KİŞİ“EL BİLGİLERİM
Adı
“oyadı :
Doğu
Tarihi :
Telefonum:
E-postam:
“ı ıfı :
Numaram:
“ayı Velimiz,
Uzun ve oğu bir okul döneminin ardı da beklenilen yaz tatiline gir iş bulunuyoruz. Senenin
orgu luğu u atıl ası ı , bedenin, zihnin dinlenme ve rahatla ası ı vakti geldi artık.
Ço ukları ızı yaz tatilini eğle erek, dinlenerek ve enerji depolayarak hem psikolojik gelişi leri i
hem de zihinsel gelişi leri i olumlu etkileyecek şekilde geçirmeleri önemlidir. Tatil döneminde her
çocuk anne- a ası ile birlikte etkinliklere katıl akta mutluluk duyar. Fakat bu etkinliklerin anne-baba
olarak doğru bir yönlendirmeyle, hem keyif ala akları hem de kişisel ve akademik olarak gelişi leri i
destekleyecek nitelikte pla la ası gerekmektedir.
Tatil demek ço ukları ızı televizyon ve ilgisa arı karşısı da pasif bir şekilde uzun saatler
harcayarak oş zaman geçire eği a la ı a gelmemelidir. Sı ırsız ve kontrolsüz bir şekilde ekran karşı da
zaman geçirmek ço uğu hem ilişsel hem de sosyal gelişi i i olumsuz olarak etkileyecektir. Bu saatleri
uygun şekilde planlayarak ço uğu uza eğle esi, dinlenmesi ve aratı ılığı ı geliştir esi için fırsat
sağla a ilirsi iz.
Tatil pla ı ıza ço ukları ızı mutlu edecek, sosyal-fiziksel gelişi i i sağla a ak aktiviteleri de
mutlaka eklemelisiniz. (Yaz okulu, açık havada apıla çeşitli fiziksel aktiviteler, çeşitli spor faaliyetleri,
çocuk ti atroları, sinema, arkadaşlar ile apıla ak planlar, bilim merkezi ziyaretleri vb.)
Yaz tatil sürecini dinlenmek ve eğle ek için değerle dirirke , okulda kaza ıl ış bilgi ve
becerilerin günlük hayatta tekrarı ı yapabilme fırsatı olarak da görmek gerekir. Çünkü dönem boyunca
öğre ile bilgilerin ve kaza ıla becerilerin mutlaka bir kıs ı unutulur, bir kıs ı ise aktif olarak
kulla ıl adıkları için pasif duru dadır. Tatil döneminde mutlaka günün, hafta ı ve tatilin sonunda
ulaşıl ası düşü üle yeni hedefler sapta alı ve hazırladığı ız bir plan çerçevesinde konu tekrarları ve
soru çözümleri apıl alıdır.
UNUTMAYALIM Kİ, kitap okumak iyi bir tatil progra ı ı olmazsa ol azları da dır. Tatiller
öğre ileri yeni şe ler keşfede ekleri, kendi kişisel-zihinsel gelişi leri e katkıda ulu a akları zaman
dilimleridir. Kişisel gelişi kavra ı içerisinde en etkili gelişi ara ı kitaplardır. Kita ı aşarı ile olan
ilişkisi adsı a a a ak bir gerçektir. Ço ukları ızı kitap okuma alışka lığı kaza ası için, günlük kitap
okuma saatinde onlarla okuma ap a ız o ları sizi model al ası açısı da son derece önemlidir.
Özellikle 1. sı ıfı bitirip 2. sı ıfa geçen mini mini birlerimizin yaz tatilinde yapabilecekleri en önemli şe
kitap oku aları ola aktır. Çünkü 1. sı ıfta okuma az a ı öğre diler. Yaz tatilinde de, okulda kaza dığı
okuma hızı ve alışka lığı ı gerilememesi için haftada bir, iki kitap oku ası sağla alıdır. Siz de bu
sürece dahil olup, kitap sa faları ı karıştırarak hatta okuyarak ço uğu uza sorular sorabilir, okuduğu
kitapları mutlaka ona a lattıra ilirsi iz. 5N1K dediği iz "ne, niçin, asıl, nerede, ne zaman, kim? "
soruları ı
eva ı ı ara alısı ız. Bu kita ı a laşıl ası ı ve ço uğu uzu ifade gücünü de
geliştire ektir.
Genelde 1. sı ıf ço ukları ız bir çalış a üstünde en fazla arı saat dikkatlerini toplayabiliyorlar. Fakat
bunu herkes için standart bir süre olarak kabul edemeyiz. Kimisi için 10 dakika, kimisi için de 15 dakika
idealdir. Ço ukları ız henüz oyun döneminde oldukları için ders çalış a za a ları ı iki veya üç parçaya
a ırarak ço ukları ızı sıkıl ada ders çalış aları ı sağla a ilirsi iz.
Hep birlikte keyifli, verimli ve yeni döneme bol enerjiyle hazırla
geçirmeniz dileği le!
ış olarak aşla a ile eği iz iyi bir tatil
Sevgili Öğrenciler;
Yıl o u a çok çalıştı ız.
Ve si di kosko a a ir az tatili sizleri ekli or…
Yaz a ları sizin için dinlenmek, eğle ek, gezmek demek. Bütün u ları yaparken de
a açları ızda kopmadan bu etkinlikleri pla la a ız ve progra la a ız gerektiği i u ut a a ız
gerekiyor!
1) Her şe de önce bütün bir dönemin orgu luğu u atmak için gez, toz, eğle . 
2) Tatil progra ı a seni mutlu eden aktivitelerini ekle. (spor aktiviteleri, yaz okulu vs.)
3) Ailenle, arkadaşları la bol bol vakit geçir.
4) Tatil senin için yeni şe ler öğre e ve keşfet e için en güzel zaman dilimidir. Bu tatilde
oku a ağı her kitapla hem yeni şe ler öğre e ek hem de eğle e eksi . Bol bol kitap oku a ı unutma.
5) Bütün u ları yaparken pla lı ve progra lı ol alısı . Etkinliklerini de çalışa ağı derslerini de
progra la alı, pla la alısı .
6)Ders çalış a progra ı kişi e özel olduğu için sen de mutlaka kendine özel bir çalış a pla ı
oluştur alısı .
Bunu asıl ı apa aksı ? Çok basit.
İlk önce kendine ders çalış ak ve kitap okumak için gün içinde belli bir zaman dilimi belirle.
Günün geri kalan kıs ı ı da eğle erek geçirebilirsin.
Unutma! Senden çok çalış a ı beklemiyoruz. En uygun saatlerde en verimli şekilde çalış ak seni
aşarı a götürecektir.
Bütün bir ıl boyunca birçok konuyu öğre di . Belki de eksik gördüğü , tekrara ihti a ı ı olduğu u
düşü düğü konular vardır. İşte bu tatil senin için büyük bir fırsat!
Öncelikle otları ı düşük olduğu ve eksik olduğu ko uları belirlemelisin.
Daha sonra da u ları tatil günlerine dağıtıp, o gün geldiği de de o konularla ilgili tekrarları ı ve
soru çözümlerini ap alısı . Bilgilerin u utul a ası için tekrarı çok önemli olduğu u sakı aklı da
çıkar a!
Konu tekrarları ve soru çözümlerin bitince de farklı kaynaklardan sorular çözüp öğre dikleri i iyice
pekiştire ilirsi . Bu kaynaklar neler mi?
Senin için bu ajandada okuma kitapları ve kaynak kitaplar önerdik.
Senin için çok güzel kitaplar seçtik. Önerilen okuma kitapları listesindeki kitaplardan bu tatil
sürecinde 5 tanesini okuman gerekiyor.
UNUTMA! Bütün okuduğu kitaplar ve çözdüğü kaynaklar ajandaya işle e ek ve dönem aşı da
sı ıf öğret e i e teslim edilecektir.
Tüm u ları aptığı da döneme eksiklerinden arı ış, kendine güvenli ve bir üst sı ıf için hazır bir
şekilde döneme aşla a aksı .
Neyi aşara ağı ız, neyi, asıl ve ne kadar istediği ize ağlıdır. Bir defa i a dı ız ı,
i a ıl az işleri aşara ilirisi iz. Yeter ki kendinize güvenin ve aşar ak için çaba gösterin…
“ağlıklı, huzurlu ve seni aşarıya taşıya ak bir tatil geçirmen dileğiyle…
İYİ TATİLLER ÇOCUKLAR
REHBERLİK BİRİMİ
Yaz tatili içi ke di e e u gu pla ı hazırla alısı .
Bu progra da eğle e e, di le
e e, ders çalış a ı
a ı sıra
utlaka kitap okumaya da yer vermelisin.
.sı ıfta
.sı ıfa geçe ler; ders çalış a a e fazla
-30 dk / kitap okumaya 15 dk
.sı ıfta
.sı ıfa geçe ler; ders çalış a a e fazla
dk / kitap okumaya 20-30 dk
.sı ıfta
.sı ıfa geçe ler; ders çalış a a
/ kitap oku a a
dk
.sı ıfta
.sı ıfa geçe ler; ders çalış a a
/ kitap oku a a
dk za a a ır alılar.
Veri li ola ile eği , zih i
07:30-11:00
16:00-18:00
19:30-22:30
a lı olduğu ideal za a aralıkları ı dikkate ala ilirsi .
TATİL ÇALIŞMA PLANI
ÇALIŞMA
“AATLERİ
P.TE“İ
SALI
ÇARŞ.
PERŞ.
CUMA
C.TE“İ
ÖĞRENCİ :
VELİ:
İMZA:
İMZA:
PAZAR
Gü içi de aptığı çalış aları, çözdüğü soru sa ısı ı ve kaç sa fa kitap okuduğu u aja da a ot al alısı .
Bö le e Tatil Çalış a Pla ı da ola haftalık hedefleri ve aptığı çalış aları karşılaştır a fırsatı ula ilirsi .
1.Hafta (23-29 Haziran)
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
2.Hafta (30 Haziran - 6 Temmuz)
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
3.Hafta (7 – 13 Temmuz )
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
4.Hafta (14 – 20 Temmuz)
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
5.Hafta (21 – 27 Temmuz)
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
6.Hafta (28 Temmuz – Ağustos)
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
7.Hafta (4 –
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
8.Hafta (11 – 7 Ağustos)
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
9.Hafta (18 -
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
10.Hafta (25 –
“alı
Pazartesi
Çarşa
a
Perşe
Cuma
Soru:
Öğre i imza:
Veli imza:
e
C.tesi-Pazar
Hedef Soru:
Çözdüğü
Ağustos)
OKUMA KİTABI ÖNERİLERİ
1.SINIF: PİKOLO İLE FELSEFE ÖĞRENİYORUM Dİ)İSİ ODTÜ YAYINCILIK-THOMAS BAAS)
2.SINIF: ÇITIR ÇITIR FELSEFE Dİ)İSİ GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI-BRİGİTTE LABBE
3.SINIF: HARİKA BİLİM SERİSİ KEŞFEDİN GERİ DÖNÜŞÜM/KÜLTÜR YAYINLARI-ALEX FRİTH
-DENİ) OLSUN ADI GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI -ADİL İ)Cİ
-)AMAN BİSİKLETİ CAN ÇOCUK
-KONUŞMAK YOK ANDREW CLEMENTS
4.SINIF: ÇITIR ÇITIR FELSEFE Dİ)İSİ GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
-TUDEM BİLİMSEL DERGİLERİ
Kitap okuma hedefini belirledin mi?
Tatil boyunca okuduğu kitapları buraya not alabilirsin….
KİTABIN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YAZARI
SAYFA SAYISI
KAYNAK KİTAP Lİ“TE“İ
1.SINIF: 4 RENK -RENKLİ TATİL KİTABI
2. SINIF: 4 RENK -RENKLİ TATİL KİTABI
-ARKADAŞÇA TATİL KİTABI ’DEN 3’E GEÇENLER İÇİN
3. SINIF: 4 RENK -3. SINIF RENKLİ TATİL KİTABI
-ARKADAŞÇA TATİL KİTABI ARKADAŞ YAYIN DAĞITIM-SEVGİ KI)MA)
(4. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN
4. SINIF: 4 RENK -RENKLİ TATİL KİTABI- 5. SINIFA GEÇTİM
NOT
1-2-3- .“ı ıflar içi 4 Renk-Re kli Tatil Kitapları, Tatil Ödev kitapçığıdır. Mutlaka çöz e gereki or.
.“ı ıflar içi , Körfez
Beşi ir erde Tatil Ödev Kitapçığı zorunlu olarak çözüle ektir. Bu u a ı da
dilerse ukarıdaki ö erile ka aklarda da ararla a ilirsi .
Tatili
asıl geçti, eler yaptı ? Kısa a değerle dirir
isi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADI
SOYADI:
İMZA:
Veli izi öğre i iz hakkı daki değerle dir e otu:
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --ADI:
SOYADI:
İMZA:
Download

4 – Ağustos - Cumhuriyet Koleji