6458 Sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu
Çalışma Soruları
Editör
Emir KARACAN
BÖLÜM 1
TANIMLAR
MADDE 3 –
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi
kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmi^ Gazete Sayı : 28615
b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca
belirlenecek diğer ülkeleri,
c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu
hakkında son karar verilmemiş olan kişiyi,
e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların
masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından
başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal
olarak bulunan yabancıyı,
g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
h) Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini,
ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını
ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların
yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den
çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve
uluslararası korumayı,
i) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,
j) İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,
k) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını
l) veya büyükelçilik konsolosluk şubelerini,
l) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi
kişilerden; refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde
çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya
da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış
kişiyi,
m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece,
kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin
refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş
yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,
n) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
o) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den
çıkış için belirlenen sınır geçiş noktasını,
ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma
statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda
bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde Genel Müdürlüktarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda
temyiz
edilmesi mümkün olmayan kararı,
p) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle
değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sözleşmeyi,
r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma
statüsünü,
s) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının
birden fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında
olduğu ülkelerden her birini,
ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve
yabancı sayılan kişiyi,
t) Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya
da transit geçişi sağlayan izni,
u) Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi,
ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan
kişiyi,
v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus HizmetleriKanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik
numarasını,
ifade eder.
BÖLÜM 2
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
KANUNU SORULARI
Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013
Soru 1)Aşağıdakilerden hangisi ülkemize girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında
yer almaz?
A)Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da
çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla
edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar.
B)Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren
en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi
olmayanlar
C)Kalacağı süreden 6 ay fazla geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
D)Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
E)Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını
haklı nedenlere dayandıramayanlar.
6458 sayılı kanunun 9.maddesi ve 15. maddesinin 1.fıkrasına göre yabancının
kalacağı süreyi kapsayan sağlık sigortası bulunması yeterlidir.6 ay fazla şartı
aranmaz. Cevap C
Soru 2)Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca
tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda
bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye’ye
giriş yasağı süresi en fazla kaç yıldır?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
6458 sayılı kanun 9.maddesi 4.fıkrasına göre en fazla 1 yıldır.Cevap A
Soru 3) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kamu düzeni veya kamu güvenliği acisindan ciddi
tehdit bulunması halinde Türkiye'ye giriş yasağını en fazla kaç yıl uzatir ?
A)1 ay
B)10 yil
C)6 ay
D)5 yil
E)Suresiz
6458 sayıli kanun 9 maddesine göre 10 yıl uzatır. Cevap B
Soru 4)İkamet iznini belirli bir sure kullanmayan John Adams'in ikamet izni iptal
edilmiştir.Bu sure kaç gündür?
A)15 gün
B)2 ay
C)30 gün
D)3 ay
E)6 ay
6458 sayili kanunun 19.maddesine göre 6 ay içinde kullanması gerekir. Cevap E
Soru 5)Yabancıların ülkemize girişinde kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler
en fazla ne kadar bekletilirler?
A)1 saat
B)4 saat
C)12 saat
D)24 saat
E)48 saat
6458 sayılı kanunun 6.maddesine göre en fazla 4 saat bekletilir. Cevap B
Soru 6 )Havalimani transit vizesi en fazla 6 ay kullanılmak üzere hangi makamlarca verilir?
Valilikler
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
Havaalanı Mülki idari Amiri
Konsolosluklar
Buyukelcilikler
6458 sayılı kanun 14.maddesine göre konsolosluklar tarafından verilir. Cevap D
Soru 7)Konsolosluklara yapılan vize başvuruları kaç günde sonuçlanır?
A)30
B)45
C)60
D)90
E)120
6458 Sayılı kanunun 11.maddesine göre 90 günde sonuçlanır. Cevap D
Soru 8)Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen
yabancılara, istisnai olarak resen hangi makam vize verir?
A)Konsolosluklar
B)Valilikler
C)Göç Ateşesi
D)içişleri Bakanlığı
E)Büyükelçi
6458 Sayılı kanun 11.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilerince verilir
ve Harca tabi değildir. Cevap E
Soru 9)
I)Pasaporta ve vizeye dair işlemlerin belirlenmesine ilişkin anlaşmalar yapmak
II)Gerek gördüğü hallerde bazı devletlerin vatandaşları için vize zorunluluğunu tek taraflı
olarak kaldırmak için meclise kanun tasarısı vermek.
III)Vize sürelerini belirlemek ve vize kolaylığı getirmek
IV)Olağan veya olağanüstü hallerde ülkenin bir bölgesini
veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt
ve şartlar koymaya,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Bakanlar Kurulunun vize ve pasaportu
işlemlerinde yetkisi dahilindeki işlemler için yanlış ifadedir?
A)Yanlız IV
B)I-III
C)Yanlız II
D)I-IV
E)II-IV
6458 sayılı kanunun 18.maddesini incelediğimizde II ve IV.öncüllerin yanlış ifade
olduğu anlaşılmaktadır.
II.öncülde Bakanlar kurulu tek taraflı olarak kaldırabilir.Ayrıca meclise kanun
tasarısı vermesine gerek yoktur.
IV.öncülde ise olağan haller kanunda sayılmamış olup Savaş veya
olağanüstü hallerde yabancılar için pasaporta dair şartlar koyabilir. Cevap E
Soru 10)Aşağıdakilerden hangisi ikamet izninden muaf tutulan yabancılar arasında yer
almaz?
A)Vatansız kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar
B)Ulkemizde görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
C)Mavi kart sahipleri
D)Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve
statüleri konsolosluklarca belirlenmiş olanlar.
E))Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler.
6458 sayılı kanun 20 .maddesi ç fıkrasına göre
Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışanların
statüleri konsolosluklarca değil anlaşmalarla belirlenir. Cevap D
Soru 11)Aşağıdakilerden hangisi başvurusu istisnai olarak valiliklere yapılan ikamet izin
hallerinden değildir?
A)Uzun dönem ikamet izinleri
B)İnsani ikamet izinleri
C)Öğrenci ikamet izinleri
D)Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde
E)Kısa dönem ikamet izinleri
6458 sayılı kanunun 22. maddesinde valiliklere yapılacak başvurular arasında Kısa
Dönem ikamet izni yer almamaktadır. Cevap E
Soru 12)İkamet izin başvuruları en geç kaç gün içinde sonuçlandırılır?
A)90
B)60
C)45
D)30
E)15
6458 sayılı kanun 21.madde 5.fıkrasına göre 90 günde sonuçlandırılır.Cevap A
Soru 13)İkamet izinleri hangi makamca uzatılır?
A)Konsolosluklar
B)Dış işleri Bakanlığı
C)Büyükelçilikler
D)Valilikler
E)Vatandaşı olduğu ülkenin temsilcilikleri
6458 sayılı kanun 24.Maddeye göre Valiliklerce uzatılır.Cevap D
Soru 14)Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem ikamet izni verilcek yabancılar arasında yer
almaz?
A)Bilimsel araştırma amacıyla ülkemize gelenler
B)Turizm amaçlı gelecekler
C)Öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim ve benzeri amaçlarla gelecekler.
D)Ulkemizde yukseköğrenimni tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde
müracaat edenler
E)Öğrenci ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçmek isteyenler.
6458 Sayılı Kanunun 31.maddesinde kısa dönem ikamet izni verilenler arasında
Öğrenci ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yer almamaktadır.İfadenin
doğru hali Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş olacaktır.Cevap E
Soru 15)Son 1 yıl içinde toplamda kaç günden fazla yurtdışında kalan yabancının iakamet
izni iptal edilir?
A)90
B)60
C)45
D)120
E)180
6458 sayılı kanun 33. madde c fıkrasında süre 120 gün olarak belirtilmiştir.CevapD
Soru 16)Aile ikamet izi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan
ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar
B)Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara,
süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir
C)En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını
tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet
iznine dönüştürebilir
D)Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan
ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar.
E)Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde,
eşlerden herbirine aile ikamet izni verilir
6458 sayılı kanunun 34.Maddesine göre:
Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde,
eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir .Cevap E
Soru 17)Öğrenci ikamet izni hangi öğrenimde diğerlerinden farklı bir şarta bağlanmıştır?
A)İlk ve Ortaöğrenim
B)Önlisans
C)Lisans
D)Yukseklisans
E)Doktora
6458 sayılı kanun 38 .maddesi 2. fıkrasına göre:
Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve
orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin
muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci
ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir. Cevap A
Soru 18)Aşağıdakilerden hangisi Uzun dönem ikamet izin şartları arasında değildir?
A)Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
B)Son 1 yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
C)Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
D)Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli
gelir kaynağına sahip olmak
E)Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
6458 sayılı kanun 45.maddesinde göre
Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olması gerekirdi. Cevap B
Soru 19)Vatansızlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Vatansızlığın tespiti Genel müdürlükçe yapılır.
B)Vatansız kişiler vatansız kişi kimlik belgesi almakla yükümlüdür.
C)Vatansız kişi kimlik belgesinde yabancı kimlik numarası yer alır
D)Vatansız kişi kimlik belgesi Genel Müdürlüğün resen valiliklerce düzenlenir.
E)Vatansız kişi kimlik belgesine sahip olarak Türkiye'de geçirilen süreler.ikamet sürelerinin
toplanmasında hesaba katılır..
6458 sayılı Kanunun 50 maddesi 2. fıkrasına göre
Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla yükümlü olup,
belge Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valiliklerce düzenlenir.Resen
düzenlenmez.Cevap D
Soru 20)Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı,
kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde hangi makama başvurur?
A)30 gün içinde Genel Müdürlüğe
B)15 gün içinde İçişleri Bakanlığına
C)30 gün içinde İdare Mahkemesine
D)15 gün içinde İdare Mahkemesine
E)30 gün içinde Genel Müdürlüğe
6458 Sayılı kanun 53.maddesine göre 15 gün içinde idare Mahkemesine
başvurulabilir.Cevap D
Soru21)Hakkında Sınır dışı etme kararı alınanlara,sınır dışı etme kararında belirtmek
suretiyle Türkiye'yi terketmek için hangi aralıklarda süre tanınır?
A)15-30 gün arası
B)7-15 gün arası
C)30-45 gün arası
D)45-60 gün arası
E)60-90 gün arası
6458 Sayılı kanun 56.maddesine göre
Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek
kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak
üzere otuz güne kadar süre tanınır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara,
yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge
kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı
tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından
tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz Cevap A
Soru 22)Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız
belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları
için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya
kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı hangi makamca
alınır?
A)Sınır karakol amirliği
B)Genel Müdürlük
C)Valilik
D)Konsolosluk
E)Sulh Hakimi
6458 Sayılı kanun 57.maddesine göre
Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız
belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları
için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya
kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında sınır dışı etme kararı valilik
tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.Cevap C
Soru 23)Hakkında idari gözetim kararı alınanlar ne kadar süre içinde geri gönderme
merkezlerine götürülür?
A)24
B)48
C)72
D)12
E)36
6458 sayılı kanun 57.maddesine göre 48 saattir. Cevap B
Soru 24)Hakkında idari gözetim alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari
gözetim kararına karşı hangi merciye başvurur?
A)İdare Mahkemesi
B)Valilik
C)Genel Müdürlük
D)Sulh Ceza Mahkemesi
E)Asliye Hukuk Mahkemesi
6458 sayılı kanun 57.Madde 6.fıkrasına göre
İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari
gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi
durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili
sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi 5 gün
içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. Cevap D
Soru 25)Geri gönderme merkezleri hangi makam tarafından işletilir?
A)Bakanlık
B)Valilik
C)Genel Müdürlük
D)Kaymakamlık
E)İlçe Karakolları
6458 sayılı kanun 58. Madde 2.fıkrasına göre
Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu
kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan
derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak
bu merkezleri işlettirebilir. Cevap A
Soru 26)Aşağıdakilerden hangisi Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler
arasında yer almaz?
A) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri
ücretsiz verilir,
B)Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve
bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı
sağlanır,
C)Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar
ayrı yerlerde barındırılır,
D)Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda,İçişleri Bakanlığı
Eğitim Dairesi tarafından gerekli tedbirler alınır.
E)Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme
imkânı sağlanır,
6458 sayılı kanun 59.Maddesine göre
Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî
Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. Cevap D
Soru 27)Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti,
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan,
ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya
veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen
vatansız kişiye hangi statü verilir?
A)Mülteci
B)Şartlı Mülteci
C)Göçmen
D)İkincil koruma
E)Refakatsiz
6458 sayılı kanun 62.Maddesine göre Şartlı mülteci statüsü verilir.
Soruda Avrupa ülkelerinde olan olayları belirtseydi cevabımız Mülteci olacaktı.Şayet
Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine
veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;) Ölüm cezasına mahkûm olacak
veya ölüm cezası infaz edilecek, İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya
muameleye maruzkalacak,Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma
durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi
tehditle karşılaşacak,olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin
korumasındanyararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak
istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil
koruma statüsü verilir.Cevap B
Soru 28)Uluslararası koruma başvuruları hangi makama yapılır?
A)Valilik
B)Genel müdürlük
C)Bakanlık
D)Konsolosluk
E)Büyükelçilik
6458 sayılı kanun 65.maddesine göre,
Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır. Başvuruların ülke içinde
veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu başvurular derhâl
valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler
valilikçe yürütülür. Cevap A
I. Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır
II. Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması
hâlinde, bu başvurular derhâl valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler
Genel Müdürlükçe yürütülür.
III.Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına başvuru yapabilir. Başvuru sahibi,
başvuruları aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile
üyeleri adına başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin aile üyelerinin, kendi
adlarına başvuruda bulunulmasına yönelik muvafakati alınır.
!V)Hürriyeti kısıtlanan kişilerin uluslararası koruma başvuruları, valiliğe
derhâl bildirilir. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve
idari işlemlerin ya da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engeller.
Soru 29)Uluslararası Koruma Başvurusı ile ilgili yukardakilerden hangisi yanlıştır?
A)I ve II
B)II ve III
C)Yanlız II
D)II ve IV
E)III ve IV
6458 sayılı kanun 65.maddesine göre,
-Başvuruyla ilgili işlemler
valilikçe yürütülür.
-Hürriyeti kısıtlanan kişilerin uluslararası koruma başvuruları, valiliğe
derhâl bildirilir. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve
idari işlemlerin ya da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez. Cevap D
Soru 30)Uluslararsı Koruma başvurusunda bulunan Refakatsiz çocuklar ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının
gözetilmesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri
uygulanır.
B) Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının
C) On sekiz yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul
ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir. koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir.
D)Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri
dikkate alınarak, kardeşler bir arada bulundurulur
E)Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapılmaz.
6458 sayılı kanun 66. maddesine göre
On altı yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul ve barınma
merkezlerinde de barındırılabilir.18 yaşını beklemesine gerek yok.Cevap C
Soru 31)Uluslararası koruma başvurularında başvuru sahibinin idari gözetim süresi en
fazla kaç gündür?
A)5
B)10
C)15
D)30
E)60
6458 Sayılı kanun 68. maddesi 5.fıkrasına göre,
Başvuru sahibinin idari gözetim süresi otuz günü geçemez. İdari gözetim
altına alınan kişilerin işlemleri en kısa sürede tamamlanır. İdari gözetim,
şartları ortadan kalktığı takdirde derhâl sonlandırılır.Cevap D
Soru 32)Uluslararası koruma başvurularında başvuru sahibi ile kayıt tarihinden itibaren kaç
gün içinde bireysel mülakat yapılır?
A)10
B)15
C)30
D)60
E)90
6458 sayılı kanun 75.maddesine göre,
Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden
itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır.Cevap C
Soru 33)Uluslararası koruma başvurularında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve hâlen bu
korumadan yararlanma imkânının olduğu veya geri göndermeme ilkesini
de içeren yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalanabileceği bir
ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda, başvuru kabul edilemez
olarak değerlendirilir.(ilk iltica ülkesinden gelenler)
B)Başvuru sahibinin, Sözleşmeye uygun korumayla sonuçlanabilecek bir
uluslararası koruma başvurusu yaptığı veya başvurma imkânının olduğu
güvenli üçüncü bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda başvuru
kabul edilemez olarak değerlendirilir.(Güvenli üçüncü ülkeden gelenler)
C)Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse,başvuru kabul edilemez.
D)Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini
valiliğe bildirmekle yükümlüdür.
E)Kayıt esnasında başvuru sahibinin kimliğine ilişkin belge olmaması hâlinde,başvuru
kabul edilemez.
6458 sayılı kanunun 69.maddesi 3.fıkrasına göre,
Kayıt esnasında başvuru sahibinin kimliğine ilişkin belge olmaması hâlinde,
kimlik tespitinde kişisel verilerinin karşılaştırılmasından ve yapılan
araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılır. Kimlik tespit araştırmaları
sonucunda da kimliğine dair bilgi elde edilememesi hâlinde, başvuranın
beyanı esas alınır.Cevap E
Soru 34)Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine,
uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı
kimlik numarasını içeren kaç ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi
Kimlik Belgesi düzenlenir?
A)1
B)2
C)3
D)6
E)12
6458 sayılı kanun 76.maddesine göre,
Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine,
uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı
kimlik numarasını içeren altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi
Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu sonuçlandırılamayanların kimlik
belgeleri altı aylık sürelerle uzatılır.Cevap D
Soru35)Aşağıdakilerden hangisi yabancının uluslararası koruma başvurusunun geri
çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması hallerinden değildir?
A)Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan etmesi
B)Mazeretsiz olarak mülakata iki defa üst üste gelmemesi
C)İdari gözetim altında bulunduğu yerden kaçması
D)Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine
getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini
izinsiz terk etmesi
E)Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymaması
6458 sayılı kanun 77.maddesi 1 fıkrasına göre
(1) Başvuru sahibinin;
a) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmemesi,
c) İdari gözetim altında bulunduğu yerden kaçması,
ç) Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine
getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini
izinsiz terk etmesi,
d) Kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkması,
e) Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymaması,
hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme
durdurulur.Cevap B
Soru 36)Uluslararası koruma başvurusu kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hangi
makam tarafından sonuçlandırılır?
A)Genel Müdürlük
B)Bakanlık
C)Valilik
D)Dışişleri Bakanlığı
E)Uluslarası Koruma Örgütü
6458 sayılı kanun 78.maddesine göre
Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlükçe
sonuçlandırılır. Kararın bu süre içerisinde verilememesi hâlinde başvuru
sahibi bilgilendirilir.Cevap A
Soru 37)Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli
kimlik belgesi düzenlenir.
B)Şartlı mülteci statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını
içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
C)Mülteci,Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma statüsündeki yabancılara verilen kimlik belgeleri
hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.
Dİkincil koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını
içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
E)Kimlik belgelerinin şekil ve içeriği Valilikçe
belirlenir.
6458 sayılı kanun 83.maddesi 3.fıkrasına göre,
Birinci ve ikinci fıkralardaki kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp
ikamet izni yerine geçer. Kimlik belgelerinin şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe
belirlenir.Cevap E
Soru38)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, gönüllü
olarak geri dönmek isteyenlere, ayni ve nakdi destek sağlanabilir
B)Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş çalışmalarını, uluslararası kuruluşlar,
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde
yapabilir.
C)Mültecilere, Genel Müdürlükçe Sözleşmede belirtilen seyahat belgesi düzenlenir.
D)Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartından muaftır.
E)Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri,
ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır.
6458 sayılı kanun 84.maddesine göre
Mültecilere, valiliklerce Sözleşmede belirtilen seyahat belgesi düzenlenir.Cevap C
Soru39)Aşağıdakilerden hangisi Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi
kişinin yukumlulukleri için doğru bir ifade değildir?
A)Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmek
B)Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmek
C)Adres, ve kimlik değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmek
D)Medeni hâl değişikliklerini otuzi günu içinde bildirmek
E)Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak
yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini tamamen veya
kısmen geri ödemek.
6458 sayılı kanun 90.maddesine göre
Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde
bildirmekle yukumludur.Cevap D
Soru 40)Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya
sınırlarımızı geçen yabancılara hangi koruma sağlanabilir?
A)Mülteci
B)Şartlı Mülteci
C)İkincil Koruma
D)Geçici Koruma
E)Kitlesel Koruma
6458 sayılı kanun 91.maddesine göre,
Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya
sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.Cevap D
Soru 41)Genel Müdürlük, başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi
kişinin barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı
kabul ve barınma merkezleri kurabilir.Bu merkezler hangi makam tarafından işletilir?
A)Konsolosluk
B)Valilik
C)Bakanlık
D)Emniyet Genel Müdürlüğü
E)Kaymakamlık
6458 sayılı kanun 95.maddesine göre
Kabul ve barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir.Cevap B
Soru 42)Aşağıdakilerden hangisi 6458 sayılı kanunda yer alan idari para cezaları ile ilgili
yanlış ifadedir?
A)Diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde,Türkiye’ye yasa dışı
giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında
iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
B)İdari para cezası öngörülen kabahatlerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde,
para cezaları yarı oranında artırılarak uygulanır.
C)Bu maddedeki idari para cezalarının uygulanması, Kanunda öngörülen
diğer idari tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
D)Bu maddedeki idari para cezaları, valilik veya kolluk birimlerince uygulanır.
E)Verilen para cezaları tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir.
6458 sayılı kanun 102.maddesinde göre
Verilen para cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.Cevap E
Soru 43)Aşağıdakilerden hangisi Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerinden değildir?
A)Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
B)Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgiliiş ve işlemleri
yürütmek
C)Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
D)Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
E)Savaş hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini
veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt
ve şartlar koymak.
6458 sayılı kanun 104 ve 108.maddelerine göre
A,B,C ve D seçenekleri Genel müdürlüğün görev ve yetki alanında yer alır.Savaş
hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini veya tamamını
kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıtve şartlar koymak ise Bakanlar
Kurulunun görevidir.Cevap E
Soru 44)Göç Politikalar Kurulu başkanı kimdir?
A)Göç İdaresi Genel Müdürü
B)Göç Politikalar Kurulu Daire Başkanı
C)İçişleri Bakanı
D)İçişleri Bakanlığı Politikalar Daire Başkanı
E)Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi
6458 sayılı kanun 105.maddesine göre
Göç Politikalar Kurulu Başkanı İçişleri Bakanıdır.Cevap C
Soru 46)Aşağıdaki makamlardan hangisi Göç Politikalar Kurulunda yer almaz?
A)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı
B)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
C)Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı
D)Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
E)Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı
6458 Sayılı kanun 105.maddesine göre
Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal
Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri,
Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı ve Göç İdaresi Genel Müdüründen oluşur.Cevap E
Soru 47)Aşağıdakilerden hangisi Genel Müdürün görevleri arasında yer almaz?
A)Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini
gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin
etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
B)Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
bu amaçla uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını sağlamak.
C)Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği
ve koordinasyonu sağlamak.
D)Göç Politikalar Kuruluna Başkanlık etmek.
E)Genel Müdürlüğün görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat
çalışmalarını yürütmek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri
doğrultusunda Genel Müdürlüğü yönetmek.
6458 sayılı kanun 105. ve 107. maddelerine göre
Göç Politikalar Kuruluna İçişleri Bakanı başkanlık eder.Cevap D
Soru 48)Aşağıdakilerden hangisi Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinden değildir?
A)Yabancılar Dairesi Başkanlığı
B)Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı
C)Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu
D)Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı;
E)İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı
6458 Sayılı kanun 108. ve 116 .maddelerine göre
Düzensiz Göçle Mücadele Kurulu sürekli kurul olup Genel Müdürlüğün hizmet
birimleri arasında yer almaz.Cevap C
Soru 49)Göç Politikalar Kurulunun sekretarya hizmetlerini Genel Müdürlük hangi hizmet
birimi ile yürütür?
A)Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
B)Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C)Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı
D)Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı
E)Yabancılar Dairesi Başkanlığı
6458 sayılı kanun 108.maddesine göre
Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütme görevi Genel
Müdürlüğün Göç Poilitikalar ve Daire Başkanlığına aittir.
Soru 50) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğün kiralama ve satın
alma işlemlerini hangi hizmet birimi yürütür?
A)Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
B)İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
C)Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
D)Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
E)Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı
6458 sayılı kanun 108.maddesine göre
5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma
işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım,
taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak görevi Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığının görevidir.Cevap A
Soru 51)Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve
sonuçlandırmak Genel Müdürlük teşkilatında hangi görevliye aittir ?
A)Göç Müşaviri
B)Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı
C)Yabancılar Dairesi Başkanı
D)Göç Ateşesi
E)Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
6458 sayılı kanun 110.maddesi 3.fıkrasına göre
Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve
sonuçlandırmak Konsolosluklarda görev alan göç ataşelerinin görevidir.
Göç ateşeleri Genel Müdürlüğün yurtdışı teşkilatında yer alır.Cevap D
Soru 52)Aşağıdakilerden hangisi sürekli kurul olan Göç Danışma Kurulunda yer almaz?
A)Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi
B)Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi
C)Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı
D)Yabancılar Dairesi Başkanı
E)İçişleri Bakanı
6458 sayılı kanun 114.maddesine göre
Göç Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar
yardımcısının başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Avrupa
Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Dışişleri bakanlıklarının en az
daire başkanı seviyesindeki temsilcileri, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları,
Yabancılar Dairesi, Uluslararası Koruma Dairesi, İnsan Ticareti
Mağdurlarını Koruma Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi ve Göç Politika
ve Projeleri Dairesi başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi,
göç konularıyla ilgili beş öğretim elemanı ve göç alanında çalışmalarda
bulunan beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.Cevap E
Lütfen 6458 sayılı kanunu en az bir kez okumadan soruları çözemeyiniz.
Çalışmanın herhangi bir ticari faliyette kullanılması yasaktır.Kullananlar hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
Sınavda Başarılar Dilerim.
Emir KARACAN
https://www.facebook.com/obra59
https://www.facebook.com/groups/geliruzmanyardimcisi/
Download

il göç sorular - WordPress.com