Oficiální bulletin společnosti
Kde studovat, jak se připravit, jak uspět
Nepřehlédněte
Doporučená příprava..................6
Ukázka testu
leden 2013
Z šesti možností zasáhnout cíl
už zbývá jen pět
Pravděpodobnost, že uspějete s jednou přihláškou na jednu VŠ, je malá. Totéž platí pro termíny
NSZ: lepšího výsledku většina uchazečů dosahuje při následných pokusech.
Obecné studijní předpoklady........8
Proč studovat
na fakultách s NSZ................... 10
Která VŠ
je ta pravá?
Než odešlete přihlášky na
vysoké školy, je dobré vědět, co ti může škola nabídnout. Kompletní informace
o vysokých školách, včetně
ukázek testů NSZ on-line
a další důležité informace
o přijímacím řízení a studiu
najdete na www.vsonline.
jobs.cz.
Maturitní trénink
Kromě NSZ nebo přijímacích
zkoušek vás letos čeká také
státní maturita. V přijímacím
řízení vám většinou nepomůže, ale pokud chcte studovat na
VŠ, zvládnout ji musíte. Ministerstvo školství pro maturanty
žádnou přípravu nechystá,
nicméně možnosti tu jsou. Na
str. 6 se dozvíte více.
V
ýběr vysoké školy nebývá
vždy jednoduchý. Když
už si člověk ujasní, jestli raději práva, sociologii nebo
jadernou fyziku, zbývá rozhodnout se, kde vybraný obor
studovat. V mnoha případech
uchazeči netuší, kde vlastně
studovat to, co by chtěli.Studijní obory lze přitom často
nalézt i na vysokých školách,
na kterých by to rozhodně
nečekali. Společnost Scio
opakovaným
průzkumem
zjis­
tila, že uchazeči někdy
zbytečně omezují počet přihlášek i fakt, že díky Národním srovnávacím zkouškám
mohou využít svůj výsledek
v přijímacím řízení na řadu
různých vysokých škol. Celých 15 % uchazečů uvádí, že
si podají pouze jednu nebo
dvě přihlášky. Celých 41 %
z nich si podá nanejvýš tři
přihlášky. Ani to ale nemusí
stačit, případně to může dopadnout tak, že budete studovat na škole, na kterou jste
vlastně ani nechtěli.
Nenechávejte vše na
náhodě, absolvujte více
termínů NSZ
Názvy fakult jsou někdy pro
uchazeče matoucí. Ti velmi
často nevědí, že jimi vybraný
obor nabízí i fakulta, do které
by to neřekli. Vedle toho komplikuje úspěch v přijímacím
řízení i to, že uchazeči často
spoléhají pouze na jeden termín Národních srovnávacích
zkoušek. V případě klasických
přijímaček se nic jiného dělat
nedá, ale pokud je k dispozici
šest termínů, bylo by dost nerozumné využít pouze jeden.
Jak zjistit,
co se dá
studovat?
Využijte chytrého vyhledávače Jobs.cz/vs. Základní
informace o NSZ najdete
na str. 2.
NPS miesto prijímaček: šanca pre každého!
39
fakúlt v Českej republike a 13 na Slovensku
prijíma uchádzačov na základe výsledkov
Národných porovnávacích skúšok (ďalej len NPS).
Skúšky sa konajú v piatich termínoch v niekoľkých
mestách na Slovensku tak, aby uchádzači nemuseli
za skúškami cestovať a ušetrili tým svoj čas aj peniaze. Väčšina fakúlt využívá výsledky testu Všeobecných študijných predpokladov. Stojí za to niečo si
o tom přečítať!
Hlásite sa na niektorú z týchto fakúlt?
• Fakulta manažmentu v Prešove
• Filozofická fakulta v Prešove
• Fakulta humanitných a prírodných vied v Prešove
• Prírodovedecká fakulta v Košiciach
• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
• Fakulta riadenia a informatiky v Žiline
• Fakulta špceiálného inžinierstva v Žiline
• Fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre
• Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre
• Fakulta informatiky a informačných technológií
STU v Bratislave
• Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
v Bratislave
• Fakulta architektúry v Bratislave
• Fakulta humanitných vied v Banskej Bystrici
Str. 12–14
2
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
První termín NSZ už proběhl,
není na co čekat
Náhoda jednoho pokusu je nevypočitatelná, využijte příležitost udělat svou budoucnost trochu pravděpodobnější…
F
akulta sociálních studií
MU v Brně, právnické fakulty v Praze, Olomouci a Plzni, Fakulta sociálních věd UK
v Praze, Národohospodářská
fakulta VŠE v Praze, Ekonomická fakulta VŠB – TU
v Ostravě. Tyto vysoké školy
– a taky různé jiné – přijímají
podle výsledků NSZ (kompletní přehled najdete na
www.scio.cz/fakulty). Pokud
už víte, že se na vysoké školy přijímající podle výsledků
NSZ budete hlásit, a první
termín NSZ v prosinci jste
propásli, není na co čekat.
S každým dalším prošvihnutým termínem si třeba podřezáváte větev, na které právě
sedíte.
Jak neskončit mezi
nepřijatými
Účast v NSZ přitom ještě nemusí znamenat úspěch. Přijímací řízení na VŠ skutečně
není olympiáda, ve které je
důležité se pouze zúčastnit.
Jinými slovy, pouhá jediná
účast v NSZ nemusí v konečném součtu stačit. Jak vyplývá
ze statistik, dobře udělá ten,
kdo využije nabízené možnos-
INZERCE
ti a NSZ absolvuje vícekrát.
Mimo jiné ze statistik vyplývá,
že skoro 40 % účastníků absolvuje NSZ pouze jednou. Zajímavá je souvislost s úspěšností v přijetí na VŠ: každoročně
se zhruba 40 % účastníků
NSZ přijetí nedoč­ká.
V NSZ je málokdy
nejlepší výsledek
ten první
Možná si řeknete, „vždyť je to
stejně jedno, jestli půjdu jednou nebo čtyřikrát, výsledek
bude vždycky stejný“. Nebude
stejný. Jednak jen málokdy
jsou výsledky shodné, téměř
vždy mezi nimi nějaký rozdíl je, a navíc – první účast,
s veškerým stresem a trémou,
prostě většinou dopadne hůř
než druhá či třetí. Je to pochopitelné, při opakování jste
zkušenější, test vám jde lépe
od ruky, lépe a rychleji porozumíte zadání, šetříte čas
a tím také stihnete více úloh.
A to většinou znamená lepší
výsledek.
Zatímco u běžných přijímaček na VŠ dosáhnete jediného výsledku, který je buď
dobrý, nebo špatný, v NSZ
můžete dosáhnout hned několika výsledků, které budou
zcela jistě rozdílné. Počítá se
však jen ten nejlepší z nich.
Ten je pak následně předán
fakultě, která ho zahrne do
přijímacího řízení.
Zbývající termíny NSZ
První termín NSZ už proběhl,
zbývá jich pět. Než se budete
přihlašovat, ověřte si na www.
scio.cz/nsz, zda právě vaše
fakulta daný termín uznává a jaké zkoušky požaduje.
A zvažte také možnost přihlásit se ještě na některou z těch,
kde můžete výsledku NSZ
využít a kde je stále otevřené
termín datum
přijímací řízení (str. 3).
Kde NSZ absolvovat?
Vyberte si proto místo, k němuž máte nejpohodlnější přístup a absolvujte svoje NSZ
tam.
Brno, Břeclav, České
Budějovice, Frýdek Místek,
Hradec Králové, Jihlava,
Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc,
Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha,
Prostějov, Příbram, Strakonice, Svitavy, Sokolov, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad
Labem, Uherské Hradiště,
Vsetín, Zlín
uzávěrka předměty*
NSZ I
8. 12. 2012 22. 11. 2012 OSP Z / OSP R / VŠP
NSZ II 9. 2. 2013
24. 1. 2013
OSP Z / OSP R / VŠP
ZSV / Matematika
NSZ III 9. 3. 2013
21. 2. 2013
OSP Z / OSP R
ZSV / Matematika
Anglický jazyk / Německý jazyk
NSZ IV 6. 4. 2013
21. 3. 2013
OSP Z / OSP R / VŠP ZSV / Matematika
Biologie
NSZ V 8. 5. 2013
22. 4. 2013
OSP Z / OSP R / VŠP
ZSV
Biologie / Anglický jazyk / Německý jazyk
NSZ VI 1. 6. 2013
16. 5. 2013
OSP Z / OSP R / VŠP
ZSV
* Zkoušky oddělené lomítkem probíhají paralelně (zároveň ve stejný čas)
Rovný přístup
k NSZ pro každého
Účastníci se zvýšenou mírou sociální potřebnosti
mají právo na výrazné slevy jak na zkoušky samotné,
tak na přípravné materiály
a služby. Více informací na
www.scio.cz/nsz.
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina
NSZ pro smyslově postižené:
Brno, středisko
Teiresiás
Ostrava, středisko
Slunečnice (i pro studenty se specifickými
poruchami učení a s kombinovanými handicapy)
Praha, Gymnázium pro
zrakově postižené
NSZ pro tělesně postižené: na
běžných místech konání s bezba­riérovým
přístupem
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
3
Hranice přijetí na fakulty s NSZ
O
rientační hranice přijetí
znázorňujeme na percentilové škále od 0 do 100.
Podle vašeho výsledku z NSZ,
vyjádřeného percentilem, můžete odhadnout, jaké máte na
vámi vybrané fakultě šance.
město
univerzita
Banská Bystrica
Upozornění
Percentilové hranice uvedené v tabulce se týkají oborů s NSZ a jsou pouze orientační.
U některých fakult se podmínky pro přijetí ke studiu výrazněji liší pro různé obory. Společnost Scio nenese za případné odchylky odpovědnost. Aktuální přehled fakult najdete na
www.scio.cz/nsz/fakulty.
percentil (orientační údaj)
fakulta
Vysvětlivky:
Bratislava
Nejlépe ověříte hranici přijetí, pokud získáte informaci
přímo od fakulty, na kterou
se chcete hlásit. Některé zveřejňují info na webu, některé
Vám ho dají na požádání.
– fakulta s povinnými NSZ,
– fakulta k NSZ přihlíží
bez šance
0
10
20
máte šanci
30
40
50
60
web
máte to v kapse
70
80
90
Uzávěrka přihlášek
100
STU Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií (MAT)
www.fiit.stuba.sk/
31. 3. 2013
UK Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (MAT)
www.fmph.uniba.sk
28. 2. 2013
STU Bratislava
Fakulta architektúry (VŠP)
www.fa.stuba.sk/
30. 11. 2012
www.fhv.umb.sk/
28. 2. 2013
UMB
90
Fakulta humanitných vied (AJ)
www.econ.muni.cz
28. 2. 2013
www.fi.muni.cz
28. 2. 2013
Fakulta sociálních studií (OSP, ZSV)
www.fss.muni.cz
28. 2. 2013
Lesnická a dřevařská fakulta (OSP)
www.ldf.mendelu.cz
31. 3. 2013
MENDELU
Provozně-ekonomická fakulta (OSP, MAT, AJ/NJ)
www.pef.mendelu.cz
11. 3. 2013
MENDELU
Institut CŽV – Technické znalectví a pojišťovnictví (OSP)
www.icv.mendelu.cz/
31. 3. 2013
VUT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (OSP/MAT)
60
www.feec.vutbr.cz
15. 3. 2013
VUT
Fakulta informačních technologií (OSP/MAT)
60
www.fit.vutbr.cz
15. 3. 2013
VUT
Fakulta strojního inženýrství (MAT)
60
www.fme.vutbr.cz
31. 3. 2013
České Budějovice
JU
Ekonomická fakulta (OSP)
www.prf.jcu.cz/
30. 3. 2013
Jindřichův Hradec
VŠE
Fakulta managementu (OSP)
www.fm.vse.cz
31.3.2013
Karviná
SU
Obchodně podnikatelská fakulta (OSP)
www.opf.slu.cz
28. 2. 2013
UPJŠ
Prírodovedecká fakulta (VŠP/OSP, MAT)
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
31. 3. 2013
UVLF
Univerzita veterinárského lekárstva a farmacie (VŠP/OSP)
www.uvm.sk
15. 3. 2013
Liberec
TU
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (OSP)
Mladá Boleslav
Škoda Auto VŠ
Všechny instituty (OSP)
SPU
Fakulta ekonomiky a manažmentu (VŠP)
UKF
Fakulta sociálných vied a zdravotníctva UKF Nitra (VŠP/Bi/AJ/NJ)
www.fsvaz.ukf.sk/
28. 2. 2013
UP
Právnická fakulta (OSP, ZSV)
www.upol.cz/fakulty/pf
28. 2. 2013
UP
Přírodovědecká fakulta (OSP/VŠP/MAT)
www.prf.upol.cz
28. 2. 2013
SU
Fakulta veřejných politik (OSP)
www.fvp.slu.cz/
28. 2. 2013
SU
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (OSP)
www.fpf.slu.cz
28. 2. 2013
VŠB-TU
Ekonomická fakulta (OSP)
www.ekf.vsb.cz
28. 2. 2013
VŠB-TU
Fakulta bezpečnostního inženýrství (OSP/MAT)
40
www.fbi.vsb.cz/
30. 4. 2013
VŠB-TU
Fakulta elektrotechniky a informatiky (OSP)
40
www.fei.vsb.cz
27. 6. 2013
UPCE
Fakulta ekonomicko-správní (OSP)
ZČU
Fakulta aplikovaných věd (OSP/MAT)
ZČU
Fakulta elektrotechnická (OSP/MAT)
ZČU
Fakulta strojní (OSP, MAT)
ZČU
Brno
Košice
Nitra
Olomouc
Opava
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha
Prešov
Ústí n. Labem
Zlín
Žilina
MU Brno
Ekonomicko-správní fakulta (OSP)
MU Brno
Fakulta informatiky (OSP, MAT, VŠP)
MU Brno
MENDELU
70
nezjištěno
nezjištěno
80
90
90
www.fp.tul.cz
31. 3. 2013
www.savs.cz
30. 4. 2013
www.fem.uniag.sk
19. 3. 2013
www.upce.cz/fes/
15. 3. 2013
www.fav.zcu.cz
31. 3. 2013
www.fel.zcu.cz
15. 4. 2013
www.fst.zcu.cz
12. 4. 2013
Fakulta ekonomická (OSP)
www.fek.zcu.cz
31. 3. 2013
ZČU
Fakulta právnická (OSP)
www.fpr.zcu.cz
28. 2. 2013
ČVUT
Fakulta elektrotechnická (OSP, MAT)
www.fel.cvut.cz
31. 3. 2013
ČVUT
Fakulta informačních technologií (MAT)
fit.cvut.cz
31. 3. 2013
UK
Fakulta sociálních věd (OSP/MAT)
www.fsv.cuni.cz
28. 2. 2013
UK
Právnická fakulta (OSP, ZSV)
www.prf.cuni.cz
28. 2. 2013
VŠE
Fakulta informatiky a statistiky (OSP)
fis.vse.cz
31. 3. 2013
VŠE
Národohospodářská fakulta (OSP)
nf.vse.cz/
31. 5. 2013
CEVRO
www.cevroinstitut.cz
záleží na přijímací zkoušce
a na vybraném městu
VŠCHT
CEVRO Institut, o.p.s. (OSP, ZSV)
Fakulta technologie ochrany prostředí (OSP/VŠP/MAT)
www.vscht.cz/homepage/ftop/index
29. 3. 2013
PU
Filozofická fakulta (VŠP/OSP)
www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
28. 2. 2013
PU
Fakulta humanitných a prírodných vied (VŠP/OSP)
www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
31. 3. 2013
PU
Fakulta manažmentu (VŠP/OSP)
www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
31. 3. 2013
UJEP Ústí n. L.
Pedagogická fakulta (OSP)
pf.ujep.cz
31. 3. 2013
UTB Zlín
Fakulta aplikované informatiky (MAT)
web.fai.utb.cz
15. 3. 2013
UTB Zlín
Fakulta humanitních studií (ZSV/AJ/NJ/Bi)
web.fhs.utb.cz/
31. 3. 2013
UTB Zlín
Fakulta managementu a ekonomiky (OSP/VŠP)
www.fame.utb.cz
15. 3. 2013
OA TB a VOŠE
OA T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická (OSP)
www.vosezlin.cz/
15. 3. 2013 (1.kolo)
19. 7. 2013 (2.kolo)
ŽU
Fakulta riadenia a informatiky (VŠP/OSP/MAT)
70
www.fri.uniza.sk/
31. 3. 2013
ŽU
Fakulta špeciálného inžinierstva (VŠP/OSP)
70
fsi.utz.sk/
31. 3. 2013
Seznam fakult nemusí být konečný, aktualizované informace najdete na www.scio.cz/nsz.
60
55
70
90
70
nezjištěno
70
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
Doplňkové služby NSZ
Získejte ze své zkoušky maximum. Národní srovnávací zkoušky nabízejí svým účastníkům doplňkové
služby, které vznikly na základě zkušeností a přání uchazečů v minulých letech. Dozvědět se svůj
výsledek co nejdříve, zjistit jaké máte šance dostat se na vybranou fakultu nebo získat tištěný doklad
o dosaženém výsledku – uchazeči si mohou vybrat z pětice různých služeb, které jsou nabízeny přímo
v rámci přihlášky na zkoušky.
SMS asistent
Máte obavu, že zapomenete na termín NSZ? Nebo že
zkoušky zapomenete zaplatit,
protože jakmile jednou odkliknete přihlášku, pouštíte
všechno z hlavy? SMS asistent poskytuje možnost volitelného zasílání SMS o platbách, pozvánce, výsledcích
apod. A zaangažovat můžete
i někoho dalšího z rodiny –
možnost využití platí až na
dvě česká nebo slovenská telefonní čísla.
Semafor výsledků
Zúčastnili jste se NSZ a rádi
byste měli ihned nějakou
informaci o tom, jak jste ve
zkoušce dopadli? Chcete se
ihned po zkoušce ujistit, na
které úlohy jste odpověděli
správně a na které špatně?
Semafor nabízí přístup do
on-line verze stejného testu,
který jste absolvovali v rámci
NSZ, a to hned v den zkoušky.
Pokud neradi čekáte a nemáte
rádi pocit nejistoty, v semaforu budete vědět, na čem jste.
Pokud test vyplníte stejně
nebo podobně, jako u „ostré“
zkoušky, kromě informace
o správných a špatných odpovědí se navíc dozvíte i orientační percentil. Ten stanovujeme na základě statistických
dat o výsledcích desítek tisíc
účastníků z minulých let.
Individuální analýza
Dokument s analýzou šancí
na přijetí, srovnáním s ostatními a závěrečným doporučením. Pokud chcete vědět, jak
si stojíte v „poločase“, třeba
po druhém termínu NSZ,
a zda je třeba přidat, nebo
zvolnit, individuální analýza vám rozhodně orientační
představu poskytne.
Obsahuje podrobné srovnání výsledku uchazečů podle
řady různých kritérií. Dozvíte se tak nejen vaše šance ve
srovnání s účastníky stejného
testu, ale také se všemi zájem-
ci o studium na stejné fakultě,
na kterou míříte i vy.
Zajímat by vás mohl i váš
výsledek ve srovnání se skupinami uchazečů podle typu
studované střední školy nebo
informace, kam se hlásí uchazeči s podobným výsledkem
jako vy.
Analýza ale není jen o tom
zjistit, jak jste dopadli v už absolvované zkoušce. Informace
o úspěšnosti v jednotlivých
typech úloh, závislost vašich
odpovědí na obtížnosti otázek a zhodnocení efektivnosti
řešení vám mohou pomoci ve
volbě efektivnější strategie při
případné další účasti.
Informace v analýze jsou
přizpůsobeny až pro šest fakult VŠ, které si můžete vybrat
sami ve svém osobním profilu
na webových stránkách Scio.
ně liší podmínky pro přijetí,
používají složité přepočty výsledků a k tomu třeba nabízí
řadu možných bonifikací – za
výsledky v maturitě, prospěch
na střední škole nebo účast
v celostátní soutěži.
Letos poprvé je možné
k Národním srovnávacím
zkouškám získat i stručný
přehled s nejdůležitějšími
informacemi o přijímacím
řízení. K dispozici jsou zatím
informace o fakultách s NSZ.
Z rozboru se dozvíte zejména to, jak přesně se stanoví výsledek uchazeče pro
jednotlivé obory nebo jaké bonifikace můžete využít.
Rozbor je v průběhu roku
aktualizován.
Rozbor přijímacího řízení
na fakulty
Některé fakulty nabízejí desítky oborů, u kterých se výraz-
Čeká vás test
TSP MU nebo
přijímačky na VŠE?
N
echystáte se na fakultu, která přijímá podle NSZ, ale přesto si chcete vyzkoušet test předem?
Máte šanci.
Simulace TSP MU (testy
studijních předpokladů
Masarykovy univerzity)
Simulace testu z matematiky pro VŠE
• originální testy vycházející z analýzy dříve použitých ostrých testů
• objektivní výsledek –
srovnání s velkou skupinou uchazečů
• rozbor testů s erudovanými lektory
• výklad řešení jednotlivých úloh & intenzivní
opakování
klíčových
znalostí
• tipy a triky pro testování
naostro
27. 4. – 28. 4. 2013
8 hodin srovnávacího testování a kvalitní přípravy
– vynikající poměr cena/
výkon
299 Kč
Zajistěte si místo předem!
Předregistrace na
www.scio.cz/
tsp-mat-nanecisto
INZERCE
14
0
3/2
1
20
…Vaše škola pro život…
Tuklatská 3
100 00 Praha 10
274 776 256
724 173 829
[email protected]
www.bi.cz
POMATURITNÍ STUDIUM
angličtina, němčina, francouzština, španělština
jeden jazyk nebo kombinace s dalšími doplňkovými – Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj,
pro maturanty i další zájemce o intenzivní kurzy
jazykové studium se statutem studenta
(za předpokladu schválení připravené novely zákona)
mezinárodní certifikáty IES (London)
Studenti se s námi baví…
tradice – kvalita – rozumné ceny
výborné reference, úspěšnost u zkoušek
skladebné moduly:
jazyky-management-obsluha PC
st
sle
ím
to
inz
do
er
áte
Ni 30.
m
na c ne 6. 2
VŠ risk 013
!
u
vr
ac jete
ím . P
e š ři
ko při
lné jet
í
va
40
00
studentský servis (konzultace zdarma, zapůjčení učebnic,
internetové a kopírovací centrum, ubytování, výlety...)
Kč
… již 20 let mluvíme
společnou řečí
moderní výukové centrum „vše pod jednou střechou“
u metra A, 10 min od centra
ANGLO
AMERICAN
UNIVERSITY
Anglo-americká vysoká škola v Praze
Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice sídlící v Praze nedaleko
Karlova mostu. Za dobu jejího pusobení zde studovali a studují posluchači
z více než šedesáti zemí světa.
Studijní programy
Bakalářské
Ekonomika a management (také v kombinované formě)
Mezinárodní vztahy
Středoevropská a východoevropská studia
Politika a společnost
Židovská studia: historie a kultura
Humanitní studia společnosti a kultury
Žurnalistika a komunikace
LLB
Prospěchová stipendia
Anglo-americká vysoká škola nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na
základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average).
GPA
Výše slevy školného
3.9 – 4.0
100 %
3.8 – 3.9
70 %
3.7 – 3.8
50 %
3.6 – 3.7
30 %
3.5 – 3.6
10 %
Výhody studia
Magisterské
Obchod a právo na mezinárodních trzích
Kvantitativní metody řízení rizik a portfolia
Mezinárodní vztahy a diplomacie (také v kombinované formě)
Humanitní studia
Veřejná politika
MBA - ve spolupráci s Chapman University, USA
Akreditace
Vzdělávání v angličtině
Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s
výjimkou bakalářského programu LLB – zde diplom uděluje University
of London a akreditace je britská. Program MBA je držitelem prestižní
světové akreditace AACSB.
• interaktivní výuka
• flexibilní rozvrh
• individuální přístup
• multikulturní prostředí
• možnost studia na partnerských univerzitách v USA
• možnost výměnných pobytů na evropských univerzitách v rámci
programu Erasmus
Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku
Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku
Poplatek: 500,- Kč
Lázeňská 4, 118 00 Praha 1 [email protected]
Ad_233x150_4.indd 1
WORK&TRAVEL
USA 2013
PRÁCE vKANADĚ
LÉTO/ZIMA
2013
Práce ve službách - horská
střediska, restaurace, hotely
aj.
Registrace již začala!
enty
Léto v Americe pro stud
í léto
VŠ a VOŠ. Prožijte akčn
čala!
v USA. Registrace již za
Pracujte až 4 měsíce
šce!
v USA, na Havaji či Alja
800 100 300 | www.studentagency.cz
[email protected]
www.aauni.edu
18.12.2012 21:38:23
PRACOvNÍ
A AU PAIR
POBYTY
v
EvROPĚ
Délka
p
3 mě obytu od
sí
Progr ců.
am
jsou o y
te
celoro vřeny
čně!
• pr
ác
• pé e v hotele
ch
če o d
ěti
• pr
áce v
země
dělstv
í
Velká Británie, Irsko, Island, Norsko,
Německo, Španělsko, Francie a další.
6
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
Doporučená příprava k NSZ a maturitě
Výhoda originální přípravy od Scio je zřejmá. Máte jistotu, že se připravujete na test, který vás opravdu čeká.
Získáte profesionální kvalitu od tvůrce, který přípravu pro studenty vyvíjí už více než 15 let.
PREZENČNÍ
KURZY
Komplexní příprava na zkoušku NSZ OSP, ZSV a Matematika, na TSP MU a další přijímací zkoušky. S proškoleným
Scio lektorem na různých místech v ČR. Naučte se, jak správně postupovat při řešení úloh.
Více na www.kurzy.scio.cz.
Obecné studijní
předpoklady
Sady testů
z minulých
NSZ
Ostré testy z předchozích ročníků NSZ spolehlivě ukážou
vaše šance na přijetí. Více na
www.scio.cz/priprava.
On-line
testy
Cvičebnice
Kompletní testy z NSZ s okamžitým vyhodnocením. Více
na www.scio.cz/priprava.
Detailní rozbor řešení jednotlivých úloh v testech NSZ.
Více na www.scio.cz/priprava.
Cvičebnice testu
OSP Z + R
OSP Rozšířený 190 Kč
Obecné studijní předpoklady Rozšířené 425 Kč
OSP Základní 140 Kč
~ Aktualizované vydání
pro 2012/13 ~
Obecné studijní předpoklady Základní 385 Kč
Základy
společenských věd
140 Kč
Cvičebnice ZSV
2 867 Kč
Obecné studijní předpoklady Rozšiřující 1 250 Kč
~ Nově pro 2012/13 ~
Základy
společenských věd 3 836 Kč
Dále nabízíme prezenční
kurzy…
• TSP MU Brno 1 690 Kč
• TSP MU Brno pro nematurující a zaměstnané
3 390 Kč
• Matematika NSZ 2 750 Kč
• Matematika VŠE 1 890 Kč
Příprava
zdarma
Úloha dne
• každý všední den nová
úloha z testu OSP
• soutěž, porovnání
s ostatními
Cvičné testy
• vhodné pro seznámení
s testem
Krátký on-line test
• nejrychlejší možnost
vyzkoušet si test OSP
• přibližný odhad šancí
Vše na www.scio.cz/nsz
525 Kč
Balíčky
„na míru“
Kompletní příprava „vše
v jednom“ za výhodnější cenu
sestavená na míru konkrétním fakultám nebo předmětu
zkoušky.
Ceny najdete na www.scio.
cz/priprava.
565 Kč
~ Nově pro 2012/13 ~
Základy
společenských věd 375 Kč
• ostré testy z loňských NSZ
• obsahuje 3 porovnávací
testy
Matematika Matematika 140 Kč
Biologie 140 Kč
Anglický jazyk
s poslechem
140 Kč
Německý jazyk
s poslechem
140 Kč
375 Kč
Všeobecné študijné
predpoklady 385 Kč
~ Nově pro 2012/13 ~
• slovenská varianta testů
(příprava na slovenské fakulty)
Všeobecné študijné
předpoklady 140 Kč
INTERNETOVÉ
KURZY
maturitní
trénink
Vyhovuje vám samostudium
a přitom potřebujte zpětnou
vazbu? Vše, co potřebujete, je
počítač připojený k internetu.
Více na www.scio.cz/priprava.
On-line testy z českého
jazyka, matematiky, anglického jazyka a německého jazyka pro stanovenou
úroveň státní maturity.
Obecné studijní
předpoklady
575 Kč
Cena
45 Kč / test
Základy
společenských věd
575 Kč
Matematika –
přehled středoškolské
matematiky 575 Kč
Biologie 575 Kč
Český jazyk a literatura pro
maturanty 575 Kč
~ Pro maturanty ~
Termín
Podzim Jaro 8.–23. 11. 2012
7.–20. 2. 2013
(1. kolo)
14.–27. 3. 2013 (2. kolo)
Řekněte svému učiteli
o Ma­
turitním tréninku
a získejte přehled o úrovni
svých znalostí!
Objednávku provádí škola.
www.scio.cz/maturitni_
trenink
[email protected]
234 705 555
Vysoká škola
tělesné výchovy a sportu Palestra
Akademie tělesné výchovy a sportu
Palestra – vyšší odborná škola
Bakalářské studium (29 000 Kč za semestr):
Získání titulu DiS. v oborech:
(studovat lze v prezenční i kombinované formě)
✓ Sportovní a volnočasový pedagog,
✓ Sportovní a volnočasový pedagog s možností
specializace „Edukace dospělých a seniorů“
✓ Sportovní a kondiční specialista
✓ Sportovní a kondiční specialista s možností
specializace „Wellness“
✓ Management sportu,
23 900 Kč denní/18 500 Kč dálkové studium za rok
✓ Pedagogika volného času a vychovatelství
23 800 Kč denní/18 300 Kč dálkové studium za rok
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ Palestra
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem.
Kurzy celoživotního
vzdělávání
s možností pokračovat
ve 3. ročníku
bakalářského studia:
I Výživový specialista
KONTAKT: Pilská 9,
198 00 Praha 14-Hostavice,
tel./fax: 281 932 013, 281 930 154
[email protected]
Rekvalifikační kurzy
◗ Sportovní masér ◗ Cvičitel
zdravotní TV ◗ Instruktor fitcentra
◗ Instruktor aerobiku ◗ Instruktor
sportovních aktivit volného času
◗ Masér pro zdravotnická zařízení
◗ První pomoc
KONTAKT: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9,
tel.: 286 852 860, 286 852 080, ax: 286 850 188, [email protected]
www.palestra.cz
8
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
Test Obecné studijní
předpoklady
OSP Základní (OSP Z)
Počet úloh v testu: 85
Struktura testu: 3 oddíly – verbální, analytický a kvantitativní.
Čas: 90 minut (25 min. verb.,
30 minut analytický, 35 min.
kvantitativní)
OSP Rozšířený (OSP R)
Počet úloh v testu: 130
Struktura testu: 3 oddíly testu
OSP Z + 2 rozšiřující oddíly, oddíl kritického myšlení (obsahuje 25 úloh) a oddíl abstraktního
uvažování (obsahuje 20 úloh).
Čas: 170 minut (90 min. na
oddíly OSP Z + 40 minut na
Verbální oddíl
DOPLŇOVAČKY
1. V Listině základních práv
a svobod je ustanoveno, že
každý má právo na _______
životní prostředí a na včasné
a úplné _______ o jeho stavu.
A. možné – zprávy
B. zdravé – varování
C. dobré – představy
D.kladné – upozornění
E. příznivé – informace
2. Kvůli opravám na části
čistírny odpadních vod v Klatovech musí Povodí Vltavy
zvýšit odtok z Nýrské přehrady, aby snížilo koncentraci
znečištění v Úhlavě, _______
už v úterý z ní začne odtékat
_______ více vody.
A. proto – nutně
B. neboť – ještě
C. protože – dvakrát
D.a tak – trojnásobně
E. takže – jistě
DVOJICE
3. PĚSTOVAT : SKLIZEŇ
A. vařit : konzumace
B. číst : psaní
C. ochucovat : hladovění
D.nahřát : ochlazení
E. svítit : stmívání
4. SŮL : KRYSTAL
A. svíčka : knot
B. malta : písek
C. peřina : peří
D.sníh : mráz
E. voda : kapka
E. Anglie, Ghana, Egypt
ANTONYMA
5. NADVLÁDA
A. područí
B. příměří
C. dohoda
D.osamělost
E. podpora
7. Které z následujících tvrzení může být v souladu s uvedenými podmínkami pravdivé?
A. Itálie byla ve skupině
s Řeckem.
B. Finsko bylo ve skupině
s Egyptem.
C. Čína byla ve skupině
s Ghanou.
D.Anglie byla ve skupině
s Finskem.
E. Dánsko bylo ve skupině
s Egyptem.
Analytický oddíl
ZEBRY
TEXT K ÚLOHÁM 6 AŽ 8
Devět týmů (Anglie, Belgie,
Čína, Dánsko, Egypt, Finsko,
Ghana, Itálie, Řecko) bylo na
turnaji rozlosováno do tří tříčlenných skupin. O tom, které
týmy byly spolu ve skupině,
víme, že:
• Dánsko nebylo ve skupině
ani s Finskem, ani s Ghanou.
• Anglie nebyla ve skupině
ani s Belgií, ani s Itálií.
• Ghana byla ve skupině
s Egyptem, ale ne s Čínou.
• Finsko bylo ve skupině
s Itálií, ale ne s Anglií.
6. Která z následujících trojic
týmů nemůže být v souladu
s uvedenými podmínkami
spolu ve skupině?
A. Itálie, Finsko, Čína
B. Čína, Anglie, Dánsko
C. Dánsko, Řecko, Belgie
D.Řecko, Belgie, Finsko
8. Pokud by platilo, že Belgie
byla v jedné skupině s Čínou,
se kterými týmy by bylo ve
skupině určitě Řecko?
A. s Belgií a Čínou
B. s Egyptem a Ghanou
C. s Dánskem a Anglií
D.s Finskem a Itálií
E. Odpověď nelze jednoznačně určit.
ANALÝZA TEXTU
9. Moc každého státu nad občany v novodobé historii trvale roste. Úloha státu udržovat
mírové a urovnané vztahy
mezi lidmi se stala postupně
mnohem složitější a nabyla
značně na rozsahu, hlavně
díky koncentraci a centralizaci moderního průmyslového
aparátu.
Které z následujících tvrzení
vyplývá z uvedeného textu?
každý z rozšiřujících oddílů).
Průběh testování: Jednotlivé
oddíly jsou řešeny postupně
v pořadí verbální – analytický – kvantitativní (OSP Z) –
kritické myšlení – abstraktní
uvažování (OSP R). Čas vyhrazený pro řešení jednotlivých oddílů není převoditelný.
Pomůcky: K řešení testu nebudou povoleny žádné pomůcky
kromě psacích potřeb a volných papírů na poznámky.
Výsledek: Výsledek v podobě
harmonizovaného percentilu
(viz str. 3). Skóre testu (počet
bodů) se přepočítá na dosaže-
ný percentil, tedy číslo od 0 do
100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování,
přičemž 0 je nejhorší výsledek
a 100 nejlepší. Váš dosažený
výsledek vám ukáže, kde na
tomto pomyslném žebříčku
jste se umístili (např. percentil 70 znamená, že jste 70%
ostatních předstihli a 30% naopak dopadlo lépe). Harmonizace percentilu znamená, že
výsledek zároveň bere v úvahu
náročnost různých variant
testů (stejně jako u všech dalších testů v NSZ).
A. Hlavní úloha státu spočívá v udržování moderního
průmyslového aparátu.
B. Prostřednictvím centralizace průmyslového aparátu si stát udržuje moc nad
občany.
C. Vztahy mezi lidmi jsou
dnes mnohem složitější
a pevnější než v minulosti.
D.Stát má nyní nad občany
větší moc, než tomu kdy
v novodobé historii bylo.
E. Moderní průmyslový aparát je koncentrován ve
městech, v nichž žije převážná většina lidí.
A. žádné
B. jen I
C. jen II
D.jen III
E. jen I a II
10. Soukromý kapitál má
tendenci soustřeďovat se v nemnoha rukou – částečně v důsledku konkurence mezi kapitalisty a částečně díky tomu,
že technický rozvoj a rostoucí
dělba práce podporují vytváření větších výrobních celků
na úkor menších.
Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného
textu?
I. Ostrá konkurence mezi
kapitalisty vede k zániku
velkých výrobních celků.
II. Větší výrobní celky vznikají na úkor menších i díky
zvyšování dělby práce.
III.Prakticky veškerý soukromý kapitál je dnes soustředěn v rukou úzké skupiny
lidí.
Kvantitativní
oddíl
POROVNÁVAČKY
11.Obdélníková podlaha s rozměry 5,4 metru a 2,5 metru
je zcela pokryta jednou vrstvou obdélníkových dlaždic
s rozměry 20 cm a 25 cm.
počet dlaždic
na podlaze
270
A. Hodnota vlevo je větší než
hodnota vpravo.
B. Hodnota vpravo je větší
než hodnota vlevo.
C. Hodnota vpravo je stejná
jako hodnota vlevo.
D.Nelze jednoznačně určit,
která hodnota je větší.
12.
33 000 cm +
0,033 km
0,33 km +
333 dm
A. Hodnota vlevo je větší než
hodnota vpravo.
B. Hodnota vpravo je větší
než hodnota vlevo.
C. Hodnota vpravo je stejná
jako hodnota vlevo.
D.Nelze jednoznačně určit,
která hodnota je větší.
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
GRAFY A TABULKY
GRAF A TABULKA K ÚLOHÁM 82 AŽ 86
Graf dole znázorňuje počet prodaných výtisků novin Celebrity,
Seriózně, Žurnalista v jednotlivých dnech.
Tabulka znázorňuje prodejní cenu novin v jednotlivých dnech.
Marie: Ano.
Nina: Já nikoli.
D.Nina: Vystupujete
v Domáku?
Marie: Ano.
Nina: Já vystupuji ve
Vlamáku.
E. Nina: Vystupujete
v Chomáku?
Marie: Ano.
Nina: Já vystupuji ve
Vlamáku.
Abstraktní
uvažování
pondělí
Celebrity
5 Kč
Seriózně 11 Kč
Žurnalista 8 Kč
úterý
5 Kč
10 Kč
6 Kč
13. Který den se prodalo novin
Celebrity alespoň dvakrát více
než novin Žurnalista?
A. jen v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek
B. jen ve čtvrtek a v pátek
C. jen ve čtvrtek
D.jen v pátek
E. žádný den
14. Který den zaznamenaly
noviny Žurnalista nejmenší
celkovou tržbu?
A. v pondělí
B. v úterý
C. ve středu
D.ve čtvrtek
E. v pátek
Kritické myšlení
15. Olda studuje na vysoké
škole předmět Úvod do entomologie. V jeho průběhu musí
napsat seminární práci, za
kterou lze získat až 10 bodů,
a absolvovat závěrečný test,
za který lze získat až 15 bodů.
Aby Olda předmět úspěšně
ukončil, potřebuje celkem
získat alespoň 15 bodů z možných 25. V závěrečném testu
získali loni studenti průměrně
10 bodů. Olda tedy předpokládá, že k úspěšnému ukončení
předmětu mu ze seminární
práce stačí získat 5 bodů. Která z následujících skutečností
oslabuje Oldův předpoklad?
A. Ze seminární práce má
většina studentů alespoň
8 bodů.
B. Všechny varianty závěrečného testu jsou zhruba
stejně obtížné a výrazně se
středa
7 Kč
8 Kč
8 Kč
čtvrtek
6 Kč
11 Kč
7 Kč
pátek
7 Kč
15 Kč
6 Kč
od loňského roku nezměnily.
C. Všichni studenti při přípravě na závěrečný test
používají stejné učební
materiály.
D.Všichni studenti věnují
přípravě na závěrečný test
přibližně stejné množství
úsilí a stejně času.
E. Vyučující se rozhodl na rozdíl od loňského roku v závěrečném testu odečítat body
za špatné odpovědi.
16. Autobusová linka jezdí
mezi městy Benák (začátek)
a Vlamák (konečná) a v pořadí Chomák a Domák projíždí
přes tyto vesnice. Cestující
v autobuse respektují zásadu
slušného chování, takže ten,
kdo vystupuje dříve, sedí na
sedadle do uličky a ten, kdo vystupuje později, sedí na sedadle u okna. V Benáku nastoupí
paní Marie a chce si sednout
vedle paní Niny, sedící u okna.
Ze které z následujících konverzací jednoznačně vyplývá,
že paní Nina pustí paní Marii
sednout k oknu?
A. Nina: Vystupujete ve
Vlamáku?
Marie: Ano.
Nina: Já vystupuji
v Domáku.
B. Nina: Vystupujete ve
Vlamáku?
Marie: Ne.
Nina: Já vystupuji
v Domáku.
C. Nina: Vystupujete
v Domáku?
9
17. Kávovar má zásobník
cukru s omezenou kapacitou.
Nápoj, při jehož výrobě cukr
dojde, už přístroj neosladí. Každý druh nápoje je různě slazený. Zásobník cukru stačí buď
na dvacet čtyři espres, nebo
na dvanáct capuccin, nebo na
osm latte. Nebo samozřejmě
na libovolnou kombinaci těchto nápojů, ve které bude méně
cukru, než je v zásobníku. Po
úplném doplnění zásobníku
s cukrem si jeden pán objedná
INZERCE
dvě capuccina. Poté po sobě
přijdou tři taxikáři, kteří pijí
espreso, třetí si ještě objedná
latte. Za třetím taxikářem si
začne objednávat skupinka
italských turistů. Každý z nich
si objedná capuccino a latte.
Jaký je počet italských turistů,
jestliže poslednímu obsluha
stačila uvařit už jenom capuccino, a než mu mohla udělat
oslazené latte, musela doplnit
zásobník cukru?
A. dva
B. tři
C. čtyři
D.pět
E. sedm
18. Čím lze v následující rovnosti nahradit symbol Θ tak,
aby tato rovnost platila?
20
2
+ 2Θ4 − =2
8
4
A. /4 –
B. ∙ 2 +
C. – 1 ∙
D./2 +
E. ∙ 2 –
10
jak na vš
prezenční kurzy scio
Proč studovat na fakultách, které přijímají podle NSZ
N
ezapomeňte, že na většinu fakult s NSZ stačí
k přijetí výsledek zkoušky
Obecných studijních předpokladů…
FSS MU poskytuje prestižní univerzitní vzdělání ve
společenských vědách ve
všech třech stupních studia.
V bakalářském stupni nabízí
třináct oborů. Samozřejmostí
jsou zahraniční výjezdy se stipendijní podporou a přednášky lektorů ze světa. Fakulta
podporuje praxe, inovuje kurzy a nabízí zapojení do vědeckých úkolů.
Další informace o přijímacím řízení a možnostech studia na www.chcinafss.cz.
Fakulta sociálních věd
UK rozvíjí pedagogickou a výzkumnou činnost a rozšiřuje
profesní přípravu v klíčových
sociálně-vědních
oborech:
ekonomii, komunikačních stu­diích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii
a sociologii. V současné době
studuje na fakultě více než
4 000 studentů.
FSV udržuje jednu z nejvyšších mezinárodních mobilit v rámci UK v Praze. Každý
rok sem přijíždí okolo 500
studentů z celého světa na výměnný pobyt.
Pedagogická
fakulta
UJEP je zaměřena na přípravu učitelů a příbuzných
pedagogických profesí. Klademe důraz na úzké propojení
teorie a praxe, které je v tomto
ohledu naprosto nezbytné.
Volba učitelství by neměla být
volbou druhého řádu, vždyť
učitelství je stabilní povolání
a důležitost učitelů pro vývoj
společnosti poroste, chceme
li se stát skutečně vyspělou
zemí. Fakulta proto hledá
uchazeče se zájmem o vzdělání, které má smysl.
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích dosáhla nejvyššího uplatnění absolventů
magisterského stupně studia
na trhu práce ze všech ekonomicky zaměřených fakult
v ČR. K tomu aktivně přispívá poradenství poskytované
studentům fakulty v oblasti
přípravy na přijímací pohovory a dlouhodobá spolupráce
s prestižními nadnárodními
korporacemi.
Fakulta managementu
a ekonomiky ve Zlíně poskytuje vzdělání ve studijních
Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
„Vzdělávat a tvořit.“
Bc.
• Informační a řídicí tech-
nologie
• Bezpečnostní technolo-
gie, systémy a management
• Informační technologie
v administrativě
Termín přihlášek:
15. 3. 2013
Ing.
• Informační technologie
• Automatické řízení a in-
formatika
• Učitelství
informatiky
pro střední školy
• Počítačové a komunikační systémy
systémy
• Integrované
v budovách
• Bezpečnostní technologie, systémy a management
Termín přihlášek:
31. 5. 2013
www.fai.utb.cz
Den otevřených dveří:
25. 1. 2013
programech bakalářských,
magisterských i doktorských
a nejen to. Již v bakalářském
studiu si studenti vybírají kurz
Řízení projektů a pracují na
reálných projektech a rozvíjí
svou budoucnost a možnosti na trhu práce. Spolupráce
s praxí pokračuje i v magisterském studiu a to projektem
Nadaní studenti, kdy studenti
spolupracují se společnostmi
Barum Continental, Slovácké
strojírny, Deloitte, Baťa apod.
Ekonomové z Provozně
ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně byli
jako jediní v ČR vybráni pro
realizaci unikátního projektu s názvem Welfare, Wealth
and Work for Europe. Cílem
projektu je hledat novou cestu k ekonomickému růstu
v Evropě. Jedná se o historicky nejrozsáhlejší výzkumný
projekt v oblasti sociálních
a humanitních věd podpořený
z prostředků Evropské unie.
Fakulta informatiky na
Masarykově univerzitě byla
založena v roce 1994 jako
první svého druhu v ČR. Je
na prvním místě v informatickém výzkumu dle hodnocení
CERGE-EI; žebříček Hospo-
dářských novin ji z hlediska
kvality řadí v IT na 3. místo
celostátně a nejlepší v regionu. Fakulta intenzivně
spolupracuje s průmyslem,
buduje v těsné návaznosti
vědecko-technický park pro
firmy. Podporuje rovněž zapojení studentů do projektů
a inovativní podnikání.
FIT VUT v Brně nahrazuje přijímací zkoušku jak testy
z NSZ, tak i testy IQ.
Pro prominutí přijímací
zkoušky stačí být mezi 10 %
nejlepších ve vstupním testu
společnosti Mensa, což odpovídá IQ 120 a více podle
Wechslerovy škály užívané
v ČR.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého
učení technického v Brně
je jedna z nejstarších a největších fakult na celém VUT
v Brně, které se řadí mezi top
500 nejlepších škol na světě v nejrůznějších světových
žebříčcích. Z hlediska kvality
vzdělávání, přístupem ke studentům, moderními prostorami a vybavením i kvalitou
studentského života patříme
do absolutní špičky mezi
elektrofakultami v Čechách
i na Slovensku. Úzce spolupracuje s řadou významných
průmyslových partnerů včetně nadnárodních společností,
takže studenti mohou pracovat v rámci závěrečné práce na
reálném projektu, případně
být u těchto firem zaměstnán
již v průběhu studia. FEKT se
řadí mezi jednu z nejlepších
výzkumných fakult v celé republice. Není náhodou, že je
o naše studenty a absolventy
takový zájem, jsme zkrátka
perFEKTní fakulta!
Fakulta
aplikovaných
věd (www.fav.zcu.cz) ZČU
v Plzni otevře v akademickém
roce 2013/14 obory v bakalářských programech: Matematika, Geomatika, Inženýrská
informatika, Aplikované vědy
a informatika, Počítačové modelování v technice a Stavební
inženýrství.
V navazujícím programu
Inženýrská informatika otevře nový obor Informační systémy a dále obor Řídicí a rozhodovací systémy (podána
žádost o akreditaci).
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
Nabízíme Vám technickoekonomické vzdělání
v rámci akred. studijních
programů:
• Technické znalectví
a pojišťovnictví (TZP),
akad. titul Bc.
• Technické znalectví
a expertní inženýrství
(TZEI), akad. titul Ing.
Uplatnění: v oblasti posuzování tech. stavu a hodnoty; oceňování movitého
majetku při posk. finančního úvěru, leasingu. Na
pozicích odhadců, expertů
finančních ústavů, pojišťoven, leasing, technických
a úvěrových útvarů bank
a finančních institucí, při
poskytování poradenské,
expertní a znalecké činnosti.
Novinkou u přijímacího
řízení TZP je absolvování
testů OSP R v rámci NSZ
u společnosti SCIO.
Informace o dalším studiu
www.icv.mendelu.cz
tel.: +420 545 135 208
Více informací
o možnostech studia
na fakultách přijímajících podle výsledků
NSZ najdete na
www.scio.cz/fakulty
Informatika
Ekonomika
Právo
Management
Marketing
Vysoká škola manažerské
informatiky a ekonomiky
VZDĚLÁNÍ – PARTNERSTVÍ – ÚSPĚCH
Dny otevřených dveří:
10.1., 24.1., 21.2., 21.3. 2013
Informace
Vzdělání
si koupit můžeš
si nekoupíš
www.vsmie.cz
Czech Management Institute Praha
Czech Management Institute Praha
Czech Management Institute Praha
manažerská fakulta manažerská fakulta
manažerská fakulta
Escuela
Superior
de Marketing
y Administración Barcelona
Escuela ySuperior
de Marketing
y Administración
Barcelona
Escuela Superior de Marketing
Administración
Barcelona
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
(obor ekonomika a management)
l
l
l
l
l
PROGRAM MBA
STUDIUM
Přijímací pohovory na bakalářské studium 19. 09. 2011 v 17.00
Přijímací pohovory na program MBA v Praze 26. 09. 2011 v 17.00
Studenti mají stejné sociální výhody jako studenti českých veřejných VŠ
Výuka MBA v Praze, H. Králové, Č. Budějovicích, Plzni a Liberci
Člen asociace MBA škol CAMBAS
Letos slavíme již 17. rok na trhu českého vysokoškolského vzdělávání!
(obor ekonomika a management)
l
l
PROGRAM MBA
l
l
l
HN038939
l
PROGRAM MBA
BAKALÁŘSKÉ
Přijímací pohovory na bakalářské studium 19. 09. 2011 v 17.00
Přijímací pohovory na program MBA v Praze 26. 09. 2011 v 17.00
Studenti mají stejné sociální výhody jako studenti českých veřejných VŠ
Výuka MBA v Praze, H. Králové, Č. Budějovicích, Plzni a Liberci
Člen asociace MBA škol CAMBAS
Letos slavíme již 17. rok na trhu českého vysokoškolského vzdělávání!
HN038939
l
(obor ekonomika a management)
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
Informace: www.esma.cz
Informace: www.esma.cz
CMI,
CMI, Resslova 10, Praha 2, tel., 224 920 088, fax: 224 916
785Resslova 10, Praha 2, tel., 224 920 088, fax: 224 916 785
•MBA studium pro absolventy ekonomických fakult
•MBA studium pro absolventy neekonomických fakult
•MBA program speciálně zaměřený na pedagogy
všech stupňů škol!
•Školné 156 000 Kč za celý MBA program zahrnuje
i náklady na studijní literaturu
•Možnost individuálních studijních plánů
•Letos slavíme již 18.rok na trhu českého manažerského vzdělávání!!!
Kontakt: [email protected] Informace: www.esma.cz
CMI, Resslova 10, Praha 2, tel., 224 920 088, fax: 224 916 785
12
jak na vš
Národné porovnávacie skúšky
NPS miesto prijímaček
Štúdium na VŠ? Šanca pre každého!
P
riebeh NPS sa v mnohých
ohľadoch líši od štandardných prijímacích skúšok fakult. V tradičnom prijímacom
konaní na VŠ väčšinou platí,
že uchádzač má možnosť zúčastniť sa jedného riadneho
termínu prijímacích skúšok.
Pokiaľ doloží, že sa riadneho
termínu nemohol zúčastniť,
môže väčšinou využiť náhradný termín. Prijímacia skúška
sa potom (väčšinou) koná
v priestoroch fakulty. S NPS
sa to všetko mení. Termínov je
niekoľko a na všetky sa môžu
uchádzači prihlásiť. Pre uchádzačov je dôležité to, že pre
rozhodnutie o prijatí započítava fakulta len ten najlepší
výsledok. Neplatí ani to, že by
uchádzač musel cestovať do
mesta, v ktorom fakulta sídli.
Môže si zvoliť mesto, ktoré
je pre neho najbližšie a tam
absolvovať skúšku. V tomto
roku je takých miest celkom 9
(ich zoznam na str. 2). Okrem
toho, skúšku môžu zložiť aj
uchádzači s hendikepom (sluchovým, zrakovým, telesným)
a to v špecializovaných strediskách v Bratislave a v Košiciach.
Ako sa prihlásiť?
Prihláška na NPS je nezávislá
od prihlášky na fakultu! Na
NPS aj na fakultu je potrebné
prihlásiť sa zvlášť. Prihlásiť sa
Ukážka VŠP
a dalších testov
Na adrese www.scio.cz/
nps/vsp nájdete kompletnú ukážkovú verziu testu
VŠP a dalších testov. Na
stránke 14 nájdete niekoľko ukážkových úloh z každej časti testu VŠP. Pretože
test má mnoho špecifík,
doporučujeme nepodceniť
prípravu! Zoznámenie sa
s typom úloh, s priebehom
testovania a voľba správnej
stratégie řešení testu vám
môže pomôcť dosiahnuť
v teste lepší výsledok.
môžete na www.scio.cz/nps
už teraz na ľubovoľný počet
termínov.
Cena NPS je 17 €, v prípade sociálnej zľavy 4 € za 1
skúšku. V prihláške si vyberiete, v ktorom meste a termíne
chcete skúšky absolvovať.
Termíny pre podanie
prihlášok k NPS a ďalšie
podmienky skúšok nájdete
na strane 2. Nezabudnite si
včas podať prihlášku!
VÝHODY NPS
PRE UCHÁDZAČOV
Ľahší prístup k prijímacím
skúškam (úspora nákladov). Päť termínov v deviatich
mestách SR sú nepochybnou
výhodou. Cena NPS je často
nižšia, než náklady na cestu na
prijímaciu skúšku a rozhodne
nižšia, než náklady na ubytovanie. Uchádzačom sa tak
otvára možnosť väčšieho výberu medzi školami a to aj tými
zo vzdialenejších regiónov.
Viac pokusov. Uchádzač,
ktorému sa z akýchkoľvek
dôvodov prijímacie skúšky
nepodaria (choroba, stres,
únava, časová kolízia s inou
skúškou, rodinné dôvody
a pod.) má ďalšie možnosti,
ako zlý výsledok napraviť.
Navyše môže využiť libovolný počet pokusov, čo zvyšuje
pravdepodobnosť
dobrého
výsledku a prijatia na vybranú
školu. Fakulta obdrží ten najlepší výsledok uchádzača.
Jedna skúška pre viac
škôl. Systém NPS je výhodný tiež v tom, že jedna skúška
je platná pre všetky fakulty,
ktoré prijímajú na základe
výsledkov NPS. Napríklad
test všeobecných študijných
predpokladov je rozhodujúci
pre väčšinu zúčastnených fakult. Uchádzač sa tak môže
prihlásiť na viacero škôl zároveň a absolvovať pritom len
jednu skúšku. Niektoré fakulty na Slovensku aj v Čechách
prijímajú podľa slovenskej aj
českej verzie testu VŠP.
Vyrovnane šance s ostatnimi. NPS, predovšetkým
test VŠP, zaručujú nezávislé
a objektívne zhodnotenie kvalít uchádzača. To má význam
napr. tam, kde škola prihliada
k známkam zo strednej školy
alebo iným kritériám, ktoré
už nemá uchádzač možnosť
ovplyvniť. Uchádzač mohol
napríklad navštevovať náročnú a kvalitnú strednú školu
s prísnou klasifikáciou, nemal
dostatočnú výuku daného
predmetu na strednej škole
alebo zle odmaturoval pred
piatimi rokmi a od tej doby
pilne študoval a pod. Regulérny a transparentný priebeh prijímacej skúšky.
NPS sa konajú už niekoľko
rokov bez akýchkoľvek problémov, mnohí uchádzači
ich poznajú, mnohé fakulty
rešpektujú a ich kredit je vysoký. Účastníci skúšok môžu
vyjadriť námietky k priebehu
a k vyhodnoteniu skúšok.
V rámci verejnej oponentúry
môžu bezprostredne po skúškach vzniesť námietky voči
obsahu testov a diskutovať
o nich. Ich námietky potom
vyhodnotí odborná nezávislá
námietková komisia
Štúdium bez sociálnych
bariér. Pokiaľ uchádzač preukáže, že by pre neho mohla byť
čiastka k úhrade NPS limitujúca, uhradí iba zlomok z ceny
NPS.
ODPORÚČANÁ
PRÍPRAVA
Viac informácií k prípravným
materiálom nájdete na str. 6.
UŽITOČNÉ ODKAZY
• www.scio.cz/nps
(všetko o NPS)
• www.jobs.cz/vysoke-skoly (kompletná databáza
VŠ a VOŠ v ČR)
• www.scio.cz/video
(všetko o skúškach v 10
kapitolách)
• www.facebook.com/scio.
nsz (aktuálne informácie
a diskusia s ostatnými
uchádzačmi)
NPS v prijímacom konaní slovenských fakúlt predmety I študijné programy
BANSKÁ BYSTRICA, Fakulta humanitných vied UMB
AJ I Anglický jazyk a literatúra / Anglický jazyk a kultúra
NPS ZAISTÍ PRIJATIE: uchádzač, ktorý v rámci NPS dosiahne v testu Anglického jazyka výsledok v podobe percentilu viac ako 90 (vrátane), bude automaticky prijatý na štúdium. Viac na www.fhv.umb.sk
BRATISLAVA, Fakulta architektúry STU
VŠP / OSP Z I všetky
Prijatie uchádzačov je, okrem povinnosti vykonať talentovú skúšku, podmienené vykonaním testu
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) organizovaným v rámci NPS. Výsledok testu VŠP bude
mať v hodnotení váhu 30-40 % (podla študijného programu) z celkového výsledku prijímacej skúšky.
Fakulta uznáva výsledok iba z prvých dvoch termínov NPS (tj.: 8. 12. 2012 a 9. 2. 2013). Uzávierka
príjmu prihlášok na fakultu bola už 30.11.2012! Viac na www.fa.stuba.sk
BRATISLAVA, Fakulta informatiky a informačných technológií STU
MAT I všetky
Dobrý výsledok z testu z matematiky môže znamenať prijatie. Viac na www.fiit.stuba.sk.
BRATISLAVA, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
MAT I všetky
Uchádzač, ktorý v rámci NPS dosiahne v teste z matematiky percentil vyšší ako 50 až 80, (v závislosti
na študijnom programe) bude automaticky prijatý na štúdium. Viac na www.fmph.uniba.sk.
KOŠICE, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
VŠP / OSP Z I Kynológia / Bezpečnosť krmív a potravín / Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii / Produkčné zdravie zvierat a ochrana ŽP (nav. Mgr) / Trh a kvalita potravín (nav. Mgr)
Prijatie uchádzačov na štúdium týchto študijných programov je podmienené úspešným vykonaním testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), resp. jeho českej verzie Obecné studijní předpoklady
(OSP Z) organizovaným v rámci NPS.
Každý uchádzač, ktorý si podal jednu prihlášku na UVLF v Košiciach má nárok na jeden poukaz, ktorý
ho oprávňuje vykonať skúšku bez poplatku. Študent, ktorý si podá dve alebo tri prihlášky má nárok
na dva alebo tri poukazy. Poukaz bude mať formu zľavového kódu. O pridelení poukazu budú uchádzači
informovaní spoločnosťou Scio prostrednictvom e-mailu najneskôr po uzávierke prijatých prihlášok
na štúdium.
KOŠICE, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
VŠP / OSP Z I všetky
Pre uchádzačov zo stredných odborných škôl je povinné absolvovanie testu Všeobecných študijných
predpokladov v Národných porovnávacích skúškach (NPS). Uchádzačovi bude pridelený počet bodov
rovnajúci sa získanému percentilu.
Pre všetkých uchadzačov platí, že na základe absolvovania maturitnej skúšky s výborným či chválitebným prospechom z predmetu podľa zvoleného odboru a súčasne úspešného absolvovania testu Všeobecných študijných predpokladov v NPS (percentil viac ako 60) môžu byť uchádzači prijatí automaticky.
Alternatívou k maturite z odborových predmetov je absolvovanie skúšky z matematiky v Národných
porovnávacích skúškach (NPS). Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete na adrese: www.
upjs.sk/prirodovedecka-fakulta.
NITRA, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
VŠP / OSP Z I všetky
Uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárske), ktorí vykonajú test Všeobecné študijné predpoklady (alebo českú verziu testu Obecné studijní předpoklady) organizovaný v rámci NPS a dosiahnu percentil
viac ako 90 (vrátane) budú automaticky prijatí na štúdium bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku.
Viac na www.fem.uniag.sk
NITRA, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
VŠP / BIOLOGIA / AJ / NJ I všetky študijné programy
Fakulta ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu
internej časti maturitnej skúšky výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z predmetov AJ, NJ
alebo Biologia (podľa študijného programu). A súčasně možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako
náhradu za externú časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Viac na www.fsvaz.ukf.sk
PREŠOV, Fakulta manažmentu PU
VŠP / OSP Z I všetky
Uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárske), ktorí vykonajú test Všeobecné študijné predpoklady (alebo českú verziu testu Obecné studijní předpoklady) organizovaný spoločnosťou Scio v rámci Národných
porovnávacích skúšok (NPS) a dosiahnu percentil viac ako 65 (vrátane) bez ohľadu na priemer známok
z maturitnej skúšky budú automaticky prijatí na štúdium. Ostatný budu prijatí na základe výsledkov
štúdia na strednej škole. Viac na http://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
PREŠOV, Filozofická fakulta PU
VŠP / OSP Z I Anglistika a amerikanistika, Angličtina pre interkultúrnu prax, Etika, Filozofia
Fakulta prijíma na základe výsledkov stredoškolského štúdia. VYŠŠIA ŠANCA S NPS: uchádzač o štúdium môže získať významnú bonifikáciu 22 až 100 bodov, pokiaľ v rámci NPS úspešne vykoná test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP).
Viac na www.unipo.sk/filozoficka-fakulta.
PREŠOV, Fakulta humanitných a prírodných vied PU
VŠP / OSP Z I Biológia, Ekológia, Geografi a v regionálnom rozvoji
Fakulta prijíma na základe výsledkov stredoškolského štúdia. NPS ZAISTIA PRIJATIE: uchádzač, ktorý
v rámci NPS dosiahne z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo z jeho českej verzie
(Obecné studijní předpoklady) vyšší percentil ako 70 v prípade študijných programov Biológia a Ekológia a vyšší percentil ako 75 v študijnom programe Geografia v regionálnom rozvoji, bude automaticky
prijatý na štúdium. Viac na www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied.
ŽILINA, Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline
VŠP / OSP Z / MAT I všetky
Uchádzač, ktorý v rámci NPS dosiahne výsledok z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)
alebo v testu z Matematiky percentil aspoň 70, bude automaticky prijatý na štúdium bez povinnosti
vykonať prijímaciu skúšku. Viac na www.fri.uniza.sk.
ŽILINA, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU
VŠP / MAT I všetky
Uchádzači o štúdium, ktorí vykonajú test Všeobecné študijné predpoklady alebo test z matematiky
organizovaný v rámci NPS a dosiahnu percentil viac ako 70 (vrátane) budú automaticky prijatí na
štúdium. Viac na fsi.uniza.sk
jak na vš
Národné porovnávacie skúšky
13
Prečo vyberať medzi fakultami s NPS?
Novinky na Fakulte
manažmentu PU
v Prešove
Novinkou na Fakulte manažmentu je rozšírenie študijných programov. Vedľa tradičného študijného programu
Manažment,
akreditačná
komisia schválila FM PU
v Prešove nové študijné programy – Environmentálny
manažment a Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. Oba
sa už od akademického roku
2012/2013 vyučujú.
Výber budúcich manažérov v Prešove prebieha bez
prijímacích pohovorov na
základe známok z maturitných vysvedčení. Od akademického roku 2013/2014
môžu uchádzači o štúdium
v prípade záujmu vykonať
nepovinný test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“,
pričom ak dosiahnu percentil
viac ako 65 (vrátane), budú
prijatí bez ohľadu na priemer
známok z maturitnej skúšky.
Výsledky nepovinného SCIO
testu budú brané do úvahy aj
pri vyhodnocovaní poradia
uchádzačov o 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium, PhD.).
Veľkou komparatívnou výhodou našej fakulty je skutočnosť, že študent má možnosť
skončiť nielen ako „bakalár“
a následne „magister“, ale
po úspešnom ukončení magisterského štúdia môže pokračovať na tej istej fakulte aj
v doktorandskom štúdiu (3.
stupňa) a získať titul „philosophiae doktor“ („PhD.“).
Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK
v Bratislave.
Už aj vrabce o nás čvirikajú.
Papagáj ARRA nás dokonca
vyhlásil za najlepšiu fakultu.
AKADEMICKÁ
RANKINGOVÁ A RATINGOVÁ
AGENTÚRA zverejnila už
ôsme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl (hodnotilo sa celkom 109 fakúlt).
V skupine prírodných vied
sme obsadili prvú priečku.
Ponúkame štúdium vo
všetkých troch stupňoch vyso-
koškolského vzdelávania (bc.,
Mgr., PhD.). Pozrite si naše
študijné programy na www.
fmph.uniba.sk.
Fakulta špeciálneho
inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline
Fakulta vychováva odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu
a riešenie krízových situácií
v rôznych sférach sociálneho,
prírodného a ekonomického
prostredia.
Vo všetkých troch stupňoch štúdia má fakulta akreditované študijné programy:
Bezpečnostný manažment,
Krízový manažment, Záchranné služby, a to aj
v dennej aj v externej forme.
Fakulta prijíma bez prijímacích skúšok uchádzačov,
ktorí majú za každý z posledných dvoch rokov zo strednej
školy vrátane maturity priemer do 1,5 a absolvujú maturitu z matematiky a absolventov stredných škôl, ktorí
v aktuálnom školskom roku
absolvovali v rámci Národ-
ných porovnávacích skúšok
(Scio) testy z matematiky,
resp. všeobecných študijných
predpokladov a dosiahli percentil aspoň 70.
Uchádzači, ktorí nesplnia tieto kritériá, absolvujú
písomné testy z matematiky
a všeobecných vedomostí
v rámci prijímacieho konania organizovaného fakultou
a budú prijímaní na základe
výsledku, v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu
bodov až do naplnenia plánovaných kapacít.
Fakulta humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici
Prečo ste si pre štúdium prekladateľstva a tlmočníctva
vybrali práve Fakultu humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici?
Prvým z dôvodov bolo
príjemné prostredie Banskej
Bystrice a celkovo dobrá dostupnosť. Po takmer piatich
rokoch štúdia sa ukazuje,
že moja voľba bola správna.
Po vedomostnej aj ľudskej
stránke. Vyučujúci vedú jed-
notlivé predmety odborne
a stimulujúco, sú vždy otvorení diskusii a vďaka ich práci
a prístupu sa im darí pestovať
v nás prekladateľsko-tlmočníckeho ducha. Na hodinách
prevládala priateľská atmosféra. Predmety sa vyučujú
okrem „obyčajných tried“ aj
v špecializovaných učebniach
s prekladateľskými pomôckami, napr. počítačmi s pomocným softvérom na preklad,
či v jazykových laboratóriách
s tlmočníckymi kabínami pre
každého študenta.
Ďalším veľkým pozitívom
je aj možnosť získať na fakulte
potrebnú prax. Ide väčšinou
o preklady alebo rôzne tlmočnícke „jednorazovky“ pre
externých zadávateľov. Nemožno opomenúť aj možnosť
študovať prostredníctvom výmenného programu Erasmus
v zahraničí.
Ako končiaci študent môžem povedať, že štúdium prekladateľstva na FHV UMB mi
dalo veľa. Práve tu som zistil,
že sa jazykom chcem venovať
i naďalej a som rád, že ma
baví, čo robím a študujem.
V Bystrici som spoznal množstvo skvelých ľudí a otvorilo sa
mi veľa možností. Prísť sem
študovať sa oplatilo.
Atraktívne študijné
programy: Fakulta
sociálnych vied
a zdravotníctva UKF
v Nitre
Novinka! Študijný program
Kariérové poradenstvo v študijnom odbore Psychológia.
Tento študijný program získal
Národnú cenu kariérového
poradenstva 2012 v kategórií
„počin v oblasti kariérového
poradenstva“ udelenú Euroguidence centrom.
Atraktívne sů aj ďalšie študijné programy: Psychológia,
Sociálna práca, Sociálne
služby a poradenstvo, Ošetrovateľstvo, Urgentná zdravotná starostlivosť.
Záujem o štúdium v bakalárskom stupni štúdia malo
v loňskom roku viac ako 1500
uchádzačov zo Slovenska, ale
i zahraničia. To je vyšší počet
záujemcov v porovnaní s tým,
koľko fakulta plánovala prijať.
Systém prijímacieho konania
je napriek tomu jednoduchý
a vo väčšine študijných programoch nemusíte absolvovať prijímacie skúšky. Systém
vyhodnocovania prijímacieho konania je transparentný
a zverejnený. Dokážete si vyhodnotiť vašu úspešnosť dopredu a sami. Pozrite www.
fsvaz.ukf.sk
Myslite na budúcnosť!
FSVaZ poskytuje možnosť pokračovať aj v magisterskom
stupni vzdelávania.
Fakulta humanitných
a prírodných vied
v Prešove
Poskytujeme dvojodborové
učiteľské a jednoodborové
vedecké študijné programy.
Fakulta ponúka:
• moderne zariadená učebne a laboratóriá vybavená
informačno-komunikačnými technológiami
a prístrojovou technikou;
• využivanie inovatívnych
vyučovacích metód a stratégií a moderných didaktických prostriedkov;
• študijné pobyty na zahraničných vysokých školách;
• ubytovanie v študentskom
domove s možnosťou stravovania a pripojenia na
internet;
• vybavené športoviská: telocvičňa, bazén, sauna,
športový areál;
Výber možností štúdia
je široký. Denné učiteľské
štúdium na Bc. a Mgr. stupni
v týchto študijných programoch: andragogika, biológia, ekológia, geografia,
fyzika, pedagogika, technická výchova a matematika,
pričom študijné programy je
možné vzájomne kombinovať,
a to aj na úrovni medzifakultného štúdia.
Aktuálne je na fakulte veľký záujem o denné štúdium
na Bc. a Mgr. stupni v neučiteľských – vedeckých študijných programoch biológia,
ekológia a geografia v regionálnom rozvoji.
14
jak na vš
Národné porovnávacie skúšky
Ukážka testu VŠP
Verbálna časť
V každej z nasledujúcich viet
je jedno alebo dve prázdne
miesta, ktoré znamenajú, že vo
vete bolo niečo vynechané. Za
každou vetou nájdete niekoľko
možností – slov alebo dvojíc
slov. Vyberte slovo alebo dvojicu slov, ktoré sa najlepšie hodia do príslušnej vety ako celku.
1. Táto dohoda predstavuje
základný _______ upravujúci
všetky
_______ práv a povinností
štátu.
A. dohovor – formulácie
B. dokument – možnosti
C. rámec – aspekty
D.spis – požiadavky
E. predpis – nároky
Každá z nasledujúcich úloh
sa skladá z dvojice slov alebo
slovných spojení, za ktorými
nasleduje päť možností – päť
dvojíc slov alebo slovných spojení. Z týchto piatich možností vyberte dvojicu slov, medzi
ktorými je vzťah najpodobnejší vzťahu medzi dvojicou
slov v zadaní (poradie slov vo
dvojiciach je dôležité).
2. OHROZOVAŤ : NEBEZPEČENSTVO
A. variť : hlad
B. inšpirovať : vzdelanie
C. napádať : útok
D.pomáhať : nepriateľstvo
E. utešovať : nešťastie
Za súvislím textom nasledujú
úlohy zostavené na základe
jeho obsahu. Prečítajte si text
a vyberte najvhodnejšiu odpoveď na danú otázku. Všetky úlohy riešte len na základe
toho, čo sa v texte píše, alebo
čo z textu vyplýva.
Text k úlohe 3
(…) Kolosu zo severu však do
značnej miery vzdoruje obor
z juhu. Hviezdou quebeckého summitu sa stal pre svoje
vzdorovanie
Washingtonu
brazílsky prezident Fernando
Henrique Cardoso. Nie že by
bol proti zriadeniu superzóny, ale dal jednoznačne naj-
avo, že si nemieni nechať od
bohatého severana čokolvek
diktovať. Práve Brazília sa
najvýraznejšie postavila proti dátumu 2003. Cardosovu
administratívu desia už dnes
debaty o zdravotných a ekologických štandardoch, ktoré
by mali podmieňovať vznik
Celoamerickej oblasti volného obchodu (FTAA). A jeho
zem už dnes trpí americkou
ochranárskou politikou, ktorá sa prejavuje, napríklad,
vysokými clami na dovoz pomarančového koncentrátu.
Tie si vydobyla silná floridská
citrusová lobby. Prečo by teda
mala byť Brazília naklonená
nápadom z Washingtonu, navyše, keď brazílske firmy majú
strach, že ich giganti z USA
zhltnú. (…). Z týždenníka Týden, 30. apríla 2001
3. Obsahom textu je:
A. charakteristika brazílskeho postoja k FTAA
B. útok na agresívnu politiku
USA
C. informácia o pohltení brazílskeho priemyslu
D.rozbor zahraničnej politiky Fernanda Cardosa
E. nabádanie k rozbitiu floridskej citrusovej lobby
Analytická časť
Každá úloha alebo skupina úloh je založená na texte
alebo súbore podmienok.
Ku každej otázke vyberte tú
najlepšiu z ponúkaných odpovedí. Len jedna odpoveď je
správna.
Text k úlohe 4
Ján musí vyštudovať v šiestich semestroch bakalárskeho
štúdia okrem iných šesť predmetov: právo, filozofiu, ekonómiu, informatiku, štatistiku
a manažment. Žiadny predmet neopakuje a v každom
semestri študuje z uvedených
práve jeden. Pritom vieme, že:
• Začne ekonómiou.
• Právo bude študovať tesne
po filozofii.
• Informatiku i právo bude
študovať najskôr v piatom
semestri.
4. Ktorý predmet môže študovať v štvrtom semestri?
A. len manažment
B. len filozofiu
C. ktorýkoľvek z dvojice filozofia, štatistika
D.ktorýkoľvek z dvojice manažment, štatistika
E. ktorýkoľvek z dvojice filozofia, manažment
5. Morálka, ktorá je obsahom
individuálneho
svedomia,
sa môže viac alebo menej
rozchádzať s morálkou spoločnosti, v ktorej človek žije.
Veľké a početné diskrepancie
tohoto druhu bývajú nazývané morálnou krízou spoločnosti a spájané s morálnym
relativizmom, ktorý považuje
morálku za rýdze individuálnu záležitosť a upiera jej univerzálny charakter.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení
vyplýva z uvedeného textu?
A. Morálna kríza spoločnosti
môže súvisieť s morálnym
relativizmom.
B. Morálny relativizmus vidí
v morálnej kríze jedinca
nutný dôsledok osobnej
slobody.
C. Morálna kríza spoločnosti
potvrdzuje tézu o univerzálnom charaktere morálky.
D.Vo všeobecnosti prijímaná
morálka stojí v modernejspoločnosti nad individuálnou morálkou.
E. Individuálne svedomie stojí
v protiklade
Kvantitatívna
časť
Používať kalkulačku nie je povolené!
V úlohe 6 porovnajte výrazy
v stĺpčekoch A a B a zvoľte
odpoveď
A. ak výraz v stĺpčeku A je
väčší
B. ak výraz v stĺpčeku B je
väčší
C. ak sa oba výrazy rovnajú
D.ak vzťah medzi výrazmi
nie je možné podľa zadania
jednoznačne určiť.
6. Polovica čísla X sa rovná
súčtu tretiny čísla Y a čísla 25.
Stĺpček A Stĺpček B
X Y
A. Hodnota vľavo je väčšia
než hodnota vpravo.
B. Hodnota vpravo je väčšia
než hodnota vľavo.
C. Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
D.Nedá sa jednoznačne určiť,
ktorá hodnota je väčšia.
7. Ak potrebujeme žiarovku na
7000 hodín, ktoré žiarovky sú
pre nás najvýhodnejšie? (Predpokladáme nákup len jedného
typu žiaroviek a neberieme do
úvahy spotrebovanú energiu).
A. Basic
B. Standard
C. Classic
D.Premium
E. Extra
Tabulka k úlohe 7 Basic
8. Na margarétke sedí dvakrát
viac včiel ako na púpave a ďateline dohromady. Na púpave
sedia o dve včely menej ako
na ďateline. Celkovo sedí na
troch rastlinách 18 včiel. Koľko včiel sedí na ďateline?
A. 2
B. 4
C. 6
D.8
E. 10
Kompletná ukážka: www.
scio.cz/nps/vsp
Správne odpovědi:
1.C, 2.C, 3.A, 4.B, 5.A, 6.D,
7.A, 8.B
Na adrese www.scio.cz/nps/
vsp naleznete kompletnú cvičnú verziu testu VŠP.
Standard
Classic
Premium
Extra
Počiatočná cena
10
15
30
120
200
Životnosť (hod)
800
1000
1200
8000
8000
Spotreba (W)
100
100
100
40
20
ČO SÚ VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ
PREDPOKLADY?
V rámci prijímacieho konania na mnohé fakulty často rozhoduje typ strednej školy, ktorú uchádzač navštevoval a výsledky, ktoré dosiahol počas štúdia alebo na maturitnej skúške.
Pretože každá stredná škola má iný obsah výučby a iný systém
známkovania, môžu takéto kritériá niektorých uchádzačov
diskriminovať. Neúspešná maturita môže zabrániť v ďalšom
vzdelávaní, hoci uchádzač môže mať výborné predpoklady na
zvládnutie štúdia. Test Všeobecných štúdiných predpokladov
(VŠP) dáva všetkým rovnaké šance.
V troch častiach – verbálnej, analytickej, kvantitatívnej
– test VŠP sleduje niekolko klúčových schopností budúceho
študenta. Netestuje tedy znalosti získané na SŠ, ale schopnosti uchádzača, ktoré vyžaduje štúdium na vysokej škole.
Uchádzač má za úlohu v teste rozpoznať i drobné významové
rozdiely medzi slovami, interpretovať text, správne porozumieť tvrdeniam, analyzovať sumu informácií a podmienok,
orientovať sa v grafoch a tabulkách a v neposlednom rade
pracovať s kvantitatívnymi hodnotami a aplikovať základné
matematické poznatky v praxi.
Test má 85 úloh a na jeho vyriešenie má uchádzač
90 minút.
Pokiaľ sa uchádzačovi z akéhokoľvek dôvodu test nepodarí
urobiť, má šancu opraviť si ho.
jak na vš
NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
15
Aby byly zkoušky skutečně spravedlivé
Veřejná oponentura dává každému příležitost upozornit na chybu.
D
ůvod, proč je součástí
Národních srovnávacích
zkoušek veřejná oponentura,
je prostý: člověk je omylný,
i při vývoji testů. Tvorba testů (vizte samostatný text na
této straně) je složitá a i při
veškeré pečlivosti dochází
k chybám. Ty mohou následně negativně ovlivnit výsledky
testu, na němž záleží velmi
hodně: přijetí či nepřijetí na
vysokou školu. To není málo,
když usoudíte, že rozdíl mezi
„mít VŠ“ a „nemít VŠ“ může
ovlivnit celý zbytek života, a to
po všech stránkách.
Veřejná oponentura dává
každému příležitost, aby
v případě, že narazí v testu
na chybu, mohl vznést námitku. Je-li námitka uznána jako oprávněná, úloha je
buď z testu vyřazena, nebo
je korigováno její hodnocení.
V každém případě je zabráněno tomu, aby chyba někoho poškodila. Každý test je
přitom konstruován tak, aby
bylo možné určitý počet úloh
vyřadit, aniž by se to dotklo
jeho schopnosti dostatečně
změřit znalosti či obecné studijní předpoklady.
Jak veřejná oponentura
probíhá
Až budete mít za sebou zkoušku, dorazí vám do několika
dní mailem upozornění na
to, že máte přístup k zadání
testu. Můžete si ho celé prohlédnout, jednotlivé úlohy
překontrolovat, případně se
vrátit k těm, které se vám během zkoušky zdály sporné.
Následně máte několik dní
na to, abyste prostřednictvím
profilu na www.scio.cz vložili
svou námitku ke každé takové
úloze a vysvětlili, co vám na ní
připadá závadné. Po uplynutí
lhůty jsou námitky shromážděny a zasedne komise, která
rozhodne o jejich oprávněnosti. Pokud nějakou uzná za
oprávněnou, doporučí komise
další postup, tedy buď vyřazení, nebo změnu hodnocení
úlohy.
škol (každá, která podle NSR
přijímá, má právo svého zástupce vyslat), nebo studentů,
případně odborníků na testy,
kteří jsou na Sciu nezávislí.
Více se dozvíte na www.
scio.cz.
Kdo rozhoduje?
Nezávislá komise
Aby bylo zaručeno, že oprávněné námitky budou uznány,
komise, která o nich rozhoduje, je složená z lidí nezávislých
na společnosti Scio. Jedná
se jak o zástupce vysokých
Vývoj testů pro Národní srovnávací zkoušky
Udělat kvalitní test je práce pro tým expertů. Ačkoliv to nevypadá, za kvalitním testem jsou měsíce odborné práce.
Koho nebaví si o tom číst, můžete přejít rovnou k obrázkům.
P
ředstava o tom, jak se
„dělá“ test, bývá většinou
naivně zjednodušená. Většina lidí si myslí, že si nějaký
(v podstatě jakýkoliv) učitel
takhle sedne ke stolu, vymyslí
pár otázek, seskládá je dohromady a test je hotov. Ano, to je
také způsob, jak udělat „test“,
tedy něco, co jako test skutečně vypadá (papír s úlohami
k vyřešení).
K vytvoření skutečného
testu je ale potřeba mnohem
víc. Ani sebelepší učitel, který
svůj předmět dokonale ovládá,
nestačí. Vytvořit kvalitní úlohy
je jen zlomek toho, co je třeba
udělat. A není to dokonce ani
to první, co je třeba. Každý
test, je-li připravován profesionálně, musí mít na začátku
velmi přesnou specifikaci,
musí být jasné, k čemu má
sloužit. Je třeba nejprve zodpovědět otázky jako „má testovat matematiku? a co konkrétně? a na jaké věkové úrovni?
a na jaké úrovni obtížnosti?
a k čemu mají sloužit výsledky?“. Teprve potom je možné
stanovit, jak má být test rozsáhlý, jaké typy úloh je třeba
použít, kolik jich má být. Poté
je musí někdo skutečně vymyslet, ale to také není všechno,
úlohy je potřeba prověřit na
reprezentativním vzorku věkové skupiny lidí, kteří následně budou testy skládat, každá
z nich je oponována nějakým
jiným zkušeným tvůrcem úloh
a také studenty, kteří dosahují
v testech výborných výsledků
a dokážou rozeznat možné
vady. No a pak je ještě nutné,
aby někdo statisticky zpracoval získané údaje o úlohách
(jaká je úspěšnost jejich řešení, kde se dělají nejčastější
chyby, které špatné odpovědi
jsou nejčastěji vybírány atp.),
aby bylo jasné, které úlohy do
testu použít a které nikoliv. Teprve až je jasné, jak jednotlivé
úlohy „fungují“, teprve pak je
1. Stanovení cíle testu a typů úloh
Každý typ úloh měří jiné dovednosti nebo odlišný způsob použití vašich znalostí.
4. Pilotní testování úloh
Každá úloha je ověřena na vzorku minimálně 100 reprezentantů cílové skupiny testu.
2. Sestavení týmu tvůrců
Autoři úloh, předmětoví garanti, sestavitelé testů, oponenti,
pilotáři.
5. Každou úlohu oponují
minimálně tři odborníci
Pilotování mnoho úloh vyřadí
na základě položkové analýzy.
Oponenti pak hledají obsahové
i formulační nedostatky úloh.
3. Vytvoření dvojnásobného počtu
úloh oproti finální verzi testu
Pro NSZ 2010/11 tedy bylo
v této fázi vytvořeno přibližně
5 000 úloh.

6. Úprava či vyřazení úloh
na základě oponentur
možné dát dohromady kvalitní
test.
To je práce, na které se
podílí stovky lidí. Přesto to
nestačí, vyvarovat se chybám
v něčem tak vnitřně složitém,
jako je test, je vzhledem k chybujícímu lidskému faktoru téměř nemožné. Proto je u NSZ
zavedena tzv. veřejná oponentura (více v samostatném textu na této straně).
Vývoj testů pro NSZ hezky
shrnuje tato infografika:
7. Rozbor testů se zástupci
cílové skupiny
Každoročně spolupracujeme
přibližně se 100 pretestanty
z maturitních ročníků.
8. Obsahová a předtisková
kontrola včetně jazykové
korektury
9. Tisk testu za přísných
bezpečnost­ních opatření
Pokud byste se chtěli do vývoje úloh zapojit, ozvěte se na [email protected]
Download

Z šesti možností zasáhnout cíl už zbývá jen pět