Ali MUHÇİ
Şube Müdürü
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
2014 Yılı Faaliyet Sunumu
19 Kasım 2014
1
Su u
Pla ı - 1

Şube Yönetim Şeması
4-5

Şube Fiziksel Yapısı
6

Şube Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
7

Şube Yetki, Görev ve Sorumluluklar
8

İnsan Kaynakları Profili
9

Şube Faaliyet Bilgileri
10-15

Mevzuat
16-18

Eğitim Faaliyetleri
19

2014 Yılı Faaliyetleri
20-22
2
Su u
Pla ı - 2

Eğitim Gantt Şeması
23

Diğer Önemli Faaliyetler
24

Swot Analizi
25-28

Sorun ve Çözüm Önerileri
29-30

2015 Yılı Çalışma Planı
31

İle Genel Bakış
32-33

İstatistik
34-52

İletişim Bilgileri
53
3
Şu e Yö eti
Uz . Dr. Çiğde YA)ICI ERSOY
Sağlık Müdür Yardı ısı
Şe ası
Olgun YAZICI
Sağlık Müdür Yardı
ısı
Ali MUHÇİ
Şu e Müdürü
BİRİM SORUMLULARI
Ali KAYA
Ra iye KAVUŞ
ÇKYS
Nusret AVADOS
Kalem
Hüseyi BAYRAK
Doktor Atama
İ re YILMAZ
İzi
YSPA
Özgür DEMİR
Hizmet Alı ı
Rıfat ÇİÇEKLİ
Vilayet Terfi
Ayşe Ö)DUMAN
Diploma Tescil
Cüneyd ALTUNBAŞ
Baka lık Terfi
Arşiv
4
Şu e Yö eti
Şe ası
Birim Adı
Birim Sorumlusu
Doktor ve İdari Perso el Atama Birimi
Ra iye KAVUŞ
Yardı
Hüseyin BAYRAK
ı Sağlık ve Diğer Perso el Ata a Biri i
Diplo a Tes il ve De klik İşle leri Biri i
Ayşe Ö)DUMAN
Perso el İstatistik-İKYS Birimi
Ali KAYA
Baka lık Terfi ve Ödüllendirme Birimi
Cüneyd ALTUNBAŞ
Kadro Terfi Birimi
Rıfat ÇİÇEKLİ
Perso el İzi Birimi
İ re YILMA)
Perso el Arşiv Biri i
Cü eyd ALTUNBAŞ
Personel Gelen-Giden Evrak Birimi
Nusret AVADOS
Sicil ve Mal Beyannamesi Birimi
Cü eyd ALTUNBAŞ
Hiz et Alı ı ile Çalışa Perso el Biri i
Özgür DEMİR
Yeşil Pasaport Birimi
Cüneyd ALTUNBAŞ
5
Şu e i Fiziksel Yapısı
Oda No
Alan(m
2)
Çalışa Sayısı
Bulu duğu
Kat
Doktor ve İdari Perso el Ata a Biri i
214
20
4
2
5
Yardı ı Sağlık ve Diğer Perso el Ata a
Birimi
219
46
8
2
5
Diplo a Tes il ve De klik İşle leri Biri i
222
32
4
2
8
Perso el İstatistik-İKYS Birimi
208
17
6
2
2
210
17
2
4
Birim Adı
Baka lık Terfi ve Ödüllendirme Birimi
Kadro Terfi Birimi
2
2
Kişi Başı
Düşe
Alan
Perso el İzi Birimi
209
17
6
2
2
Perso el Arşiv Biri i
220
98
12
2
7
Perso el Arşiv Biri i - 2
207
23
3
2
7
Personel Gelen-Giden Evrak Birimi
216
15
2
2
7
213
13
2
4
Z
7
Sicil ve Mal Beyannamesi Birimi
Yeşil Pasaport Birimi
Hiz et Alı ı ile Çalışa Perso el Biri i
Toplam
Z11
2
1
29
4
332
56
6
6
Şu e i Bilgi ve Tek olojik Kay akları
 44 adet masaüstü bilgisayar,
 9 adet Yazı ı Fotokopi ve tarayı ı özellikli ,

adet Tarayı ı,
 1 adet Daktilo,
 2 adet Barkod okuyucu,

adet Barkod yazı ı
7
Yetki, Görev ve Sorumluluklar







İ sa Kay akları Şu e Müdürlüğü
İlde insan gücünün pla la ası ve uygula ası ile performans
ölçütlerinin izlenerek değerle diril esi çalış aları ı yürütmek,
Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük
işle leri i yürütmek,
Sağlık hizmetleri dışı da çalışa personelin meslekî eğiti i ve gelişi i
için eğiti
materyallerini hazırla ak, eğiti
vermek, seminer,
sempozyum, konferans, araştır a ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
Personelin, disiplin ile ilgili bütün işle leri i yürütmek, sicil kayıtları ı
tutmak,
Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve
Baka lığa bildirilmesini sağla ak,
Görev ala ı a giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
İl Müdürü tarafı da verilen benzeri görevleri yapmak.
8
İ sa Kay akları Profili
STD.
ÇALIŞAN
SAĞLIK TEKNİKERİ
0
2
İSTATİSTİKÇİ
0
1
TEKNİKER
0
1
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
2
1
ŞEF
3
0
MEMUR
2
1
V.H.K.İ.
30
19
HİZMETLİ
7
7
TOPLAM
44
32
UNVAN
HİZMET ALIMI
GENEL TOPLAM
24
44
56
9
Şu e Faaliyet Bilgileri - 1
Evrak Durumu
Gelen Evrak
Şu e
Giden Evrak
Şu e
Müdürlük
Müdürlük
Sayı
%
Sayı
Sayı
%
Sayı
32.953
20
164.899
52.254
30
174.010
10
Şu e Faaliyet Bilgileri - 2
 Atama
 Ayrılış
 Görevlendirme
 Emeklilik
 Vefat
 İstifa

Usullü

Usulsüz

Müstafi
 Görevde Uzaklaştır a
 Askıya Al a
11
Şu e Faaliyet Bilgileri - 3
 Fiili Hizmet )a
ı
 Terfi
 Hiz et Birleştir esi
 İ ti ak
 Hizmet Süresi
 Arşiv ve Evrak Tas if
 Hiz et Pua ı
12
Şu e Faaliyet Bilgileri - 4
 Uz a lık Eğiti i Bitir e Sı avları
 Askerlik
 İzi İşle leri
 Ü retsiz İzi
 Görevli İzi li Say a
 Asalet İşle leri
 Hizmet Belgesi
13
Şu e Faaliyet Bilgileri - 5
 Yeşil Pasaport İşle leri
 Aile Heki liği İşle leri
 Maaş İşle leri
 Disipli İşle ler
 Kimlik Bilgileri Güncelleme
 İlgili Maka a Yazıları
14
Şu e Faaliyet Bilgileri - 6
 Te ligat İşle leri
 İstatistik
 Personel Bilgileri Güncelleme
 Diploma Tescil
 Mahke e Yazıları
15
Mevzuat - 1
 657 Sayılı Devlet Me urları Kanunu,

Sayılı İl İdaresi Kanunu,
 5258 Sayılı Aile Heki liği Ka u u,
 2547 Sayılı Yükseköğreti
Ka u u,
 5434 Emekli Sa dığı Kanunu,


9 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
Har ırah Kanunu,
 7201 Tebligat Kanunu

9 sayılı Ta a et ve Şua atı Sa atları ı Tarzı İ rası a Dair Kanun,
 1111 Askerlik Kanunu
16
Mevzuat-2
 6245 Har ırah Kanunu
 663 sayılı Sağlık Baka lığı ve Bağlı Kuruluşları ı Teşkilat ve Görevleri Hakkı da Kanun
Hükmünde Kararname
 Sağlık Baka lığı ve Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalış a Usul ve
Esasları Hakkı da Yönetmelik,
 Sağlık Baka lığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştiri e Yö et eliği,
 Sağlık Baka lığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yö et eliği
 Tıpta ve Diş Heki liği de Uz a lık Eğiti
Yö et eliği ,
 Hasta Hakları Yö et eliği,
17
Mevzuat-3
 Res i Yazış alarda Uygula a ak Esas ve Usuller Hakkı da Yö et elik
 Arşiv Hiz etleri Hakkı da Yö et elik
 Arşiv Yö et eliği
 Mal Bildiri i de Bulu ul ası Hakkı da Yö et elik
 Te ligat Ka u u u Uygula
ası a Dair Yö et elik
 Aday Me urları Yetiştiril eleri e İlişki Ge el Yö et elik
 Sağlık Baka lığı Yö eti Hiz etleri Ge el Müdürlüğü ü
sayılı Ko gre Görevle dir eleri ile ilgili yazısı.
/
/
tarih ve
18
Eğiti
İştirak edile eğiti
İletişi
progra ları;
Eğiti i
Bilgisayar Eğiti i
Ge eliğe Hazırlık
Proje Yö eti i Dö güsü Eğiti i
Doğu a Hazırlık Eğiti i

DMK Eğiti i
Ata a ve Nakil Yö et eliği
Görevde Yüksel e Eğiti i
Taşra Teşkilatı ı Yapısı
Faaliyetleri
Orga ize edile Eğiti
ve Kurs Progra ları;
Ge e Okulu Eğiti i Eğiti i
Hypobirthing
İPBS Eğiti i
Aday Me ur Eğiti i
Etkili Sunum Teknikleri
Gebelikte Yoga
Proje Yö eti i Eğiti i
DYS Eğiti i
Ge elik ve EFT Eğiti i
MERS-COV
Ge elikte ve Lohusalıkta Ci sellik Eğiti i
19
Yılı Faaliyetleri - 1
2014 Yılı Uzmanlık Bitirme Sınavları
Ay
Asistan Sayısı
Haziran
30
Temmuz
36
Ağustos
86
Eylül
93
Ekim
47
Kasım
34
Toplam
326
20
Yılı Faaliyetleri - 2
47
47
24
31
55
43
12
55
5
5
35
35
60
32
42
20
50
204
100
100
1
1
16
16
229
35
236
215
90
47
15
92
64
1023
1
1
64
41
12
117
16
16
66
3
8
77
62
18
52
34
1
167
5
5
8
36 142 41
46 150 31
62 295
23
31
43
40
94
57
54
36
63
44
3
51
29
60
103
82
295 1198 131
1
1
54
54
23
23
1
1
28
28
46
46
1
1
43
43
1
1
49
37
86
155
28
40
8
40
20
17
308
58
25
41
35
24
2
18
203
1
2
3
36
32
32
1
16
17
26
160
8
19
27
TOPLAM
YAŞLI BAKIMI
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE
SEKRETERLİK
SAĞLIK TEKNİKERİ
RADYOTERAPİ
RADYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ
RADYOLOJİ
PARAMEDİK
PATOLOJİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
OPTİSYENLİK
ORTOPEDİ PROTEZ VE ORTEZ
TEKNİSYENLİĞİ
KLİNİK PSİKOLOG
İLK VE ACİL YARDIM
HEMŞİRELİK
FİZYOTERAPİST
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EBELİK
DİYALİZ
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
DİŞ PROTEZ
ÇOCUK GELİŞİMİ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
ANESTEZİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AMBULANS VE ACİL BAKIM
TEKNİKERLİĞİ
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
ACİL TIP
TESCİL EDİLEN DİPLOMALAR
495
527
435
619
210
310
40
215
90
166
47
132
64
200
2
355
3
23
24
194
111
86
103
82
4533
21
Yılı Faaliyetleri - 3
Atama
400
Uz a lık Sı avı
326
Ayrılış
344
Askerlik
17
Emeklilik
26
İzi
95
İstifa
40
Asalet
79
Vefaat
1
Yeşil Pasaport
4.594
Açığa Al a
3
Aile Heki liği
13
3.726
Diploma Tescil
4.533
Terfi
Arşiv ve Evrak Tas if
Hizmet Belgesi
≈
≈
.
.
2615
Mahke e Yazıları
Maaş
101
95.544.089tl
22
Eğiti ler Faaliyetleri Gantt Şe ası
 İ sa kay akları şu esi yaptığı iş gereği daha ö ede pla la a adığı da
ve süreklilik arz ettiği de gantt şe ası oluşturula a ıştır
 Eğiti
iri i e ait faaliyetleri gantt şe ası Sağlığı Araştırıl ası Şu esi
tarafı da su ula aktır
24
Diğer Ö e li Faaliyetler
 Genel Sekreterlik dosyaları ı gönderilmesi
 İstifa ve emekli olan personellerin özlük dosyaları ı tasnifi
 Asistan Jürilerin Belirlenmesi
 Jüri Progra ı
 İPBS
 İDOST
 İş Başvuru Progra ı
25
SWOT Analizi-Güçlü Yönler

Tecrübeli, çözümcül a layışa sahip ve de eyi li perso elleri
ulu

Çalış a orta ı daki kişisel ilişkiler ve iletişi i çok güçlü ol ası

Kuru sal ki liği oluş uş/yerleş iş ol ası

Bilgi tek olojileri i aktif kulla ıl ası
ası
26
SWOT Analizi-Zayıf Yö ler

Merkezi sı av KPSS ile yeterli ata aları yapıl a ası VHKİ-Memur)

Taşra teşkilatları arası da perso el görevle dir eleri de yasal yetki i
ol a ası

İli perso el pla la ası a ütü ül yaklaşıla a ası

İli sağlık koordi atörlüğü olarak diğer ka u kuru ları da gele talepler
karşısı da etki ola a ak

İhtiyaç duyula sağlık perso eli ata aları ı yetersizliği
Tabip)

Görevle dirile perso eli so ut ve yazılı gerekçeler ol ada yer
değişikliği talepleri
ATT ve
27
SWOT Analizi-Fırsatlar
 Çalışa perso eli ge ç ol ası
 Merkez teşkilatta görev yapa yö eti ilerle iletişi i güçlü ol ası
 Şu e çalış a ko uları çoğu za a ruti işleri kapsasa da, çalışa ları işleri
ko usu da ye ilikçi ve gelişi e açık ol aları
28
SWOT Analizi-Tehditler

KHB’de sözleş eler içi
uvafakat sorul a ası

KHB ücretlerinin cezbetmesi

Ay ı işi yapa perso eller arası daki ü ret de gesizliği
29
Sorun ve Çözüm Önerileri - 1
KHB sözleş e i zalaya perso ellerle ilgili


Ko uyla ilgili yasal düze le e i
uvafakat sorul a ası
erkez teşkilat tarafı da yapıl ası
İli sağlık koordi atörü olarak yasal ze i i tesis edil e esi


Müdürlüğü üz tarafı da alı a kararları Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ge el Sekreterlikler
tarafı da uygula adığı taktirde; yasal olarak yaptırı gü ü üzü ol a ası. Disipli a iri
rolü üzü ulu a ası

Bir çok soru halihazırda se patik ilişkilerle çözü e kavuşturul aktadır. Bütü
«ge elge i » ye ide düze le erek yasal ze i e oturtul ası
u işle leri
ÇKYS yetki soru ları


İsta ul ili deki perso elleri tü
kısıtla ası ı kaldırıl ası.
ilgileri şu e iz tarafı da görül esi i sağla
ası. Yetki

Tespit edile hataları Baka lığı ıza ildiril ede ili izde çözüle il esi içi yetki devre i
yapıl ası
30
Sorun ve Çözüm Önerileri - 2
HİTAP


ÇKYS ile HİTAP arası daki e tegrasyo soru u u Baka lığı ız a gideril esi
Çalış a orta ı daki fiziksel şartları iyileştiril esi


Arızala a
alze eleri gü el tek olojideki
uadilleri ile değiştiril esi. PC, Kli a, PVC vb…
31
Yılı Çalış a Pla ı

yılı idari görevli perso elleri pla la
ası

İstifa ve e ekli dosyaları ı arşiv tas if işle leri i
itiril esi

Jüri progra ı ı ihtiya a göre gü elle esi

İPBS progra ı ı ihtiyaca göre güncellemesi

İDOST progra ı a veri kaydı ı ta a la

İ sa Kay akları Şu e Müdürlüğü ü kita ı ı yayı la
ası
ası
32
İle Ge el Bakış -1
İSTANBUL İLİ UNVAN BAZINDA PERSONEL SAYILARI
KHB
HSM
SM
ÖZEL
ÜNİV
TOPLAM
6.841
351
9
7.206
2.385
16.792
435
3.467
301
849
42
5.094
Asistan
3.899
0
0
0
1.393
5.292
He şire
10.679
1.749
247
6.573
2.281
21.529
Ebe
1.965
2.296
136
1.195
93
5.685
Diş Ta i i
899
15
30
4.900
42
5.886
Diğer SHS
6.144
955
2.113
11.904
533
21.649
Diğer THS-GİHS-YHS)
4.134
620
892
4.944
33
10.623
Şirket Perso eli
18.667
598
991
TOPLAM
53.663
10.051
4.719
Uzman Tabip
Tabip
20.256
37.571
6.802 112.806
33
İle Ge el Bakış -2
İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ PERSONEL DURUMU
Aile Sağlığı Ele a ı
Aile Hekimi
Özel
Kamu
Toplam
Özel
Kamu
Toplam
Uzman Tabip
69
235
304
Tabip
440
2.788
3.228
He şire
511
912
1.423
Ebe
284
1.445
1.729
Sağlık Me uru
239
60
299
1.034
2.417
3.451
Toplam
509
3.023
3.532
34
İstatistik
GÖREV ADI
İl Sağlık Müdürü
İl Sağlık Müdür Yardımcısı
İlçe Sağlık Müdürü
İl Sağlık Şube Müdürü
İlçe Sağlık Şube Müdürü
Genel Sekreter
İdari Hizmetler Başkanı
Mali Hizmetler Başkanı
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Baştabip
Hastane Yöneticisi
Hastane Yöneticisi(Baştabip)
Baştabip Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Otelcilik ve Bakım Hizmetleri Müdürü
Müdür Yardımcısı
Uzman
Halk Sağlığı Müdürü
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
Halk Sağlığı Şube Müdürü
Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlu Hekimi
Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi
TOPLAM
SAYI
1
12
36
17
83
5
6
6
6
35
28
30
115
69
57
17
174
138
1
9
21
3
34
903
35
İstatistik
AKADEMİK UNVAN DAĞILIMI
EĞİTİM GÖREVLİSİ
BAŞASİSTAN
UZMAN TABİP
TOPLAM
PROF.DR.
DOÇ.DR.
YARD.DOÇ.DR.
UZM.DR.
92
298
1
166
0
78
0
0
168
259
50
0
260
635
51
166
1.112
36
İstatistik
37
İstatistik
38
İstatistik
39
İstatistik
40
İstatistik
41
İstatistik
42
İstatistik
43
İstatistik
44
İstatistik
45
İstatistik
46
İstatistik
47
İstatistik
48
İstatistik
49
İstatistik
50
İstatistik
51
İstatistik
52
İstatistik
53
İletişi Bilgileri
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 505 333 88 32
54
Teşekkürler…
55
Download

2014 Yılı İnsan Kaynakları Sunumu