BİR BARDAK ÇAYIN GİZLEDİKLERİ
Prof.Dr. Feramuz Özdemir
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
[email protected]
Bir ardak çayda; ir Karade iz kadı ı gizlidir…
Bir ardak çayda; gü doğ ada kalka , sepeti i sırtı a, akası ı eli e alıp, yağ ur ça ur de ede dala,
ota, ça ura tutu arak, çaylık yolu da ayırı tır a a Karade iz kadı ı ı öyküsü gizlidir…
Bir ardak çayda; gü oyu çay toplaya , azığı ir dili
ısır ek eği ile i i ola , ço uklar a a a
karı ları ı doyura ildi i diye kaygıla a , ko ası gur ette Karade iz kadı ı öyküsü gizlidir…
Bir ardak çayda; ıslak çay yaprağı ı ıslak ezlere sarıp, ıslak sırtı a vura , aze yokuş i e , aze çıka ,
her adı ı atarke titreye , her iri ir “eyit O aşı ola Karade iz kadı ı ı öyküsü gizlidir…
Bir ardak çayda; çay alı yerleri ö ü de taşı toprağı içi de tek tek her filizi, her yaprağı elde geçirip
ayıklaya , ekleye , eklerke sa ırsızla a , sa rı taşa , a a yi e de ağrı a taş asa Karade iz kadı ı
çilesi gizlidir…
Bir ardak çayda; gü ü ortası da, ge e i yarısı da, sa ahı gü ü eklediği şafağı da, daha dü
ta ir ide çıkardığı ka yo u ir tekeri i yarısı uçuru da dö e Te el’i dudak uçurta esareti ve
asireti gizlidir…
Bir ardak çayda; ko şuda geçi derdi değip ir u utla gele , yev iyesi i, çilesi i, hasreti i yüreği de
saklaya Gür ista lı ko şu u gayreti, e eği, alı teri gizlidir…
Bir bardak çayda; planlayan, programlayan, bir yaprak yanarsa kahrolan, elektrik kesmesin diye dua eden,
ö ür oyu yazı tatil yap aya , gü leri adı ı hatırla aya , hafta so u u hesa a kat aya , u a da
a garya de eye , ço ukları ı asıl e eklediği i, yürüdüğü ü, okula aşladığı ı ir türlü hatırlaya ayan,
işi hayatı ola
ühe disi kayıp gide ö rü gizlidir…
Bir ardak çayda; dedesi i sırtı da erdive lerde yukarı taşıdığı çayı taşıya a tı yapa , döküle i
toplaya , kıvır a aki esi i za a ı ı kollaya , iz işe aşladığı ızda fer e tasyo tavaları vardı diye
ge çlere, ke di e çayı tarihi i a lata , yorgu fa rika işçisi i e eklilik u udu gizlidir…
Bir ardak çayda; kö ürü katra karası çilesi, uhar kaza ı ı ehe e ateşi, kızgı uharı ıslığı, a a
du a ı ı savruluşu, alko da kuruya ça aşırı isi, dişliler arası da yağı eriyişi, dö e
otoru
vı layışı, ya a kayışı lastik kokusu, eleği sarsılışı gizlidir…
Bir ardak çayda; tor a tor a, yöre yöre. evsi
evsi karışa kay aşa çayı har a tadı, paketi
katlaya elleri kıvraklığı, ça ukluğu, paketle e aki ası ı akıl al az hızı ve ahareti, terazi i şaş az
adaleti, depo u i sa ı üşüte seri üyüklüğü, ze gi liği gizlidir…
1
Bir ardak çayda; ahalle akkalı ı sa i iyeti, arket rafı ı tahrik edi i düze i, asgari ü retli i
haftaya alırız yavru diye
ahzu sesi, her arka ı uzakta ta ı a re gi, kasa ö ü de ta ışa
ha ı ları ay e üç çeşit çayı alıp karıştırıyoru tavsiyesi deki uzaffer edası gizlidir…
Bir ardak çayda; ku u a oluşu daki ateş, a ı ardak oluşu daki sı ak efes, ardağı tuta eldeki
feraset, laledeki ezaket, utfaktaki efaset, sofradaki ereket, ir ardak çay daha içseydi iz sözü deki
ısrarlı davet gizlidir….
Bir ardak çayda; haydi gel ir çay içeli sözü deki hasret, ilk görüş edeki ahcubiyet, çay
ahçesi deki uha et, si it evi deki lezzet, oladaki ir çay iki dili ek ek, u u göre ya a ıdaki
hayret gizlidir…
Bir ardak çayda; pa arı tarla tarla ekilişi, katar katar vago larla fa rikaya gidişi, yıka ıp, dili le ip,
haşla ıp özü ü akışı, ir ge ç kızı ak geli liği e dö üşü, toz oluşu, küp oluşu gizlidir…
Bir ardak çayda; ur gölü de yatası Uşak’lı Nuri Şeker’i tadı gizlidir…
Bir ardak çayda; pey iri her çeşidi, zeyti i siyahı yeşili, rafada yu urta ı akı a karış ış sarısı, su uklu
yu urta ı kokusu, sala ı
a arı, pastır a ı pahası, tereyağı ile alı vuslatı, reçeli oyu üküşü,
servisi köşeyi dö üşü, asa sör kapısı da so yudu u içilişi gizlidir…
Bir ardak çayda; yaprak sar a ı kale gi isi, kura iye i az şekerlisi, pasta ı keki e güzeli,
dedikodu u alası, altı gü ü ü her haftası gizlidir…
Bir ardak çayda; ahalle i kahvesi, e ekli i ge i yaşlısı, politika ı hası, toplu u efesi, okeyi çifti,
tavla ı düşeşi, Ah et dede i ozuk para sayışı, Meh et e
i i kahkahası, Musa dayı ı ye i i
gizlidir….
Bir ardak çayda; Ali Rıza Erte ho a ı asihatı, Zih i Deri ’i gayreti, “ait Tahsi Tekeli’ i il i, Yıl az
Telatar’ı ihtilali, i e atsız kahra a ı e eği, katkısı, alı teri, i eleri i de iha eti gizlidir…
Bir ardak çayda; tohu u çi le esi, filizi toprağı yırt ası, gü eşi ısıt ası, yağ uru ıslat ası, gü ü
kısal ası, karı yağ ası, to ur uğu patla ası ve i e u utları yeşer esi gizlidir…
Bir ardak çayda; Kaçkarları karlı zirveleri de akıp gele , çoşa taşa , şelale olup düşe , de ize ile
horo teper esi e gire , gök kuşaklı ala alıklı dereleri hikayesi gizlidir…
Bir ardak çayda; Ovit, A zer, He şi , Hopa, Ayder, “ür e e, Çaykara gizlidir. Bir ardak çayda Of
gizlidir… Ni e i e offfff ’lar gizlidir. Bir ardak çayda doğuda atıya, gü eyde kuzeye ütü Türkiye
gizlidir…
Bir ardak çayda; A adolu i sa ı sevgisi, uha eti, hasreti, dostluğu, yol uluğu, ayrılığı, kavuş ası,
düğü ü, doğu u, ölü ü , estetiği, kültürü, isafirperverliği, geç işi, gele eği gizlidir…
Bir ardak çayda; ir küçük kız ço uğu u gülüşü gizlidir…
Velhasıl,
Bir ardak çayda; i e sevdalar gizlidir…
2
U ut ayalı
ki, e güzel çay sevdikleri izle içtiği iz çaydır.
(Bu yazı ÇAYDÜNYASI GAZETESİNDEN alı
3
ıştır).
Download

1 BİR BARDAK ÇAYIN GİZLEDİKLERİ Prof.Dr. Feramuz Özdemir