T .C .
M İ L L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
Ö ğ r e tm e n Y e tiş tir m e ve G e liş tirm e G e n e l
M ü d ü r lü ğ ü
S ay ı : 4 3 5 0 1 5 8 2 /7 7 4 .0 1 /1 2 1 4 6 8 3
2 1 /0 3 /2 0 1 4
K o n u : Z ih in sel E n g ellilerin Eğitim i
K ursu
...........................V A L İL İĞ İN E
(II M illî Eğitim M üdürlüğü)
İlgi: a) 08.04.1995 tarih v e 22 2 52 Sayılı R esm i G a z e te 'd e yayım lanan H izm etiçi E ğitim
Y önetm eliği.
b ) T alim v e T erb iy e K u ru lu n u n 12.02.2012 tarih ve 5 5 1 0 say ılı m ütalaası.
c) T alim ve T erb iy e K u ru lu n u n 05.12.2013 tarih ve 198 sayılı kararı.
d ) İnsan K aynakları G en el M ü d ü rlü ğ ü n ü n 25.11.2013 tarih ve 3 5 30274 sayılı yazısı.
e) Ö ğretm en Y etiştirm e ve G eliştirm e G enel M üdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih ve
43501582/7 7 4 .0 1 /9 9 3 8 6 9 sayılı yazısı.
0 Ö ğ retm en Y etiştirm e v e G eliştirm e G en el M üdürlüğü'nün 14.01.2014 tarih ve
435 0 1 5 8 2 /7 7 4 .0 1 /1 7 7 6 9 4 say ılı yazısı.
g ) Ö ğ retm en Y etiştirm e ve G eliştirm e G en el M üdürlüğü'nün 0 5 .0 2 .2 0 1 4 tarih ve
4 3 5 0 1582/774.01/513392 sayılı yazısı.
lı) Ö ğ retm en Y etiştirm e ve G eliştirm e G en el M üdürlüğü'nün 21 .0 3 .2 0 1 4 tarihli
kom isyon kararı.
2012 Y ılında eğ itim sistem in d e y apılan değişiklik so n u cu s ın ıf öğretm en liğ in d e
oluşan fazlalığın g id erilm esi için T alim ve T e rb iy e K urulu'nun ve D anıştay İkinci D airesi'nin
kararları ile İnsan K aynakları G en el M üdürlüğü'nün talepleri d o ğ ru ltu su n d a B akanlığım ız
resm i ok u lların d a kadrolu s ın ıf ö ğ retm en lerin e y ö n elik Z ih in se l E n g elliler E ğitim i
K urslarının 5 4 0 saate tam am latıl m ası ile ilgili k u rsların ilgi ( e v e i) yazım ızla d ü zen len m ey e
başlandığı m alum larınızdır.
Z ihinsel en g elliler eğ itim i ku rsların a ilişkin II m illi eğ itim m ü d ürlüklerinden ve
öğ retm enlerim izden g e le n kapsam ve uygulam a esasların a yönelik talepler G en el
M ü d ürlüğüm üzde o lu şlu n d a n kom isyonca d eğ erlen d irilm iş v e k a ta ra b ağlanm ıştır.
İki sıcly r. 5 0 7 0 s a y ılı
E le k tro n ik İ m z a Karnı mı m ın 5 in c im a c lık s i g e r c ğ in c c g in v n li e le k tr o n ik im z a ile in v .il¿ u m u tır
M illi M ik la l'a a C a < l.6 •« K ızıU y . A N K A R A
A y m it ılı biliri için:
Z ih in sel e n g ellilerin eğitim i k u rsların a ilişkin uygulam a esasları, eğ itim program ları
ve katılım cı d eğ erlen d irm e fo rm u ekte y e r alm aktadır. H erhangi bir ak sak lığ a m eydan
verm eden kursların gerçekleştirilm esi hususunda gereğini rica ederim .
Doç. Dr. A li Y IL M A Z
B akan a.
G en el M ü d ü r V .
EKLER:
EK-1 U ygu la m a E sasi arı
EK-2 Z ihinsel E n g ellilerin E ğitim i K ursu 2 Program ı
EK-3 Z ihinsel E n g ellilerin E ğitim i K u rsu 3 Program ı
E K -4 Z ihinsel E n g ellilerin E ğitim i K u rs u 4 Program ı
E K -5 Z ihinsel E ngellilerin E ğitim i K u rsu K atılım cı D eğ erlen d irm e Form u
DAĞITIM :
G ereği
B Planı
İki b e b e . 501X1 s a y ı lı E le k tro n ik İ m z a K a n u n u n u n S in c i m a tU k sı g e re ğ i i k c g ü v e n li e le k tr o n ik im z a ile i n v a la ım ıç tır
M illi M ik la la a C 'a < l.6 '4 K ız ıU y .A N K A R A
A v n m ılı b ilg i için:
Download

ÜST YAZI