T .C .
M İ L L Î E Ğ İ T İM B A K A N L IĞ I
T e m e l lig itim (»enel M ü d ü rlü ğ ü
A C E L E V E G Ü N L I-D f K
2 9 /05/2014
S ay ı : 4 3 7 6 9 7 9 7 /1 0 .0 7 /2 1 5 6 8 5 3
K o n u : S eçm eli D e rs le rin S eçim i
............................. V A L İL İĞ İN E
(İl M illî E ğ itim M üdürlüğü)
ilgi ; a ) 2 8 /0 5 /2 0 13 tarihli ve 22 sayılı T alim ve T erb iy e K u ru lu K ararı ek i ilköğretim
K u ru m la n (İlk o k u l v e O rta o k u l) 1fuftalık D ers Ç izelg esi,
b) 0 7 /0 6 /2 0 1 3 tarih li ve 51 sayılı T alim ve T erb iy e K urulu
H atip O rta o k u lu H aftalık D ers Ç izelgesi.
K ararı eki İm am
İlgi (a ) ve (b) Ç iz e lg e le r'in sevm eli d ersle r b ö lü m ü n d e y e r alan derslerle,
ö ğ re n cilerim iz in ak a d em ik başarıların ın artırılm asının y an ın d a ilgi v e yeteneklerini
k eşfetm eleri ve g e liştirm e le ri am açlan m ıştır. B u b ağlam da u y g u lan m ak ta o la n v e 2014-2015
eğ itim ö ğ re tim y ılın d a o rtao k u l v e im am hatip o rtao k u lların ın 5. 6 v e 7. sınıflarında
o k u y acak ö ğ re n c ile rim iz in ders seç im lerin e ilişkin
iş ve işlem lerd e
a şa ğ ıd a belirtilen
h u su slar d ik k a te alın acak tır.
• 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğ itim ö ğ re tim y ılın d a ortaokul 5, 6 ve 7. sın ıfta o k u y ac ak öğrenciler
to p lam 6 (a ltı) saat, im am h atip o rtao k u lu n d a ok u y acak ö ğ re n ciler ise to p la m 2 (iki)
saat s e ç m e li ders seçeceklerdir.
• S eçm eli d e rsle rin am acı, tan ıtım ı, k aç kez ve kaç saat seç ile b ile c e ğ i gibi konularda
ilgi (a ) v e (b) Ç iz e lg e le rin "A ç ık la m a la r” b ö lü m ü n d e y e r alan h u su slar d a dikkate
alın arak ilk o k u l 4. s ın ıf ö ğ re n cileri ve v elileri için sınıl ö ğ re tm e n le ri taralından,
o rtao k u l ö ğ re n c ile ri için ise okul m ü dürlükleri ve re h b e r ö ğ re tm e n le r tarafından
ö ğ ren ci v e v e lile re y ö n elik b ilg ilen d irm e yapılacaktır.
• îlgili a la n d a ö ğ re tm e n y o k lu ğ u g erek çe siy le okul y ö n e tim le rin c e ö ğ re n c ile r ve veliler
belli d e rsle re y ö n lcn d irilm ey ec ek tir. O kulda ilgili alan d a yeterli sa y ıd a öğretm enin
b u lu n m ad ığ ı d e rsle rin seçilm esi h alin d e ö n celik le d iğ e r o k u lla rd a n m aaş/ek ders
k arşılığı g ö re v le n d irm e le r y o lu y la ö ğ re ü n c n tem in ed ilec ek , b u n u n d a m üm kün
o lm ad ığ ı h a lle rd e ü cretli ö ğ re ü n c n tem in ed ilm ek su re tiy le bu d e rsle r açılacak ve
o k u tu laca k tır.
• O k u lla rd a en a z 10 ö ğ re n cin in aynı dersi seçm esi d u ru m u n d a ilgili seçm eli ders
o k u lu lab ile cck tir.
Ilu Kelce 5070 sayıl» H c k ııo n ıl Im /a k a nununun 5 inci m a tk lo ı g c rcjm c c g ü v en li elektronik ım /a tlc unzalanm ıjttf
M .ıiiıtk Blv. 06648 kızılfty/A N K A R A
(Elektronik Ag. w w w .m ch.jw v İr
c-posta tbgm öğretim ı un t cry a l l e r i ^ ın o b .g o v ir
A yrtnlılı bılpi için: İbrahim AYDIN
Tel
( 0 3 1 2 )4 1 3 13 18
l üks (0 312) 425 40 49
• 2 0 1 4 -2 0 1 3 eğ ilim ö ğ re tim y ılın d a
o rtaokul v c im am h atip o rta o k u lu 5 . 6 ve 7.
sın ıflard a o k u y a c a k ö ğ ren cilerim i/,
ilgi, istek ve y eten e k lerin i d ik k ate alarak
b elirle y e c e k le ri seçm eli d ersleri ek te y er alan d ile k ç e ö rn e k le rin e u y g u n şe k ild e y a /ılı
o lara k o k u l m ü d ü rlü k le rin e 2 - 13 H a z ira n 2014 tarihleri ara sın d a teslim edeceklerdir.
• ö ğ r e n c ile r ta ra lın d a n v erile n d ilek çe le rd e y e r alalı d e rs seç im leri, okul y önelim leri
ta ra lın d a n e-o k u l sistem in e, d ilek çelerin v erildiği tarih ten b a şla n a ra k 30 H a z ira n
2014 ta rih in e k a d a r işlenecektir.
K o n u y la ilgili
ö ğ re n ci
o k u llard a g ö rü le b ile c e k y erle rd e
seçm eli d ers s e ç im in e ilişk in tü m
V a liliğ in i/c e a lın m a sı h u su su n d a
v e velilerim izin b ilg ilen d irilm esi, d ile k ç e ö rn e k le rin in
b u lu n d u ru lm ası, an ılan tarih ler arasın d a öğ ren cilerim izin
iş ve işlem le rin y a p ılab ilm esin e y ö n elik g erek li tedbirlerin
gereğini b ilg ilerin iz e arz vc rica ederim .
Y usuf BÜYÜK
B ak an a.
M ü s te ş a r Y ardım cısı
l:K : D ilek çe ö rn e k le n (6 sa y la )
D A Ğ I MM
G ereği
B ilgi
-B Planı
A Planı
-Bilgi İşlem D a ire si B aşk an lığ ın a
Hu belge. 5070 sayılı Hteklronik İm/ü Kanununun 5 inci nuJdcsı gereğince güvenli elektrom). ım/« ile imzalanmıştır
■Matiırk B U . 0 M > 4 X K ı/ık ıy /A N K A R A
U c k tm n ıL A f. wtv\v u ic b .g o v .lt
A y n n lılı b ilg i için . İbrahim A Y D IN
Tel
( 0 3 1 2 ) 4 1 3 13 18
c-p n stn : tc y m _ o g rc tim m a tc ry ttllc rW jin c b .g o v .tr
F ak s: ( 0 3 1 2 ) 425 40 49
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YIU
İM A M HATİP ORTAOKULU 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
İLKOKULU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
Velisi b u lu n d u ğu m o k u lu n u z ... /... Sınıfı
T.C Kimlik No'lu
........................................ İsimli öğrencinin 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılında;
2. ............. - M . -----------------dersleri olm ak üzere toplam da 2 saatlik seçmeli dersleri im am hatip ortaokulu 5 sınıfta
alm asını istiyorum.
G ereğim bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Veli:
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Tarih ve imza:
Tarih ve İmza:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İM A M HATİP ORTAOKULU 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
......... .............. ............. O RT AO K U LU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N F
Velisi b u lu n d u ğ u m o k u lu n u z ... /... Sınıf»---------* ................... ..................T.C. Kimlik No'lu
............. .......................... isimli öğrencinin 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılında;
dersleri o lm a k üzere toplam da 2 saatlik seçmeli dersleri im am hatip ortaokulu 6 sınıfta
alm asını istiyorum .
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Veli:
Adı Soyadı
Ad» Soyadı:
Tarih ve İmza
Tarih ve İmza
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YIU
İM A M HATİP ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
_________ _________________O RTAO KU LU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
Velisi b u lu n du ğu m o k u lu n u z ... /... S ın ıfı........ ........... ................ ........... T.C. Kimlik N o ’lu
............... — .......... ..........isimli öğrencinin 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılında,
2 .......... .............- ....................... ......,
dersleri o lm a k üzere toplam da 2 saatlik seçmeli dersleri im am hatip ortaokulu 7
alm asını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci
Veli:
Adı Soyadı.
Adı Soyadı
Tarih ve İm/a:
Tarih ve İmza
sınıfta
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA
ORTAOKUL 5. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
.....................- .............. İLKOKULU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
Velisi b u lu n d u ğu m o k u lu n u z ... /....S ın ıf ı............... .............. .................. T.C. Kimlik N o ’lu
.......................................isimli öğrencinin 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılında;
1...................... ......... ..— .............
2
.......... .......... ..
dersleri o lm a k üzere toplam da S saatlik seçm eli dersleri 5 sınıfta alm asını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci
Veli;
A d ı Soyadı
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza
Tarih ve İmza:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İM A M HATİP ORTAOKULU 7. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
......... ............. ...... ........O RTAO KU LU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
Velisi b u lu n d u ğu m o k u lu n u z ... /... S ın ıf ı........ ....................................... T.C. Kimlik No'lu
................ ......................isimli öğrencinin 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılında,
dersler» olm ak üzere toplam da 2 saatlik seçmeli dersleri im am hatip ortaokulu 7. sınıfta
alm asını istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Veli:
Adı Soyadı.
Adı Soyadı
Tarih ve İmza:
Tarih ve İmza.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA
ORTAOKUL 6. SINIFTA OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEĞİ
..................................... O RTAO KU LU M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
Velisi b u lu n d u ğu m o k u lu n u z ... /....S ın ıf ı...... ................... ........ ....... ...... T.C. Kimlik No'lu
....................................... isimli öğrencinin 2 0 1 4 -2 0 1 5 eğitim öğretim yılında,
3 .............................................
dersleri olm ak üzere toplam da
6 saatlik seçmeli dersleri 6. sınıfta alm asını istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci:
Adı Soyadı:
Veli:
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
Tarih ve İmza:
Download

Dokümanlar için Tıklayınız