Başvuru Koşulları
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne olan ilginizden dolayı
teşekkür ederiz!

Başv r lar ön kayıt tamamen internet üzerinden ya ılmakta ol
sadece kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt tarihlerinde Fen Bilimleri
nstitüsüne elge teslimi ya maları gerekmektedir n kayıt i in Üniversitemiz
e say asının
marmara ed tr d y r larında ilan edilen aşv r sistemi
üzerinden yeni hesa ol şt r lması ilgili ilgilerin girilerek istenilen elgelerin
d veya j eg ormatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir


Yüklenen ilgi ve elgelerde eksiklik veya hata olması d r m nda
aşv r ge ersiz sayılacağından değerlendirmeye alınamayacaktır
daylar en azla
arklı rograma aşv ra ilirler
Çevre Mühendisliği Bölümü Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul
etmektedir.
Önemli Tarihler
2-5 Ocak, 2015
Lisansüstü Programlara Başv r ve
nkayıtlar
7 Ocak, 2015
Lisansüstü Programlar i in MÜ Ya ancı Diller Yüksek
Ok l tara ından hazırlanan Ya ancı Dil Sınavı 10:00
(yalnızca Yüksek Lisans adayları aşv ra ilir)
16 Ocak, 2015
Lisansüstü Programlar Kesin Kayıt
Başvuru Koşulları
Yüksek Lisans ve Doktora rogramlarına aşv racak adayların lisans veya
yüksek lisans derecesine sahi olmaları veya koş ll ön ka l i in lisans veya
yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir
Lisans derecesine sahip olan adaylar Doktora rogramına aşv ra ilir
1
ALES ve Yabancı Dil Yeterlilik Koşulları
Ya ancı Dil Yeterlilik***
Program
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
dereceli
Doktora
Lisans
dereceli
Doktora
ALES* GRE**
ÜDS/KPDS/YDS/
TOEFL
Pearson
CAE CPE
IBT
PTE
60
635
60
72
C
C
55
65
658
60
72
C
C
55
80
720
60
72
C
C
55
*
Bir yüksek lisans r ramından mezun larak en azla bir yarıyıl s nra d k ra
r ramına ba vurmu
lan adaylarda alındığı arih bakılmaksızın
belgesi aranmaz.
**
ALES ve GRE uanlarının eçerlilik süresi 3 yıldır.
***
Yabancı Dil Ye erlilik bel elerinin eçerlilik süresi 2 yıldır.
Ya ancı dil sınavları ve eşdeğerlikleri ile ilgili meydana gele ilecek değişiklikler
i in
aşv r
döneminde osym.gov.tr adresinin ziyaret edilmesi tavsiye
edilmektedir.
Bilimsel Hazırlık Programı
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programları arklı
disi linlerden adaylara da a ıktır
Çevre Mühendisliği alanı dışında ir rogramdan mez n olm ş adayların Lisans
üstü eğitimlerini aşarılı ir şekilde tamamlamalarına destek olmak amacıyla 1
sene süre ile Bilimsel Hazırlık Programına katılmaları eklenmektedir B
rogram ka samında alına ilecek maksim m kredi sayısı 0 CTS ol
hangi
derslerin rograma dahil edileceği adayın transkri ti ve mez niyet not ortalaması
da dikkate alınarak ölüm öğretim üyelerinden ol şan ir jüri tara ından elirlenir.
2
Download

Başvuru Koşulları - Marmara Üniversitesi