A N T A L Y A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İM AR VE BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
r
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TO PLA NTISIN IN
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 118. m addesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 126 sayılı
kararı ile parsel sahiplerinden m uvafakat alınması şartıyla
uygun bulunan, Kürüş Mahallesi, 026A -08D -2B nolu imar
paftasında yer alan 1444 ada 1 ila 5 ve 1446 ada 1 ila 5
parsellerin
konut
alanından
sanayi
alanına
dönüştürülm esine ilişkin plan işlem numarası bulunmayan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 126 sayılı
kararı ile parsel sahiplerinden m uvafakat alınması şartıyla
uygun bulunan, Kürüş Mahallesi, 026A -08D -2B nolu imar
paftasında yer alan 1444 ada 1 ila 5 ve 1446 ada 1 ila 5
parsellerin
konut
alanından
sanayi
alanına
dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Kom isyonum uzca incelenmiş, 1/5000
ölçekli Nazım im ar Planına uygun olduğu ancak 0 2 6 A 08D-3A ve 026A -08D -3B im ar paftalarında yer alması
nedeniyle
pafta numaralarının değiştirilm esi kaydıyla
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulm uştur.
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
BAN
si
Cenk
İmar
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
y
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
A
Reşat OKTAY
Selçuk SENİRLİ
İm a rX o m , Üye
T**-
\
vor czzf'
Karar Tarihi: 07/08/2014
Karar No
: 126
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Özeti: İlçemiz Kürüş Mahallesi 026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 1446 ada 1-2-3-4-5
parseller ve 1444 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 31/07/2014 günlü ve 57794418-301.02-533-4647
sayılı çağrı yazısına istinaden 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ağustos ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN, Ramazan
GÜNER, Mahmut YAĞCILAR, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye
YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nın iştiraki ile
toplandı. Meclis üyelerinden Ergüven YILMAZ, Bekir KUMBUL ve Hüseyin Barış ÜNSAL toplantıya
katılmadı.
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar
Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatları içerisinde bulunan İlçemiz Kürüş Mahallesi 026-a-08-d-2-b
nolu paftada yer alan 1446 ada 1-2-3-4-5 parseller ve 1444 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller konusu hakkında
Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
07/08/2014
:
KARAR NO :
126
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan İlçemiz Kürüş Mahallesi
026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 1446 ada 1-2-3-4-5 parseller ve 1444 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller
konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 07/08/2014 günlü oturumunda hazır bulunan üyeler tarafından
yapılan açık oylama neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilen Haşan BİÇER, Ayşe BİÇER, Nimet AKIN, Nurgül
ALP, Haşan ALP, Yıldırım ALP, Haşan KULA (1446 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellerin malikleri); Haşan
BİÇER, Dudu TAT, Hüseyin TUTKAÇ, Fehmiye ÖĞNAZ, Abdullah ÖĞNAZ (1444 ada 1-3-4 nolu
parsel malikleri) isimli vatandaşların 17.06.2014 tarihli müracaatına istinaden İlçemiz Kürüş Mahallesi
026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 1446 ada 1-2-3-4-5 parseller ve 1444 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellerin
konut alamndan sanayi alanına dönüştürülmesi talebi ile ilgili olarak; parsel sahiplerinden muvafakat
alınması şartı ile bu 'adaların kpnut alanından sanayi alanına dönüştürülmesi ^talebinin kabulüne, oybirliği
ile karar verildi,/ç
yf /
Aslından Fotokopi
Prof. ÖpRaıiiılâzân ÇALIK
Belediye Başkanı
•;
Şenay KARAYILDIREİ
Meclis Katibi
>KUDAN
H^atibi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 1444 ve 1446 ADA
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya îli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08D-3A ve 026A-08D-3B nolu 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı paftalarında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 1444 ve 1446 adalarda sanayi alanı yapılmasını sağlamaktır.
3. BUGUNKU ARAZI KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1444 ve 1446 adalar, Serik İlçesi Akçaalan Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
1434
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayit ÜLKER
Ş ehir Plancısı
M uratpaşa Mh 572 Sk Emme Apt No 16 Kat 4 D 8 Antalya
Tel 0242 247 1 7 74 Fax 0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 1444 ve 1446 adalarda sanayi alanı yapılmasını sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 1444 ve 1446 adalar daha önceden sanayi alanı iken belediye tarafından
tadilat ile konut alanına çevrilmiştir. Ancak parsel sahiplerinin tamamının muvafakatnameleri
olmadığından dolayı mülk sahipleri bu plan değişikliğine itiraz etmişlerdir. Ancak yapılan bu itiraz
belediye tarafından dikkate alınmamış olup herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu nedenle mülk
sahiplerinin tamamı 1444 ve 1446 adaların konut alanından sanayi alanına çevrilmesi için Serik
Belediyesine müracaatta bulunmuşlardır. Serik Belediye Meclisi müracaatla ilgili olumlu yönde
karar almış olup tadilat yapılmasını uygun görmüştür. Sonuç olarak belediye meclisi kararı
doğrultusunda 1444 ve 1446 adaların konut alanından sanayi alanına çevrilmesi yönünde plan
tadilatı hazırlanmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
SERİK BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 1444 VE 1446 ADA
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 3A
026 - A - 08 - D - 3B
ÖLÇEK: 1/1000
PLtMOÜb&tUi UUfg
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarıml
sunarım.
Planevi Ş ehircilik
Planlama Ltd. Şti.
SEYDIHAN
Ç AM UR
Ş c .ir Plancısı ŞPO : 590
C . D . T .Ü . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
T M M O B ŞE HİR P L A N C I L A R ODASI
S
Muralpaşa
0(1.1 Sicil
Büro
Tescil
No:
06
Meneviş
Sokak
No:
06690
A.Ayrancı
/
401 79
7 2/1
ANKARA
f e l : ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 83 29 - 4 6 7 64 00
î - ma i l
Hitit
:
pl anevi 3planevi . com. tr
V.O.
Ficaret
:
730
Sicil
004
No:
2218
83758
2
Sayit ÜLKER ~|
Şehir Plancısı
M uratpaşa Mh 572 Sk Emine Apt. No. 16 Kat 4 D 8 Antalya
|| Tel 0242 247 17 74 Fa>. 0242 247 05 46
ÖLÇEK: 1/1000
SANAYİ ALANI
ÖhtERLPLA^ı
S
M evçuiplan
PAFTA n o
UYGULAMA İlMAR
33)07 200
O N E R İPLA N
'■■^
00” ^ ... ...... .......... i
«*—7*
nOOO^OQQOCj)OQQQbQQQqi
O O Q O O Ö O OQDQC
m
/
A a*
OCOOOOÜOÜÜO
■3tBH720b""-T
GÖSTERİM (LEJAND)
E
3
PLAN ONAMA Slf
k o n u t a la n /
' p ARK
t
£ £ a ra r
mı
K a m * I-T > : 4 5
Belediye Meclisini i eşkiî Edenlerin
Adı, Soyadı
Mehmet HABALI, Fatma DEMÎR, Ramnzan ^UNE>İsmail ŞAHİN, Mahmut YAĞCILAR, lor ıhım “ÜÇ„
Çevriye YÜCE, Halil BULUT, İmirzu. TEKE,
Mehmet OKUDAN, Haşan KOZAN,
İbrahim YILDIRIM, Ayhan DEMİR, İbrahim K İR L İ.
Cemal BİÇER, Selahaddin ÖZEN
Konunun Özeti : İm ar Tadilatlarının görüşülm esi
Serik Belediye M eclisinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine gör^
05/09/2013 günü yapmış olduğu M eclis toplantısına ait karardır.
Serik Belediye M eclisi, Belediye Başkanlığının 27/08/2013 günlü ve 57794418-301.02489-3747 sayılı çağrı yazısına istinaden 05/09/2013 Perşem be günü saat 14.00 itibarıyla Belediye
M eclis toplantı salonunda Eylül ayı Meclis toplantısının 2. Oturum unu yapmak üzere Belediye
'başkanı M ehmet HABALI Başkanlığında üyelerden Fatm a DEM İR, Ramazan GÜNER, İsmail
VAHİN, İbrahim GÜÇ, Halil BULUT, İmirza TEKE, M ehm et OKUDAN Haşan KOZAN,
İbrahim YILDIRIM , İbrahim KİRLİ, Cemal BİÇER ve Selahaddin Ö ZEN ’in iştiraki ile toplandı.
Toplantıya Meclis üyelerinden M ahmut YAĞCILAR, Çevriye YÜCE ve Ayhan DEM İR
katılmadı.
Belediye Başkanı M ehm et HABALI toplantıya katılam ayan Meclis üyelerinin izinli
sayılmasını Önerdi. Yapılan açık oylama neticesinde toplantıya katılamayan M eclis üyelerinin
izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.
M eclis gündeminin 3. M addesinde yer alan ve daha önce M eclis İmar Komisyonuna havale
edilen İmar Tadilatlarının görüşülm esine geçildi. Belediye M eclis üyeleri tarafmdan yapılan
inceleme ve değerlendirm elerin ardından oylamanın yapılmasına geçildi.
KARAR TARİHİ
KARAR NO
0 5 / 09/2013
45
Meclis gündem inin 3. M addesinde yer alan konu ile ilgili olarak Belediye M eclisinin
05/09/2013 günlü oturum unda hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;
1- Mehmet MANAV tarafmdan verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Yeni Mahalle 026-a-08~d--l~c
nolu paftada yer alan 336 ada 3 parselin kuzeydoğusundan geçen yoldan 3.O O n^çekm e^ep^^01ebinin
kabulüne,
^
. .
2- Ahmet ILTAR tarafmdan verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Kökez Mah&flffiH§z5-a-08-d-l-a
nolu paftada yer alan 120 ada 32 parselin toplam inşaat alanmda herhangi bir aıtış olm adan^
kat olarak kullanılması talebinin; parselin plana kütle nizam olarak işlenm esine^.,
ayarlanması ve imar planına esas jeolojik etüdün yapılması şartıyla kabulüne,
»_
3- İbrahim ÖZER tarafmdan verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Gedik Mahallesi
nolu paftada yer alan 1079 ada 3 nolu parselin E: 1,50 olması talebinin reddine, parselin .3 k ş|* $ ^rte
olarak kullanılması talebinin; toplam inşaat alanında herhangi bir artış olmadan,
nizam olarak işlenmesi, çekme mesafelerinin ayarlanması ve imar planına esas jeoloji
hn ılmasl
şartıyla kabulüne,
v '1 T & \ I •
4- Murat ÇETİN- Özlem ÇETİN-Dilek ÇETİN-Yaşar EVREN taraŞidân % r i
Çilekçe
incelendi; İlçemiz Kökez Mahallesi 026-a-08-d-l-a nolu paftada yer alan 1.24 ada*19 ve 27 parsellerim
batısından geçen imar yolunun imar planından farklı olarak açılması sebebiyle yolun imar plcmına ııygırı
olarak açılması talebi ile ilgili yerinde inceleme yapılabilmesi için bir şonrşkl mpcjlise. liavolerinûi
kabulüne,
'i K O l, ' /
\
\
\ vy,.. . Si •* ' v <" /
\
. '
V r
. ::
57- Yeııigün Tu,'. Tah. v e Tic.Ltd.Şti. tarafından verilen dilekçe incel?!v.li:
ır.; Y
ti
Mahallesi 026-a-07~b-4-d nolu paftada bulunan 114 ada 1 nolu parselin toplam ü ş
ıınd ’ .r i£;
bir artış olmadan, parkelin 2000ır.2 üzeri olması sebebiyle 7 10 yoğunluk arviş- ile 3 kal verin ■
olarak kullanılması talebinin; parselin toplanı inşaat alnınım hesaplanarak, nlara kütle nizam oinra*
işlenmesi, çekme mesafelerinin ayarlanması ve ima! planına esas jeolojik ^tüciin yapı libası şp ,’;v
kabulüne,
58- Vkl. Nihat AKSOY tarafından verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Yeni Mahalle 026-^-0"-d-i nolu paftada bulunan 328 ada 6 nolu parselin 4 kat yerine 6 kat olarak kullanılması talebinin; parselin
toplam inşaat alanının hesaplanarak, plana kütle nizam olarak işlenmesi, çekme mesafelerinin uyarlanma- i
ve imar planına esas jeolojik etüdün yapılması şartıyla kabulüne,
59- Haşan BİÇER tarafından verilen dilekçe incelendi: İlçemiz Akçaalan Mahallesi 02': -a-08-d-V
a/ 026-a-08-d-3-b nolu paftalarda bulunan 1444 ada 1 nolu ve 1446 ada 1 parsellerin inşaat nizamının
sanayi alanından konut alanına çevrilmesi talebinin yeşil alan bırakılması şartıyla şehir plancısının
hazırlayacağı öneri planın kabulüne,
60- Yalçın BODUR ve oğulları, Ahmet BODUR, Haşan BODUR, Naim DEMİRCİ tarafından
verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Akçaalan Mahallesi 026-a-08-d-3-a/ 026-a-08-d~3-b nolu paftalarda
bulunan 1444 ada 2 nolu parselin inşaat nizamının sanayi alanından konut alanına çevrilmesi talebinin
•yeşil alan bırakılması şartıyla şehir plancısının hazırlayacağı öneri planın kabulüne,
61- Mustafa TABANLI tarafından verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Gedik Mahallesi 026-a-07-c3-a nolu paftada bulunan 106 ada 11 nolu parselin üzerinde bulunan ağaçlandırılacak alan sebebiyle
oluşan mağduriyetin giderilmesi talebinin kumullardan görüş alınması ve inceleme yapılması için bir
sonraki meclise havalesinin kabulüne,
62- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen dilekçe incelendi; İlçemiz Hürriyet Caddesi,
Hacıaliler Caddesi, Bektaşi Veli Caddesi, Özküçükler Caddesi, Fatih Caddesi, 4047 sk, 4048 sk, 4049 sk,
4040 sk, 404lsk, 4071sk, 4056 sk, 4069 sk, 4073sk, 4082 sk, Şehit M. Tıbık Sk, 4080 sk, 4069 sk,
4085sk, 4086 sk, 4088 sk, 1026 sk, Gedik Caddesi, 1038 sk, 1037 sk, 1045 sk, 121 lsk, 1197 sk, 1174 sk,
1171 sk, 1175 sk, 1221 sk, 1204 sk, 1206 sk, 1222 sk, 1192 sk, 1076 sk, 1073 sk, 1080 sk, 1078 sk, 1158
sk, 1161 sk, 1667 sk, 1169 sk, 1165 sk, Nevruztepe Caddesi 1066 sk, Rüştü Rençber Caddesi üzerinde
bulunan parsellerin kadastro sınırı ile imar planındaki yolların örtüşmemesi sebebiyle plan tadilatı
yapılarak imar yolunun kadastro sınırına kaydırılması talebinin kabulüne,
63- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen dilekçe incelendi; İmar Planı Lejantında
bulunan çatı yapılması ile ilgili maddenin yeniden düzenlenmesinin kabulüne,
64- Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından verilen dilekçe in c e n d i; jkeıik Esnaf
ve Sanatkarlar Odası ve Serik Şoförler Odası’nın üyelerinden gelen taleplerA^®wfenhfiç^m î^e Araç
Muayene İstasyonu yapılabilmesi için Serik Belediyesinden teknik şartlara uygun b S M B j^ ^ N ^ ilm iştir.
Buna istinaden 08.11.1012 tarih ve 59 sayılı meclis kararında 47 sıra no’da mecliş/fW ^ ^ ı n m w ^ İmar
Müdürlüğüne yetki verilmişti.
Alman ilgili kararda revizyon planı gereği yapılan imar u y g u la m a sm (^ ^ ^ ^ K B ® ^ |g |ı^ d m a
çıkacak olan arsanın Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yaptırılacak kıymet takdirindeki
ir olunacak
değer üzerinden Araç Muayene İstasyonu yapılması şartı ile tapu devri kanunen -Uygum a-lane-kuçuı# yada
Kooperatife satışı yada kiralaması yapılacaktır. Şeklinde karar alınmıştır.
1 £yli|.Jt)U
İlçemizde yaklaşık 40.000 araç bulunmaktadır. Tarım, Turizm, Esnaf Memur'tümH/atandaşlarııı
araçların muayene işlemleri Antalya ve Manavgat’ta yapılmaktadır. İlçe halkı bu durumdan fazlasıyla
şikayetçidir. Muayene yapılacak araçların ilçe dışına çıkmasıyla kontrollerde saptanan eksikliklerde ilçe
dışımızda bulunan sanayilerde yapılmaktadır. Bu durumdan dolayı Serik sanayi esnafı işsizlikten
yakınmaktadır.
Belirttiğimiz bu nedenlerle Belediye meclisimizce yeni bir karar alınmasını ve bu karard »
ilçemizin Kamu yararı gözetilerek halkın ayağına götürülmesi amacıyla Belediye tarafından ''/erilecek olan
arsanın ilgili kurum veya şirket adına tapu devrinin; satıs, kiralama veya müstakil ve daimii-üst lıakkı ve bu
devir işleminin çevre il ve ilçelerde nasıl yapıldı ise ilçemizde de aynı şekilde yapılmasnhususunun-karar
altına alınması talebinin kabulüne,
l
d[
Download

Gündemin 55.Maddesi - Antalya Belediyesi