İL
: BA LIK ESİR
TAR İH : 07.03.2014
Değerli Kardeşlerim !
Vj / *jf?~ ^
JÎl!
^ ik
Vj
i 'j
.'1
/j
4-llc. £ ü! lı5l^«a
^ ik 4.3^1
v
M EH M ET AK İF VE İSTİK LÂL M ARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdum un üstünde tüten en son ocak.
O benim m illetim in yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim m illetim indir ancak.
U ğruna kan dökülen, can verilen, Türk
Bayrağına böyle seslenen M ehm et A kif Ersoy,
bundan 93 yıl önce Türk M illetine İstiklal M arşı'nı
armağan etti. D üşm an baskısına maruz kalan vatan
semâlarını kara bulutlar kaplamıştı. A sırlar boyu
esaret nedir bilm eyen bir m illet mahzundu,
kederliydi. Bu vatan sem âlarında dalgalanan şanlı
bayrak inecek ve asırlar boyu vatan semalarını
çınlatan Ezan-ı M uham m edi dinecek miydi? İşte bu
esnada gönüllere su serpen, üm it mayası aşılayan gür
bir ses böyle haykırıyordu. Bu ses, M ehm et Akif’ in
sesiydi. İstiklal M arşıyla m illete böyle sesleniyordu.
Aynı ses, Balkan Harbi esnasında, Beyazıt, Fatih,
Süleymaniye Cam ilerinden, M illi M ücadele'de de
İlimiz Zağnos Paşa, Kastamonu, N asrullah ve daha
pek çok Cam ilerden de millete seslenmişti.
Kıym etli Kardeşlerim !
M ehm et A k if Ersoy, yüreğindeki vatan ve
m illet sevgisi, hürriyet aşkı, mücadele azmiyle,
kendi onuruna olduğu kadar, inancın ve milletin
onuruna son derece düşkün bir şahsiyetti. Benzersiz
bir kahram anlık destanı olan İstiklal M arşıyla
m illetim izin gönlündeki seçkin yerini aldı. Onun
kaybolm ayan heyecanı, sesi ve nefesi ruhlarda
silinmez izler bıraktı.
M ehm et Akif:
“O gü nler sam im i ve heyecanlı günlerdi. F akat bir
gün bile üm idim izi kaybetmedik,
Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olu rsun !”
diyordu.
İstiklal M arşımız, İstiklal H arbinin yapıldığı
sırada yazılmıştır. H erkes nefsine ait her şeyden
vazgeçmiş, m em leketin kurtuluşundan başka bir şey
düşünemez olmuş, bütün fikirler H ak ve İstiklal
noktasında toplanmıştı. Düşm an sadece cephelerde
değil, içim izden de bizi parçalam ak istiyordu. Gün
geçm iyordu ki, bir tarafta tefrika çıkmasın! A kif bu
durumu en iyi idrak edenler arasındadır.“Hep
birlikte A llah ’ın ipine sım sıkı sarılın. Parçalanıp
bölünm eyin.”
[1]
ayetinin
ve
Sevgili
Peygam berim izin (SAV): “İm an etm edikçe cennete
girem ezsiniz, birbirinizi sevm edikçe de (gerçek
anlam da) iman etmiş olam azsınız .” [2] hadisinin
ifade ettiği birlik ve beraberliğin gerekliliğini
savunan M illi Şairimiz, hayatı boyunca bu uğurda
m ucadele verdi. Çünkü o, vatanı ve bağım sızlığı
elinden alınan bir m illetin tarih sahnesinden
silineceğini çok iyi biliyordu. O ’nun “Tefrika
girm edikçe bir m illete düşman girem ez” sözü
düşmanı yenm ek için kalplerin ve hedeflerin aynı
gaye etrafında toplanm ası gerektiğini ifade ediyordu.
En zor zam anlarda m illetin birlik ve
beraberliğini
yazıları,
şiirleri ve vaazlarıyla
destekleyen ve güçlendiren İstiklal M arşı Şairimiz
M ehm et A k if ERSO Y 27 A ralık 1936 Pazar akşamı
63 yaşında iken: “N e mutlu bana, Peygam berim in
(s.a.v.) yaşın da öleceğim ” dedikten sonra H akk’ın
rahm etine kavuşmuştur. Bu vesileyle M erhum A kif
başta olm ak üzere aziz şehitlerim izi bir kez daha
rahm et
ve
dualarla
anıyor,
hutbemi
M ehm et  k if E rsoy’un ölüm anındaki şu duası ile
bitiriyorum: "Allah bu m illete bir daha İstiklâl
M arşı ya zd ırm a sın ."
1.Âl-i İmran, 3/103
2.M üslim, imân, 93; Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 56.
Hazırlayan: Şenol ÇORUK
Ali Çetinkaya Camii İm am - Hatibi
Redaksiyon: İl irşat K urulu
Download

07.03.2014 Tarihli Hutbe : MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI