T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek yaklaşık maliyete teklif verilmesi,
doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
SATINALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK
MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
>
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
NO
Miktar
Birim
1
ALÜMİNYUM CAMLI YARIM KAPAKLI
DOLAP
3
ADET
2
KAPAKLI ORTADAN BÖLMELİ VESTİYER
DOLAP
1
ADET
3
ÇALIŞMA MASASI (160*80)
2
ADET
4
ÇALIŞMA MASASI İÇİN KESON
2
ADET
5
YUVARLAK TOPLANTI MASASI (Q120)
1
ADET
6
DİLSİZ UŞAK
2
ADET
7
YÖNETİCİ KOLTUĞU
2
ADET
8
MİSAFİR KOLTUĞU
4
ADET
SEHPA
2
ADET
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
9
GENEL TOPLAM
Yukarıda b elirtile n ....................Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ................................TL' den
(Y a ln ız.............................................................................................................................) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
BİF
Tak
Say:
□N
□n
Tî
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
TALEP
MİKTARI
BİRİMİ
1
ALÜMİNYUM CAMLI YARIM KAPAKLI DOLAP
3
ADET
2
KAPAKLI ORTADAN BÖLMELİ VESTİYER DOLAP
I
ADET
3
ÇALIŞMA MASASI (160*80)
2
ADET
4
ÇALIŞMA MASASI İÇİN KESON
2
ADET
5
YUVARLAK TOPLANTI MASASI (Q120)
1
ADET
6
DİLSİZ UŞAK
2
ADET
7
YÖNETİCİ KOLTUĞU
2
ADET
8
MİSAFİR KOLTUĞU
4
ADET
9
SEHPA
2
ADET
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
*T aşın ır K ayıt K ontrol Y e tk ilis i tarafın dan d old urulacak tır.
r» I
F01/SİİDB-SÖH/00
TT D
MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU: Bu Teknik Şartname; THSK (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) dâhilinde G Blok 1. katta
kullanılacak mobilya alımı için hazırlanmıştır.
1-A LÜ M İN Y U M Ç E R Ç E V E L İ CA M LI, Y A RIM K A PA K LI D O LAP
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üst taç 30 mm MDF üzeri melamin kaplıdır. Üst taç cum baları ön
taraflarına taç rengine uygun şok darbe önleyici PVC bantlı olacaktır ve diğer kenarlar PVC
kullanılacaktır.
2. Ebatları: Uzunluğu:80cm derinliği:40cm yüksekliği: 192cm olacaktır.
3. Üst dolap kapakları eloksallı alüminyum olup plexglass kullanılacak ve 1.kalite m etal menteşe
kullanılacaktır.
4. Alt dolap kapakları 18 mm MDF üzeri melam in kaplı olup kapak rengine uygun kalınlığında PVC
bantlı olacaktır. Kilitli olacaktır.
5. Dolap gövdesi 18 mm MDF üzeri melamin kaplı olup, kenar cumbaları PVC bantlı yapılacaktır.
Arkalık MDF üzeri m elam in kaplı olup gövdeye kinişli geçme olarak monte edilecektir.
6. Dolap kapakları kilitli olup kilitlerin hiç biri birbirini açmayacaktır. Kulplar metal yay kulp olacaktır.
M enteşelerde 1.kalite menteşe olup metal içten yaylı menteşe kullanılacaktır.
7. Dolap plastik ayaklarla yerden yükseltilip denge ayarı yapılacaktır.
8. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevk edilerek yerinde montajı yapılacaktır.
9. Kullanılan bütün m alzem eler 1.sınıf olacaktır.
10. Desen, renk, model ve kapak ölçüleri idarenin tercihine göre belirlenecektir.
11. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
12. En az iki yıl garantili olacaktır.
13. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
2- K APAK LI O R TA D A N B Ö L M E L İ V E ST İY E R D O LA P
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üretilecektir. Üst taç 30 mm M DF üzeri melamin kaplı olmalıdır. Üst
taç cumbaları ön taraflarında taç rengine şok darbe önleyici PVC bantlı olacaktır ve diğer kenarlarda
PVC kullan ılacak tır.
2. Ebatları: U zunluğu:80cm derinliği:55cm yüksekliği: 192cm olacaktır.
3. Dolap kapakları 18 mm M DF üzeri m elam in kaplı olup kapak rengine PVC bantlı olacaktır.
4. Dolap gövdesi 18 mm MDF üzeri melam in kaplı olup, kenar cumbaları PVC bantlı yapılacaktır.
A rkalık 8 mm MDF üzeri melam in kaplı olup gövdeye kinişli geçme olarak m onte edilecektir.
5. Dolap kapakları kilitli olup kilitlerin hiç biri birbirini açmayacaktır. Kulplar m etal yay kulp olacaktır.
M enteşelerde 1.kalite menteşe olup metal içten yaylı menteşe kullanılacaktır.
6. Dolap plastik ayaklarla yerden yükseltilip denge ayarı yapılacaktır.
7. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevk edilerek yerinde montajı yapılacaktır.
8. Kullanılan bütün m alzem eler 1.sın ıf olacaktır.
9. Desen, renk, model ve kapak ölçüleri idarenin tercihine göre belirlenecektir.
10. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
11. En az iki yıl garantili olacaktır.
12. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
3- Ç A L IŞM A M A SA SI(160/80)
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üretilecektir. Ebatları: Uzunluğu: 160cm derinliği:80cm
yüksekliği:75cm olacaktır.
2. M asa tablası iki tabladan oluşmaktadır. İlk tabla 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olup tablanın
bütün kenarları PVC bantlı olacaktır.A lt tabla profili 18 mm dekoratif PVC kaplı M DF profildir.
3. Ön perde 18 m m MDF üzeri m elam in kaplı olup uzun kenarı PVC bantlı olacaktır.
4. M asa ayakları 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olup kenarları şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır. Ayaklar denge ayarlı plastik ayaklarla yükseltilecektir.
5. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevkedilerek yerinde montajı yapılacaktır.
6. Kullanılan bütün malzem eler 1.sın ıf olacaktır.
7. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firm a tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
9. En az iki yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
4- Ç A L IŞM A M A SA SI(160/80) İÇİN K ESO N
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak; keson gövdesi 18 mm MDF üzeri melamin kaplı olacak, kenar
cumbaları PVC bantlı olacaktır. A rkalık 8 mm MDF üzeri melam in kaplı olup gövdeye kinişli geçme
olarak tutkallanıp monte edilecektir.
2. Ebatları: Uzunluğu:40 cm derinliği:45cm yüksekliği: 60 cm olacaktır.
3. Çekmece kapakları 18 mm MDF melamin kaplı olup kenarlar şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır.
4. Çekm ece gövdeleri 18 mm MDF üzeri melamin_olup, metal çekm ece rayları takılarak tüm
çekm eceler kilitli olacaktır.
5. Kulplar metal yay kulp olacak, keson 4 adet hareketli ayaklarla yerden yükseltilecektir.
6. Keson özel kutusuna paketlenip sevkedilerek yerinde montajı yapılacaktır.
7. Kullanılan bütün malzem eler 1.sın ıf olacaktır.
8. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
9. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
10. En az iki yıl garantili olacaktır.
11. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
5- Y U V A R L A K T O PL A N T I M A SA SI(012O )
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üretilecektir. M asa tahliyesinin çapı:120cm yüksekliği:75cm olacaktır.
M asaya sekizgen ayak ve ayağın altına yuvarlak tabiiye yapılacaktır.
2. M asa tablası 30 mm MDF üzeri m elam in kaplı olup tablanın bütün kenarları PVC bantlı olacaktır.
3. Orta perde ve ayaklar 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olacaktır.
4. M asa ayakları 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olup kenarları şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır. A yaklar denge ayarlı plastik ayaklarla yükseltilecektir.
5. Parçalar demonte olup özel kutularına paketlenip sevkedilerek yerinde m ontajı yapılacaktır.
6. Kullanılan bütün malzem eler 1.sınıf olacaktır.
7. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
9. En az iki yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
6- D İL SİZ U ŞA K
Teknik Özellikler:
1. Ürünün yapım malzemesi gürgen kerestedir ve boya katkılı natural vernik uygulanm alıdır.
2. Ürünün boyutları şekilde de belirtildiği gibi 124x34x36 cm ’dir.
3. Kullanılan bütün malzem eler 1.sınıf olacaktır.
4.
Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
5. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
6. En az iki yıl garantili olacaktır.
7. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
7- Y Ö N E T İC İ K O LT U Ğ U
Teknik Özellikler:
1. Koltuğun süngeri 32 dansite dökme sünger olmalıdır. K aplam a malzem esi deri olmalıdır.
2. O turm a derinliği 53±2 cm(A), oturm a yüzey genişliği 55±2 cm(B), arkalık genişliği 53±2
cm (D ),yıldız formlu ayak çapı 64±2 cm (E)olm alıdır. Sırtlık kısmı(C) ergonom iye uygun ve şekilde
görüldüğü gibi üretilecektir.
3. K olçaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve üzeri deri kaplam a olmalıdır.
4. Koltuğun sırtı hareket etmeli ve koltuğun sırt açısı kullanıcının isteği doğrultusunda ayarlanabilme
özelliğine sahip olmalıdır. İstenilen oturm a yüksekliğinde sabitlenebilm e özelliğinde (gazlı
am ortisör) olmalıdır.
5. Ayaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve tekerler sert plastik m alzem eden olm alıdır.
6. Ürün naylon kaplı olarak am balajlanm alıdır.
7.
1. Sınıf malzem e kullanılmalıdır. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
9. En az 2 yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
8- M İSA FİR K O LTUĞ U
Teknik Özellikler:
1. Koltuğun süngeri 32 dansite dökme sünger olmalıdır. Kaplam a malzem esi deri olmalıdır.
2. O turm a derinliği 50±2 cm(A), oturm a yüzey genişliği 55±2 cm(B), arkalık genişliği 53±2
cm (D ),yıldız formlu ayak çapı 64±2 cm (E), sırtlık kısmı(C) 61±2 cm olmalıdır.
3. Kolçaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve üzeri deri kaplam a olmalıdır.
4.
Koltuğun sırtı hareket etmeli ve koltuğun sırt açısı kullanıcının isteği doğrultusunda ayarlanabilme
özelliğine sahip olmalıdır. İstenilen oturm a yüksekliğinde sabitlenebilm e özelliğinde (gazlı
am ortisör) olmalıdır.
5. Ayaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve tekerler sert plastik m alzem eden olmalıdır.
6. Ü rün naylon kaplı olarak ambalaj lanmalıdır.
7. 1. Sınıf m alzem e kullanılmalıdır. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firm a tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
9. En az 2 yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
V4'
9- SEHPA
Teknik Özellikler:
1. Üst tabla 30 mm MDF üzeri melamin olup kenarlar şok darbe önleyici PVC kaplanacaktır. Ayakları
18 mm MDF üzeri melamin olacaktır.
2. Ebatları: Uzunluğu:50cm derinliği:50cm yüksekliği:42cm olacaktır.
3. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevk edilerek yerinde montajı yapılacaktır.
4. Kullanılan bütün m alzem eler 1.sınıf olacaktır.
5. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
6. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firm a tarafından telafi edilecektir.
7. En az iki yıl garantili olacaktır.
8. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
İş bu teknik şartnam e tarafım ızca hazırlanarak 6 sayfadan teşkildir. 4.12.14
V
.
A
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı