T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürliiğü-( 154566)
SAYI :86555309.610/ 4494
KONU: Bağımlılıkla Mücadele
Eğitimi Projesi
19.09.2014
..........................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/09/2014 tarih ve 3928331sayılı “Bağımlılıkla
Mücadele Eğitimi Projesi” konulu yazıları ekte gönderilmiştir
Bilgilerinizi gereğini rica ederim.
Ek: Yazı (1 Sayfa)
Dağıtım: Tüm Okullar
R e y h a n lı İlçe M illi E ğitim M ü d ü r lü ğ ü 3 1 5 0 0 R e y h a n l ı / H A T A Y
Tlf
Fax
: 326 413 10 56 - 65 75
: 326 413 37 02
http// reyhanli-meb.gov.tr
irtibat
Dahili No
e-mail
: A.İSKİFOĞLU
: 1074
[email protected]
/ v" ,4 ' \
f
V
®
■^4.
v
¡if
^5»^
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 11735510/604/3928331
Konu: Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi
15/09/2014
............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 11/09/2014 tarih
ve 3866181 sayılı "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi" kapsamında Türkiye Yeşilay
Cemiyeti tarafından Istanbulda düzenlenecek olan sempozyum ile ilgili yazı örneği ekte
gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKİ: Yazı Örneği (1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
İlçe MEM
Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad. No: 14 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ: [email protected]
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: İbrahim IRAZ-Bilgisayar İşletmeni
Tel: (0 326) 227 68 68- 1172
Faks: (0 326) 227 69 69
B u evrak güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır, http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresindenea3 l - f d b 4 - 3 4 6 5 - b c b 5 - 8 d 0 c kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel M üdürlüğü
Sayı : 38552587/604/3866181
Konu: Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi
11/09/2014
.................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde yürütülen “Bağımlılıkla
Mücadele Eğitimi Projesi“ ile sigara, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji gibi çeşitli
bağımlılıklarla ilgili olarak bireylerde ve toplumda farkmdalığın arttırılması ve bu maddelerin
kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Konuya daha fazla dikkat çekmek amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tarafından
29 Eylül-1 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da “Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk
Sağlığı Sempozyumu” düzenlenecektir. Yaklaşık 50 ülkeden bin kişinin katılımının
öngörüldüğü sempozyumun, ülkemizde ve bölgede düzenlenen konuya ilişkin en kapsamlı
konferans olması beklenmekte olup, ulusal ve uluslararası alanda politika değişikliğine dönük
önemli çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir. Söz konusu sempozyumun “Bağımlılıkla
Mücadele Eğitimi Projesine" de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi http://www.ids-istanbul.com adresinde yer almakta
olup katılmak isteyenlerin belirtilen adreste yer alan online kayıt formunu doldurmaları
gerekmektedir. Katılımcılar konaklama, yol ve diğer giderlerini kendileri karşılayacaklardır.
Söz konusu sempozyumun iliniz dâhilindeki tüm yaygın ve örgün eğitim kurumlan
yönetici ve öğretmenlerine duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
81 il Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Emniyet Mah.. Boğaziçi Sok. No:23 Teknikokullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ayşegül TONUÇ/Ögrt.
Tel: (0 3 1 2 )2 1 2 68 80
Faks: (0 3 1 2 )2 1 2 9 9 58
B u evrak güvenli elektronik im za ile imzalanm ıştır, http://evraksorgu.m eb.gov.tr a d r e s i n d e n a 9 2 7 - c l 6 3 - 3 c 2 c - a l 2 8 - c 3 4 7 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi