A D A LYA ULUSLAR ARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
Adalya Uluslararası Bağım sız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 2013 yılına ait şeffaflık raporu
26 Aralık 2013 tarih ve 28509 sayılı Resmi G azete’ de yayım lanan Bağım sız Denetim
Y önetm eliği’nin 3 6 ’ncı m addesi çerçevesinde hazırlanm ış olup, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurum u (KGK) sözleşm e bilgi girişi portalı şeffaflık raporu sekm esinde ve
kuruluşum uzun internet sitesi olan w w w .adalyadenetim .com ” adresinde yayım lanm ıştır.
ADALYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
30.06.2014
Mehm et YOLCU
Sorumlu Denetçi
Yönetim Kurulu Başkanı
l
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
İÇİNDEKİLER
1.
G ir iş ...................................................................................................................................................... 3
2.
Kuruluşun Hukuki Yapısı ve Ortakları Hakkında B ilg i.............................................................
3
3.
Kuruluşun Kilit Yöneticileri ve Sorumlu Denetçileri Hakkında B ilg i.....................................
4
4.
Kuruluşun İçinde Y er Aldığı Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Ö z e llik le ri....................... 5
5.
Kuruluşun İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer işletm eler İle Bu ilişkilerin M a h iy e ti........ 5
6.
Kuruluşun O rganizasyon Y a p ıs ı...................................................................................................
7.
Kuruluşun Kalite Kontrol S is te m i.................................................................................................. 6
6
8.
Kuruluşun Denetim Hizmeti Verdiği KAYİK ’l e r ........................................................................16
9.
Kuruluşun Sürekli Eğitim P o litik a s ı...............................................................................................16
10. Bağım sızlık İlkesine U y u m ............................................................................................................ 17
11. G elirlerin Dağılım ını G österen Finansal B ilg ile r....................................................................... 18
12. Sorum lu Denetçilerin Ücretlendirm e Esaslarına İlişkin Bilgiler .......................................... 18
13. Kalite Kontrol Sistemi ................................................................................................................... 19
14. Diğer H u s u s la r...............................................................................................................................
19
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
1. GİRİŞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum u (KGK) tarafından 26 A ralık 2012
tarihli 28509 sayılı Resm i G azete ’de yayım lanan Bağımsız Denetim Y önetm eliği’nin 36.maddesi
kapsamında; bir takvim yılında Kamu Yararını ilgilendiren Kuruluşların (KAYİK) denetim i yapan
denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını takip eden üç ay içerisinde bu yönetm elik çerçevesinde
hazırlam ış oldukları yıllık şeffaflık raporunu kendi internet sitelerinde yayım lamaları
gerekm ektedir.
Adalya Uluslararası Bağım sız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından söz konusu yönetm elik
uyarınca 2013 yılına ait hazırlanan Ş effaflık Raporu, Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2014 tarih
ve 2014/02 sayılı kararı ile onaylanm ıştır. Adalya Uluslararası Bağım sız Denetim ve SMMM A.Ş.
şeffaflık raporu içeriğinde kuruluş olarak anılacaktır.
Kuruluş Yönetim Kurulu Başkanı M ehm et YOLCU tarafından im zalanarak 03.03.2014 tarihinde
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) sözleşm e bilgi girişi portalı
şeffaflık raporu sekm esinde ve kuruluşum uzun internet sitesi olan w w w .adalyadenetim .com ”
adresinde yayım lanm ıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 20.06.2014 tarih ve 435999900-0101508 sayılı yazı ile kuruluşun 2013 şeffaflık raporunda yapılan bazı açıklam aların yetersiz olduğu
tespit bildirilm ekle 2013 yılı şeffaflık raporu revize edilmiştir.
2. KURULUŞUN HUKUKİ YAPISI VE ORTAKLARI HAKKINDA BİLGİ
Kuruluş, 3568 Sayılı Serbest M uhasebeci Mali M üşavirlik ve Yem inli Mali M üşavirlik Kanunu
kapsamında hizm et verm ek üzere 2007 yılında 100.000 TL serm aye ile A ntalya’da kurulmuştur.
Antalya Ticaret Sicili M üdürlüğü 51708 sicil numarası ile kayıtlıdır.
Kuruluşun, bağım sız denetim hizmeti verm esi için düzenleyici ve denetleyici kurumlardan; Kamu
Gözetimi, M uhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Serm aye Piyasası Kurumu (SPK),
Bankacılık Düzenlem e ve Denetlem e Kurumu (BDDK), T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel M üdürlüğü ve Enerji Piyasası Kurum u (EPDK) nezdinden alınan bağımsız
denetim yetki belgeleri ve kuruluşun denetim kadrosunda yer alan sorum lu denetçi ve diğer
denetçilerin denetçi lisansları mevcuttur.
Kuruluş, ortaklarının m eslek unvanları, lisans numaraları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir.
Sıra
No
Adı - Soyadı
Meslek
Unvanı
Sicil No
1
Mehmet Yolcu
SMMM
BD/2013/00201
2
Oya Akdoğanoğlu
SMMM
BD/2013/00202
SMMM
BD/2013/00347
SMMM
BD/2013/00350
Muzaffer Erçelik
3
Yaşar Koç
4
5
Necdet Sağlam
SMMM
BD/2014/06216
6
Eyüp Sabri Sungur
SMMM
BD/2013/00205
YMM
BD/2013/00204
SMMM
BD/2013/00321
BAĞ/
İMfeta. Engin
Kışla M
i Şençı; in; O rh a n M a d a s lı
Yjjj-öoyfı ip
MuıorposH
'jM lfeYSşVıib Sungur
SMMM
Şirketteki
Unvanı
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
Denetçi
Pay
Pay
Tutarı
T.C. Kimlik No
56%
56.000 14455559716
5%
5.000 13360194692
5%
5.000 25198205686
5%
5.000 30025257318
5%
5.000 12505465222
12%
12.000 27634121680
2%
2.000 19504393914
2%
2.000 20057145790
2%
2.000 13813572718
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
Yardımcısı
10
Abdurrahman Halit
Görmez
SMMM
S P K 803629
11
Urartu Batu Çavdar
SMMM
S P K 800995
12
Mustafa Şemsettin
Soyer
SMMM
BD/2013/01451
13
Sebahattin Memu
SMMM
BD/2013/02873
Denetçi
Yardımcısı
Denetçi
Yardımcısı
Kıdemli
Denetçi
Sorumlu
Denetçi
2%
2.000 16147506336
2%
2.000 12143824184
1%
1.000 19691788470
1%
1.000 32252248480
100%
100.000
2.1. Kuruluşun Yönetim ve O rtaklık Yapısındaki Değişiklikler:
•
Kuruluş ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi A hm et İNCİ 31.03.2013 tarihinde ortaklık
payını M ehm et Y O LC U ’ ya devrederek şirket ortaklığından ve Yönetim Kurulu üyeliğinden
ayrılmıştır.
•
Kuruluş ortaklarından Ramazan Aydın BD/2013/00203 Sicil num arası ile KGK tarafından
yetkilendirilm iş olup Sorum lu Denetçi unvanıyla 20.09.2013 tarihinde ortaklık payını
M ehm et Y O LC U ’ ya devrederek şirket ortaklığından ayrılmıştır.
•
Kuruluş ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardım cısı Oya Akdoğanoğlu
17.12.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Yardım cılığından ayrılmıştır.
•
Kuruluş ortaklarından Mehm et YOLCU, 26.02.2014 tarihinde sahip olduğu paylardan
Mustafa Şem settin SOYER ve Sebahattin M EM U’ ya devretm iştir.
3. KURULUŞUN KİLİT YÖ N ETİC İLER İ VE SORUMLU DENETÇİLERİ HAKKINDA BİLGİ
Kuruluş pay sahipleri kuruluş iş ve işlem lerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kuruluşun
olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan karaların uygulanm ası, şirketin tem sil ve
ilzamına yetkili kilit yöneticileri tarafından sağlanır. Kuruluş kilit yöneticileri tarafından hazırlanan
faaliyet raporu ve finansal tablolarının genel kurul tarafından incelenerek ibrası sağlanır.
Kilit yöneticilerden, m urahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında
hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler.
Kuruluşun genel kurul toplantılarında G üm rük ve Ticaret Bakanlığının tem silcisi de yer alır.
3.1. Kuruluş Yönetim Kurulu Üyelerine (Kilit Yöneticilere) İlişkin Bilgi:
a) 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu;
M ehmet Yolcu
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesut Engin
Y önetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yaşar Koç
Y önetim Kurulu Üyesi
b) 28.01.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu yönetim
kurulu;
M ehmet Yolcu
Yönetim Kurulu Başkanı
M uzaffer Erçelik
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yaşar Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
A D A LYA ULUSLAR ARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
3.2. Kuruluş Ş effaflık Raporunun Y ayınlandığı Tarih İtibariyle Sorum lu Denetçilere İlişkin
Bilgi:
Sıra
No
A dı- Soyadı
Meslek
Unvanı
Sicil No
Şirketteki Unvanı
T.C. Kimlik No
Sorum lu Denetçi
14455559716
1
M ehmet Yolcu
SMMM
B D /2013/00201
2
SMMM
B D /2013/00202
Sorum lu Denetçi
13360194692
3
Oya A kdoğanoğlu
M uzaffer Erçelik
SMMM
BD /2013/00347
Sorum lu Denetçi
25198205686
4
Y aşar Koç
SMMM
B D /2013/00350
Sorum lu Denetçi
30025257318
5
Necdet Sağlam
SMMM
BD/2014/06216
Sorum lu Denetçi
12505465222
6
Eyüp Sabri S ungur
SMMM
B D /2013/00205
Sorum lu Denetçi
27634121680
7
Mesut Engin
YMM
B D/2013/00204
Sorum lu Denetçi
19504393914
8
Orhan Madaslı
SMMM
B D/2013/00321
Sorum lu Denetçi
20057145790
9
Sebahattin Memu
SMMM
BD /2013/02873
Sorum lu Denetçi
32252248480
3.3. Kuruluş Sorum lu Denetçi Değişiklik Bilgileri:
•
Kuruluş ortaklarından B D /2013/00203 Sicil numarası ile KGK tarafından Sorum lu Denetçi
unvanıyla yetkilendirilen Ramazan Aydın 20.09.2013 tarihinde kuruluş ortaklığından ve
denetim kadrosundan kendi isteği ile ayrılmıştır.
•
Kuruluş ortaklarından Mustafa Şem settin SO YER 26.02.2014 tarihine kadar denetim
kadrosunda sözleşm eli olarak yer almıştır.
•
Kuruluş ortaklarından Sebahattin MEMU 26.02.2014 tarihinden itibaren denetim
kadrosunda yer almıştır.
4. KURULUŞUN İÇİNDE YER ALDIĞ I DENETİM AĞININ HUKUKİ VE YA PISA L ÖZELLİKLERİ
Kuruluşun rapor tarihi itibariyle yurt içinde bir gruba bağlı olarak çalışm ayıp, yurtdışı denetim
ağına üyelik için yazışm alar devam etmektedir.
5. KURULUŞUN İLİŞKİLİ DENETİM KURULUŞLARI VE DİĞER İŞLETM ELER İLE
İLİŞKİLERİN M AHİYETİ
Kuruluşun herhangi bir denetim kuruluşu veya diğer işletm eler ile ilişkisi bulunm am aktadır.
BU
6. KURULUŞUN O RG ANİZASYO N YAPISI
Kuruluş tarafından verilen 2013 yılı bağım sız denetim hizmetleri; 9 Sorum lu Denetçi, 1 Kıdemli
Denetçi, 4 Denetçi Yardım cısı ve 2 Stajyer Denetçi Yardım cısından oluşan toplam 16 uzman
kadro ile yürütülm üştür.
Kuruluşum uz bünyesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilen 1 Yem inli Mali M üşavir ve 9 Serbest Muhasebeci Mali M üşavir (KGK, SPK, BDDK,
EPDK ve Sigortacılık) mevzuatları konularında Bağımsız Denetim Lisanslı olarak ortaklığı
bulunmaktadır. Ayrıca, kuruluşum uz ortaklarından 2 Serbest M uhasebeci Mali M üşavir (SPK)
mevzuatı konularında Bağım sız Denetim Lisanslıdır. 1 Serbest M uhasebeci Mali M üşavir ve 3
Denetçi yardım cısı SMMM stajyeri denetim lisansı alma hakkına sahiptir.
Kuruluş denetim kadrosunda yer alan denetçilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Adı- Soyadı
Yolcu
ğanoğlu
Meslek Unvanı
Sicil No
Şirketteki Unvanı
SMMM
BD/2013/00201
Sorumlu Denetçi
SMMM
BD/2013/00202
Sorumlu Denetçi
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
3
Muzaffer Erçelik
SMMM
BD/2013/00347
Sorumlu Denetçi
4
Yaşar Koç
SMMM
BD/2013/00350
Sorumlu Denetçi
5
Necdet Sağlam
SMMM
BD/2014/06216
Sorumlu Denetçi
6
Eyüp Sabri Sungur
SMMM
BD/2013/00205
Sorumlu Denetçi
7
Mesut Engin
YMM
BD/2013/00204
Sorumlu Denetçi
8
Orhan Madaslı
SMMM
BD/2013/00321
Sorumlu Denetçi
9
Sebahattin Memu
SMMM
BD/2013/02873
Sorumlu Denetçi
10
Mustafa Şemsettin Soyer
SMMM
BD/2013/01451
Kıdemli Denetçi
11
Ahmet Semih Sungur
SMMM
12
Abdurrahman Halit Görmez
SMMM
S P K 803629
Denetçi Yardımcısı
13
Urartu Batu Çavdar
SMMM
S P K 800995
Denetçi Yardımcısı
14
Aydemir Kuşakçı
SMMM
15
Ahmet Onur Yolcu
SMMM Stajyeri
16
Muhammet Halit Avcı
SMMM Stajyeri
Denetçi Yardımcısı
Denetçi Yardımcısı
SPK 801695
Denetçi Yardımcısı
Denetçi Yardımcısı
6.1. Kuruluş Çalışan Bilgileri:
•
Kuruluş çalışanlarından A hm et O nur Yolcu 28.01.2012 tarihinden
kadrosunda stajyer denetçi yardım cısı olarak yer almaktadır.
tarihinden
itibaren denetim
•
Kuruluş çalışanlarından A ydem ir Kuşakcı 15.02.2014
kadrosunda denetçi yardım cısı olarak yer almaktadır.
itibaren
denetim
•
Kuruluş çalışanlarından M uham m et Halit Avcı 31.01.2014 tarihinden itibaren denetim
kadrosunda stajyer denetçi yardım cısı olarak yer almaktadır.
7. KURULUŞUN KALİTE KO NTRO L SİSTEMİ
Kamu Gözetimi, M uhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 26 A ralık 2012
tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayım lanan “Bağım sız Denetim Y önetm eliği’nin 20.
Maddesi kapsam ında, denetim kuruluşları faaliyetlerini kalite kontrol sistem ine uygun yürütm ek
zorundadır. Bu sistem in uygulam ası am acıyla kuruluş tarafından oluşturulan yazılı kurallar ve
süreçlere uyulur.
Kalite kontrol sistemi, kuruluş tarafından yapılan denetim lerin kalite kontrolleri ve her bir bağımsız
denetim faaliyeti için geçerli olan finansal tabloların kalite kontrolü amaçlı Resmi G azetede
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları (KKS 1 ve BDS 220) mevzuatı kapsam ında oluşturulan
yazılı Kalite Kontrol Sistem i ve kalite kontrol ekibini belirlenmiştir.
Kalite Kontrol Sistem i Sorum luları;
Kuruluş tarafından, Kalite Kontrol Sistem inin uygulaması ve geliştirilm esinden sorumlu olan bir
ekip oluşturm uştur. Kalite Kontrol Sistem inin gözden geçirilm esi ve geliştirilm esinden sorumlu
denetçiler; M ehm et Yolcu, Necdet Sağlam ve Mesut Engin olarak görevlendirilm iştir.
2013 yılı bağım sız denetim raporlarının kalite kontrol işlem lerinden Sorum lu denetçi Necdet
Sağlam görevlendirilm iştir.
Kalite Kontrol Sistem inin Am acı;
D0fraronc»U §m asında denetim ekibinin mesleki standartlara ve m evzuat hüküm lerine uygunluk
y ' ^ ^ ^ l w n a ^ ^ . <düzenlenen denetim raporlarının içinde bulunulan şartlara uygunluğuna ilişkin
/ ■rrıakul güvence sağlam ak ve bu sistemin devamlılığını sağlamaktır.
R.6üyüktm-/iı Ap! No'38/4 p A
EEj I
Muıotpoşn-AHRUjA
^ V fm"rrfftrVt#-'00/I>î6573^6
j^ j
j
6
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
Kalite Kontrol Sistem inin Kapsamı;
Kuruluş, Resmi G azetede yayım lanan Türkiye Denetim Standartları kapsam ında, yazılı hale
getirdiği denetim rehberini güncelleyerek kuruluş bağım sız denetçilerinin erişim ini sağlamıştır.
Kuruluşun bu kapsam da, “ Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) ve Finansal Tabloların Bağımsız
Denetim inde Kalite Kontrol (BDS 220)” yazılı denetim Kalite Kontrol Sistem i politika ve uygulama
unsurları aşağıdaki alt başlıkları içermektedir:
7.1. Kaliteye İlişkin Liderlik Sorum lulukları ve Kalite Kültürünün G eliştirilm esi
Şirket yönetim kurulu kalite kontrol sistem inin kurulması ve bu sistem in devam lılığını sağlam aktan
sorumlu kişiler dışında ayrıca birinci dereceden sorumludur.
Şirket içinde kalite kültürünün geliştirilm esi için şirket yönetim inin tüm kadem elerinde görev alan
kişiler, kalite kontrol politika ve yöntem leri ile tutarlı, süreklilik gösteren eylem ve bildirim lerde
bulunurlar:
•
Denetim çalışm alarının, mesleki standartlara ve yürürlükteki m evzuat hüküm lerine uygun
olarak yapılm asını,
•
Şartlara uygun raporların düzenlenm esini,
•
Eğitim sem inerleri, eğitim materyalleri, bültenler ve bilgilendirm e notları ve iç yazışmalar,
toplantılar, özel görüşm eler, strateji belgeleri ile denetçilere duyurulm asını,
•
Denetçilerin perform ans değerlendirm esi, ücret ve diğer haklar ile yükselm e gibi
konularda şirketin, kalite taahhüdünü her şeyden üstün tuttuğunu gösterecek şekilde
oluşturulm ası,
• Ticari kaygıların yapılan denetim çalışm alarının kalitesinin önüne geçm em esini
sağlayacak şekilde yönetim sorum luluklarının belirlenmesi,
•
Kalite kontrol politika ve yöntem lerin geliştirilm esi, belgelendirilm esi ve desteklenm esi için
yeterli kaynağın sağlanması.
7.1.1. Denetim lerde Kalite ve G üvenilirliğin Sağlanm ası
Denetim ekibinde görev alan her kadem edeki denetçi, denetim çalışm asın kaliteli ve güvenilir
gerçekleştirecek şekilde yürütürler. Denetim süreci, her bir hesap dönem i için, işletmenin iş
teklifiyle başlar, Türkiye Denetim Standartları’na göre planlanır, program lanır, yürütülür ve
denetim sonucunun raporlanm asıyla sona erer. Raporun verilm esinden sonraki yüküm lülüklere
ilişkin hüküm ler saklıdır. Denetim süreci Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde
belgelendirilir.
Denetimlerin devam lılığını, kalitesini ve güvenilirliğini sağlam ak amacıyla, Türkiye Denetim
S tandartlarına ek olarak; gerek denetim süreçlerinde gerekse denetim süreçleri dışında, başta
meslek etiğine ve kalite kontrol sistem ine yönelik hüküm lere uyulur.
Kuruluşumuz, uzm anlık gerektiren konularda denetçilerin yaptığı denetim kalitesinin ve
sorum luluğunun kalitesinin gözden geçirilm esi amacıyla kalite kontrol sorum lusu olarak başka bir
denetçi veya bağım sız denetim kuruluşundan destek alabilir.
7.2. Mesleki Etik İlkelere Uyma
Kuruluş ve denetim ekibinde görev alan her kadem edeki denetçiler aşağıdaki ilkelere uymakla
yüküm lüdürler:
•
•
Dürüstlük; bütün m esleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak,
Tarafsızlık; önyargıların, tem ayüllerin, çıkar çatışm alarının veya başkalarının nüfuzlarını
kötüye kullanarak m eslek veya işle ilgili m uhakem elerini ve kararlarını etkilem esine izin
germemek,
;leki yeterlik ve özen; uygulama, mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişm eler
: Cengızioytünc cifS^ŞE^3 ' m es'e *<' bilgi ve
İBiiyükboytı flp f |
beceriyi,
denetlenen
işletm elerin
yeterli denetim
hizmeti
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
•
almalarını tem in edecek bir seviyede tutm ak ve Türkiye Denetim S tan dartlarfna uygun bir
şekilde ve özen içinde hareket etmek,
Sır saklam a; mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz
konusu bilgilerin açıklanm ası için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması
durum u saklı olm ak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olm aksızın bu tür bilgileri üçüncü
kişilere açıklam am ak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanm am ak,
Mesleğe uygun davranış; ilgili m evzuata uymak ve denetim m esleğinin itibarını zedeleyici
fiil ve davranışlardan kaçınmak, amacıyla mesleki etik ilkelere uym ak zorundadır.
Denetim çalışm alarında; her kadem edeki denetçi, her bir denetim den önce ve her halükarda yılda
en az bir kez, bağım sızlık, tarafsızlık ve sır saklam ayla ilgili kuruluş politika ve süreçlerine uygun
davrandıklarına ve davranacaklarına ilişkin yazılı taahhüt verir.
Yazılı taahhüt, basılı veya
elektronik biçim de alınabilir.
Denetçiler ve denetim e katılanlar, denetim e başladıktan sonra yukarıda belirtilen hususları
olumsuz yönde etkileyebilecek hususların ortaya çıkması halinde ise, bu durum u kuruluşumuza
yazılı olarak bildirm ekle yüküm lüdür.
7.2.1. Bağım sızlık ve Yakınlık Tehdidi
Etik kurallar, bağım sız denetim de aynı denetçinin uzun süre aynı denetim de görevlendirilm esinin
oluşturabileceği yakınlık tehdidi ve bu tehditlere karşı alınacak uygun önlem leri belirlemektedir.
Yakınlık tehdidini ele alan uygun kıstasların belirlenm esi aşağıdaki hususları içerebilir:
•
Kamu yararını ilgilendirm e düzeyi dâhil denetim in niteliği,
•
Denetçilerin söz konusu denetim deki hizmet süresi,
•
Denetim ekibinin rotasyona tabi tutulması,
Etik Kurallara göre yakınlık tehdidi, özellikle denetçileri denetlem eye yetkili kurum lar tarafından
belirlenen işletm eler ile borsada işlem gören işletm elerin finansal tablolarının bağımsız
denetim leriyle ilgilidir. Söz konusu bağım sız denetim lerde Etik Kurallar, sorumlu denetçinin yedi
yıldan fazla olm ayan süre sonunda rotasyona tabi tutulm asını gerektirir.
7.3. Müşteri İlişkisi ve Denetim Sözleşm esinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi;
Müşteri kabulü ve devam lılığı ancak, aşağıdaki hususların yerine getirileceğine dair şartların
oluşmasına bağlıdır:
•
Denetimin yürütülm esi konusunda yetkin olmak, zam an ve kaynaklar dâhil denetimi
yürütm ek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak,
•
Etik hüküm lere uygunluğu sağlayabilmek,
•
M üşterinin dürüstlüğünü değerlendirm iş olmak ve dürüst olmadığı sonucuna varılmasına
sebep olacak herhangi bir bilgiye sahip olmamak,
•
G örevlendirilecek denetim ekibinin yeterliliği ve gerekli zam an tespiti,
7.3.1. İş Kabulünde Risk Ö lçm e ve Risk Sınıflandırm ası
Kuruluş, tarafından denetim i yapılacak müşteri işletmenin iş kabulünde risk ölçme ve risk
sınıflandırm ası için yapacağı analiz, tespit ve araştırm a kuralları:
•
işletm enin yönetim den sorumlu kişiler ve ortakların tespiti,
•
İşletm enin finansal durumu hakkında bilgi alma,
•
İşletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiği,
•
işletm enin halka açık olup olm adığının tespiti,
İşletm enin yönetici ve ortaklarının piyasada ki imajının tespiti,
tm enin çalıştığı avukat ve diğer danışm anların tespiti,
enin yönetim kadrosunun dürüstlüğü ile ilgili araştırm a,
enin kurum sal yönetim anlayışının tespiti,
A D A LYA ULUSLAR ARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
•
•
İşletm enin devam eden önemli davalarının tespiti,
İşletm enin yönetim inde etkin olanlar ile yönetim den sorumlu kişilerin ve ana ortakların
denetim çalışm asını zorlaştıracak durum da olma durum unun tespiti,
İşletm ede önceki yılda denetim çalışması yapılıp yapılm adığının ve verilen raporun tespiti,
7.3.2. Müşterinin Dürüstlüğü
Aşağıdaki hususlar m üşterinin dürüstlüğüne ilişkin olarak dikkate alınması gereken hususlar
arasındadır:
•
Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetim inden sorumlu olanların
kimlikleri ve ticari itibarları.
•
İş uygulamaları da dâhil m üşteri faaliyetlerinin niteliği,
•
M üşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetim inden sorumlu olanların
m uhasebe standartlarını yorum lam a ve iç kontrol çevresi gibi hususlardaki tutum larına
ilişkin olum suz bilgiler,
•
Müşterinin, denetim ücretlerini olabilecek en düşük seviyede tutm aya yönelik ısrarlı
tutumu,
•
Çalışma kapsam ının uygun olm ayan şekilde sınırlandırıldığına dair göstergeler,
•
Müşterinin kara para aklama veya suç teşkil eden diğer faaliyetlerde bulunabileceğine
ilişkin göstergeler,
• Önceki denetim şirketinin yeniden seçilm em esinin nedenleri,
•
İlişkili tarafların kim lik ve ticari itibarları,
•
İşletmenin görevlendirilecek denetim ekibinin mesleki etik ilkelere uyumu konusunda
baskı yapm a eğilim inin araştırılm ası,
Bir müşteri ilişkisinin devam ettirilm esine karar verilirken mevcut veya önceki denetim ler sırasında
ortaya çıkan önemli konular ve bu konuların ilişkinin devam etm esine olan etkileri dikkate alınır.
Örneğin bir m üşterim izin, kuruluşum uzun gerekli uzmanlığa sahip olmadığı bir alanda ticari
faaliyete başlamış olabilir.
7.3.3. Denetim den Çekilm e
Denetimden çekilm e veya denetim den ve müşteri ilişkisinden birlikte çekilm eye ilişkin politika ve
yöntem ler aşağıdaki hususları da içeren konuları ele alır:
•
İlgili şart ve durum lar karşısında denetim den çekilm e konusunun, müşteri işletmenin
yönetim inin uygun kadem elerindeki kişilerle m üzakere edilmesi,
•
Denetim den çekilm e kararının sebepleriyle düzenleyici otoritelere rapor verme
yüküm lülüğünün bulunup bulunm adığının değerlendirilm esi.
•
Önemli hususların, yapılan istişarelerin, ulaşılan sonuçların ve sonuçların dayanaklarının
belgelendirilm esi,
7.4. Denetim in Y ürütülm esi
Denetimin yürütülm esinde, mesleki standartlar ile yürürlükteki m evzuat hüküm lerine uygun
denetim raporlarının düzenlem esine ilişkin olarak makul güvence sağlayacak politika ve
yöntem ler oluşturulur. Bu politika ve yöntem ler aşağıdaki unsurları içerir:
G örevlendirilecek denetim ekiplerinin belirlenmesi,
Denetim faaliyetine başlanılması,
Denetimin yürütülm e kalitesinin tutarlılığını artırm aya yönelik hususları,
Yönlendirm e ve gözetim sorum luluklarını,
G özden geçirm e sorum luluklarını,
enetim Ekiplerinin Belirlenm esi
özleşmesinde belirlenen şartlara göre, mesleki sorum luluklarını yerine getirebilecek
yeterli m esleki eğitim e sahip; sorumlu denetçi, kıdemli denetçi, denetçi, denetçi
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
yardım cıları ve diğer destek personelinden oluşan denetim ekibi belirlenir.
Denetim ekipleri görevlendirirken, bu ekiplere uygulanacak gerekli yönlendirm e ve gözetim
seviyesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak belirlenir:
•
Uygun eğitim ve denetim lere katılım yoluyla benzer nitelik ve karm aşıklıktaki bilgi ve
uygulam a tecrübesi,
•
Mesleki standartlar ve yürürlükteki mevzuat hüküm lerine ilişkin bilgisi,
•
Bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olm ak dâhil teknik bilgi ve uzmanlık,
•
Müşterilerin faaliyet gösterdiği sektörler hakkındaki bilgi ve deneyim,
•
Mesleki m uhakem e kullanabilm e kabiliyeti,
•
Kalite kontrol politika ve yöntem leri hakkındaki kavrama yeteneği,
Her bir denetim in sorum luluğu bir sorum lu denetçiye verilir. Sorum lu denetçilerin, sorum luluklarını
tam olarak yerine getirm eleri için yeterli zam ana sahip olan, denetim le ilgili sorum luluklarını bilen
uygun yeterliğe, beceriye ve görevini yerine getirm e yetkisine sahip, denetim le ilgili görüşm elerin
müşteri işletme kilit yöneticileri ve üst yönetim den sorumlu kişilere iletilm esiyle görevlidir.
7.4.2. Denetim Faaliyetlerinin Başlam ası
Denetim çalışması denetim ekibinden sorumlu denetçi başkanlığında, denetim çalışmasını
planlamak amacı ile toplanm asıyla başlar. Bu toplantıda sorum lu denetçi tarafından müşterinin,
içinde bulunduğu sektör, işletm e faaliyetlerinin kapsamı, denetim çalışm asında karşılaşılması
beklenen riskler, çalışm a sonunda müşterinin beklentileri ve zam anlam a konularında
bilgilendirm e yapılır.
Bağımsız denetim ekibi, denetim faaliyetine başlam adan sorumlu denetçi tarafından, aşağıdaki
hususlarda bilgilendirilerek denetim çalışmasını, belirlenen program a göre sonuçlandırır.
•
Bağımsız denetim işinin yürütülm esiyle ilgili ayrıntılar,
•
Denetim ekibindekilerin sorumlulukları,
•
Denetimi yapılacak işletm e faaliyetlerinin yapısı,
•
Denetim çalışm asında karşılaşılacak riskler,
•
Denetim faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar,
7.5. Denetim in yürütülm esinde Kalite Tutarlılığı
Denetimin yürütülm e kalitesinin tutarlılığı, denetim le ilgili belirlenen politika ve yöntem lerin
uygulanm asına bağlıdır. Bu tutarlılık, genellikle yazılı veya elektronik rehberler, yazılım lar veya
diğer standart belgelendirm e biçimleri ile sektöre veya denetim in konusuna özgü rehberlerin
oluşturulması suretiyle sağlanır. Aşağıdakiler, söz konusu m ateryallerde ele alınacak hususlar
arasındadır:
•
Çalışma hedeflerinin anlaşılm asını sağlam ak amacıyla denetim ekiplerinin denetim le ilgili
nasıl bilgilendirildiği,
•
Denetim standartlarına uygunluk sağlama süreçleri,
•
Denetimin yönlendirilm esi ve gözetimi, çalışanların eğitim i ve yetiştirilm e süreçleri,
• Yapılan çalışm anın, varılan önemli yargıların ve düzenlenen rapor şeklinin gözden
geçirilm e yöntemleri,
• Yapılan çalışm anın, harcanan zam anın ve gözden geçirm e işleminin boyutunun uygun
şekilde belgelendirilm esi,
• Tüm politika ve yöntem leri güncel tutm aya yönelik süreçler.
7JLl«J3enetimin Y önlendirilm esi ve Gözetim i
önlendirilm esi ve gözetim i, aşağıdaki unsurları içerir:
tim in ilerleyişinin takibini,
m ekibi üyelerinin yeterlik ve kabiliyetlerinin, çalışm alarını yapm ak için yeterli
sahip olup olm adıklarının, kendilerine verilen talim atları anlayıp anlam adıklarının
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
•
ve söz konusu çalışm anın planlanan yaklaşım a uygun olarak gerçekleştirilip
gerçekleştirilm ediğinin değerlendirilm esini,
Denetimin yürütülm esi sırasında ortaya çıkan önemli hususların ele alınmasını, bunların
öneminin değerlendirilm esini ve planlanan yaklaşım ın uygun bir şekilde uyarlanmasını,
Denetimin yürütülm esi sırasında daha deneyim li denetim ekibi üyeleri tarafından
değerlendirilecek veya istişare edilecek konuların belirlenmesini,
7.5.2. Denetim in G özden G eçirilm esi
Denetimin gözden geçirilm esi işlemi kıdemli denetçiler tarafından yapılır ve aşağıdaki unsurları
içerir:
•
Denetimin m esleki standartlara ve yürürlükteki m evzuat hüküm lerine uygun olarak
yürütülüp yürütülm ediğinin,
•
İlave değerlendirm e gerektiren önemli hususların ortaya çıkıp çıkm adığının,
•
Uygun
istişarelerin
yapılıp
yapılm adığının,
ulaşılan
sonuçların
belgelendirilip
belgelendirilm ediğinin ve bu sonuçların gereğinin yapılıp yapılm adığının,
• Yapılan denetim in niteliğini, zam anlam asını ve kapsamını revize etm e ihtiyacının bulunup
bulunmadığının,
• Yapılan çalışm anın ulaşılan sonuçları destekleyip desteklem ediğinin ve uygun biçimde
belgelendirilip belgelendirilm ediğinin,
•
Elde edilen kanıtların raporu desteklem ek için yeterli ve uygun olup olmadığının,
•
Denetim yöntem lerinin am açlarına ulaşılıp ulaşılm adığının değerlendirilm esini,
7.5.3. İstişare
İstişare, kalitenin artırılm asına ve mesleki m uhakem enin kullanım ının geliştirilm esine yardımcı
olur. İstişare denetim sürecinde karşılaşılan zor ve tartışm alı konuların, denetim ekibi içinden
veya dışından özel uzm anlığa sahip kişilerle, ilgili konuların uygun m esleki seviyede müzakere
edilmesini içerir. İstişarede, denetim ekibinin deneyim i ile teknik uzm anlığının yanı sıra uygun
araştırm a kaynakları da kullanılır.
Önemli teknik, etik ve diğer konularla ilgili olarak denetim ekibi arasında veya gereken hâllerde
dışarıdan kişilerle yapılacak istişare konuları ve sonuçlarının değerlendirilm esi:
• Zor veya tartışm alı konularda gerekli danışm aların yapılm ası,
•
Gerekli istişarelerin yapılm ası için yeterli kaynağın bulunması,
•
istişare edilen kişilere, tavsiyelerinin bilgiye dayalı olmasını sağlayacak olguların tüm
yönleriyle iletilmesi,
•
istişare edilen kişilerin uygun bilgi, kıdem ve deneyim e sahip olmaları,
•
İstişarelerin içeriği ve kapsamı ile istişare neticesinde ortaya çıkan sonuçların yazılı hâle
getirilerek belgelendirilm esi ve istişare eden tarafların sonuçlar üzerinde m utabık kalması,
•
İstişareler neticesinde ortaya çıkan sonuçların uygulanm ası hususlarına ilişkin makul
güvence sağlayan politika ve yöntem lerin oluşturulması,
7.6. Denetim in Kalitesine Y önelik G özden Geçirm e
Kuruluş yazılı kalite kontrol sistemi, belirli denetim ler için denetim in kalitesine yönelik olarak,
denetim ekibinin vardığı önem li yargıların ve raporu oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız
olarak değerlendirilm esini sağlayıcı nitelikte olan gözden geçirilm esi işlem ine tabi tutan politika ve
yöntem ler oluşturulm asını zorunlu kılmaktadır.
Denetimin kalitesinin gözden geçirilm esi işlemi, denetim in uygun aşam alarında gerçekleştirilm eli,
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
denetimin kalitesine yönelik gözden geçirm eye ilişkin belgelendirm e, rapor tarihinden sonra
tam am lanabilir. Denetimin kalitesinin gözden geçirilm esi, sorumlu denetçinin sorum luluklarını
azaltmaz.
Denetim kalitesinin gözden geçirilm esi sürecinde, denetim ekibinin varm ış olduğu önemli
yargıların değerlendirilm esi ve diğer hususlar aşağıdakileri içerir:
• Önemli hususların sorum lu denetçi ile m üzakere edilmesi,
•
Finansal tablolar veya denetim in konusunu oluşturan diğer bilgiler ile önerilen denetçi
raporunun gözden geçirilm esi,
•
Denetim ekibinin özellikle önem li risklere ve önem lilikle ilgili olarak vardığı yargılar ile
ulaştığı sonuçlara ilişkin seçilen çalışma kâğıtlarının gözden geçirilm esi,
•
Denetim sırasında tespit edilen düzeltilm iş veya düzeltilm em iş yanlışlıkların önemi ve
yapısı,
•
Denetim ekibinin, söz konusu denetim e ilişkin bağım sızlığının değerlendirm esi,
•
Görüş farklılıkları içeren hususlar ya da diğer zor veya tartışm alı konularda gerekli
istişarelerin yapılıp yapılm adığı ile bu istişareler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar,
• Gözden geçirilm ek üzere seçilen belgelerin, önemli yargılarla ilişkili olarak gerçekleştirilen
çalışmaları yansıtıp yansıtm adığı ve ulaşılan sonuçları destekleyip desteklem ediği,
• Yönetim e, üst yönetim den sorum lu olanlara ve gereken hâllerde düzenleyici kurum lar gibi
diğer taraflara iletilecek olan hususlar.
7.6.1. Denetim in Kalitesini Gözden Geçiren Kişilerin A tanm asına İlişkin Kıstaslar
Denetim kalitesinin gözden geçiren kişilerin atanm asına ilişkin politika ve yöntem ler aşağıdaki
unsurları içerir:
•
Gerekli deneyim ve yetki dâhil olm ak üzere, görevin yerine getirilm esi için gereken teknik
niteliklere sahip olunması,
•
Denetimin kalitesini gözden geçiren kişinin tarafsızlığını zedelem eksizin yürütülebilm esi,
•
Denetimi yürüten sorumlu denetçinin, denetim in kalitesini gözden geçiren kişiye
zam anında ulaşabilm esi,
•
Denetimin kalitesini gözden geçiren kişinin mümkün olduğu sürece ilgili sorumlu denetçi
tarafından seçilm em esi,
•
Gözden geçirm e süresince denetim in yürütülm esinde yer almaması,
•
Denetim ekibi adına karar almaması,
• Tarafsızlığını tehdit edecek diğer hususların bulunmaması,
•
Denetimin kalitesini gözden geçirebilecek nitelikte şirket içinden sorumlu denetçi
bulunam am ası durum unda, uygun yeterliliğe sahip kişiler şirket dışından atanabilir.
7.6.2. Denetim Ekibi ile Denetim in Kalitesini Gözden G eçiren Kişiler Arasındaki Görüş
Farklılıkları
Denetim sürecinde karşılaşılan zor ve tartışm alı konuların istişaresinde denetim ekibi ile denetim
kalitesini gözden geçiren kişiler arasında görüş farklılıkları olması durum unda, görüş
farklılıklarının erken bir safhada saptanm ası, devam ında atılacak adım ların çözüm üne kavuşması
ve ulaşılan sonuçların uygulanm asına ilişkin belgelendirm e yapılm asını zorunludur. Görüş
farklılıkları çözüm e kavuşturuluncaya kadar rapora tarih verilm em elidir.
Şirket içerisinde giderilem eyen görüş farklılıklarının çözüm ü için şirket dışından başka bir
denetçiye, denetim şirketine, m eslek örgütüne veya düzenleyici kurum undan görüş alınabilir.
7.6.3. Denetim in Kalitesine Yönelik Gözden Geçirm enin Belgelendirilm esi
Denetim kalitesine yönelik gözden geçirm enin belgeleindirilm esinde aşağıdaki hususlar aranır:
le tim in kalitesinin gözden geçirilm esine ilişkin yöntem lerin uygulanm asına ilişkin
kalitesinin gözden geçirilm esinin tarihi (ilgili rapor tarihiyle aynı tarihte veya
12
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
öncesinde tam am lanm ış olduğu),
Gözden geçiren kişinin bilgisi dâhilinde, denetim ekibinin vardığı önem li yargılar ile
ulaştığı sonuçların uygun olm adığına dair kanaat oluşturm asına sebep olacak çözüm e
kavuşturulm am ış herhangi bir konunun bulunm adığının belgelendirilm esi,
7.7. Denetim kalitesinin gözde geçirm enin belgelendirilm esi (Çalışm a Kâğıtları);
Çalışma kâğıtlarında yer alan bilgiler gizli olup, mesleki bir zorunluluk bulunm adığı sürece üçüncü
kişilere açıklanamaz. Ö zellikle kişisel bilgilerin söz konusu olduğu durum larda, özel kanun ve
düzenlem eler m üşteri gizliliğinin korunm asına yönelik olarak şirket personeline ilave
sorum luluklar yükleyebilir. Zorunlu açıklam alar müşteri tarafından verilm iş yazılı izin veya söz
konusu açıklamayı zorunlu kılacak yasal zorunluluk bulunması gizlilik ihlalini ortadan kaldırır.
Çalışma kâğıtları ister kâğıt isterse elektronik veya diğer ortam larda olsun, şirket yetkililerinin
bilgisi olmadan söz konusu çalışma kâğıtları üzerinde değişiklik, eklem e veya çıkarma
yapılabildiği ya da kalıcı olarak silinebildiği veya bunlara zarar verilebildiği sürece, çalışma
kâğıtlarında ele alınan verilerin doğruluk ve bütünlüğü, erişilebilirliği veya geri kullanılabilirliği
tehlikeye düşer. Bu sebeple, m ülkiyeti şirketim ize ait olan çalışm a kâğıtlarının yetkisiz
değiştirilebilm esini veya silinebilm esini önlem ek amacıyla uygulanacak kontroller, aşağıdaki
gibidir:
•
Çalışma kâğıtlarının ne zam an ve kim tarafından oluşturulduğunun, değiştirildiğinin veya
gözden geçirildiğinin belgelenm esi,
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgilerin internet üzerinden denetim ekibiyle paylaşıldığı veya diğer taraflara iletildiği
durum lar başta olm ak üzere, denetim in tüm aşam alarında bilgilerin doğruluk ve
bütünlüğünün korunm ası,
Çalışma kâğıtları üzerinde yetkisiz değişiklikler yapılm asını engellenm esi,
Denetim ekibinin ve diğer yetkili tarafların sorum luluklarını uygun bir şekilde yerine
getirm elerini sağlayacak biçimde çalışma kâğıtlarına erişim lerine izin veren kontrollerin
sağlanması,
Elektronik ortam daki çalışma kâğıtlarına erişim i sadece yetkili kullanıcılarla sınırlandırm ak
amacıyla denetim ekibi üyeleri arasında şifre kullanılması,
Denetimin uygun aşam alarında düzenli aralıklarla elektronik çalışma kâğıtlarının
yedeklenm esi,
Özellikle elektronik biçimde oluşturulan çalışma kâğıtlarının (kullanılan teknolojinin, zaman
içerisinde güncellenm esi veya değiştirilm esi durum larında) saklam a süresi boyunca
erişim e ve bunların geri kullanım ına imkân sağlanması,
Denetim dosyaları tam am landıktan sonra çalışma kâğıtlarında yapılan değişiklik
kayıtlarının belgelendirilm esi,
Kalite kontrol ve diğer am açlarla şirketim iz dışından yetkili tarafların belirli çalışma
kâğıtlarına erişim ine ve çalışma kâğıtlarını gözden geçirm esine imkân sağlanması.
Finansal tabloların bağım sız denetim ve sınırlı bağım sız denetim lerinde çalışm a kâğıtlarının nihai
denetim dosyalarında birleştirilm esi işlemi, denetim raporu tarihinden itibaren en geç altmış gün
içinde tam am lanm ası gerekir.
Asılları denetim dosyalarına dâhil edilm ek üzere, kâğıt ortam ındaki çalışma kâğıtları uygulama
kolaylığı sağlam ası açısından elektronik olarak taranabilir. Bu gibi hâllerde, söz konusu çalışma
kâğıtlarının doğruluk ve bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve geri kullanılabilirliğini sağlam ak için
denetim ekipleri, aşağıdaki hususları yerine getirmelidir:
slak imzalar, çapraz referanslar ve açıklayıcı notlar dâhil kâğıt ortam ındaki çalışma
ıtlarının,
asıllarının tüm
içeriğini yansıtacak şekilde taranm ış
kopyalarının
urulması,
li hâllerde taranm ış kopyaların dizinlem e ve paraflanm ası, taranm ış kopyaların
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
denetim dosyalarına dâhil edilmesi,
Gerekli hâllerde taranm ış kopyaların geri kullanılabilm esi için çıktısının alınması,
Çalışma kâğıtlarının gelecek denetim lerde kullanılabilir. Bu nedenle, çalışm a kâğıtlarını saklama
ihtiyacı ve süresi denetim in niteliğine göre farklılık gösterecektir. Bağım sız denetim de saklama
süresi, norm alde denetçi raporu tarihinden veya daha sonra olması hâlinde topluluk denetçisi
raporu tarihinden itibaren başlam ak üzere on yıldan daha kısa olmaz.
7.8. Kalite Kontrol Politika ve Prosedürlerinin İzlenm esi
Kalite kontrol sistem ine ilişkin politika ve yöntem lerin yerinde ve yeterli olduğuna ve etkin şekilde
işlediğine dair makul güvence sağlayan bir izleme süreci oluşturulur. Bu süreç:
•
Her bir sorum lu denetçinin tam am lanm ış en az bir denetim inin periyodik olarak teftişi
dâhil, kalite kontrol sistem inin sürekli olarak gözden geçirilm esini ve değerlendirilm esini
içerir,
•
İzleme sürecine ilişkin sorum luluğun, şirkette o sorum luluğu üstlenebilecek yeterli ve
uygun deneyim ve yetkiye sahip yönetici veya yöneticilere ya da diğer kişilere verilm esini
gerektirir,
•
Denetimi yürüten veya denetim in kalitesini gözden geçiren kişilerin bu denetim in teftişinde
yer alm am asını gerektirir.
Kalite kontrol politika ve yöntem lerine uygunluğun izlenm esinin amacı aşağıdaki unsurların
sağlamaktır:
•
Mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hüküm lerine uygunluğun,
•
Kalite kontrol sistem inin uygun şekilde tasarlanıp tasarlanm adığı ve etkin şekilde
uygulanıp uygulanm adığının,
•
Denetim şirketinin kalite kontrol politika ve yöntem lerinin, denetim şirketi veya ilgili
sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygun
olmalarını sağlayacak şekilde uygulanıp uygulanm adığının değerlendirilm esini,
Aşağıdakiler kalite kontrol sistem inin sürekli olarak gözden geçirilm esi ve değerlendirilm esinde
dikkate alınması gereken hususlardandır:
•
Mesleki standartlarda ve yürürlükteki mevzuatta m eydana gelen değişikliklerin
yansıtılm asının analizi,
•
Bağım sızlıkla ilgili politika ve yöntem lere uygunluğun yazılı teyidinin analizi,
• Teorik ve uygulam alı eğitim ler dâhil olm ak üzere sürekli mesleki gelişim e ilişkin analiz,
•
Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşm esinin kabulü ve devam ettirilm esine yönelik
kararların analizi,
• Temel ve m esleki eğitim e dair politika ve yöntem lerine ilişkin geri bildirim sağlanması
dâhil, sistem de yapılacak iyileştirm elerin ve atılacak düzeltici adım ların belirlenmesi,
• Sistem e, sistem e uygunluk sağlanm asına veya sistem i anlam a düzeyine ilişkin
zayıflıkların analizi,
•
Kalite kontrol politika ve yöntem lerinde gerekli değişikliklerin zam anında yapılm asının
sağlanması,
7.9. İzleme Süreci Sonunda Tespit Edilen Eksikliklerin D eğerlendirilm esi, Bildirilm esi ve
Düzeltilm esi
İzleme sürecinin sonunda tespit edilen eksikliklerin etkilerini değerlendirilir ve bu eksikliklerin
aşağıdakilerden hangisi olduğuna karar verilerek ilgili sorumlu denetçilere ve diğer ilgili personele
bildirilir:
Kalite kontrol sistem inin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine
unluk sağladığına ve sorum lu denetçiler tarafından düzenlenen raporların içinde
nulan şartlara uygun olduğuna dair makul güvence sağlam a konusunda yetersiz
ğuna tam olarak işaret etm eyen durumlar,
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
Tespit
•
•
•
•
Sistem ik, tekrarlayan veya düzeltici adımların derhâl atılm asını gerektiren diğer önemli
eksiklikler.
edilmiş eksikliklere yönelik düzeltici adımlara ilişkin tavsiyeler aşağıdaki hususları içerir:
Tek bir denetim veya tek bir personele ilişkin uygun düzeltici adım ların atılması,
Bulguların, eğitim ve mesleki gelişim den sorumlu kişilere iletilmesi,
Kalite kontrol politika ve yöntem lerinde değişiklik yapılması,
Kuruluşum uzun denetim politika ve yöntem lerine uygun hareket etm eyenler, özellikle bu
davranışı tekrarlayanlar hakkında disiplin işlemleri uygulanır.
Kalite kontrol sistem inin izlenm esiyle ilgili olarak yürütülen sürecin sonuçları yılda en az bir kez
yönetim kuruluna, sorumlu denetçilere ve şirketteki diğer uygun kişilere bildirilir. Bu bildirim, görev
tanımlarına ve sorum luluklarına uygun olarak, bu kişilerin ve yönetim kurulunun gerektiğinde hızlı
ve yerinde adım lar atabilm esini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. Y apılacak bildirim ler aşağıdaki
unsurları içerir:
•
Uygulanan izlem e yöntem lerinin açıklanmasını,
•
izlem e yöntem lerinden elde edilen sonuçları,
•
İlgili hâllerde, sistemik, tekrarlayan veya diğer önemli eksikliklerin açıklanm asını ve söz
konusu eksikliklerin giderilm esi veya düzeltilm esi için atılan adımları,
Tespit edilen eksikliklerin ilgili sorum lu denetçiler dışındaki kişilere rapor edilmesi, eksiklik tespit
edilen denetim in söz konusu raporda açıklanmasını gerektirm ez. A ncak sorumlu denetçiler
dışındaki kişilerin sorum luluklarını uygun şekilde yerine getirebilm eleri için bu tür açıklam aların
yapılması gerekli olabilir.
7.10. Şikâyet ve İddiaların Bildirim i İle İlgili Politika ve Uygulam alar;
Şikâyet ve iddiaların soruşturulm ası için soruşturm aya nezaret eden yöneticinin;
• Yeterli ve uygun deneyim e sahip olmasını,
• Şirketi içinde yetki sahibi olmasını,
•
İlgili denetim in yürütülm esi sürecinde hiçbir şekilde görev alm am ış olmasını gerektirir.
Soruşturm aya nezaret eden yönetici gerekli hâllerde hukuk m üşavirini de soruşturm aya dâhil
edebilir.
7.11. Kalite Kontrol Sistem inin İzlem esine İlişkin Belgelendirm e
Kalite kontrol sistem inin izlenm esine ilişkin uygun belgelendirm e esasları aşağıdaki hususları
içerir:
•
Mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hüküm lerine bağlılık,
•
Kalite kontrol sistem inin etkin şekilde uygulanıp uygulanm adığı,
•
İlgili sorum lu denetçi tarafından düzenlenen raporların içinde bulunulan şartlara uygun
olmalarını sağlayacak şekilde uygulanıp uygulanmadığı,
• Tespit edilen eksikliklerin tanım lanm ası ve etkilerinin değerlendirilm esi,
Kalite kontrol sistem lerinin belgelendirilm esinde elle tutulm uş notlar, kontrol listeleri ve form lar
kullanabilir.
7.12. İnsan Kaynakları Yönetim i
Kuruluşun, insan kaynaklarına ilişkin politika ve yöntem leri aşağıdaki gibi hususları içerir:
•
İşe alma,
Perform ans değerlendirm esi,
< 5 ^G M tjJ'Y eterlik,
^
kaynakları yönetim inin tem el ilkeler,
c°rP:eföpnel ihtiyacının tahm ini ve personelin gelişimi,
^'M ûyükboylrApt No 3 8 / 4 \ ^ T
MuıofpojuJ,
. "
mmımı 43 /
MV67)
« /
15
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
•
•
•
•
•
•
•
Personelin sorum luluğu, talim atların yerine getirilmesi,
Sır saklam a ve yasalara uyma sorumluluğu,
Personelin bildirim ve diğer sorumlulukları
Yarar sağlam a yasağı,
Terfi etme,
Ücret ve diğer haklar,
Disiplin işlemleri,
7.13. Mesleki Sorumluluk Sigortası
Denetimi üstlenilen işletm elerin, ilk denetim e başlama tarihinden
kapsayacak şekilde m esleki sorum luluk sigortası yaptırılır.
itibaren tüm
denetimleri
8. KURULUŞUN DENETİM HİZMETİ VERDİĞİ KAYİK’ler
2013 yılı finansal tabloları Kuruluşum uz tarafından denetlenen KAYİK kapsam ındaki şirketler
aşağıdaki gibidir.
1- YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM İNŞAAT TİCARET A.Ş.
2- FSP TURİZM VE YATIRIM A.Ş.
3- 1 A G RUP G A YR İM EN K U L DEĞERLEM E VE DANIŞM ANLIK A.Ş.
Kuruluş tarafından 2013 yılında KAYİK kapsamında; Bankacılık, Enerji Piyasası, Sigorta,
Reasürans ve Em eklilik şirketleri nezdinde bağımsız denetim hizmeti gerçekleştirilm em iştir.
9. KURULUŞUN SÜREKLİ EĞİTİM POLİTİKASI
Kuruluş denetim ekibinde yer alan şirket ortakları ve tüm çalışanlara; denetim hizmetleri, mevcut
yasal mevzuat, denetim standartları, m uhasebe ve denetim standartları ile kişisel ve mesleki
gelişim eğitim leri verilm ektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetçilerin sürekli eğitimi öncelikle
tecrübeli denetçilerin daha az tecrübeli ya da yeni başlayan denetçi ve denetçi yardım cılarına ilgili
mevzuat ve güncel değişiklikler hakkında teorik eğitim ler verilm ektedir. Teorik eğitim ler
müşterilerde yapılan bağım sız denetim çalışm alarında denetim program larına bağlı olarak pratik
eğitim şekline dönüşm ektedir.
Mesleki süreçte şirket içi eğitim süreklidir. Bu süreklilik özellikle değişen güncel mevzuatın takip
edilmesi ve tartışılarak değerlendirilm esi şeklinde devam etm ektedir. Ayrıca denetçi ve denetçi
yardım cıları ilgili resmi veya özel kurumların eğitim toplantıları, seminer, sempozyum, gibi mesleki
mevzuatla ilgili eğitim çalışm alarına katılm aktadırlar.
Stajyer denetçi yardım cılarım ız, TÜRM O B staja başlama sınavını başarm aları ve 3 yıllık staj
sürelerini tam am lam aları sonrası TESM ER tarafından düzenlenen S.M.M.M. sınavlarına
katılm aktadırlar. Bu sınavlarda başarılı olan denetçi yardım cıları Serbest M uhasebeci Mali
Müşavirlik ruhsatlarını aldıklarında ayrıca Kamu Gözetimi, M uhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (KGK) bağım sız denetim lisanslama sınavlarında başarılı olmaları ve kuruluş yönetim
kurulu ve kilit yöneticiler tarafından yeterli görüldüklerinde denetçi unvanına
hak
kazanmaktadırlar.
2013 Yılında gerçekleştirilen eğitim lere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Katılımcı A dı- Soyadı
Mehmet Yolcu
•c.
.
/
:doğanoğlu
CengbfoytiMç CodV'Ktlo
Eğitim Konusu
S erm aye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve
Özel Em eklilik Mevzuatı,
2 2 .0 2 .2 0 1 3 - 13.06.2013
Serm aye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve
Özel Em eklilik Mevzuatı,
2 2 .0 2 .2 0 1 3 - 13.06.2013
ıkboyiıApt No- 3 8 / 4 '
I =31
.^
JratpojHüjip
" tf2 4 ? 2 4 3 0 ? 4 ^
’*v^0X:2^
16
Eğitim Süresi
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
M uzaffer Erçelik
Yaşar Koç
Necdet Sağlam
Eyüp Sabri S ungur
Mesut Engin
Orhan Madaslı
Sebahattin Memu
M uhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim
ilkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye
Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel
Em eklilik Mevzuatı,
Muhasebe Standartları, Kurum sal Yönetim
İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye
Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel
Em eklilik Mevzuatı,
M uhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim
İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye
Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel
Em eklilik Mevzuatı,
Bağım sız denetim lisans yenilem e eğitimi,
Serm aye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve
Özel Em eklilik Mevzuatı,
Kurum sal Yönetim İlkeleri ve Finansal
Yönetim , Serm aye Piyasası, Bankacılık,
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,
Serm aye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve
Özel Em eklilik Mevzuatı,
2 2 .0 2 .2 0 1 3 -2 3 .0 3 .2 0 1 3
2 2 .0 2 .2 0 1 3 -2 3 .0 3 .2 0 1 3
2 2 .0 2 .2 0 1 3 - 16.12.2013
0 1 .0 4 .2 0 1 3 -0 1 .0 4 .2 0 1 3
2 2 .0 2 .2 0 1 3 - 18.11.2013
2 2 .0 2 .2 0 1 3 -2 3 .0 3 .2 0 1 3
1 7.0 6 .2 0 1 3 -0 6 .0 7 .2 0 1 3
10. BAĞ IM SIZLIK İLKESİNE UYUM
Kuruluş, bağım sızlık ve bağım sızlığın korunm asını tem inen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ilgili
maddeleri ile Bağım sız Denetim Y önetm eliği’nin 22. Maddesi, Bağım sız Denetim Standartları
(BDS) ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurum ve kurulların düzenlem elerine uygunluk
sağlamaktadır.
Kuruluş, denetim çalışm alarında bağım sızlık ilkesine ödünsüz olarak uymakta ve
uygulamaları şirketin kendi içinde detaylı incelem eye tabi tutulm aktadır. A yrıca
kuralları kalite güvencesi politika ve uygulamaları içerisinde yer almaktadır. Bu
bağım sızlık ve iş etiğine ilişkin esaslar açık olarak tanım lanm ış ve kontroller tüm
çalışanlar için titizlikle takip edilm ektedir.
bağım sızlık
bağım sızlık
kapsamda,
ortaklar ve
Kuruluş denetim ekibinden yazılı etik kuralları uyarınca, her bir denetim den önce bağım sızlık
politika ve prosedürlerine uyduklarını ve uyacaklarını bildiren yazılı bir taahhüt almaktadır.
Bağımsız denetim çalışm alarında, denetim ekibinde yer alan denetçilerin bağım sızlığı ile ilgili
sorumlu denetçi;
•
Bağımsızlığı tehdit eden durum ları tespit eder ve özüne önem ine göre değerlendirir.
•
Bağım sızlık ilkelerinin ihlali ile ilgili tespit edilmiş bir durum varsa, bağım sızlığın devam ının
riske girip girm ediğini belirler.
•
Bağımsızlığı tehdit eden durum ları uygun önlem ler alarak bertaraf eder veya kabul
edilebilir bir seviyeye indirm ek için koruyucu önlem alır.
•
ilgili sonuçları ve sonuçları destekleyen kanıtları dosyalar.
Denetim sürecinde bağım sızlığı tehdit eden hususlar ortadan kaldırılam ıyor veya kabul edilebilir
bir seviyeye getirilem iyor ise sorumlu denetçi, bağımsız denetim den çekilm e konusunu denetim
Kuruluşum uz yönetim ine yazılı olarak sunar ve yönetim in onayı ile gerekli işlemlere başlanır.
ım sızlık ve B ağım sızlığın Korunm ası
denetim kuruluşum uz ve denetçiler, denetim leri esasen ve şeklen bağımsız olarak
17
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
gerçekleştirir.
•
Esasta bağımsızlık; Denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket
etm esini tem inen, m esleki m uhakem esini olum suz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak
görüş açıklam asıdır.
•
Şekilde bağım sızlık; Denetim kuruluşunun, denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin;
konuya ilişkin tüm durum ve şartları değerlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde,
dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum
ve davranışlardan sakınm asıdır.
Kuruluş denetçileri,
katılamazlar.
hiçbir
şekilde
denetlenen
kuruluşların
karar
alma
m ekanizm alarına
Kuruluş denetçileri, bağım sızlığın zedelendiğine dair kanaate varması durum unda, bağımsızlığın
ortadan kalktığı kabul edilir. Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durum lar
şunlardır;
•
Denetim kuruluşum uzun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanm ış olsalar
dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya
denetim kuruluşum uz tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili
olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan
ekonom ik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilm iş olması,
•
Denetim faaliyetinin yürütüleceği işletmenin hisse senetlerine sahip olunması,
•
G eçm iş yıllara ilişkin denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanm aksızın, denetlenen
işletme tarafından ödenm em esi,
•
Denetim ücretinin, denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanm ış olması, denetimin
kalitesine dair belirsizlikler oluşturm ası, denetim kuruluşu tarafından denetlenen işletmeye
sunulan denetim dışı diğer hizm etler dikkate alınarak belirlenmesi,
•
Bağımsızlığı zedeleyen diğer hallerin ortaya çıkması,
Kuruluş denetçileri, denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bağım sızlığa yönelik tehditleri,
bunlara yönelik alınan önlem leri ve bu konuda yapılan tüm değerlendirm eleri yazılı olarak kayda
almak ve saklam ak zorundadır.
Kuruluş kilit yöneticileri veya ortakları ya da denetçileri, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun
çerçevesinde tasdik, vergi danışm anlığı ve vergi denetim i verebilirler. Ancak, aşağıdaki hizmetleri
veremezler:
•
Değerlem e ve aktüerya hizmetleri verilm esi veya ekspertiz ve uygunluk raporu
hazırlanması,
•
İç denetim fonksiyonunun yerine getirilm esi ya da iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti
verilmesi,
• Yönetim veya insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilm esi,
• Aracılık veya yatırım danışm anlığı hizm etlerinin verilmesi,
•
Hukuki danışm anlık veya diğer uzm anlık hizmetlerinin verilm esi,
•
Denetimi yapılacak işletmede, denetim elemanı finansal tabloların hazırlanm a sürecinde
görev alınması,
11. GELİRİN DAĞ ILIM INI G Ö STEREN FİNANSAL BİLG İLER
Kuruluşumuzin 2013 yılı gelir dağılımı bilgileri aşağıdaki gibidir:
Finansal tablo Denetim Gelirleri : 204.067,80 TL (%45)
Eğitim Gelirleri
: 253.617,54 TL (%55)
MLU DENETÇİLERİN ÜCRETLENDİRİLM E ESA SLA RINA İLİŞKİN BİLGİLER
z sorum lu denetçilerinin ücretlendirilm esi; denetim başına ücret belirlenmesi ve
.ay'alma esaslarına göre yapılm aktadır.
f
18
A D A LYA ULUSLARARASI BAĞ IM SIZ DENETİM VE SM M M A.Ş.
2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU (REVİZE)
13. KALİTE KO NTRO L SİSTEM İNİN GÖZDEN GEÇİRİLM ESİ
Kalite kontrol sistem inin gözden geçirilm esine ilişkin politika ve uygulam alar çerçevesinde,
bağım sızlık ilkelerine uyum, yapılan denetim lerde harcanan saatlerin yeterliliği, tahsis edilen
kaynakların nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretlerinin karşılaştırılm ası, konularında
uzmanlaşmış kuruluş ortakları ve denetim ekiplerinin denetim lerde ne derecede yer aldığı, gerekli
durum larda uzman ve teknik elem anların görüşlerinin alınıp alınm adığı, yapılan denetimlerin,
Denetim standartlarına ve ilgili diğer m evzuat ve düzenlem elere uygun olarak yapılıp yapılm adığı
ve belgelendirilip belgelendirilm ediği konularında kontrol edilir.
Kuruluş, Denetim Standartlarına uygun olarak oluşturulan yazılı kalite kontrol sistemine ilişkin
yazılı politika ve kuralları, Kurum düzenlem elerine paralel bir şekilde gözden geçirerek günceller.
Kalite Kontrol Sistem inin İşleyişine İlişkin Yönetim beyanı
Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu, Türkiye Denetim standartlarında açıklanan Kalite
Güvence Sistem i ile ilgili kontroller tüm çalışanlar tarafından titizlikle uygulanmaktadır.
Denetimlerde uzman personelim iz kontrolünde gerekli yazılım ve bilgisayar programları iş kabulü
aşam asından başlayarak denetim in planlama, uygulama, raporlam a ve kalite kontrolü
süreçlerinde sorum lu denetçilerim iz denetim sürecine her aşam ada dâhil olmaktadırlar.
14. DİĞER HUSUSLAR
Kuruluş, 2013 yılı bağım sız denetim raporlarını KGK ve diğer düzenleyici ve denetleyici
kurumların bağım sız denetim ile ilgili m evzuatlara uygun bir şekilde hazırlam ış ve yayınlamıştır.
Şeffaflık Raporunun Hazırlanm ası ve Duyurulm ası
Bir takvim yılında KAYİK denetim i yapm ış denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını m üteakip üç ay
içinde yıllık şeffaflık raporunu Kurum a bildirir ve kendi internet sitelerinde yayımlar.
Bu rapor denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından im zalanır ve denetim
kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:
•
Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,
•
Kilit yöneticileri ve sorum lu denetçileri hakkında açıklama,
•
içinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklam a,
•
İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin m ahiyetine ilişkin açıklama,
•
O rganizasyon yapısı hakkında açıklama,
•
Kalite güvence sistem i incelem esinin en son ne zam an yapıldığına dair bilgi,
•
Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi,
•
Denetçilerinin sürekli eğitim ine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,
•
Bağım sızlıkla ilgili uygulam alarına ilişkin, bağım sızlık ilkesine uyum un gözden geçirilm iş
olduğunu da teyit eden açıklama,
• Toplam gelirlerin finansal tablo denetimi, diğer denetim ler ve denetim dışı hizm etler
itibarıyla dağılım ı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,
•
Sorum lu denetçilerin ücretlendirilm e esaslarına ilişkin bilgiler,
•
Kalite kontrol sistem inin tanıtım ı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim
kuruluşu yönetim inin beyanı,
•
Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.
Kişisel güvenliğe ilişkin önem li ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halinde
denetlenen işletm e bilgilerinin açıklam alara yer verilm eyebilir.
Kuruluş, KAYİK denetim ine ilişkin listelerde yer almakla birlikte bir takvim yılı içerisinde KAYİK
yapm am ası durum unda, bunu internet sitesinin ilgili bölüm ünde açıklar.
oru ile raporun güncellenm esi halinde raporuın orijinal hali ve güncellenm iş halleri ayrı
büreyle www .adalvadenetim .com internet say fasında yayınlanır.
19
Download

ADALYA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş