BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnotlar
Dönen Varlıklar
3
4
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
7
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Diğer Duran Varlıklar
5
6
TOPLAM VARLIKLAR
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
135.320.219
125.783.259
111.028.816
20.340.380
20.340.380
3.951.023
122.848.887
2.934.372
346.406.785
326.703.224
262.071.240
84.293.716
41.829
239.450.598
87.205.291
47.335
481.727.004
452.486.483
Sayfa 6 ile 23 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
1
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAYNAKLAR
Dipnotlar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
11
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
137.732
1.732.760
76.472
66.773
9.699
61.260
61.260
-
76.345
52.745
23.600
785.312
725.662
59.650
871.103
10.420.105
9.136.469
86.076
76.737
86.076
10.334.029
76.737
9.059.732
471.169.167
441.617.254
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
28.125.000
675.000
28.125.000
675.000
156.382.090
141.824.514
9.749.693
104.431.659
29.981.211
133.544.213
147.723.098
7.985.695
91.868.885
31.695.363
TOPLAM KAYNAKLAR
481.727.004
452.486.483
Sayfa 6 ile 23 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
2
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Geçmiş Dönem
1 Ocak 2014 30 Haziran 2014
1 Nisan 2014 30 Haziran 2014
1 Ocak 2013 30 Haziran 2013
1 Nisan 2013 30 Haziran 2013
9
19.246.951
-
23.630.914
-
10
12.725.337
9.697.259
7.640.678
5.708.255
BRÜT KAR
31.972.288
9.697.259
31.271.592
5.708.255
Genel Yönetim Giderleri (-)
(4.870.489)
(2.160.908)
(3.580.916)
(1.731.611)
141.998
(229)
141.998
52
897.817
(8.300)
897.817
(67)
27.243.568
7.678.401
28.580.193
4.874.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.298.284
2.184.868
1.234.800
533.439
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
(429.787)
389.074
(1.993.111)
(1.992.379)
30.112.065
10.252.343
27.821.882
3.415.454
Dipnotlar
Temettü Gelirleri
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımların
Kar / (Zarar)larındaki Paylar
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KAR
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
11
-
478.652
-
-
Ertelenmiş Vergi Gelir /(Gideri)
11
(130.854)
(45.399)
(47.548)
(14.353)
DÖNEM KARI/ZARARI
29.981.211
10.685.596
27.774.334
3.401.101
DÖNEM KARI
29.981.211
10.685.596
27.774.334
3.401.101
29.981.211
10.685.596
27.774.334
3.401.101
-
-
-
-
0,001066
0,000380
0,000988
0,000121
Yabancı Para Çevirim Farkları
(3.217.871)
(16.553.648)
29.545.532
23.769.976
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden
Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları /
Kayıpları
24.301.448
12.910.620
(2.269.995)
(19.491.930)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar/Zararda
Sınıflandırılacak Paylar
(2.680.713)
(345.506)
7.347.542
(1.509.976)
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
(1.192.177)
(649.757)
(119.473)
(1.025.891)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
17.210.687
(4.638.291)
34.503.606
1.742.179
Dönem Karının Dağılımı
Ana ortaklık payları
Kontrol gücü olmayan paylar
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
12
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacaklar
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
47.191.898
6.047.305
62.277.940
5.143.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Ana ortaklık payları
47.191.898
6.047.305
62.277.940
5.143.280
-
-
-
-
Kontrol gücü olmayan paylar
Sayfa 6 ile 23 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
3
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Ödenmiş
Sermaye
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
Toplam kapsamlı gelir
Yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar karına
yapılan transfer (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Geçmiş yıl karına transferler
Temettüler
30 Haziran 2013 itibarıyla bakiye
Pay Yeniden Değerleme ve Yabancı Para
İhraç
Sınıflandırma
Çevrim
Primleri
Kazanç/Kayıpları
Farkları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
Net
Dönem Karı
Özkaynaklar
28.125.000
675.000
145.257.725
74.124.749
7.224.180
77.602.263
34.094.580
367.103.497
-
-
7.198.917
27.304.689
-
-
27.774.334
62.277.940
-
-
(255.600)
-
-
761.515
-
255.600
33.333.065 (34.094.580)
(19.683.672)
-
(19.683.672)
28.125.000
675.000
152.201.042
101.429.438
7.985.695
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Pay Yeniden Değerleme ve Yabancı Para
İhraç
Sınıflandırma
Çevrim
Primleri
Kazanç/Kayıpları
Farkları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Ödenmiş
Sermaye
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
Birikmiş Karlar
91.507.256
27.774.334
409.697.765
Birikmiş Karlar
Geçmiş
Yıllar
Net
Karları
Dönem Karı
Özkaynaklar
28.125.000
675.000
133.544.213
147.723.098
7.985.695
91.868.885
31.695.363
441.617.254
Toplam kapsamlı gelir
-
-
23.109.271
(5.898.584)
-
-
29.981.211
47.191.898
Yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar karına
yapılan transfer (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Geçmiş yıl karına transferler
Temettüler
-
-
(271.394)
-
-
1.763.998
-
271.394
29.931.365 (31.695.363)
(17.639.985)
-
(17.639.985)
28.125.000
675.000
156.382.090
141.824.514
9.749.693
104.431.659
471.169.167
30 Haziran 2014 itibarıyla bakiye
Sayfa 6 ile 23 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
29.981.211
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2014 -
1 Ocak 2013 -
30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Dönem karı
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
Personel ve yönetim kurulu temettü karşılık gideri
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili
Düzeltmeler
İşletme sermayesindeki değişim öncesi nakit akışları
29.981.211
27.774.334
9.339
-
14.428
303.532
(3.298.284)
429.787
(17.428.805)
130.854
(3.752.912)
(1.234.800)
2.013
(21.938.600)
47.548
8.293.478
6.071.190
13.261.933
(737.953)
14.028
5.506
(1.016.651)
13.124
(2.317)
(3.790)
(1.033.879)
Ödenen faizler
Ödenen vergiler
(429.787)
(871.103)
(2.013)
-
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
3.035.230
12.233.058
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan faiz
3.298.284
1.234.800
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları
3.298.284
1.234.800
Ödenen temettüler
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
(17.526.188)
(17.526.188)
(19.683.672)
(19.683.672)
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artış (azalış)( A+B+C )
(11.192.674)
(6.215.814)
(627.397)
11.503.228
(11.820.071)
122.848.887
111.028.816
5.287.414
105.686.935
110.974.349
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer cari olmayan / duran varlıklar
Diğer cari / dönen varlıklar ve diğer yükümlülükler, net
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)( A+B+C+D )
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri ( A+B+C+D+E )
Sayfa 6 ile 23 arasında yer alan açıklayıcı politikalar ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
5
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) faaliyet konusu Borusan
Grubu’nun sınai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak
etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve
yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak
ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir. Şirket, 1977 yılında kurulmuştur.
Şirket’in hisse senetleri 1996 yılından beri İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem görmektedir. Şirket,
Türkiye’de tescil edilmiştir ve adresi aşağıdaki gibidir:
Merkez : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 37 Fındıklı – İstanbul
Şube
: Baltalimanı Cad. No:5 Rumelihisarı Sarıyer –İstanbul
Şirket’in en büyük ortağı Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. (“Borusan İstikbal”) olup, Borusan Holding A.Ş.
(“Borusan Holding”) ise nihai ana ortak konumundadır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in %33,01
oranındaki hissesi halka açık durumdadır.
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yasal sermaye
yapısı aşağıdaki gibidir :
Halka Açık (*)
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.
Borusan Holding A.Ş.
Zeynep Hamedi
Nükhet Özmen
Nurhan Kocabıyık
Diğer
30 Haziran 2014
TL
Pay (%)
3.329.527
11,83
8.104.744
28,82
10.129.118
36,01
1.518.967
5,40
1.453.142
5,17
1.498.079
5,33
2.091.423
7,44
28.125.000
100,00
31 Aralık 2013
TL
3.329.527
8.104.744
10.129.118
1.518.967
1.453.142
1.498.079
2.091.423
28.125.000
Pay (%)
11,83
28,82
36,01
5,40
5,17
5,33
7,44
100,00
(*)Borusan Holding A.Ş. 1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 döneminde Şirket hisselerinin halka açık olan
kısmından ilave hisse alımı gerçekleştirmemiş olup Şirket’in sermayesindeki payı %36,01’dir. Ayrıca Ali Ahmet
Kocabıyık’a ait 221.110,25 adet (% 0,79), Nurhan Kocabıyık’a ait 267.610,50 adet (%0,95), Nükhet Özmen’e ait
221.110,25 adet (%0,79), Nükhet Özmen/Semih A. Özmen’e ait 100.000,00 adet (0,36%) ve Zeynep Hamedi’ye
ait 386.935,25 adet (%1,38) halka açık kısımdan ilave hisse alımları da bulunmaktadır.
6
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin özsermaye metodu ile muhasebeleştirilen iştirakleri ve diğer finansal
varlıkları, bulundukları yer ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:
Faaliyet Konuları
Şirket Adı
Yer
Özsermaye metoduna göre muhasebeleştirilen:
Otomotiv
Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. (Borusan Otomotiv)
İstanbul/Türkiye
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (Borusan Oto)
İstanbul/Türkiye
Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Borusan Otomotiv Pazarlama)
Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. (Borusan Otomotiv
Premium)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Satılmaya hazır finansal varlıklar (*):
Çelik
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. (BMBYH)
İstanbul/Türkiye
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (Borçelik)
Gemlik/Türkiye
Lojistik
Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
İş Makinaları
Borusan Makina ve Güç Sistemleri San.ve Tic.A.Ş. (BMGS)
İstanbul/Türkiye
Otomotiv Yan Sanayi
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Supsan)
İstanbul/Türkiye
Bilişim ve Telekomünikasyon
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. (Borusan Teknoloji)
İstanbul/Türkiye
E-Ticaret
Borusan Elektronik Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti, İletişim ve Bilgi
Hizmetleri A.Ş. (Otomax)
Borusan Manheim Açık Arttırma ve Araç Pazarlama ve Ticaret
Ltd. Şti. (Borusan Manheim)
(Borusan Lojistik)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
(*) %20’nin altında iştirak edilen ve SPK Finansal Raporlama Standartları açısından satılmaya hazır finansal
varlıklar altında sınıflandırılan söz konusu varlıkların esasen Şirket tarafından satılması yönünde bir niyet
yoktur.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama personel
sayısı sırasıyla 14 ve 15’tir.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Ağustos 2014
tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul’un finansal
tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1.
Sunuma ilişkin temel esaslar
2.1.1
Uygulanan muhasebe standartları
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş
olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara
ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri:
XII, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem Finansal
Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK
tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
7
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1.
Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
2.1.1.
Uygulanan muhasebe standartları (devamı)
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir.
Şirket’in ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama
ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile
beraber okunmalıdır.
Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını
esas almaktadır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal
varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Şirket’in fonksiyonel para
birimi ABD$ olup 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar Türk
Lirası olarak sunulmuştur.
2.1.2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal
tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.1.3. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem özet konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali
tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait ara dönem özet konsolide
finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli
sınıflandırmaları yapmıştır.
2.2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler
a.
30 Haziran 2014 ara dönem raporlama geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar
-
TMS/UMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1 Ocak
2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, TMS/UMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve
bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya
koymaktadır.
8
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler (devamı)
2.2.
a.
30 Haziran
yorumlar(devamı)
2014
ara
dönem
raporlama
geçerli
yeni
standartlar,
değişiklikler
ve
-
TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”:
iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı farklı
karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip,
gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir.
-
TMS/UMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe
uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile
ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS/UMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan
korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden
korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar”
üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
-
TMS/ UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler
veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan
katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak
alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik
getirmiştir:
-
- TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
- TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
- TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
- TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
9
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler (devamı)
2.2.
a.
30 Haziran
yorumlar(devamı)
-
2014
ara
dönem
raporlama
geçerli
yeni
standartlar,
değişiklikler
ve
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
- TFRS/UFRS 1, “TFRS/UFRS’nin İlk Uygulaması
- TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TFRS/UFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek
ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir.
-
TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının
hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır.
-
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez
uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına
göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
-
TFRS/UFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe Standartları
Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde
yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın
belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı
amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün
transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
-
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS/UMS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa,
borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa
edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı
devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip
edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki
Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik
TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler (devamı)
b.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar” (1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerli olacaktır): Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması, ölçümü ve
muhasebeleştirilmesini ele alır. TFRS 9 Kasım 2009 ve Ekim 2010’da yayınlanmıştır. TMS 39’un
finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili olan bölümleri ile ilgili olan kısım
güncellenmiştir. TFRS 9, finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinden ve itfa edilmiş değerinden
muhasebeleştirilenler olmak üzere iki ölçüm kategorisinde sınıflandırılmasını gerektirir. Bu karar
varlığın ya da yükümlülüğün ilk muhasebeleştirilmesinde verilir. Sınıflandırma işletmenin finansal
araçlarını yönetim modeline ve finansal aracın sözleşmeye dayalı nakit akış özelliklerine bağlıdır.
Standart finansal yükümlülükler için TMS 39’un getirdiği düzenlemelerin çoğunu korur. Esas değişiklik
finansal yükümlülükler için gerçeğe uygun değer seçeneği uygulandığında, işletmenin kendi kredi
riskinden doğan gerçeğe uygun değer değişimlerinin bir muhasebe uyumsuzluğu yaratmadığı sürece
gelir tablosu yerine diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesidir.
-
TFRS 9, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski
yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
-
TMS 19 (Değişiklik) “Tanımlanmış Fayda Planları” 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar
tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet
süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi;
durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
TFRS lerin geliştirilmesi kapsamında TFRS 1,2,3,8,9,13 ve TMS 16,39,40’a 2010, 2011, 2012 ve 2013
yıllarında geliştirilen değişiklikler 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olacaktır.
11
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2.198
531
70.719
89.670.397
21.285.502
86.289
115.447.950
7.314.117
111.028.816
122.848.887
Kasa
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Diğer Nakit Benzerleri
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TL vadeli mevduatı yoktur (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TL mevduatı
yoktur). 89.670.397 TL karşılığı tutarında vadeli ABD$ mevduatın efektif ağırlıklı ortalama faiz oranı ise yıllık
%2,30 (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 115.447.950 TL karşılığı tutarında vadeli döviz mevduatın efektif
ağırlıklı ortalama faiz oranı ise yıllık %3,42) olup vade tarihi aralığı 1 Temmuz – 14 Temmuz 2014’tür (31
Aralık 2013 vade tarihi aralığı 2 Ocak – 31 Ocak 2014’tür).
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle portföy yönetimi şirketlerinin yönetimi için saklama hesaplarına ayrılan toplam
varlığın güncel değeri 21.285.502 TL karşılığı olmuştur (31 Aralık 2013 itibarıyla portföy yönetim şirketlerinde
yönetimi için saklama hesaplarına ayrılan toplam varlığın güncel değeri 7.314.117 TL karşılığı olmuştur).
30 Haziran 2014
TL
Pay (%)
21.285.502
100,00
21.285.502
100,00
Yatırım Fonları
Nakit
31 Aralık 2013
TL
Pay (%)
7.314.114
100
3
7.314.117
100
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri içindeki para birimlerinin tutarları
aşağıda belirtildiği gibidir:
Döviz cinsi
ABD $
TL
30 Haziran 2014
Döviz Tutarı
TL Tutarı
52.273.406
110.997.350
31.466
111.028.816
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
TL Tutarı
57.534.246
122.795.341
53.546
122.848.887
DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Borçelik (*)
Borusan Otomotiv(*)
Borusan Oto(*)
Borusan Otomotiv Pazarlama(*)
(*) Temettü tahakkuklarından oluşmaktadır.
12
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
7.495.300
7.717.788
3.968.732
1.158.560
-
20.340.380
-
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
b)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
51.188
11.257
4.213
115
43.412
9.333
-
66.773
52.745
Borusan Holding
Borusan Otomotiv
Borusan Danışmanlık ve Ortak Hiz.A.Ş.
Borusan Sigorta A.Ş.
c)
İlişkili Taraflarla İşlemler
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013 -
1 Nisan 2013 -
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
1 Ocak 2014 Danışmanlık Gideri
Borusan Holding
865.672
335.595
678.526
341.891
Borusan Danışmanlık Ve Ortak Hiz. A.Ş.
111.438
43.589
65.469
32.650
977.110
379.184
743.995
374.541
1 Ocak 2014 1 Nisan 2014
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
1 Ocak 2013 30 Haziran 2013
1 Nisan 2013 30 Haziran 2013
Kira Gideri
Borusan Holding
Borusan Otomotiv
Üst Düzey Yöneticilere
Sağlanan Faydalar
Maaş, prim ve benzeri ücretler
Taşıt araç ve diğer giderler
130.808
29.079
50.728
5.300
107.038
21.296
53.057
10.589
159.887
56.028
128.334
63.646
1 Ocak 2014 -
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013 -
1 Nisan 2013 -
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
978.071
61.744
448.855
19.677
525.958
27.049
272.143
12.950
1.039.815
468.532
553.007
285.093
13
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla iştirakler ve satılmaya hazır finansal varlıkların listesi ve
Şirket’in bu iştiraklerdeki doğrudan ve nihai hisse oranları ile kontrol edilen hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Borusan Yatırım ve Pazarlama
A.Ş.’nin Doğrudan Hisse Oranı
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
Borusan Yatırım ve Pazarlama
A.Ş.’nin Nihai Hisse Oranı
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
%
%
%
%
Çelik
Borçelik
BMBYH
13,87
12,36
13,87
12,36
13,87
12,36
13,87
12,36
Distribütörlük
BMGS
Borusan Oto (*)
Borusan Otomotiv (*)
Borusan Otomotiv Pazarlama (*)
Borusan Otomotiv Premium (*)
18,80
20,00
26,00
26,00
26,00
18,80
20,00
26,00
26,00
26,00
18,80
20,00
26,18
26,18
26,18
18,80
20,00
26,18
26,18
26,18
Diğer
Borusan Lojistik
Otomax
Supsan
Borusan Teknoloji
Borusan Manheim
18,07
18,17
10,02
15,21
9,50
18,07
18,17
10,02
15,21
9,50
18,07
20,36
10,02
15,35
9,50
18,07
20,36
10,02
15,35
9,50
(*) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıkları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Finansal Yatırımlar
Borçelik
BMBYH
Borusan Lojistik
BMGS
Supsan
Borusan Manheim
1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014
Yabancı Para
Cari Dönem
Cari Dönem
Çevrim
Değer
Hareketleri
Farkları Artışı/(Azalışı)
Bilançoda
Taşınan
Tutar
99.169.183
60.751.638
41.134.005
34.437.328
2.352.427
1.606.017
-
(506.463)
(768.178)
(210.074)
(175.874)
(12.014)
(8.202)
24.301.448
-
98.662.720
84.284.908
40.923.931
34.261.454
2.340.413
1.597.815
239.450.598
#REF!
-
(1.680.805)
24.301.448
262.071.240
14
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013
1 Ocak 2013
Finansal Yatırımlar
Borçelik
BMBYH
Borusan Lojistik
BMGS
Supsan
Borusan Manheim
Cari Dönem
Cari Dönem Yabancı Para
Değer
Hareketleri Çevrim Farkları Artışı/(Azalışı)
82.827.618
70.344.005
27.895.230
28.762.583
1.964.783
1.341.370
6.506.547
-
213.135.589
6.506.547
6.607.252
5.459.024
2.225.234
2.294.423
156.733
576.338
17.319.004
(2.389.468)
(2.389.468)
Bilançoda
Taşınan
Tutar
89.434.870
73.413.561
36.627.011
31.057.006
2.121.516
1.917.708
234.571.672
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal yatırımları organize finansal piyasalarda aktif olarak işlem
görmediği için bir piyasa fiyatı olmadığından veya rayiç değeri alternatif değerleme yöntemleriyle süregelen
çevre şartlarında güvenilir bir şekilde belirlenemediğinden maliyet bedeli ile değerlenmiştir. Şirket, 2010,
2011,2012 ve 2013 yıllarında sözkonusu finansal varlıklarını muhafazakar bir yaklaşımla makul değer esası ile
değerlemiş, 2013 yılına ilişkin hareket tablosunda açılış değeri olarak 31 Aralık 2009 itibarıyla taşınan maliyet
değeri esas alınmıştır.
DİPNOT 6 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014
1 Ocak 2014
Cari Dönem Yabancı Para
Özsermaye
Özsermaye
Çevrim
Yöntemi Sonrası Yöntemi Etkisi
Farkları
Borusan Oto
Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Pazarlama
Borusan Otomotiv Premium
Bilançoda
Taşınan
Tutar
55.864.674
19.876.438
2.836.298
8.627.881
(3.033.009)
(2.702.740)
296.817
2.972.722
(285.304)
(101.513)
(14.485)
(44.063)
52.546.361
17.072.185
3.118.630
11.556.540
87.205.291
(2.466.210)
(445.365)
84.293.716
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013
1 Ocak 2013
Cari Dönem
Özsermaye
Özsermaye
Yöntemi Sonrası Yöntemi Etkisi
Borusan Oto
Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Pazarlama
Borusan Otomotiv Premium
Yabancı Para
Çevrim
Farkları
Bilançoda
Taşınan
Tutar
38.155.736
10.064.099
1.188.245
5.440.031
4.207.051
1.958.464
528.259
1.081.713
3.043.726
802.822
94.788
433.957
45.406.513
12.825.385
1.811.292
6.955.701
54.848.111
7.775.487
4.375.293
66.998.891
15
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
Yukarıda belirtilen "özsermaye yöntemi etkileri", söz konusu iştiraklerin özsermaye metodu (özkaynaktan pay
alma metodu) kullanılarak Şirket finansal tablolarına dahil edilmelerinin etkilerini ifade etmektedir. Bu etkilerin
finansal tablo hesapları bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:
Yansıtıldığı Hesap
30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
Yeniden Değerleme Fonu
Kur Çevriminden Kaynaklanan Yedekler
Net Dönem Karı ve Birikmiş Karlar
(271.394)
(2.680.713)
485.897
9.332.785
(2.240.843)
683.545
Toplam Özsermaye Yöntemi Etkisi
(2.466.210)
7.775.487
Borusan Oto, Borusan Otomotiv, Borusan Otomotiv Pazarlama ve Borusan Otomotiv Premium’a 30 Haziran
2014 finansal tabloları üzerinden özsermaye metodu uygulanarak, özsermayelerinden Borusan Yatırım’ın nihai
ortaklık payı dahilinde pay alınmak suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket, 3 tarihi itibarıyla Borusan Oto, Borusan Otomotiv Pazarlama ve Borusan Otomotiv Premium’un intifa
senedi sahiplerine ödeyeceği temettü düşüldükten sonraki karlarından nihai ortaklık payı dahilinde elde edeceği
geliri ara dönem özet konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır.
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin toplam aktif, yükümlülük, özsermaye, net satışlar ve
net dönem karı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Aktifler
Yükümlülükler
Özsermaye
Net Satışlar
Net Dönem Karı
Borusan Oto
580.249.375
316.157.260
264.092.115
539.352.082
8.277.413
Borusan Otomotiv
459.640.893
389.524.223
70.116.670
809.136.981
22.470.796
Borusan Otomotiv Borusan Otomotiv
Pazarlama
Premium
75.934.000
215.313.223
62.541.420
177.025.036
13.392.580
38.288.187
117.796.537
54.699.170
6.605.246
11.247.437
31 Aralık 2013
Aktifler
Yükümlülükler
Özsermaye
Borusan Oto
565.928.986
284.799.135
281.129.851
Borusan Otomotiv
306.644.462
224.633.086
82.011.376
Borusan Otomotiv
Pazarlama
68.828.189
56.777.009
12.051.180
Borusan Otomotiv
Premium
186.041.737
158.550.013
27.491.724
Borusan Otomotiv
Pazarlama
80.966.393
2.449.748
Borusan Otomotiv
Premium
37.886.789
4.011.220
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013
Net Satışlar
Net Dönem Karı
Borusan Oto
444.702.329
8.404.792
Borusan Otomotiv
619.753.052
16.823.635
16
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3.335.944
70.457
498.436
46.186
2.926.021
8.351
3.951.023
2.934.372
Devreden KDV
Gelecek dönemlere ait giderler
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Diğer
DİPNOT 8 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup şirketleri Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
-
-
-
-
-
-
-
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin şirketin özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle % 0’dır
(31 Aralık 2013 tarihi itibariyle % 0).
DİPNOT 9 – TEMETTÜ GELİRLERİ
Borçelik
Borusan Lojistik
BMGS
BMBYH
Supsan
1 Ocak 2014 -
1 Nisan 2014 -
1 Ocak 2013 -
1 Nisan 2013 -
30 Haziran 2014
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
7.627.035
10.001.403
1.618.513
-
-
7.774.502
2.039.238
11.025.735
2.674.960
116.479
-
19.246.951
-
23.630.914
-
17
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN
ZARARLARINDAN PAYLAR
1 Ocak 2014 -
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
Borusan Otomotiv Pazarlama
Borusan Oto
Borusan Otomotiv
Borusan Otomotiv Premium
1 Ocak 2013 -
1 Nisan 2013 -
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
1 Nisan 2014 -
1.656.556
1.744.671
6.191.165
3.132.945
906.802
1.943.922
4.863.489
1.983.046
512.853
1.994.237
4.076.980
1.056.608
111.007
1.287.557
4.162.868
146.823
12.725.337
9.697.259
7.640.678
5.708.255
DİPNOT 11 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1 Ocak 2014 30 Haziran 2014
1 Ocak 2013 30 Haziran 2013
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)
130.854
47.548
Toplam vergi gideri
130.854
47.548
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk
ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen
giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa
geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.
2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında, kurum kazançları üzerinden
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir.
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine
sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere, kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı, 5520 sayılı Kanun’un 15 maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak
belirlenmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
30 Haziran 2014
Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar
18
31 Aralık 2013
498.436
1.489.415
(618.312)
498.436
871.103
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
30 Haziran 2014ve 2013 tarihleri itibarıyla cari dönem vergi giderinin analizi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
Yasal finansal tablolarda yansıtılan kar
Vergiden muaf kar (başlıca temettü geliri)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer indirimler
Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
27.982.785
(31.909.892)
898.621
-
31.228.272
(27.235.768)
754.638
(4.747.142)
Türk vergi mevzuatına göre kurumlar vergisi matrahı
-
-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
-
-
Yabancı para çevrim farkı
-
-
Gelir tablosunda yansıtılan tutar
-
-
Ertelenmiş Vergi:
30 Haziran 2014ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı (yükümlülüğü) dağılımı aşağıdadır:
Kümülatif
Geçici Farklar
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
Finansal yatırımlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Taşınan vergi zararı
Personele ödenecek temettü
karşılığı
Net ertelenmiş vergi
yükümlülüğü
Ertelenmiş Vergi
Varlığı / (Yükümlülüğü)
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
(207.024.882)
86.076
-
(184.404.241)
76.737
-
(10.351.244)
17.215
-
(9.220.212)
15.347
-
-
725.662
-
145.133
(183.601.842)
(10.334.029)
(9.059.732)
,
(206.938.806)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri
Yabancı para çevrim farkı
Doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen
30 Haziran bakiyesi
19
2014
2013
(9.059.732)
(130.854)
48.734
(1.192.177)
(10.334.029)
(8.037.821)
(47.548)
(644.218)
127.093
(8.602.494)
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 12 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)
Hisse başına kar cari yıl net karının yıl içerisinde dolaşımda olan hisse adetlerinin ağırlıklı ortalamasına
bölünmesiyle bulunur.
Türkiye’de şirketler birikmiş karlarından veya yeniden değerleme fonlarından transfer yapmak yoluyla
sermayelerini arttırabilir ve bu sermaye artışı sebebiyle ortaklara payları nispetinde bedelsiz hisse verebilirler.
Hisse başına kar hesaplanırken bedelsiz hisseler temettü olarak dağıtılan hisseler olarak kabul edilmiştir.
Dağıtıldıkları anda şirket sermayesine eklenen temettüler de aynı şekilde temettü olarak dağıtılan hisseler olarak
kabul edilmiştir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür hisselerin tüm yıl boyunca
dolaşımda olduğu kabul edilmiştir.
Bunlar dışında rapor tarihi itibarıyla ve ara dönem özet konsolide finansal tablolar hazırlanana kadar adi hisseleri
veya çıkarılması düşünülen adi hisseleri ilgilendiren bir işlem olmamıştır.
DİPNOT 13 – FİNANSAL ARAÇLAR
Kur riski
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve
finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini zaman zaman yaptığı vadeli döviz
işlem sözleşmeleri ile kontrol altına almaktadır.
Şirketin işlevsel para birimi ABD$ olarak takip edilmekte olup ABD$’ı dışındaki para birimleri yabancı para
birimi kabul edilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde yüksek getirili
enstrümanlardan faydalanmak için açılan pozisyonlar ve Şirketin temettü ödeme ve tahsilatları ile Şirket kur
riskine maruz kalmaktadır. Şirket bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerin denkleştirilmesinin yanı sıra
vadeli kur işlemleri ve opsiyonlar ile yönetmektedir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadeli
döviz işlemi veya opsiyon sözleşmesi bulunmamaktadır.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerin yabancı para dağılımı bir
sonraki sayfada verilmiştir:
20
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Kur riski (devamı)
30 Haziran 2014
Döviz Pozisyonu
TL Karşılığı
TL
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
31.466
3.951.023
3.982.489
31.466
3.951.023
3.982.489
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
41.829
41.829
41.829
41.829
4.024.318
4.024.318
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.472
76.472
76.472
76.472
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.420.105
10.420.105
10.420.105
10.420.105
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.496.577
10.496.577
-
-
-
-
(6.472.259)
(45.006)
(6.472.259)
(45.006)
-
-
-
-
9. TOPLAM VARLIKLAR
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
25. İhracat
26. İthalat
21
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Kur riski (devamı)
31 Aralık 2013
Döviz Pozisyonu
TL Karşılığı
TL
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
53.546
2.934.372
2.987.918
53.546
2.934.372
2.987.918
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
47.335
47.335
47.335
47.335
3.035.253
3.035.253
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.345
59.650
135.995
76.345
59.650
135.995
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.136.469
9.136.469
9.136.469
9.136.469
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.272.464
9.272.464
-
-
-
-
-
-
(6.237.211)
(82.449)
(6.237.211)
(82.449)
-
-
-
-
9. TOPLAM VARLIKLAR
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe
uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
25. İhracat
26. İthalat
22
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Kur riskine duyarlılık
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ABD$ Türk Lirası karşısında %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, TL para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerde, kur değişimi
neticesinde oluşan farkın kar/zarara olan vergi öncesi etkisi (-)4.501 TL (31 Aralık 2013: (-)8.245 TL) daha
yüksek veya düşük olacaktı.
EK FİNANSAL TABLOLAR
Ekte Şirket'in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla özsermaye yöntemi ile iştiraklerinin özsermayelerindeki
değişimden pay almadan önceki bilançosu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosu
bilgi amaçlı olarak sunulmuştur. Bu finansal tablolarda özsermaye yöntemine tabi olan iştirakler maliyet
değerlerinden gösterilmiş, diğer iştirakler ise varsa ilgili değer düşüklüğü kayıtlara alınarak yansıtılmıştır. Bu
finansal tablolar özsermaye yöntemine göre düzenlenmiş finansal tabloların gerekli bir parçası değildir.
DİPNOT 14 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
23
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
EK FİNANSAL TABLOLAR
30 Haziran 2014
Özsermaye Yöntemi
Uygulanmamış
Finansal Tablolar
2013 ve Önceki
Yıllar
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
2013 ve Önceki
Yıllar
Ayrılan Değer
Düşüklüğü
Karşılığı
2014
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
30 Haziran 2014
Özsermaye Yöntemi
Uygulanmış
Finansal Tablolar
135.320.219
-
-
-
135.320.219
111.028.816
20.340.380
20.340.380
3.951.023
-
-
-
111.028.816
20.340.380
20.340.380
3.951.023
279.211.466
82.078.653
(12.417.127)
(2.466.207)
346.406.785
5
262.071.240
-
-
-
262.071.240
6
17.098.397
41.829
82.078.653
-
(12.417.127)
-
(2.466.207)
-
84.293.716
41.829
414.531.685
82.078.653
(12.417.127)
(2.466.207)
481.727.004
BİLANÇO
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
3
4
7
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımlar
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
24
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
EK FİNANSAL TABLOLAR
BİLANÇO
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm
Kazanç/Kayıpları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR
4
10
10
2013 ve Önceki
Yıllar
Ayrılan Değer
2014
Düşüklüğü
Özsermaye
Karşılığı Yöntemi Etkisi
30 Haziran 2014
Özsermaye Yöntemi
Uygulanmamış
Finansal Tablolar
2013 ve Önceki
Yıllar
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
137.732
76.472
66.773
9.699
61.260
61.260
10.420.105
-
-
-
137.732
76.472
66.773
9.699
61.260
61.260
10.420.105
86.076
10.334.029
403.973.848
28.125.000
675.000
82.078.653
-
(12.417.127)
-
(2.466.207)
-
86.076
10.334.029
471.169.167
28.125.000
675.000
33.693.176
122.960.308
-
(271.394)
156.382.090
223.397.668
9.749.693
78.566.606
29.766.705
(78.892.441)
38.010.786
-
(12.417.127)
-
(2.680.713)
271.394
214.506
141.824.514
9.749.693
104.431.659
29.981.211
414.531.685
82.078.653
(12.417.127)
(2.466.207)
481.727.004
25
30 Haziran 2014
Özsermaye Yöntemi
Uygulanmış
Finansal Tablolar
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
EK FİNANSAL TABLOLAR
30 Haziran 2014
Özsermaye Yöntemi
Uygulanmamış
Finansal Tablolar
2013 ve Önceki
Yıllar
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
2013 ve Önceki
Yıllar
Ayrılan Değer
Düşüklüğü
Karşılığı
2014
Özsermaye
Yöntemi Etkisi
2014
Yılı
Ayrılan
Karşılık
30 Haziran 2014
Özsermaye Yöntemi
Uygulanmış
Finansal Tablolar
9
31.757.782
-
-
(12.510.831)
-
19.246.951
10
-
-
-
12.725.337
-
12.725.337
BRÜT KAR
31.757.782
-
-
214.506
-
31.972.288
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(4.870.489)
141.998
(229)
-
-
-
-
(4.870.489)
141.998
(229)
ESAS FAALİYET KARI
27.029.062
-
-
214.506
-
27.243.568
3.298.284
(429.787)
-
-
-
-
3.298.284
(429.787)
29.897.559
-
-
214.506
-
30.112.065
(130.854)
-
-
-
-
(130.854)
29.766.705
-
-
214.506
-
29.981.211
GELİR TABLOSU
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Temettü Gelirleri
Özkaynak Yöntemi ile
Değerlenen Yatırımların
Kar / (Zarar)larındaki Paylar
Notlar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
DÖNEM KARI
11
11
26
Download

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM