1931—2011
80. výročie školy
ZÁKLADN8 ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU RUŽINDOL
24. november 2011
Slovo na úvod
Fenomén
nerstve najmä s rodičmi. Pri tejto príležitosti patrí sa vzdať
úctu rodičom za korektnosť a podporu
našich snáh, i keď
väčšia
ústretovosť
by sa žiadala tam,
kde sú problémy, a to
najmä výchovné.
spoločenského bytia - škola, živý organizmus,
život. Žiaci, učitelia,
rodičia. Škola bola,
je a bude. Zo žiakov
sa stávajú učitelia,
lebo taký je zákon
prírody - žiak má
prerásť učiteľa. Trvá to však istý čas.
Osemdesiat rokov
je doba vhodná na
bilancovanie výsledkov práce školy. Určite nás teší, že z
našich žiakov prevažne vyrástli slušní ľudia, múdri, sebavedomí, cieľavedomí a
úspešní. Sme radi že
základy, na ktorých
mohli stavať, získali
v našej škole cez svojich učiteľov. Je
šťastím pre žiaka, ak
má dobrého učiteľa.
A naša škola ich vždy
mala. Dôkazom toho
sú výsledky našich
súčasných i bývalých
žiakov.
Škola je inštitúciou
založenou na part-
Osobitné poďakovanie patrí členom
výboru rodičovskej
rady, ktorí pomáhajú
škole
vo všetkých
oblastiach práce školy. Škola je súčasťou
obce, obec Ružindol
je naša obec.
Naším
cieľom
budúcnosti
bude
vytvárať na škole
takú pohodu, aby do
školy chodil rád učiteľ, lebo potom budú do školy rady
chodiť aj deti. Nech
sa na škole snúbi náročnosť s láskavosťou a porozumením.
Pevné
zdravie,
veľa šťastia, vzájomnej úcty želáme
všetkým zamestnancom, žiakom bývalým
i terajším, nášmu
zriaďovateľovi, rodičovskej verejnosti
a priateľom školy.
v
Vedenie školy
Obr. 1. Škola bola slávnostne odovzdaná do užívania 20. septembra 1931. Takto ju videli a výtvarne zachytili v minulosti naši
žiaci.
V bulletine nájdete:
Slovo na úvod
Najdôležitejšie body:
-
• Slovo na úvod
Príhovor riaditeľa školy
str. 2
História našej školy
str. 3
Športové úspechy školy
str. 8
Súčasnosť školy
str. 10
Školský obvod
str. 14
• Naša súčasnosť a perspektíva rozvoja školy
Ukončenie rekonštrukcie školy
str. 18
• Rekonštrukcie - fotogaléria
• Príhovor riaditeľa školy
• História a 80 rokov od postavenia
novej budovy školy
Príhovor riaditeľa školy
Vážení priatelia,
v tomto školskom roku
si naša škola pripomína 80
rokov svojej novodobej
existencie. Dňa 22. septembra 1931 prešli bránami
novopostavenej budovy školy prví žiaci. Podrobnejšie
popisuje túto udalosť školská kronika. Táto významná
udalosť je príležitosťou,
aby sme si pripomenuli najvýznamnejšie okamihy v jej
živote. V publikácii sa
v stručnosti zmienime o
histórii, premenách a zmenách, ktoré sa udiali počas
80 rokov jej jestvovania a
oboznámime sa s najvýznamnejšími medzníkmi, úspechmi našich žiakov ako aj
súčasnosťou školy.
Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si
pripomenuli jej základné
poslanie - poskytovať svojim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami,
ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu
bez obáv stavať v ďalšej
príprave na povolanie a
dobre sa uplatniť v živote.
Toto poslanie škola 80 rokov zodpovedne plní, z mno-
Strana 2
hých našich absolventov vyrástli odborníci v rôznych
profesiách, mnohí sa dobre
uplatnili v živote, stali významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského
života.
Osemdesiatročná história našej školy je naplnená
skromnou, ale pritom zodpovednou a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí podľa
svojho vedomia a svedomia
vykonávali svoju prácu, stali
sa súčasťou školy a tvorili
jej dejiny.
S láskou a trpezlivosťou vštepovali žiakom základy vied a vychovávali z
nich dobrých ľudí. V nespočetných činnostiach, často
na úkor vlastného voľného
času i svojich rodín, tvarovali ich osobnosti a charaktery, vytvárali ich dobrý
vzťah k iným ľuďom, k škole, obci i svojej vlasti. My,
ich nasledovníci, tiež chceme napredovať úspešne
ďalej a plniť ciele, ktoré
sme si vytýčili do budúcnosti. Veríme, že s pomocou
obce, rodičov a našich nadriadených orgánov tieto
ciele naplníme.
Pri príležitosti tohto
krásneho výročia chcem
vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o
dobré meno našej školy a
jej rozvoj.
Jubilantke želám do
ďalších rokov veľa dobrých
a usilovných žiakov, zanietených učiteľov, obetavých
rodičov, dobré finančné
zabezpečenie, pochopenie a
pomoc kompetentných pri
riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, veľa
trpezlivosti a životného optimizmu.
Ing. Ján Morong, riaditeľ
80. VÝROČIE ŠKOLY
História našej školy
Prvá zmienka o škole sa
nachádza vo farskom archíve,
kde je napísané že obec
v roku 1819 vyhorela a s ňou
zhorela i škola. Na jej pôvodnom mieste bola postavená
nová škola, ktorá bola v roku
1873 rozšírená na dvojtriednu, lebo ju začali navštevovať
aj žiaci z Bieleho Kostola.
Od roku 1904 navštevovalo
školu priemerne 145 žiakov.
Podľa školského archívu
sme zistili, že medzi prvých
učiteľov, ktorí pôsobili na
ružindolskej škole boli Jozef
Krátky, po ňom nasledovali
Ján Xarix, Jozef Sedlárik,
Štefan Foglton, Jozef Fedor,
Pavel Hergott a mnohí ďalší.
Cez prázdniny v roku
1921 bola prevedená prestavba tried v školskej budove
a do tried sa dali spraviť nové
lavice. Od školského roku
Obr. 2. Udalosti okolo odovzdania novej postavenej školy sú zaznamenané aj v
školskej kronike.
1923/24 sa zaviedla sedemročná školská dochádzka.
V tom istom roku bol založený
i školský kabinet. Najstarší
písomný
zápis
Okresného
školského inšpektora Jána
Štancla je v školskej kronike
z roku 1926.
Na učiteľskú stanicu
prišiel v roku 1929 učiteľ organista Ján Pullman z
Hrnčiaroviec, ktorý sa zaslúžil o stavbu novej školy.
Počas prác sa učilo v jednej
miestnosti v budove č. 21. Na
škole učili aj Irena a Elena
Pullmanové.
Posviacku novej školskej
budovy previedol dňa 20.
septembra 1931 generálny
vikár Karol Nečesálek. Slávnosti sa zúčastnili: školský
inšpektor Ján Štancl, nastupujúci školský inšpektor Fraňo
Musil, duchovenstvo, učitelia
a mnoho ľudí z našej i okolitých obcí.
Obr. 3. Fotografia zo školskej kroniky zachytáva novú školu v roku 1931 a poznámka pri fotke hovorí, že stavbu školy previedol arch. Mikuláš Bilka z Trnavy .
1931—2011
Z vtedajších prvákov dnes
žije už iba niekoľko – Žofia
Dubcová, Helena Šimončičová
a Martin Klokner.
Strana 3
História našej školy (pokračovanie)
Od 1. december 1948,
bola v obci zriadená Neúplná
stredná škola. Chodili do nej
žiaci z Ružindola, Borovej a
Bieleho Kostola. Riaditeľom sa
stal A. Širúček.
Obr. 4. Na postavení novej školy mal zásluhu najmä vtedajší správca školy
učiteľ - organista Ján Pullman z Hrnčiaroviec. Na obrázku s manželkou a so
žiakmi školy.
Počet detí neustále pribúdal. V roku 1933 navštevovalo
školu 204 žiakov, preto bola
vytvorená štvrtá trieda. Na
učiteľskú
bola zvolená
Pribudlistanicu
noví učitelia
– MáMária
Gucmanová.
ria Sýkorová, Milan Janeček,
Ľudmila
Veselá, Jozef
Škola odoberala
rôzne Pročakop,
Milan
Kocian,
riaditeľom
sopisy pre žiakov – Priateľ
bol odSlniečko,
roku 1953
Stanislav
dietok,
Devín,
Mladý
Jablonický.
život, z pedagogických časopisovVtoseptembri
boli napr.: 1955
Naša škola,
sa v
Komenský,
Školské
reforružindolskej škole objavuje
my
.....učiteľka – Mária Habalo
nová
V januári 1937 bolo zavedené do všetkých miestností
školy elektrické osvetlenie. V
roku 1940 bol založený spevokol. Svoje prvé verejné vystúpenie mal už na Vianoce v tom
istom roku.
Väčšie zmeny v učiteľskom zbore nastali v roku
1943 – do Ružindola prišli učiť
manželia Adolf a Elena Šorúčkoví.
Strana 4
Vojnové udalosti ovplyvnili
i chod školy. Vyučovanie bolo
často prerušované kvôli náletom, vyučovalo sa iba v jednej
triede. Škola dostala nových
obyvateľov – vojakov nemeckej armády. Prechodom frontu v roku 1945 bola školská
budova značne poškodená. Poškodené bolo i zariadenie školy, archív, fyzikálne pomôcky
boli celkom zničené. Počas
prázdnin bola budova školy a
čiastočne aj zariadenie opravené, vyučovanie sa začalo
načas.
Nariadením SNR zo dňa
6.12.1944 č. 5., resp. 16.5.
1945 č. 34. Zb. SNR bola aj
ružindolská škola poštátnená.
Pribudli nové predmety – ruský jazyk, náuka o domácnosti,
náuka o domácom hospodárstve, zrušili sa ručné práce
chlapčenské a dievčenské a
spoločenská výchova.
V školskom roku 1949/50 bolo na škole zavedené súťaženie medzi triedami. Súťažilo
sa v prospechu, správaní, v
dochádzke, čistote a výzdobe
tried, v zbere liečivých rastlín a v sporení. V tom istom
roku bolo rodičovské združenie premenené na ZRPŠ. Podporovalo chod školy, zakupovalo učebné pomôcky, organizovalo pre žiakov rôzne slávnosti. Od roku 1953 bol jeho
predsedom Peter Cako, v ďalších rokoch Alojz Schneider,
Jozef Heriban, Ľudovít Tibenský, Viskupič, Jaroslav
Cako, Ľudmila Hečková, Mária
Horváthová, Ing. Božena Čapičíková, Viera Karádyová, Milada Mikolášiková, Gabriela Matúšková a v súčasnosti rodičov
zastupuje MUDr. Lucia Pecková.
V roku 1951 sa riaditeľom školy stal Adolf Širúček. V tom čase tu pôsobili
Elena Širúčková, Amália Habalová, Anna Nádašská, ktorá
1.12.1953 vystriedala Ružena
Janečková. Práve táto pani
učiteľka zasvätila výchove a
výuke ružindolských žiakov 14
rokov.
Žiakov postupne pribúdalo, škola už mala 7 tried.
80. VÝROČIE ŠKOLY
História našej školy (pokračovanie)
Pribudli noví učitelia –
Mária Sýkorová, Milan Janeček, Ľudmila Veselá, Jozef
Prokop, Milan Kocian, riaditeľom bol – Stanislav Jablonický.
V septembri 1955 sa v
ružindolskej škole objavuje
nová učiteľka – Mária Habalová, pochádzajúca z Ružindola.
Na škole pôsobila 17 rokov.
Obetavosť a chuť do práce riaditeľa školy Stanislava
Jablonického podnietili rodičov a žiakov zúčastňovať sa
na brigádach. Tak v roku 1959
boli svojpomocne a dobrovoľnou brigádou pristavené dve
triedy.
V roku 1960 bola podľa
nového školského zákona zriadená Základná deväťročná
Obr. 5. Na fotografii je učiteľský kolektív školy z roku 1965/ 1966 s riaditeľom Stanislavom JABLONICKÝM. V tomto roku nestúpil do školy mladý učiteľ
Milan Repáš (v strede vzadu) , neskorší dlhodobý riaditeľ školy.
škola v Ružindole. Bola zavedená funkcia stálej skupinovej
vedúcej pionierskej organizácie, do ktorej nastúpila Tézia
Martinkovičová.
Mnohí z Vás si z týchto
rokov pamätajú mená učiteľov, ktorí na našej škole pôsobili dlhšie obdobie. Mária Slabá, Františka Varinská, Ľudmila Nosálová, Anna Ščasná, Eva
Uhlárová, Mária Klenovičová,
Ivan Jablonický...
Pozoruhodnou spomedzi spomenutých učiteľov bola najmä
pani učiteľka Anna Ščasná,
ktorá v ružindolskej škole
strávila celý svoj učiteľský
život, skoro 40 rokov, a ako
učiteľka na prvom stupni naučila písať a čítať stovky ružindolčanov.
Obr. 6. Žiaci školy brigádujú na školskom dvore v čase, keď bol ku škole prikúpený susedný dom a jeho zbúraním sa vytvoril priestor pre nové školské dielne
a školskú jedáleň.
1931—2011
Z kroniky sa dozvedáme,
že najvyšší počet žiakov 330
bol v školskom roku 1961/62.
V sedemdesiatych rokoch kolísal počet žiakov okolo čísla
300.
V učiteľskom zbore nastávaStrana 5
História našej školy (záver)
jú neustále zmeny, prichádzajú noví učitelia – niektorí na
dlhšie obdobie, iní iba na zastupovanie. V septembri 1965
Milan Repáš, Zuzana Bunzelová, Olívia Marcová, Mária Mrvová, neskôr Kvetoslava Citterbergová, Rudolf Marec,
Gejza Lacko – Bartoš (zást.
riad.), Jana Jordanová, Marta
Ročkárová, Božena Danišovičová, Mária Hečková, Ružena
Markuliaková, Daniela Repášová (1973), Edita Musilová,
Viera Gálová, Eva Lovecká
(1976), Alžbeta Šporerová,
Anna Fraňová, Beata Štefanková.
V roku 1973 sa riaditeľom školy stal Mgr. Milan
Repáš.(1973-1991 vo funkcii
riaditeľa školy),
Od roku 1975 sa ZDŠ postupne mení a oficiálne od
1.septembra 1978 je v obci
Základná škola Ružindol. V
tomto roku začali do našej
školy opäť chodiť žiaci
z Borovej a tak rozšírili rady
ružindolských žiakov. Učitelia – manželia Mária a Jozef
Strakošoví, prestúpili učiť na
ZŠ do Ružindola.
Významným medzníkom v
živote ružindolských žiakov
bolo vybudovanie školskej jedálne, dielní, školského klubu
a najmä peknej veľkej telocvične.
nisovom. Zúčastňovali sa verejnoprospešných prác, zberu
druhotných surovín, zberu
liečivých rastlín, prípravy kultúrnych programov, detských
karnevalov, športových, výtvarných, speváckych a recitačných súťaží. Poznávacie
výlety, často niekoľkodňové,
sa stali súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Cesty
za poznaním smerovali do
mnohých kútov Slovenska a
Čiech.
Mariana Munková
Život žiakov v 70-tych
rokoch bol pestrý a pútavý.
Pracovali v rôznych krúžkoch
– divadelnom, tanečnom, šachovom, futbalovom, stolnote-
učiteľka
Obr. 7. Pedagogický kolektív školy v školskom roku 1986/1967 pracoval pod vedením dlhoročného
úspešného riaditeľa Milana Repáša.
Strana 6
80. VÝROČIE ŠKOLY
Rozhovor s prvou prváčkou našej školy
Pri príležitosti 80. výročia našej školy sme spolu
s niektorými žiakmi využili
milú príležitosť a pozhovárali
sme sa s p. Žofiou Dubcovou,
ktorá navštevovala prvú triedu našej školy práve v školskom roku 1931-32, keď bola
ružindolská škola postavená
a sprístupnená výučbe.
ná, potom ostala tu učit dokonca. Nuž a keď som bola asi
tak sédmačka, tak sa pani učitelka vydala a potom odišli. A
co dalej bolo s nimi, to už nevim. Pani učitelka bola velice
dobrá k nám. Helenka sme ju
Aký predmet
najradšej ?
ste
mali
Keď vám mám pravdu povedat, ja som mala velice dobrých učitelov, že som im len
dzeci strážila, tak, tak. Cheche, tak som sa ja učila, hehe.
Časť tohto veľmi príjemného rozhovoru ponúkame
i vám a zároveň by sme sa
chceli touto cestou poďakovať p. Dubcovej a jej rodine
za ochotu a čas, ktorý nám
venovali.
P. Dubcová, spomínate
si na obdobie, keď ste navštevovali našu školu? Ako
sa vám páčilo v škole?
Nuž, my sme bola velice
chudobná rodzina a chudobné
dzeci boli dosť v tej škole
utláčané, nie ako tie bohaté
dzeci. Učitelé si vác vážili tie
bohaté dzeci ako nás, chudobných. Nuž, ale teraz sa mi to
už lúbi (smiech).
Teraz by ste už chceli
chodiť do školy?
Veru áno (smiech).
Na svoju prvú pani učiteľku si pamätáte? Aká bola?
Mali sme aj pani učitelku,
aj pána učitela a volali sa Pullmanoví. Pani učitelka sa volala
Helenka, tá bola dlho slobod1931—2011
Obr. 8. Pani Žofiu Dubcovú, ktorá patrila k prvým prvákom v novej škole, navštívili terajší prváci, vekový rozdiel medzi nimi je práve vek našej jubilujúcej
školy — 80 rokov.
volali, no tá bola velice dobručká, milučká, to sa už ani
povedat nedá, no! Nuž a potom, ked som vyšla ze školy,
to som mohla mať 14 rokov,
tak som išla slúžit, no lebo tatu som nemala. On bol ve
Francii a dostal tuberu a teda
zomrel. Bolo nás 6 dzecí a mama sa s nami sama trápila. Jeden išol tam, druhý tam, potom najstarší brat ostal na
železnici robit. To už nám bolo lepší.
A za toto učení-neučení som
mala trojky.
Aký ste boli kolektív v
triede ?
No my sme boli šeci takí
kamaráti. Ale potom som ich
už vác nevidela. Jeden išol
tam, druhý tam.
Bolo vás veľa v triede ?
Veru nás bolo dost. My
sme bola jedna trída, do kerej
chodzili prváci, druháci, treStrana 7
Rozhovor s prvou prváčkou našej školy (záver)
cáci, štvrtáci aj pátaci. To
bola taká velka místnost. Jeden velký stól, dze sme šeci
sedzeli. No dneska móžu byt
dzeci radi, že majú takých
dobrých učitelov, skutočne,
lebo vtedy to bolo tak, že k
bohatým boli iní a k chudobným zas inačí .
A aj vás bili učitelia?
No samozrejme, s trste-
ničku. Ešte aj chlapci si museli
donést trsteničku a učitel
povedal - daj prsty na hrušku
a bolelo to. A jak!
A mali ste aj nejakých nepriateľov v škole ?
Áno, s jedným chlapcom sme
sa tak nenávidzeli (a ani nevím
za čo) a raz mi povedal, že
som žobráčka a ja som ho tak
kopla! Som si povedala, že
nech sa deje čokolvek, nadávat si nenechám! A tak si niekedy na to spomenem a ani
nevím, prečo sme sa nenávidzeli, hehehe.
PaedDr. Kristína Pániková
učiteľka SJaL
Športové úspechy našej školy
futbal, floorball.
Telovýchova a šport majú v školskom systéme nezastupiteľné miesto. Cieľom je
vychovávať a získavať deti
pre pravidelný pohyb. Osvojiť
si zručnosti vo viacerých oblastiach či druhoch športu
a postupne pripravovať žiakov
na športové súťaže, tiež na
reprezentáciu triedy i školy
v rôznych disciplínach.
Na základnej škole v Ružindole má športová činnosť
bohatú tradíciu. Môžeme sa
pochváliť i viacerými úspechmi. Je chvályhodné, že okrem
tradičných športov na vidieckych školách (futbal, vybíjaná,
stolný tenis) to boli v minulých rokoch najmä športy ako
volejbal, športová streľba i
gymnastika.
V poslednom období tiež
najmä atletika – behy, malý
Strana 8
Ružindolská škola sa za
uplynulé 3-4 desaťročia pravidelne zúčastňovala súťaží,
ktoré organizovali školské
úrady, SAŠŠ, PŠL, Kalokagatia – CVČ v Trnave.
Záslužná práca učiteľov
telesnej výchovy (Mária Hečková, Anna Pokrývková, Marcel Prokop, Ján Szabo)
i vyučujúcich na 1. stupni sa
odzrkadlila na viacerých úspechoch, o čom svedčia mnohé
ocenenia, diplomy, poháre
a medaily vo vitrínach školy.
Z individuálnych športov
treba spomenúť úspechy Miroslava Plešivku, ktorý reprezentoval Slovensko (a tým
i Ružindol) na majstrovstvách
sveta v polmaratóne i na mnohých ďalších bežeckých podujatiach. Ďalej sú to napr.
športoví strelci Jozefína An-
Ján Szabo,
učiteľ telesnej výchovy
tonínová - Holkovičová, Ľuba
Mihálková - Šulanová, Dušan
Šottník. Z futbalistov Alena
Vnuková, Emanuel Mihálek,
Miloslav Domorák.
Z atlétov sú to napr. Jitka
Hergotová - Mihálková, Martin Minarovič, ktorý sa stal
majstrom Európy v pretláčaní
rukou.
80. VÝROČIE ŠKOLY
Športové úspechy našej školy (záver)
V uplynulom desaťročí sú
to súčasníci Pavol Tollarovič
(atletika) a Marián Domorák
(futbal). Obaja získali titul
„Majstra okresu“ v cezpoľnom
behu a bronz na krajskom finále v Piešťanoch.
Pavol Tollarovič trénuje
a reprezentuje AŠK Slávia
Trnava v spoločnosti majstra
Európy Libora Charfreitaga
a spolu s Romanou Heribanovou
získali
3.
miesto
a bronzové medaily na medzinárodnej
olympiáde
detí
„Kalokagatia 2008“.
Zo súčasných žiakov školy
hodno vyzdvihnúť talenty Veroniku Matúškovú (futbal),
Ondřeja Žaludeka (atletika),
Filipa Antonína (plávanie), Daniela Turoňa (stolný tenis, behy).
Základná škola Ružindol je
organizátorom
viacerých
športových podujatí.
Za spoluprácu treba poďakovať i obecnému úradu
a telovýchovnej jednote, osobitne starostovi obce Ing.
Vladimírovi Púčikovi.
Za posledných 5 rokov sa
ZŠ Ružindol aktivizuje najmä
v OFDMS – Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska.
Známy je najmä „Ružindolský
olympijský týždeň“ – športové
súťaže pre okolité základné
školy.
Ďalej sú to „Ružindolská
olympijská míľa“, futbalový
turnaj o „Pohár starostu“,
„Olympiáda materských škôl“,
šport pre rodičov.
Za mimoriadne aktivity na
úseku olympionizmu bola škola
ocenená Slovenským olympijským
výborom
a SAŠŠ
v rokoch 2009 a 2010 ako
škola roka v olympijských aktivitách.
Zaželajme si do ďalších
rokov, aby sa mládež držala
olympijskej myšlienky „Nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a čestne bojovať
v duchu fair-play !“
Ján Szabo,
učiteľ telesnej výchovy
Obr. 9. Olympiáda materských škôl obcí Borová,
Biely Kostol a Ružindol je už tradičnou každoročnou
akciou.
Obr. 10. Víťazi jednotlivých disciplín dostali tradičné
perníkové medaily.
1931—2011
Strana 9
Súčasnosť školy
Po politických zmenách v
roku 1989 prišlo k zmenám aj
v školstve. Prijatím nového
zákona
o štátnej
správe
a školskej samospráve sa riadenie školy viac posunulo
k miestnej školskej samospráve. Tu boli okrem zamestnancov školy zastúpení aj rodičia
žiakov a zriaďovateľ školy.
Prvá rada školy vznikla už
v roku 1991 a predsedom bola
Mgr. Ľudmila Kloknerová.
Zmenilo sa aj vedenie školy. V roku 1991 sa riaditeľkou
školy stala Mgr. Eva Lovecká,
ktorá bola vo funkcii do roku
1999, kedy bola z dôvodu ťažkej choroby odvolaná. Vo
funkcii riaditeľky ju nahradila
Mgr. Miloslava Viskupičová,
ktorá zastávala túto funkciu
do roku 2005. Za jej pôsobenia od 1. januára 2000 získala
škola právnu subjektivitu. Od
roku 2003 začala písať naša
škola svoju novšiu históriu, bol
prijatý
nový
zákon
č.
596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve. Rada školy mala
posilnené svoje kompetencie,
najmä stala sa výberovou komisiou pri výbere riaditeľa
školy. Postupne sa od jej vzniku vo funkcii predsedu rady
školy vystriedali viacerí – poslednými boli Ing. Iveta Púčiková, Ing. Ján Morong, Ing.
Jana Luptáková, Peter Zachar
a v súčasnosti je predsedom
rady školy Ing. Ingrid Vajczi-
Strana 10
ková, PhD.
Od roku 2003 sa zmenil aj
spôsob financovania škôl. Na
obce bol prenesený majetok
štátu – budovy škôl aj kompetencie v oblasti školstva.
Bolo zavedené tzv. normatívne financovanie na žiaka,
takže pri malom počte žiakov
a nedostatku financií nebolo
možné prevádzkovať školu,
alebo ak aj áno, tak len s ťažkosťami. Preto malé školy boli
nútené vo väčšine ukončiť
svoju činnosť. To postihlo
mnohé málotriedne školy.
kovičová, zástupkyňou sa stala Ľudmila Kloknerová, ktorá
je v tejto funkcii až do dnes.
Štafetu riaditeľa od roku
2010 prebral Ing. Ján Morong, ktorý v škole urobil niekoľko zmien. Ešte ako poslanec obecného zastupiteľstva
a vedúci školskej komisie vypracoval a presadil v obecnom
zastupiteľstve obce Ružindol
schválenie programu Koncepcia rozvoja školstva v obci
Ružindol na obdobie piatich
rokov, ktorý sa stal východiskom pre rozvoj školy.
V roku 2004 bola podpísaná dohoda o spoločnom obvode medzi obcami Ružindol –
Borová.
V rokoch 2008 a 2009 bola v súlade s uvedeným programom urobená rekonštrukcia
Materskej školy a telocvične
školy.
V roku 2005 nastupuje do
funkcie riaditeľky Anna Hol-
Od septembra 2010 sa
Obr. 11. Kolektív pedagógov základnej školy v školskom roku 2010/2011. Na fotografi chýba Mgr. Ján Szabo - učiteľ telesnej výchovy a náboženstva.
80. VÝROČIE ŠKOLY
Súčasnosť školy (pokračovanie)
rozšíril školský obvod školy
o obec Biely Kostol, čím sa
zvýšil počet detí, pribudla
tiež moderná interaktívna
učebňa na prírodovedné predmety. V lete 2011 sa uskutočnila komplexná vonkajšia rekonštrukcia hlavnej budovy
školy. Bola vymenená krytina
na streche, dané nové zvody
na vodu, vymenený bleskozvod, budova bola celá zateplená vrátane rovných striech
a povaly, vymenili sa okná čím
sa zefektívnila energetická
prevádzka školy.
Ján Szabo, Zuzana Galgociová, Mariana Munková, Kristína
Pániková, Klaudia Tajcnárová,
Anna Pokrývková, Mária Hečková. Ďalej 2 vychovávateľky
v školskom klube – Erika Čáliková, Michaela Turoňová a na
čiastočný úväzok školská psychologička Gabriela Ručková.
teľky Mariana Kráľovičová,
Silvia Lanáková, Milada Kubíčková a Anna Hetešová. Ďalej v
materskej škole pracjú dve
kuchárky — Martina Mináriková, Milana Viskupičová a
školníčka Andrea Jánošíková.
Mariana Munková
učiteľka
Zaviedlo sa vozenie detí
prvého ročníka školským mikrobusom v rámci školského
obvodu z Bieleho Kostola.
Naša škola dnes.
V tomto školskom roku je
naša škola opäť plnoorganizovaná, navštevuje ju 131 žiakov
z troch obcí Ružindol – Borová
– Biely Kostol. Novovytvorený
školský obvod nám zvýšil počet žiakov a máme po dlhých
rokoch dve prvé triedy. Celkom máme teda na škole desať tried. V materskej škole
je 72 detí v troch triedach a
v školskom klube detí je 50
žiakov v dvoch oddeleniach
ŠKD.
V škole pracuje 31 zamestnancov vrátane MŠ,
z toho 13 učiteľov pôsobí na
ZŠ – Ján Morong, Ľudmila
Kloknerová, Mária Peciarová,
Veronika Sučáková, Ľubica
Čambalová, Anna Holkovičová,
1931—2011
Obr. 12 Predškoláci z Bieleho Kostola na návšteve v ZŠ Ružindol v novej odbornej prírodovednej učebni sa oboznamujú s prácou na interaktívnej tabuli.
O chod školy sa starajú
prevádzkoví zamestnanci Jarmila Bednárová, Jozef Geršič,
Ľudmila Gergelová,
Darina
Samporová. Chutné a zdravé
jedlá nám pripravujú Mária
Babková, Emília Tibenská, Helena Danišovičová, Ružena
Upohlavová.
V materskej škole pôsobí
päť učiteliek. Zástupkyňou
riaditeľa pre MŠ ja Ľubica
Dubovská a ďalej sú to uči-
Absolventi školy
Našu školu od jej založenia
navštevovalo nespočetné
množstvo žiakov. Boli to žiaci
šikovní i menej šikovní, snaživí
i menej snaživí, úspešní
i
m en ej ú s p ešní . A l e
v konečnom dôsledku sa väčšina z nich v živote nestratila
a mnohí dokonca dosiahli veľké úspechy v rôznych oblastiach.
Strana 11
Súčasnosť školy (pokračovanie)
Na mnohých z nich môžeme
byť právom pyšní. Preto sme
sa rozhodli dať priestor na
vyjadrenie sa dvom našim
úspešným bývalým žiakom,
ktorých meno sa stalo
v športovom svete pojmom
a ktorí by chceli spolu s nami
zaspomínať na svoje školské
časy. Jedným z nich je Miroslav Plešivka, ktorý sa okrem
iného
zúčastnil
MS
v polmaratóne a druhým je
mladý nádejný atlét Pavol
Tollarovič, ktorý má pred sebou sľubne sa rozbiehajúcu
športovú kariéru.
Milá oslávenkyňa!
Prvýkrát sa naše cesty spojili niekedy v roku 1975 – to
Ako bývalý
žiak šesť
ružindolskej
som
mal práve
rokov.
školy bymasom
Matka
k chcel
Tebe povedať,
priviedla
ženebolo
mám to
na prvý,
ňu veľa
pekných
a
ani posledný
spomienok.
Vďaka
dobrému
raz, čo tak musela spraviť.
kolektívu
Nap
ok onv triede
s om i vďaka
p o chopepi l
dagogickému
zboru.
Ďakujem
a zmieril sa s tým, že budeme
p. učiteľovi
telesnej
spolu
najbližších
osemvýchovy
rokov
a že proste musím k Tebe
chodiť. Teraz už viem, že to
bolo prospešné; postupne si
ma naučila písať, čítať, počítať.
Aj keď musím priznať, viac
som sa tešil na predmety z tej
ľahšej kategórie ako boli hudobná výchova, pracovné vyučovanie a samozrejme, telesná výchova. Nespočetné poradové cvičenia, nástupy
Strana 12
a obraty, kotúle, šplhy, skoky,
hody, vybíjaná, basketbal,
futbal. volejbal, šprinty
a behy.
Aj keď som bol zaradený
do školskej futbalovej jede-
nástky a hrával som futbal,
naša učiteľka telesnej výchovy, pani Hečková, nás vzala do
Trnavy na atletické majstrovSzabovi,
ktorý Súťažil
ma priviedol
stvá obvodu.
som
k
atletike,
v
ktorej
sa
mi
tak
v behu na stredné vzdialenosdarí!
Prajem
Vám,
aby
školu
ti a postúpil som na majstrovnavštevovalo
veľa žiakov
stvá okresu. ešte
Podarilo
sa mi
a
reprezentantov
športe
zopakovať
podobný vvýsledok
ia v postupoval
iných oblastiach.
Učiteľom
som ďalej
na
prajem
veľa
šťastia,
aby
majstrovstvá kraja do Piešvťan.žiakoch
objavili tesne
talent,
Tu som skončil
za
o
ktorom
ani
sami
netušia.
stupňami
víťazov, ale aj
s negatívnou spomienkou na
to, ako ma jeden zo súperov
stiahol za rameno a obral ma
o lepší výsledok. Ale ďakujem
p. učiteľke Hečkovej za to,
že ma na všetky tieto preteky
prihlasovala, cestovala všade
so mnou a viedla ma po ceste,
ktorá skutočne viedla až do
sveta veľkej atletiky.
odmenou mi boli viacnásobné
medailové umiestnenia na majstrovstvách
Slovenska
v behoch na 5000 m a 10 000
m na dráhe alebo na polmaratónskej trati dlhej 21,1 km na
ceste. Tiež v slovenskom pohári v behu do vrchu. Na základe týchto výsledkov som
reprezentoval šesťkrát Slovenskú republiku na najvyšších
európskych či svetových podujatiach prevažne v behoch
do vrchu. Avšak asi najväčším
úspechom bola účasť na MS
v polmaratóne v roku 1996 na
Mallorke.
Ale nie som tu len ja –
viem, že Tvojimi triedami
a v ich laviciach drali nohavice
viacerí šikovní futbalisti či
ligisti, športoví strelci ako aj
Pavol
Tollarovič,
Športovédisciplígymnášportovci
v silových
nach.J.Nikto
nás isto nezabuzium
Herdu,zTrnava
dol na to, kde robil svoje prvé
(mám na mysli už skutočné)
športové kroky.
Čo dodať na záver? Snáď
vysloviť úprimnú vďaku
a k Tvojim narodeninám, v novom šate, Ti zaželať
veľa, veľa šikovných detí, rozumný a najmä silný pedagogický zbor, nech Ti aj
o ďalších 80 či o 100 rokov
môžeme takto blahoželať. Ešte raz veľké ĎAKUJEM TI!
Miroslav Plešivka
Keď som sa definitívne
rozhodol venovať atletike,
80. VÝROČIE ŠKOLY
Súčasnosť školy (pokračovanie)
Ako bývalý žiak ružindolskej školy by som chcel povedať, že mám na ňu veľa pekných spomienok. Vďaka dobrému kolektívu v triede
i vďaka pedagogickému zboru.
Ďakujem p. učiteľovi telesnej
výchovy Szabovi, ktorý ma
priviedol k atletike, v ktorej
sa mi tak darí! Prajem Vám,
aby školu navštevovalo ešte
veľa žiakov a reprezentantov
v športe i v iných oblastiach.
Učiteľom prajem veľa šťastia, aby v žiakoch objavili talent, o ktorom ani sami netušia.
Pavol Tollarovič,
ŠG J. Herdu
Aktivity našej školy
Škola v prírode, plavecký
výcvik, lyžiarsky výcvik,
exkurzie, školské výlety...
Toto všetko a ešte
o mnoho viac aktivít podnikajú naše ružindolské deti spolu
s p. učiteľkami a p. učiteľom
počas školského roka. Sú to
pravidelné školy v prírode,
ktoré deti vždy privedú do
nádhernej slovenskej prírody.
Za posledné desaťročie
naše deti absolvovali školu
v prírode na Orave, na Starej
Myjave či v Trenčianskych
Tepliciach. Tiež plavecké
a lyžiarske výcviky (Chata
pod Hrbom), ktoré v deťoch
prebúdzajú športového ducha. Nasledujú rôzne exkurzie a školské výlety, školské
i
m i m oško l s k é
ak t i v i ty v spolupráci s rodičmi, ako
napr. „Burza kníh“, „Burza
hračiek“, „Noc s knihou“,
„Deň jablka“, „Superstar
školského klubu“, slávnostné
akadémie, vianočné či miku1931—2011
„Deň
jablka“, „Superstar
školského klubu“, slávnostné
akadémie, vianočné či mikulášske besiedky, pravidelne
sa zúčastňujú „Dňa dôchodcov“ alebo si zatancujú na
karnevale, navštevujú divadelné
predstavenia
a výchovné koncerty. Deťom
je tiež každoročne ponúknuté
množstvo záujmových útvarov, kde sa môžu realizovať,
objavovať talent, skamarátiť
sa s inými deťmi.
žok, krúžok francúzskeho
jazyka, športové hry, turistický krúžok atď.
Dúfame, že i naďalej budeme
mať
možnosť
a príležitosť ponúkať našim
žiakom také aktivity, ktoré
v nich budú prebúdzať to
najlepšie, čo sa v nich ukrýva
a na ktoré budú môcť ešte
dlho a s radosťou spomínať.
Kristína Pániková
Obr. 13. Noc s knihou
Strana 13
Školský obvod našej základnej školy
V zmysle
596/2003
zákona
Z.
hodnutom
kladnej
a základnej škole.
škole
s materskou
školskom
školou Ružindol bude postup-
správe v školstve a školskej
ne, podľa počtu detí, jeden
tejto
samospráve a o zmene a dopl-
zástupca
školskom
není niektorých zákonov uza-
z obce Biely Kostol. Rada ško-
školy, schválilo Obecné zastu-
tvorili
a
ly bude mať spolu 11 členov
piteľstvo
doho-
a bude konštituovaná v zmysle
uznesením č. 74/2010 zo dňa
du o spoločnom školskom ob-
príslušných právnych predpi-
16. 08. 2010 a Obecné zastu-
vode základnej školy pre úze-
sov.
piteľstvo obce Biely Kostol
RUŽINDOL
obec BIELY KOSTOL
rodičov
žiakov
Súhlas
na
obvode
o štátnej
obec
z.
č.
že členom Rady školy pri Zá-
dohody
uzatvorenie
o spoločnom
obvode
obce
základnej
Ružindole
mie obcí Ružindol a Biely Kos-
Ako dôvod uzatvorenia
tol. Podobnú dohodu má obec
tejto dohody účastníci uvá-
23. 06. 2010.
Ružindol dávnejšie uzavretú aj
dzajú výhodnosť a prospeš-
bola uzavretá podobná dohoda
s obcou Borová.
nosť predmetnej dohody pre
aj s obcou Borová.
Touto dohodou sú opráv-
obidve strany.
uznesením č. 76/2010 zo dňa
V roku 2005
Touto Dohodou nie je
není všetci žiaci obcí Ružindol,
Obec Ružindol získa po-
obmedzené právo zákonného
Borová a Biely Kostol plniť
trebný počet žiakov plniacich
zástupcu žiaka na výber školy
povinnú
dochádzku
si povinnú školskú dochádzku
a žiak môže plniť povinnú
v Základnej škole s materskou
v Základnej škole s mater-
školskú dochádzku aj v zá-
školou Ružindol č. 3.
skou školou v Ružindole, čím
kladnej škole mimo školského
sa zefektívni jej činnosť.
obvodu, v ktorom má trvalé
školskú
V zmysle vyššie citovaného
zákona
škola
Obec Biely Kostol, na-
bydlisko, nemá však v tomto
s materskou školou v Ružin-
koľko nemá zriadenú základnú
prípade nárok na preplácanie
dole zabezpečí z prostriedkov
školu, týmto zákonným spôso-
cestovného zo štátneho roz-
štátneho rozpočtu zákonnému
bom zabezpečí plnenie povin-
počtu. Táto dohoda je platná
zástupcovi žiaka z obce Boro-
nej školskej dochádzky žiakov
od 02. septembra 2010.
vá a Biely Kostol, plniaceho si
svojej obce v príslušnom do-
povinnú
Základná
školskú
dochádzku,
uhradenie cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy
i späť
do
miesta
trvalého
bydliska vo výške ceny hromadnej dopravy, ak obec nezabezpečí dopravu žiaka inak.
Obec
Ružindol
a Obec
Biely Kostol sa ďalej dohodli,
Strana 14
Obr. 14. Erby troch obcí, ktoré tvoria spoločný školský obvod - Ružindol,
Borová a Biely Kostol.
80. VÝROČIE ŠKOLY
Školský obvod
Školský obvod Základnej školy s
materskou školou Ružindol tvoria na
základe vzájomnej dohody tri obce:
1.RUŽINDOL
.... 1468 obyv.
2.BOROVÁ
.... 382 obyv.
3.BIELY KOSTOL ... 1405 obyv.
V školskom obvode našej školy
býva cca 3255 obyvateľov. Predpoklad na ďalšie obdobie je ďalší nárast počtu obyvateľov.
Aktivity našej školy
Obr. 16. Škola v prírode
„Fantázia“ bola skutočne
fantastická.
Obr. 15. Naši žiaci boli na konci školského roka 2010/2011 za odmenu na výlete v „Lanovom centre“ v Trnave
1931—2011
Strana 15
Rekonštrukcie - telocvičňa, škôlka a škola
Telocvičňa— - rekonštrukcia sa
začala v roku 2008.
Rozsah prác
•
vymenené sklobetónové okná a
nahradené menšími oknami
•
zateplenie plášťa a oprava
strechy, bleskozvodov, výmena
rín
•
výmena palubovky
•
obklad drevom z vnútornej
strany
•
zmenený systém vykurovania
Obr. 17. Interiér telocvične po rekonštrukcii.
Obr. 18. Exteriér telocvične po oprave a jej zateplení.
Materská škola
Opravy začali v roku 2009.
Rozsah prác:
• výmena okien a prípadne
ich zrušenie a zaplnenie
otvorov, výmena dverí,
• zateplenie plášťa a oprava
strechy, bleskozvodov, výmena rín
• rekonštrukcia sietí podľa
potreby,
Strana 16
• stavebné úpravy vo
vnútri – šatne a sociálne
zariadenia, nábytok
• rekonštrukcia kuchyne
• oplotenie, úprava okolia,
preliezky.
Obr. 19. Materská škola v peknom teplom novom kabáte.
80. VÝROČIE ŠKOLY
Rekonštrukcia školy - rok 2011
Rekonštrukcia sa začala v auguste a skončená
bola do konca októbra. Škola sa zmenila na nepoznanie.
Rozsah prác bol pomerne široký. Bola
menená strecha, zateplené všetky obvodové steny, dokončená výmena okien a
veľa, veľa iných
prác, ktoré bolo
treba popritom urobiť.
1931—2011
Strana 17
Ukončenie rekonštrukcie základnej školy
V priebehu troch mesiacov august - október sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia hlavnej budovy základnej
školy a jej prístavby - školskej jedálne.
Bola vymenená krytina na
streche, urobené nové latovanie a daná izolačná fólia pod
škridlu. Bolo vyčistené celé
podkrovie na starej budove a
zbúrané staré, nepotrebné
komíny. Ďalej boli všetky zvody na vodu vymenené za nové
a osadené nové lapače nečistôt k týmto zvodom, vymenený bol bleskozvod a zemniče k
nemu, budova bola celá zateplená vrátane rovných striech
a povaly.
Bola dokončená výmena
okien od dvora a zo strany
hlavnej ulice, vymenili sa sklobetónové výplne od susedného
domu č. 5 za okná a zbytok
steny bol zamurovaný, na radiátory boli namontované samoregulačné termohlavice,
čím sa zefektívni energetická
prevádzka školy.
Popritom bolo treba vykonať veľa práce súvisiacej s touto rekonštrukciou.
Na rekonštrukcii školy sa
podieľalo viacero firiem a dodávateľov, ktorí sa zúčastnili
na realizácii stavby s názvom –
Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Ružindol. Boli to tieto firmy:
- Termomont Dolná Krupá s.
r. o., Vysoká 42/6785,
Biely Kostol
- Rekord spol. s r. o.,
Coburgova 84, Trnava
- MARELL - Marek Šebek,
Rudolfa Dilonga 4, Trnava
- A – MONT spol. s r. o.,
Veterná 17, 917 01 Trnava
- HSH izol. s. r. o.,
Budovateľská 949, Pata
Všetky práce boli vykonané v dohodnutom termíne do
konce októbra. Chceme sa
všetkým, ktorí sa podieľali na
uvedenej rekonštrukcii, poďakovať za prácu na našej
škole, ohľaduplnosť voči nám
užívateľom, keďže dva mesiace boli práce vykonávané
za plnej prevádzky školy.
Vďaka patrí aj obci, starostovi a poslancom, ktorí
dali takej rozsiahlej rekonštrukcii školy zelenú.
Zúčastneným firmám prajeme veľa úspechov a v ďalšom ich pôsobení veľa spokojných zákazníkov.
Vedenie školy
Okolo budovy školy bol
vybudovaný nový okapový
chodník s vymývaným štrkom.
Do podkrovia bol doplnený rozvádzač nn a privedené
napájanie z hlavného rozvádzača. Na všetky vymenené
okná budú namontované žalúzie.
Strana 18
Obr. 6. Budova školy po rekonštrukcii sa kúpe v lúčoch jesenného slnka. Všetkým, ktorí sa o to pričinili patrí naše poďakovanie.
80. VÝROČIE ŠKOLY
Poďakovanie
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám pomohli pri zabezpečení osláv
80. výročia školy v Ružindole
Obecný úrad Ružindol
Obecný úrad Biely Kostol
Obecný úrad Borová
R U P O S s.r.o., 919 61 Ružindol 448
Firma G O L D E N, Ľubomír Šalgovič, Ružindol 334
P n e u s e r v i s, Pavol Borik, 919 61 Ružindol 70
Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, Biely Kostol
Ing. Ingrid Vajcziková, PhD., Ružindol 410
Pavol Šulan, Ružindol 44
Victory Tip, s.r.o., Kollárova 7, Trnava
Jozef Schiffer, Ružindol 253
Klinex, hutnícky materiál, Mikovíniho 2/A, Trnava
Tiptop Gastro, s.r.o. Biely Kostol
Ďakujeme aj všetkým nemenovaným za pomoc a podporu.
1931—2011
Strana 19
Organizácia
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S
MATERSKOU ŠKOLOU
RUŽINDOL
Telefón: (033) 5549 402
Fax: (033) 5549 402
E-mail: [email protected]
Pamätný zborník k 80. výročiu ZŠ Ružindol
Zostavili: PaedDr. Kristína Pániková,
Ing. Ján Morong, Mgr. Ján Szabo
Vydal: ZŠ s MŠ Ružindol
http://
www.skolaruzindol.edupage.sk/
Naša škola dnes
Obr. 7. Škola
po rekonštrukcii je opäť po
dlhšom čase
ozdobou obce.
Download

Bulletin - 80 výročie školy - ZŠ s MŠ Ružindol