T.C.
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı: 475 2 4 2 6 3 -9 0 3 .0 2 // S O y
08/04/2014
K onu:2014 Yılı Em eklilik Başvuruları
.............................M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
GÜLNAR
İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 27/04/2014 tarih bila sayılı “2014 Yılı Emeklilik
Başvuruları” ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ilgi yazı doğrultusunda işlem yapılmasını rica ederim.
Sinan YAPICI
M üdür
EKİ:
1-Yazı (1 Adet)
H acıpınar Mah. A tatü rk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 337 00 G ü ln a r/M E R S İN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: g u ln ar3 3 @ m e b .g o v .tr
Elektronik A ğ : guln ar.m eb.g ov .tr
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 82418910/903.06.01/
Konu: 2014 Yılı Emeklilik Başvuruları.
..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
: T.C.Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/03/2012 tarihli
ve 13229 sayılı 2012-15 sayılı genelgesi.
ilçenizde Eğitim-Ögretim Hizmetleri sınıfında Öğretmen olarak görev yapan
personellerden 01 Haziran 2014-31 Temmuz 2014 tarihleri arasında emekliliğe ayrılmak
isteyen personelin emeklilik dilekçelerinin okul kayıtlarına işlenerek aşağıda istenilen
belgeler
ile
birlikte müdürlüğümüze
NİSAN
ayı
içerisinde
resmi yollarla
gönderilmesini;Konu ile alakalı tereddüte düşülen noktalarda zaman ve kırtasiye kaybının
önlenmesi adına telefon yoluyla müdürlüğümüzden ayrıntılı bilgi edinilmesini,ayrıca
okullarımızda idareci olarak görev yapan müdür,müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarının ise yılın on iki ayında emeklilik için başvuru yapma hakkı bulunduğunun
bilinmesini ve sadece haziran-temmuz aylarında emekliliğe ayrılmak isteyen personellerin
emeklilik başvurularının müdürlüğümüze gönderilmesi konusunda gereğini bilgilerinize
rica ederim.
Mahmut AKGUL
Vali a.
M ü cKirYard ı mcisi
GEREKLİ BELGELER;
1- Emeklilik müracaat dilekçesi,
2-Nüfüs cüzdanı onaylı örneği veya onaylı
3-Askeıiik terhis belgesi,
/
4-SSK-Bağkur prim ödeme gün sayısı cetveli,
5-Hizmet borçlanmasına ait borçlanın kjlş'i,
6-4 adet fotoğraf.
Kaysltarihi |
Kaya No.
_________
d*
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden d77b-c847-3a55-a477-0f65 kodu ile yapılabilir.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 7e21-0416-38eb-9027-b2f7 kodu ile yapılabilir.
İl Milli Eğitim M üdürlüğü M ERSİN
Elektronik Ağ: w w w .m ersin .meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: M ustafa İM İR VHKİ
Tel: 05067104476-3243291481-84/213
Faks:03243273518-19
EMEKLİLİK MÜRACAAT DİLEKÇESİ
.MÜDÜRLÜĞÜNE
Halen okulunuzda..........................................olarak görev yapmaktayım. Emeklilik
hizmet yılımı .ve Kanunim öngördüğü yaş yılımı doldurdum........./'....... ............. tarihinden
İtibaren kendi isteğimle emekliye ayrılmak istiyorum.
y
Gereğini ajz ederim:
A D R E S İ Emeklilik A dresi):
....../......../..............
Adı-Soyadv4mza
İrtibat Telefonu•.
ÖĞRENİM DURUMU ; { En son bitirdiği 2 okulun bilgileri yazılacaktır. )
OKULUN ADI
ÖĞRBNİM SÜRESİ
MEZUNİYET TARİHİ
1 - .......... ..........................
............../ ..........................................
2-
........./......... /...................
SİCİL BİLGİLERİ
Emeklilik Sicil No.
Mebsis No.
Kurum Sicil No.
T.C. Kimlik (Vatandaşlık) No.
Kadro Derece ve Kademesi
EKLERİ:
1- 2 Adet Nüfus Cüzdanı <!)meği (Fotoğraflı -Tîıscakli)
2- ^Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmişi <ulacak)
3- Askerlik Terhis Belgesi ( Erkek İştirakçiler için)
45NOT :Milli Eğitim dışında, başka kurumda geçen hizmeti (SSK veya BAĞ-KUR ) bulunanlar
ile askerlik veya hizmet borçlanması yapanlar belge! eritti eklemek zorundadır.
V—
\aC* 'rN'
K)
■Par* f
Download

GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü