Pratik kılavuz
Önleyici bakımda
termografi
Prosesleri optimize edin, maliyetleri düşürün ve
sistem sürdürülebilirliğinden emin olun.
1
Giriş
Bu pratik kılavuz, imalatçı firma-
16 sayfalık bu kılavuzda, termal
larda bakım proseslerini ve sistem
kameraların ve en son termografi
sürdürülebilirliğini optimize etmek
teknolojilerinin sistem
isteyen fabrika müdürü ve bakım
sürdürülebilirliğini nasıl artırdığı ve
mühendisleri için hazırlanmıştır.
aynı zamanda maliyetleri nasıl azalttığı
özetlenmiştir.
2
İçindekiler
Termografi metodunu kullanmak için iyi
4
nedenler
İşi yapanlar ve karar verenler için
5
Bakım söz konusu olduğunda
6
karşılaşılan tipik sorunlar
testo SiteRecognition ile otomatik
8
ölçüm alanı yönetimi
Sonuç: Termografi hem zaman hem
11
para tasarrufu sağlar
Önleyici bakım için ideal termal kamera
12
Daha fazla bilgi
14
3
Önleyici bakımda termografi
Termografi metodunu
kullanmak için iyi nedenler
Önleyici bakımda termografinin kul-
müşterilerine sigortalı tesislerinde
lanımı yıldan yıla artmaktadır. Termal
düzenli olarak termografik
görüntülerin, elektrik ve mekanik
denetimlerini yürütmelerini şart koş-
sistem bileşenlerinin görsel dene-
maktadır.
timlerinde değerli bir asistan olduğu
günümüzde yaygın olarak bilinir. Bu
Bu nedenle kişisel yaralanma ya da
temassız ölçüm metodolojisi, sıcak
maddi hasar durumlarında şirketler
noktaların (anomalilerin) tespitinde hızlı
eğer termografi kullanmıyorlarsa
ve güvenilir bir şekilde yardımcı olur
önemli mali ve hukuki riskler almış
(bkz Şek. 1). Bu noktalar, genellikle
olurlar.
sistem ve makinelerdeki arızalı ya da
yıpranmış komponentlerin bir işareti
Bununla beraber, bakımdan sorumlu
olarak kabul edilir.
kişilerin birçoğu termal kameraları
kullanma konusunda hala tereddüt
Termografinin kullanımı aynı zamanda
etmektedir. Ancak, gerekli donanım ve
çok sayıda standart ve kılavuzda da
personel eğitimi gibi yatırımlara karşın,
önerilir.
bakım ile görevlendirilmiş bu çalışanlar, termografi ile birlikte eskisine
Hatta bazı sigorta şirketleri
oranla çok daha verimli çalışacaklarının
farkında değillerdir.
Bir kere bunun farkına vardıklarında,
artık termografinin kullanılması gerekip
gerekmediğini sorgulamak yerine bu
teknolojiyi nasıl daha etkin bir şekilde
uygulayabilecekleri ve mevcut
proseslerine nasıl entegre
edebilecekleri üzerinde duracaklardır.
4
İşi yapanlar
ve karar verenler için
Endüstriyel şirketlerde, tesis yöneti-
verenlere günlük işlerinde yardımcı
cileri ve bakım mühendislerinin bakım
olur. Bakım programının bir parçası
konusunda büyük ölçüde farklı alanlar-
olarak termal kameraları kullanmayı
da sorumlukları vardır.
tercih eden şirketler birçok yönden bu
teknolojiden yararlanabilirler.
Departman yöneticisi (kararları veren
kişi) sistem sürdürülebilirliği ve maliyet
baskısı arasındaki doğru dengeyi bulabilmek için sürekli çabalar. Bir yandan
sistemin sorunsuz çalıştığından emin
olmak zorunda iken diğer yandan da
maliyetleri aşağıda tutmak zorundadır.
Departman yöneticisi aynı zamanda
Termografi metodunu
kullanmanın temel faydaları
• Test prosedürleri ve rutin denetimler daha hızlı yapılabilir.
• Termal kameraların görüntüleme
proseslerin daha güvenli ve daha
işlemi, hata ve anomalilerin
verimli olmasından da sorumludur.
erken ve infrared termometre
kullanılarak yapılan nokta
Diğer taraftan, bakım teknisyeni (işi
yapan kişi), potansiyel arıza riskini
zamanında tespit etmek ve gerek-
ölçümüne göre daha net bir şekilde tespit edilebilmesini sağlar.
• Termal kamera analiz yazılımı ile
tiğinde sezgilerini kullanarak alınacak
kolay bir şekilde raporlar hazır-
doğru önlemleri belirlemekten sorum-
lanabilir. Bu durum, belgeleri
ludur. Ayrıca dokümante etmek ve
aktarmak için tipik bakım turları da
gereklidir.
oluşturmak için gerekli zaman ve
çabayı azaltır.
• Termal kameraların kullanımı
kolaydır, termografi deneyimi
Termografi, minimum maliyetle sistem
olmayan uzman personel de
sürdürülebilirliğini sağlar. Bu teknolo-
rahatlıkla kullanabilir.
ji, hem işi yapanlara hem de karar
5
Önleyici bakımda termografi
Bakım söz konusu olduğunda
karşılaşılan tipik sorunlar
Orta ölçekli imalat işletmelerinde,
• Değerlendirme ve raporlama süreçleri
elektriksel ya da mekaniksel sistem
ne kadar pahalı ve zaman alıcıdır?
komponentleri ile ölçüm noktalarının
• Bir komponentin bir zaman dizisi bo-
sayısı en iyi ihtimalle üç basamaklı
yunca sıcaklık gelişimini belirlemek
rakamlarda olacaktır. Belirli bir ölçüm
ve buna bağlı olarak gerekli ölçümleri
nesnesinin boyutuna bağlı olarak,
elde etmek mümkün müdür?
değerlendirme yapabilmek için birden
fazla infrared görüntüye gerek duyula-
Elektriksel komponentlerin infrared
bilir. Bu da, sadece tek bir denetim
görüntüleri çok benzer olduğundan,
turunda birkaç yüz infrared görüntü
etkin bir manuel atama neredeyse
oluşturulacağı anlamına gelir.
imkansızdır. Örneğin sadece bir denetim turundan sonra 130 no’lu infrared
Bu durum kaçınılmaz olarak aşağıdaki
görüntünün 48-3b no’lu elektrik pano-
zorlukları yaratır:
suna ait olduğunu kim bilebilir?
• Infrared görüntüler, ilgili ölçüm
nesnelerine nasıl atanır?
• Tek tek ölçümlerde ne kadar zaman
Hiç kuşkusuz, alanda yazılı notlar alabilirsiniz ya da termal kamera
kaybedilecek? Notlar oluşturmak ve
gerektiğinde bunları değerlendirmek
gerekecek mi?
Şek. 1: Bir elektrik panosunda aşırı ısınmış
bağlantılar.
6
Şek. 2: Bir motorun sıcaklık dağılımı.
kullanarak ses kaydı alabilirsiniz.
ponent ya da sistemlerin hala kabul
Ancak, bunun için hatırı sayılır bir çaba
edilebilir bir aralıkta olup olmadığını ve
gereklidir. Dahası, gerçek görüntünün
herhangi bir önlem alınması gere-
daha sonra termal görüntüye atan-
kip gerekmediğini tespit edebilmek
masından dolayı bu yöntem tamamiyle
amacıyla, sıcaklık gelişimini değer-
hatalara açıktır.
lendirmek istediklerini varsayalım. Termal görüntüleri yönetme ve dokümante
Bununla birlikte, sonraki aşamada
etmeye yarayan önceki yöntemlerin
infrared görüntülerin değerlendirilmesi
hepsinde, her ölçüm yeri için eşleşen
daha çok çaba gerektirir. Bu amaç-
yeni görüntüler ile karşılaştırma
la, öncelikle kaydedilen tüm termal
yapabilmek için tüm eski görüntülerin
görüntülerin sıralanması ve sonrasında
tek tek aranması ve açılması gerekir.
doğru sisteme atanması gerekir. Bu
Birkaç yüz termal görüntüden bah-
anlaşılır bir raporda tüm bu bilgileri
sedildiği düşünülürse hiç kolay bir
özetlemek için önemlidir.
görev değil. Sürekli mevcut maliyet ve
zaman baskıları dikkate alındığında,
Bu noktaya kadar boşa geçen sayısız
bunlar yerine daha yararlı işler yapıyor
saatler ile birlikte asıl sorun yavaş
olabileceğinizi hiç şüphesiz
yavaş ortaya çıkıyor: bir denetim
düşünebilirsiniz.
turunun altı ayda bir yapıldığını ve
sorumlu kişilerin denetlenmiş kom-
Şek. 3: Plastik üretimindeki bir sistemin infrared görüntüsü.
Şek. 4: Bir güneş modülündeki kusurlu
hücreler.
7
Önleyici bakımda termografi
testo SiteRecognition ile
otomatik ölçüm alanı yönetimi
Çok sayıda infrared görüntü ve bu
Daha sonraki denetim sırasında,
görüntülerin aranıp bulunduktan sonra
kameranın testo SiteRecognition
ilgili ölçüm nesnesine manuel
asistanını kullanarak kolayca bu etiketi
olarak atanması son derece zaman
kaydedebilir ve ölçüm yerine karşılık
alıcı raporlamalara ve çeşitli hatalara
gelen bilgiler ile birlikte otomatik olarak
yol açar. Bununla birlikte, bakım uy-
saklayabilirsiniz. Ölçümden sonra bu
gulamalarında termografinin kullanıl-
termal görüntüleri testo IRSoft yazılımı-
masının en büyük avantajlarından biri
na transfer ettiğiniz zaman tamamen
analizin kendisidir.
otomatik olarak ilgili ölçüm yerinde
arşivlenir. Bu durum, zaman kaybına
Bu soruna artık yeni testo
neden olan uygulamaları ve manuel
SiteRecognition teknolojisi şeklinde bir
arşivlemeyi ortadan kaldırır. Daha
çözüm var. Bu teknolojiyi, testo IRSoft
sonra arşivden görüntüyü rahatlıkla
analiz yazılımında bir ölçüm alanı arşivi
açabilir, analiz edebilir ya da rapor-
oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu,
layabilirsiniz. Testo SiteRecognition
termal görüntüler için bir veritabanı
aynı zamanda görüntüleri bir ölçüm
işlevi görür. Arşivde depolanan tüm
nesnesinin tanımına, tarihe ya da
ölçüm alanları için etiketler (QR kodlara
özel bir sıcaklığa göre hızlı ve kolay
benzer küçük semboller) oluşturabilir
bir şekilde bulmanıza olanak sağlar.
ve ilgili alana ekleyebilirsiniz.
Böylece örneğin, daha önceki dönem-
ID: 19
Testo Kat 1
Şek. 5: Bir ölçüm yeri yapısı örneği (database), testo IRSoft yazılımında sadece bir kez
oluşturulur.
8
Şek. 6: Yapıştırılmış ölçüm alanı etiketi
lerdeki karşılaştırmalı görüntüleri kolay
da, her bir ölçüm nesnesi için de bir
bir şekilde direkt olarak
işaret oluşturulur (bkz Şek. 6), standart
arayabilirsiniz. Pratikte, testo
kendinden yapışkanlı etiketler üzerine
SiteRecognition ile çalışma sürecinde,
basılır ve ölçüm nesnesinin üzerine
ilk adım sadece bir kere yapılsa da
yapıştırılır (ör. elektrik panosu kapağına
özellikle şu üç adımdan oluşur.
ya da motor gövdesine).
Üç adımda
testo SiteRecognition
1
İlk olarak, sadece bir kereliğine
ölçüm nesnesi ayarlanmalı (ör.
2
Daha sonra, denetim turu sırasında etiket dijital kamera kullanılarak
taranır. Böylece ölçüm yeri aktive edilir
ve tüm infrared görüntüler artık otoma-
elektrik panosu no. 1) ve ölçüm yerine
tik olarak bu ölçüm yerine atanarak
atanmalıdır (ör. level 0, üretim tesi-
saklanır (bkz Şek. 7).
si 1). Bu işlem sırasında oluşturulan
veritabanı (bkz Şek. 5) USB arayüzü
aracılığıyla termal kameraya sadece bir
kez aktarılır ve daha sonraki denetim
turları için saklanır. Bu adım sırasın-
3
Denetim turunun tamamlanmasından sonra, USB (ya da SD
kart) ile termal kamera testo IRSoft
yazılımı yüklenmiş bir bilgisayara
SORU
Ölçüm yeri tespit edildi:
Uygula?
Şek. 7: Üstte: Etiketin taranması. Altta: Ölçüm yeri otomatik olarak algılanır.
9
Önleyici bakımda termografi
bağlanır. Yazılımın dışarıdan veri alma
Özellikle, ideal olarak devreye alma
asistanı yardımıyla, infrared görüntüler
sırasında ya da bir makinenin in-
otomatik olarak ölçüm yerlerine tayin
celenmesiyle oluşturulan referans
edilir ve depolanır. Eğer yüzden fazla
görüntüler ile hızlı bir karşılaştırma,
görüntünüz varsa, bu otomatik sürecin
infrared görüntülerin otomatik yöneti-
bir sonucu olarak kolay bir şekilde
mi sayesinde optimize edilir. Sıcaklık
birkaç saat kazanacaksınız.
artışları derhal tespit edilir ve gerekli
önlemler hızla alınabilir.
Otomatik veri alma sürecinden sonra,
ilgili infrared görüntü açılabilir, analiz
edilebilir ya da örneğin sıcaklıktaki
artışı tespit edebilmek için bir referans
görüntü ile karşılaştırılabilir (bkz Şek.
8).
Şek. 8: 1 no’lu elektrik panosundaki ilgili komponentlerin paralel değerlendirmesi
10
Sonuç: Termografi hem zaman hem
para tasarrufu sağlar
Önleyici bakımda termal kameraların
üretim kaybının oldukça pahalı olduğu
kullanılması sadece termal düzensiz-
düşünülürse bir termal kameranın çok
liklerin (sıcak noktaların) tespit
kısa bir zamanda maliyetini çıkaracağı
edilmesinden ibaret değildir. Verimli,
açıktır.
hatasız ve kaynak dostu bir proses
dizayn etmek asıl konu olmalıdır.
Termografi, özellikle imalat işletmelerinde genellikle önemli finansal
testo SiteRecognition teknolojisi ile
kayıplara ve hatta kişisel yaralanmalara
otomatik ölçüm alanı ve termal görüntü
neden olan yangın riskini de minimize
yönetimi, tesis yöneticilerine günlük
eder.
çalışma prosedürlerinin bir parçası
olarak termografiyi kullanarak daha
Tüm bu nedenlerle testo
verimli hale gelerek bu prosesleri kur-
SiteRecognition teknolojisine sahip bir
malarında yardımcı olur.
termal kamera, endüstriyel ortamlardaki önleyici bakımda üst düzey verimlilik
Ayrıca, testo SiteRecognition mevcut
ve güvenlik sağlar.
ve yeni prosedürlere termografinin
entegre edilmesini önemli ölçüde
kolaylaştırır. Böylece termal görüntüleri
sıralamak yerine, değerli iş vakitleri
diğer bakım görevlerine harcanabilir.
Aynı zamanda fark edilmemiş, aşırı
ısınmış bir bağlantıdan kaynaklanan
11
Önleyici bakımda termografi
Önleyici bakım için
ideal termal kamera
İdeal bakım partneriniz termal kamera
sağlar. Düşük, orta ve yüksek gerilim
testo 885’te testo SiteRecognition
sistemlerini, mekanik komponentleri ya
teknolojisi mevcuttur. Bu, hem elek-
da yalıtılmış akışkan tankların dolum
trik hem de mekanik bakımda termal
seviyelerini izlemek için idealdir.
anomalileri temassız ve düşük maliyetli bir şekilde tespit ve analiz etmeyi
Test galibine güvenin
Sektörel dergiler Photon ve Photon International, 14 termal
kamerayı test etti ve profesyonel termografi denildiğinde seçilecek
cihazın testo 885 olduğunu belirledi.
Test raporunu şuradan okuyabilirsiniz: www.test teknik.net/testo 885
12
AF
640 x 480 piksel dedektör
Nesneleri mükemmel bir görüntü
kalitesinde görüntüleyin.
testo SuperResolution
1.6 faktörü ile termal görüntü
çözünürlüğü artar.
30° geniş açılı lens
Büyük görüntü bölümleri için;
teslimata dahildir. Opsiyonel
11° telefoto lens, büyük
mesafelerde dahi küçük detayların
doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.
Termal duyarlılık < 30 mK
(0,03 °C)
En küçük sıcaklık farklılıklarını dahi
görünür hale getirir.
Yüksek sıcaklık opsiyonu
1200 °C’ye kadar ölçüm aralığı.
testo SiteRecognition
Ölçüm alanlarının otomatik algılanması ve yönetimi için.
Proses analiz paketi
Cihazdaki komutlu çekim ve
tam radyometrik video özellikleri
sayesinde, termal prosesler analiz
için bir bilgisayara aktarılabilir.
Yüzey nem dağılımının
görüntülenmesi
Her ölçüm noktası için yüzey bağıl
nem değerinin trafik ışıkları prensibi
ile görüntülenmesi.
Panorama görüntü asistanı
Büyük ölçüm nesnelerinde, birçok
görüntü kompozit bir görüntü için
otomatik olarak birleştirilir.
Lazer işaretleyici
Yönlendirme amacıyla ölçüm nesnesi
üzerinde lazer ile işaretlenen noktanın sıcaklığı hem ekran üzerinde
hem de nesne üzerinde gösterilir.
Otomatik odaklama
Termal görüntüyü otomatik olarak
odaklama.
Minimum odak uzaklığı 10 cm
Çok küçük ölçüm nesnelerinin
dahi yakın mesafeden kontrol
edilebilmesi anlamına gelir.
13
Önleyici bakımda termografi
Daha fazla bilgi
testo SiteRecognition ile ilgili
Proses analiz paketi - Komutlu çekim
video
Komutlu çekim fonksiyonu, termal görüntü
testo SiteRecognition teknolojisinin
dizilerini direkt kamera üzerine kaydetmeyi
nasıl çalıştığını kısa bir videodan
sağlar. Yani bir ölçüm nesnesinin termal
izlemek için
görüntüleri daha uzun bir süre boyunca
www.testteknik.net/siterecognition
kaydedilebilir (ör. makine başlatma
adresini ziyaret edebilirsiniz.
döngüleri). Bu konu ile ilgili detaylı teknik
bilgiyi aşağıdaki adreste bula- bilirsiniz:
testo SuperResolution
testo SuperResolution teknolojisi,
elin doğal hareketini kullanır ve
dengelen- miş birkaç görüntüyü
hızlıca
kaydeder. Daha sonra bunlar, bir
algoritma kullanılarak tek bir görüntü
üzerinde hesaplanır. Dört kat daha
fazla pikselle ve 1.6 faktörü ile daha
iyi bir geometrik çözünürlük görüntü
kalitesini sınıf atlatmıştır. Sonuçta,
daha keskin ve detaylı görüntü –
böylece, en küçük yapıların bile
termal görüntüsü alınabilir. Ünlü
Frauenhofer Enstitüsü kapsamlı bir
çalışmada bunu onaylamıştır. Test
raporunu aşağıdaki adresten
indirebilirsiniz:
www.t estteknik.net /sinifinin-en-iyisi
14
www.test teknik.net /proses-analiz-paketi
Notlar
15
Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET
1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı İş Merkezi
Yenişehir/İZMİR/TURKEY
Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90
[email protected]
www.testteknik.net
16
Download

Pratik kılavuz Önleyici bakımda termografi