ERASMUS+
Yetişkin Eğitimi
Ankara, 2014
Erasmus+: Hedefler
•
•
•
Temel hedef dahil Avrupa 2020 stratejisinin hedefleri,
Avrupa işbirliği (ET 20) için stratejik çerçeve hedefleri,
• İşsizlik
• Ekonomik İstikrar ve Büyüme
• Demokratik Yaşama Aktif Katılım
İnsan onuru, özgürlük demokrasi, eşitlik, hukukun egemenliği ve insanlarına
saygı,çoğulculuk, ayrım yapmama, adalet, dayanışma, kadın erkek
eşitliğinin egemen olduğu bir toplum),
Erasmus+: Hedefler
•
Hedeflere nasıl ulaşılacak?
•
Yenilikçi yaklaşımları;
geliştirmek,
transfer etmek,
uygulamak,
yaygınlaştırmak,
Niçin Yeni Bir Program?
• 7 yıllık bütçe dönemi
• Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe
• Daha basit, tek bir program
Neden Erasmus+ Adı?
•
•
Erasmus kimdir?
Desiderius Erasmus
Hollanda’da (Rotterdam,1469) doğdu, Fransa’da okudu, İtalya’da gezdi,
İngiltere’de yaşadı, İsviçre’de (1536) öldü. Cambridge Üniversitesi
teoloji profesörü, eserlerini Latince yazdı, Rönesans düşünürü.
Hümanizm akımının öncülerinden, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim
çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim
felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak
düşünülmüştür.
En bilinen program
•
+ süreklilik
Erasmus+ Kim Uygular?
•
•
•
•
Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, bilinen
adıyla Yürütme Ajansı, Merkezi Projeleri yürütür
Ulusal Ajanslar
Destek kurumları: Eurodice, e-twinning, Euroguidence, Europass,
Eurodesk, Ulusal ECVET uzmanları ekibi
Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
•
28 Avrupa Birliği üyesi ülke
• 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn ve Norveç
• 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya
• Program Üyesi toplam 34 ülke
• Ortak Ülkeler ( Bazı faaliyetlerde)
Erasmus+ Rakamsal Hedefleri
• Toplam bütçe: 14,7 Milyar €
• 4 milyon Avrupalı için yurtdışında
– eğitim alma,
– iş deneyimi kazanma ve
– gönüllü olma fırsatı
%40 artış
Neler Değişti?
• Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
• Daha basit başvuru ve uygulama koşulları
• Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler tarafından
yapılabilecek
• Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme
Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
2007-2013 Dönemi
2014-2020 Dönemi
ERASMUS +
Hayatboyu Öğrenme
Programı
Grundtvig
Erasmus
Leonardo da Vinci
Comenius
Gençlik Programı
Uluslararası
Yükseköğretim
Programı
Erasmus
Mundus,Tempus,
Alfa, Edulink,
İkitaraflı Program
• 3 Ana Eylem
1.
2.
3.
Bireysel
Hareketlilikler
Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin
İşbirliği
Politika
Reformlarının
Desteklenmesi
• Spor
• Jean Monnet Faaliyetleri
ERASMUS+
1. Bireylerin
Öğrenme
Hareketlikleri
Eğitim ve Gençlik
Alanındaki Hareketlilik
Projeleri
Geniş Katılımlı Avrupa
Gönüllü Hizmeti
Organizasyonları
2. Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
3. Politika
Reformlarına Destek
Spor
Yapılandırılmış Diyalog:
Stratejik Ortaklıklar
Bilgi Ortaklıkları
Gençlerle Gençlik
Alanındaki Karar Alıcıların
Buluşmaları
İşbirliği Ortaklıkları
Kar Amacı Gütmeyen
Spor Etkinlikleri
Jean Monnet
Faaliyetleri
Jean Monnet Modülleri
Jean Monnet Kürsü
Başkanlıkları
Jean Monnet
Mükemmeliyet Merkezi
Ortak Master Derecesi
Sektörel Beceri
Ortaklıkları
Jean Monnet’nin
Kurum ve Derneklere
Yönelik Desteği
Master Öğrencisi Kredi
Garantisi
Gençlik Alanında
Kapasite Geliştirme
Jean Monnet Ağları
Jean Monnet Projeleri
Erasmus+ Nasıl Öğrenebilirim?
•
•
•
•
Program Kılavuzu
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı,
Türkiye Ulusal Ajansı internet sayfası
Avrupa Komisyonu
Yetişkin Eğitimi
•
Yetişkin; kimdir?
Biyolojik, toplumsal, yasal, psikolojik
1. Yetişkin eğitimi;
Örgün yetişkin eğitimi,
Yaygın yetişkin eğitimi, ( temel/çapraz beceriler, kişisel gelişim, sosyal konular)
Niçin Yetişkin Eğitimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Örgün eğitimden yararlanamayanlara eğitim olanağı sağlama,
Verimliliği artırma,
Toplumsal sorunlara toplumların desteğini sağlama,
Yetişkin bireylere eğitime devam fırsatı sağlama,
Okulların sınırlı eğitim etkinliğine sahip olması
Tarihteki toplumsal kalkınma/devrimler/dinler vb. yetişkin eğitiminden yararlanır.
Yetişkin eğitimi tecrübemiz ( avam terbiyesi. halk eğitimi, yaygın eğitim, hayat
boyu öğrenme)
Danimarka, Finlandiya, Japonya, vb. örnekler
Yetişkin Eğitimi: Hedef Kitle
• Yetişkin eğitimi içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer
personel
• Yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları
sunan kuruluşlar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Yaygın eğitim kurumları,
Sivil toplum kuruluşları, Sendikalar, Meslek odaları,
Araştırma merkezleri,
Danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları,
Özel kuruluşlar, işletmeler, basın-yayın kuruluşları
Yüksek öğretim kurumları,
Cezaevleri,
Müzeler, kütüphaneler, sağlık kurumları
Bakanlıklar, Belediyeler,
15
BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Süreci
1.
2.
3.
4.
Katılımcı Portalına kayıt olunması
Program ölçütlerine uygunluğun kontrol edilmesi
Mali şartların kontrol edilmesi
Başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi
17
Başvuru Süreci
Katılımcı Portalına Kayıt Olunması
Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama sistemine üyelik
(European Commission Authentication Service-
ECAS)
Katılımcı Portalına (URF) kayıt
Tüzel Kişilik Belgesi
Kullanıcı Tanımlama Kodu (
•
•
•
•
Finansal Tanımlama Belgesi
PIC)
Dokuz (9) haneli
Elektronik başvuru formlarına ulaşım
Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim
PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)
18
Başvuru Süreci
Katılımcı Portalı;
ECAS’a nasıl üye olunur?
PIC kodu nasıl alınır?
http://www.youtube.com/watch?v=Op024Xx5ThA&list=PLQktSc4L6G2zo2
1Pfl7tSYSA3Keqro_yD
19
TURNA
TURNA
Kurumsal Yeni Kullanıcı
ERASMUS+
KA1 (Ana Eylem 1)- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
Ankara, 2014
Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
Neden KA1 Projesi yapmalısınız?
•
•
•
Yetişkin eğitimi alanında çalışan
personelin bilgi becerilerinde artış,
kurum/kuruluşun kapasite gelişimi,
KA1
Program ülkelerinde
bulunan Ulusal Ajanslar aracılığı ile
Avrupa Komisyonunun sunduğu
önemli bir fırsat
Faaliyetler
Personel eğitimi:
Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek sağlanması;
• yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım
• yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı
eğitimi/gözlem süreci geçirme
Eğitim/öğretme görevlendirmesi:
Yetişkin eğitim kuruluşu personeline yurtdışındaki ortak bir kuruluşta
eğitim veya öğretme hizmeti sunma fırsatı sağlanması
Faaliyet Örnekleri
İşbaşı eğitimi
almak
Amaç
Bilgi, beceri ve davranış gibi yeteneklerin edinilmesi konusunda
öğrenicilerin desteklenmesi,
Eğitim, öğretim ve gençlik alanında çalışanların mesleki gelişiminin
desteklenmesi,
Yabancı dil yeterliliğinin güçlendirilmesi,
Farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığın artırılması,
Uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması,
Amaç
Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi
Kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası boyutunu
geliştirmek,
Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki öğretim, işgücü ve
girişimcilik arasındaki sinerji ve geçişleri güçlendirmek,
Yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan
yeterliliklerin tanınmasını sağlamak,
Kimler Başvurabilir?
Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet yürüten ve
tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar

Bireyler, doğrudan hibe başvurusu yapamazlar
32
Uygun Katılımcı
Kuruluşlar
• Yetişkin eğitimi faaliyeti yürüten;
kamu veya sivil toplum kuruluşu
(Yetişkin Eğitim Kuruluşu)
• İşgücü piyasasında veya eğitim,
öğretim ve gençlik alanlarında
faaliyet yürüten;
herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu
• Bir Ulusal Yetişkin Eğitim
Konsorsiyumunun* koordinatör
kuruluşu
33
Konsorsiyum
Hareketlilik Konsorsiyumunun amacı, hareketliliğin organize edilmesini
kolaylaştırmak ve bir kuruluşun tek başına yapabileceği faaliyetlere göre
daha fazla katma değer sağlamaktır.
Bir konsorsiyum yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluştan
oluşmalıdır.
Projenin konsorsiyum tarafından sunulması halinde, konsorsiyumun tüm
üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalıdır.
Konsorsiyumun her üyesi ile Koordinatör arasında rol ve sorumluluklar,
idari ve mali düzenlemeleri içeren bir anlaşma imzalanır.
Uygun Katılımcı
Kuruluşlar
• Bir yetişkin eğitimi okulu/enst./merkezi
• Özel ihtiyaç sahibi yetişkin öğrenicilerine yönelik
bir kuruluş
• Bir yükseköğretim kurumu
• Küçük, orta veya büyük ölçekli kamusal ya da
kurumsal bir işletme
• Ticaret odaları, esnaf dernekleri, mesleki
dernekler ve sendikalar
• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu
kurumu
• Araştırma enstitüsü
• Vakıf
• Kar amacı taşımayan bir kuruluş, dernek, STK
• Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze
• Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve
bilgilendirme hizmetleri sunan kuruluşlar
35
Katılımcı
Kuruluşların Rolü
Başvuran Kuruluş
• Başvuru yapmak,
• Hibe sözleşmesi imzalamak,
• Projeyi yönetmek ve raporlamakla sorumludur.
Gönderen Kuruluş
Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren
uzmanları seçmek ve bunları yurtdışına
göndermekle sorumludur.
Ev Sahibi Kuruluş*
Yurt dışından gelen yabancı yetişkin eğitimi
personelini kabul etmek ve onlara eğitim/staj veya
faaliyet programı sunmak ya da onların
sunacakları bir eğitim faaliyetinden yararlanmakla
sorumludur.
Ev Sahibi Kuruluş
Ev sahibi kuruluşun spesifik rolü; faaliyetin
türüne ve gönderen kuruluş ile olan ilişkisine
bağlıdır.
Ev sahibi kuruluş;
Bir kurs düzenleyicisi
(yapılandırılmış bir kursa veya eğitim
faaliyetine katılım halinde)
Yetişkin eğitimi alanında
faaliyet gösteren ortak
veya diğer ilgili kuruluş
(işbaşı eğitimi veya öğretim
görevlendirmeleri halinde)
Hareketlilik Projesinin Aşamaları
Hazırlık
Hareketlilik
Projesi
Nedir?
(Proje süresi:
1 veya 2 yıl)
•
•
•
•
Uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılması,
Katılımcıların seçimi,
Ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar düzenlenmesi,
Katılımcıların dil, kültür ve görev açısından hazırlanması.
Uygulama
İzleme
• Faaliyetlerin değerlendirilmesi,
• Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması.
Uygun Katılımcı
Kuruluş Sayısı
Başvuru sırasında sadece «Gönderen» kuruluşun kimliği belirlidir.
Ulusal Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu tarafında sunulan başvurularda;
• Tüm üyeler aynı Program Ülkesinden olmalı,
• Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluş içermeli,
• Başvuru sırasında tüm üyelerin kimlikleri belli olmalıdır.
Projenin uygulama aşamasında, farklı Program Ülkelerinden en az iki
kuruluş (gönderen ve ev sahibi) olmalıdır.
Projenin Süresi
1 veya 2 yıl
Faaliyetin Süresi
2 gün - 2 ay (seyahat süresi hariç)
Faaliyetin
Gerçekleşeceği Yer
Başvuru Nereye
Yapılır?
Yurtdışında bir Program Ülkesi
Başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülke Ulusal Ajansı.
17 Mart 2014 (Brüksel saati ile öğle 12:00)
Son Başvuru Tarihi
•Tek başvuru / Başvuru dönemi / Yetişkin eğitimi kurumu veya
konsorsiyumu
•Bir yetişkin eğitimi kurumu aynı anda başvuran birden fazla
konsorsiyumun parçası olabilir.
Hibe Kalemleri
- Kurumsal destek
- Seyahat giderleri
- Bireysel destek
- Kurs ücreti
- Özel ihtiyaç desteği
41
Kurumsal Destek
Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü
harcama için;
• Avrupa Gelişim Planının hazırlanması ve takibi
• Personele bilgi ve yardım sağlanması
• Hareketlilik faaliyetleri için personel seçimi
• Ortak kurumlarla organizasyon düzenlemeleri
• Hareketlilik anlaşmalarının hazırlanması
• Hareketliliğe katılacak personel için hazırlık (dilsel, kültürel, pedagojik vb.)
Katılımcı Sayısı
Katılımcı Başına Destek (Avro)
350
100 kişiye kadar
100 kişi ve üzeri
200
Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet
yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan tutarlar:
Seyahat
Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu – Hesaplama Aracı
Mesafe (km)
Kişi Başı Ödeme Miktarı (Avro)
100-499
180
500-1999
275
2000-2999
360
3000-3999
530
4000-7999
820
8000 ve üstü
1100
Bireysel Destek
Bireysel harcırah miktarı (Katılımcı başına, kalış süresine ve gidilen
ülkeye bağlı olarak)
Kurs Ücreti
70 Avro/Katılımcı/Gün
Azami 700 Avro/Katılımcı
Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek harcamalar
Özel İhtiyaç
Desteği
Belge karşılığı harcama
Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı
Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı
Dil Desteği
• Komisyon tarafından en çok konuşulan beş dilde uzaktan
öğrenme şeklinde online bir dil kursu programı
(İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca).
• Hareketlilikten önce ve sonra zorunlu online bir
değerlendirme sınavı uygulanması (Komisyon
tarafından), geçme notu yok.
• Online dil kursu ve test için dil ödeneği verilmeyecek.
YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJELERİ
BAŞVURU FORMU
•
•
•
•
İçerik
Katılımcı kuruluş(lar)
Projenin tanımı
Bütçe- Kontrol Listesi/Veri
Koruma Bildirimi/Doğruluk
Beyanı
• Ekler
• Başvurunun Sunulması
Yetişkin Eğitimi Personeli
PROJENİN KISA ADI
PROJENİN TANIMI
PROJE BAŞLIĞI
PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ
PROJENİN TOPLAM SÜRESİ
PROJE BİTİŞ TARİHİ
BAŞVURAN KURUMUN ADI
BAŞVURU SAHİBİ KURUMUN ULUSAL AJANSI
BAŞVURAN KURULUŞ
PIC
Katılımcı Portalı kaydı
(ECAS Sistemi)
ULUSAL KİMLİK NUMARASI
(VERGİ NUMARASI)
BAŞVURAN KURULUŞ:
• Yetişkin eğitimi veren kuruluş
• Konsorsiyum Koordinatörü
Hareketlilik proje başvurusunu
yapma, hibe sözleşmesini
imzalama, projeyi yönetme ve
raporlamadan sorumlu
kurumdur.
KURUM TİPİ
KAMU/ÖZEL
BAŞVURAN KURULUŞ ÖZGEÇMİŞ VE DENEYİM
Kuruluşunuzun çalışma alanları,
Kurumsal kapasiteniz (personel ve öğrenici sayısı vb.)
Çalışma alanınızdaki temel hedef gruplar
Varsa dezavantajlılar ile yaptığınız çalışmalar
Proje konusuyla ilgili kurumun geçmiş deneyimi ve faaliyetleri
nelerdir?
Bu projede yer alan anahtar personel veya kişilerin beceri ve
uzmanlık alanları nedir?
Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği
programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?
BAŞVURAN KURULUŞ
YASAL TEMSİLCİ
BAŞVURAN KURULUŞ
İRTİBAT KİŞİSİ
AVRUPA KALKINMA PLANI
Kalite geliştirme ve uluslararasılaştırma anlamında kuruluşun ihtiyaçları
nelerdir?
Kuruluşunuzun Avrupa hareketliliği ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin planları
nelerdir?
Projeye katılan personelin yurtdışında edindiği yetkinlik ve deneyimler
kurumunuzun gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edilecektir?
PROJENİN TANIMI
Projenizin ele aldığı temel konular nelerdir?
KATILIMCI PROFİLİ
Katılımcıların geçmiş deneyimleri
İhtiyaçları
Nasıl seçildiklerini veya seçilecekleri
• Seçim yönetimi; adil, şeffaf, tutarlı,
belgeli, ilgililere açık olmalı
• Yetişkin eğitimi personelleri temel
alınarak verilecek ayrıntılar
• Seçim kurulunda görevli olanların
çıkar çatışması oluşturmayacak
kişilerden seçilmesi
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Projenizde katılımcıların hangi yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum/davranış)
kazanmaları/geliştirmeleri beklenmektedir?
Erasmus+ Programı Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin
kullanımını teşvik eder.
Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Cevabınız evet
ise, hangileri kullanılacaktır
Seçilen ulusal araçları/belgeleri ya da Avrupa araçlarını/belgelerini nasıl
kullanacaksınız?
HAZIRLIK
Lütfen ana faliyetler gerçekleştirilmeden önce kurum/kuruluşunuz ve eğer projeyle ilgiliyse
ortaklarınız tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız
UYGULAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Projenin uygulamaya yönelik ve lojistik konuları nasıl ele alınacak (örneğin
katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması, vize, sosyal
güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs)?
PROJE YÖNETİMİ
Kalite ve yönetim konuları nasıl ele alınacak? Örneğin;
ortaklar ile anlaşmalar, katılımcılar ile öğrenme sözleşmesi yapmak vb. gibi
KATILIMCILARIN HAZIRLIKLARI
Katılımcılara ne türden bir hazırlık sunulacak (örneğin görevle ilgili, kültürler arası,
dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)?
Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?
TEMEL FAALİYETLER
Planlanan temel faaliyetler nelerdir?
Varsa, her bir proje ortağının faaliyetlerdeki rolünün açıklanması
Bir Hareketlilik Projesinin temel faaliyetleri
• Hazırlık
• uygulamaya yönelik düzenlemeler,
• katılımcıların seçimi,
• ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar,
• katılımcıların hazırlanması
• Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması (yurtdışı)
• Değerlendirme
• faaliyetlerin değerlendirilmesi,
• elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması
• proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği
yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?
Faaliyetlerde her bir ortağın rolü nedir? Proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile
nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz? Katılımcılar eğitim ve staj
esnasında nasıl izlenecek? Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek
FAALİYET DETAYLARI
FAALİYET NO
FAALİYET TÜRÜ
KATILIMCI SAYISI
ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ KATILIMCI SAYISI
REFAKATÇİ SAYISI
AKIŞ NO
GÖNDEREN ÜLKE
GİDİLECEK ÜLKE
SÜRE (AY)
SÜRE (GÜN)
KATILIMCI SAYISI
AKIŞ NO
GÖNDEREN ÜLKE
GİDİLECEK ÜLKE
SÜRE (AY)
SÜRE (GÜN)
KATILIMCI SAYISI
SÜRE:
2 gün - 2 ay
(seyahat süresi hariç)
SÜRE:
2 gün - 2 ay
(seyahat süresi hariç)
PROJE TAKİBİ
Başvuru
Temel faaliyetler
tamamlandıktan sonra
Formu beklenen sonuçlar
ETKİ
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar)
ve hedef gruplar üzerinde beklenen
etkiler
Projenin yerel, bölgesel , Avrupa
ve/veya uluslararası seviyede
beklenen etkisi nedir?
Programın amaçları, öncelikleri
PROJE SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje sonuçlarını kuruluş ve ortaklar
dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için
hangi faaliyetler yapılacak?
Yaygınlaştırma faaliyetlerinde hedef
grupları kimler?
Yaygınlaştırmanın önemi
Yaygınlaştırma planı
DEĞERLENDİRME
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde
ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?
SEYAHAT
BİREYSEL DESTEK
Ülke ve süreye göre değişen tablo Ulusal Ajansın internet
sitesinde yayınlanacak
KURUM DESTEĞİ
Katılımcı Desteği:
Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla
doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için;
100. katılımcıya kadar, her katılımcı için 350 € ;
100. katılımcıdan sonraki her katılımcı için 200 €
Seyahat (Katılımcı başına)
100 ila 499 km arası 180 €
500 ila 1999 km arası 275 €
2000 ila 2999 km arası 360 €
3000 ila 3999 km arası 530 €
4000 ila 7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri için 1100 €
Mesafe için Hesaplama Aracı
Başvuru Formu
KURS ÜCRETİ DESTEĞİ
70 Avro/Katılımcı/Gün
Azami 700 Avro/Katılımcı
ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı (harcama belgesi)
Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek
harcamalar
Belge karşılığı harcama
Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı
Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı
Bu bölüm [ya da bir kısmı] Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı veya Ulusal
Ajanslar tarafından yayınlarında kullanılabilecektir.
Bu bölüm Erasmus+ yaygınlaştırma platformuna da katkı sağlayacaktır.
Proje özetinin kısa ve açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.
Özetin içeriği:
Projenin içeriği/geçmişi; projenizin amaçları; katılımcı sayısı ve profili;
faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji; öngörülen
sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile uzun vadedeki olası yararları
Proje özetinin İngilizce çevirisi
Çevirinin anlaşılır ve açık olması
KATILIMCI KURULUŞLAR LİSTESİ
Bu başvuru için önceki bölümlerde talep
edilen hibeler genel toplamı
BÜTÇE ÖZETİ
KURUMSAL DESTEK
HESAPLANAN DESTEK
TALEP EDİLEN DESTEK
HESAPLANAN DESTEK
TALEP EDİLEN DESTEK
•Ana Eylem 1 başvuru formunun kullanılması
•Tüm ilgili alanların doldurulmuş olması
•Formun kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulması
•Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden birinin kullanılmış
olması
•İlgili belgelerin eklenmesi:
•Doğruluk Beyanı
•Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış
yetki belgeleri
•Tüm katılımcı kuruluşlar yasal statülerini gösteren belgeleri katılımcı
portalına yüklemesi
•60.000 AVRO’yu aşan tüm hibeler için, finansal kapasitenizi gösteren
belgeleri katılımcı portalına yüklenmesi
•Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulması
•Doldurulmuş formun bir kopyasını kaydedilmesi ve çıktısının alınması
VERİ KORUMA BİLDİRİMİ
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzüğü uyarınca talep edilen her
türlü kişisel verinin yalnızca
kullanım amacı doğrultusunda
kullanılması
Örneğin, teklif çağrısında yer
alan hususlar uyarınca
başvurunun değerlendirilmesi
Kişisel verilerinize erişim ve
yanlış ya da eksik olan her türlü
veriyi düzeltme hakkı
Avrupa Veri Koruma Denetimine
başvuru hakkı
•Temsil edilen kuruluşun teklif
edilen eylemi veya çalışma
programını tamamlayacak finansal
ve operasyonel kapasiteye sahip
veya kamu kurumu niteliğinde
olması
•Talep edilen hibenin 60.000 €’yu
aşması halinde ;
müflis ya da tasfiye halinde değil
veya işleri mahkemeler tarafından
yönetilmiyor; kredi sağlayan
kuruluşlar ve kimseler ile herhangi
bir anlaşma yapmamıştır; ticari
faaliyetlerini askıya almamıştır
veya bu hususlarda herhangi bir
icra takibine konu değildir veya
ulusal mevzuat ya da tüzüklerde
öngörülen benzeri takibatlardan
doğan herhangi bir durumda
bulunmuyor
•sosyal güvenlik primlerinin veya
vergilerin ödenmesi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmiş
olması
•…
YER
TARİH
KURULUŞ ADI
YASAL TEMSİLCİ
İMZA
KURUMSAL KİMLİK
NUMARASI
MÜHÜR/KAŞE
DOĞRULUK BEYANININ
YAZDIRILMASI
Temsil ettiğim kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha
önceki bir sözleşme veya hibe kapsamında sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruluşa idari ve mali
cezalar verilebileceğini kabul ediyorum
Taahhüt ederim kİ;
kuruluşum ve
burada bahsedilen
diğer ortak
kuruluşlar, talep
üzerine, Ulusal
Ajanslar, Yürütme
Ajansı ve/veya
Avrupa Komisyonu
tarafından
yürütülen ve
bireysel
katılımcıların
katılımının da
istenebileceği
yaygınlaştırma ve
faydalanma
faaliyetlerinde yer
alacaktır
EKLER
DOSYA ADI
Lütfen başvurunuzu online sunmadan önce “Kontrol Listesi”
bölümünde belirtilen tüm belgeleri buraya ekleyin.
DOSYA
BÜYÜKLÜĞÜ
BAŞVURU FORMUNUN SUNULMASI
VERİ ONAYLAMA
STANDART BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ
ALTERNATİF BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ
ONLINE BAŞVURU YAP
BAŞVURU SUNUM ÖZETİ
FORMU YAZDIRMA
FORMU YAZDIR
Başvuru
• Bir kurum bir dönemde yalnız bir kere başvuru yapabilir.
• Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimine yönelik Hareketlilik projelerinde
bir kurum, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun
ortağı olabilir.
• Katılımcı Portalına (URF) kayıt için ECAS sisteminden kullanıcı adı
ve şifre edinilmesi
• Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
• Başvuru yöntemi Ulusal Ajans’ın internet sitesinde yayınlanacaktır.
• Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014, Brüksel saati ile öğle: 12:00
Hibe Ölçütleri
Uygunluk
(Max. 30 puan)
Projenin Tasarımı ve
Kalitesi
(Max.40 puan)
Etki ve Yaygınlaştırma
(Max. 30 puan)
• Proje teklifinin;
Program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle
ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu
•Proje teklifinin,
katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi
ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası kapsamlarını güncellemesi
•Projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması
•Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum
•Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi
•Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi
•Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme
çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi
•Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak
işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu
•Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi
Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi
Projenin,
devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile
yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan
kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi
Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan
faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi
Hibe alabilmek için;
•Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı
•Toplamda en az 60 puan
İletişim
[email protected]
78
Download

Erasmus+ Genel ve Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme