KULÜP TANITIM DOSYASI
2014/2015
Koç Üniversitesi
1993 yılı da İsta
ul da kurulan Koç Üniversitesi, kar a a ı gütmeyen
bir akıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi mükemmeliyet merkezi olma
vizyonu doğrultusu da ve öğre i odaklı eğiti
öğre iye eğiti
a layışı ile bugün 4400
vermektedir. İ sa i Bilimler ve Edebiyat, İdari ve İktisadi
Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve He şirelik Yüksek
Okulu ile eğiti e hizmet vermekte olan Koç Üniversitesi, 22 lisans, 25
lisansüstü ve 13 doktora progra ı ile Türkiye de ve Dü ya da bilimin
geliş esi e katkıda ulu
aktadır.
Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi
ezu ları, en
üst düzeyde ahlaki değerlerle do atıl ı
olup, toplumsal sorumluluk taşıya ve
demokrasinin değerleri e sahip çıka
bireylerdir.
Koç Üniversitesinin ana misyonu; Türkiye de uluslararası nitelikte,
yaratı ı, ağı sız ve objektif düşü e ile , liderlik asıfları a sahip en yetkin
ezu ları yetiştir ek ve örnek bir eğiti
Türkiye ve i sa lığa hizmet etmektir.
ve araştır a kurumu olarak
Kulübümüz;
yılı da ‘u elife eri Ka püsü de te elleri atıla
Pazarlama Kulübü;
Türkiye i ilk pazarlama kulübü olmakla beraber, Koç
Ü i ersitesi deki en köklü, en kala alık ve ay ı zamanda en
yüksek bütçeye sahip,üniversitemizde lisans ve yüksek lisans
öğre ileri i ilk kez ir araya getire öğre i kulübü olma
özellikleri i taşır.
ü aktif ol ak üzere, 550+ üyemiz
ulu aktadır. “e e içerisi deki tü akti iteleri ütçesi
.
₺ i arı dadır.
Misyonumuz
Kurulduğu günden beri her daim nitelik ve nicelik akı ı da
kendini geliştire , sadece Koç Üniversitesi öğre ileri i değil; Türkiye i
diğer üniversitelerindeki pazarlamaya ilgi duyan öğre ileri de kapsayan,
uluslararası üne sahip akademisyenlerin ve sektörde kendini ka ıtla ış
profesyonellerin yer aldığı adı da söz ettiren organizasyonlar
düzenleyen KU Pazarlama Kulübü, üyeleri arası da takı
iletişi i , çalış a azminin, bir adı
ruhunun, etkili
daha ileri gitme isteği i ve haklı
aşarıda sonra gelen eğle e a layışı ı sarsıl az bir sembolü haline
gel iştir.
Misyonumuz
Hale Dü ya ı pek çok saygı ü i ersitesi e
şirketiyle sı ak ilişkileri i de a ettire KU Pazarla a
Kulü ü ü a a isyo u; lisa s e lisa s üstü
öğre ileri i pazarla a e iş dü yası ı ta ı ası ı
sağlarke , iş dü yası ı da ge ç yete eklerle
ta ıştır ak,
6 ana organizasyon ve aktivitelerle üniversite
öğre ileri i ke dileri e e uygu ala a
yö el eleri e yardı ı olup ay ı za a da da irlikte
çalıştığı ız şirketleri e katılı göstere öğre ileri
memnun edebilmektir.
Kulüpte her üye i aktif katılı ı a ö e eril ekte
e tü etki likler a atör ir öğre i kulü ü ü
paylaşı ruhuyla fakat profesyo el ir takı çalış ası e
kurumsal esaslarla yönetilmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLE‘İ
Onur ERCAN
Başka
[email protected]
+90 542 249 22 85
Doruk A‘MAĞAN
Şirket İlişkileri e Fi a s a
Koodinatörü
[email protected]
+90 537 708 47 44
Gize
KALEOĞLU
Şirket İlişkileri e Fi a s a
Koodinatörü
[email protected]
+90 532 231 64 22
Etkinliklerimiz
Business Port
Mock Interview
Marketing Challenge
C.O.R.E
Kariyer Günleri (OCR)
KAMP’15
Business Port
Business Port
yılı da faaliyeti e İpa a spo sorluğu da Brush Your Mind Pa elleri
adı ile aşlaya gele eksel Pazarla a Kulü ü se i erleri
iti are
9 yılı da
Business Port “e i erleri adıyla etki likleri e de a
İş dü ya ısı ı çeşitli sektörleri deki pazarla a ile ilgili yö eti
et ektedir.
e
uygula aları ı ele ala , pazarla a ı ya ı sıra; fi a s, satış e diğer yö eti
iri leri ala larıyla ilgile e öğre ilere yö elik se i erler dizisidir.
Business Port
Organizasyonun a a ı:
Seminerlerimizin ana te ası, sektörlerinde önde gelen
şirketleri üst düzey yöneticilerinden oluşa ko uş a ıları eğiti
hayatları ı, deneyimlerini, sektörlerini ve şirketleri i anlatan söyleşilere
daya
aktadır. Ko uş aları sonunda, katılı
ılarda gelen sorular
doğrultusu da interaktif bir ortam yaratıl aktadır. Ay ı zamanda Koç
Üniversitesi öğre ileri i modern dünyaya ayak uyduran, rekabet
düzeyi yüksek ve dünya sta dartları daki kurumlarda bulunan işada ları
ve işkadı ları ı yakı da ta ı a fırsatı sağla
aktadır. Koç Üniversitesi
öğre ileri ve akademik personelinden oluşa 400 kişilik bir hedef
katılı
ı kitlesi ardır.
Daha Ö eki Ko uş a ılar
• Galya Frayman Molinas - Coca-Cola
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm
Başka ı
• Temel Güzeloğlu - Finansbank Genel
Müdürü
• Tamer Özmen - Microsoft Türkiye
Genel Müdürü
• Gülden Yıl az - Koton Yönetim Kurulu
Eş aşka ı
•
•
•
•
Süreyya Ciliv – Turkcell CEO
Ali Ağaoğlu – Ağaoğlu Şirketler Gru u
Ünal Aysal – Galatasaray A.Ş. Başka ı
Eren Çamurdan- A&Y Group Boyner
Divarese, T-Box, Beymen Business ve
Net ork arkaları Ge el Müdürü
• Ivar Blanken- Unilever CFO
• Tamer Özmen – ING Bank Krediler
Ge el Müdür Yardı ısı
Business Port İletişi
Bilgileri
Yusuf Burak Topuz
Efsane Çakıroğlu
Business Port Eş aşka ı
[email protected]
+90 537 516 68 66
Business Port Eş aşka ı
[email protected]
+90 536 821 63 50
Mock Interview
Koç Üniversitesi Kariyer Merkezi ile irlikte gerçekleştirdiği iz u etki lik, Koç
Ü i ersitesi öğre ileri e iş ülakatları da karşılaşa ile ekleri soru tipleri
hakkı da ipu u ere , diğer ir deyişle gerçek ülakatlara hazırlaya Pro a
ülakatlarıdır.
¨Mock Interview¨ öğre ileri
ülakat e erileri i geliştir eye e ala akları
geri ildiri sayesi de gelişi leri e katkıda ulu a ak ir orga izasyo dur.
Pro a Mülakatları, farklı sektörlerde ö de gele fir aları İ sa Kay akları
Yö eti ileri ile yapılır. Kası ayı so u, Aralık ayı aşı gerçekleştirilir. Geçtiği iz
se elerde çalıştığı ız fir alarda azıları:
• • Philip Morris
• • PWC
• • Deloitte
• • Dataexpert
• • E za ı aşı
• • L oreal
Kariyer Günleri (OCR)
Koç Üniversitesi Kariyer Merkezi ile irlikte gerçekleştirdiği iz u etki lik,
Koç Ü i ersitesi öğre ileri e şirketlerle ta ış a e iş ola ağı su aktadır.
Mart ayı ı so üç haftası da gerçekleşe etki lik, ay ı za a da ir çok
Şirkete de öğre ilerle ta ış a, staj e iş görüş eleri içi CV e for topla a
ola ağı su aktadır.
Her şirketi saatlik ta ıtı süresi ulu aktadır. Topla a CV
değerle dir esi de so ra şirketlere daha so rası da yi e okulda ire ir
ülakat yapa il e ola ağı su ul aktadır.
te Katıla Şirketler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Value Partners
Mercedes-Benz
Peak Games
Novartis
Vestel
GE-General Electric
Intel
Inditex
Coca-Cola İçe ek
TÜBİTAK
ÜNLÜ & Co.
Denizbank
Pfizer
Estee Lauder
Mock Interview-Kariyer Günleri
İletişi Bilgileri
Kı a ç Mete
Mehmet Alper Kılı ç
Mock Interview ve Kariyer Günleri
Eş aşka ı
[email protected]
+90 538 857 52 16
Mock Interview ve Kariyer Günleri
Eş aşka ı
[email protected]
+90 537 268 10 55
Marketing Challenge
Marketi g Challe ge, lisa s öğre ileri içi profesyo el ir aka
a aliz yarış asıdır. Katılı
ılar Türkiye i ö de gele ü i ersiteleri de
seçile öğre ilerde oluşur. gü süre akti ite, alt aka a aliz
yarış ası da oluşur. Her gü
şirket tarafı da su ula
akalara
takı ları çözü leri, profesyo eller, akade ik e iş çe releri de oluşa
ir jüri tarafı da değerle dirilir. Yarış a dili İ giliz edir.
Takı lar:
kişide oluşa
takı
yarış aya seçilir, topla da
katılır. Baş urular i ter et üzeri de yapılır e adayları
birlikte CV leri i yüklemeleri istenir.
yarış a ı
aş urularıyla
Marketing Challenge
Vaka Analizi:
Her takı ı şirketler tarafı da su ula
akayı elirli ir süre içerisi de
a la ası, a aliz et esi e çöz esi ekle ir. Takı lar su u ları ı şirket
tarafı da oluşturula jüriye su
takı
açıkla ır.
Tü
katılı
asıyla aka çalış ası so uçla ır e kaza a
aka a alizi çalış aları otelde ko akla alı ir etki lik olup
ıları
sağla ır.
akaya ta a e odakla a il eleri içi gereke tü
şartlar
Ö ceki yıllarda Marketi g Challe ge Spo sorları
C.O.R.E.
C.O.R.E üniversitemiz ilk defa uygulanan bir etkinlik olup, Koç Üniversitesi
içerisi de oluşa ak kişilik takı larla yapıla ak aka a alizi yarış asıdır.
Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan CORE alışıl ış case yarış aları ı
aksine sadece yeni bir fikir üretmeye değil, bu süreçte alı a kararları altı da
yatan a tık temellerine de odakla ıştır. Diğer case yarış aları da daha
detaylı ve ge iş kapsa lı olan bir etkinliktir.
“po sor şirketler;
Marketing Challenge-C.O.R.E
İletişi
ilgileri
Ilgaz Şayla
Marketing Challenge ve C.O.R.E.
Eş aşka ı
[email protected]
+90 530 266 12 24
Çağdaş Özer
Marketing Challenge ve C.O.R.E.
Eş aşka ı
[email protected]
+90 537 555 11 59
KAMP
KAMP
yılı da
eri her se e Koç Ü i ersitesi ‘u elife eri
kampüsünde gerçekleştirile KAMP, Pazarla a Kulü ü' ü se e içi de
yaptığı e
üyük orga izasyo dur. Orga izasyo u uz; İsta
ul e A adolu
üniversitelerindeki pazarlama konusunda gelecek vaat eden fakat kendini
geliştir ek e sektörleri ta ı ak hususu da yeterli i ka a sahip ol aya
öğre ileri pazarla a ko usu da fark yarat ış profesyo ellerle ir araya
getirirke üç gü
oyu a yoğu eğiti
er esi se e iyle Türkiye de ilk
ol a özelliği taşı aktadır. Orga izasyo katılı
ıları yoğu eğiti
al aları
e ala ı da aşarılı ola profesyo ellerle ire ir ta ış aları ı ya ı sıra
kulü ü üz tarafı da orga ize edile sosyal orga izasyo lar yardı ıyla
ir irleriyle de iyi ilişkiler kurarak gele ekte ke dileri içi ileri dere ede
faydalı ola ak ir çe reye sahip ol aktadırlar.
KAMP
13-14•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Şu at
tarihleri de,
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Ka püsü de seminerler,
farklı sektör, köklü fir a, üyü ekte ola fir a,
Kişisel gelişi e pazarla a uz a ları,
Türkiye i dört ir ya ı da gele . e . sı ıf öğre ileri,
Pazarla a eğiti se i erleri, aka çalış aları,
Düze le e ek ola galada şirketleri İ sa Kay akları Yö eti ileri ile ta ış a
e ire ir diyalog fırsatı,
Sosyal sorumluluk projesi,
İsta ul u e lüks otelleri de iri de ko akla a,
“e i erler oyu a çekilişler e sürpriz hediyeler,
Üç gü oyu a ü retsiz ulaşı , ye ek e eğle e katılı ıları ekliyor
ola aktır.
KAMP 15
“osyal soru luluk projeleriyle de etki likleri de ses duyur ayı
hedefleye KAMP, u yıl ir akıfla iş irliği içerisi de katılı
ıları a ir de
sosyal soru luluk projesi su a ak. “po sor ola şirketlerde projeye
destek ere ler sayesi de düze lediği iz etki likte ir akıfa da karşılıksız
destek er ek a açla
aktadır.
Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü tarafı da bu yıl onbirincisi
düzenlenecek olan KAMP
öğre iyi ağırladı.
,
yılda 21 farklı üniversiteden 25
ü aşkı
KAMP İletişi
Kardelen Başde ir
KAMP Başka ı
[email protected]
+90 536 644 54 67
ilgileri
Sena Kaya
Ka p Ko ite Üyesi
[email protected]
+90 530 568 87 62
Özel “po sorlukları ız
• Altı “po sorluk
• Gü üş “po sorluk
Altı “po sorluk
Altı spo sorluğu içerdikleri e edeli, ir yıl oyu a
kulü ü üzle irlikte çalış a duru u a göre e sağla a ak
a a tajlara göre elirle iştir. Altı spo soru uza
sağla a aklar a a tajlar;
• Ta ıtı afişleri de, kart izitlerde, su u larda izi
logomuzla beraber altı spo soru uzu da logosu u yer
al ası,
• Yılda 3 gün stand açabilme,
• Diğer etki likleri izde (KAMP 15&Mock&OCR&Business
Port&Challenge&CORE) katılı ö eliği,
Altı “po sorluk
• Okulda ir şirket gü ü düze le e ola ağı,
• Şirket etki likleri içi okulda aş uru topla a,
• Okulu uz öğre ileri e altı spo soru uzu istediği içerikte
ail e duyuruları yapıl ası,
• Sosyal Medya'da e her ala da ta ıtı
ateryalleri de yer
verilmesi dahildir.
Altı “po sorluk
• Etkinliklere dahil olmadan kulüp sponsorluğu,
• Kulüp spo sorluğu a ek olarak Busi ess Port, Mo k I ter ie ,
Kariyer Günleri(OCR), Marketing Challenge eya C.O.‘.E a
sponsorluk,
• Yıllık spo sorluğa ek olarak KAMP a spo sorluk seçeneklerimiz
içerisindedir.
Altı “po sorluk
ve
KAMP A a “po sorluğu
•
•
•
•
•
•
•
•
“ı ırsız afiş astır a,
ko uş a ı ile KAMP ta yer alma,
KAMP 'te 3 gün stand,
KAMP ta ıtı ı da e aşı da so u a dek yer al a,
KAMP dışı da iki aktivitede yer alabilme,
Yıl içi de aka çalış ası ya da şirket etki liği düze le e,
Okulda iki gün stand açma,
Bütü etki likleri ta ıtı ı da yer alma,
Gü üş “po sorluk
• Okulda bir gün stand,
• İki defaya ahsus afiş ası ı,
• Okulu uz öğre ileri e gü üş spo soru uzu istediği,
içerikte ail e duyuru yapıl ası,
• Sosyal Medya'da ta ıtı ,
• Şirketlere yapa ağı ız su u larda gü üş spo soru uzu
logosu e ateryalleri i yer al ası dahil ola aktır.
“İZİNLE Bİ‘LİKTE ÇALIŞMAKTAN
BÜYÜK MUTLULUK DUYARIZ.
TEŞEKKÜ‘ EDE‘İZ
Download

"İLAN METNİ ve KURA TAKVİMİ" ni indirmek için tıklayınız