İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri
1.Sınıf Güz Dönemi
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
TAR 101
1002
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ –I
2
0
2
TUR 101
1003
TÜRK DİLİ- I
2
0
2
YAD 101
1004
İNGİLİZCE-I
2
0
2
BED 101
1005
BEDEN EĞİTİMİ- I
2
2
3
ABT 101
1006
ACİL HASTA BAKIMI-I
2
1
2
ABT 103
1007
ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI – I
2
3
4
ABT 105
1008
AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ- I
1
3
3
ABT 107
1009
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
2
2
3
ABT 109
1010
ANATOMİ
2
0
2
17
11
23
T
U
K
TOPLAM
1.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu
Dersin Adı
TAR 102
1502
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ –II
2
0
2
TUR 102
1504
TÜRK DİLİ- II
2
0
2
YAD 102
1506
İNGİLİZCE-II
2
0
2
BED 102
1508
BEDEN EĞİTİMİ- II
2
2
3
ABT 102
1510
ACİL HASTA BAKIMI-II
2
1
2
ABT 104
1512
ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI – II
2
3
4
ABT 106
1514
AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ- II
1
3
3
ABT 108
1516
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
2
0
2
ABT 110
1518
FİZYOLOJİ
2
0
2
17
9
22
TOPLAM
2.Sınıf Güz Dönemi
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
ABT 201
2012
ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI – III
2
3
4
ABT 203
2014
AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ- III
1
3
3
ABT 205
2016
ACİL HASTA BAKIMI-III
2
1
2
ABT 207
2018
PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMİ
2
0
2
ABT 209
2020
MESLEKİ EĞİTİM –I
2
0
2
ABT 211
2022
SEÇMELİ – I (TIBBİ TERMİNOLOJİ)
2
0
2
11
7
15
T
U
K
TOPLAM
2.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu
Dersin Adı
ABT 202
2502
ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI – IV
2
3
4
ABT 204
2504
AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ- IV
1
3
3
ABT 206
2506
ACİL HASTA BAKIMI-IV
2
1
2
ABT 208
2508
MESLEKİ ETİK – II
2
0
2
ABT 210
2510
MESLEKİ İNGİLİZCE- I
2
0
2
11
7
15
TOPLAM
Seçmeli Dersler
Dersin Adı
T
U
K
Kimya ve Sağlik
2
0
2
Hastalık Bilgisi
2
0
2
Halk Sağlığı
2
0
2
Çevre Koruma
2
Beden Eğitimi
2
0
2
Resim
2
0
2
Müzik
2
0
2
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
Kalite Güvencesi Ve Standartlari
2
0
2
Kalite Yönetim Sistemleri
2
0
2
İletişim ve Halkla İlişkiler
2
0
2
Sağlık Sosyolojisi
2
0
2
Sağlık Psikolojisi
2
0
2
Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
Temel Beslenme
0
2
Toplam Kredi
Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi
Not: Ders kredileri 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi
olarak hesaplanacaktır
DERS İÇERİKLERİ
TAR 101
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
(2 0 2)
İnkılâbın tanımı, I. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeler, I. Dünya Savaşı,
Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın hayatına Genel bir bakış, Cemiyetler ve
Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve
Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya zaferine kadar Milli Mücadele, Sakarya Zaferi, Milli
Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan
Barış Konferansı
Ders Kitabı
1. Mustafa Kemal Atatürk. (1986). Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara.
2. Niyazi Berkes. (1978).Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
3. Enver Ziya Karal. (1980). Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K. Ankara.
4. Enver Ziya Karal. (1981). Atatürk’ten Düşünceler, M.E.B. Yay. Ankara.
TAR 102
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
(2 0 2)
Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh
Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı ve çeşitli alanlardaki inkılâplar
Ders Kitabı
1. Mustafa Kemal Atatürk. (1986). Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara.
2. Niyazi Berkes. (1978). Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
3. Enver Ziya Karal. (1980). Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara.
4. Enver Ziya Karal. (1981). Atatürk’ten Düşünceler, M.E.B. Yay., Ankara.
5. Ahmet Mumcu. (1976). Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara.
TUR 101
Türk Dili I
(2 0 2)
Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi; dil-düşünce, dil-millet ve dilkültür bağlantısı, yeryüzündeki diller, kaynak ve yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı
dili, konuşma dili, noktalama işaretleri, türk dilinin gelişimi, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından
kelimeler
Ders Kitabı
1. Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul. Bayrak Yayınları.
2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul. Dergâh Yayınları (8. baskı).
3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul. Adam Yayınları.
4. Aksan, D. (1984). Türkçe’nin Gücü. Ankara. Bilgi Yayınevi (4. baskı).
5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı).
6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
7. Karaağaç, G. (2002). Dil Tarih ve İnsan. Ankara. Akçağ Yayınevi.
8. Aksan, D. (2003). Dil Şu Büyülü Düzen. Ankara. Bilgi Yayınevi.
9. Banarlı, N. S. (2002). Türkçe’nin Sırları. İstanbul. Kubbealtı Neşriyatı (18. baskı).
TUR 102
Türk Dili II
(2 0 2)
Sözcük bilgisi, sözcük türleri; cümle bilgisi ve Türkçenin sözdizimi; kompozisyon, sözlü ve yazılı
kompozisyon türleri; sözlü ve yazılı anlatım teknikleri; Türkçenin günümüz sorunları; metin (şiir,
roman, öykü, deneme vb.) çözümleme yöntemleri ve uygulamaları.
Ders Kitabı
1. Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul. Bayrak Yayınları.
2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul. Dergâh Yayınları (8. baskı).
3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul. Adam Yayınları.
4. Aksan, D. (1984). Türkçe’nin Gücü. Ankara. Bilgi Yayınevi (4. baskı).
5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı).
6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
7. Karaağaç, G. (2002). Dil Tarih ve İnsan. Ankara. Akçağ Yayınevi.
8. Aksan, D. (2003). Dil Şu Büyülü Düzen. Ankara. Bilgi Yayınevi.
9. Banarlı, N. S. (2002). Türkçe’nin Sırları. İstanbul. Kubbealtı Neşriyatı (18. baskı).
YAD 101
Yabancı Dil I
(2 0 2)
Temel zamanlar ve kipler, isim, sıfat, edat ve zarflar, şart cümleleri, isim fiiller, başlangıç orta
düzey altında İngilizce’deki temel zamanlar ve kipler; isim, sıfat, zamir, edat ve zarflar; şart cümleleri;
isim fiiller; edilgen yapı; karşılaştırma yapıları, cümle dizini; dolaylı tümleç; soru-yanıt kalıpları; sıfat
cümlecikleri ve İngilizce kelime bilgisi.
Ders Kitabı
1. Target Vocabulary 1, 2, 3.
2. Murphy, R. (1998). English Vocabulary in Use. Cambridge.
3. Dictionary of Contemprary English, Longman.
4. Walker, E., Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Elementary Students –Longman: England.
5. Walker, E., Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students –Longman:
England 2.
6. Murphy, R. (1998). English Grammar in Use. Cambridge.
YAD 102
Yabancı Dil II
(2 0 2)
Dolaylı anlatımlar, cümle dizini, sıfat cümlecikleri ve orta ve üst seviyede kelime bilgisi,
başlangıç orta düzey altında İngilizce’deki temel zamanlar ve kipler; isim, sıfat, zamir, edat ve zarflar;
şart cümleleri; isim fiiller; edilgen yapı; karşılaştırma yapıları, cümle dizini; dolaylı tümleç; soru-yanıt
kalıpları; sıfat cümlecikleri ve İngilizce kelime bilgisi.
Ders Kitabı
1. Target Vocabulary 1, 2, 3.
2. Murphy, R. (1998). English Vocabulary in Use. Cambridge.
3. Dictionary of Contemprary English, Longman.
4. Walker, E., Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Elementary Students –Longman: England.
5. Walker, E., Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students –Longman:
England 2.
6. Murphy, R. (1998). English Grammar in Use. Cambridge.
BED 101
Beden Eğitimi I
(2 2 3)
Orta mesafe ve uzun mesafe koşular, sprintler, atma ve atlamalar, güç geliştirme, güç
geliştirme ek ağırlıklar kullanmak, güç geliştirme ek ağırlıklar kullanmak, basketbolda pas ve turnpike,
basketbolda şut ve oyun kurma, voleybolda pas manşet, voleybolda servis ve smaç.
Ders Kitabı
1. Araci Hikmet (1999). Okullarda Beden Eğitimi, Ankara.
2. Beden Eğitimi ve Sporda Temel İlkeler.
BED 102
Beden Eğitimi II
(2 2 3)
Kasların ortak özellikleri, iskelet kası fonksiyonları, kasın kaslanması, kas kasılma tipleri, kas
hipertrofisi, kas atrofisi, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, kasta enerji meydana gelişi ve kullanılışı, kalbin
atım sayısı, egzersizde atım volümü düzenlemesi, egzersiz esnasında kalp atım volümü artışı, sporcu
kalbi, egzersizde solunum volüm ve kapasite değişmeleri, sigaranın zararları, oksijen açığı ve oksijen
borcu, sporcularda ısı düzenlenmesi, hipotermi ve hipertermi, sporcularda ısınma, kuvvet
antrenmanlarının prensipleri, doping.
Ders Kitabı
1. Araci Hikmet. (1999). Okullarda Beden Eğitimi ANKARA.
2. Beden Eğitimi ve Sporda Temel İlkeler.
ABT 101
Acil Hasta Bakımı I
(2 1 2)
Hastane öncesi acil bakım, vital bulgular, hastanın alanda muayenesi ve kanama kontrolü,
kardiopulmoner resisitasyon (erişkin çocuk, bebek) yabancı cisim ile boğulmalarda ambulans,
kardiovasküler aciller, solunum acilleri, abdominal acillerde değerlendirme ve acil bakım.
Farmokolojik kırık, çıkık ve burkulmalarda değerlendirme ve bakım, nörolojik hastalarda acil yardım,
diabetli, dispneli ve felçli hastaya yaklaşım ve epilepsi ve nöbetlerde bakım ve tedavi, göz, kulak,
burun, boğaz acillerinde yaklaşımlar. gastro intestinal sistem acilleri, bulaşıcı hastalıklarda bakım,
üriner sistem problemleri, batın, ve genital bölge yaralanmalarının değerlendirilmesi ve acil bakımı,
jinekolojik aciller, hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları çocuk acillerinde değerlendirme ve
bakım, geriatrik aciller, psikiyakrik acillerde değerlendirme, uygun davranış ve girişimler, kanserli
hastalarda acil olabilecek durumlar, triage (ayrım-triaj) kuralları nelerdir, ne şekilde uygulanır, klinikte
eğitim ve uygulama çalışmaları, Asepsi, antisepsi kuralları ve yöntemleri, vital bulgular ölçümü ve
değerlendirilmesi, ilaç uygulama yolları ve teknikleri, oksijen uygulama yolları ve teknikleri,
aspirasyon teknikleri uygulamalar
Ders Kitabı
1. Hemşirelik Esasları. (1993). Anadolu Üniversitesi. AÖF Yayınları No 225. Eskişehir.
2. Gündem, D., Üçan, E.S. (2002) Paramedikler İçin Mesleksel Beceriler Dokuz Eylül Üni. Rektörlük
Matbaası İzmir,
3. Hackman J.D, Rosenthal R.E, Worsing R.A, Me Fee, AS. (1999). Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve
Nakledilmesi, Türkçe 3. Baskı, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
ABT 102
Acil Hasta Bakımı II
(2 1 2)
Temel yaşam desteği, asit-baz, sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri, solunum sistemi tıbbi
acilleri, (KOAH, pulmoner ödem, pulmoner emboli, bronşial astım) diabetus mellitus komplikasyonları
ve acil bakım
Ders Kitabı
1. Hackman J.D., Rosenthal R.E, Worsing R.A., Me Fee, A.S. (1999). Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve
Nakledilmesi, Türkçe 3. Baskı, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
2. Krohmer J.R. (1999). Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD.
3. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR. (2001). Paramedic Emergency Care, Pratice,.Hall, 2. ED. USA.
ABT 103
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I
(2 3 4)
Acil ekipmanları ve ekipmanların kullanımı, kanamanın durdurulmasında kullanılan metodlar,
yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım, ileri hava yolu uygulamalarının (entübasyon) acildeki
yeri, solunum, kardiovasküler, abdominal, nörolojik değerlendirrmenin acil hasta bakımında önemi ve
nasıl yapılması gerektiği, şoktaki hastanın bakım kriterleri öğretilmektedir, asepsi, antisepsi, bireysel
hijyende acil bakım elemanının bilmesi gereken kurallar, ilaç uygulama yöntemleri ve acilde kullanılan
ilaçlar, sınıfta ve alanda vaka çalışmaları, klinikte eğitim ve uygulama, öğrencilerin sağlıkla ilgili
konularda seminerleri, hastanın elektrokardiografisinin (EKG) çekilmesi ve ritm strip
değerlendirilmesi, defibrilasyon uygulaması, sınıfta ve alanda vaka çalışması, Acil tıp sisteminin
tanıtılması, fiziksel muayene, kanamalar, dış kanamalar, şok tipleri, kardiyo pulmoner resusitasyon ve
solunum ve kalp ile ilgili acil konular
Ders Kitabı
1. Krohmer J.R. (1999). EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD.
2. Bledsoe B.E., Porter R.S., Shade B.R. (2001). Paramedic Emergency Care, Pratice Hall, 2. Ed. USA.
3. Ekşi A., Sezer Y., Köymen H. (2004). Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
ABT 104
Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları II
(2 3 4)
Kanamalar, yumuşak doku travmaları, kardiak aciller, nörolojik aciller ve bu hastalara
yaklaşımlar, geriatrik aciller, göz acilleri, kulak, burun boğaz acilleri, psikiatrik aciller
Ders Kitabı
1. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi. (1999). Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi 3. Baskı,
Mısırlı Matbaası İstanbul.
2. Sözüer, E., Küçükaydın, M. (1997). Acil Yardım ve Travma El Kitabı. Ankara.
3. Uçan, E.S., Çelikli, S., Üstünkarlı B.N., Ersoy, G. (2000). Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri
İçin). Dokuz Eylül Üni. Yayını. İzmir.
ABT 105
Ambulans Servis Eğitimi I
(1 3 3)
Acil tıp servisi sistemi nedir, ambulans ve acil bakım tekniklerinin bu sistemdeki yeri ve yasal
sorumlulukları nelerdir, hastanın hareket ettirilmesi ve taşınması metodları nelerdir, ambulans servisi
standartları, trafik ambulans-motor dersleri sınıfta ve alanda vaka çalışmaları, kırık, çıkık, ve
burkulmalarda kullanılan aletler, özel malzemeler (doğum seti, yanık seti, travma seti vb.) nelerdir,
nasıl kullanılır, çevresel acillerde (yanık, suda boğulma, zehirlenme, sıcak, soğuk çarpması vb.)
değerlendirme ve acil bakım nasıl verilir, sınıfta ve alanda vaka çalışmaları, klinik eğitim ve
uygulamalar, araç ve ekipman kontrolünde dikkat edilmesi gerekenler, ambulans sürücülüğü
pratikleri, radyo ile iletişim, yangın söndürme ve önleme, sınıfta ve alanda vaka çalışmaları, klinikte
eğitim ve uygulama çalışmaları, hastayı emniyetli transfer etmek, partneri ile kendisini koruması
Ders Kitabı
1. Krohmer JR. (1999). EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD,
2. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR. (2001). Paramedic Emergency Care, Pratice Hall, 2. Ed. USA.
3. Ekşi A., Sezer Y., Köymen H. (2004). Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
ABT 106
Ambulans Servis Eğitimi II
(1 3 3)
Duman zehirlenmelerinde yapılacaklar kırık, çıkık ve burkulmalarda kullanılan alet ve
malzemeler, özel malzemeler, doğum seti, yanık seti, travma seti çevresel aciller, yanıklar, sıcak
acilleri, soğuk acilleri, zehirlenmeler, tehlikeli maddeler, radyasyon acilleri vaka çalışması, klinikte
uygulama.
Ders Kitabı
1. Krohmer JR. (1999). EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD.
2. Ekşi A., Sezer Y., Köymen H. (2004). Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
ABT 107
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(2 2 3)
Bilgisayara giriş, bilgisayar birimleri (donanım birimleri), bilgisayar türleri, bilgisayar kullanımı,
bilgisayarın tarihçesi, bazı terimlerin açıklanması, windows işletim sistemi, microsoft office
programlarının kullanımı, çeşitli uygulamalar.
Ders Kitabı
1. Bal, H. Ç. (2005). Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Abp Yayınevi.
2. Çömkelçi M. (2002). PC Donanımı, Alfa Yayınları.
3. Durubal İ. (2002). Microsoft Office XP. Arkadaş Yayınevi.
4. Johnson, S., Allen, D.W. (1998). Internet Öğrenim Kılavuzu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
ABT 108
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
(2 0 2)
Yönetim kavramı, yönetimin ilkeleri, yönetimin fonksiyonları, sağlık hizmetleri, sağlık
hizmetlerinin yönetimi, hastaneler, hastanelerin temel özellikleri, hastanelerin işlevleri
Ders Kitabı
1. Ertürk, M. (1995). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayın İstanbul.
2. Ertürk, M. (2000). İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Yayın, İstanbul.
3. Burnak, N. (1997). Toplam Kalite Yönetimi – İstatistiksel Süreç Kontrolü, Tekam, Eskişehir.
4. Çoruh, M. (1994). Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Yeri, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara.
ABT 109
Anatomi
(2 0 2)
Anatomiye giriş, hareket sistemi, kemik, eklem ve kas konusunda genel bilgiler, alt ve üst
ekstremite damarları, toraks duvarı anatomisi, kalp, perikardiyum ve dolaşım sistemi, akciğerler ve
plevra, farinks, özefagus ve mide, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, ürogenital
sistem, sinir sistemi ve duyu organları (göz ve kulak anatomisi)
Ders Kitabı
1. Ortuğ, G. (1991). Anatomi A.Ü.Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir.
2. Özden, M. (2003). Anatomi ve Fizyoloji. Feryal Matbaası Ankara.
3. Zeren, Z. (1982). İnsan Anatomisi . Ekim Yayınları İstanbul.
4. Sobotta, J. (1977). Atlas of Human Anatomi
5. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ders Notları, 1976.
6. Moore, K. L., Dalley, A. F. (1999). Anatomy. 4th Ed. Williams and Wilkins.
ABT 110
Fizyoloji
(2 0 2)
Hücre fizyolojisi, kas-sinir fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, homeostaz ve kanın özellikleri,
hemoglıbin, kan grupları, anemiler, bağışıklık sistemi, kanamanın durdurulması, pıhtılaşma ve
pıhtılaşma bozuklukları, solunum sistemi fizyolojisi, solunum mekaniği ve gazların özellikleri, sindirim
sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, duyu organları fizyolojisi, merkezi sinir sistemi
fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi
Ders Kitabı
1. William F. Ganong. (1994). Tıbbi Fizyoloji. İstanbul: Barış Kitabevi.
2. Arthuır C.Guyton, M.D. (1989). Tıbbi Fizyoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi
3. Gökhan, N. Çavuşoğlu, H. Kayserilioğlu, A. (1989). İnsan Fizyolojisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi
4. Tuncel, N. (1991). Fizyoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
5. Çağlayan, Ş.(1995).Yaşam Bilimi Fizyoloji. Panel Matbaacılık İstanbul.
ABT 201
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışma III
(2 3 4)
EKG yorumlama, ileri yaşam desteği, enfeksiyon hastalıklarından korunma, onkolojik
hastalıklar, travmalı hastaya acil bakım.
Ders Kitabı
1. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi. (1999). Amerikan Ortopedik Cerrahlar
Akademisi (3. Baskı) – Nasetti Ltd,, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
2. Sözüer, Erdoğan, Küçükaydın, Mustafa, Baktir, Ali, Tatlışen, Atilla, Kahraman, Cemal,
Andaç, Halit, Boyacı, Adem; Tayyar, Mehmet, Başbuğ, Mustafa, Ökten, İ. Suat, Koç, Kemal,
Taşdemir, Kutay, Bilen, Ayşegül. (1997). “Acil Yardım ve Travma El Kitabı”, Ankara.
3. Uçan, Eyüp Sabri, Çelikli, Semra, Üstünkarlı, Barış Nursun, Ersoy, Gürkan. (2000).
Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İçin). Dokuz Eylül Üni. Yayını; İzmir4. Krohmer JR. (1999). EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD.
5. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR. (2001). Paramedic Emergency Care, Pratice Hall, 2. Ed.
USA.
ABT 202
Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları IV
(2 3 4)
Uygulamada paramedik öğrencilerin iyi bilmesi gereken, kanamalar, yumuşak doku
travmaları, kardiak aciller, nörolojik aciller ve bu hastalara yaklaşımlar geriatrik aciller göz acilleri, KBB
acilleri, psikiatrik acillerde uygulamalı olarak çalışacaklardır
Ders Kitabı
1. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi. (1999). Amerikan Ortopedik Cerrahlar
Akademisi (3. Baskı) – Nasetti Ltd,, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
2. Sözüer, E., Küçükaydın, M., Baktir, A., Tatlışen, A, Kahraman, C., Andaç, H., Boyacı, A.,
Tayyar, M., Başbuğ, M., Ökten, İ. Suat, K., Kemal, T.K., Bilen, A., (1997). Acil Yardım ve Travma
El Kitabı. Ankara.
3. Uçan, E.S., Çelikli, S., Üstünkarlı, B.N., Ersoy, G. (2000). Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerleri İçin), Dokuz Eylül Üni. Yayını; İzmir4. Krohmer JR. (1999). EMT – Basic Field Care Mosby, Missouri, ABD.
5. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR. (2001). Paramedic Emergency Care, Pratice Hall, 2. Ed.
USA.
ABT 203
Ambulans Servis Eğitimi III
(1 3 3)
Acil durumlara, felaketlere yaklaşım, tiajın nasıl yapılacağı ve duman zehirlenmeleri
Ders Kitabı
1. Krohmer JR. (1999). EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD,
2. Ekşi A., Sezer Y., Köymen H. (2004). Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
ABT 204
Ambulans Servis Eğitimi IV
(2 1 2)
Paramedik adaylarının sık karşılaşabilecekleri acil yardım, kurtarma ve ambulans donanımı
hakkında bilgi vermek ve beceri kazandırmak.
Ders Kitabı
1. Krohmer JR. (1999). EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD,
2. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR. (2001). Paramedic Emergency Care, Pratice Hall, 2. Ed. USA.
3. Ekşi A., Sezer Y., Köymen H. (2004). Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
ABT 205
Acil Hasta Bakımı III
(2 1 2)
Temel yaşam desteği, gastro intestinal sistem acilleri, hematolojik aciller, üriner sistem aciller,
endokrin sistem acilleri, kadın üreme sistemleri, gebelikte görülen komplikasyonlar, normal doğum
eylemi, yeni doğanın değerlendirilmesi, doğum sonu komplikasyonları, etkili iletişim prensipleri,
sağlık, empati, stres kavramları, yaşlı, çocuk,duyma özürlü, görme özürlü gibi spesifik özellikteki
hastalarda paramedik yaklaşımı, ani ölüm, terminal hastalık, kötüye kullanım, çocuk kötüye kullanım,
intihar, ani bebek ölümü sendromu gibi bunalım (kriz) olarak kabul edilen spesifik acil durumlarda
paramedik yaklaşım
Ders Kitabı
1. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi (1999). 3. Baskı, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
2. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. (1993). Anadolu Üni. AFÖ Yayını, Eskişehir.
3. İç Hastalıkları Hemşireliği. (1992). Anadolu Üni. AÖF Yayınları, Eskişehir.
4. Uçan, E.S., Çelikli, S., Üstünkarli B.N., Ersoy, G. (2000). Paramedik (Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerleri İçin),
Dokuz Eylül Üni. Yayını, İzmir.
ABT 206
Acil Hasta Bakımı IV
(1 3 3)
Acil bakım uygulamalarını öğretmek, yanıklı hastaya acil yaklaşım, sıcak ve soğuk çarpmaları,
akut batın zehirlenmeler, sokmalar, ısırıklar, suyla ilgili tehlikeler, hamilelik ve doğum doğumla ilgili
klinik uygulama, çocukluk çağı acilleri, ambulans uygulamaları geriyatrik dönem acilleri ve geriyatrik
hastaya yaklaşım, vaka çalışması psikiyatrik aciller, onkolojik hastada acil yaklaşım, klinik uygulamalar.
Ders Kitabı
1. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi (1999). 3. Baskı, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
2. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. (1993). Anadolu Üni. AFÖ Yayını, Eskişehir.
3. İç Hastalıkları Hemşireliği. (1992). Anadolu Üni. AÖF Yayınları, Eskişehir.
4. Uçan, E.S., Çelikli, S., Üstünkarli B.N., Ersoy, G. (2000). Paramedik (Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerleri İçin),
Dokuz Eylül Üni. Yayını, İzmir.
ABT 207
Psikoloji ve Davranış Bilimi
(2 0 2)
Psikolojinin temel kavramları, öğrenme, gelişim, sosyal, cinsel, bilişsel gelişim, Psikolojik
bozukluklar, kişilik kuramları, zekâ.
Ders Kitabı
1. Ayvaşık, H.B., Sayıl, M. (2002). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:23,
Ankara.
ABT 208
Meslek Etiği
(2 0 2)
Deontoloji nedir? (kelime ve anlama, görev, ödev, yükümlülük, zorunluluk ve sorumluluk
kavramı), Türk deontoloji tüzüğü ve eleştirisi, metodoloji (yöntem bilgisi ) nedir?, tıp ve tıbbın dalları,
tıp etiğinde hekim ve hastanın rolleri nelerdir?, yaşama saygı, hasta hakları, abortus ve ötenazi, organ
naklinin tıp etiğindeki yeri, özerklik ve diğer etik kuralları nelerdir?, meslekte kişilik ve kişiler arası
iletişim, insan hakları ve tıbbi etik, genetik ve etik, klonlama, cinsiyet seçimi ve nüfus kontrolü,
alternatif tıp ve diğer uygulamalar.
Ders Kitabı
1. Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş. İstanbul Ayrıntı yayınları Ayrıntı 265, İnceleme dizisi 145.
2. Cevizci A.((2002). Etiğe Giriş. İstanbul Paradigma Yayınları.
3. Erdemir, A. D., Öncel, O., Aksoy, Ş. (2003). Çağdaş Tıp Etiği. İstanbul Nobel Tıp Kitabevleri.
4. Oğuz Y. N., Tepe H., Büken N.Ö., Kucur D.K. (2000). Biyoetik Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türkiye Felsefe
Kurumu Yayınları.
ABT 209
Mesleki Eğitim I
(2 0 2)
Asepsi antisepsinin alanda kullanımı, kortikosteroid ve alanda kullanımı, defibrilasyon, EKG
değerlendirilmeleri, ekipman çalışması.
Ders Kitabı
1. Hemşirelik Esasları. (1993). Anadolu Üniv. AÖF Yayınları No 225 Eskişehir.
2. Gündem, D, Üçan, E.S. (2002). Paramedikler İçin Mesleksel Beceriler, Dokuz Eylül Üni. Rektörlük
Matbaası İzmir.
3. Hemşirelik Esasları TDFO Ltd.Şti.Cilt 1-2. Ankara.
4. Hackman JD, Rosenthal RE, Worsing RA, Me Fee, AS. (1999). (Emergency Care and Transportation
of the Sick and Injured) Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Türkçe 3. Baskı, Mısırlı
Matbaası, İstanbul.
ABT 210
Mesleki İngilizce I
(2 0 2)
İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme, Mesleki terimleri bilme ve kullanabilme, hedef
dili konuşan kişilerle ve hastalarla iletişim kurabilme, kendi mesleğiyle ilgili ingilizce yayınları takip
edebilme, kendilerini ingilizce ifade edebilme
Ders Kitabı
1. Target Vocabulary 1, 2, 3
2. Murphy, R. English Vocabulary in Use. Cambridge. 1998
3. Dictionary of Contemprary English, Longman
SEÇMELİ DERSLER
Kimya ve Sağlık (2+0) 2
Kimyanın sağlık ile ilişkisi, tampon çözeltiler, asit yağmurları, küresel ısınma, ağır metal kirliliği,
kimyasal bağların sağlık açısından önemi
Ders Kitabı:

H. P. Petrucci, W. S. Harwood, G. Herring, (2005), Genel Kimya 1 – İlkeler ve Modern
uygulamalar, Palme Yayınevi.

E. Erdik, Y. Sarıkaya, (2009), Temel Üniversite Kimyası ve Problem Çözümleri, Gazi
Kitabevi.

C. Tüzün, (1996), Organik Kimya, Palme Yayıncılık.
Temel Beslenme (2+0) 2
Beslenmenin tanımı ve önemi, sağlık ve beslenme, toplumda beslenme sorunları ve nedenleri, besin
öğeleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler, su ve mineraller, posa ve yaşlıda posalı
gıdalarla beslenme, besin grupları ve besin piramidi, içecekler ve özellikleri, probiyotikler, yeterli ve
dengeli beslenme ilkeleri, enerji gereksinimi, ideal boy ve kilo, obezite ve yol açtığı hastalıklar,
diyabette beslenme, kardiyovasküler hastalığı olanlarda beslenme, yaşlılarda beslenme özellikleri.
Ders Kitabı:

Toşer, Ş.G. Temel Beslenme. Yapa Yayınları. 14. Baskı, İstanbul.
Önerilen Kaynaklar:

H. Özpınar, (2011), Beslenme ve Diyet Temel İlkeleri, İstanbul Medikal Yayıncılık.

A. Baysal, (2010), Genel Beslenme, Hatiboğlu Yayıncılık.

M. Kurban, Ş. Kaynak, (2007), Genel Beslenme Ders Kitabı, 1. Baskı, Palme Yayıncılık

Prof. Dr. A. Baysal, (2012), Beslenme, 14. Baskı, Seçkin Yayıncılık
Hastalık Bilgisi (2+0) 2
Hastalıklar hakkında genel bilgi, özellikle Kronik Hastalıklar, Sindirim sistemi kastalıkları, Solunum
Sistemi Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Endokrin Sistem Hastalıkları,
Ürogenital sistem Hastalıkları, Allerjik Hastalılar, Eklem Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları
Önerilen Kaynaklar:

Ed. Prof. Dr. Z. Durna, (2012), Kronik Hastalıklar ve Bakım, Nonel Tıp Kitabevi, İstanbul

Doç. Dr. G. Kaptan ve Dr. Ö. Dedeli, (2012), Temel İç Hastalıkalrı Hemşireliği, Birinci
Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi

Doç. Dr. G. Karadeniz, (2008), İç Hastalıkları Hemşreliğinde Teoriden Uygulamaya
Temel Yaklaşımlar, Göktuğ Yayıncılık, Ankara

Ş. Tanyer, (2011), Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı, Sekizinci Baskı, Dizgi Ofset
Matbaacılık, Konya

Ed. Prof. Dr. T. Cantez ve Ark., (2003), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevi

Ed. Prof. Dr. A. Şirin, (2008), Kadın Sağlığı, Birinci Baskı, Bedray Basın yayıncılık,
İstanbul

Editörler: Prof. Dr. İ. Sayek., (2008), Sağlık Ansiklopedisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Güneş Tıp Kitabevleri

Dr. S. Akgün ve Dr. S. Kalaca, (1995), Hastalıklar Bilgisi, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
Halk Sağlığı (2+0)2
Tıbbın tarihsel gelişmesi, temel sağlık hizmetleri, sağlık insan gücü, Türkiye’de sağlık örgütlenmesi,
bağışıklama hizmetleri, temel beslenme, sağlık eğitimi, işçi ve işyeri sağlığı, aile planlaması, tıp ahlakı.
Ders Kitabı:

Bertan, M. ve Güler, Ç. (1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Yayınevi.
Önerilen Kaynaklar:

Özden, M. Sağlık Eğitimi Ders Kitabı.

Sözen, C. (2008). Sağlık Eğitimi. Palme Yayıncılık.

Ed. Doç. Dr. B. Erci, (2009), Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Ankara

Ed. Prof. Dr. Z. Durna, (2012), Kronik Hastalıklar ve Bakım, Nonel Tıp Kitabevi, İstanbul

Yard. Doç.Dr. İ. Ydın-Avcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Genişletilmiş 2. Baskı, Göktuğ
Yayıncılık, Ankara
Çevre Koruma (2+0) 2
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve
güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları.
Ders Kitabı:

Çevre Koruma Rehber Kitabı. (1996). Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Bellek Kitabevi.
Önerilen Kaynaklar:

Çepel, N.(1996). Çevre Koruma ve Ekoloji Terimler Sözlüğü. Tema Vakfı Yayınları

Ed. Doç. Dr. B. Erci, (2009), Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Ankara
Beden Eğitimi I (0+1)1
Beden eğitimi ve sporun amacı, seçkin sporlar ve herkes için spor, spor için organizmanın hazırlığı,
sağlık ve eğitim, özel branş teorisi ve prototip
Ders Kitabı:

Mustafa YÜKSEL Ders Notları.
Resim (2+0) 2
Estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim yoluyla düşüncenin ifadesi, resim çizme teknikleri.
Ders Kitabı:

Çağlarca, S. (1988). Kolay Resim Dersleri. Toker Yayınları.
Müzik (2+0) 2
Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm
kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel
müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü,
yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
Ders Kitabı:

Baran, İ.(2006). Temel Müzik Kuralları. Evrensel Müzikevi.
Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2+0) 2
Sağlıkta sosyal belirleyiciler, sağlık örgütlenmesinde temel ilkeler, türkiye sağlık sistemi ve sağlık
göstergeleri, sağlıkta insangücü, sağlık mevzuatı, yataklı-yataksız tedavi kuruluşlarının idari
organizasyonu, sağlık hizmeti ve hizmet kalitesi, kalite belgelendirme, denetim
Ders Kitabı:

Coşkun, A., Akın, A. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi. Seçkin Yayıncılık.
Önerilen Kaynaklar:

Kaptanoğlu, Y. A. (2011). Sağlık Yönetimi. Beşir Kitabevi.

Kuyucubaşı, Ş. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi.

Işık, O., Tengilimoğlu, D. ve Akbolat, M. (2011). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım.
Kalite Güvence ve Standartlar (2+0) 2
Standardizasyon. Kalite ve kalite kavramları. Kalite güvence. Mesleki standartlar
Ders Kitabı:

J. Macdonald, Toplam Kalite Yönetimini Anlama,İstanbul, 1999.

Ortaöğretimde Kalite ve Standardizasyon, TSE, Ankara, 1995.

M. Tekin, Toplam Kalite Yönetimi, Ankara, 2004.

Toplam Kalite Yönetimi Cilt 1, MEB, Konya, 2001
Kalite Yönetim Sistemleri (2+0) 2
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi,
Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik
yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik
modeli.
Ders Kitabı:

J. Macdonald, Toplam Kalite Yönetimini Anlama,İstanbul, 1999.

Ortaöğretimde Kalite ve Standardizasyon, TSE, Ankara, 1995.

M. Tekin, Toplam Kalite Yönetimi, Ankara, 2004.

Toplam Kalite Yönetimi Cilt 1, MEB, Konya, 2001
İletişim ve Halkla İlişkiler (2+0) 2
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim
kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak,
Ders Kitabı:

H.WEİS Donald, Etkili Yönetim, Rota Yayın Yapım, İstanbul, 1993.

S. Nogay, İşletme Bilgisi, Tekışık Matbaası, Ankara, 1993.

M. Odman, Yönetici İçin Örgüt İçinde Davranış Kılavuzu, Öteki Ajans, Ankara 1999.

İ. Özalp, Yönetim ve Organizasyon, AÖF Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1997.

Z. Sabuncuoğlu ve M. Gümüş, Örgütlerde İletişim, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2008

Ö. Şakar, N. Küçükarslan, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Ekin Kitapevi, Bursa, 2003.

M. Şevkatli, İnsan İlişkileri, TUTİBAY, Ankara, 1999

Doç.Dr.D. Tengillimoğlu Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler,

D. Gürüz, Halkla İlişkiler Teknikleri,
Sağlık Sosyolojisi (2+0) 2
Toplumsal, kültürel, davranışsal, tarihsel ve politik temelleri ile birlikte sağlık ve hastalık kavramları
konusunda öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Z. Cirhinlioğlu, (2012), Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım

Yrd.Doç.Dr. Ö. Sarı, Uz.Dr. K. G. Atılgan, (2012), Sağlık Sosyolojisi (Hastalık ve Sağlığa İlişkin
Kavramsal Tartışmalar), 1. Basım

M. A. Kasapoğlu, (1999), Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Derneği, Ankara

E. Nalçalı, O. Hamzaoğlu, E. Özalp, (2006), Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü, 1. Baskı, Nazım
Kitaplığı, İstanbul

T. Göksu, (2007), Sosyal Psikoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara

M. Silah, (2005), Sosyal Psikoloji, Davranış Bilimi, Seçkin Yayınevi, Ankara

J. Fichter, Çeviren.: N. Çelebi, (2006), Sosyoloji Nedir, Anı Yayıncılık, Ankara

A. Giddens, Çeviren.: G. Altaylar, (2009), Say Yayınları, İstanbul

C. Meriç, Haz.: Ü. Meriç, (1999), Sosyoloji Notları ve Konferansları, İletişim Yayınları, İstanbul
Sağlık Psikolojisi (2+0) 2
Psikolojiye giriş, dersin tanımı-amacı, Sağlık ve hastalık anlayışları, Sağlık ve hastalık kavramlarına
çağdaş yaklaşımlar, Kültür-sağlık ve hastalık, Sağlık eğitimi, Stres ve sağlık, Ruh sağlığı ve
epidemiyolojisi, Şiddet, İhmal edilen gruplar, Hasta psikolojisi, Hasta yakını psikolojisi, Sağlık-hasta ve
iletişim, Hasta ve hekim hakları
Önerilen Kaynaklar:

Ü. H. Okyayuz, (1999), Sağlık Psikolojisi: Giriş, Türk Psikologlar Derneği, Ankara

Prof. Dr. Z. Baltaş, (2008), Sağlık Psikolojsi Halk Sğlığında Davranış Bilmi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Çev. Ed.: Doç.Dr. İ. DAĞ, Anormal Psikolojisi, 7. Basım, Türk Psikologlar Derneği, Ankara

Çev. Ed.: H. B. Ayvaşık ve M. Sayıl, Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş), 3. Basım, Türk
Psikologlar Derneği, Ankara

G. S. Öztürk, J. Incardona, Çeviren.: B. Yiğit, (2012), Psikoloji ve Yaşam –Psikolojiye Giriş- 1. Baskı,
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

A. Adler, Çeviren.: H. Özgü, Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, Hayat Yayınları

F. Baymur, (2010), Genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi

S. A. Arkonaç, (1998), Sosyal Psikoloji, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul

T. Göksu, (2007), Sosyal Psikoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara

M. Silah, (2005), Sosyal Psikoloji, Davranış Bilimi, Seçkin Yayınevi, Ankara

Prof. Dr. Ö. Köknel, Bireysel ve toplumsal Şiddet, Altın Kitaplar Yatınevi

A. Baltaş ve Z. Baltaş, (2012), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi
Evde Bakım Hizmetleri (2+0) 2
Evde bakım hizmetlerinin gelişimi, önemi ve sunum biçimleri, yaşlanan toplumlarda önem ve önceliği
değişen kronik ve yaşlılık sorunlarının önemi, hastane giderlerine etkileri, evde bakım hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve evde bakım merkezlerinin yönetimi konularında öğrencilere bilgi kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Ed. Prof. Dr. Z. Durna, (2012), Kronik Hastalıklar ve Bakım, Nonel Tıp Kitabevi, İstanbul

Doç. Dr. G. Kaptan ve Dr. Ö. Dedeli, (2012), Temel İç Hastalıkalrı Hemşireliği, Birinci
Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi

Doç. Dr. G. Karadeniz, (2008), İç Hastalıkları Hemşreliğinde Teoriden Uygulamaya
Temel Yaklaşımlar, Göktuğ Yayıncılık, Ankara

Ş. Tanyer, (2011), Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı, Sekizinci Baskı, Dizgi Ofset
Matbaacılık, Konya

Ed. Prof. Dr. T. Cantez ve Ark., (2003), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevi

Ed. Prof. Dr. A. Şirin, (2008), Kadın Sağlığı, Birinci Baskı, Bedray Basın yayıncılık,
İstanbul

Y. Erbil, Yoğun Bakım Esasları, Nobel Tıp Kitapevleri

Ed.: Prof. Dr. N. Sabuncu, Yrd.Doç. Dr.F. Akça Ay, (2010), Klinik Beceriler –Sağlığın
Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul

A. Coşkun, A. Akın, (2009), Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin Yayıncılık.

Y. A Kaptanoğlu, (2011), Sağlık Yönetimi, Beşir Kitabevi.

Ş. Kuyucubaşı, (2010), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi
Download

Ocak ayı Performans