T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M ü d ü rlü ğ ü -154566
26.06.2014
K o n u : A skeri L iseler
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl M illi E ğitim M ü d ü rlüğünün 24/06/2014 tarih ve 68531273/770/2603978 sayılı yazıları ve ekinde
gelen M illi E ğ itim B akanlığı T em el E ğitim G enel M üdürlüğünün 2 0 /06/2014 tarih ve 255 2 8 9 0 sayılı A skeri
L iseler ile ilgili yazıları m üdürlü ğ ü m ü z w eb sayfasında yayınlanm ıştır.
B ilg ilerin izi, yazın ın ilgili sayfadan indirilerek iş ve işlem lerin y azıdaki aç ık lam a la r doğrultusunda
yapılm asını rica ederim .
M u sta îa K A R A SU
M ü d ü r a.
İlçe M illi E ğ t.Ş b .M d
Ek: O lur ( 3 ad)
D A Ğ IT IM : 8 .S ın ıf olan tüm ortaokul m üdürlüklerine
T.C .
HATAY VALİLİĞİ
İl M illî Eğitim M üdürlüğü
24/06/2014
S ayı -.68531273/770/2603978
K onu: Askeri Liseler
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
İlgi :M illi Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel M üdürlüğünün 20/06/2014 tarihli ve 2552890
sayılı yazısı.
Askeri
Liselerin sözlü sınavına girecek ortaotul 8. sınıf öğrencilerinin sınava
girerken yanlarında bulundurmaları gereken belge ile ilgili olarak okııl müdürlükleri ve
velilerimizin konudan haberdar edilerek öğrencilerin sınava girmelerinde sorun yaşamamaları
için gerekli tedbirlerin alınmasına dair Bakanlığımızın ilgi yazısı ve ek açıklamaları ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve İlçenizde bulunan tüm ortaokul müdürlüklerine duyurularak, gereğinin
Bakanlığımız yazısındaki açıklamalar doğrultusunda yapılm asını ön em le rica ederim.
Kemal K A RA HAN
Vali a.
İl M illi Eğitim M iidür V.
Ek-Bakanlığımız Yazısı ( 2 sa y fa )
Bıı b e lg e , 5 0 7 0 sa y ı l ı E lek tron ik İmza K a n u nu n u n 5 inci maddesi g e r e ğ in c e g ü v e n l i e l ek tro n ik inv.a i le imzalanmıştır
Evrak t e y id i h tt p ://e vrak so rg u .m eb .g o v .t r ad resinden e 6 9 0 - d l c l - 3 4 c b - a 5 l 5 - 7 9 c 0 k o d u ile y ap ıla b ilir.
İl M illi E ğ i t i m M ü d ü rlü ğü
A y ş efitn a t H a n ım C ad .Ö zb u ğ d ay L is e si Y anı )
3 1 0 7 0 Antakya/H ATA Y
E lek tro n ik A ğ : -wvvvv.hataymeb .gov.tr
A y r ı n t ı lı B ilg i İçiıı: E ğ t .Ö ğ r .B i l .İ ş l .Ş .I I A P A Z
TU!
: 0 3 2 6 - 2 2 7 6 8 68
Faks : 0 3 2 6 - 2 2 7 6 9 6 9
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
T em el Eğitim G en el M üdürlüğü
20/06/2014
S ayı : 10230228/200/2552890
K onu: Askeri Liseler
VA LİLİĞ İN E
(İl Milli Eğitim müdürlüğü)
İlgi: M illi Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel M üdürliiğiinün 19.06.2014 tarihli ve
2545678 sayılı yazı.
Askeri Liselerin sözlü sınavına girecek ortaotul 8. sınıf öğrencilerinin sınava girerken
yanlarında bulundurmaları gereken belgeye ilişkin Bakanlığımızın ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Okul müdürlükleri ve velilerimizin konudan haberdar edilerek öğrencilerimizin sınava
girmelerinde sorun yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.
Funda KOCABIY1K
Bakan a.
Genel M ı'ıdiır
EKİ: İlgi yazı (1 sayfa)
D A Ğ ITIM :
B Planı
Bu b e l g e , 5 0 7 0 s a y ı l ı E lek tro n ik İmza K an u nu n u n 5 inci maddesi g e r e ğ i n c e g ü v e n l i e le k t r o n ik inv.a ile imzalanmıştır
Atatürk B lv . 0 6 6 4 8 K ı z ı l a y / A N K A R A
E lek tron ik A ğ : w w w .m e b .g o v .t r
e-posta: t e g m _ o g r e n c i is l e r i @ m e b .g o v .tr
A y r ı n t ı lı b ilg i için: A l l a ş U Y G U R VIIKİ
Tel: (0 3 1 2 ) 4 1 3 15 M
Faks: (0 3 1 2 ) 4 1 7 7 1 05
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
T em el Eğitim G en el M üdürlüğü
S a y ı : 10230228/200/2545678
19/06/2014
K onu: İlköğretim Diploması.
ACELE VE GÜN LÜDÜR
G E N ELK U R M A Y B A ŞK A N LIĞ IN A
İlgi: a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun,
b) M illi Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurum lan Yönetmeliği.
İlköğretim kuramlarımızın 8. sınıfında öğrenim gören ve 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 8. sınıfı tam amlayan öğrenciler A skerî Liselerin giriş sınavlarına katılm aktadırlar. Sözlü
sınav için öğrenci ve velilerimizden, e-okul sistem inden çıktısı alınacak ilköğretim diplom a
notunu gösteren belge istenildiği, velilerimiz tarafından Bakanlığımıza müracaatlardan
anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi ilgi (a) Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte okullarımız, 12 yıllık kademeli
zorunlu eğitime dönüştürülm üştür. İlköğretim 8. sınıf üzerine zorunlu 4 yıllık eğitimin
getirilmesi ile tüm öğrencilerin ortaöğretim e devamı zorunlu hale getirilmiştir.
Bu nedenle 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim diplom ası kaldırılarak
ilgi (b) Yönetmeliğin diplom a düzenlenm esiyle ilgili 55. ve 56. maddeleri mülga olm uştur.
A skerî Liselerin sözlü sınavına girecek öğrencilerden ilköğretim diplom a puanını gösterir
belge istenilmemesi, bunun yerine öğrencinin öğrenim gördüğü okul yönetim inin onayladığı
sınıf geçme defterinin bir suretinin istenilmesinin ve öğrencinin 5. 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu
puanlarının aritm etik ortalamasının dikkate alınmasının uygyn olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Y usuf TEK İN
Bakan a.
M iisteşar
Bu b e lg e . 5 0 7 0 s a y ı l ı E lek tron ik İırca K a n u nu n u n 5 inci maddesi g e r e ğ i n c e g ü v e n l i e le k t r o n ik imza il e imzalanmıştır
Evrak t e y id i h ttp ://e v ra k sorgu .m eb .g o v .t r adresind en 4 a 0 f - 2 5 2 c - 3 8 a 7 - 9 c 7 4 - a 3 6 0 k o d u il e y a p ıla b ilir.
Atatürk B lv. 0 6 6 4 8 K ı z ı l a y / A N K A R A
E lek tro n ik Ağ : wvvvv.meb.gov.tr
e-posta: tegm]_ o g r e n c i i s le r i @ m e b . g o v .t r
A y r ı n t ı lı b i l g i için: A t la s U Y G U R VIIKİ
Tel: ( 0 3 1 2 ) 4 1 3 1 5 9 4
l'-'aks: (0 3 1 2 ) 4 1 7 71 05
Download

Askeri Liseler - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü