İLİ
: BALIKESİR
TARİH : 11/04/2014
yaratılışım ı güzel yaptığın gibi ahlakımı da
güzel
yap”4
tekrarlam ası
M
„
ou
i
ahlaka
zam an
zam an
verdiği
değeri
gösterm ektedir.
Biz de dualarım ızda
Efendim izin duasını çokça tekrarlam alı
yavrularım ıza da öğretmeliyiz. Zira Hz.
Peygam berim iz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
"Cİî <ul ^j L 1
i
duasını
fi *
<ö
t**n» < L «jj
“H iç bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden
daha üstün bir bağışta bulunm uş olam az.”5
Çocuklarım ızın güzel terbiye edilmesi ve
AHLAKİ DEĞERLERİMİZ VE
YOZLAŞMA
ahlaki değerlerin öğretilm esinde anne ve
babalara
Değerli M ü’minler!
büyük
görevler
U nutulm am alıdır
ki
düşmektedir.
çocuklar,
aile
İnsanlara, A llah’a imanı ve kulluğu
öğreten Hz. Peygam berim iz (s.a.v), biz
büyüklerinden
gördüklerini
yapm aya
çalışırlar. Onları taklit ederler. Bu nedenle
M üm inlere de güzel ahlakı yaşayarak
örnek olmuştur. Hz. Peygam ber Efendim iz
anne
“ Ben ancak güzel ahlakı tam am lam ak için
babalar
çocuklarını
yetiştirirken
davranışlarına dikkat etmeli, güzel ahlakı
yaşayarak çocuklarına örnek olmalıdırlar.
gönderildim ” 1 ve “Beni Rabbim terbiye
Kıymetli M ü’minler
etti, terbiyemi güzel yaptı”
buyurarak
Hz. Allah (c.c.) tarafından özel olarak
Toplumları bir arada tutan ve güçlü
terbiye edildiğini, ahlaki güzelliklerin
kendisinde kem ale erdiğini bildirmişlerdir.
an
kılan ahlaki değerlerdir. Bu değerler yok
olduğunda toplum un her ferdi bundan zarar
görür. Ahlaki değerlerim izin kaybolmaya
Değerli Kardeşlerim
başladığı ve ahlaki yozlaşm anın yaşandığı
M üslüm anlar olarak görevim iz, K ur’
günüm üz
ahlakına
Peygam berim izin
sahip
olan
Hz.
ahlaki
güzelliklerini
yaşam ak ve çocuklarım ıza da öğretmektir.
Doğruluğu,
merhameti,
cömertliği,
adaleti,
hoşgörüyü,
m ütevaziliği,
affetmeyi,
güvenilir
olmayı,
m isafirperverliği v.b ahlaki değerleri Hz.
Peygam berim izden
geçirenler güzel
m üm inler
öğrenip
ahlaka
olacaktır.
Peygam ber
Efendim iz ahlaki değerlerini yaşayıp sahip
çıkanlara şu müjdeyi veriyor. “ Sizin bana
en sevimli olanınız ve kıyam et gününde
bana en yakın olanınız ahlakı en güzel
olanınızdır”
Kıymetli Kardeşlerim
Hz.
Peygam berim izin
ailelere,
eğitim
kurum larına ve sorum luluk taşıyan herkese
büyük görevler düşmektedir. Özellikle
yarınlarım ız
ahlaki
olan
ortam lardan
Peygam berim izin
olan
çocuklarım ızı
güzel
uzak
(s.a.v)
ahlaki
gayri
tutalım
bizlere
değerleri
yaşayıp
çocuklarım ıza da öğretelim.
1 Ahmed II.,381 Malik,Husnul Huluk, 8, II.904
2 el Cami’us Sagir ( Münavi, feyz, hadis no 310
3 Tirmizi.Birr.71IV. 370.
4 Ahmed,403,VI,68,155
5 Tirmizi Birr 33.
Hazırlayan: İrfan FENNİ
Çarşı Camii İmam Hatibi
Redaksiyon: İl irşat Kurulu
en
güzel
ahlaka sahip olm asına rağmen ’’A llah’ım!
ve
mirası
hayata
sahip bahtiyar
Hz.
toplumunda,
Download

11.042014 Tarihli Hutbe : AHLAKİ DEĞERLERİMİZ VE YOZLAŞMA