T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/100/5336022
Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi
14/11/2014
....................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 5215916 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ile ilgili yazı ekte gönderilmiş
olup, yapılacak iş ve işlemlerin yazı doğrultusunda yapılması hususunda;
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKİ
Yazı (2 Adet)
Kılavuz (....Adet)
DAĞITIM :
İlk/Ortaokul/Liseler
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7e01-cfdf-3113-bd6b-9417 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/100/5215916
Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi
11/11/2014
............................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/11/2014 tarih ve
5135860 sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün DynEd İngilizce Dil Eğitim
Sistemi yazısında; DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ilköğretim 4-8 sınıflar ile ortaöğretim
9-12.sınıflarda uygulandığı, buna göre ilgi yazı ile "DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi
Uygulama Kılavuzu ve DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Yardım Dokümanı" 81 il
Valiliğine gönderildiği, uygulayıcıların sisteme girişte ve kullanımlarında sorunlar
yaşadıkları, bu doğrultuda DynEd İngilizce Dil Eğitim sistemi'nin il, ilçe ve okullarda etkili
ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla ek bilgiler içeren açıklama kılavuzu
ekte gönderildiği belirtilmiştir.
Ayrıca; DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi için kullanılmakta olan
"[email protected]" adresi aracığıyla sadece ilkokul ve ortaokullardaki uygulamalar
için Temel Eğitim Genel Müdürlüğümü ile iletişime geçilmesi, diğer okulların ise bağlı
bulundukları Genel Müdürlüklerle iletişim kurmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak etkili ve verimli bir
uygulamanın yapılması hususunda gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:2 Adet Yazı
1 Adet Klavuz
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin: Arif EVGİ Bil.İşlt.
Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad.14. Sokak 31040 Antakya/Hatay
Telefon :0 326 227 68 68 Dahili 1127
Faks :0 326 227 69 69
Elektronik Ağ :hatay.meb.gov.tr –www.hataymeb.gov.tr E-posta :[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4527-b96d-33c7-a50d-b713 kodu ile teyit edilebilir.
DynEd Records Manager ve DynEd Courseware Giriş
İl Koordinatörü olarak giriş için :
Records Manager (DynEd’ in İnternet Kayıt Yöneticisi ≈ Yönetici Girişi)
Oturum Açma Kimliği : 0xx (0+İl Kodu)  Örneğin; Ankara ili için 006
Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz İl şifresi
Kayıt Yöneticisi Bilgisayarı : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
DynEd Courseware (DynEd Eğitim Yazılımları ≈ Öğrenci Girişi)
Oturum Açma Kimliği : (‘c’ + İlKodu)  Örneğin Ankara ili için [email protected]
Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz İl şifresi
Kayıt Yöneticisi Bilgisayarı : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
Not : “c” city’ in “c” si dir.
İlçe Koordinatörü olarak giriş için :
Records Manager (DynEd’in İnternet Kayıt Yöneticisi ≈ Yönetici Girişi)
Oturum Açma Kimliği : 0xx (İl Kodu)–xxx (İlçe Kodu)  Ankara ili Ayaş ilçesi için 006-002
Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz gönderilen İlçe şifresi
Kayıt Yöneticisi Bilgisayarı : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
DynEd Courseware (DynEd Eğitim Yazılımları ≈ Öğrenci Girişi)
Oturum Açma Kimliği : (‘r’ + İlKodu + İlçeKodu) Örneğin Ankara ili Ayaş ilçesi için [email protected]
Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz İlçe şifresi
Kayıt Yöneticisi Bilgisayarı : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
Not : “r” region’ ın “r” si dir.
Okul Sorumlusu olarak giriş için :
Records Manager (DynEd’in İnternet Kayıt Yöneticisi ≈ Yönetici Girişi)
Oturum Açma Kimliği : Okul Kurum Kodu
Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz Okul şifresi
Kayıt Yöneticisi Bilgisayarı : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
DynEd Courseware (DynEd Eğitim Yazılımları ≈ Öğrenci Girişi )
Oturum Açma Kimliği : (‘t’ + Okul Kurum Kodu + (@meb.edu.tr))
Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz Okul şifresi
Kayıt Yöneticisi Bilgisayarı : Turkey (Sadece Resmi Okullar)
Not : “t” teacher’ ın “t” si dir.
***İl koordinatörü ve ilçe koordinatörlerinin sistemde öğrenci olarak kayıtlı olduğu “managers" sınıfı
bulunduğunuz ilin içinde yer almaktadır.
***İlçelerin altında ise okulları görebilirsiniz.
***Okulların içinde okul yöneticisinin öğrenci olarak kayıtlı olduğu “teachers” sınıfı yer almaktadır.
***Öğretmenler ve öğrenciler kendilerini EBA sistemi üzerinden sisteme tanımladıkları zaman şubeler
olarak sınıflar ve öğrenciler sistemde otomatik olarak tanımlanacak ve sistemde görünmeye
başlayacaklardır.
DynEd Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme İşlemleri
Bu dokü a ı a a ı; DynEd İ giliz e Dil Eğiti Siste i i tü res i ilköğreti
, , , ve . sı ıflar ile ortaöğreti
, ,
ve . sı ıflardaki öğre ileri etkili ve veri li şekilde kulla aları ı sağla aktır. Dokü a da Dy Ed’e
giriş yap ada ö e eler yapıl ası gerektiği a latıl aktadır. Yö ergeleri takip ederek işle leri
gerçekleştire ilirsi iz.
1
Sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir
1
Kurum bilgilerini güncelleme
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
3
Öğrenci bilgilerini güncelleme
2
1
Kurum bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
1
Tarayı ı ı adres çu uğu a
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/e
ba/kurum_giris.xhtml adresini yazı ,
2
Karşı ıza kurum giriş ekra ı açılır.
3
3
Kurum kodunu girin,
4
4
Mebbis kurum şifre izi girin,
5
Giriş düğ esi e tıklayı .
1
2
5
Bu şekilde kurum bilgilerini gü elle ek
içi giriş yap ış olursunuz.
3
1
Kurum bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
1
2
3
1
Buradan okulunuzun;
• Kurum kodunu ve şifresini
değiştire ilirsi iz.
Eski kurum kodunu girin,
Yeni kurum kodunu girin,
Me iş şifre izi girin,
Okul bilgilerini gü elle düğ esi e
tıklayı .
2
3
Artık okul(kurum) bilgilerini gü elledi iz.
Dyned okul şifresi i gü cellemek içi bir
sonraki sayfaya geçi iz.
4
1
Kurum bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
1
2
Açıklamaları
3
1
Buradan DynEd uygulaması a giriş
yaparken kulla a ağı ız şifre izi
değiştire ilirsi iz.
2
Yeni şifre izi girin,
3
DynEd Okul Şifresi i Gü elle
düğ esi e tıklayı .
Şifre iz aşarılı bir şekilde değiştirildi.
Okulunuzdaki şu eleri gü elle ek içi
devam ediniz.
5
1
Kurum bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
5
1
1
Buradan okulunuzdaki şu eleri
bilgilerini gü elleye ilirsi iz.
DynEd uygul ası ı öğret e leri ,
öğre ileri ve yö eti ileri sorunsuz
kullanabilmesi içi şu eleri
gü elle esi gerekmektedir.
2
Okulunuzdaki şu eleri listesini
gü elle ek içi Şu eleri Listesini
Gü elle düğ esi e tıklayı .
3
Gü elle e listedeki şu elerin tek tek
şu e u araları ı seçi ,
4
Seçile şu e i öğre i bilgilerini
gü elle ek içi Şu e Öğre ileri i
Gü elle düğ esi e tıklayı .
2
3
4
Okulunuzdaki şu e listesi ve bu
şu elerdeki öğre ileri bilgileri
gü elle di.
5
Sistemden çıkış yapmak içi Çıkış Yap
düğ esi e tıklayı .
6
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
1
2
3
Açıklamaları
1
Tarayı ı ı adres çu uğu a
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/e
ba/index.xhtml adresini yazı ,
2
Karşı ıza EBA DynEd giriş ekra ı açılır
3
Giriş düğ esi e tıklayı .
Karşı ıza EBA giriş açılır.
7
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
EBA girişte giriş yapmak içi ;
1
2
1
Kulla ı ı adı kıs ı a TC Kimlik
Nu ara ızı girin,
2
Şifre kıs ı a EBA şifre izi girin.
3
EBA şifre izi bil iyorsa ız MEBBİS girişi
üzeri de giriş yapark EBA şifre izi
alabilirsiniz. Ayrı tılı bilgi içi
http://www.eba.gov.tr/video/izle/3519
a27ee92365e7c4ea3af4c30e97eef403e
71256002 bağla tısı a tıklayı .
3
Giriş düğ esi e tıklayı .
Öğret e bilgilerini gü elle ek içi
aşarılı bir şekilde giriş yaptı ız.
8
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
1
:Ayşe Elvi Yeşilyurt
Açıklamaları
1
2
:elvin3456
2
Karşı ıza DynEd kulla ı ı bilgileri
gü elle e ekran açılır.
Dersine girdiği iz sı ıfları bilgilerini
gü elle ek içi Sı ıfları ı Gü elle
düğ esi e tıklayı .
Sı ıfı gü elleye eği iz alan açılır.
9
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
:Ayşe Elvi Yeşilyurt
1
Bilgilerini gü elle ek istediği iz sı ıfı
aşağı açılır e üde seçi .
2
Yaptığı ız seçi i kaydetmek içi Kaydet
düğ esi e tıklayı .
:elvin3456
3
4
1
Kaydettiği iz sı ıftaki öğre ileri
bilgilerini gü elle ek içi açılır
me üde sı ıfı seçi ,
Gü elle düğ esi e tıklayı ,
2
3
4
DynEd uygula ası ı kullanacak sı ıfları
bilgilerini aşarılı bir şekilde gü elledi iz.
Bilgilerinizi gü elle ek içi devam ediniz.
10
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
1
:Ayşe Elvi Yeşilyurt
1
2
Eğer bilgilerinizde ya lışlık varsa
Bilgilerimi Gü elle düğ esi e tıklayı ,
3
DynEd uygula ası a giriş yaparken
kulla a ağı ız şifre izi değiştir ek içi
Şifreyi Değiştir düğ esi e tıklayı ,
:elvin3456
2
3
Bilgilerinizi kontrol edin,
Başarılı bir şekilde bilgilerinizi
gü elledi iz.
DynEd uygula ası a giriş yaparken
kulla a ağı ız şifreyi değiştir ek içi
devam edin.
11
2
Öğretmen bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
4
:Ayşe Elvi Yeşilyurt
1
Belirlediği iz şifre izi girin,
2
Şifre izi tekrar girin,
3
:elvin3456
Gü elle düğ esi e tıklayı ,
Şifre iz
4
aşarılı bir şekilde gü elle di.
Çıkış yapmak içi sağ üst köşedeki Çıkış
düğ esi e tıklayı .
1
2
3
12
3
Öğrenci bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
1
2
3
Açıklamaları
1
Tarayı ı ı adres çu uğu a
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/e
ba/index.xhtml adresini yazı ,
2
Karşı ıza EBA DynEd giriş ekra ı açılır,
3
Giriş düğ esi e tıklayı .
Karşı ıza EBA giriş açılır.
13
3
Öğrenci bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
EBA girişte giriş yapmak içi ;
1
2
1
Kulla ı ı adı kıs ı a TC Kimlik
Nu ara ızı girin,
2
Şifre kıs ı a EBA şifre izi girin.
3
EBA şifre izi bil iyorsa ız
öğret e i izde şifre izi alabilirsiniz.
3
Giriş düğ esi e tıklayı .
Öğre i bilgilerini gü elle ek içi
bir şekilde giriş yaptı ız.
aşarılı
14
3
Öğrenci bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
:Ayşe Elvi Yeşilyurt
1
1
Öğre i ilgileri i gü elleye eği iz
ekra açılır.
2
Ekra da görü e ilgilerde hata varsa
Bilgileri i Gü elle düğ esi e tıklayı .
3
Şifre izi değiştir ek içi Şifre Değiştir
düğ esi e tıklayı .
:elvin3456
2
3
Şifre izi değiştire eği iz sek e açılır.
15
3
Öğrenci bilgilerini güncelleme
Ekran görüntüsü
Açıklamaları
4
1
:Ayşe Elvi Yeşilyurt
Belirlediği iz şifreyi giri .
2
Şifreyi tekrar giri .
3
Gü elle düğ esi e tıklayı .
:elvin3456
Öğre i ilgileri i aşarılı ir şekilde
gü elledi iz. Artık çıkış yapa ilirsi iz.
1
4
Çıkış yap ak içi Çıkış düğ esi e
tıklayı .
2
3
16
Download

2 - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü