Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
:6
: 25.04.2014
: 2014/UY.II-1916
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Mahmut GÜRSES
Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet
ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş.,
Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.Km) Kazan/ANKARA
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü,
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 KASTAMONU
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2014/28188 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Bölünmüş Yollarda Çelik
Otokorkuluk Yapılması ve Montajı” İhalesi
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.04.2014 tarihinde
açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Bölünmüş Yollarda Çelik
Otokorkuluk Yapılması ve Montajı” ihalesine ilişkin olarak Çepaş Galvaniz Demir Çelik
Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş.nin 12.03.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin
24.03.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.03.2014 tarih ve 10759 sayı
ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda
bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2014/1287 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname'nin 1.1.’inci maddesinde imalat,
ürün ve sistemlere ait standart belirtir belgelerin (CE Belgeleri) sözleşme imzalanmasından en
az 5 gün önce idareye sunulması gerektiğinin düzenlendiği, anılan düzenlemenin rekabeti
engelleyici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
İdari Şartname'nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.
İhale konusu işin
1
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
:6
: 25.04.2014
: 2014/UY.II-1916
a) Adı: Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Bölünmüş Yollarda Çelik Otokorkuluk
Yapılması ve Montajı” düzenlemesi,
Anılan Şartname'nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”
başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan
belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
…
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
…
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
…” düzenlemesi yer almaktadır.
Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar başlıklı” 46’ıncı maddesinde “…
46.6. Yüklenici, işin sözleşme aşamasında (Sözleşme imzalanmadan en az 5 gün önce) montaj
yapılacak Yol Korkuluk Sistemleri TS EN 1317-5+A1 standardına göre CE Belgesi ibraz
etmeleri zorunludur. CE BELGESİ: İSTEKLİLER H2-W4-B engelleme düzeyine sahip tek
taraflı otokorkuluk sistemi, H2-W4-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı köprü koruyucu
otokorkuluk sistemi, H4b-W6-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi,
H4b-W6-B engelleme düzeyine sahip tek taraflı köprü koruyucu otokorkuluk sistemi ve H2W3-B engelleme düzeyine sahip Çift Taraflı otokorkuluk sistemleri için TS EN 1317-5+A1
standardına göre CE Belgesi vereceklerdir.
46.7- Yüklenici Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım 506.01 Tanım bölümünde
bahsedilen TS EN 1317 standardı kapsamında teklif ettiği otokorkuluk ürünlerine ait
Çarpışma testi sertifikası, Çarpışma testi sonuç raporları ve Montaj el kitaplarını (Türkçe
tercümeleri ile birlikte) sözleşme esnasında idareye sunacaktır.
46.8- İşe başlanıldıktan sonra Çalışmalar devam ederken çalışma alanında meydana
gelecek olan trafik kazalarında oluşan hasarlı çelik otokorkuluk elemanları yenileriyle
değiştirilmelidir. Bu işlem sadece Yüklenicinin bu iş kapsamında yapmış olduğu kesimler için
geçerli olup; burada yapılan imalatlar için herhangi bir ek ödeme yapılmaz.” düzenlemesi
yer almaktadır.
Teknik Şartname'nin “Genel Konular” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1 Otokorkuluk
Sistemleri ile ilgili olarak 19/02/2009 tarihli ve 27146 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında belirtildiği gibi yapılacak olan
sistemlere ait CE belgelerini istenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Çelik Otokorkuluk imal ve montajı esnasında montajı yapılacak bütün sistemlerin CE
belgeleri, Sözleşme imzalanmadan en az 5 gün önce İdareye sunulacaktır.
Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra imalat, üretim ve montaja başlamadan
önce teklif ettiği sistemlere ait, “Montaj El Kitabı”nı orijinal ve Türkçe haliyle İdareye
2
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
:6
: 25.04.2014
: 2014/UY.II-1916
sunacaktır. Otokorkuluk sistemini teşkil eden tüm elemanların imalata esas ölçekli teknik
çizimleri (cıvatalar dahil), üretileceği sac kalitesi de belirtilmek suretiyle proje haline
getirilecektir. Söz konusu belgelerde; imalat ve montajda uyulacak esaslar, sistemin hangi
noktasında hangi evsafta ve hangi sıkılıkta (tork değerinde) cıvata kullanılacağına dair
bilgiler ile imalat ve montaj için gerekli diğer tüm bilgiler herhangi bir tereddüde mahal
bırakmayacak şekilde anlaşılabilir bir halde yer alacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde
“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,
Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’inci maddesinde “…İhale konusu mal veya
hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan
teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için
fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara
uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve
tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer
verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik
özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek
şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.
Yapılan incelemede standart belirtir belgelerin (CE Belgeleri) İdari Şartname'nin
7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirtilmediği, İdarî Şartname’nin “Diğer hususlar”
başlıklı 46’ıncı maddesinde ve Teknik Şartname'de yer alan düzenlemelere göre söz konusu
standart gösterir belgelerin sözleşmeye davet edilen istekliden sözleşme tarihinden 5 gün
öncesine kadar idareye sunmasının isteneceği anlaşılmıştır.
Yukarıda yer alan Kanun hükmüne göre idarelerin alım konusu ile ilgili ulusal ve/veya
uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapmaya yetkili
olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen ulusal veya uluslararası standartları gösterir CE
Belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, sadece sözleşmeye davet edilecek olan
firmadan sözleşmenin yapılacağı tarihten 5 gün öncesine kadar idareye sunmasının istendiği
anlaşılmıştır.
3
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
:6
: 25.04.2014
: 2014/UY.II-1916
Sonuç olarak tekliflerin sunulması aşamasında teknik standartlara ilişkin belgeleri
sunması gerekli olmayan isteklilerden, ihale sonrasında sadece sözleşmeye davet edilecek
olandan söz konusu belgelerin isteneceği, buna göre şikâyete konu olan düzenlemelerin
rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı, aksine teknik standartlara ilişkin belgelerin yeterlik
kriteri olarak istenmemesinin katılımcılığın artırılmasına etki edeceği anlaşılmış olup başvuru
sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen
şikâyet başvurusunun reddine,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
4
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
:6
: 25.04.2014
: 2014/UY.II-1916
KARŞI OY
İnceleme konusu ihalede,
Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “Teknik Şartname’nin
1.1.’inci maddesinde imalat, ürün ve sistemlere ait standart belirtir belgelerin (CE Belgeleri)
sözleşme imzalanmasından en az 5 gün önce idareye sunulması gerektiğinin düzenlendiği,
anılan düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu” şeklindeki iddiası hakkında Kurul
çoğunluğunca “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.
Anılan kararda, tekliflerin sunulması aşamasında teknik standartlara ilişkin belgeleri
sunması gerekli olmayan isteklilerden, ihale sonrasında sadece sözleşmeye davet edilecek
olandan söz konusu belgelerin isteneceği, buna göre şikâyete konu olan düzenlemelerin
rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı, aksine teknik standartlara ilişkin belgelerin yeterlik
kriteri olarak istenmemesinin katılımcılığın artırılmasına etki edeceği ifade edilmektedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve
sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin
“İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68’inci maddesinde ve
Yönetmeliğin ekinde yer alan KİK015.3/Y numaralı “Birim Fiyat Teklif Mektubu” standart
formunda, İdari Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu”
başlıklı 41’inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre; ihale üzerinde bırakılan isteklinin
sözleşme imzalanmadan önce yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin neler olduğu ve söz
konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ne gibi yaptırımların uygulanacağı
belirlenmiştir.
İncelenen ihalede, idarece İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar başlıklı” 46’ıncı
maddesinde ve Teknik Şartname’nin “Genel Konular” başlıklı 1’inci maddesinde,
yüklenicinin sözleşme imzalanmadan en az 5 gün önce montajı yapılacak Yol Korkuluk
Sistemleri TS EN 1317-5+A1 standardına göre CE Belgesi ibraz etmesi gerektiği şeklinde
düzenlemeye yer verildiği, bu durumda çelik otokorkuluk imal ve montajı esnasında montajı
yapılacak bütün sistemlerin CE belgelerinin sözleşme imzalamadan en az beş gün önce ihale
üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmasının zorunlu hale getirildiği anlaşılmıştır.
Bu şekilde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce
yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler arasında sayılmayan bir yükümlülüğün
zorunlu hale getirildiği, bu durumun da yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık
teşkil ettiği kanaatine ulaşılmıştır.
Ayrıca, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar”
başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya
davranışlarda bulunmak yasaktır:
…c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya
usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat
yapmak…” hükmüne yer verilmiş, ayrıca 30 ve 31’inci maddelerinde de yapım işlerinde
yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu ile yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu
düzenlenmiştir.
5
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/028
:6
: 25.04.2014
: 2014/UY.II-1916
Diğer yandan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15, 23, 24 ve 25’inci maddelerinde
yapı denetim görevlilerinin yetkileri, sözleşme ve eklerine uymayan işlerin tespiti ile hatalı,
kusurlu ve eksik işlerin nasıl giderileceği, yapılan iş ile ilgili olarak yüklenicinin bakım ve
düzeltme sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde kurala bağlanmıştır.
Yukarıda anılan Kanun hükümleri ve Genel Şartname düzenlemeleri bir arada
değerlendirildiğinde yapım işinde kullanılacak her türlü malzemenin Teknik Şartnameye
uygunluğunun kontrolünün yapı denetim görevlisinin yetkisinde olduğu, yüklenicinin işin
yürütülmesi aşamasında kullanacağı her türlü malzemeden sorumlu olduğu, yüklenicinin
sözleşme ve eklerine uygun malzeme kullanmasının zorunlu olduğu, aksi bir durumda
uygulanacak yaptırımların belirlendiği, inşaat mahallinde yapılan işlerde hileli malzeme
kullanılması durumunda yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi
hükümlerinin uygulanacağının düzenlendiği anlaşılmış olup, bir yapının inşaatı sırasında
kullanılacak malzemelerin teknik şartnamede istenilen şartları sağlayıp sağlamadığının
idarece sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin yerine getirilmesi aşamasında yapı
denetim görevlisince denetlenmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.
Bu itibarla, çelik otokorkuluk imal ve montajı esnasında montajı yapılacak bütün
sistemlerin CE belgelerinin bu ihalede sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının
istenilmesinin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptal
edilmesinin uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin
olarak “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul
çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara
katılmıyoruz.
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
6
Download

Bazı Belgeleri Sözleşme Öncesi İstemek Rekabeti