T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Sayı
: 28611589-010.07.01/1811539
Konu
: Kafes Tel Çit İhatası Hk.
08.09.2014
27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
18 Nisan 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman
Kanununun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği" nin Kesin İzin başlıklı 7 nci maddesinin 3
üncü fıkrasında "Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce maden işletme izin alanları ile maden
stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı ve kantar tesis izinlerinde
izin sahasının sınırları izin sahibince kafes tel ile ihata edilir, yapılan ihata izin süresi ve rehabilite
izleme sürecinde de izin sahibince muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade
edilmez." hükmüne istinaden,
Orman sayılan alanlarda izne konu edilen maden sahalarının kafes tel ile ihata edilmesi için
bildirimler yapıldığı, faaliyet sahiplerinin Genel Müdürlüğümüze yapmış oldukları müracaatlardan
anlaşılmıştır.
Bahse konu Yönetmeliğin "mevcut izinlerin devamı" başlıklı geçici 1 inci maddesinin 1 inci
fıkrasında "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve
devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır." hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra izne konu edilen sahalardan "maden işletme izin alanları ile
maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı ve kantar tesis"
izinlerinde tahakkuk eden bedellerin yatırılması, taahhütname verilmesi ve bu alanların kafes tel ile
ihata edilmesini takiben ilgililere teslim edilmesi, aksi halde izin iptal teklifinde bulunulması,
Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce izne konu edilen bu tip sahaların ise izin uzatımı ve
devirlerinde kafes tel ile ihata edilmesinin sağlanması hususunda,
Gereğini rica ederim.
Mehmet Zeki TEMUR
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 3122076570 Belge Geçer No: 3122076571
e-posta: -- internet adresi:
1/2
Ayrıntılı bilgi için:
Ş.ŞENER
Müh.
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Dağıtım:
-27 Orman Bölge Müdürlüğüne
Müh.
Ş.Md.
D.Bşk.Yrd.
D.Bşk.
: Ş.ŞENER
: A.NANE
: A.ÇELİK
: İ.YURTOĞLU
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 3122076570 Belge Geçer No: 3122076571
e-posta: -- internet adresi:
2/2
Ayrıntılı bilgi için:
Ş.ŞENER
Müh.
Download

Kafes Tel Çit İhatası Hk