullanılabilir.
CEVAP D...ortak geçiş kutusu kullanılabilir.
932)Yeraltı kabloları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kablolar toprak içine yada taşlı toprak içine gömülmelidir.
B) Kabloların üzerinde dış kılıflar varsa, yangının yayılmasına engel olmak için bunlar
gereken yerlerde soyulmalıdır.
C) Yeraltı kabloları döşendikleri yerlerdeki kimyasal ve mekanik etkilere karşı korunmuş
olmalıdır
D) Yeraltına döşenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinliğe gömülmelidir.
Bu yerlerin dışında derinlik en az 60 cm olabilir
CEVAP A
Kablo kanallarının tabanı sağlam zeminli, düzgün ve taşsız olmalı. Kablolar kum içine
yada taşı ayıklanmış toprak içine gömülmelidir.
933)Elektrikle ilgili fen adamlarının durumlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler grup1 dir.
B) Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl
mesleki ve teknik öğrenim görenler.
C) Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama grup
3ün yetkisi dahilindedir.
D) Bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımını grup 1
yapabilir
CEVAP D
GRUP 1:
** En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan
binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç
tesislerinin yapımı
** İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar
GRUP 2:
* Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl
mesleki ve teknik öğrenim görenler.
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 30 KW`a kadar
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç
tesislerinin yapımı
** İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar
GRUP 3:
** Enaz lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı
süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
tesislerinin yapımı,
**İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 500 KW`a kadar
934)Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?
A)36V B)50V C)80V D)120V
Tehlikeli gerilim alternatif akımda 50 volt, doğru akımda ise 120 volttur. CEVAP D
935)Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için .........
m'yi, yalıtılmış iletkenler için .......... m'yi aşan hatlara büyük aralıklı hatlar
denir.
A)50-60 B)75-150 C)100-200 D)250-500
CEVAP A
936.İnsan bedeninden geçen en az kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve şuur
kaybolmasına neden olur?
A) 5-15 mA
B) 15-30 m A
C) 30-80 mA
D) 80-100 mA
CEVAP D
Not:0,01 Ma:Akımın hissedilme sınırıdır, Elde gıdıklanma olur.
937.Yıldırım yoğunluğunun fazla olduğu yerler hariç ............ kV'a kadar
olan hava hatlarında toprak iletkeni kullanılmayabilir.
A)19 B)22 C)36 D)42
CEVAP C..36 KV
938.Elektrik tesis ve aygıtlarını yıldırım etkisinden korumak için parafudr,
eklatör (atlama aralığı) gibi koruyucu aygıtlar kullanılmalıdır. Özellikle
.............. kVA'ya kadar olan tesislerde eklatör kullanılması tavsiye edilir
A)100 B)200 C)300 D)400
CEVAP D
939) Elektrik tesislerinde uygun yerlere asılması gereken levhalarda hangisi
yoktur?
A) Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler
B) Tesisin bağlama şeması
C) Çalışanların listesi
D) Tesisin işletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge.
CEVAP C
940) Kurşun - asitli akümülatör odalarının özelliklerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden
uzak bulundurulmalıdır.
B) kapılar ve pencereler içeriye doğru açılmalıdır
C) Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran
elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
D) Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği
biçimde yapılmalıdır.
CEVAP B
kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır
941) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Nötr iletkeni (N): Şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik
enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkendir
B) Ayırma transformatörü (Ara transformatör): İletişim tesislerinde, besleme
şebekesinden kaynaklanan işlev bozulmalarını önlemek için kullanılan, sargıları
elektriksel (galvanik) olarak ayrılmış bir transformatördür.
C) Fonksiyon topraklama iletkeni: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka
akım devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D) Koruma iletkeni (PE): Elektriksel olarak tehlikeli gövde akımlarına karşı alınacak
güvenlik önlemleri için işletme elemanlarının açıktaki iletken bölümlerini Potansiyel
dengeleme barasına, Topraklayıcılara , Elektrik enerji kaynağının topraklanmış
noktasına, bağlayan iletkendir
CEVAP C
Emniyetli ayırma: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin,
bir başka akım devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle
önlendiği ayırmadır
942) İşletme araçlarının gövdeleri, akım sisteminin orta noktasına ya da
doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına veya toprağa iletken
olarak bağlanmışlarsa, işletme elemanının aktif bölümlerinden, işletme
yalıtkanı üzerinden aktif olmayan bölümlere, örneğin gövdeye işletme
sırasında geçen akıma ne denir?
A) Kaçak akım
B) Topraklama akımı
C) Sıfırlama akımı
D) ayırma akımı
CEVAP A
943) Kaçak akım koruma anahtarları, herhangi bir tesisat hattından gelen
ve dönen akımların toplamının sıfır olması esasına göre çalışırlar. Can
güvenliği ve yangından korunma için kaçak akım koruma anahtarlarının
açma sınırları sırasıyla kaç olmalıdır?
A) 10 mA - 100 mA B) 30 mA - 300 mA C)50mA-220 mA D)100mA- 1000mA
CEVAP B.
**Can güvenliğinde kaçak akım koruma anahtarının açma
sınırı 30mA'dir.
** 300 mA'de devreyi açanlar ise yangın koruma anahtarı
olarak isimlendirilir
944) Makine ve tezgâhlarda oluşabilecek elektrik kaçaklarından çalışanları
korumak için uygulanan aşağıdaki yöntemlerden hangisi tehlikelidir?
A) Sıfırlama B) Kaçak akım rölesi kullanma C) Küçük gerilim kullanma D) Topraklama
CEVAP A
Sıfırlama, gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, şebekenin sıfırlama hattına
(topraklanmış nötr hattına)veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır. Küçük
değerdeki kaçaklar, sigorta tarafından algılanmayacağı için cihaza dokunan kişiler için de
her zaman potansiyel tehlike oluşturur.
945) Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde
kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içinemonte edilmeli, değeri ......
amperin üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol
altına alınmalıdır.
A)12 B)24 C)32 D)42
CEVAP C 32 amper
946) Aşağıdaki elektrikli el aletlerine ilişkin özelliklerinden hangisi
yanlıştır?
A)Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir
B) Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeliler, işe
uygun izole eldiven takmalılardır.
C)Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akımı geçirmeyen
maddeyle kaplanmalıdır.
D) Elektrikli el aletleri kendi kapasiteleri içinde aşırı zorlanmalara başvurulmadan
kullanılmalıdır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
**Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo ya da
bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır.
**Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya
askılarla yapılmalı ve bu sapan askılarçalışma sırasında kullanılmamalıdır.
**Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler,
işe uygun izole eldiven takmalılardır.
947) Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin güvenli
kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Koruma iletkenlerinin bağlantısı tam bir iletkenlik sağlayacak biçimde yapılmalıdır
B) Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.
C) Kablolar dağınık bulundurulmamalı ve geçitlerde yüksekten geçirilmelidir.
D) Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca iki şalter bulundurulmalıdır.
CEVAP D.1 şalter olacak
Diğerleri:
**Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile
topraklanmalıdır.
** Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve
prizlerle yapılmalıdır.
** Koruma iletkenli bir koruma sisteminde kullanılan
elektrikli araçlar topraksız prizlerden ve koruma düzeni
olmayan tesisattan beslenmemelidir.
**Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve
sıfır iletkeni bütün uzunlukları boyunca özel olarak belli
renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Bu işaret başka iletkenler
için kullanılmamalıdır
948)Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları
sırasında çalışanların hayatının korunması için alınması gereken
önlemlerden ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
B) Gerilimin her yönden kesilmesi
C) Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
D) Kısa devre etme ve topraklama
CEVAP B
Sıralama şu şekilde:
1.Gerilimin heryönden kesilmesi
2.Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
3.Çalışılacakyerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
4.Çalışılan yerlerde ve işletme esnasında gerilim altında
bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın
önlenmesi
5.Kısa devre etme ve topraklama
949) Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel
kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli
olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır.
A)180 cm B)200 cm C)250 cm D)300 cm
CEVAP A.180 cm
50) Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
tedbirl er hangisinin ilk önce yapılması gerekir?
A) Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi
bulunmalıdır.
B) Görev ernri ve çalışma izni formu düzenlenmeli ve çalışma yapılacak tesisin özelikleri
çalışanlara bildirilmelidir.
C) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol
edilmelidir.
D) Üzerinde çalışma yapılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar
açılmalıdır.
CEVAP B.
En son yapılansa... Çalışma yeri, gerektiğinde levha, bayrak,
flama ve bariyerlergibi işaretlerle sınırlandırılmalıdır.
951) Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan
önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde................ bağlı olup olmadığı
araştırılmalı, .................. olup olmadığı tespit edilmelidir.
A) jeneratör-akım B)jeneratör -cihaz C)cihaz-jeneratör D) jeneratör - ters besleme
CEVAP D
952) Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı
alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri,
yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş
olmalıdır?
A)32-110 B)50-110 C)50-120 D)100-380
Cevap C
953) Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda
karbondioksiti!, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın
söndürme cihazları, 35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde kaç metre
uzaklıktan kullanılmalıdır?
A)1 B)2 C)3 D)5
CEVAP C
**15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre,
**15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre,
**35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre
954) Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde,
alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, çalışma yerinin dışında bulunan
ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen küçük gerilim en
çok 50 volt kullanılacaktır
B) Gerilimi 650 volt veya daha fazla olan ana dağıtım tabloları ve yüksek gerilimle çalışan
bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış olacaktır
C) Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan
elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde
bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır.
D) Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan
sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve
en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacaktır.
CEVAP A.. en çok 42 volt kullanılacaktır
955) İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli
el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı
güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile
çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız
..................elektrikli el aleti bağlanacaktır.
A)4 B)3 C)2 D)1
CEVAP D
956)Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde
alternatif akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi en fazla kaç volt olmalıdır?
A)42 B)50 C)110 D)220
CEVAP A
Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu
geçmeyecek ve artı kutup topraklanmış olacaktır. Alternatif
akımda ise ancak en küçük gerilim (en çok 42 V)
kullanılacaktır
957)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu
yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrikyüklerinin
meydana gelmesine kargı alınacak tedbirlerden değildir?
A)Topraklama B)İyonizasyon C) Ayırıcı transformatör D) Nemlendirme
CEVAP C.diğer üçü var
959)Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az kaç santimetre
genişlikte olmalıdır?
A) 60 B) 80 C) 100 D) 120
CEVAP B
**Alçak gerilimli tesisatta servis koridorları en az 60cm
**Yüksek gerilimli tesislerde ise en az 80cm
**Koridorların tavan yüksekliği 2 metreden az olmayacaktır.
960)1 - 36 kV'luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda
yapılara olan en küçük yatay uzaklığı ne kadardır?
A)1 m B)2m C) 3,5 m D)5m
CEVAP B
Haltın izin verilen en yüksek binalara yatay uzaklık metre
sürekli işletme gerilimi (kV)
0 - 1 ............................................. ............................... 1
1 - 36 ..........................................................................2
36 -72,5 ......................................................................3
72,5 -170 ................................................................4
170 -420 .................................................................5
961)150 kV'luk hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay
uzaklıkları kaç metredir?
A) 1 B)2,5 C) 3 D) 4,5
CEVAP B
Haltın izin verilen en yüksek ağaçlara yatay uzaklık metre
sürekli işletme gerilimi (kV)
0 - 1 ................................................................ 1
1 - 170 ....................................................................2.5
170 .........................................................................3
170 -420 .........................................................4.5,
ELEKTRİKLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
962)(ARALIK 2013 A SINIFI)Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi
değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?
A) 0.01Ma B) 1 mA C) 3 mA D) 30 A
CEVAP A.0.01Ma
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
963(ARALIK 2013 A SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz
ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?
A) 10 B) 220 C) 380 D) 1000
CEVAP B.220V
964(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile
ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir?
A)Küçük gerilim ile çalıştırmak
B)1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenliktransformatörü ile çalıştırmak
C)Statik yük birikmesini önlemek için elektrikli aletleri nemlendirmek
D)Kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen
güvenlik otomatikleri ile kullanmak
CEVAP C
965(ARALIK 2013 B SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği’nde yüksek gerilim nasıl tanımlanmıştır?
A)Etkin değeri 10 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
B)Etkin değeri 20 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
C)Etkin değeri 50 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
D)Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
CEVAP D
966(ARALIK 2013 B SINIFI) Toprak kaçak akım şalterleri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Uygun bir sigorta kullanıldığı takdirde kaçak akım koruma şalterleri kullanılmasına
gerek kalmaz.
B)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak
akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
C)Bina girişlerinde, kaçak akımın 30 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak
akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
D)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 A değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak
akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur
CEVAP B
967(ARALIK 2013 B SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, iki
faz arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?
A) 25 B) 38 C) 380 D) 1000
CEVAP C.380 V
968(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği’nde tehlikeli gerilim nasıl tanımlanmıştır?
A)Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan gerilim
B)Etkin değeri, alçak gerilimde 5 voltun üstünde olan gerilim
C)Etkin değeri, alçak gerilimde 500 voltun üstünde olan gerilim
D)Etkin değeri, alçak gerilimde 1000 voltun üstünde olan gerilim
CEVAP A
969(ARALIK 2013 C SINIFI) oprak kaçak akım şalterleri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bina ve daire girişlerinde kaçak akım koruma şalterleri kullanılması faydalıdır ancak
zorunludeğildir.
B)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, topraklama düzeneğine gerek
kalmaz .
C)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, iletkenliği nispeten az olan bir
topraklama düzeneği yeterli olabilir.
D)Bina girişlerinde ve daire girişlerinde kullanılan kaçak akım koruma şalterleri aynı
kaçak akım değerinde elektriği keserler
CEVAP C
970(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ölçülür?
A) Termometre B) Direnç ölçer C) Barometre D) Voltmetre
CEVAP D
971(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi
II- İletkenlerin kısa devre edilmesi
III- İletkenlerin topraklanması
Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada,yukarıdaki işlemlerden
hangilerinin yapılmasıgereklidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II
CEVAP D
972(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
II- Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
III- Topraklama devresi meydana gelebileceken büyük hata akımı dikkate
alınarak ölçülendirilmelidir.
IV- Topraklama devresi meydana gelebileceken küçük hata akımı dikkate
alınarak ölçülendirilmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve III B) II ve IV C) II ve III D) I ve IV
CEVAP A
973(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında,
araç ile depo arasında topraklama hattıbağlantısı yapılmasının amacı
aşağıdakilerdenhangisidir?
A)Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak
B)Depoları korozyona karşı korumak
C)Aracın elektrik sistemini korumak
D)Statik elektriklenmeyi önlemek
CEVAP D
974(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen
(ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.
II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden
fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.
III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el
aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV
CEVAP B
975(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Toprak kaçak akım şalterleri için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Statik yük birikmesini önler.
B)Sigortanın işlevini de yerine getirir.
C)Toprak kaçak akım şalterleri kullanılan şebekede topraklamaya gerek kalmaz.
D)Fazdan gelen akımın nötrden giden akıma eşit olup olmadığını kontrol ederek kaçak
akım tespiti yapar
CEVAP D
976(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı
maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana
gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemlerinden değildir?
A)Topraklama
B)İyonizasyon
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)Nemlendirme
D)Ayırıcı transformatör (güvenlik transformatörü)
CEVAP D
977(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemleri ile
ilgili güvenlik önlemlerinden değildir?
A)Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır.
B)Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır.
C)Topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı
sağlamalıdır.
D)Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak
yapı ve özellikte olmalıdır
CEVAP C
978(AĞUSTOS 2013 C SINIFI) Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile
ölçülür?
A) Barometre B) Voltmetre C) Ampermetre D) Direnç ölçer
CEVAP C
979(MAYIS 2013 A SINIFI)Bir elektrik kaynak makinesinin boşta
çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 20-30 V B) 45-75 V C) 55-120 V D) 65-100 V
CEVAP D
980(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda verilen akım şiddeti-cam rengi
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Akım Şiddeti (Amper)
Camın Rengi
A) 80-175 Açık
B) 175-300 Orta
C) 300-500 Koyu
D)>500 Koyu
CEVAP A
İlave olarak
Akım Şiddeti (Amper)
Camın Rengi
15 - 20
Çok açık
20 -40
Açık
40 - 90
Açık
80 - 175
Orta
981(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi bir transformatör için
her zaman doğru değildir?
A)Transformatörün giriş ve çıkış güçleri, kayıpları ihmal edilirse birbirine eşittir.
B)Transformatörün sekonder gerilimi, primer geriliminden daha küçüktür.
C)Transformatörün sekonder akımı, demir kayıpları ihmal edilirse primer akımı ile
doğru orantılıdır.
D)Transformatörün sekonder gerilimi, demir kayıpları ihmal edilirse, primer gerilimi ile
doğru orantılıdır.
CEVAP B
Temelde transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan biri primer
(birincil) sargı, diğeri ise sekonder (ikincil) sargıdır.Primer ve sekonder
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
sargılarının elektriksel bir bağlantısı yoktur. Transformatörlerin primer ve
sekonder sarım sayıları, gerilimleri ve akımları arasında sabit bir oran
vardır.Bu orana dönüştürme oranı denir. Dönüştürme oranına göre primer
sarım sayısı ve gerilimi sabit kabul edilirse sekonder sarım sayısı artırılırsa
sekonder gerilimi artar ve sekonder akımı düşer. Sekonder sarım sayısı az
olursa sekonder gerilimi düşer.
982(MAYIS 2013 A SINIFI)Doğru akım elektrik çarpması tehlike sınırı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 V B) 20 V C) 25 V D) 30 V
CEVAP D
983(MAYIS 2013 B SINIFI)Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 V B) 40 V C) 50 V D) 60 V
CEVAP C
984(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri
için yanlıştır?
A)Alternatif akım DC akım gibi sabit olmadığı ve zamana göre sinosidal (bazen (+) bazen
(-))olarak değiştiği için toplam enerji kaybı sıfırdır.Bu nedenle de DC akıma göre daha
fazla tercih edilir.
B)Aynı miktarda gücün üretilebilmesi ve taşınabilmesi için alternatif akımın güç
kayıpları daha azdır.
C)Alternatif akım jeneratörleri ve motorları daha basit, daha hafif, daha sağlam ve daha
ucuzdur.
D)Alternatif akımın daha uzak mesafelere yüksek gerilim kullanılarak iletilmesi
mümkündür.
CEVAP A
985(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
II- Uzun yüksek gerilim kabloları
III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri
Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadanönce, enerji depolayan tüm cihaz
ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri enerji
depolar?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II
CEVAP B
986(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Büyüklüğü 20 mA’den fazla olan akımlar kalpte elektrik dengesinin
bozulmasına yol açabilir.
II- İnsanın hissedebileceği akım, 0,01 mA’dan başlamaktadır.
III- Büyüklüğü 5 mA’e kadar olan akımlar hiçbir tehlike oluşturmamaktadır.
Elektrik akımının insan vücuduna etkileri açısından yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II
CEVAP B
987(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle çıkan yangınlar
II- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpmaları
III- Statik elektrik yükleri nedeniyle meydana gelen patlamalar
Toprak kaçan akım şalterleri yukarıdaki risklerden hangilerine karşı
doğrudan etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II
CEVAP C
988(EKİM 2012 B SINIFI)
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakımonarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından
alınması gereken önlemlerden değildir?
A)Gerilimin kesilmesi
B)Kısa devre etme ve topraklama
C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
CEVAP D
989(EKİM 2012 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda
tehlike oluşturabilecek durumlardan değildir?
A)Yıpranmış elektrikli el aletleri
B)Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
C)Topraklaması yapılmamış tezgâhlar veya el aletleri
D)Topraklamanın belirli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
CEVAP B
990(MAYIS 2012 A SINIFI)Elektrik tesisatının topraktan yalıtıldığı IT
sistemlerinde, gerilimli bir bölümden açıktaki iletken bölümlere veya
toprağa karşı arızanın oluştuğunu gösteren bir yalıtım izleme sistemi
bulunmalıdır. Bu yalıtım izleme sistemi için aşağıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
I- Artık akım (toprak kaçak akım) koruma şalteri de bir yalıtım izleme
sistemi olarak kullanılabilir.
II- Yalıtım izleme sistemi, işitilebilir veya görülebilir bir alarmı harekete
geçirmelidir.
III- Yalıtım izleme sisteminde, arıza sürdükçe alarmın devam etmesine mani
olmak için, tüm alarmları kapatan bir düzenek bulunmalıdır.
A) Yalnız II B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III
CEVAP A
991(MAYIS 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin
inşaat şantiyelerinde kullanılması esnasında alınması gereken önlemlerden
değildir?
A)El aletleri küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
B)El aletleri özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
C)El aletlerinde, devreyi kapalı tutmak için,sürekli olarak basılması gereken yaylı devre
kesicileri bulunacaktır.
D)Birden fazla el aleti kullanıldığı takdirde, bunların tümü aynı güvenlik
transformatörünün(sargıları birbirinden ayrı olan transformatör)çıkış devresine
bağlanacaktır.
CEVAP D
992(MAYIS 2012 B SINIFI)Elektrik tesisatında topraklama ile ilgili
olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak
bir devre kesme tertibatı bulunacak ve bu tertibat eşzamanlı olarak toprak hattını da
devreden çıkaracaktır.
B)Topraklamada, bağlantı hatları açık çekildiği takdirde, mekanik ve kimyasal etkilerden
korunmuş olacaktır.
C)Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır.
D)Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacaktır.
CEVAP A
993(MAYIS 2012 B SINIFI)
I- Lambalar, sargıları birbirinden ayrı olan bir transformatör üzerinden
beslenecektir.
II- Lambalar küçük gerilim (en çok 42 V) ile çalıştırılacaktır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
III- Lambaları besleyen transformatör, çalışma yerinde bulundurulacaktır.
Islak ortamlarda kullanılan alternatif akım lambaları ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I ve II C) Yalnız II D) Yalnız I
CEVAP B
994(MAYIS 2012 B SINIFI)Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında
çalışanların sahip olması gereken “Kuvvetli Akım Tesisleri’nde Yüksek
Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” hangi bakanlık tarafından verilir?
A)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
C)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
CEVAP B
995(2011 A SINIFI)Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanır?
A) Kırmızı kare B) Sarı yıldız C) Kırmızı daire D) Mavi daire
CEVAP D
996(2011 A SINIFI)Bir Orta Gerilim (OG) elektrik sisteminde meydana gelen
“Aşırı gerilim”in nedeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” OG hattına yıldırım düşmesi sonucunda
meydana gelmiş olabilir.
B)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” sistemde 3-faz toprak arızası sonucunda
meydana gelmiş olabilir.
C)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” tüketicinin çektiği akımdaki artıştan dolayı
meydana gelmiş olabilir.
D)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim”sistemde tek faz toprak arızası sonucunda
meydana gelmiş olabilir.
CEVAP A
997(2011 A SINIFI)Üzerinde çalışma yapılacak bir Orta Gerilim
(OG) hattını taşıyan direğe çıkmadan önce alınması gereken önlem ve
tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Neon lambalı bir ıstaka vasıtası ile hatta gerilim kontrolünün yapılması
B)Hattın tüm faz ve nötr iletkenlerinin her iki ucundan topraklanması
C)Üzerinde çalışma yapılacak OG hattı üzerindeki branşmanların devre dışı edilmesi
D)Hattın kaynak tarafındaki kesicilerin açılması ve açık durumda kilitlenmesi ve üzerine
uyarı levhasının asılması
CEVAP C
998(2011 A SINIFI)Çalışanların elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi
için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir?
A)Çalışanların üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi için
çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasına koruyucu yalıtım sağlayan bir
perdelemenin yapılması
B)Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması
C)Hattın nötr iletkeninin topraklanması
D)Kaynakta küçük gerilim kullanılması
CEVAP B
ERGONOMİ
999) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin fiziksel risk faktörlerinden
değildir?
A) tekrarlama B)titreşim C) statik duruşlar D) uygunsuz duruşlar
CEVAP B
Ergonomik risk faktörleri:
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
** Psikolojik faktörler: zihinsel yüklenme, psikososyal etkiler,
organizasyonel etkiler
** Çevresel taktörler: gürültü, sıcaklık ve nem, aydınlatma,
titreşim, kimyasallar
**Fiziksel faktörler:tekrarlama, uygunsuz duruşlar,statik
duruşlar, aşırı güç, sıkışma
1000)Ergonomi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) "İnsan mühendisliği" veya "işbiiim" olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve işin
birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik,
anatomik ve diğer özelliklerini inceler.
B) Ergonomi, insan ve çalışma ortamı arasındaki bilimsel ilişki olarak tanımlanabilir.
C) Ergonomi, sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki
etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir
D) Ergonomi, işyeri şartlarını,iş taleplerini,kalite politikası ve üretim kapasitelerine
uygun hale getirme bilimidir.
CEVAP D
1001) Başlıca konuları arasında; mental iş yükü, karar verme, becerili
performans, insan ve bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş sistemi ile
bunların insan ve sistem tasarımıyla ilişkili becerileri gibi konular yer
almaktadır.Tanımda geçen ergonomi hangisidir?A) antropemtrik ergonomi B)
Bilişsel ergonomi C) Örgütsel ergonomi D) Fiziksel ergonomi
CEVAP B...Bilişsel ergonomi
**Fiziksel ergonomi: Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik,
antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik karakteristiklerle ilgilenmektedir. Çalışma
sırasındaki duruş özellikleri, işlenecek materyalle ilgili işlemler,yinelenen hareketler, işle
ilgili kas ve iskelet sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği temel konularını oluşturmaktadır.
**Örgütsel ergonomi: Örgütsel yapılar, politikalar ve süreçler dâhil olmak üzere
sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenmektedir. Konuları
arasında; iletişim, ekip ve kaynak yönetimi, ekip çalışması, uyumlu çalışma, işbirliği
içinde çalışma, iş tasarımı, katılımcı tasarım, çalışma saatlerinin belirlenmesi, toplum
ergonomisi, yeni iş paradigmaları,örgütsel kültür, sanal örgütler, tele iş ve kalite yönetimi
yer almaktadır.
1002) Hangisi fiziksel ergonominin alanlarından biri değildir?
A) Psikoloji B) Antropometri C) Anatomi D) Biyomekanik
CEVAP A
1003) İnsan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını
ve çeşitli standartları belirleyen bir bilim dalıdır. Kişinin ağırlığını, boyunu,
gücünü ve hareket sınırlarını belirli hareket noktalarını esas alarak ölçer ve
kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmalarını sağlar.tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Andragoji B) Antropometri C) Anatomi D) Biyomekanik
CEVAP B
1004) Antropometri ergonominin hangi alanına girer?
A) Fiziksel ergonomi B)Örgütsel ergonomi C) Bilişsel ergonomi D)Toplumsal ergonomi
CEVAP A
1005)Ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse,
........................... ve ....... sınırları arasındaki insan ölçülerine
göreölcülendirrne yapılmaktadır.
A)%10-90 B)%10-85 C)%5-95 D)%10-95
CEVAP C
Ergonomiye ait kaynaklarda, genellikle çalışanların % 90 oranındaki bir bölümüne uygun
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
bir ölçülendirme esas alınmaktadır. ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı
kabul edilirse, % 5 ve 95 sınırları arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme
yapılmaktadır.
1006) Hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?
A) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
C) Çevresel risklerin azaltılması
D) İşgücükayıplarınınönlenmesi
CEVAP C.
Ergonominin amaçları:
** İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
**İş gücü kayıplarının önlenmesi
**Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
**iş kazaları ve mesleki risklerin azaltılması
**Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
1007) Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için gerekli unsurlardan hangisi
yanlıştır?
A) Yükün içeriği
B) Yükün ağırlığı
C) Yükün şekli
D) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı
CEVAP A
DİĞERLERİ:
** Yükü taşımak için gerekli zaman
**Taşınma uzaklığı
1008) Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg'lık bir
yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?
A) 5 kg B) 55 kg C) 250 kg D) 550 kg
CEVAP D. Kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki oran 1/10 oranında
olduğundan
550= [(5+50) x 10] kilogramlık bir yük getirir.
1009) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye
ihtiyaç duyulur?
A) 1-2 B) 3-4 C) 3-5 D) 10-20
Cevap C
1010) Oturarak iş görenin en az kaç dakikar ayakta iş görmesi gerekir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
Cevap B
1011)Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
Cevap B
1012) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye
ihtiyaç duyulur?
A) 8-10 B) 10-20 C) 30-40 D) 40-50
Cevap A
1013)(ARALIK 2013 A SINIFI) Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşarak
geçimini sağlayan bir çiftçinin çalışma hayatında karşılaşabileceği
durumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tarlasında traktör kullanırken yaşayabileceği bir kaza Tarım Kanunu’na göre iş kazası
olarak sayılır.
B) Haşere ilacını açık havada püskürterek ilaçlama yaptığı takdirde kesinlikle kişisel
koruyucu donanım kullanmamalıdır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) Kendi nam ve hesabına çalışıyorsa meslek hastalığına yakalanması durumunda İş
Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’na göre hakkını araması gerekir.
D) Çalışma hayatında ekipman kullanımı ve ergonomi konularında iş sağlığı ve güvenliği
kurallarını dikkate alması önemlidir.
CEVAP D
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
1014) (ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde
ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini
dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki
stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?
A)Fiziksel ve bilimsel B)Fiziksel ve zihinsel
C)Zihinsel ve bilişsel D)Bilişsel ve sezgisel
CEVAP B
1015) (ARALIK 2013 B SINIFI)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne
göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında
çalışanların iş ekipmanı kullanımısırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma
şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?
A)Ergonomi prensipleri
B)Periyodik kontrolü yapan firma
C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
CEVAP A
1016) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında
temel öge olan “Ergonomik ÇalışmaYeri Düzenleme”de, aşağıdakilerden hangisi
incelenmez?
A) Entomoloji B) Antropometri C) Fizyoloji D) Psikoloji
CEVAP A
1017) (MAYIS 2013 A SINIFI) Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı
olan;kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri,sinyaller, joystickler, araç ve
uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığınıen aza indirmeyi
hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilişsel Ergonomi B)Örgütsel Ergonomi C)Fiziksel Ergonomi D)Antropometri
CEVAP A
1018) (MAYIS 2013 A SINIFI) Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Ergonominin temel felsefesi daha çok üretimdir.
B)Ergonominin temel felsefesi “işi, insana uyumlu hâle getirmek”tir.
C)Ergonomi “işe uygun işçiyi işe almayı” temel ilke edinmiştir.
D)Ergonominin temel felsefesi; oturma, ayakta durma ve ağırlık kaldırma gibi işlerde
kişinin uygun anatomik pozisyonda duruşunu sağlamak için çalışanların eğitilmesini
sağlamaktır.
CEVAP B
1019) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde
uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” birideğildir?
A)Bilinçlendirme ve eğitim
B)Yönetici ve çalışan desteği
C)Ergonomik risklerin önlenmesi ve kontrolü
D)İşyerinin ergonomik riskler yönünden analizi
CEVAP B
1020) (ARALIK 2012 A SINIFI)Ergonomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterge tiplerinden birisi değildir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Niceliksel göstergeler B)Niteliksel göstergeler C)Uyarısal göstergeler D)Biçimsel
göstergeler
CEVAP D
1021) (MAYIS 2012 A SINIFI)Ergonomik çalışma yeri düzenlemede
kullanılan “sürekli güç sınırı” kavramı aşağıda verilenlerden hangisi ile
ilgilidir?
A)Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme
B)Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme
C)Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
D)Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
CEVAP C
1022) (ARALIK 2011 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ergonomik alet ve
teçhizat tasarımına ilişkin prensiplerden birisi
değildir?
A)İki veya daha fazla aletin fonksiyonu tek bir alette toplanmalıdır.
B)Eller mümkün olduğunca serbest kalmalı ve tutma işi aletlerle sağlanmalıdır.
C)Aletler işin yapılış sırasına göre yerleştirilmelidir.
D)Parmaklara yük dengeli dağıtılmalıdır
CEVAP C
ERGONOMİDE BİTTİ..GECE BİR KONU DAHA BİTİRECEĞİM..
ERGONOMİDEN 1 SORU GELİR...ERGONOMİ BİRAZ DA YORUMA
DAYALI.KOLAY BENCE.
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
(Titreşim ve gürültü yönetmelikleri daha önce incelendi.o yüzden diğer
unsurlara ağırlık vereceğim)
1023)İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri
bulunan fiziksel risk etmeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınç B) Gürültü C) Titreşim D)İyonize ışınlar
CEVAP B.gürültü
1024) Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından
algılanır?
A)0,1Hz- 100 Hz B) 0Hz - 1000Hz C) 1 Hz -1000 Hz D) 100 Hz - 1000 Hz
CEVAP C
İnsanlar, frekansı 1Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri
algılarlar, bir başka ifadeyle hissederler.
1025) Aşağıdakilerden hangisi titreşimin insan vücuduna etkilerinden biri
değildir?
A) Psikolojik B) Patolojik C) Fizyolojik D)histolojik
CEVAP D
1026) Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklanan bir hastalık
değildir?
A) Dispne
B) Keinböck hastalığı
C) sırt ve bel ağrıları
D) Raynaud sendromu(beyaz el sendromu)
CEVAP A
1027) Termal konfor aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A) Havanın nemi B) Havanın sıcaklığı C) İyonize ışınlar D) Radyant ısı
CEVAP C
Termal konfor : sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyant ısı
1028)Aşağıdakilerden hangisi hava akım hızı ölçümlerinde kullanılır?
A) Anemometre B) Kuru termometre C) Kalorimetre D) Higrometre
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP A
Hava akım hızı:anemometre
bağıl nem psikometre
radyant ısı: Glop termometre
1029) Vücut sıcaklık regülasyonunun bozulması ile vücut sıcaklığının kaç
dereceye ulaşması ısı çarpması oluşur?
A)39°C B) 40°C C) 41 oC D) 45 oC
Cevap C
1030) Hangisi insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktörlerden
değildir?
A)Hava akım hızı B) Titreşim C) Hava sıcaklığı D) Radyant ısı
CEVAP B
İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden faktörler.
**Hava sıcaklığı
**Havanın nem yoğunluğu
**Hava akım hızı
**Radyant ısı
1031) Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi denkleminde
hangisi yoktur?
A) Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
B) Genleşme yoluyla ısı alışverişi
C) Konvektif ısı yükü
D) Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
CEVAP B
H=M ± R ± C - E ± D
H = Vücut ısı depolama yükü
M= Metabolik ısı kazancı
R= Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
C= Konvektif ısı yükü
E= Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
D= Kondaktif ısı yükü ( direk temas)
1032)İşyerindeki hava akım hızı hangi değerler arasında olmalıdır?
A) 0,3-0,5 m/s B) 0,1-1 m/s C)1- 2 m/s D) 3-8 m/s
CEVAP A
hava akım hızının saniyede 0,3 ile 0,5 metreyi aşmamasına dikkat edilmelidir.
1033)İşyerindeki bağıl nem hangi değerler arasında olmalıdır?
A) % 30-50 B) % 50-70 C) % 30-80 D) % 80-90
CEVAP C
Bir işyerinde bağıl nem % 30 ile % 80 arasında olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.
1034)Efektif eşdeğer sıcaklık 30 °C olursa performans yüzde kaç düşer?
A) 5 B) 10 C) 17 D) 30
CEVAP B
29 °C.............. %5
30 °C.............. %10
31 °C.............. %17
32 °C.............. %30
1035)İnsanın bilgileri algılamasındaki en önemli algılayıcı olan göz,
algılamanın yüzde kaçını sağlar?
A)40-70 B) 60-70 C) 70-80 D) 80-90
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP D
Bütün algılamanın % 80 - 90'ı göz ile gerçekleşir. iyi bir aydınlatmayla insan
performansı % 15 - 40 oranında artabilir.
1036)İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile
menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamının, işyeri taban yüzeyine oranı
en az kaç olacaktır?
A) 1/4 B) 1/8 C) 1/9 D) 1/10
CEVAP D..1/10
1037)Aydınlatma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks
ile aydınlatılacaktır.
B) Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin
yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır
C) Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı
yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok
ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks ile
aydınlatılacaktır.
D) Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile
aydınlatılacaktır.
CEVAP D.
Diğerleri:
**Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin
yapıldığı yerler, en az 200 lüks ile aydınlatılacaktır.
**Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks ile
aydınlatılacaktır.
**Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı
yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
**Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır
1038)Hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çesidi ve parçacıklı radyasyon
çeşididir?
A) mikrodalgalar
B) Radyo dalgaları
C) Alfa Işınları
D) x ışınları
CEVAP C
Konuyla ilgili detaylı açıklama.artık karıştırmasınız.
A........İyonlaştırıcı Radyasyon:
Elektromanyetik radyasyonlar: gama,x ışınları
Parçacıklı Radyasyon : Alfa (α) Işınları, Beta (β) Işınları
Serbest Nötronlar
B...........İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlar:
Optik Radyasyonlar:
Ultraviyole ışınları= kanserlerinin %80‟i UV ışınlarından
kaynaklanmaktadır.
EMR Nitelikli Radyasyonlar=Radyo dalgaları, mikrodalgalar,
mobil ve cep telefonları, radyo FM ve TV vericileri, radarlar,
trafolar, bilgisayarlar, akım taşıyan kablolar bu gruba
girmektedirler.
1039)Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarla ilgili hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİA) Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en az
miktarı kullanılacaktır.
B) Çalışanların ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en
geç, üç ayda bir defa değerlendirilecektir
C) Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu
paravanalar, gama ve kaynak ışınları için, kurşun, beton ve benzeri, beta ışınları ve
nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
D) İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boşaltılan havanın radyasyon
yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılacaktır
CEVAP B.
Çalışanların ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla
ölçülecek ve bunlar en geç, ayda bir defa değerlendirilecektir
DİKKAT: BAKINIZ C ŞIKKI AYRI SORU OLARAK A GRUBUNA
2 KEZ SORULDU.
1040)İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan
yüksekliği,en az 3metre olacaktır. Tabana paralel olmayan tavanlarda bu
yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı,varsa,kirişin alt
noktasından .....................santimetreden aşağı olmayacaktır.
A) 120 B) 200 C) 240 D) 300
CEVAP C
1041)İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin
kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az kaç metreküp
olacaktır?
A) 10 B) 12 C) 24 D) 30
CEVAP A
işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında,tavan yüksekliğinin 4
metreden fazlası nazara alınmaz.
1042)Makinalar,motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer
tezgahlar arasındaki açıklık,işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere,en
az kaç santimetre olacaktır?
A) 50 B) 60 C) 80 D) 120
CEVAP C.80 cm
1043)İşyerindeki geçitlerin genişliği,oradan geçecek işçilerin miktarına ve
malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik kaç
santimetreden az olmayacaktır?
A) 50 B) 60 C) 80 D) 120
CEVAP D.120 cmden az olmaz
1044)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kg yük
taşıyacaktır.
B) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 10
cm olacaktır
C) Merdivenlerin genişliği,bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 cm olacak ve
merdiven korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zorunluluğu halinde temiz
genişlik 100 cm az olmayacaktır.
D) Merdivenlerin eğimi,bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20o ve en çok
45o olacaktır. Tabandan 20o az eğimin bulunması gerektiği işyerlerinde,rampalar
yapılacak ve 45o fazla diklik gereken hallerde de,korkuluklu servis merdivenleri şeklinde
sabit merdivenler kurulacaktır.
CEVAP B
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 cm
olacaktır
Diğer bilgiler:
**Merdivenlerde,baş üstü boşlukları bulunacak ve bu boşlukların
yüksekliği de 220 cmden az olmayacaktır.
** Basamakların eni,bakım merdivenleri dışında 22 cmden az olmayacak
ve yükseklikleri en az 13 cm ve en çok 26 cm olacaktır.
** Dört basamaktan fazla olan her merdivende,korkuluk ve trabzan
bulunacaktır.
** Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında,ayrıca bir
trabzan bulundurulacaktır
**İşyerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için,yerin durumuna
göre,eğimli veya dik demir merdivenler kullanılabilir. Ancak,bunların üst
ve alt başlarından sağlam bir şekilde tespit edilmiş bulunması,geniş
basamaklı ve iki tarafı korkuluklu ve bu korkulukların,merdivenin bittiği
asma kat döşemesinde kesilmeyerek en az 75 santimetre daha uzatılması
gereklidir.
**Bakım,onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün
merdivenler görülecek işe uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği
55 cm den dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek ve
basamakların,çubuktan yapılmadığı hallerde,genişlikleri en az 13 cm
olacaktır
1045)
I. Belirli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren, genellikle "A" frekans
ağırlıklı ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açısından eşdeğeri
olan sabit seviye
II. Frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeri
III. Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu bütün
gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması
Yukarıda verilen tanımlanan doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eşdeğer gürültü seviyesi - en yüksek ses basıncı - günlük gürültü maruziyet düzeyi
B) en yüksek gürültü seviyesi - eşdeğer ses basıncı - haftalık gürültü maruziyet düzeyi
C) en yüksek gürültü seviyesi - eşdeğer ses basıncı - günlük gürültü maruziyet düzeyi
D)Günlük gürültü maruziyet düzeyi - ses etkilenim düzeyi – eş değer gürültü seviyesi
CEVAP A
SADECE ÇIKMIŞ SORULAR KALDI.GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİMİ DAHA EVVEL
VERMİŞTİM.DİĞERLERİNİ DE BİRAZDAN ÇIKARMAYA BAŞLAYACAĞIM..
fiziksel risk etmenlerinde titreşim ve gürültü ile ilgili çıkmış sorular
yönetmelikleri kapsamında verildiğinden burada sadece diğer husulara ait
sorular var..
1046)(ARALIK 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı
radyasyondur?
A) Ultraviyole ışınlar B) Mikrodalgalar C) Radyo dalgaları D) Gama ışınları
CEVAP D
1047)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk
etmenlerinden birisi değildir?
A)Nem B)Hava akım hızı C)Termal radyasyon D)Toksik maddeler ve toz
CEVAP D
1048)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
(iyonizan/iyonlayıcı) radyasyondeğildir?
A)Gama radyasyonu B)Alfa radyasyonu C)Mikrodalgalar D)X-ışınlar
CEVAP C
1049)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıda yer alan hangi frekanstaki ses,
insanın işitebileceği frekans aralığında yer almaktadır?
A) 10 Hz B) 15000 Hz C) 30000 Hz D) 45000 Hz
CEVAP B
1050)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne
göre,radyasyon kaynağı ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana
(ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, Gama ve X- ışınları için,.........., ..........
ve benzeri; Beta ışınları ve Nötronlar için .......... ve benzeri malzemeden
yapılmış olacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)kurşun / beton / plastik
B)plastik / beton / aluminyum
C)alüminyum / bakır / plastik
D)kurşun / beton / çinko
CEVAP A
Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana
(ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, gama ve kaynak ışınları
için, kurşun, beton ve benzeri, beta ışınları ve nötronlar için
plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
1051) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre,
işyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile
menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az
.......... oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç
kapı, pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu
hesaba katılmaz. Boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 5 B) % 10 C) % 15 D) % 20
CEVAP B. 1/10 oranında olacak.
1052)( AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü`ne göre
işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde uyulması gereken kurallardan
hangisi yanlıştır?
A)Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks
(lux) ile aydınlatılacaktır.
B)İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar,geçitler vebenzeri yerler, en az 50 lüks
(lux)ile aydınlatılacaktır.
C)Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı
yerler,en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.
D)Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar,konserve ve kutulama ve benzeri işlerin
yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır
CEVAP B
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile
aydınlatılacaktır.
1053)(MAYIS 2013 A SINIFI)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre koyu
renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin
yapıldığı yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılacaktır?
A) 500 B) 600 C) 700 D) 800
CEVAP A
1054)(MAYIS 2013 A SINIFI)Sıfır desibel ses basınç seviyesini
oluşturansesin basıncı kaç paskaldır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) 0 paskal B) 0,002 paskal C) 0,0002 paskal D) 0,00002 paskal
CEVAP D
1055)(MAYIS 2013 A SINIFI)Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında etkili
fiziksel risk etmenleri arasında aşağıda kilerden hangisi yer almaz?
A) Radyasyon B ) Vibrasyon C) Temas stresi D) Hava sıcaklığının çok düşük olması
CEVAP A
1056)(MAYIS 2012 A SINIFI) aşağıda yer alanlardan hangisi çalışma ortamı
için uygun değildir?
A)Çok buğu meydana gelen işyerlerinde sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat
dereceden yüksek olmayacaktır.
B)Koyu renkli dokuma ve büro gibi sürekli dikkatgerektiren ince işlerin yapıldığı yerler
en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır.
C)İşyerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az 3 m
olacaktır.
D)Kapalı işyerleri günde en az bir kez bir saatten az olmamak koşulu ile
havalandırılacaktır.
CEVAP B
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince
işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA BAKMAYI UNUTMAYINIZ.BU KONU
TAMAMEN BİTMİŞTİR.AÇIKTA KALAN BİR HUSUS KALMADI..İYİ
ÇALIŞMALAR
İŞ KAZALARI
YENİ KONU
1057) “Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaya kaza denir”
tanımı hangisine aittir?
A) WHO B)ILO C) EU-OSHA D) TS 18001
CEVAP A. Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO)
**TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Slandardı'na göre kaza; ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara
veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay, olay ise;
kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan
oluşum olarak tanımlanmaktadır.
** Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) iĢ kazasını; "belirli bir
zarar veya yaralanmaya yol açan,önceden planlanmamış
beklenmedik bir olaydır" olarak tanımlamıştır
** Sosyal Sigortalar Kanunu, iş kazalarını insanların kazanma
gücünü engellemesi ölçütüne dayandırmış ve iş kazalarını
sakatlığa yol açan olaylar olarak ifade etmiştir.
1058)Hangisi iş kazalarını oluşturan faktörler arasında yer almamaktadır?
A)Psikolojik faktörler B)Teknik faktörier C)Sosyolojik faktörler D)Biyolojik faktörler
iş kazasını oluşturan faktörler genel başlıklar halinde: psikolojik, sosyolojik, fizyolojik ve
teknik faktörler olarak dört sınıfta toplanabilir
Cevap D
1059)
I. İnsan faktörü
II. Yönetim faktörü
III. Psikoloji faktörü
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
IV. Makine faktörü
Hangileri iş kazalarının temel nedenlerindendir?
A)I,II ve III B)I,II ve IV C)I,III ve IV D)HEPSİ
CEVAP B
iş kazaların temel nedenleri 4M yaklaşımı ile şunlardır:
-İnsan (Man): Hatalara neden olan insan faktörü
-Makine (Machine): Uygun olmayan veya koruyucusuz ekipman, makine, tezgâh gibi
fiziksel faktörler
-Ortam veya Çevre (Media): Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel
faktörler
-Yönetim (Management): Yönetimsel faktörler
1060)Hangisi iş kazası sonucunda oluşan direkt (görünür) maliyetlerden
değildir?
A) ilk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları
B) Adli masraflar
C) Sigortaya ödenen tazminatlar
D) Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri,
CEVAP B
Direkt (Görünür) Maliyetlere;
** ilk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları,
** Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri,
** işçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar
** Sigortaya ödenen tazminatlar sayılabilir
1061)Hangisi iş kazası sonucunda oluşan dolaylı (görünmez)maliyetlerden
değildir?
A) Proses, makina veya tezgahın kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir
yada yeni makina alımının getirdiği maliyet
B) işletmenin, makinaların, prosesin yada fabrikanın bir bölümünün yada tamamının
kaybedilmesi
C) Sigortaya ödenen tazminatlar
D) işçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı
CEVAP C.
DİĞERLERİNE İLAVETEN
Dolaylı (Görünmez) Maliyetler:
**Adli masraflar (Mahkeme)
** işe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet,
**Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,
**Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı,
**Ürünün yada hammadddelerin zarara uğraması,
**Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı yada dolaysız iş yavaşlatmaları,
**Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında
geçen sürenin getirdiği maliyet
**Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp,
**Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar
**işletmenin imajının zedelenmesinden dolayı oluşabilecek sipariş kayıpları
1062) 1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslar arası Çalışma
istatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında göz önüne
alınması kararlaştırılan istatistik terimlerinde hangisi yoktur?
A) Mesleki kaza
B) Mesleki yaralanma
C)meslek hastalığı
D) İş göremezlik
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
1063)İş günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olaylarında aşağıdaki
hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Ölümlü Olmayan Olaylar Sayısı
B) Meslek hastalığı olayları
C) Ölümlü Olaylar Sayı
D) Toplam Olay Sayısı
CEVAP B. İlave olarak Geçici iş Göremezlik Olayları Sayısıda dikkate alınır
1064)500 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 50 iş kazasının
meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe
gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 20.000’dir. Kaza Sıklık Oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5.12 B) 6.2 C) 51.28 D) 62.01
CEVAP C
(1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul
edilmektedir. )
KSO=( Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı )x 1 000 000
KSO= (50 / (500 x 300 x 7.5) – (20.000 x 7.5) )x 1.000.000
KSO=(50/(1 125 000 -150 000)) x 1.000.000
KSO=51.28
1065)Kaza Ağırlık Oranı hesaplanırken eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş
göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün
sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı
ayrı.....................gün eklenmesi gerekmektedir.
A) 7500 B)10000 C)100000 D)1 000 000
CEVAP A
Ekstra: Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi
durumları dikkate alınmamaktadır.
1066) Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansfnda alınan kararlar
doğrultusunda iş kazası istatistiklerinde kullanılacak oranlardan biri
değildir?
A)Kaza sıklık oranı B)Kaza olabilirlik oranı C) Kaza ağırlık oranı D) Kaza önlenebilirlik
oranı
CEVAP D
Kaza sıklık oranı =(Toplam kaza sayısı /Toplanı insan saat çalışma sayısı
)x 1.000.000
Kaza ağırlık oranı =(Toplam kayıp gün sayısı/Toplam insan saat çalışma
sayısı) x 1.000
Kaza olabilirlik oranı : Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü
olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde
referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde
edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
1067)Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu hesaplamak
için aşağıdaki parametrelerden hangileri gereklidir?
I. Toplam kaza sayısı
II. 1,000.000 katsayısı
III. 225.000katsayısı
IV. Toplam çalışma saati
A)I ve II B)I,II ve IV C)I,III ve IV D) hepsi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP C
tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren :
iş kazası sıklık hızı = Toplam kaza sayısı /Toplam çalışma saati x 225,000
1068)Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde prime tahakkuk edilen gün sayısı
22 500 ve iş kazası sayısı 30 ise tam gün çalışan her 100 kişi için iş kazası
sıklık hızı kaç olmalıdır?
A) 22.5 B) 25 C) 30 D) 37.5
CEVAP D
100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren :
iş kazası sıklık hızı = Toplam kaza sayısı /Toplam çalışma saati x 225,000)
kso=((30/22500X8))X225,000
kso=37.5
1069)Domino teorisine göre iş kazalarının içinde önlenmesi mümkün
olmayan ve kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 88 B)%10 C)%3 D)%2
CEVAD D
Bu teoriye göre; kazaların oluşması
** % 88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarından (tehlikeli hareketlerinden)
**% 10 oranında güvensiz çalışmalarından (tehlikeli durumlardan)
** % 2 oranında talihin etkisinden (kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen nedenlerden)
Kaynaklanmaktadır.
1070)Domino teorisine göre kazaya neden olan olayların dizisindeki
faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kalıtsal ve sosyal çevre
B) Ölüm
C) Kişinin hatası
D) Güvensiz hareket ve koşullar
CEVAP B
DOMİNO TEORİSİ:
1. Kalıtsal ve sosyal çevre
2. Kişinin hatası
3.Güvensiz hareket ve koşullar
4.kaza
5.yaralanma
1071) Domino teorisine göre iş kazaların ana nedenleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Tehlikeli hareket ve durumlar
B)Kişisel özürler
C)Fiziksel yetersizlikler
D)Tabiat olayları
CEVAP A
1072) Bu teori,çalışmak için kullanılan modelleri elinde tutar ve bu
ilişkilerin tanımlanmasın da kazalar veya hastalıklar (salgınlar) ile çevre
faktörleri arasındaki nedensel ilişkinin araştırılmasında da kullanılır.
Anahtar bileşenler yetenek ve durum özellikleridir.Tanımlanan teori
hangisidir?
A) Tek neden teorisi B) Domino teorisi C) Epidemioloji teorisi D) insan faktörleri teorisi
CEVAP C. Epidemioloji teorisi
1073) Bu teori; kişi, makine ve çevre bileşenlerini içeren bir sistem olarak
meydana gelen kazanın içinde bulunduğu bir durumu gösterir. Bir kaza
oluşumunun benzerliği, bu bileşenlerin nasıl birbirini etkilediğiyle
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
tanımlanır. Birbirini etkileme örneklerindeki değişimler artabilir veya kaza
olasılığıyla azalabilir. Tanımlanan teori hangisidir?
A) Tek neden teorisi B) Domino teorisi C) Epidemioloji teorisi D) Sistem teorisi
CEVAP D. Sistem teorisi
1074) İnsan Faktörleri Teorisine göre insan hatasına yol açan unsurlardan
hangisi yanlıştır?
A) aşırı yükleme
B) uygun olmayan tepki
C) yerinde olmayan faaliyetler
D) yönetimin beklentileri
CEVAP D..
1075)Hangisi kaza teorilerinden değildir?
A) Epidemioloji Teorisi
B)Psiko-sosyal teori
C) Sistem Teorisi
D) Kombinasyon Teorisidir
CEVAP B
1076)LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Öldürücü konsantrasyon
B) Öldürücü doz
C )Yarılanma zamanı
D)Zehirlenme süresi
CEVAP B
LC50 ise öldürücü konsantrasyon
1077)(ARALIK 2013 A SINIFI) şağıdakilerden hangisi kazalardan
kaynaklanan görünen maliyetlerden değildir?
A)Tedavi hizmetleri
B)Ödenen tazminatlar
C)Açılan davalar nedeniyle ödenen avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri
D)Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim ve yetişmiş eleman kaybının maliyeti
CEVAP D
1078)(ARALIK 2013B SINIFI) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasında az tehlikeli sınıfta yer alan
bir işyeri ile çok
tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?
A)Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
B)İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
C)Acil durum planında görevlendirilecek kişi sayısı
D)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi
CEVAP B
1079)(ARALIK 2013B SINIFI)
I- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
II- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
III- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmesi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre,
yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş kazası veya meslek hastalığı
sigortasından sağlanan haklar arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
CEVAP D
1080)
(MAYIS 2013 B SINIFI)Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 istatistik yıllığına göre
2012 yılında toplam kaç çalışan iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir?
A) 744 B) 2.209 C) 5.781 D) 74.871
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
2011 sorulmuştu ben 2012 ye uyarladım soruyu.
CEVAP A
(2011 de ise bu oran 1.700)
2012 de meslek hastalığından toplam ölüm sayısı ise sadece 1.
1081)(MAYIS 2013 B SINIFI)İş kazasında hangi durum hayati tehlikeyi
gösterir?
A)Kafa darbesi
B)Böbrek hasarı
C)Kalp zorlanması
D)Ciddi kanama ve soluk kesilmesi
CEVAP D
1082)(ARALIK 2012 A SINIFI)Son on yıllık SGK istatistikleri incelendiğinde
iş kazalarının gerek sayı gerekse ölüme yol açması açısından en çok
görüldüğü sektörler aşağıdaki
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kimya - Tarım - Gıda
B) Maden - İnşaat - Metal
C) Metal - Kimya - Maden
D) Maden - Kimya - Denizcilik
CEVAP B
1083)(ARALIK 2012 B SINIFI)Bir işyerinde iş kazası görülme olasılığını
belirten değer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mortalite hızı
B)Prevelans hızı
C)İş kazası ağırlık hızı
D)İş kazası sıklık hızı
CEVAP D.
Önemli yorum:
Kaza sıklık oranı =(Toplam kaza sayısı /Toplam insan saat çalışma sayısı
)x 1.000.000
Kaza ağırlık oranı =(Toplam kayıp gün sayısı/Toplam insan saat çalışma
sayısı) x 1.000
Formülde görüldüğü üzere
Kaza sıkılık hızı ve kaza ağırlık oranında Toplam insan saat çalışma sayısı
ortak.
Diyelim ki bir iişetmede bir yıl öncesine göre kaza sıklık hızı aynı kalmış
ve kaza ağırlık oranı artmışsa ne değişmiş denirse
Kaza sıklık oranından Toplam insan saat çalışma sayısı değişmediğini
anlarız.o zaman ne artmıştır?
Cevap toplam kayıp gün sayısı.(işe gelmeme,devamsızlık vb)
Bunun gibi yorumları formüle göre yapmanız gerekir
BU KONUDA BİTMİŞTİR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARADA BAKMAYI İHMAL
ETMEYİNİZ.
NOT:iş kazaları ile ilgili 6331,sgk kanunu,risk konuları gibi konularda çözülen sorulara
yer vermemeye çalıştım..
KİMYASAL RİSK FAKTÖRLERİ
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelikdaha evvel işlendi ve sorular çözüldü.şimdi eksik kalan
kısımları çözeceğiz.aynı soruyu bir daha sorarsak eleştirmeyiniz..bundan sonra
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ünite ünite gidip eksikleri tamamlayacağız.%80 civarı tüm konular bitti.
1086)Kurşunla yapılacak çalışmalar için hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, adam başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4
metreden fazla tavan yükseklikleri bu hesaba katılmayacaktır
B) İşyeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin edilecek ve
bu miktarın 0, 15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır
C) Kurşunla çalışan işçiler, her altı ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır
D) Kurşunla çalışacak işçiler, işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri ile genel muayeneleri
yapılacak, kan, kan yapıcı sistem, karaciğer ve böbreğin durumu incelenerek, kurşuna hassas
olanlar ve alkolikler, bu işlere alınmayacaktır
CEVAP C
**Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır
1086)hangisi AB'nin tehlikeli kimyasal sınıflandırmasında yer almaz?
A) Patlayıcı B) Yanıcı C) Kanserojen D) Aşındırıcı
CEVAP B
AB tehlikeli kimyasalları şu şekilde sınıflandırmaktadır;
parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, reaktif, zehirli, aşındırıcı,tahriş edici,
alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevreye zarar veren
kimyasallar.
1087)
Kimyasalların sınıflandırılmasında kimyasalların özelliklerinin ve sebep
olabilecekleri fiziksel ve sağlık zararlarının esas alınmasını, taşıma esnasında
da Birleşmiş Milletlerin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili tavsiye kararına
uyulmasını öngören İLO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 161 B) 170 C) 165 D) 155
CEVAP B.170
1089)
Organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz kalanlarda, rutin olarak
biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak, işçi işe girerken
ve işin devamı süresince en az ............ ayda bir defa hassas tıbbi kontrole tabi
tutulacaktır. Kolinesteraz seviyesi % ..............oranında düşünce işçi, organik
fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek, işi değiştirilecektir.
A)3 ay-%25 B)3 ay-%50 C)12 ay-%25 D)6 ay-%25
CEVAP D. 6 ay-%25
1090)hangisi ILO'nun kimyasal sınıflandırmasında yer almaz?
A) Parlayıcı B) radyoaktif maddeler C) Aşındırıcı D) Tahriş edici
CEVAP B
**ILO, tehlikeli kimyasalları parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici, reaktif, zehirli, aşındırıcı, tahriş
edici, hassasiyet oluşturucu, kanserojen, mutajen ve üremeyi etkileyen kimyasallar olarak
sınıflandırmaktadır.
** Çevreye zarar verenler,sıkıştırılmış gazlar, radyoaktif maddeler, enfeksiyona neden olanlar
ve diğerleri bu sınıflandırma içinde yer almamaktadır.
1091)
Kadmiyum oksit tozu ve dumanının, çevre havasına yayılması önlenecektir.
Kaplama tanklarının kenarlarına, sıvı seviyesine yakın, uygun aspirasyon
sistemi kurulacak, çevre havasında kadmiyum miktarı hangi değeri
geçmeyecektir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) 0,1 mg/m3 B) 0,15 mg/m3 C) 0.2 mg/m3 D) 0.5 mg/m3
CEVAP A. kadmiyum miktarı, 0,1 mg/m3 geçmeyecektir
1092) BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili tavsiye
kararı kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
CEVAP D
BM kimyasalları 9 sınıfa ayırmaktadır.
Patlayıcı maddeler
* Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış basınç altında yoğunlaştırılmış parlayıcı, parlayıcı
olmayan ve zehirli gazlar
*Kolaylıkla parlayabilen sıvılar
* Kolaylıkla parlayabilen katılar
*Oksidan maddeler, organik peroksitler
* Zehirli ve enfeksiyona neden olabilecek maddeler
* Radyoaktif maddeler
* Aşındırıcı maddeler
* Diğer zararlı maddeler
1093)Aşağıdaki kimyasallardan hangisi deride renk değişimine neden olmaz?
A) Gümüş B) Civa C) Asitler D) arsenik
CEVAP C
Gümüş, cıva, arsenik gibi ağır metallerden kaynaklanan kronik zehirlenme, deride renk
değişimi oluşturabilir.
1094)Pestisit ve asit temizleme havuzlarında bulunan ve normal şartlarda sıvı
olan metal aşağıdakilerden hangisidir?
A) benzen B) Civa C) Amonyak D) Arsenik
Cevap B. CIVA
1095)Kimyasalların vücuda giriş yollarından hangisi yanlış verilmiştir?
A)dolaşım B) Sindirim C) Absorbsiyon D) Solunum
CEVAP A.
Kimyasalların sağlık zararları vücuda bilinen üç yoldan girmekle meydana gelir
• Solunum
• Absorbsiyon (deri veya gözlerden absorbe edilerek)
• Sindirim (yiyerek, içerek)
1096)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gaz değildir?
A) Karbon monoksit B) Hidrojen sülfür
C) Metan D) Hidrojen siyanür
CEVAP C
Kimyasal boğucu gazlar:Karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür bu tip
gazlardır
Basit boğucu gazlar:Karbondioksit, metan, etan, propan,hidrojen
1097) Aşağıdakilerden hangisi kandaki hemoglobin ile birleşerek
karboksihemoglobin oluşturur?
A) Hidrojen sülfür B) Karbon monoksit C) Karbondioksit D) Karbon sülfür
CEVAP B.
1098)Karbon monoksit ve karbondioksit gazlarının özellikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Karbon monoksit kandaki hemoglobin hücresinin oksijen taşıma kabiliyetini azaltır.
B)Yanma reaksiyonlarında yeterli oksijen varsa karbon monoksit yerine karbondioksit
oluşur.
C)Karbondioksit havadan ağırbirgazdır.
D)Karbondioksit yanıcı birgazdır.
Karbonun yetersiz oksijenle birlikte yanmasıyla açığa çıkan gaz karbon
monoksittir.Yanma reaksiyonlarında yeterli oksijen varsa karbon monoksit yerine
karbondioksit oluşur.
Karbon monoksit
** çok zehirli bir gazdır. Yetişkin bir insan, yarım saat boyunca, % 1 oranında karbon
monoksit içeren bir odada kapalı kalırsa kısa sürede yaşamını yitirir.
** kandaki hemoglobin hücresinin oksijen taşıma kabiliyetini azaltır.
** Karbon monoksitin % 13 - 75 arasında havayla karışımları patlayıcıdır
Karbondioksit
**Havadan ağır olduğu için, bulunduğu kapalı ortamın tabanında toplanır.
**Karbondioksit miktarının artması oksijeni azaltacağından solunum sayısı ve sıklığı
artar. % 1 - 3 yoğunluğunda orta sürede tehlikesizdir. % 3 - 6 yoğunluğunda baş ağrıları
başlar. % 6 -10 yoğunlukta baş dönmesi, görme bozuklukları ve şuursuzluk başlar. %
10'dan fazla yoğunlukta narkotik etki görülür.
1099) Karbondioksit, karbon monoksit ve metan gazlarının özellikleri için
aşağıda yazılış sırasına göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Patlayıcı - Patlayıcı - Patlayıcı
B) Patlayıcı -Yanıcı - Patlayıcı
C) Yanmaz - Patlayıcı - Patlayıcı
D) Yanmaz - Yanmaz – Patlayıcı
CEVAP C.
1100)Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gazlardandır?
A) hidrojen sülfür B) Amonyak
C) Karbondioksit D) Karbon monoksit
CEVAP B
Tahriş edici gazlar:Amonyak, kükürtdioksit, fosgen, klor, azot oksitleri ve asit buharları
1101)Endüstride bazı sentez İşlerinde, gübre ve bazı boyaların imalatında ve
soğutucu olarak kullanılantahriş edici gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amonyak B) azot oksit C) hidrojen sülfür D) Formaldehit
CEVAP A.
Amonyak, dağlayıcı ve yakıcı bir gaz olup müsaade edilen azami konsantrasyon değeri 25
ppm 'dir.
1102)Aşağıdaki tozlardan insan sağlığı acısından en zararlı olanı hangisidir?
A) Silis tozu B) Demir oksit tozu C)Kömürtozu D)Pamuk tozu
Daha önce verdim ama tekrar olsun
Akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden
hastal ığa genel ol arak pnörnokonyoz denir.
Pnömokonyoz yapan tozları n etki düzeyleri şu şekildedir:
• Ağır hastalık yapanlar: silis tozu, asbest tozu
• Orta derece ağır hastalık yapanlar:kömürtozu,silikattozu
• Minimal dokusal değişik yapanlar emiroksit, baryum
bileşikleri
Pnömokonyoz yapmayan tozların etki düzeyleri şu şekildedir:
• Ağır hastalık yapanlar: inorganik kurşun bileşikleri,
berilyum
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
• Ortaderece ağır hastalıkyapanlar: pamuktozu,kuruottozu
• Minimal değişik yapanlar: çimento tozu, mermer tozu, tütün
tozu, odun tozu
1103)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı bir katı maddedir?
A) karpit B) benzen C) Asetilen D) Flor
Parlayıcı maddeler:
CEVAP A
Katılar: Fosfor pentaklorür, zirkon, magnezyum, betanaftilansin, karpit
• Sıvılar:Aseton, benzen, hegzan, toluen, ksilen, karbon sülfür, etil alkol, benzin
• Gazlar: Asetilen, metan, etan, propan, flor, hidrojen
1104)Sodyum ve kalsiyum karpitin suyla temasından aşağıdaki gazlardan
hangisi çıkar?
A) Karbondioksit/hidrojen
B) oksijen/Hidrojen
C) Asetilen/oksijen
D) Hidrojen/Asetilen
CEVAP D
Sodyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda
renksiz sodyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı
oluşur.Kalsiyum karpit suyla temas ederse, çok parlayıcı olan
asetilen gazı açığa çıkar
1105)a.Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla
meydana gelen kimyasal reaksiyon veya değişim
b. Yanıcı maddenin oksijenle birleşmesi sonucunda dışarıya ısı vermesi
c. Kolay alev alabilen maddelerin hava ile belli orandaki homojen
karışımlarının çok kolay alev alarakhızla yanması
verilen tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Patlama-Yanma- Parlama
B) genleşme - Yanma- Parlama
C) Yanma - Parlama - Patlama
D) Parlama - genleşme – Patlama
CEVAP A
1106)Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa ne denir?
B) Parlama noktasıA) Patlama C) Yanma noktası D) tutuşma sıcaklığı
CEVAP C.yanma noktası
1107)Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden
AB' nin 94/9/EC Direktifi (ATEX 100A) hangi tehlike derecelendirme
sınıflamasında kullanılır?
A)Patlayıcı ortamların
B)Tehlikeli kimyasal maddelerin
C)Yanınıcı maddelerin
D)Kimyasal maddelerin
CEVAP A
1108)NFPA Tehlike İşaretleme Sisteminde kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve
beyaz renkler sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)Sağlık- Yanıcılık- Reaktiflik-Özel notlar
B)Yanıcılık-Özel notlar-Sağlık-Reaktiflik
C)Reaktiflik-Özel notlar- Yanıcılık- Sağlık
D)Özel notlar- Yanıcılık- Reaktifiik- Sağlık
CEVAP A
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde özel notlar şu kodlar ile ifade
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
edilir:
• OX-Oksitleyicimadde
• W-Su ile reaksiyona giren madde
• P-Polimerizasyon
• ACI D-Asit
• ALK-Alkali
• COR-Korozif
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde sağlık şu kodlar ile ifade edilir:
• 4-Öldürücü
• 3-Çok tehlikeli
• 2-Tehlikeli
• 1-Az tehlikeli
• O-Tehlikesiz
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde yanıcıhk şu kodlar ile ifade
edilir:
• 4 * Parlama noktası 22,8 °C'nin altında
• 3 *Parlama noktası 37,8 "C'nin altında
• 2* Parlama noktası 93,3 °C'nin altında
• 1 *Parlama noktası 19,3 °C'nin altında
• O*Yanmaz
NFPA Tehlike Derecelendirme Endeksinde reaktiflik şu kodlar ile ifade
edilir;
• 4-Patlayabilir
• 3-Şok ve ısıda patlayabilir
• 2-Şiddetli kimyasal reaksiyon
• 1 –Isındığında stabil değil
• 0-Stabil
Detalylı bilgi: bakanlığın sayfasında mevcut
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/S...y/itkb/dosyalar/yayinla
r/yayinlar2013/edud_16
1109)Tehlikeli maddelerin eti ketle rindeki "R" sembolü neyin kısaltmasıdır?
A) Güvenlik ibareleri B) Kullanım şartlan
C) Risk ibareleri D) Radyoaktivite
CEVAP C
RİSK:R
SAFETY:S (Güvenlik ibareleri)
1110) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanarak yapılan
etiketlemede tehlike sembolleri hangi renkte olmalıdırlar?
A)Yeşil üzerine beyaz sembol
B)Sarı zemin üzerine siyah sembol
C)Turuncu zemin üzerine siyah sembol
D)Kırmızı üzerine beyaz sembol
CEVAP C
* Etikette bulunması gereken sembol, etiketin en az onda birini kaplamalıdır
*Etiketler bu yönetmeliğe göre Türkçe olacaktır
1111) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre kanserojen,
mutajen ve üreme sistemine toksik maddeler kaç kategoriye ayrılmaktadır?
A) 3 B) 4 C) 7 D) 8
CEVAP A
Yönetmeliğe göre; kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddelerin üçer kategoriye
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ayrılmaktadır.
1112) Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların, özelliklerine ilişkin ayrıntılı
bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli
özelliklerine göre alınacak güvenlik Önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin,
tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına
yönelik gerekli bilgileri içeren belgeye ne denir?
A)Tehlike Bilgi Formu
B)Müstahzar Sertifikası
C)Malzeme Sağlık Bilgi Formu
D)Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
CEVAP D
**Malzeme güvenlikbilgi formlarını hazırlamaya yetkililer:
Akredite olmuş kuruluş taraf ından belgelendirilmiş kişiler
** Malzeme güvenlik bilgi formlarında bilgiler 16 standart başlık altında
verilir
1113) "CAS" kısaltması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası
B)Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası
C)Mutajen maddelerin servis kayıt numarası
D)Kanserojen maddelerin servis kayıt numarası
CEVAP A
EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa envanterini
CAS: kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını
TWA: 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı
ortalamayı
STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması
gereken limildeğeri
TLV = ESD (Eşik Sınır Değer)Günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışma ile çalışanlara
zararlı etki göstermeden çalışılabilecek ortalama kimyasal madde konsantrasyonudur
MAC: Müsaade edilen azami konsantrasyon
1114)Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları hangi gruptadır?
A)A B)B C)C D)D
CEVAP A
Meslek Hastalıkları Listesi:
** A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
** B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,
** C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,
** D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,
** E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,
1115)Akut arsenik zehirlenmesinde yükümlülük süresi ne kadardır?
A)1 ay B)6 ay C)1 yıl D)2 yıl
CEVAP A
Yükümlülük süreleri:
*akut arsenik.....1 ay
* Kronik kurşun zehirlenmesi.............3 yıl
1116) İşyeri havasındaki civa miktarı kaç mg/m3 olmalıdır?
A)0,075 B)0,15 C) 0,5 D) 0,75
CEVAP A
civa seviyesi 0,075mg/m3
kurşun seviyesi 0.15 mg/m3
arsenik seviyesi 0.5 mg/m3
berilyum seviyesi 2 mg/m3
1117)Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtien uyarı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir?
A)Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı
B)Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı
C)Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı
D)Kare şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı
CEVAP A
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için
**Üçgen şeklinde,
**Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı,
**Sarı zemin işaret alanının en az %50' si kadar olacaktır.
1118)Parlayıcı sıvıların depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin
.......... hacminde taşma havuzu bulunmalıdır.
A) 1/5 katı B) 1/4 katı C) 1/2 katı D) 1 katı
CEVAP C
sıvıların toplanması için, tesis hacminin en az 1/2 oranında, sızdırmaz duvarla, geniş
toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir
KİMYASALLARDA TAMAMEN BİTMİŞTİR.DAHA EVVEL YÖNETMELİĞİ
İŞLEMİŞTİK.ŞİMDİ EKSİK KALAN YERLERİ..
İYİ GECELER
KORUNMA POLiTiKALARI ilaveler
1120) ILO verilerine göre gelişmekte olan ülkelerin iş kazası ve meslek
hastalıkları sonucu meydana gelen ekonomik kayıplarının gayrisafi yurtiçi
hâsılalarının yaklaşıkyüzde kaçı olduğu tahmin edilmektedir?
A)4 B)3 C)2 D)1
CEVAP A .%4
1121) Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ne göre
Türkiye'nin 2009 – 2013 döneminde ulaşmayı planlandığı hedeflerden biri
değildir?
A)Yüz bin işçide iş kazası oranının % 20 azaltılması
B)İSGKanunu'nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması
C)Sunulan İSG laboratuar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının % 100 arttırılması
D)Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim ve tanıtım
faaliyetlerinin %20 artırılması
CEVAP C
Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2009 - 2013(beş yıllık) döneminde
ulaşılması planlanan hedefler
**İSG Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması
** Yüz bin işçide iş kazası oranının % 20 azaltılması
**Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin % 500
artırılması
**Sunulan İSG laboratuar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının % 20 artırılması
**Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim ve tanıtım
faaliyetlerinin % 20 artırılması
**Çalışmaların yıllık değerlendirilmesi
1122) Aşağıdakilerden hangisi kaynağında korunma yöntemleri arasında yer
almaz?
A)Bertaraf etme
B)İzole etme
C) İkame etme
D) Makine koruyucuları kullanma
CEVAP B
Tehlike kaynağına yönelik koruma uygulamaları: işyerindeki emniyetsiz
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
durumların ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırması
Ortama yönelik koruma uygulamaları: Ortadan kaldırılamayan tehlike
kaynaklarının, çalışma ortamından ayrılması, izole edilmesi ve emniyetsiz davranışların
Önlenmesi
Kişiye yönelik koruma uygulamaları: işe uygun kişi seçimi, eğitim, denetim ve
gerekli yerlerde uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılma
Kaynağında korunma İçin üretim yöntemlerinde değişikliğe gidilerek tehlike bertaraf
edilebilir, bu mümkün değilse,daha az zararlısı ile ikameedilebilir ya da makine
koruyucuları kullanılabilir.
1123) hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?
A)Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi
B)Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi
C)Makinenin tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması
D)Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma
CEVAP A.
1124) hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda son çare
olarak başvurulacak korunma yöntemidir?
A)Kişisel koruyucu donanım kullanımı
B)Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
C)Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
D)Toplu koruma Önlemlerinin alınması
CEVAP A
1125) Hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir?
A) Yalıtım B) Periyodik sağlık muayeneleri C) İklimlendirme D) Makine koruyucuları
CEVAP B
Toplu koruma uygulamaları
*Tehlikesiz olanla değiştirme
* Yalıtım
* Koruyucu/koruma içine alma
* Yerel/genel havalandırma
*Yerel/genel aydınlatma
*Makine koruyucuları
* İklimlendirme
*İşaretleme/sınırlama
*Uyarı levhaları
Kişiye yönelik koruma uygulamaları
* işe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi
* İşe giriş sağlı k muayenesi
* Periyodik sağlık muayeneleri
*Geri dönüş sağlık muayeneleri
* Rehabilitasyon çalışmaları
* Kişisel koruyucu donanımlar
1126)Hangisi tehlikeli duruma örnek olarak verilebilir?
A) Uygun olmayan emniyet donanımı
B) Emniyetsiz vaziyet alma
C) Kişisel koruyucu kullanmamak
D) Yetersiz kişisel koruyucu
CEVAP D
Tehlikeli Durumlar
* Uygun olmayan koruyucular
* Koruyucusuz çalışma
* Kusurlu alet teçhizat kullanma
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
* Emniyetsiz yapılmış alet ve makine
*Yetersiz, bakımsız bina, makine, alet
* Yetersiz yada fazla aydınlatma
* Yetersiz kişisel koruyucu
* Yetersiz havalandırma
* Emniyetsiz yöntem ve şartlar
Tehlikeli Davranışlar
*Emniyetsiz çalışma
* Gereksiz hızlı çalışma
* Uygun olmayan emniyet donanımı
* Emniyetsiz yükleme, taşıma, istif
* Emniyetsiz vaziyet alma
* Tehlikeli yerlerde çalışma
* Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma
*Kişisel koruyucu kullanmamak
1127) Kaynakta gürültü kontrolü ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kişisel koruyucu kullanmak
B) Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü
C) Titreşim yalıtımı
D) Kaynağın yerinin değiştirilmesi
CEVAP A
Kaynakta gürültü kontrolü
1. Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü
2. İşletme şartlarının değiştirilmesi
3. Daha sessiz olan işlemlerin seçilmesi
4. Kaynağın yerinin değiştirilmesi
5. Susturucu kullanılması
6. Titreşim yalıtımı
7. Titreşimin sönümlenmesi
8. Gürültü kaynağının örtülmesi
Organik Kimyasallar 2'ye ayrılır ; Alifatik ve Aromatik.
• Nitrobenzen alifatik halojendir.
• Sülfirik asit inorganiktir.
• Kimyasalların sınıflandırılmasında fiziksel ve sağlık zararları
ve taşıma esasları 170 İLO sözleşmesi.
• Kimyasalların özellikleri göz önünde bulundurularak
sınıflandırma 177 İLO tavsiye kararı.
• BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması (
UNRTDG ) 9 sınıfa ayrılmıştır.
• Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması ADR.
• Deride renk değişimine sebep olan kimyasallar ağır
metallerdir.
• Karbondioksit = boğucu ve yanmaz.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
• Metan = Boğucu ve patlayıcı
• Karbonmonoksit = Zehirleyici ve patlayıcı
Kaynak işlerinde iSG
YENİ KONU.BANKO 1 SORU VAR.
soru çıkarmya ve konuyu açıklamaya başladım ..
1128) Hangisi elektrik kullanılarak yapılan kaynak çeşidi değildir?
A) Ark Kaynağı B)punta kaynağı C)ultrasonik kaynağı D) Gazaltı kaynağı
CEVAP C
ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAKLAR
* Elektrik Ark Kaynağı
* Punta kaynağı
* Gazaltı kaynağı(MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas)
* Sualtı kaynağı
* Lazer Kaynağı
* TİG kaynağı
* Tozaltı kaynağı
1129) Elektrik Ark Kaynağı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Güçlü bir elektrik akımı devresinde kısa bir boşluk oluştuğunda, bu aralıkta elektrik
arkı oluşur. Bu arkınsıcaklığı 3500 derece– 4000dereceye ulaşır.
B) Metal veya karbon çubuklara “kaynak elektrotu” denir.
C) Elektrik ark kaynağını sadece doğru akımla (Kaynak redresörü) yapmak mümkündür.
D) ark, iki karbon çubuk arasında ya da kaynak yapılacak metal ile bir karbon veya metal
çubuk arasında oluşturulur
CEVAP C
Elektrik ark kaynağını hem doğru akımla (Kaynak redresörü) hem de
alternatif akımla (Kaynak transformatörü)yapmak mümkündür.
1130)Gazaltı kaynağı (MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas) ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Tozaltı kaynağının aksine dikey, yatay, diyagonal her türlü pozisyonda kaynaklama
mümkün olabilir.
B) Koruyucu gaz olarak helyum ve argon gibi soy gazlar ile karbondioksit ve argon gazıda
karışım olarak kullanılabilir.
C) %10'i aşmamak koşuluyla karışımda oksijen bulunmasıda olası olabilir.
D) Kaynak üflecinden kaynak bölgesine asal gaz püskürtülür. Bu gaz bölgenin hava ile
temasını keser ve kaynak bölgesinin oksitlenmesini önler
CEVAP C.
%5'i aşmamak koşuluyla karışımda oksijen bulunmasıda olası olabilir.
MİG: Metal İnert Gaz altı kaynağı (Metal soygaz), MAG: Metal aktif gaz altı
kaynağı, (Argon, Karbondioksit)
1131) Aşağıdaki ifadelerlerden hangisi yanlıştır?
A)Kaynak ışınlarının % 60'ı kızılötesi ışınlardır.
B)Kaynak ışınları iyonlaştırıcı radyasyon yaymaz.
C)Görünen ışınların; ışık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.
D)Kaynak ışınlarının % 10'u görünen ışınlardır.
CEVAP D
Infrared Işınlar (IR): kızılötesi % 60'ı
Görünen Işınlar: % 30
Ultraviyole Işınlar (UV)Morötesi % 10 en tehlikelisi.kansere yol açabilir
1132) Oksijen tüpleri yanıcı gaz tüplerinden ayrı olarak en az kaç metre uzakta
depolanmalıdır?
A)5 B)6 C)10 D)15
CEVAP B
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
**Oksi-asetilen kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılan oksijen tüpleri,
yanıcı gaz tüplerinden ve kolay yanabilen malzemelerden en az 6
metre uzaklıkta depolanmalıdır. Eğer oksijen tüpleri ile yakıcı tüplerin
arasına yangına en az 60 dakika dirençli malzemeden yapılmış bir
bariyer konulursa, bu mesafe en az 1,5 metre olabilir.
1133) Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Asetilen tüplerinde bakır, % 70 bakır alaşımlı malzeme, gümüş ve cıva asla
kullanılmamalıdır
B)Asetilen tüplerinde poroz madde, çözücü madde ve asetilen gazı olmak üzere üç ayrı
madde bulunur.
C)2,5 bar basınçta patlama özelliği olan bir gazdır.
D)Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 2500 °C sıcaklık
vermektedir.
CEVAP D
İlave olarak Asetilenin özellikleri:
* Renksiz, havadan hatif ve zehirli olmayan birgazdır.
*Doğal asetilen kokusuzdur, ticari asetilen ise sarımsak kokusuna benzer bir
kokudadır,
*Çözülmüş bir gazdır. İlk olarak poroz maddeye çözücü madde(aseton)
yedirilir, ardından asetilen gazı çözücü madde içerisinde çözündürülür.
*Oldukça parlayıcı ve yanıcı bir gazdır. Hava ile parlama sınırı % 2,2 ile 85
arasındadır.
* Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 3500 °C
sıcaklık vermektedir.
*2,5 bar basınçta patlama özelliği olan birgazdır. Bu nedenle, asetilenin güvenli
kullanılması için basınç en çok 1,5 bar olmalıdır.
1134) Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?
A) Asetilen B) Bütan C) Hidrojen D)oksijen
CEVAP D
yakıcı gazlar sol vida dişli,yanıcı gazlar sağ vida dişli olur.
SOL VİDA DİŞLİLER (ve Ayırt Etme Rengi)
Asetilen -sarı
Bütan -kırmızı
Klor metil -kırmızı
Propan -kırmızı
Hidrojen -kırmızı
SAĞ VİDA DİŞLİLER:
Amonyak -gri
Asit karbonik -gri
Basınçlı hava -gri
Oksijen -Mavi
Azot -Yeşil
Diğerlerinin renkleri
helyum:kahverengi
argon: açık mavi
1135) Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ısı kaynaklarından uzak
tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en tazla ne kadar
olabilir?ÖNEMLİ
A)20°C B)40°C C)50° C D) 70° C
CEVAP C
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Basınçlı gaz tüplerinin depolanması:
*Tüplerin depolandığı yerler daima havalandırmalıdır.
* Tüp depolan doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
*Gaz tüpleri açık aleve ve yüksek sıcaklıklara 50 °C maruz
bırakılmamalıdır.
*Yanıcı gaz içeren tüpler oksijen ve azot oksit tüpleri ile aynı
ortamda depolanmamalıdır.
*Su veya çözgen buharlarının yoğun olduğu ve korozif
maddelerin bulunduğu yerlerde depolanmamalıdır.
*Boş gaz tüpleri işaretlenmelidir
*Dolu ve boş tüplerin karışmalarını önlemek için ayrı
bölümlerde depolanmaları sağlanmalıdır.
* Özel olarak tasarlanmış taşıyıcılar ile taşınmalıdırlar
*Taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında kapakları kapalı
tutulmalıdır
HATALARI DÜZELTMENİZ BENİ SEVİNDİRİR.TEŞEKKÜRLER.
1136) Kaynak işleminde oluşan ve sağlığa zararlı olan gazlardan hangisi
yoktur?
A) Ksenon B) Karbondioksit C) Fosgen D) Azot oksitler
CEVAP A
Gazlar:
Azot oksitler ( NO, NO2) Asetilen( C2H2)
Karbondioksit ( CO2) Karbonmonoksit (CO )
Fosgen ( COCl2) Fosfin ( PH3)
Hidrojen ( H2) Propan ( C3H8)
Argon ( Ar) Helyum ( He )
Metal Dumanları
Baryum Berilyum Kadmiyum Bakır
Krom Flour Demir Kurşun
Magnezyum Nikel bileşikleri Çinko oksit
Tozlar:Kaynaklı imalatta tozlar, çapı 1 mikrondan büyük olan taneciklerden
oluşmaktadır. Metal oksit dumanları ise çapı 1 mikrondan küçük olan taneciklerden
oluşmaktadır
1137) Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda alınacak
tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı
yağlanmayacaktır.
B) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler
kullanılmadıkları zaman, valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır
C) Gaz tüpleri, çalışma anında yatay duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler
alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır.
D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve
gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
CEVAP C. Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracaktır
1138) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin basınçlı gaz tüplerinin üzerine
silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez?
a) imalatçı firmanın adı
b) imal tarihi
c) Kullanma sıcaklığı
d) En çok doldurma basıncı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP C
YAZILMASI GEREKENLER:
**İmalatçı firmanın adı
** Seri numarası
**Doldurulacak gazın cinsi
**Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi
** En çok doldurma basıncı
**imal tarihi
1139) Basınçlı gaz tüplerinde alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden
hangisi yanlıştır?
A)Asetilenin temas ettiği kısımlar bakırdan ve%70'den fazla bakirli alaşımdan yapılmış
olmalıdır.
B)Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra
kullanılmalıdır.
C)Asetilen tüplerinin içinde absorbsiyon malzemesi bulunur.
D)Asetonda çözül müş asetilen tüplerini n doldurulmasında basınç hiç bir zaman 15
kg/cm'yigeçmeyecektir.
CEVAP A
..Asetilenin temas ettiği bakırdan ve % 70 den fazla bakirli
alaşımdan yapılmış olmayacaktır.ÇOK ÖNEMLİ.eğer farklı
oranda olursa tepkime gerçekleşir
1140) Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilirler?
A) 5 B)6 C) 7,5 D) 8
Bunu daha evvel yönetmelikte anlatmıştım.CEVAP C
1141) TS EN 559 Standardına göre; hortum renkleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Asetilen.........Kırmızı
B) Oksijen.........mavi
C) LPG, doğal gaz, metan.......yeşil
D) Basınçlı hava, azot, argon, karbondioksit......siyah
CEVAP C
LPG, doğal gaz, metan....Portakal rengi
Asetilen tüpü sarı iken hortumu kırmızıdır.
Oksijen tüpü hortumuda mavidir.
Azot tüpü yeşilken hortumu siyahtır. gibi
1142)Tüp boğazının bir yanal yüzünde; tüpü üreten firmanın ticari ünvanı ve
ilk test tarihi ile diğer yanal yüzünde tüpü dolduran ve testini yapan
firmanın ticari ünvanı ve son test tarihinin ........mm derinliğinde kalıcı
olarak yazılmış olup olmadığını kontrol edilmeli ve yazılmamış ise tüpü
teslim alınmaması gerekir. (bakanlığın broşüründen)
A) 0,5 B)5 C)10 D)25
CEVAP A
1143)Basınçlı gaz tüplerinin taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? (bakanlığın
broşüründen)
A) Propan gaz tüplerini dik taşıyın ve yanıcı gaz tüpleriyle zehirli gaz tüplerini beraber
taşınmamalıdır
B) Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayrılmamalıdır.
C) Tüpler için uygun koruyucu vana başlıkları ve kapları kullanılmalıdır
D) Taşımadan önce tüplerin valf koruyucu başlıklarının tam olarak takıldığından emin
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
olunması gerekir.
CEVAP B
Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayırın
1144.Basınçlı gaz tüplerinin taşınması esnasında yapılmaması
gereknelerden hangisi yanlış verilmiştir? (bakanlığın broşüründen)
A) Taşıma yapılan araçta sigara içilmez
B) Tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösterenetiketlerinin bulunmasına dikkat
edilmelidir
C)yükleme bölümünü ile sürücünün arası açık olması ve sürücünün gaz tüplerini
görebilmesi gerekir.
D)Tüpleri hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırılmaması gerekir kaldırmayın
CEVAP C
Yükleme bölümünü sürücünün bulunduğu yerden izole etmeden zehirli gaz tüplerini
(etiketlerde belirtilir)taşımayın
1145)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?
A)Lazer kaynağı B)Plazma ark kaynağı
C)Gamma ışın kaynağı D)Elektrik direnç kaynağı
CEVAP C
1146(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda
çalışmalarda, kapalı alandaki oksijen düzeyinidüşüren durumlardan
değildir?
A)Gemi ambarlarındaki, paketlenmemiş, dökme mallar
B)Su püskürtme işlemleri
C)Kaynak işlemleri
D)Egzoz gazlar
CEVAP B
1147(ARALIK 2013 B SINIFI) I- Kaynak dumanına maruziyet astım ve
pnömoniye (zatürreye) yol açabilmektedir.
II- Kaynak işlerinde kullanılan yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen tüpü
hortumu aynı renkte olmalıdır.
III- Her çeşit koruyucu gaz altında yapılankaynak işleri günde azami yedi
buçuk saat çalışılabilecek işler kapsamında yer almaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) I ve III B) I ve II C) Yalnız I D) I, II ve II
CEVAP A
1148)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlerinde
ortaya çıkabilen risk etmenlerinden değildir?
A)Ozon (O3) B)Azot dioksit (NO2)
C)Alfa (α) parçacıkları D)Mor ötesi (Ultraviyole) ışınım
CEVAP C
1149)(ARALIK 2013 B SINIFI) Bileşenlerden biri sabit kalırken, diğer bir
bileşenin onun üzerinde basınç altında döndüğü tamamen mekanik olan
kaynak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gaz altı kaynağı B)Sürtünme kaynağı )Oksi-asetilen kaynağı D)Elektrik direnç kaynağı
CEVAP B
1150)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)DIN 8541’e göre oksijen ve asetilen
hortumlarının işaretlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Oksijen gaz hortumu mavi işaretlenir.
B)Diğer yanmayan gazlar için hortuma yeşil renk işaretlenir.
C)Yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar hariç) için hortuma kırmızı işaret verilir
D)Tüm yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar dâhil) için hortumun dış kısmına yarısı kırmızı
yarısı turuncu renk işaretlenir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP B
1151)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Asetilen tüplerinde basınç ve sıcaklık için kabul edilen sınırlar 2,5 atmosfer ve
65ºC’dir.
B)Havaya % 1,5 ile % 85 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir.
C)Oksijene % 2,3 ile % 93 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir.
D)Asetilen tüp içinde karbon ve hidrojene ayrıldıktan sonra, tutuşma ve yanma
olmadan,11 misli bir basınç artışıyla infilak eder
CEVAP A
1152)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi otojen kaynak
aparatları ile yapılan çalışmalarda, alınacak olan tedbirlerden değildir?
A)Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri
bulundurulmayacaktır.
B)Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak,tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı
yağlanmayacaktır.
C)Gaz tüpleri, çalışma anında mutlaka yatay bir şekilde olacak ve sıkıca herhangi bir yere
bağlanmış olacaktır.
D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve
gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
CEVAP C
1153)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Asetilen üretim cihazlarında bulunan ve
cihazın güvenliğini sağlayan sulu geri tepme güvenlik tertibatının su seviyesi
ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir?
A)Her kaynak işleminden önce B)On beş günde bir kere C)İki ayda bir kere D)Ayda bir
kere
CEVAP A
1154)(MAYIS 2013 A SINIFI) Bir elektrik kaynak makinesinin boşta
çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 20-30 V B) 45-75 V C) 55-120 V D) 65-100 V
CEVAP D.bu sayı farklı farklı geçiyor nette
1155)(MAYIS 2013 B SINIFI) Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli
maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarımişleriyle ilgili yapılması
gerekenlerden hangisi yanlıştır?
A)Vanalar kapatılıp kilitlenmelidir.
B)Boru ve kanallar en az % 50 oranında boşaltılmalıdır.
C)Çıkan gaz veya buharın dağılıp kaybolması beklenmelidir.
D)Oksijenli kaynak veya kesme işleri yapıldığı hâllerde borular yıkanmalı ve gerektiğinde
kaynar su veya buhar geçirilmelidir.
CEVAP B
1156(MAYIS 2013 B SINIFI)
I- Kap temizlenmeli
II- İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.
III- Patlama riskine karşı uygun göz koruyucu su kullanılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce
dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP D
1157)(MAYIS 2013 B SINIFI) Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A)Oksijen, yanıcı gazlardan en az 2 m uzakta depolanmalıdır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Depo ve kullanım yerlerinde iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
C)Yağ, gres ve ziftli malzemeler ile temas ettikleri zaman infilak ve yangına neden olurlar.
D)Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hâllerde, borular yıkanmalı ve
gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilmelidir.
CEVAP A
KAYNAK KONUSUDA BU KADAR.BENCE BU BİLGİLER YETERLİ..DİĞER
ÇIKMIŞ SORULARI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYINIZ
PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ
YENİ KONU
1158)Çalışma yaşamında stresin kurumsal düzeydeki sonuçlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
B) Hoşnutsuzluk
C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
D)Performans Düşüklüğü
CEVAP B.
Diğerlerine ilave olarak
**Yabancılaşma da var
1159) Bir kurumda sürekli olarak stres altında çalışmak çalışanların
kurumla bütünleşmesini ve iş doyumunu engeller.aşağıdaki kavramlardan
hangisidir?
A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
B) yabancılaşma
C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
D)Performans Düşüklüğü
CEVAP C. Çalışan Devir Hızı (turnover)
1160)hangisi kişisel stres yönetiminde yer almaz?
A)gevşeme B)egzersiz C)katılım D)diyet
CEVAP C
Kişisel stres yönetimi:
*gevşeme
*egzersiz
*diyet
*davranış değişiklikleri
Örgütsel stres yönetimi:
*denetim
*katılım
*çalışma ekiplerine sorumluluk
*esnek çalışma programları
1161)
I. Çalışanın yetenek ve eğitiminden yararlanılamadığı durum
II. Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediği durum
III. Çalışanın birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesinin istendiği durum
Hangisi doğrudur?ÖNEMLİ
A)Rol yetersizliği - Rol çatışması - Rol belirsizliği
B)Rol çatışması - Rol belirsizliği - Rol yetersizliği
C)Rol yetersizliği - Rol belirsizliği - Rol çatışması
D)Rol belirsizliği - Rol çatışması - Rol yetersizliği
CEVAP C
Rol belirsizliği:İşçi işteki rolü hakkında yeterince
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar.İşte amaçlar, beklentiler,
hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler.
Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı
gerilimin arttığı ve sıklaştığı, özgüvenin azaldığı, işgüdüsünün
azaldığıkan basıncının ve Kalp hızının arttığı, depresyonun
sıklaştığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülmüştür.
Rol çatışması:İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da
birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya
çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı
artar. Kalp hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan
kişilerde arttığı gösterilmiştir.
Rol yetersizliği:Örgütün işçinin yeteneklerinden ve
eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar.İş
doyumunu azaltır, gerilimi artırır.
1162) Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan
özelliklerden değildir?
A)Vardiyalı çalışma
B)Monoton iş
C)Değişmez çalışma saatleri
D)Liyakate uygun yükselme olanağı
CEVAP D
İşyeri ortamı ve iş çevresi bakımından:
** Örgütsel kültür ve işlev: İletişim, sorun çözme ve kişisel gelişim olanaklarının
yetersizliği, örgütsel amaçların belirsizliği
**Örgütsel rol: Rol belirsizliği ve çatışması, sorumluluk
**Kariyer gelişimi: Kariyerin durgun, belirsiz ve yetersiz olması, düşük ücret,
güvencesiz iş, işe verilen toplumsal değerin yetersizliği
**Karar serbestisi ve denetim: Katılımın yetersizliği, iş üzerinde denetimin
olmaması
**işyerinde kişiler arası ilişkiler: Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma,
üstlerle ilişkilerdeki kopukluk, sosyal desteğin yetersizliği
**işin içeriği bakımından: iş çevresi ve ekipmanlar: Tesis ve ekipmanların
güvenilirliği, işe uygunluğu ve ulaşılabilirliği, bakını ve onarımı ile ilgili sorunlar
**Görev tanımı: Tek düze, tekrarlayıcı, parçalanmış ve anlamsız iş, iş ve işte gelecek
belirsizliği
** İş yükü ve hızı: Zaman baskısı, iş hızını denetleyememe, aşırı yüklenme
**Çalışma süresi: Vardiyalı çalışma, uzun belirsiz veya kesintisiz çalışma saatleri,
asosyal çalışma süreleri
1163) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde psikososyal etkenlerin
oluşturduğu davranışsal sorunlardan değildir?
A) Fazla ya da az yemek yeme
B) Deri döküntüleri
C) Sigaraya aşırı düşkünlük
D) Uykusuzluk
CEVAP B.
Fizyolojik sorunlar: Kalp atışlarının artması, çarpıntı,
hipertansiyon, nefes darlığı, göğüs ağrısı, boğazda yutkunma
güçlüğü, ateş basması, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı,
migren ve kronik baş ağrıları, rnide ve kaslarda
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
gerginlik,hazımsızlık, kireçlenme, yorgunluk, cinsel
iktidarsızlık, şeker hastalığı, egzama, sedef hastalıkları, saç ve
kıl dökülmesi
Zihinsel ve duygusal sorunlar:Stres ve gerilim fazla enerji
tüketmeye neden olduğu için bir süre sonra birey kendisini
zayıf,güçsüz, her an kötü bir şey olacakmış duygusunuyaşayan,
nedeni belirsiz yoğun bir endişe duyan, uykusuzluk
çeken,sinirli ve çabuk heyecanlanan bir kişi durumunda
hissedebilir. Dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, hafıza
sorunları yaşayabilir ve öğrendiği konuları unuttuğu
endişesine kapılabilir.
• Davranışsal sorunlar; İçe kapanma, uykusuzluk, uyuma
isteği, iştahsızlık, yemede artış, konuşma güçlükleri, bir
maddeye(sigara, alkol vb) aşırı düşkünlük, sakarlık,
1164) Aşağıdakilerden hangisi ani tükenme sendromuna bir örnek olarak
verilebilir?
A)Enerji kaybı
B)Ani kaygılanma
C) Diğerlerine karşı negatif tutum
D) Karoshi
CEVAP D. Karoshi
1165)hangisi stres sonucu bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçiardan
biri değildir?
A) Endişe B)Tükenme C) Depresyon D) Çatışma
CEVAP D
Stresin yol açtığı fizyolojik rahatsızlıkların başında kalp
hastalıkları, yüksek tansiyon, migren, ülser ve kanser
gelmektedir. Stresin sonucunda bireylerde ortaya çıkan
psikolojik sonuçlardan en belirginleri ise endişe, depresyon,
uyku problemleri, psikolojik yorgunluk ve tükenmedir.
1166) Hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde,
gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun,diğerlerine psikolojik
yollardan uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.psikolojik şiddet,
baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına
gelmektedir.tanımda geçen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depresyon B) Stres C) Gerilim D)Mobbing
CEVAP D.mobbing.
1167)(ARALIK 2013 A SINIFI)Psikososyal riskler sağlığı doğrudan
(fiziksel)ya da stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal,akıl sağlığı vb.) olarak
etkileyebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir?
A) Kalp krizi B) Mide hazımsızlığı
C) Eklem ağrıları D) Yorgunluk
CEVAP D
1168)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde
ergonomikve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini
dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki
stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?
A)Fiziksel ve bilimsel
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B)Fiziksel ve zihinsel
C)Zihinsel ve bilişsel
D)Bilişsel ve sezgisel
CEVAP B
1169(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz
olarakadlandırılamaz?
A) Yıldırma B) Pasifize etme
C) Fiziksel şiddet D) İşten uzaklaştırma
CEVAP C
1170)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Psikolojik Tacizin
(Mobbing)Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir
süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve
saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması,yıldırılması ve
benzeri şekillerde ortaya çıkan.............’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve
güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi
açısından çok önemlidir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi
gelebilir?
A)psikolojik tacizin
B)sosyo - politik manzaraların
C)psiko - kozmatik yüzleşmelerin
D)sosyal - kültürel terbiye zedelenmesinin
CEVAP A
1171)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden
riskli işler arasında değildir?
A)Vardiyalı işler B)Parça başı işler
C)Esnek çalışılan işler D)Rotasyonla çalışılan işler
CEVAP D
1172)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal etmenlerin
ölçümünde kullanılabilir?
A) Fizik muayene B) Tükenmişlik ölçeği
C) Performans ölçeği D) Memnuniyet ölçeği
CEVAP C
1173)(MAYIS 2013 B SINIFI)Çalışma hayatında psikososyal sorunlar
konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanlar arasında iletişimi artırır.
B)İşe devamsızlığın sık bir nedenidir.
C)Monoton işlerin yapıldığı işyerlerinde daha sık görülür.
D)Nedenleri arasında işyerinde karar süreçlerine katılmamak da vardır.
CEVAP A
1174)(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk
etmenleri arasında değildir?
A) Çalışma ortamı B) Çalışma süresi C) Cinsiyet D) Ücret
CEVAP C
1175)(21 Ekim 2012 A SINIFI )Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya
çıkmasında psikososyal risk etmenleri rol almamaktadır?
A)Gastrit B)Depresyon C)Karaciğer sirozu D)Koroner kalp yetmezliği
CEVAP C
1176)(21 Ekim 2012 b SINIFI )İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir
başkakişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve
davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet
uyguladıkları sürece ne denir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) Mobbing B) Kavga C) Stres D) Gerilim
CEVAP A
1177)(13 Mayıs 2012 A SINIFI )Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal
yönden etkili organizasyonel etmenler arasında değildir?
A)İşyerinin yönetim şekli
B)A tipi kişilik yapısı
C)İşyerinin ücret politikası
D)İşyerinde vardiya varlığı
CEVAP B
1178)(13 Mayıs 2012 B SINIFI )Ülkemizdeki mevzuatta risk değerlendirmesi
ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi Yer almaz?
A) Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda risk değerlendirmesi asbestin
türü
ve fiziksel özellikleri ile maruziyet derecesi dikkate alınarak yapılmalıdır.
B) Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin değerlendirmesi yapılmalıdır.
C) Psiko-sosyal risk faktörleriyle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
D) Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
CEVAP C
YÖNETMELİKLERE GÖRE EKSİK KALAN YERLER (AYNI SORULARDA
OLABİLİR.KUSURA BAKMAYIN).bu kısımlarda bitince genel soru
paylaşımlarım olacak ve çalışma sona erecek.
İLAVELER
ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
1179)İSGB'ler ve OSGBler çalışma ortamı gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili
kayıtların yer aldığı yıllık değerlendirme raporunu aşağıdakilerden
hangisine göndermekle yükümlü değildirler?
A)işverene
B)İş sağlığı ve güvenliği kuruluna
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
D)Sağlık Bakanlığı'na
CEVAP D
1180) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının gözetimi
kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
A) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
B)İşveren vekilinin
C)İşyeri hekiminin
D)İşverenin
CEVAP C
1181)Çalışma ortamı gözetimi açısından hangisi yanlıştır?
A)Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir.
B)çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenmesi
durumu hakkında bilgi edinilir.
C)Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen bulguların düzenli olarak
kaydedilmesi bilimsel çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır.
D)biyolojik ve psikolojik değerlendirme yapılması ortam ölçümü yapılmasına göre daha
kolay ve ucuzdur.
CEVAP D
1182)kimyasal ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde
yoğundur?
A)TEKSTİL B)DEMİR ÇELİK C)BOYA D)İNŞAAT
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP A
1183)Türkiye’de standart olarak kabul edilen toz ölçer hangi esasa
dayanmaktadır?
A)elektrostatik B)mekanik C)gravimetrik D)optik
CEVAP C . gravimetrik
1184) Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamının gözetimi kapsamında
yapılması gereken ortam ölçümlerinden biri değildir?
A)Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
B )Baca gazı emisyon ölçümü
C)İşyeri havasında toz ölçümü
D)Termal konforşartların ölçümü
CEVAP B
Baca gazı emisyon ölçümü çevre mevzuatı kapsamında yapılması gerenken
bir ölçüm olup ortam ölçümü değildir
HASTALIKLAR
1185)Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) İyonizan radyasyon -Lösemi, akciğer, deri, kemik
B) Ultraviyole ışın -Akciğer
C) Benzen- Lösemi, akciğer
D) Asbest- Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi
CEVAP B
Diğer doğru cevaplara ilaveten.toplu veriyorum
Madde - İlişkili kanser türü
Amino bifenil -Mesane
Arsenik -Akciğer, deri
Benzidin - Mesane
Kadmiyum- Prostat
Katran -Deri, akciğer
Krom- Solunum yolları, sinuslar
Naftil amin -Mesane
Nikel -Akciğer, solunum yolları
Vinil klorür -Karaciğer, anjiyosarkom
Ultraviyole ışın –Deri
1186)Aşağıda verilen iş kolu-kanser türü-etken maddesinden hangisi
yanlıştır?
İş kolu................kanser türü............ etken maddesi
A) Madencilik....Deri, akciğer, lösemi....Arsenik, radon, asbest
B) Metal endüstrisi..... Solunum yolları, akciğer......Arsenik, krom ve nikel bileşikler
C) Tarım, orman, balıkçılık........ Deri, akciğer, dudak ..........Ultraviyole, arsenikli pestisid
D) Ulaştırma, gemi yapımı........ Deri, skrotum ..........Polinükleer aromatik hidrokarbon
CEVAP D
**Petrol endüstrisi.... Deri, skrotum .....Polinükleer aromatik hidrokarbon
** Ulaştırma, gemi yapımı ....Akciğer, mezotelyoma ....Asbest
1187)Darbe gürültülerin üst seviyesi kaç dB’i aşamaz?
A) 140 Db B) 95 C)87 D)85
CEVAP A.140 dB
KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
(KISMEN YÖNETMELİKLERDE İŞLENMİŞTİ)
ÖZET
*çelik halatların emniyet katsayısı: 6
*Bağlantı Zincirlerinin Güvenlik Katsayıları: 5
*Sapan ve Zincirlerin Güvenlik Katsayıları: 4
*İp Halatların Güvenlik Katsayıları: 3
* flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı
* halattta son olarak 2 sarım kalmalı
* kabül edilen en eğır yükün 1,25 katını kaldırmalı
* çelik halat, zincir, kanca: 1 yılda kontrol edilmeli
* operatör 1 kişiden işaret alacak, dur komutunu da herkesten
*takoz konulacaksa takoz tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde
olacak
* 5 ton ve üzeri raylı vinçleride 2 fren bulunacak
*çelik halatların aşınması kopması: halatın 1-3 metresi
kesilecek
* zincilerde: baklalar boyuna uzaması %5 i geçmişse ve
bakladaki aşınma bakla kalınlığının 1/4 ünü geçmişse zincirler
kullanılmaz
1188) Üzerine halat sarılan tamburlarda alınacak güvenlik tedbirlerine
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tamburun flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını
önleyecek şekilde yapılmalıdır.
B)Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
C)Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce
kaldırma halatları,
tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır.
D)Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az tek
sarım halat
kalmalıdır.
CEVAP D
** Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat
fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
**Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
**Kaldırma makineleri ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve
kullanılacak halatın çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılmalı
ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olmalıdır.
**Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı ve yük tutma elemanı en alt
seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım
halat bulunmalıdır.
** kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili
üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi
görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulmalı ve yüklerinin
indirilmesini ayar ve kontrol etmek için bir fren tertibatı bulunmalıdır.
1189)Kaldırma makinelerinde kullanılan tel halatların özelliklerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) Halat uç bağlantıları uygun yapılmalıdır.
B)Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
C)Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
D)Kesinlikle yağlanmamalıdır.
CEVAP D
*Yüklerin keskin kenarlı köşelerinde özel tedbirler
alınmalıdır.
* Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.
*Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
*Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
* Uygun yağ ile belirli periyotlarda yağlanmalıdır.
1190)Halatlarda, halat çapındaki incelme oranına göre halatın değiştirilmesi
gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çapı 10 mm ye kadar olan halatlarda 0.5 mm olursa
B) Çapı 19 mm'ye kadar olan halatlarda 1 mm olursa
C) Çapı 22-28 mm arasında olan halatlarda 1,5 mm olursa
D) Çapı32-38mmarasındaol anıhalatl arda2mm olursa
CEVAP A.diğer 3 şık var sadece
1191) Kaldırma makinelerinde kullanılan zincirlerin avantajlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
A) iyi bir verime sahiptirler.
B)daha küçük boyutlardaki elemanlar üzerinde çalışabilirler.
C) ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
D) Fazla bakıma ihtiyaç duymazlar.
CEVAP C
Avantajları: (şıklara ilaveten)
* Çeşitli ortamlarda (sıcak, tozlu, kirli, rutubetli vb.) iyi bir
calışma kabiliyeti gösterirler.
Dezavantajları:
* ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
*Gürültülü çalışırlar.
*Çalışma hızları sınırlıdır.
• Aşırı yükte veya zayıflama sonucu belirti göstermeden aniden
koparlar.
1192) Yükün iki veya daha fazla vinç ile kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden
hangisi yapılmamalıdır?
A) Vinçlerin bom yüksekliği, halat boyu ve kapasiteleri aynı olmalıdır.
B) En az iki işaretçiden işaret alınmalıdır.
C) Tamburda en az iki sarım halat kalmalıdır
D) Yüklü olarak hareket ettirilmemelidir.
CEVAP B.
Doğrulara ilaveten
**İşlerin, deneyimli eleman nezaretinde yapılmalıdır.
**Tek bir işaretçiden işaret alınmalıdır.
1193) Açık kapların üzerinde köprü ve geçit yapılmayacak, taşıma aracı
geçirilmeyecektir. Ancak o kap için gerekli kaldırma araçları ile bunların bakımı
için gerekli köprü ve merdivenler bulunabilecek ve bunların genişliği
.......................santimetreden dar olmayacaktır.
A)15 B)30 C)45 D)60
CEVAP C.45 cm den dar olmayacak
1195)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yanlıştır?önemli
A) birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, bağlayıcı,
sapancı veya diğer görevlilerin hepsinden işaret alacak ve işaretçiler, operatör tarafından
kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
B) Kaldırma makinalarının operatörleri, özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli
mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri, çalışanlar üzerinden
geçirmeyeceklerdir.
C) Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar,
işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir
şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte tutacaklardır.
D) Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme halinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak
yüksekte bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için
yapılmış platformlar üzerine indirilecektir.
CEVAP A.
(D şıkkı tek başına soruldu)
Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma
makinası operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden
işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde
duracaktır
1196)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri sürekli açık olacak dışarıdan gelecek tehlikelere
karşı opratörün ikazı ile kapatılacaktır.
B) Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli
kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş
halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
C) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün
en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden
veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına
eşit olacaktır.
D) Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların
her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacaktır.
CEVAP A
Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en
geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri
bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.
1197)Kaldırma araçlarından vinçlerle ilgili emniyet tedbilerinden hangisi
yanlıştır?
A) Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı hallerde, vinç
köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette en az 40 santimetre
genişliğinde sağlam yapılı, uygun şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar yapılacaktır.
B) Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar, serbest tutulacak ve bu yollar, çizgilerle açıkça
belirtilecektir.
C) Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit
tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır
D) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak
serbest tutulacak ve buralar en az 150 santimetre eninde olacaktır
CEVAP D..
Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak
serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır
1198)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve
bir mekanik fren bulundurulacaktır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
B) Zincirler özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla
veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde, bunlar
kullanılmayacaklardır
C) Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop
durumuna ve ana şalterleri de kapalı duruma getireceklerdir
D) Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve
vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır
CEVAP C
Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop
durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir
1199)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?ÖNEMLİ
A)Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya civatalarla
tutturulmayacaktır
B) Kaldırma ve bağlama zincirleri, kullanılmadıkları zaman, uygun kancalara asılacak ve
bunların paslanması önlenecek, ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı
korunacaktır.
C) Çelik halatların güvenlik kat sayısı 4 den aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri,
halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır.
D) Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının
gevşemesi gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları,
yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.
CEVAP C Çelik halatların güvenlik katsayısı 6 olacak
1200)Seal özel çelik halatlarda 1 metre boyunca dayanımlarında % kaçlık
kayıp varsa kullanılmayacaktır?
A) % 12 B) %15 C) % 20 D) % 25
CEVAP A
**özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını, aşağıda gösterilen
miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır.
7 telli çelik halatlarda % 12,
 19 telli çelik halatlarda % 20,
 37 telli çelik halatlarda % 25,
 61 telli çelik halatlarda % 25,
 Seal özel çelik halatlarda % 12,
 Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15,
 Nuflese özel çelik halatlarda % 20.
1201)Forklift kullanımına iliskin aşağıdaki özelliklerden hangisi
yanlıştır?1201)
A)Forkliftler, G sınıfı sürücü ve operatör belgesi olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
B)Forkliftte operatör harici personel bulunmamalıdır.
C)Forkliftler, altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir
D)Forkliftler, kapasitesi dışında kullanılmamalıdır.
Cevap C.yeni yönetmeliğe göre 1 yıl oldu( eskiden 3 aydı)
1202)Kaldırma makinesi operatörü, aşağıdaki işaretlerden hangisini her
kim tarafından verilirse verilsin yerine getirmelidir?
A) indir B) Dur C) Kaldır D) Yürüt
CEVAP B
1203)Vinçlerde taşıma kabininin düşme riski , alınan güvenlik önlemleri ne
rağmen önlenemiyorsa,aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun
olur?
A)Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı kullanılmalıdır.
B)Gözetim altında çalışılmalıdır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C)Tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenmelidir.
D)Kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenmelidir.
CEVAP A
1204)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik
kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen
yükün
en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması
zorunludur.
C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince
yapılacaktır.
CEVAP C.
A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme
ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir
şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke
dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda
bir
Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
kısmında bazı sorular verildiğinden burada paylaşılmayanları ekliyorum
1205)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik
kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen
yükün
en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması
zorunludur.
C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince
yapılacaktır.
CEVAP C.
A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece,
kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25
katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda
tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli
yük frenleri bulunur.
Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x
1.25 ‘tir. Yılda bir
Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
1206)(MAYIS 2013 A sınıfı)Bir seal özel çelik halatının kullanılamaması için
1 m boyunca dayanımını yüzde kaç oranında kaybetmiş olması
gerekmektedir?
A) % 9 B) % 10 C) % 11 D) % 12
CEVAP D. Tam isabet olmuş
1207) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve
raylar en az kaç cm eninde olmalıdır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A 55 B) 65 C) 75 D) 85
CEVAP C. Tam isabet olmuşJ
Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak
serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır
1208) (MAYIS 2013 A sınıfı) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı
vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)1 elektrikli fren
B)2 mekanik fren
C)1 mekanik fren
D)1 elektrikli fren ve 1 mekanik fren
CEVAP D
1209)(MAYIS 2013 A sınıfı) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik
katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükünen az kaç katına
eşit olmalıdır?
A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2,5
CEVAP A
Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma
gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3
katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden
veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli
yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.
1210)(MAYIS 2013 B sınıfı)
I- Zincirlerde düğüm ve büküm olmayacaktır.
II- Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya
cıvatalarla tutturulmayacaktır.
III- Sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun
yastıklarla beslenecektir.
Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde dikkat edilmesi gereken
hususlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP D
1211)(MAYIS 2013 B sınıfı)Bir nuflese özel çelik halatın kullanılmaması için
1 m boyunca dayanımını en az yüzde kaç oranında kaybetmiş olması
gerekmektedir?
A) % 15 B) % 20 C) % 25 D) % 30
CEVAP B
1212)(MAYIS 2013 B sınıfı)10 ton yük kaldıran raylı vinçlerde toplam kaç
fren bulundurulmalıdır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
CEVAP C
1213)(2012 A SINIFI) Kaldırma makinelerinin çelik halat üzerindeki
kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az
kaç tam devir yapacak boyda halat sarılı olmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
CEVAP B. 2 sarım
1214)(2012 B SINIFI)kaldırma ve bağlama zincirlerin boyu ne kadar
uzadığında değiştirilmelidir?
A) % 2 B) % 3 C) % 5 D) % 5’den fazla
CEVAP D
1215) (2012 B SINIFI) kaldırma işlerinde kullanılan ip halatların güvenlik
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
kat sayısı en az ne olmalıdır?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8
CEVAP A
BU KONUDA BİTMİŞTİR.BİR KISMI İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık
ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiNDE GEÇTİĞİNDEN BURADA KALANINI
VERDİM. BİR SORU KESİN GELMEKTEDİR.VERİLEN AÇIKLAMALARLA
ASLA SORU KAÇIRMAZSINIZ..
MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU
1216) Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Motorlu arabaların operatör platformlarının üstleri ve kenarları, demir veya çelikten
yapılmış sağlam boru korkuluklarla korunacaktır.
B) Parlayıcı sıvıların veya gazların yüklü bulunduğu vagonlar, boşaltma veya doldurma
rampalarında bulunduklarında, bunlar ve bağlantı boruları topraklanacaktır.
C) Motorlu araçlarda kısa devreden dolayı yangın çıkacak olursa alternatörün kablosu
çıkartılacaktır
D) Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları, operatörler
tarafından önlenecektir
CEVAP C
Motorlu araçlarda kısa devreden dolayı yangın çıkacak olursa Bataryanın kutup başı
bağlantısı çıkartılacaktır
1217) Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A)diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır.
B) işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olcaktır.
C) aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.
D)En az 85 dB gürültü sağlayacaktır
CEVAP D
1218)Loder ve forklift operatörlerinin sahip olması gereken sürücü ehliyeti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) B sınıfı B) G sınıfı C) F sınıfı D) A sınıf
CEVAP B
1219) ”Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin
devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için” alınması gerekli
aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru değildir?
A)Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler
için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak
B) Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 50'yi cm geçmemelidir
C)Forklift devrilmeyecek yapıda olacak
D)Sürücü için kabin olacaktır.
CEVAP B
Forklift ile çalışırken :
* İş makinesinde operatör harici personel bulunmamalıdır.
*Operatör mutlaka periyodik aralıklarla dinlenmeli, bu esnada makine
kontrol edilmelidir.
*Gece çalışmalarında gerekli aydınlatma sistemi bulunması gerekir,
*iş makinesi ikaz lambası yandığı zaman iş makinesi stop ettirilmelidir
* Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 30'yi cm geçmemelidir.
*Meyilli alanlarda yükleme yapılmamalıdır.
* Akülü forklifllerin akü bakımı günlük olarakyapılrnalıdır.
1220) Bir iş makinesi park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken
hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)Kepçe ve bağlantı yere indirilmelidir.
B)Geri vitese alınmalıdır.
C)Motor kapatılmalıdır.
D)Parkfreni çekilmelidir.
CEVAP B.Diğer şıklara ilaveten
iş makineleri park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
*Vites boşa alınmalıdır,
*Anahtar alınmalıdır.
*Düz yerde park edilmelidir.
*Eğimli sahada dikey açıda park edilmelidir
* Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda tekerlekler
bloke edilmelidir.
1221)(2012 A SINIFI) Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş
güvenliği yönünden yapılması yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şantiye hız sınırına uyulmalıdır.
B)Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır.
C)Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel
olmalıdır.
D)Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine
dikkat
etmelidir.
Cevap B
BU KONUDA BİTMİŞTİR.BU KONUDAN SORU GELECEĞİNİ
SANMIYORUM.HELE DE 80 SORUYA İNDİ..GELSEDE OLANI BU.DİĞER
HUSUSLARI MANTIKTAN ÇIKARTIRSINIZ.
TAM GAZ DEVAM ..
EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU
1222)Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış
verilmiştir??
A) Elektrik el aletleri kendi özel gayeleri için, doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde,
aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılacaktır
B) Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el
aletleri, uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer
temizlik araçlarının sapları, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olacaktır.
C) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen
bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin
üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre
kesicileri (enterüptör) bulunacaktır.
D) Elektrikli matkap, testere ve taşlarına çarkları gibi döner aletleri kullananlareldiven
giymelidir
CEVAP D
Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar, eldiven,
kravat, kolye gibi aksesuarlar takmamalı ve bol elbiseler giymemelidir.
1223) Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış
verilmiştir??
A)İnşaat şantiyelerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve
sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen elde edilen gerilim ile
çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, tek yalıtkanlı olacaktır.
B) Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir elektrikli el
aleti bağlanacaktır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
C) Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde,
elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır.
D) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek,
topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk
olanlar kullandırılmayacaktır.
CEVAP A
İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan
elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları
birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı
transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel
olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
1224)El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit
olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada
bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az
....................... santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.
A)1 B)2 C)3 D)5
CEVAP 2 cm
1225)Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış
verilmiştir??
A) El aletlerinin su verme veya bilenmesi ile bakım ve onarım işleri, kalifiye işçiler
tarafından yapılacak ve bunların sivri veya keskin uçları, kullanılmadıkları zaman uygun
şekilde korunacaktır
B) Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri
aletler kullanılacaktır
C) Normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak
uzatılmayacak ve anahtarlar, çekiç olarak kullanılmayacaktır
D) Penseler, tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel, yay veya benzeri teller kesilirken,
telin kesilen uçlarından biri uygun şekilde tespit edilecektir
CEVAP B
Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar
kullanılacak, pense ve benzeri aletler kullanılmayacaktır.
1226)Eğelerle çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalıdır.
B)Eğeler sapsız kullanılmamalıdır.
C)Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir.
D)Eski eğelerden keski veya kalem gibi aletler yapılmamalıdır.
CEVAP C
*Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye
bağlanmalıdır.
* Eğe talaşları üflenerek değil, fırça ile temizlenmelidir.
*Eğe mengenede bağlı olan işin üzerinde bırakılmamalıdır,
* metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir
tutacakları olmalı ve bunlar sapsız olarak kullanılmamalıdır.
* Eğe ve törpüler; sandık açma, çivi sökme veya sert bir cisme
vurma işlerinde kullanılmamalıdır.
*Eski eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler
yapılmamalıdır.
BU KONUDA BİTMİŞTİR...EL ALETLERİNİN KULLANIMINI İÇEREN
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
SORULARDIR..BUNLAR KAFİ.BURADAN SORU GELECEĞİNİ
DÜŞÜNMÜYORUM
Arkadaşlar merhaba,
Kalitatif , kantitatif,nitel,nicel,sayılabilir,sayılamaz çok karıştırılıyor.
bunu ben şöyle çözdüm.
kalitatif=kaliteli
nitel=nitelikli
kaliteli şeyler niteliklidir. ve asla sayılamaz
kalitatif=nitel=sayılamaz
kantitatif=nicel=sayılabilir
BAKIM - ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU
1227) hangisi bakım ve onarım islerinin hedefleri arasında ver
almamaktadır?
A)Sistemin ömrünü uzatmak
B)Arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önlemek
C)Sistemin arızasız ve problemsiz çalışmasını sağlamak
D)Kazalardan sonra gerekli tedbirleri almak
CEVAP D
Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgâh ve tesislerin daha
uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışması;
beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya
çıkmaması; istenmeyen olaylar, kazalar,
yaralanmalar,malzeme hasarları ve zaman kayıplarının
oluşmaması için yapıları planlı ve düzenli çalışmalardır.
1228)Titreşim analizi, yağ analizi, sıcaklık analizi gibi yöntemleri kullanarak
makine ve ekipmanlardaki arızaları sorun yaratacak hale gelmeden önce
tespit ederek muhtemel arızaları önlemeyi hedefleyen bakım yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Periyodik bakım
B) Kestirimci bakım
C) Acil bakım
D)Önleyici bakım
CEVAP B.
Periyodik bakım(koruyucu bakım): Bu bakım yönteminde,
Önceden belirlenen bir zaman periyodunda makine parçalarının bakım
ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makine üzerindeki bütün
donanımlar gözden geçirilmekte ve tespitedilen arızalar giderilmektedir.
Proaklif bakım (önleyici bakım): amaç,makinelerin arızalarını
ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir.
Burada tasarımda,yağlama sistemlerinde ve işletme şartlarında yapılacak
değişiklikler
ile arıza sebepleri ortadan kaldırılır.
Kestirimci bakım (uyarıcı bakım): Avantajları şunlardır:
* Bakım süreleri azalır.
*Zamanla oluşan küçük arızaların büyüyerek daha büyük sorunlar
oluşturmasının önüne geçilir.
*Makinelerde oluşabilecek önemli arızalar en alt seviyeye iner.
*iyi durumdaki makineler gereksizyere durdurulmamış ve zaman kaybı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
yaşanmamış olur
* Üretim kaybı oldukça azalır
1229) Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün
merdivenlerin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
B)basamakların genişlikleri en az 13 santimetre olacaktır.
C)eğimleri 45 dereceyi geçmeyecek
D)uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar olmayacaktır.
CEVAP C
eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek
1230)hangisi bakım ve onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek
eğitimlerden biri değildir?
A) İşyerinde bulunan makineler ve bunların tehlikeleri
B) Bakım işlerinde uyulacak kurallar ve çalışma izni
C) Kaza istatistikleri
D) Kullanılması gereken kişisel koruyucular
CEVAP C
Doğru şıklara ilaveten;
*Makinelerin korunma ilkeleri,
*Elektrik ve mekanik güvenlik,
* Bakım ve onarım sırasında takip edilecek yöntemler
1231)hangisi bakım ve onarım işlerindeki kazaların nedenlerinden
değildir?1231)
A) Çalışma ortamının uygun aydınlatılmaması
B) İşe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmaması
C) Çalışmaların aceleye getirilmeden ve planlı yapılması
D) İşin bitiminde daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin yerleştirilmemesi
CEVAP C
Doğru şıklara ilaveten
* Bakım ve onarımın acele ettirilmesi
* Bakım ve onarımın planlı yapılmaması
*Gerekti yerlerden izin alınmaması
*İzin veren makamların gerekli tedbirleri almaması
*Uzman kişilerin veya ekiplerin bulunmaması veya ekiplerin
yetersiz olması
*Çalışma esnasında uygun tedbirlerin alınmaması
*Çalışma esnasında tesiste meydana getirilen değişikliklerin operatöre izah edilmemesi
*Malzemelerin uygun kullanılmaması
1232)Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım
yapılacaktır
B) Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile
kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır
C) Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan içine
girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop valfları ile diğer bütün
vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
D) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi- asetilen kaynağı yapılmayacaktır.
CEVAP A
Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili
kısımlarında onarım yapılmayacaktır.
Doğru şıklara ek olarak
* Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi
gözetleyecek ve gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi
kazan kapakları başında bekletilecektir
1233)Verilenlerden hangisi bakım ve onarım işleri için yanlıştır?
A) Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde bulunacak, bakımlı olacak ve
hareket esnasında yağlanacaktır
B) Fırın ve ocaklarda çalışan işçilere işin özelliğine uygun kişisel korunma araçları
verilecek ve bakım ve onarım gibi nedenlerle fırın ve ocakların içine girilmeden önce,
sıcaklığı 50o C aşağıya düşürülecektir.
C) Koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin
bitiminde derhal yerine takılacaktır.
D) İşyerlerindeki bakım odaları günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır.
CEVAP A
Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde bulunacak,
bakımlı olacak ve hareket esnasında yağlanmayacaktır.
1234)Aşağıdakilerden hangisi bakım ve onarım işlerindeki elektrik çarpması
kazalarının nedenlerinden değildir?
A)Ortamın çok iletken olması
B)Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli olması
C)Sistemin enerjisinin kesilmemiş olması
D) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmaması
CEVAP B
Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli olmaması
1235)Rutubetli ve iletken ortamlarda bakım ve onarım çalışmaları
yapılırken kullanılan aydınlatma cihazları hangi gerilimde olmalıdır?
A)120volt B) 50 volt C)32volt D)24volt
CEVAP D.24 volt olmalı
1236) Bakım ve onarım işlerine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi
uygun bir davranış değildir?
A)Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin
vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup
konulmadığını kontrol edecektir.
B)Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması
gerekiyorsa, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan
izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.
C)Basınçlı kazanlar ve kaplarbasınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır.
D)Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.
CEVAP C. Basınçlıyken asla onarım yapılmaz
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
1237)Verilenlerden hangisi bakım ve onarım işleri için yanlıştır?
A) Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak
bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, sıfırlanmış
olması hali devam edecektir.
B) Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makina ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek
ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık
oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.
C) Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi tamir ve bakımı veya çalışma yerinin
değiştirilmesi sırasında, makinalar şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir
D) Gerilim altındaki kısımların bakım ve kontroluna yarayan uygun geçitler yapılacak ve
bunlar yol olarak kullanılmayacaktır.
CEVAP A
Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında,
bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı
bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların,
topraklanmış olması hali devam edecektir.
1238)Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden hangisi
yanlıştır?
A) Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde tecrübeli ve usta
işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya
birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.
B) Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak
bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi
uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo ağızlarında bir
gözlemci bulundurulacaktır
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve
onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla
tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.
D) İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat
kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır. Buhar veya akarsu verildikten
sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun şekilde temizlenecek ve depo, en az 12 saat
hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.
CEVAP D.en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.
1239)Daha önce benzin ve fuel oil gibi maddelerin depolanmış oluğu kap,
aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile kaynak veya kesme yapılmalıdır?ÖNEMLİ
A)Su ile yıkandıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır.
B)Kap boşaltıldıktan sonra kaynak İşlemi yapılmalıdır,
C)Boşaltılıp buharla temizlendikten sonra içerisine asal gaz doldurularak kaynak
İşlemiyapılmalıdır.
D)Doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde iki saat bekletildikten sonra kaynak İşlemi
yapılmalıdır.
CEVAP C
Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara,
üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce,
bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol
edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar
veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri
yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir
1240)(ARALIK 2013 A SINIFI)İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
B) İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce yapılabilir.
C) İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
D) Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük veya
haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur
CEVAP D
1241) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım
veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
CEVAP B
1242)(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının
bakımıyla ilgili
Olarak yanlıştır?
A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri
yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır.
CEVAP A
1243)(ARALIK 2013 B SINIFI Tesisat ve ekipmanların periyodik kontrolleri ile
ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Paratonerlerin periyodik kontrolü elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.
B)Transformatörlerin periyodik kontrolü elektrik mühendisleri tarafından yılda bir yapılır.
C)Motopompların periyodik kontrolü makine mühendisleri tarafından yılda bir yapılır.
D)Havalandırma tesisatının periyodik kontrolü malzeme mühendisleri tarafından 7 yılda bir
yapılır
CEVAP D
1244)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik
tedbirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği
hâllerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin
alındıktan sonra kaldırılacaktır.
B) Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan
kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.
C) İş yerlerinde bakım ve onarım işleri, ilgili yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan kesinlikle
yapılmayacaktır.
D) Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
1244 SORU İPTAL OLMUŞ ZATEN HEPSİ DOĞRU
BU ARADA ÖZELLİKLE ÇIKMIŞ SORULARDA HATALAR OLABİLİR.
1245)AĞUSTOS 2013 A SINIFI) bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde
kullanılan merdivenler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 50 santimetre
olabilir.
B)Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin eğimleri 55 derece
olabilir.
C)Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
D)Basamakları noksan, yerinden oynamış yahut çatlak veya kırık olmayacaktır
CEVAP A
*Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler
kullanılmayacaktır.
* basamakların genişlikleri en az 13 santimetre olacaktır.
* eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek
* uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55
santimetreden dar olmayacaktır.
DAHA ÖNCE SORMUŞTUM.yine isabet olmuş.
1246)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından
aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce,operatörleri tarafından kontrollere tabi
tutulmaları sağlanır.
B) İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri,ilgili ulusal ve uluslararası
standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin
gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
C) Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi biriş ekipmanı daha ayrıntılı
muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
D) İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili
standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından
yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
CEVAP C
1247)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik,
ayar,kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmaktadır?
A) Tadilat B) Onarım C) Bakım D) Kontrol
CEVAP C.bakım
1248)(MAYIS 2013 A SINIFI)Dışarıdan temizlenemeyen bir deponun suyla
temizliği yapıldıktan sonra depo en az kaç saat havalandırılmalıdır?
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5
CEVAP C.2 saat
1249) (MAYIS 2013 A SINIFI)
I- Gerilimin kesilmesi
II- Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
III- Gerilimin, tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
IV- Çalışılacak yerde gerilim olmadığının kontrolü
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
V- Topraklama
VI- Kısa devre etme
Yukarıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakımonarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından
alınması gereken önlemlerdendir?
A) I, II ve V B) I, II, IV, V ve VI C) I, II, III, IV ve V D) I, II, III, IV, V ve VI
CEVAP B
1250)(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
II- Uzun yüksek gerilim kabloları
III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri
Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadan önce, enerji depolayan tüm cihaz
ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri enerji
depolar?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II
CEVAP B
1251) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım
tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların
hayatının korunması
açısından alınması gereken önlemlerden değildir?
A)Gerilimin kesilmesi
B)Kısa devre etme ve topraklama
C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
CEVAP D
HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDIRME
YENİ KONU
1252) Hangisi ortam hava kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Basınç B) Nem C) Isı D) Termal radyasyon
CEVAP A
doğru şıklara ek olarak
• Hava akım hızı
• Havada bulunan kirletici unsurlar
1253)Havalandırma ve iklimlendirme ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa
havalandırılacaktır.
B) Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası nemli; taban, duvar ve
tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yapılması önlenecek,
gerektiğinde bu çalışmalar, genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılacaktır
C) civa ile çalışmaların yapıldığı yerlerde genel havalandırma yeterli olacaktır.
D)Manganez ve krom ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun
aspirasyon sistemi kurulacak ve çalışmalar kapalı sistemde olacaktır
CEVAP C
A ŞIKKI ÖNEMLİ
Genel havalandırma ile yetinilmeyerek civa ile çalışmaların yapıldığı
seviyeden veya yeteri kadar aşağıdan etkili aspirasyon sistemi kurulacak,
çalışma masalarının üzerine, aspirasyon davlumbazları yerleştirilecektir
1254)Havadaki nem oranı aşağıdakilerden hangisi İle ölçülür?
A) Barometre B) Termometre C) Anemometre D) Psikrometre
CEVAP D
1255)Metabolik ısı, insan metabolizmasının çeşitli aktivite durumunda
ürettiği ısı enerjisi değeridir. Bu değer hareketsiz insan için kaç W/m2'dir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) 20 B) 50 C) 60 D) 80
CEVAP B. 50 W/m2
1256)Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya
ihtiyacı vardır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 50
CEVAP C 30 metreküp
1257)İşyerler inde hava akımınIn kaç m/ s ' yi aşması durumunda rahatsız
edici esintiler meydana gelmektedir?
A) 0,1 B) 0,5 C) 1.5 D) 2
CEVAP B.0.5 m/s
1258)Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C)3,5 D) 4
CEVAP B.3 metre
Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 m3
1259)Koğuşlarda tavan yüksekliği ...... santimetreden aşağı olmayacak ve
adam başına düşen hava hacmi,en az ..... metreküp olarak hesap edilecektir.
A) 280-10 B)280-12 C)300-10 D) 300-12
CEVAP B
tavan yüksekliği 280 cm
hava hacmi en az 12 metreküp
örnek çıkmış sorular
1260)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir.
II- Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilememelidir.
III- Ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmamalıdır.
IV- Çalışanları rahatsız etmemelidir.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
İlişkin Yönetmelik’e göre pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı
yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangilerine sahip olmalıdır?
A) Yalnız II B ) I ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
CEVAP C
1261) (ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Lokal havalandırma sistemi kullanılabilir.
II- Genel havalandırma sistemi kullanılabilir.
III- Mekanik ve kimyasal ajanlarla dışarıya atılabilir.
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin,
halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan,
kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
CEVAP B
1262)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin mekanik
havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli
ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Mekanik havalandırma sistemi iptal edilerek genel havalandırma sistemi devreye alınır.
B)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımları için yetkili bir kişiye gerek yoktur.
C)Yalnızca doğal havalandırma sistemi tercih edilmelidir.
D)Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
CEVAP D
1263)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre mekanik ve genel havalandırma
sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri
yetkili kişilere ne sıklıkta yaptırılır?
A) Aylık olarak B) Yıllık olarak C) 5 yıllık olarak D) 10 yıllık olarak
CEVAP B
1264)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin
havalandırması ile ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi
yanlış olacaktır?
A) Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
B) Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları
işin dikkate alınması
C) Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena
kokular ortam dışına atılması
D) Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere
yaptırılması
CEVAP C
1265)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e
göre kapalı işyerlerinin havalandırılması açısından dikkat edilmesi gereken
koşullardan birisi değildir?
A)Her zaman mekanik havalandırma yerine doğal havalandırma tercih edilerek ani ve yüksek
sıcaklık farkı oluşturulmaz.
B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları
iş dikkate alınır.
C)Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın
bulunmasısağlanır.
D)Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre
kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır
CEVAP A
BU KONUYU ÖZETLEYELİM HER SENE GELMİŞ
NEREDEYSE
Yönetmelikten alıntı
Kapalı işyerlerinin havalandırılması
** Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın
bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan
sayısı ve çalışanlarınyaptıkları iş dikkate alınır.
** Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek
atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş
edici gaz ile toz, buğu,duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve
nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri)
havalandırma sistemi kurulur.
** Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır
durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir.
Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun
filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır.
** Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız
etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz
etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması
sağlanır.
1266)(MAYIS 2013 B SINIFI)Yeraltı maden ocakları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grizu ölçmelerinde eser miktarda bile olsa metan saptanan ocaklar, grizulu ocak kabul
edilir.
B) Havalandırma esas itibarıyla yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C) Eğimi hiç bir kısımda % 10’u geçmeyen, kesitinin herhangi bir noktasında grizu
toplanmasına olanak bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan
galeriler, havalandırma bakımından düz sayılır.
D) Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda,
metan oranı % 1,5’i, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçemez.
CEVAP B.aşağıdan yukarı.
Bakın diğer şıklar doğru .dolaysıyla madenle ilgili hap
bilgiler..adamların bilmemizi istediği şeyler.sadece yanlış
cevaba odaklanmayın..diğer şıkları ezberleyin.
ÖNEMLİ BİLGİLER
**Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal
veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle, halk
sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan
dışarı atılmasını sağlar.
**maden yönetmeliğinden
Kapalı işyerlerinin havalandırılması
- Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları
işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması
sağlanır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin
her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Havalandırma
sisteminin çalışmaması durumunda arızayı bildiren uyarı
sistemi bulunur.
- Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları
rahatsız etmeyecek şekilde olur. Çalışma ortamı havasını
kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve
pislikler derhal dışarı atılır.
BU KONUDA BİTMİŞTİR.%95 BİTTİ..(GENEL SORULAR HARİÇ.)GERİ
KALAN BUGÜN BİTER..YARIN EZBERE BAŞLANABİLİR.
UZAMASININ SEBEBİ GERÇEKTEN VAKİT ALAN İŞ OLMASI VE BENİM
GÜNDELİK HAYATLA İLGİLİ YAPMAM GEREKENLER.BUNDAN DOLAYI
ÖZÜR DİLERİM...BUGÜN TAMAMIYLA BİTER.BİR ŞEY KALMADI..
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
eklemeler yapılacaktır
1267) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlara ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A) Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut
iskele bulunmayan ve 3 metreden yüksek olan yerlerde güvenlikağı yerleştirilmeden işçi
çalıştırılmamalıdır
B) çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 80 cm
yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır.
C) Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya
da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmamalıdır.
D) Yük taşıyan iskelelerde alet ve mal zemenin düşerek kazaya sebep ol masını önlemek
için döşeme dış kısmına 15santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır, iskele
üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60
santimetreden dar ve korkuiuksuz yapılmamalıdır.
CEVAP B
çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1
metre yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır.
1268)İskeleler ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa
iskele çalışanları koşumlar ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır
B) iskele üzerinde emniyet kemeri kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır
C) Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmaiıdır. Bu
koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır
D) Hızı saatte 80-100 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması
halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj,bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.
CEVAP D.40 - 50 km rüzgarlı havada çalışma yapılmaz
1268)hangisi platformlarda alınması gereken güvenlik önlemlerinden
değildir?
A)Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
B)Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici
eteklikler olacaktır.
C)Platformlar düşmeyi önlemek için mümkün olduğunca dar olacaktır.
D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
CEVAP C
Platformlarda alınması gereken güvenlik önlemleri :
*üzerinde bulunabilecek azami yüke dayanacak şekilde yapılacaktır,
* çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
* çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır.
* altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
* kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini
önleyici eteklikler olacaktır.
* Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı
kullanılabilecektir.
*Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.
1269)hangisi tam vücut kemer sistemleri ile ilgili özellikleri kapsayan
standarttır?
A) TS EN 245 B) TS EN 352 C)TS EN 361 D)TS EN 471
CEVAP C..TS EN 361 Standardı
1270) yüksekliği tabandan itibaren kaç metreden daha fazla olan ve düşme
veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine,
oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve
kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri
verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
kullanacaklardır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4
CEVAP B. 3 metre
1271)işyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin
çatıları, ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu
çatılar, en az ......................... santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.
A) 350 B)300 C)250 D)200
CEVAP A.350 cm
1272)Yüksekte yapılan geçici işlerle ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi
yanlıştır?
A)Uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılmalıdır.
B)Uygun ergonomik koşullarda yapılması sağlanamıyorsa, ki şisel koruma önl emlerine
öncelik verilecektir.
C)Kullanılan araçlar, yakın birtehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün
kılacaktır.
D)Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki
geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.
CEVAP B
1273)Yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle
yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün
doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması sağlanacaktır.
B)Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak
ve gözetim altnda yürütülecektir.
C) Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak
şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yükler en az iki yerden kılavuzlanacak ve açık
havada kullanılması sağlanacaktır.
D)Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı , kendisini besleyen güç
kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek
risklerden işçileri korumak için uygun önlemler alınacaktır.
CEVAP C
Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri
tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde,
kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş
ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır.
İşçileri riske atmamak için özellikle iş ekipmanının
devrilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.
1274)İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek
tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
B) İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecektir.
C)İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.
D)İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve
dayanıklılık hesapları yapılacaktır.
Cevap C
seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma
ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan
iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde
http://www.isgforum.net/
olabilir.
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
1275)Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket
kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen
sisteme sahip olacaktır.
B)İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet
kemerine veya oturma yerine veya başka uygun biryere bağlanarak güvenli hale
getirilecektir.
C)Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve
gözetim sağlanacaktır.
D)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAP D
sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada
veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı
olacaktır.
1276)Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Personel yüksekte çalışma izin formu
B) Dış cephe asansörü kontrol formu
C) Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu
D) Personel yapılacak işler formu
Cevap D
1277)Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?
A)Yüksekte çalışmalarda.
B)Hareketli iş ekipmanlarında.
C) Sabit platform yapılamayan durumlarda.
D)Kaldırma araçlarında.
Cevap D
1278)Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir
B)İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden
olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
C)İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili
uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır.
D)Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir.
Cevap A.ahşap yada çelik borulardanda olabilir
1279)El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?
A)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.
B)Kısa süre kullanılacaksa.
C)Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.
D)İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında.
Cevap A
1280) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında
iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek
geçitler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 metreden dar ve korkuluklu yapılmalıdır
B) Korkuluk kullanılmayacaksa geçit geniş yapılmalıdır
C) 50 santimetreden dar olmamalıdır
D) 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır
Cevap D
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
BU KONUDA BU KADAR.DAHA EVVEL İŞLENEN YÖNETMELİKLERİN
İÇİNDE VARDI ..İLAVE OLDU..DEVAM EDİYORUZ
İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde işlendi.ilaveler olacak.belki benzer
sorularda olabilir kusura bakmayınız
1281) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede
en az kaç kilogram yük taşıyacaktır?
A) 500 B)400 C)300 D)200
CEVAP B.500 KG
1282)Aşağıda merdivenlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan
bulundurulacaktır.
B) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2
santimetre olacaktır
C) altı basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır
D) Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok
45 derece olacaktır
CEVAP C
Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan
bulunacaktır
1283)Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş,
yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda aşağıdakilerden hangisi
kullanılmalıdır?
A)Çatı merdiveni B) Korkuluk C)Platform D) Uzatma merdiven
CEVAP A.çatı merdiveni
1284)Asağıdakilerden hangisi kazı islerinde alınacak güvenlik
tedbirlerinden değildir?
A)İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama üç metre yükseklikte tahta perde
ile çevrilecektir.
B)Kazı isteri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev
verilmek suretiyle yapılacaktır.
C) Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket
alanı içinde işçi çalıştırılmaz.
D)Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını
sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazia olamaz.
CEVAP A
yapı alanının çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde
ile çevrilir
1285)Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve
konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü
hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç santimetreden daha
derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek
suretiyle tahkim olunacaktır?
A) 100 B) 150 C) 200 D) 300
CEVAP B
**150 cm den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde
desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve
iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 cm
yukarı çıkarılacaktır.
1286)Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak
önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
A)100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılmalıdır.
B)Patlatmadan sonra en az on dakika geçmeden patlatma yapılan yere girilmesi yasaktır.
C)Patlatmadan sonra patlatma yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı
belirlendikten sonra girilmelidir.
D)Patlatma ilgili hususlar yapı iş defterine yazılmalıdır.
CEVAP B
** en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca
olmadığı saptanmadan kuyu, tünel,galeri ve benzeri yerlere
girilmesi yasaktır
1287)Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları
için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olmalı ve motorla
işletilmelidir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 50
CEVAP C...25 metre
1289)Ahşap iskelelerin sökülmesine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır
B) Sökülmüş olan malzeme doğrudan yere atılacaktır.
C) iskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya
sırayla sökülecektir.
D) Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından
hiçbir eleman alınamaz
CEVAP C
**Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere
atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilecek ve uygun biryere istif
edilecektir.
1290)Çelik borulu iskelelerde düşey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç
metrede bir yapılacaktır?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 10
CEVAP C ...6 metrede biryapılacaktır
1291)Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu
yapılacaktır?
A)5 B)10 C)15 D)25
CEVAP B
10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10
metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır.
1292)4 metreden uzun taşınır merdivenler ve el merdivenleri aşağıdaki
malzemelerden hangisinden yapılamaz?
A)Çelik boru B)Çelik profil C) Alüminyum alaşım D) Tahta
CEVAP D.tahtada 4 metre sınırı var
1293)Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında en az ne kadar güvenlik
alanı bırakılacaktır?
A) Yapı yüksekliğine eşit B) 100 metre C) 200 metre D) Yapı yüksekliğinin iki katına eşit
CEVAP D
1294)Kapalı alanlardaki potansiyel tehlikelerde hangileri vardır?
I. Küf ve spor gibi solunum sistemini tahri ş edebilen biyolojik maddeler
II. yanıcı ve zehirli atmosfer oluşumu
III. Korozif tehlikeler
IV. yetersiz aydınlatma
A)I ve II B)I,II ve III C) II,III ve IV D) HEPSİ
CEVAP D.mantıken çıkartılabilir.
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
1295) Aşağıdaki!erden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel
korunma önlemlerinden değildir?
A) Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve
güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havaland ırma tesisatı yapıImalıdır.
B) Her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler
alınmalıdır.
C) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde
açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmalıdır.
D) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı
ıslatılmalıdır
CEVAP C
Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana
getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar
kullanılmamalıdır.
1296)Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan İş
parçaları, kaynak öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde,
kaynak esnasında hangi zehirli gaz oluşur?
A) Hidrojen B) karbondioksit C)Fosgen D) Fosfor oksit
CEVAP C
1297)Kapalı ve daralanlarda yapılan kaynak işlemleri için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Bir kişi dışarıda beklemelidir.
B)Havalandırma yapılmalıdır.
C)Oksijen verilmelidir.
D)Uygun maske ve solunum cihazı kullanmalıdır.
CEVAP C. hiç bir şekilde oksijen verilmez
1298)Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kapalı alanlarda çalışmalarda kullanılacak aydınlatma lambası 24 volt olmalıdır,
B)Metan oranı % 1 ,5 olduğunda elektrikli aletlerle çalışılabilir.
C)Oksijen oranı % 19'dan az olan ortamdaki hava kirli hava sınıfına girer.
D)Kapalı alanlarda kaynakişlemi yapmadan önce ortam havasının temizlenmesi gerekir
CEVAP B. genel havasındaki metan oranı % 1,5'u geçen
yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal
kesilir
1299)kapalı alanlarda yapılan işlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak
çalışmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır
B)Benzin, mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar, patlayıcı maddelerin,
tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında, binaların içlerinde,
vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.
C) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa
havalandırılacaktır.
D) Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 20 santigrat dereceden az ve 50
santigrat dereceden yüksek olmayacaktır
CEVAP D.15-30 derece arasında olacak
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
YENİ KONU
BAŞKA YERDE YOK...
1300)balıkçı gemilerinde yapılan çalışmlarda çalışanlara verilecek
eğitimlerde hangileri vardır?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
I. yangınla mücadele
II. can kurtarma ekipmanının kullanılması
III. balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması
IV. el işaretleri
A)I ve II B)I ve III C)II ve III D) Hepsi
1301)Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin
dışına konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının
çalışmadığı diğer durumlarda, sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda
çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir.Hangisi bunlardan değildir?
A) Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,
B) Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,
C) Telsiz haberleşme ekipmanı,
D) Çalışanların kaldığı yerler
CEVAP D.ilave olarak
*Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.
1302)Balıkçı gemilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik
tedbilerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanır.
B) Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına konulur
ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda,
sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir.
C) Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır.
D) Panolar görünür şekilde işaretlenir, sigortaların değerlerine uygun kullanılıp
kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle
tekrar kullanılır.
CEVAP D
Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz.
1303)Balıkçı gemilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik
tedbilerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunamaz
ve buralar kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve
oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olmak zorundadır
B) Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı alır. Ayrıca, çalışma yerleri,
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske
sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılır
C) Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı
ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılır ve bu alanlarda mümkün olduğunca engel
bulunmaz.
D) Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman dışarıdan açılabilecek durumda
olur. Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, sadece dışarıdan açılabilir olmalıdır
CEVAP D
Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olur.
Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilir olmalıdır
1304) Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine
düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma sağlanır.Bu koruma demir
korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az kaç metre yükseklikte olur?
A)1 B)1.5 C)2 D)3
CEVAP A. 1 metre
1305)Balıkçı gemilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik
tedbilerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst kısmı,
çalışanların rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka bir koruyucu araç ile
donatılır.
B) Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı
yaklaşmakta olan ağır hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike konusunda
uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur
C) Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halat, palamar ve ekipmanların hareketli
parçaları ile temasın en az olması sağlanır
D) Çekme ekipmanının çalıştırma düğmesi kırmızı,durdurma düğmesi yeşil renkte ve acil
durdurma tertibatları da dahil olmak üzere acil durumlar için uygun koruyucu
donanımlara sahip olur.
CEVAP D.iş ekipmanlarında çalıştırma yeşil durdurma kırmızı
1306)Can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanları ile ilgili asgari güvenlik ve
sağlık gereklerinden hangisi yanlış verilmiştir?ÖNEMLİ
A)Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok çalışan bulunan gemilerde; acil
durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda
yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır.
B)Limanda veya denizde, altı ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.
C)Bütün çalışanlara acil durumlarda yapılması gereken işlerle ilgili uygulamalı eğitim ve
talimat verilir
D)Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla kontrol
edilir.
CEVAP B
Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı
yapılır
BU DA BİTMİŞTİR...DEĞERLİ ARKADAŞLARIM SADECE BAKANLIĞIN
SAYFASINDAN SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLARI EKLEYECEĞİM.TÜM
KONULAR BİTMİŞTİR...HAYIRLI OLSUN.
1307)Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? ÇOK
ÖNEMLİ
-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri
dışındaki nedenlerle,
-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması
ve benzeri nedenlerle,
-Askerlik görevi nedeni ile,
-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık
süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması
şartıyla,
-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği
kıdem tazminatı ödenmektedir.
1308)Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi
durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem
tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil
edilecektir.
1309)İhbar tazminatı hakkı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?
4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi
yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.
İş sözleşmeleri;
* İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
* İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için,
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
sonra,
* İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için,
bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
sonra,
* İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından
başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih
eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak
diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri
bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama
halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı
ödenmesi gerekecektir.
1310)İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?ÇOK
ÖNEMLİ
4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca 6 aya kadar süren çalışmalarda
2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla
kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8
hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.
1311)İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar nelerdir?
İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az "30" işçi
çalıştırılıyor olması, iş sözleşmesi feshedilen işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin
en az "6" ay olması, fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine başvurularak
dava açılması gerekmektedir.
1312)İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken
işlem nedir?
işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü,
yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi,
bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.
1313)Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?
Yasal düzenleme gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak
uygulanmakta, bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde
çalışılması halinde, bu çalışmalar için de fazla çalışma ücreti ödenmesi
gerekmektedir
1314)Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?
Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16
hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta
eklenmektedir. İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3
hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi
doğum sonrasına aktarılabilmektedir. Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Ayrıca; izin bitiminde işe başlayan işçiye çocuğun 1
yaşına gelmesine dek günde 1,5 saatlik süt izni verilmesi gerekmektedir.
1315)Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi nedir?
ücret alacaklarının 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtilmiştir.
1316)İşveren bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma yaptırma hakkına
sahiptir?
fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olmayacağı belirtilmektedir
1317)İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle
serbest zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır?
6 ay zarfında kullandırılması gerekir
1318)İşçi geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar görevlendirilebilir?
6 ay görevlendirilebilir. En fazla iki defa(18 aya kadar) yenilenebilir.
1319)Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa
sonuç nasıl gerçekleşir?
İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve
en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur
1320)Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır?
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren
bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
1321)İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde
sonuçlandırılması gerekir?
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen
kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir
1322)Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işe
başlaması gerekir?
İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak
için işverene başvuruda bulunmak zorundadır
1323)İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu
bildirmeli midir?ÖNEMLİ
İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmelidir. İhbar
süresi İş Kanununda hem işveren hem de işçi için karşılıklı olarak düzenlenmiştir.
İşverenin, işçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5
yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce, işçiyi işten çıkaracağını
işçiye bildirmesi gerekmektedir.
1324)İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene
haber vermelidir?ÖNEMLİ
Bu süre yani ihbar öneli işçinin hizmet süresine göre belirlenir. İşçinin hizmet süresi 6
aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3
yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereklidir.
1325)Kadın işçileri gece vardiyasında çalıştırabilmek için hangi şartlar
yerine getirilmelidir?
Gece postasında kadın işçi çalıştıracak işverenler; Öncelikle kadın işçileri vardiya
değişimlerinde işyerinden ikametgahına yakın bir merkeze götürüp getirecek servis aracı
ayarlanmalıdır. Gece vardiyasında çalıştıracakları kadın işçilerin isimlerini işveren liste
halinde bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilmelidir. Gece
postasında çalıştırılacak kadın işçilerin işe başlamadan önce sağlık raporu almaları ve her
6 ayda bir muayenelerini tekrarlamaları gerekmektedir.
1326)Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?
Kadın işçi gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren
kadın işçi de ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar uzatılabilir.) gece
postasında çalıştırılamaz.
1327)Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir?
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışılması halinde
yıllık ücretli izne hak kazanılır.
1328)Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?
Yıllık izin süresi, işyerindeki kıdeme göre hesaplanır. Eğer işçinin işyerinde bir yıldan beş
yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti varsa yıllık izin süresi 14 günden; beş yıldan fazla on beş
yıldan az hizmeti varsa 20 günden; on beş yıl ve daha fazla hizmeti varsa 26 günden az
olamaz. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlar, ancak beş yıllık hizmet
sürelerini doldurduktan sonra hak kazandıkları yıllık izinlerini 20 gün üzerinden
kullanabilirler.
1329)Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?
Ara dinlenmesi, günlük çalışma süresi dört saat veya daha kısa ise on beş dakikadan, dört
saat ile yedi buçuk saat arasında ise (yedi buçuk saat dahil) yarım saatten, yedi buçuk
saatten fazla ise bir saatten daha az olmamalıdır.
1330)İş Kanununa göre; deneme süresi en çok ne kadardır?
En çok iki aydır ancak bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar
çıkarılabilir.
1331)4857 sayılı Kanuna göre, ne kadar süreli işler ‘süreksiz iş’ olarak kabul
edilir?
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işler ‘süreksiz iş’ olarak kabul
edilmektedir.
1332)4857 sayılı Kanuna göre, kaç işçi işten çıkarılırsa toplu işçi çıkarma söz
konusu olur?
20-100 arası işçi çalışan işyerlerinde 10 işçi,101-300 arası işçi çalışan işyerlerinde % 10
oranında işçi, 301’den fazla işçi çalışan işyerlerinde 30 işçi çıkarılırsa toplu işçi çıkarma
kabul edilir.
1333)4857 sayılı Kanuna göre, maden ocakları, tünel, kanalizasyon gibi
yeraltı işlerinde kimler çalıştırılamaz?
18 yaşını doldurmamış erkek işçiler ile her yaştaki kadın işçiler.
1334)4857 sayılı Kanuna göre, telafi çalışması en çok ne kadar olabilir?
Günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde üç saatten fazla olamaz.
1335)Çocuklarda haftalık çalışma süresi ne kadardır?
Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve
haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu
süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.
1336)Gece süresi ne kadardır?
Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar
geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
1337)İşçi postalarının ne kadar sürede bir değiştirilmesi gerekir?
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan
işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan
sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları
suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında
iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir
1338)İşçi ücretlerinin ne kadarlık kısmına dokunulamaz?
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve
temlik olunamaz.
1339)İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne
kadardır?
İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini
aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim
kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim
programlarının süresi 30 saatten az olamaz.
1340)Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl
yapılır?
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için
diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk
değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını,
koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler
konusunda bilgilendirir.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri
gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının
koordinasyonu yönetimtarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun
yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek
tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara
uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
1341)Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk
değerlendirmesi nasıl yapılır?
Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt
işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi
çalışmalarını yapar veya yaptırır.
Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl
işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler
asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk
değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları
koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir
nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi
çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol
tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
1342)İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından
oluşturulur?
İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş
sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur.İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya
işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın
bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
1343)İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?
Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri
yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde
baş temsilci.
1344)Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?
Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı
Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan
istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü
ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş
yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.
1345)Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı
işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl
kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine
yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi
hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların
çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan
diğer hakları saklıdır.
1346)İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl
yapar?
İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya
işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten
itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
1347)Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve
bildirimini nasıl yapar?
Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
1348)Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?
- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi
bulunmalıdır.
1349)Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?
- İşe girişlerde
- İş değişikliğinde
- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.
1350)İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en
az kaç gün olması gereklidir?
Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında
belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği
verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk
gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş
göremezlik ödeneği verilecektir. İş kazalarında geçici iş
göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir
prim günü sınırı bulunmamaktadır.
ÖNEMLİ BİLGİ RESİMLERİ:
HATA AĞACI SEMBOLLERİ
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
PROSES AKIŞ ŞEMASI (HAZOP SEMBOLLERİ)
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Yasaklayıcı işaretleri
UYARI İŞARETLERİ
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
EMREDİCİ İŞARETLER
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
ACİL ÇIKIŞ VE İLK YARDIM İŞARETLERİ
YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ
http://www.isgforum.net/
Soru bankasını hazırlayan site üyemiz erdoganeng teşekkür ederiz.
2014 SINAVLARA HAZIRLIK SORU BANKASI
Download

İSG-Soru_bankası_2014 - İş Güvenliği Uzmanlığı