T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü
O S '/ 1 2 /2 0 1 4
Sayı : 84393227/756.03 2. ^ - ^ Ll $
Konu : Asfalt Plent Tesisi
BAŞKANLIK MAKAMINA
îlgi: Antepe İnşaat ve Ticaret A .Ş.’ nin 04.11.2014 tarihli ve 223/2014 tarihli yazısı.
Mülkiyeti Karayolları Genel M üdürlüğü’ne ait, İlimiz Manavgat İlçesi Hacıobası
Mahallesi 102 ada 15 parsel nolu 2.666,00m2 alanlı, 18 parsel nolu 1.705,00m2 alanlı ve 19
parsel nolu 795,00m2 alanlı taşınmazlar üzerine sabit tesis yapılmamak kaydıyla asfalt mıcır
deposu olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilmiştir.
Antepe İnşaat ve Ticaret A .Ş.’ ilgi yazıları ile Karayolları Genel M üdürlüğü’nden
Belediyemize tahsisli söz konusu taşınmazları asfalt plent tesisi olarak kullanmak üzere
tahsisini talep etmiştir.
Konu makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Karayolları Genel M üdürlüğü’nden
Belediyemize tahsisli, İlimiz Manavgat İlçesi Hacıobası Mahallesi 102 ada 15 parsel nolu
2.666,00m2 alanlı, 18 parsel nolu 1.705,00m2 alanlı ve 19 parsel nolu 795,OOm2 alanlı
taşınmazların asfalt plent tesisi olarak kullanılmak üzere Antepe İnşaat ve Ticaret A .Ş.’ ne
kullanım hakkı verilip verilemeyeceği hususunun görüşülüp karar verilmek üzere yazımızın
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Emlak ve İst. Daire Başkan V.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100/ANTALYA
Tel: 0 242 249 53 50
Web: www.antalva.bel.tr
Fax: 0 242 249 53 55
Sayı :G M £ W ../2 0 1 4
K o n u : A sfalt Plenti Y e r Tahsisi Hk.
T a rih : 0 4 .1 1 .2 0 1 4
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANTALYA
F irm am ız tarafından A ntalya ili M a n a v g a t ilçesi H acıobası Köyü içinde kalan 1 0 2 ada
İ5 , 18 ve 19 parseller üzerinde A sfalt Plenti kurulm ası düşünülm ektedir.
Y ukarıdaki sözü geçen ada parsel üzerindeki alanın tarafım ıza tahsisi konusunda
gerekli iş ve işlem lerin yapılm asını a rz ve rica ederiz.
EK
NŞ.VE TİC.A. Şve Personel İşl.Md.
Mithat BERBER
ANTEPE İNŞ.
İdari
| EMLAK ve İSTİMLAK | K a yıt N o:
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
K avıt Tar:
İEMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
OSAUM,.
,5 /■ t f - İ > İ /
I KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
:ix M H
1
A N TA LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/ / /
EM LA K V E İSTİM LAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
/ y
EM LAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Haşim İşcan Mh. Atatürk Cad. Hamdi AKıltopu iş Merkezi No: 39/9 07100 Muralpaşa / ANTALYA
T: 0242 243 02 30 ■ F: 0242 248 76 88
w w w .a n tep ein sa a t.c o m • in fo @ a n te p ein s aa t.c o m
u
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 80695572-752.99/ 183187
Konu : Hacıobası 102 ada 15, 18 ve 19
Parseller
30.10.2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
İlgi:
22/10/2014 tarih ve 1837-22-28696 sayılı yazınız..
Antalya İli Manavgat İlçesi Hacıobası Köyü içinde kalan 102 ada 15, 18 v e '19
parseller üzerinde Asfalt Mıcır Deposu yapılması ilgi yazınız ile talep edilmektedir.
Yukarıdaki sözü geçen parseller üzerinde sabit tesis yapılmamak kaydıyla Asfalt M fcır' .
Deposu olarak kullanılmasında Kurumumuz açısından herhangi bir sakınca yoktur.
Gereğini arz ederim.
Yalçın KAVAK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
A N TA LYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EM LA K V E İSTİM LAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EM LAK ŞUBE M ÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK ve İSTİMLAK
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Kayıt No:
Kayıt Tar:
EIMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Uo
03.(1. IM'
X. S/t î ?. L
KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
■’ iv m
.... r - * ;
:isr
TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
'iToh'-
"Bu belge, güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır."
http://w w w .kgm .gov.tr ad resinden,"torvm l6E 6966" D Y S N o ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
l<|}}tır/Tu.ficımıUk u
K ıb r r l tjr r ı fıKdMıâı
/
Bilgi İçin: Mehmet ÇATAK^
Büro Elemanı
Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07108
ANTALYA
Telefon No
:0242 334 7700
İnternet Adresi :www.kgm.gov.tr
J f a
T İ 1
Faks: 0242 345 3699
T e l-F a k s : 1916e-posta : [email protected]
1/1
Download

Gündemin 72.Maddesi - Antalya Belediyesi