Výsadba
stromčeka
Deň knižníc
Výstava
fotografií
Čítajte na str. 4
Čítajte na str. 5
Čítajte na str. 13
Deň, kedy ožili
všetky strašidlá!
Deti mali z tejto akcie obrovskú radosť.
Halloween je známy tým, že sa
počas neho deti prestroja do rôznych
zaujímavých kostýmov, ktoré hýria farbami a sú atypické svojim dizajnom.
V tom dni sa naplno využije fantázia,
z ktorej môžu vzísť skutočne unikátne
maškarné prevleky. Tak, ako aj minulý
rok, aj tento sme sa mohli stať svedkami akcie, kde sa deti predvádzali
v bezchybných maskách. Na halloween
prišli deti každej vekovej kategórie,
od najmenších po deti, po staršie
deti. Všetky prišli s rodičmi a niektoré
so sebou priniesli aj tekvicu, s ktorou
si mohli zasúťažiť. Oblečenie bolo skutočne rozmanité, nakoľko sme tu mohli
vidieť netopiera, drakulu, piráta, kostlivca, čerta, ježibabu, batmana atď.
Pre všetkých návštevníkov, bol pripravený pestrý program, kde hlavnú úlohu zohrala Jaja so svojim čarovným divadielkom. Divadlo Jaja pre
deti pripravilo niekoľko zábavných hier, do ktorých sa mohli zapojiť aj ich rodičia. Medzi nimi nechýbali herné disciplíny, ako napríklad: čarovanie
v kotli, sabat čarodejníc, módna čarodejná prehliadka pre dospelých či plnenie magického želania cez zázračný prášok. Medzi prestávkami
prebiehala zábava v podobe detských pesničiek, na ktorých sa malí návštevníci mohli dosýta vyblázniť. Po skončení predstavenia, prebiehalo
vyhodnotenie masiek, spomedzi ktorých sa vybrali tri najlepšie. V tejto súvislosti pokračovalo vyhodnotenie najlepších tekvíc, ktoré boli všelijako
zdobené a vyformované. Celé predstavenie sa zakončilo diskotékou, kde si spolu s deťmi zatancovali aj ich rodičia.Po tejto akcii nás sprevádzali
príjemné pocity a odchádzali sme s úsmevom na perách.
-red-
SAMOSPRÁVA / INZERCIA
2
Na Majerníkovej sa parkuje po novom
Konečne sa naša vízia stala realitou a podarilo sa zrealizovať zmenu
organizácie dopravy na Majerníkovej ulici tak, aby mohli legálne vozidlá
stáť po celej dĺžke ulice šikmo. Tým sa znásobil počet zaparkovaných
vozidiel a odľahčili sa priľahlé ulice. Realizácií predchádzalo vypracovanie kapacitného posúdenia komunikácie a dopravno - inžinierskeho
posúdenia z hľadiska plynulosti premávky špeciálne so zreteľom na
MHD. Na opakovaných stretnutiach so zástupcami Hlavného mesta SR
Bratislava, Krajského dopravného inšpektorátu PZ SR a Dopravného
podniku Bratislava sa niekoľko krát projekt organizácie dopravy menil, posúval a prerábať až do dnešnej finálnej verzie, ktorú už môžete
vidieť v realite priamo na vozovke na Majerníkovej ulici. So zástupcami
Krajského dopravného inšpektorátu a Dopravného podniku sme priamo
v teréne prechádzali každé zákutie, zástavku či vjazdy a výjazdy z hlavnej cesty tak, aby plynulosť a bezpečnosť premávky nebola narušená.
Súčasné riešenie je kompromisom medzi maximalizáciou šikmých státí
a bezpečnosťou cestnej premávky. Ako sa k téme vyjadrila starostka
mestskej časti Ing. Iveta Hanulíková: „Podľa obhliadky realizovanej zástupcom krajského dopravného inšpektorátu by sa mohlo už na jar budúceho roku realizovať obdobným spôsobom aj parkovanie na hlavnej
komunikácií na ulici Hany Meličkovej, čo by výrazne odľahčilo priľahlé
Zamyslenie poslanca
Posledné 3 zastupiteľstvá
mi prídu poslanci, ktorí opustili svoje politické strany, ako
keby aj opustili občanov našej
mestskej časti. Prečo? Všetci
sme počas celého volebného
obdobia tvrdili, že nám ide
o podporu športovania, aby nám
vyrástla zdravá mládež. Počas
posledných zastupiteľstiev bol
predložený mestskou časťou
návrh, aby sa začalo s revitalizá-
VOĽBY 15. NOVEMBRA
parkoviská a vytvorilo opäť množstvo nových parkovacích miest. Pokiaľ
máte tipy či podnety na podobné zefektívnenie parkovacích miest obráťte sa na mňa, alebo referát dopravy miestneho úradu Karlova Ves“.
JUDr. Rastislav Velček, prednosta
ciou školských športovísk, s tým, žeby sa vybudovala kvalitná tartanová
bežecká dráha na ZŠ Majerníkova, a v prípade obľúbenosti taká istá
dráha na SŠ Tilgnerova. Tieto návrhy nenašli dostatočnú podporu a tak
o všetkom môžu dnes rozhodnúť len nové voľby. O to viac to ja osobne
prežívam, lebo mám veľmi pozitívny vzťah k športu, dokonca som sa
stal členom Rady Karloveského športového klubu. Tento klub stojí za
tým, že dnes pribúdajú ihriská, revitalizujú sa športoviská a tým pádom
deti viac športujú ako sa bezcieľne potulujú po uliciach. Dokonca sa aj
po zbúraní robotníckej ubytovne Paddler začalo blýskať na lepšie časy
aj karloveskej zátoke a ja verím, že aj rekreačný šport pre širokú verejnosť sa tam vráti v plnej kráse. Pre mňa nie je podstatné, aby tu vyrástlo
množstvo majstrov sveta, ale za najdôležitejšie považujem, že naše deti
dokážu zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Štefan Turan
SAMOSPRÁVA
3
Starostka Iveta Hanulíková: Začaté projekty chcem doviesť do úspešného konca.
Redakcia Karloveských novín
požiadala starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú o zhodnotenie jej pôsobenia
na čele samosprávy. Otázky, ktoré
sme položili, boli zostavené redaktormi novín, podľa toho, ktoré témy
najviac zaujímali občanov počas
minulých rokov, resp. rezonujú dodnes. Redakcia KN.
V sobotu 15. novembra 2014 sa budete uchádzať o zvolenie za
starostku mestskej časti, čo chcete dosiahnuť v ďalšom volebnom
období?
Naštartovali sme projekt výstavby zariadenia pre seniorov, novej lodenice v karloveskej zátoke, otváranie nových materských škôl, či pokračovanie rekonštrukcie budov a zariadení škôl a športových areálov. Som
v znamení býka a začaté projekty chcem doviesť do úspešného konca.
Vo svojich letákoch ste uviedli, že dobrým hospodárením ste ušetrili
2 300 529 €.
Počas môjho volebného obdobia sme vždy končili hospodárenie v kladných číslach, aj napriek tomu, že sa celým svetom prehnala finančná
kríza. V tomto volebnom období sa nepredal ani jeden obecný pozemok
a nezobral ani jeden úver v banke. Tieto ušetrené peniaze chceme investovať do rozvoja mestskej časti.
Tento mesiac sa bude konať verejné zhromaždenie k vybudovaniu
zariadeniu pre seniorov, čo sa na ňom dozvieme?
Všetci občania sa budú môcť vyjadriť k pripravovanému zariadeniu pre
seniorov. Máme nachystané 4 rôzne lokality. Takéto zariadenie potrebujeme ako soľ, lebo výsledky posledného sčítania obyvateľstva poukázali
na trend starnutia nielen v Karlovej Vsi, ale už aj na Dlhých dieloch.
V rámci našej sociálnej politiky bude slúžiť tým občanom, ktorí potrebujú zvýšenú starostlivosť.
Otvorili ste novú materskú školu, bude to stačiť?
Veľmi pozitívnou správou dneška je, že sa každým rokom rodí viac a viac
detičiek. Ani táto nová, v poradí 9-ta škôlka nebude stačiť, a preto budeme hľadať cesty na zvyšovanie kapacít našich obecných škôlok, lebo tie
súkromné sú veľmi drahé a každá mladá rodina to ma finančne veľmi
zložité. Preto keď sa mamička chce po materskej vrátiť do pracovného
procesu, musí mať kde umiestniť svoje dieťa.
Ako je to s parkovacími miestami v mestskej časti?
Na úrovni Bratislavy sa pripravuje modrá parkovacia politika, ktorá by
znamenala, že platiť by musel každý vodič bez ohľadu na to, že by mal
konkrétne parkovacie miesto. S tým nemôžem súhlasiť, lebo potom za
čo by sa platilo? Radšej by sa mala pozornosť venovať projektom, ktoré
my už robíme – svojpomocné parkovacie miesta, maľovanie boxov, ale
do budúcnosti budú potrebné aj obecné parkovacie domy, či odstavné
plochy pre pracujúcich z mimo Bratislavy.
V rámci starostlivosti o zeleň sa spomína najmä kosenie, nie je na
škodu že niektoré časti kosí magistrát a niektoré mestská časť?
Pozemky musí kosiť vždy ich vlastník. V mestskej časti sme oproti minulosti zvýšili počet kosení zo 4 na 5 za rok. Tam kde nekosíme, kosí buď
Magistrát, alebo ich súkromný vlastník. Neraz musíme súkromníkov
urgovať, aby si svoju povinnosť plnili, lebo potom sa stáva, že náš pozemok je už pokosený, ale súkromník má ešte vysokú trávu.
Na čo bude potrebné sa zamerať pri obnove škôl a škôlok?
Vymenili sme staré okná za nové plastové, čo výrazne pomôže pri
faktúrach za teplo. Na rade je oprava striech, sociálnych zariadení, či
rozšírenie športových prvkov na školských dvoroch. Výmeny sme robili
postupne z vyčlenených prostriedkov rozpočtu. Zriadili sme aj špeciálny
školský fond, kde sa zhromažďujú peniaze na opravy a rekonštrukcie.
Je škoda, že nie je možné do obnovy zapojiť aj eurofondy, tak ako sme
to urobili pri rekonštrukciách námestí.
Jedným z plánov je aj vybudovanie veľkých športovísk.
Chceme, aby sa peniaze sústredili na vybudovanie veľkých športovísk
na Majerníkovej ako aj na Tilgnerovej, kde chceme začať modernou
tartanovou dráhou pre bežcov, pričom to bude otvorené tak pre deti
v škole, ako aj pre všetkých v mimoškolskom čase. Súčasťou školských
areálov budú aj exteriérové posilňovne, aby si mohol každý zaposilovať
na čerstvom vzduchu a to počas celého roka.
Zvyšovala mestská časť počas tohto volebného obdobia miestne
dane?
Nielenže sme nepredali v tomto volebnom období žiaden obecný pozemok, nezobrali žiaden úver, ale nechceme ani zvyšovanie miestnych
daní. Radšej hľadáme vnútorné rezervy. Jedinú daň, ktorú sme zvýšili,
bola daň pre reklamné a bilboardové spoločnosti o 33 %.
Na Kráľovej hore chcel investor bytovú výstavbu, aký je dnešný stav
veci?
Mestská časť zorganizovala dve verejné zhromaždenia, na ktorých sme
deklarovali, že si neželáme ďalšiu výstavbu. Kráľovu horu využívajú naši
občania na oddych a rekreáciu, stretávanie s priateľmi, či rodinné stretnutia. Pozemky už dnes nepatria súkromníkovi, ale hlavnému mestu
a zmenil sa územný plán na čistú zeleň, čo bráni akejkoľvek výstavbe.
Na druhej strane, na mieste bývalej ubytovne v karloveskej zátoke
chce súkromník stavať nové ubytovacie zariadenie.
Investor disponoval právoplatným územným rozhodnutím, ktoré vydal
ešte v roku 2006 môj predchodca a potvrdil vtedajší primátor. Objekt
spustol, stalo sa z neho útočisko pre bezdomovcov. Na mieste je možné
postaviť len objekt vo funkcii šport a rekreácia. Na lokalite spracovávame územný plán zóny, ktorý sprísni podmienky pre developerov.
A teraz trocha zo súkromia. Čo máte nové a ako sa darí vašej rodine?
Je pre mňa veľmi bolestivé, že mama môjho manžela je vážne chorá
a z toho pozitívnejšieho 11.11. môj vnuk Teodor oslávi 2 narodeniny
a síce moc nerozpráva, ale dôležitú novinu nám oznámil on sám, a to, že
bude mať bračeka alebo sestričku, čiže budem dvojnásobnou babkou.
-red-
Otázky pre starostku @
Milí Karlovešťania a Dlhodielčania, využite možnosť položiť
otázku priamo starostke Karlovej Vsi Ivete Hanulíkovej. Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu: [email protected]
a do predmetu správy uvete starostka. Na najaktuálnejšie otázky
vám odpovie už v najbližšom čísle v Karloveských novinách.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
4
Vyhodnotenie najkrajšej
predzáhradky a balkóna
Ako sme už spomínali aj v októbrovom čísle, tak sa urobila súťaž o
najkrajšie predzáhradky a balkóny, kde sa zapojilo mnoho súťažiacich.
Títo súťažiaci boli pozvaní na Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves,
aby si osobne prevzali cenu – knižku od karloveského spisovateľa Matúša Šrámeka – ,,Karlova Ves, taká bola“ a svoj diplom.
Touto formou by sme chceli všetkým veľmi pekne poďakovať za to,
že sa zo svojho voľného času snažia Karlovu Ves zveľadiť, skrášliť a súčasne za to, že na to míňajú nielen svoje prostriedky, ale aj energiu. Je
obdivuhodné, že sa medzi nami nájdu takí ľudia, ktorí nemajú zištné zá-
mery a usilujú sa o to, aby Karlova Ves bola miestom, ktorá poteší každé
ľudské oko. Mená výhercov a výherkýň nájdete v minulom čísle. -red-
Výsadba vianočného stromčeka
Vianočné upratovanie
MiÚ MČ Bratislava – Karlova Ves, referát ekológie a zelene,
pripravuje pre všetkých obyvateľov i v tomto roku mimoriadne
pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (VKK) počas prvých
dvoch decembrových týždňov, za účelom zbavenia sa veľkorozmerného odpadu počas predvianočného obdobia.
Miesta uloženia boli vytipované na základe obhliadok
a podnetov od obyvateľov. Presné miesta a dátumy uloženia VKK
budú zverejnené na našej webovej stránke www.karlovaves.sk,
informáciu zašleme i všetkým správcom a spoločenstvám vlastníkov, zoznam bude vyvesený i na informačných tabuliach našej
mestskej časti.
Mestská časť Karlova Ves zabezpečila fixný vianočný stromček.
Touto formou chcela predísť tomu, aby sa zbytočne klčovali lesné porasty. Súčasne sa týmto spôsobom vyrieši aj každoročná otázka s dosadením nového stromčeka počas vianočných sviatkov. Veríme, že tento
zelený prírastok, prinesie radosť nielen deťom, ale aj všetkým občanom
Karlovej Vsi.
Mgr. Halina Trubinyiová,
referát ekológie a zelene
Mgr. Halina Trubinyiová,
referát ekológie a zelene
������������������������������
���������������������������
����������
�����������
�� ��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
����������
�������������������������������
��������������������������
�������������������������������������������
������
���������������
�� ������������������
�����������������������
�
�������������������������
�������������������
��������������������������
������������
� �
�� ���������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������
������������������������
����������������������������
�������������������
�
�� ������ ������ ��������������� �������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������
Zhorel novo osadený kôš
na psie exkrementy
Prinášame vám správu o tom,
že len nedávno zhorel kôš na psie
exkrementy, ktorý podpálili neznámi
páchatelia. Tento kôš sa osádzal
na základe požiadaviek občanov
v minulom roku. Miestny úrad podal
trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa.
Mgr. Halina Trubinyiová,
referát ekológie a zelene
Zber elektroopadu dopadol úspešne
S radosťou vám oznamujeme, že sa do zberu elektroodpadu prihlásilo až 150 domácností z Karlovej Vsi a Dlhých dielov. Vyzbieralo sa
takmer 3000 kg odpadu, čo nás mimoriadne teší. Touto formou srdečne
ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa do tohto zberu zapojili.
ŠKOLSTVO
5
Kniha – ako pomôcka pre náš život
Základná škola Alexandra Dubčeka zorganizovala akciu Deň knižníc, kde sa deti druhého stupňa mohli zamaskovať do podoby svojej
obľúbenej knižnej postavy. Tento deň bol zaujímavý tým, že sa v istom
zmysle cibrila predstavivosť týchto žiakov a súčasne aj ich kreatívnosť
a vynaliezavosť. Každý z nich si vybral určitý žáner knihy, ktorú prečítal
a musel si zapamätať, čím najviac detailov, ktoré príbeh obsahoval.
Žiaci sa vyhrali nielen so slovíčkami, ale aj fantáziou. Našli sa tu rôzne
prevleky ako: princezná a žabiak, anjel, snehulienka, Viking, panda,
zubár, vojak atď. Detská predstavivosť nezná hraníc a to potvrdili aj títo
žiaci, ktorých kostýmy hýrili nielen farbami, ale aj originalitou.
-red-
Prebiehal program celoživotného vzdelávania
Na Spojenej škole Tilgnerovej prebiehal Program celoživotného
vzdelávania, ktorého prvotným cieľom je zefektívňovať vzdelávanie
a tak prispievať k rastu Európskeho spoločenstva. Triedy 3. A a 3. D.
budú počas dvoch školských rokov pracovať v rámci podprogramu Comenius, na medzinárodnom projekte s názvom ,,Friendship of dances“
v preklade ,,Priateľstvo tancov.“ Táto spolupráca bude prebiehať so školami z Bulharska, Poľska, Chorvátska a Turecka. Počas tohto projektu si
budú môcť deti preveriť svoje zručnosti a poznatky v oblasti kultúrneho
dedičstva týchto krajín, oboznámia sa s ich obyčajami, každodennosťami, budú si cibriť komunikáciu v anglickom jazyku, zoznámia sa
s ľudovými tancami, piesňami, vyskúšajú si viaceré nástroje a budú
môcť rozvinúť multikulturálne medziľudské vzťahy. Na celom projekte
za slovenskú stranu sa podieľali pani učiteľky: Soňa Benčová, Dana
Lapšanská a Katarína Klemanová, ako i pani vychovávateľky Ivona Kadnárová a Jana Bojkovská. Mali sme možnosť vidieť deti predviesť svoj
výnimočný talent v KCK na Molecovej ulici. Tu sa návštevníkom predstavili žiačky Spojenej školy Tilgnerova, ktoré odmoderovali celý program
v slovenskom i anglickom jazyku. Vystupovali tu deti i mládež, ktorí si
pre nás pripravili tanečné, hudobné, spevácke či rečnícke číslo.
Mohli sme tu vidieť napr.: ľudové, moderné i rytmické tance, gymnastiku, či hru na doskovom nástroji cimbale. Na konci podujatia sa pú-
Aj deti vedia, že zdravie je prvoradé
V rámci edukácie stravovania prišli na Základnú školu na Karloveskej 61, ambasádori z nadácie Food Revolution Jamieho Olivera pre
Slovensko. Títo talentovaní všeumelci boli milo prekvapení z toho, akým
spôsobom sú žiaci prvého i druhého stupňa prepojení s prírodou a jedlom. Týmto spôsobom pokračovali aj ďalšie dni, ktoré sa sústreďovali
na vyváženú a zdravú výživu.
Robil sa prieskum dňa zdravej výživy u tretiakov, kde pani učiteľka motivovala žiakov k správnemu stravovaniu pomocou kreatívneho
kulinárskeho umenia. Deti mali možnosť ozdobiť jednoduché chlebíky
podľa svojich predstáv a súčasne museli uhádnuť, aká pomazánka
(cícerová, tuniakova, tvarohová či syrová) sa použila na chlieb. Taktiež
ma detičky oboznámili s tabuľou, kde bola zobrazená pyramída zdravia,
ktorá symbolizovala hierarchiu zdravej i nezdravej výživy.
-red-
šťali rôzne pesničky, ktoré sa stotožnili s hudbou krajín, ktoré sa zapojili
do tohto programu. Prekrásnym výjavom bolo záverečné vystúpenie,
kedy sa všetci zúčastnení postavili na pódium a postupne sa s nami
súdržne rozlúčili.
-red-
6
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
Projekt, ktorý podporuje sociálne,
morálne i osvetové zmýšľanie
Farnosť na Dlhých Dieloch
v spolupráci so školou a rodičmi
pripravila nový projekt pre žiakov
s povinne voliteľným predmetom
náboženstvo. Cieľom projektu
je ponúknuť žiakom od 1. až po
9-ty ročník počas školského roku,
každý prvý piatok v mesiaci pred
vyučovaním, možnosť zúčastniť
sa dobrovoľne na svätej omši
so svojimi spolužiakmi. Žiaci si takto môžu prehĺbiť praktické učenie
náboženstva, spoznať spolužiakov medzi triedami, získať a prehĺbiť
priateľstvá v novom spoločenstve. Sväté omše vedie kaplán pre farnosť
pán Jozef Pajerský v spolupráci s pánom farárom Štefanom Herényim,
za doprovodu hudobných nástrojov a spevu žiakov. V piatok 3.10.2014
sa konala v kostole na Dlhých Dieloch prvá svätá omša, ktorej sa zúčastnilo do 100 žiakov, ktorí sa svedomito pripravili s pani katechétkou
Bartošovou a dvomi pani učiteľkami Frankovou a Výbošťokovou, ktoré
doprevádzali svätú omšu hudbou. Žiaci sa zapojili aktívne spevom a aj
účasťou na svätom prijímaní. Po skončení odchádzali s úsmevom na
tvári, tešiac sa na vyučovanie. Hojná účasť ukázala veľký záujem detí
o niečo nové a zmysluplné pre ich rozvoj duchovného života, na ktorom im a aj nám rodičom veľmi záleží. Veľmi rád by som sa poďakoval
všetkým, ktorí dopomohli tomuto projektu a podporili ho.
Rada rodičov na Z.Š. A. Dubčeka bude aj v tomto školskom roku podporovať žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese, voľno časových aktivitách a hlavne dať žiakom možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas.
Ing. Martin Gabaj
Pomôž mi, aby som to urobil sám
Toto svetoznáme krédo Marie Montessori, lekárky a veľkej pedagogičky minulého storočia, zaznieva už aj v našom rodinnom centre
Dlháčik. Každý utorok dopoludnia sa tu maminky s deťmi stretávajú
v podnetnom prostredí, plnom rozmanitých aktivít a pozitívnych stimulov, ktoré dieťa učia zručnostiam praktického života a pripravia ho na
čas v materskej a základnej škole.
Rodič tu pracuje spolu s dieťaťom a naučí sa ako rozvíjať jeho skrytý
potenciál, aj ako mu umožniť zažiť iné formy hry a činnosti. Navyše tu
dieťatko prežíva úžasný pocit úspechu, nehromadí si prebytočnú energiu a stáva sa tak vyrovnanejším a spokojným.
Dlháčikovský „Montessori kútik“ sme zriadili aj preto, lebo veľké
množstvo originálnych Montessori pomôcok je pre bežnú rodinu finančne náročné. My sme sa vynasnažili zariadiť našu herňu kompletným
základným materiálom pre dojčatá a batoľatá, oblasť praktického života
a zmyslový materiál pre deti vo veku do 3 rokov. Toto všetko sa nám podarilo za podpory grantového projektu firmy HENKEL: Project Montessori
Corner for Kids and Parents. Viac informácií nájdete na www.dlhacik.sk.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Mária Bohunská Vasilková
Zuzana Melušová Kutarňová
OSOBNOSŤ KARLOVEJ VSI
7
Jana Pokorná Kelemenová – bábkoherečka a scénografka
Karlovešťanka Jana Pokorná Kelemenová (Divadlo Jaja) vyštudovala VŠMU v Bratislave, ako bábkoherečka. Väčšinou ju môžeme nájsť
na javisku v divadle, ale okrem toho pôsobí ako scénografka, scenáristka,
šéfka marketingu, vynálezkyňa termínov : švandenie a iné. Je to osoba,
z ktorej vyžaruje pozitívna energia a ktorá rozdáva úsmevy vôkol seba.
Ako divadlo Jaja funguješ od roku 2009. Bolo vždy tvojím snom pôsobiť, ako divadelná herečka?
Mojou túžbou bolo stať sa herečkou odmalička. K bábkovému divadlu
som sa dostala na základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka u pani
Alexandry Skořepovej. Bola to moja vedúca, ktorá ma pripravovala na
prijimáčky na VŠMU. Chodila som tiež do Bieleho divadla k pani Nine
Zemanovej, ktorá mi dávala veľký priestor a tiež som navštevovala súkromné hodiny u jej ocka – významného režiséra a herca Jána Klima.
Všetci títo ľudia ma veľmi veľa naučili a tak isto ľudia na VŠMU boli fantastickí pedagógovia. Od každého človeka, ktorého stretnem, sa snažím
niečo pozitívne si vziať do života.
Prečo si sa rozhodla pre bábkové divadlo? Bolo to tým, že ťa táto
oblasť okúzlila viac, ako činohra?
Bábkové divadlo je silno späté s výtvarným umením, ktoré odmalička
milujem. Táto práca ma napĺňa aj preto, že si môžem všetky bábky a
scénu vytvárať a vymýšľať podľa mojej predstavy a fantázie.
Ako bábkoherečka si neustále obklopená ľuďmi. Aké boli tvoje začiatky? Táto tvoja cesta sa vyvíjala jednoducho alebo boli prekážky,
ktoré si musela zdolať, aby si sa dostala tam, kde si teraz?
Začiatky boli veľmi ťažké, pretože som musela mať ešte aj prácu, ktorá by ma živila. Až neskôr som sa mohla rozhodnúť vydať sa výlučne
divadelnou cestou a založila svoje divadlo Jaja. Predtým som učila na
základnej umeleckej škole, kde som pracovala s deťmi na prednese
a tvorbe javiskového prejavu. Na hodiny mi chodili dospelí ľudia
a najstarší môj žiak bol odo mňa o pol roka mladší a bolo vtipné učiť ho
rozprávať a chodiť po javisku.
Aký je priebeh zrodu divadelného predstavenia? Máš voľnú ruku pri
výbere scén, bábok a celkového príbehu? Ako vlastne prebieha proces tohto zrodu?
Keďže som na voľnej nohe (ako sa v umeleckej brandži hovorí), tak
mám voľnú nielen ruku, ale aj nohu a hlavu (smiech). Tým pádom môžem zrealizovať všetko, na čo si len spomeniem. Jednotlivé predstavenia vznikajú vždy inak. Niekedy má inšpiruje dieťa na ulici, ktoré vtipne
odpovie svojej mamičke, inokedy je to predstava, kam by som chcela
diváka počas predstavenia vziať, napríklad do pralesa, k mamutom
alebo na zámockú záhradu. Minule som išla autom na predstavenie
o námorníkoch a oslovila ma ,,Pani múza“, ktorá mi obnovila už fungujúce švandenie. A poslala mi vtipné myšlienky, vymyslela mi novú bábku
a pesničku, ktorú som si musela prehrať do diktafónu. Bábku som do
druhej v noci šila, lepila a dávala jej život. A dnes už žije a baví všetky
deti.
Momentálne spolupracuješ s niekým, kto sa tiež pohybuje v oblasti
bábkového divadla? Ak áno, tak nám môžeš prezradiť, čo sa chystá
v najbližšom čase?
Keďže sa blíži Mikulášske obdobie, môžem pozvať divákov na predstavenia divadla JaKi, ktoré funguje ako duo Jaja a Kika, kde sa môžete
prísť zabaviť na vtipné mikulášske predstavenia pre deti, ale aj dospelých.
Považuješ sa za pohotového človeka, ktorý zvláda stresové situácie
a zlyhania s nadhľadom? Alebo sú situácie, kedy pociťuješ neistotu,
trému či obavy?
Myslím, že do určitej miery zvládam stres, samozrejme keď som už
veľmi unavená, je to ťažšie, ale tak ako veľa umelcov som niekedy
príliš precitlivená. Napríklad sa mi stalo, že som sa po predstavení
spýtala mamičky, či sa jej predstavenie páčilo, keďže sa na mňa ani raz
neusmiala. A ona mi odpovedala, že sa jej veľmi páčilo a bola očarená
bábkami, až zabudla zavrieť ústa. (smiech).
Všetko nasvedčuje tomu, že inklinuješ k deťom. Je to tak preto, že má
viac súrodencov?
Je pravda, že deti mám veľmi rada a páči sa mi ako dokážu pristúpiť na
hru a dokážu sa odviazať bez toho, že by riešili, kto sa na nich pozerá.
Takže sú otvorené všetkým hrám a nevadí im začať bojovať s drakom
alebo liečiť chorého sobíka. Súrodenca mám iba jedného – mladšieho
brata, je veľmi šikovný, vie krásne kresliť, ale aktívne sa tomu nevenuje,
čo mi je ľúto. Mám desať a pol ročnú dcéru, ktorá mi je prvým kritikom
a vie ma presne usmerniť v tom, čo sa deťom páči a čo nie. Súčasne, vie
posúdiť či sú jednotlivé bábky, scény pre deti vtipné, pochopia zmysel
a pointu príbehu. Predsa som už dospelá, aj keď sa tomu zubami nechtami bránim.(smiech).
Čo by si chcela odkázať čitateľom Karloveských novín?
Aby sa viac usmievali, nebáli sa splniť si svoje tajné sny a túžby. Keďže
sme na svete veľmi krátko, bola by škoda prejsť životom zachmúrenou
tvárou.
-red-
INZERCIA - VOĽBY 15. NOVEMBRA
8
SMER-SD
SNS
Strana Moderného Slovenska
Strana zelených Slovenska
Karlova Ves - náš domov
��������������������������������������������������
6
��
�
���������������������
��������������������
��������������������
�����������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������
3
8
������������������
���������������������
��������
9
������������������������
��
��������������������
��
�������������������
�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
INZERCIA - VOĽBY 15. NOVEMBRA
9
������������������
�
3
��������������
9
5
���������������������
��
��������������������
��������������������
6
����������� �������������
�������������
�
����������������������� ���������������������������
������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������
�
��
9
�����������������
��
���������������������
������������
������������
������������������
������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��
���������������
��
��
�������������������
������������������
�
9
8
������������������
���������������
��������������������
��
��
��������������
�������������
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��
�����������
10
FOTOGALÉRIA
Oliver a Sofia – nové prírastky detičiek.
Mesiac úcty k starším so skupinou Akcent live.
Šansónový večer so speváčkou Janou Hubinskou.
Literárne pásmo so slovenskými spisovateľkami Vierkou Valachovičovou – Ryšavou, Hedvigou Kramárovou a Otíliou Dufekovou.
Detičky z materskej škôlky L. Fullu vytvorili neobyčajné tekvičky,
ktoré mali zaujímavý tvar i podobu.
Ocenení karloveskí darcovia krvi. Ďakujeme.
Posedenie jubilantov v senior klube na Lackovej ulici.
Šašovia Rébus a Rámus všetky detičky poriadne rozveselili a zabavili.
INZERCIA
����������
��������
����������
���������
����������������
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�����
11
12
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
Splavovanie svahu na Gabčíkovej vyriešené
Obyvateľov Gabčíkovej ulice dlhodobo trápila prístupová cesta k ich
bytovému domu, resp. svah nad cestou, ktorý pri dažďoch zostupoval a
splavoval zeminu na hromadne využívané lavičky a chodník. Zástupcovia vlastníkov sa obrátili so žiadosťou na starostku mestskej časti, ktorá
sa stretla s obyvateľmi a spoločne hľadali riešenie. Napokon sa vďaka
posúdeniu odborne spôsobilej osoby, ktorá počas prác komunikovala
s vlastníkmi našlo riešenie, ktorým bolo vybudovanie drenážneho sys-
tému. Ten ústi priamo do odtokovej šachty a zachytáva splavovanie
svahu pomocou geotextílie a oporných palisád. Zároveň sa vyspravilo aj
priestranstvo v okolí podmytých lavičiek, ktoré boli vyvýšené a ich okolie spevnené dlažbou, aby mohli byť opäť využívané ku svojmu účelu.
V prípade, že máte problémy v okolí svojho obydlia navštívte počas
stránkových dní miestny úrad, kde vám radi a ochotne poradia, prípadne
sa obráťte na pracovníkov úradu listom, e-mailom či telefonicky.
-red-
Rozširujeme bezpečnostný kamerový systém
Po úspešnom zavedení kamerového systému mestskej polície do
našej mestskej časti, sme sa rozhodli ho rozšíriť o ďalšie lokality. Na
základe vypracovaného projektu prevencie kriminality, sa starostke
Mestskej časti Karlova Ves podarilo presadiť dotáciu pre našu mestskú
časť na ďalšie kamery. Tie by mali byť už v dohľadnej dobe osadené na
frekventované lokality, ktorými sú okrem iného novo zrekonštruované
školské námestie na Majerníkovej, detské ihrisko a okolie fontány na
námestí Pribišova - Ľ. Fullu či park s detským ihriskom na Púpavovej
Púpavová
ulici. Kamerový systém zabezpečuje priamo Pult centrálnej ochrany
hlavného mesta prostredníctvom mestskej polície, ktorá vykonáva nepretržitú 24 hodinovú službu monitorovania priestranstiev. V prípade,
že máte záujem o osadenie bezpečnostnej kamery aj vo vašej lokalite zašlite žiadosť na miestny úrad. V súčinnosti s mestskou políciou
a odbornou spoločnosťou, vykonáme obhliadku o výsledku ktorej vás
budeme informovať.
-red-
Pribišova/Ľ. Fullu
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
13
Miesto, kde z obrazov dýcha život
Karlovešťan, úspešný spisovateľ Jozef Banáš zorganizoval v čajovni
Kelion v Líščom údolí výstavu fotografií bývalej propagačnej a reklamnej
výtvarníčky Jany Lišaníkovej. Tohto podujatia sa zúčastnili viaceré
významné osobnosti, medzi ktorými nechýbala ani jeho dcéra moderátorka Adela Banášová, jej mamina Mária. Tiež sme tu mohli stretnúť
známeho pesničkára, rozhlasového autora a spisovateľa Juraja Bindzara. Zahrali na klavíri a husliach manželia Pavlovski – Monika a Laco.
Spomínaná dáma študovala rezbu a jej manžel sa živí ako reštaurátor.
Obidvoch týchto umelcov, Jana Lišaníková spoznala na ŠUP-ke, kde s
nimi chodila do triedy. Panovala tu pokojná a harmonická atmosféra,
ktorá sa odrážala aj na vľúdnych tvárach ľudí.
Táto čajovňa je vo svojej podstate mimoriadna, pretože už pri príchode celá miestnosť rozvoniava aromatickou vôňou čajov a sviečok. Všetci
sme vytvorili akúsi kruhovú mozaiku, kde sme sa spoločne započúvali
do živého koncertu v podobe huslí a klavíra. Popritom sme mali šancu
sa vzájomne lepšie spoznať a porozprávať. Otázkam sa medze nekládli
a prebiehala voľná diskusia, kde si každý našiel tú svoju tému, ktorej sa
venoval. V interiéri sa nachádzali kreatívne výtvory, ktoré tvorili hrnčiarke, keramické a sochárske doplnky.
Mohli sme tu napríklad vidieť tvár ženy v kontraste anjela a démona,
vázu so zvieracím motívom či venušu – symbol plodnosti a ženskosti.
Fotografka Jana Lišaníková nám porozprávala o svojich začiatkoch
Môj život s osobnosťou
Ostala som mladou vdovou. Prešlo dlhých osem rokov, kým som
opäť začala žiť. Medzitým som znovu stretla lásku a súčasne aj osobnosť Karlovej Vsi. Takto som sa zoznámila so svojim druhom, zubárom
a súčasne veľkým fotografom šesťdesiatych rokov. Naše stretnutie bolo
plné očakávania a nádeje. Ukázal mi svet cez svoje fotografie, aký som
dosiaľ nepoznala. Časom sa tie fotografie stali súčasťou nášho života.
Na ľudí, ako je Shone Naci, Milan Lasica, Július Satinský, Jozef Golónka,
Ľubomír Feldek, sa nezabúda a preto ostanú navždy v pamäti tohto národa v jeho fotografiách Milovala som jeho, Dlhé diely, les za bytovkou,
z ktorého ma ráno prebúdzali vtáky i balkón, z ktorého pohľad prezrád-
a postupne nás oboznámila každou fotografiou, ktorá sa v miestnosti
nachádzala. Tí, ktorí mali záujem, sa mohli s ňou aj osobne porozprávať
alebo odfotografovať. Keďže sa jednalo o jej úplne prvú samostatnú
výstavu, táto galéria sa vynímala svojou jedinečnosťou. Fotografie
boli naozaj nádherné a do detailu zachytávali každý odviaty list alebo
vpísanú emóciu človeka.
-red-
zal blížiacu sa búrku zo susedného Rakúska. Taktiež som nedala dopustiť na naše nekonečné rozhovory, trvajúce do noci a na celú moju
milovanú Bratislavu. 7. Júla 2013 sa mi zrútil celý svet, potom ako ma
opustil ten, ktorého som ľúbila. Moja láska odišla spolu s ním a z nej
mi ostali len nedopovedané slová a jeho fotografie. Už prešlo vyše roka,
čo odo mňa odišiel. Ostali len jazvy na duši a iba ja viem, ako bolia
spomienky na neho, aj posledné zatvorenie jeho očí. Fotografie, ktoré
mi zanechal a slová, ktoré venoval, sú jediné dedičstvo, ktoré mi život
po jeho odchode zachoval. Dva pohľady a tak rozdielne – jeden šťastný
a druhý rozlúčkový. Z jedného dýcha nádej, z druhého zúfalstvo. Dala
som navždy zbohom - človeku, ktorého som vrúcne milovala. Jemu, mojej láske a súčasne môjmu milovanému mestu Bratislave.
Kvetoslava Šimková
SCHRÁNKA KARLOVESKÝCH NOVÍN
Na miestnom úrade sme umiestnili schránku, do ktorej môžete vhadzovať vaše podnety,
postrehy, prípadne pripomienky. Túto schránku nájdete na vrátnici miestneho úradu.
Ak nemáte cestu okolo, tak nám neváhajte písať na e - mail: [email protected]
14
DOPRAVA
Vynovené schodisko Nad lúčkami
Na základe žiadosti od obyvateľov sme pristúpili k rekonštrukcii
schodiska na ulici Nad lúčkami, ktoré svojim stavom ohrozovalo plynulý
a bezpečný prechod obyvateľov. Na viacerých miestach sa nástupne
plochy a dlažba doslova rozpadali a rokmi schátralé zábradlia taktiež
pod vplyvom korózie vypovedali službu. Schodisko vďaka svojim mo-
hutným rozmerom a rozloženiu na viacero častí muselo byť opravované
postupne. Súčasne v celom rozsahu vrátane nájazdovej rampy pre
kočíky a zábradlia po oboch stranách schodiska na všetkých častiach.
V prípade, že aj vo vašom okolí je schodisko, ktoré potrebuje opravu
neváhajte sa obrátiť na miestny úrad a váš podnet zaradíme do plánovanej činnosti.
Martin Patoprstý
vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva
Pôvodný stav.
Súčasný stav.
Vyznačovanie zóny pre bezpečný pohyb po chodníkoch
Na chodníkoch v Karlovej Vsi pribudli vyznačené informačné piktogramy znázorňujúce motorové vozidlo a detský kočík s uvedením
rozmeru jeden a pol metra, čo je zákonom definovaná šírka, ktorú musí
vodič dodržať pri parkovaní na chodníku. Takéto piktogramy, pribudli na
uliciach Jamnického, Adámiho, Levárska či Ladislava Sáru, kde býva
často problematické s kočiarom po chodníkoch prejsť. V prípade, že
máte tipy, kde by mohla tákáto šablóna pomôcť a zlepšiť priechodnosť
chodníkov napíšte nám na adresu miestneho úradu, príp. e-mailom na
[email protected] Každý podnet pôjdeme preveriť a odpovieme vám osobne.
Martin Patoprstý,
vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva
Opravy nájazdov pre kočíky a invalidov
Karlova Ves a špeciálne Dlhé diely sú známe svojim kopcovitým terénom, ktorý neraz spôsobuje mamičkám s kočíkmi či invalidným
obyvateľom problémy. Aj preto sme sa rozhodli v tomto roku začať s
opravami bezbariérových nájazdov na schodiskách, ktoré sú frekventované, prípadne boli na ne vystavené požiadavky od obyvateľov. Výmeny
starých problematických nájazdov sa dočkali napríklad aj obyvatelia v
okolí Adámiho a Segnerovej ulice, ktorí sa na nás s takýmto problémom
obrátili. Pevne veríme, že nový stav pomôže všetkým mamičkám, ktoré
cez predmetné schodisko s kočíkmi prechádzajú. Postupne sa snažíme
realizovať výmeny a opravy nájazdov v celej mestskej časti, nakoľko si
uvedomujeme potrebu bezpečného prístupu pre mamičky s kočíkmi či
invalidných občanov. Ako príklad uvádzame, že v tomto roku sa realizovala už oprava nájazdov na uliciach Tománkova, Hlaváčikova, Beniakova a v súčasnosti sa buduje nájazdová rampa pre kočíky a invalidných
občanov na Jána Stanislava.
Martin Patoprstý
vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva
OZNAMY
15
HARMONOGRAM pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
november 2014
V našej MČ sú pristavované VKK v termínoch pondelky. Následne ich odvezú v utorok. K zmene termínu pristúpil karloveský úrad
z dôvodu sústavného preplnenia kontajnerov. Pracovnici OLO, a.s. odpad presahujúci mimo kontajnera neodvezú. Takto vznikali skládky, ktoré ostávali v MČ až do pondelka. Do VKK môže byť ukladaný iba veľkorozmerný odpad a drobný stavebný odpad, kontajnery nie sú určené na
elektroodpad a biologický odpad. Odpad musí byť uložený v kontajneri
a je zakázané ukladať veľkorozmerný odpad mimo kontajnera. OLO, a.s.
nezabezpečuje bezodplatné dočisťovanie miesta pristavovania VKK!
Dodaj
Odber
10.11.
10.11.
10.11.
10.11.
18.11.
18.11.
18.11.
18.11.
24.11.
24.11.
24.11
24.11
11.11.
11.11.
11.11.
11.11.
19.11.
19.11.
19.11.
19.11.
25.11.
25.11.
25.11.
25.11.
Ľ. Fullu 3
Jurigové námestie 5
Kempelenová ulica – parkovisko
Dlhé diely I. – Nad Dunajom
Roh Púpavová – Pernecká
Pribišova 2 – pred pasážou k Bille
Nad Lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku
Karloveská 30
Sološnícka 10 – elipsa
Majerníková 34
Hlaváčiková 27
Segnerová 3 – garáže
HĽADÁME OSOBNOSTI KARLOVEJ VSI!
OKTÓBER
80 rokov
Divinská Blažena
Henyig František
Hodál Vojtech
prof. RNDr. Horáková
Katarína, DrSc.
Ivanova Krumova Slavka
Jurčová Božena
Markusová Jozefína
Ing. Papánek Radoslav
Ing. Šajter Vít
Šidlová Zuzana
Šporerová Magdaléna
85 rokov
Bernhauer Alojz
PhDr. Hudáková Hedviga
Ing. Krajči Štefan
Krasňanová Dagmar
Majlingová Hilda
Mihalová Mária
Novácka Alžbeta
Peiszer Imrich
Ing. Vlachynský Karol
90 rokov
Štúrová Jarmila
95 rokov
JUDr. Novák Rudolf
NOVEMBER
80 rokov
Diviš Václav
Izakovič Ivan
Kertys Juraj
doc. PhDr. Kolaja Ján, CSc.
prof. RNDr. Krcho Jozef, DrSc.
Mezey Mikuláš
Ing. Novák Ivan, CSc.
PhMr. Radičová Galina
Ruženský Ján
Smidová Mária
Ščevlíková Klementína
Ing. Šiška Alfonz
Ing. Zbýňovský Valentín
Ing. Ziegelhöffer Attila, DrSc.,
Zpěváková Marta
85 rokov
Demko Andrej
RNDr. Hlaváč Teodor
Magdalíková Elena
Mellenová Emerencia
Turisová Oľga
Zajíčková Oľga
90 rokov
Hudecová Margita
Blahoželáme
Ak poznáte niekoho alebo ste to práve vy o kom by sme mali napísať v Karloveských novinách, neváhajte a napíšte nám na [email protected]
Riadková inzercia
Pri sťahovaní z Lackovej ulice som v okolí domu nechala zarámovaný
diplom prof. klavírnej hry M. R. z Buenos Aires. Prosím poctivého nálezcu, aby sa mi ozval na číslo 0918/413 150. Odmena Vás neminie.
Prenajmem zateplenú garáž na Kuklovskej 02/65421104.
Doučujem anglický jazyk žiakov ZŠ, SŠ, VŠ ako aj ostatných
dospelých. Doučím gramatiku, konverzáciu a preložím texty
z Aj do Sj a naopak.Tel.: 0905/560 080.
Prijmem zdravotnú sestru do súkromnej zubnej ambulancii
v Karlovej Vsi od 5.1.2015. Bližšie informácie na tel.č.: 02/65420094,
0905/423 969.
Doučujem angličtinu. Cena dohodou.
Kontakt: Andrea, 0911/990 933 (t-com).
Hľadáme spoľahlivú pani na stráženie šesťročného dieťaťa počas
choroby, príp. na vyzdvihovanie zo školy a vodenie na krúžky.
Cena dohodou. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať
na t.č.: 0907/214 521.
Predám 1- izbový bezbariérový byt, 47 m2, loggia, čiastočne zariadený, mesačné náklady iba 85 EUR na Veternicovej ulici. Cena 79.900
EUR. Tel.: 0911/250 213
Predám garáž na Hlaváčikovej ul. s vysporiadaným pozemkom.
Cena 14.900 EUR. Tel.: 0911/250 213.
KULTÚRA
16
KULTÚRNY PROGRAM NA NOVEMBER
9.11. o 18:00
VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA, účinkujú: Karin Haydu, Matej Landl,
Jozef Golonka, Eva Krížiková, moderuje: Richard Vrablec,
KCK Molecova 2
10.11. o 17:00 Deti rodičom II, kultúrny program detí z karloveských
materských škôlok (Kolískova, L.Sáru, Pod Rovnicami,
Suchohradská, Borská), KCK Molecova 2
11.11. o 17:00 MARTIN NA BIELOM KONI s lampiónovým sprievodom, Pribišova ul.
16.11. o 17:00 Čaj o piatej, hrá skupina Party time, KCK Molecova 2
Všetky kultúrne podujatia sú pre Karlovešťanov a Dlhodielčanov zadarmo!
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE K VYBUDOVANIU ZARIADENIA PRE SENIOROV
20. novembra 2014 o 16:00, KCK Molecova 2
Rodinné centrum Dlháčik
Herňa je otvorená v pondelok – štvrtok
v čase 9:00 – 11:30 hod, poobede od 16:00 – 18:00 hod
11.11.
Prednáška NIVEA: Starostlivosť o detskú pokožku,
masáže dojčiat o 10:00
13.11.
Poradňa psychológa: Ako zvládnuť detský vzdor
pomocou expresívnej terapie o 18:00
20.11.
Právna poradňa: Pracovné právo pre mamičky o 18:30
21.11.
Podporná skupina dojčiacich matiek o 11:00
22.11.
Dlhodielsky susedský (výmenný) bazárik 9:00 – 13:00
1. - 5.12. Pripravme si Vianoce - jarmok
5.12.
Mikuláš v Dlháčiku
Aktuálne informácie o programe nájdete na www.dlhacik.sk.
Srdečne ku nám pozývame všetky deti s rodičmi,
či starými rodičmi – pohrať sa, porozprávať, zabaviť,
niečo nové sa dozvedieť. Herňa je otvorená každý
pracovný deň v čase 9:00 – 11:30. V stredu a štvrtok
máme otvorené aj poobede v čase 16:00 – 18:00 hod
Pondelok: 16:00 – 17:30 – Včelársky krúžok (každý druhý pondelok)
Utorok:
09:30 – 10:00 – Modlitby matiek
10:00 – 11:30 – Bábätkovo
10:00 – 11:30 – Potrava pre potravinové alergie detí
16:00 – 18:00 – Konzultácie so psychologičkou
Streda:
10:00 – 10:30 – Tvorivé dielničky pre deti od 1,5 r.
16:00 – 18:00 – Voľná herňa
Štvrtok: 10:00 – 10:30 – Spievame si po anglicky
16:00 – 18:00 – Voľná herňa
Piatok:
10:00 – 10:30 – Hudobná škôlka pre deti
tel.: +421 903 778 970, e-mail: [email protected], web: www.klbko.sk
Mesačník Karloveské Noviny. Ročník vydávania: 4. Vydáva: KARLOVESKÉ NOVINY. Redakcia: KARLOVESKÉ NOVINY, Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava. Zodpovedná redaktorka:
Mgr. Andrea Kozáková, e-mail: [email protected] November 2014. Evidenčné číslo: EV 4639/12, IČO: 42262780, ISSN 1338-9106. Inzerciu a vydávanie zabezpečuje: Karloveské noviny s.r.o., Pri šajbách 34/C, 8310 6 Bratislava, IČO: 47 177 756. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov a za nevyžiadané materiály neručíme.
Za obsah článkov redakcia neberie zodpovednosť. Dátum vydania: 4.11.2014.
Download

Deň, kedy ožili všetky strašidlá!