Výročná správa
2012
STRANA
2
O nás
Naše poslanie:
rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti.
Naša vízia:
aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi
aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou
života občanov aj firiem.
Naše hodnoty:
solidarita
sociálna zmena
aktívny občan
podpora lídrov
počúvanie slabších a znevýhodnených
Štandardy našej práce
transparentnosť poskytovania grantov
dostupnosť
otvorenosť
Našou snahou je:
spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje - s tými, ktorí pomoc potrebujú,
rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.
Náš tím a jeho
nasledovníci
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
3
Naši ľudia
Boris Strečanský - riaditeľ
Milica Danková – PR a rozvojová manažérka
Zuzana Dohnálová – finančná manažérka
Igor Polakovič – projektový manažér
Zuzana Neupauerová/ Kristína Stoláriková - office manažérka
Katarína Balanová - projektová asistentka
Nadácia Tatra banky
Marcel Dávid Zajac - zástupca riaditeľa, senior programový manažér
Katarína Dutková - programová koordinátorka
Nadácia Orange
Erika Škultétyová – programová manažérka
Monika Daňová/ Mária Betáková – programová koordinátorka
Lucia Babálová/ Lucia Kratochvílová/ Tamara Holičová
– programové asistentky
Nadácia SPP
Monika Lacková - programová manažérka
Barbora Paulenová/ Ivana Brezinská - programová koordinátorka Jana Fúseková - programová asistentka
EkoFond
Zuzana Behríková - senior programová manažérka
Lucia Kyseľová - programová manažérka - školy
Lena Brádňanská/ Jana Kuzmová - programová koordinátorka - školy
Elena Dikáczová - programová manažérka
Ivana Janská - programová koordinátorka
Beata Gajdošechová/ Zuzana Stoláriková/ Gabika Farkašová
- programové asistentky
Správna rada
Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady
Zuzana Thullnerová
Dušan Šemrinec
Lucia Gregorová
Dozorná rada
Caroline Lišková
Jana Thullnerová
Stážisti
Terézia Kotvasová, študentka FSEV UK BA
VÝROČNÁ
SPRÁVA
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
Naša činnosť
Tento text môže obsahovať 150 až 200 slov.
č
Jednou z výhod bulletinu ako nástroja propagácie je
Centra
pre
filantropiu
to, žeinnosť
v ňom môžete
použiť obsah
z iných
marketingových materiálov, ako sú napríklad tlačové správy,
prieskumy trhu a výročné správy.
tém, ale snažte sa, aby vaše články neboli dlhé.
Značnú časť obsahu, ktorý vložíte do bulletinu, je
je postavená
na troch
možné
zverejniť aj na webovej
lokalite. pilieroch
Program Microsoft Publisher ponúka jednoduché riešenie na konvertovanie bulletinu na webovú publikáciu. Dokončený
bulletin tak môžete skonvertovať na webovú lokalitu a
zverejniť aj týmto spôsobom.
1.
Rozvoj firemného darcovstva
2.
Rozvoj individuálneho darcovstva
Hoci hlavným cieľom distribúcie bulletinu môže byť
predaj produktov alebo služieb, kľúčom k jeho úspešnosti je jeho užitočnosť pre čitateľov.
4
Ak chcete, aby bol obsah bulletinu užitočný, skvelým
spôsobom, ako to dosiahnuť, je zahrnúť doň vlastné
články, kalendár blížiacich sa podujatí alebo špeciálne
ponuky propagujúce nový produkt.
3.
Osvetová a výskumná činnosť v oblasti filantropie
a občianskej spoločnosti
Obsah, ktorý môžete použiť na "vyplnenie" bulletinu,
môžete vyhľadať aj na webe. Môžete písať o množstve
Čo sme v roku 2012 dokázali
1. Rozvoj firemného darcovstva
Partneri
Počet spoločne
Počet prijatých
realizovaných
žiadostí
programov
Počet podporených žiadostí
Poskytnutá
suma
Počet
posudzovateľov
Nadácia SPP
12
2 214
530
2 762 017 eur
51
EkoFond n.f.
8
1 670
1 162
1 862 377 eur
21
Nadácia Orange
9
2 377
929
979 465 eur
105
Nadácia Tatra
banky
12
542
291
590 941 eur
25
Siemens
3
107
82
48 740 eur
6
Baumit
2
198
20
18 000 eur
9
CBA
1
12
7
6 500 eur
3
Spolu:
47
7 120
3 021
6 268 040 eur
220
STRANA
5
Svojimi aktivitami sa snažíme o podnecovanie a rozvoj filantropického
správania na firemnej úrovni.
Naši partneri: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Nadácia Tatra banky, EkoFond, n.f., spoločnosti Siemens, Baumit a CBA Slovakia.
S našimi partnermi sme zrealizovali 47 grantových programov,
v ktorých bolo podporených 7 120 uchádzačov celkovou sumou
vyše 6 miliónov euro.
ZŠ a MŠ Sverepec
Grantové programy realizované v roku 2012
Ochrana a podpora vzdelávania
Grantový program Školy pre budúcnosť
Grantový program Zelená pre seniorov
Grantový program Štipendium pre znevýhodnených
Cena Nadácie Orange
Štipendijný program Hlavička
Klub Hlavičiek
Grantový program Kvalita vzdelávania
Grantový program Vedieť viac
Štipendijný program Študenti do sveta
Grantový program E Talent
Grantový program Business Idea
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú
diplomovú prácu v oblasti IT
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
EkoFond pre školy
Zachovávanie prírodných a kultúrnych
hodnôt
Grantový program Prekročme spolu bariéry
Grantový program Šanca pre Váš región
Grantový program Viac umenia
Účasť na Grantovom programe Obnovme si svoj
dom
Program podpory komunít
Program Spoločnými silami pre región
Program Municipality
Nadačný fond SPPoločne
Grantový program Dedičstvo regiónov
Grantový program Opora
Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť
Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného
plynu
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave
Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel
Príspevok na kondenzačný kotol na zemný plyn
Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Zamestnanecký grantový program Nadácie Orange
Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP
Zamestnanecký grantový program „Dobré srdce“ Nadácie Tatra banky
Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens
Fond sociálne slabých a chorých Nadácie Orange
Program na podporu jednotlivcov v núdzi Nadácie SPP
Grantový program Prvá pomoc Nadácie Tatra banky
Program Darujte Vianoce
Grantový program Seniori v našom meste
Špecializované
zariadenie
Tereza,
Hronec
VÝROČNÁ
SPRÁVA
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
6
2. Rozvoj individuálneho darcovstva
Darcovský portál www.ludialudom.sk
Vianoce
V roku 2012 bol portál rozšírený o blog.ludialudom.sk.“Bloguj
v lete
pre dobrú vec”. Bloger si môže vybrať jednu až tri výzvy a odporučiť ich svojim čitateľom. Jeho text má prilákať čitateľov zo všetkých kútov webu a zaujať ich.
Ďalšou novinkou sú charitatívne e-aukcie, ktoré môžu organizovať jednak príjemcovia, ktorí majú uverejnenú výzvu na portáli alebo darcovia, ktorí sa rozhodnú takto niekomu pomôcť. Do takejto e-aukcie
dajú tovar alebo službu, ktorú získa dražiteľ s najvyššou ponukou. Výťažok z e-aukcie pôjde na konkrétnu výzvu na ĽudiaĽuďom.sk, ktorú určí dražobník, teda organizátor e-aukcie.
S darcovským portálom Ľudia Ľuďom sme 23. júna v Bratislave pred Starou tržnicou oslávili Vianoce v
lete. Prečo? Lebo pomáhať treba celý rok. My sme pomohli novovzniknutému Rodinnému centru Kramárik.
DARUJME
Najvýznamnejším míľnikom pre podporu individuálneho darcovstva v prospech neziskových organizácii
pre nás v roku 2012 bolo spustenie služby DARUJME, ktorá otvára neziskovým organizáciám bránu
do sveta online fundraisingu. Prostredníctvom DARUJME.sk si môžu neziskové organizácie vytvárať
vlastné darovacie stránky tak, aby sa stali integrálnou súčasťou ich webu. Vďaka DARUJME však nezískavajú organizácie iba dary ale aj darcov. Ich kontaktné údaje slúžia na poďakovanie za dar ako aj na ďalšie
budovanie vzťahu „darca – neziskovka“. Systém integruje platobné metódy od platby kartou, cez platobné tlačidlá všetkých významných bánk až po možnosť zadať samostatný prevod na účet. Viac na
www.darujme.sk.
Projekt vznikol vďaka podpore Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a Nadácie otvorenej spoločnosti. Našimi partnermi sú darcovský portál ĽudiaĽuďom, ktorý nám poskytol platobné rozhranie, a na ktorého
platforme túto službu rozvíjame.
Easy giving
Verejné zbierky patria k tradičným a dôležitým nástrojom filantropie. Zbierky ako je Deň narcisov,
Dobrá novina či Biela pastelka každoročne prinášajú dôležité zdroje pre neziskové organizácie ktoré
sa venujú boju proti rakovine, humanitárnej pomoci rozvojovým krajinám či nevidiacim a slabozrakým.
Problémom pre neziskové organizácie je však zastaraný a nejasný zákon o verejných zbierkach z roku
1974. Pri Koalícií pre podporu individuálneho darcovstva preto začiatkom roka 2012 vzniká pracovná
skupina zložená z najaktívnejších neziskoviek, ktoré verejne zbierky pravidelne realizujú. Tieto organizácie oslovili listom ministra vnútra s výzvou, aby sa začlenil nový zákon o verejných zbierkach do plánu legislatívnych úloh novej vlády a aby sa tento zákon vypracoval v úzkej spolupráci s MNO. Nosným
princípom nového zákona má podľa MNO byť heslo „Verejná zbierka = verejná kontrola“.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
7
3. Osvetová a výskumná činnosť
Konferencie Kríza a tretí sektor: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť
Sa konala 29. a 30. marca 2012 v bratislavskej Galérii Cvernovka zúčastnilo vyše 180 hostí. 30 prezentujúcich počas workshopov predstavilo príklady dobrej praxe z oblasti firemného a individuálneho fundraisingu, samofinancovania a podnikania neziskových organizácií, či práce s dobrovoľníkmi. Zvláštna
pozornosť bola venovaná eurofondom, ich využiteľnosti pre organizácie tretieho sektora a možností
nastavenia a čerpania v nadchádzajúcom programovom období.
Podujatie pripravili: Európsky kontaktný bod, Fórum donorov, Centrum pre filantropiu, Kultúrny kontaktný bod,
Slovenské centrum fundraisingu, Manageria, Galéria Cvernovka a Priatelia zeme – CEPA.
Súťaž o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na
tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor
Súťaž má za sebou 6 úspešných ročníkov. V roku 2012 bolo do súťaže prihlásených 7 prác, z ktorých
odborná komisia vybrala 2 najkvalitnejšie.


Cena za najlepšiu študentskú prácu o filantropii bola udelená Nikole Janíčkovej, Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta humanitných studií, Katedra studií občanské společnosti, za diplomovú prácu: Online fundraising v České republice.
Cena za najlepšiu študentskú prácu o treťom sektore bola udelená Michaele Vašků, Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitných studií, Anglistika a amerikanistika, Anglický jazyk pro
manažerskou praxi, za bakalársku prácu: JOURNEY FROM ILLNESS. The Project on Publishing an
International magazine by the Clients of Mental Care Centres Iskérka (the Czech Republic) and Stichting
De Boei (the Netherlands).
Ceny sme udeľovali na podujatí 1. Deň filantropie, ktorý organizovalo Fórum donorov 27. novembra v Bratislave. Ceny v hodnote 400 euro sa udeľujú v podobe štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity. Zo všetkých hodnotených prác každoročne zostavujeme Zborník.
Rebríček najväčších nadácií na Slovensku
Centrum pre filantropiu každoročne zverejňuje Rebríček najväčších nadácií na Slovensku. Nebolo tomu inak ani v roku 2012. Informácie čerpáme z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra
SR a údajov z výročných správ nadácií, doručených ministerstvu na základe zákona č. 34/2002 Z. z.
o nadáciách a tiež z Daňového riaditeľstva SR, ktoré zverejňuje výšku prijatých 2% asignácie dane.
Analýzu sme zverejnili na web stránke http://www.cpf.sk/sk/najvacsie-nadacie-na-slovensku/
a informovali o nej aj média, napr. denník SME, či týždenník TREND.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
8
ReŠtart Slovensko
Centrum
pre
filantropiu
a TechSoup
Tento
text môže
obsahovať
150 až 200
slov.
Global
spustili
tém, valeseptembri
snažte sa, aby2012
vaše články
nebolisúťaž
dlhé. ReŠtart
Slovensko, v ktorej sme hľadali online riešenia
na podporu spoločenských zmien.
Značnú časť obsahu, ktorý vložíte do bulletinu, je
Jednou z výhod bulletinu ako nástroja propagácie je
Projekt
zapojil
občanov
do
vývoja
webových
a
mobilných
pre zlepšenie
probmožné zverejniť aj na riešení
webovej lokalite.
Program Micto, že v ňom môžete použiť obsah z iných marketinlémov
v oblasti
transparentnosti
a efektívnosti
spravovania
verejných,
proti
rosoft Publisher
ponúka vecí
jednoduché
riešenie boja
na kongových
materiálov,
ako sú
napríklad tlačové správy,
vertovanieZbulletinu
na webovú publikáciu.
Dokončený
prieskumy
trhupodpory
a výročné správy.
korupcii,
právneho štátu a otvorenosti.
37 prihlásených
nápadov
na záklabulletinvybrala
tak môžete
skonvertovať
na webovú
lokalitu a
dehlavným
hlasovania
verejnosti
s súťažných
odborná
porota
7 najlepších,
Hoci
cieľom distribúcie
bulletinu
môže byť kritérií
zverejniť
aj
týmto
spôsobom.
predaj
produktov
alebo
služieb, kľúčom kHack
jeho úspešktorým
počas
víkendového
Campu pomohli programátori, grafici a odborníci
nosti
je
jeho
užitočnosť
pre
čitateľov.
na marketing dotiahnuť nápady do konkrétneho riešenia.
Ak chcete, aby bol obsah bulletinu užitočný, skvelým
spôsobom,
ako víťazov
to dosiahnuť,
zahrnúť doň hlasovaním
vlastné
O trojici
sa jerozhodlo
na záverečnom Gala v Design factory v
články, kalendár blížiacich sa podujatí alebo špeciálne
Bratislave. Stali sa nimi Čierna listina – elektronické oko spravodlivosti, webponuky propagujúce nový produkt.
stránka na rýchlu kontrolu spotrebiteľskej zmluvy, projekt Otvorené súdy, ktorý
v jednom portáli a ponúkne v nich jednoduché vyhľadávanie a ucelené štatistiky a projekt UniValue chce do piatich rokov
zabezpečiť pre každú vysokú školu elektronický systém hodnotenia kvality. Cenu od
Centra pre filantropiu dostala aj webstránka Spojka, ktorá má ambíciu prepájať ľudí
pri realizácii dobrých nápadov. Projekty paralelne súťažili aj o cenu SK-NIC na darcovskom portáli www.ludialudom.sk a získali ju mobilná aplikácia Parkujem ako
debil, cez ktorú zverejníte bezohľadných vodičov, mobilná aplikácia OdKomunity
na sprostredkovanie vzájomnej susedskej pomoci a Občiansky portál obce s vizualizáciou príjmov a výdavkov od OZ Račan.
Viac na www.restartslovensko.sk
„Toto podujatie je pre mňa
potvrdením
toho, že z ideí
sa
niekedy
stávajú aj reálne činy, ktoré
dokážu zmeniť
svet
okolo
nás.“
Boris
Strečanský
Obsah, ktorý môžete použiť na "vyplnenie" bulletinu,
chce prepojiť udalosti slovenského súdnictva
môžete vyhľadať aj na webe. Môžete písať o množstve
Čo sa ešte udialo v roku 2012
Oslávili sme 10 rokov
Založili sme nadáciu
10.10. sme oslavovali 10. narodeniny Centra
pre filantropiu. Pri tejto príležitosti sme vydali
informačnú brožúru o nás a filantropii na Slovensku. Na našej oslave sme zbierali dary
v podobe príspevku pre Cyklokoalíciu. Naši
priatelia prispeli sumou 112 euro.
Nadáciu Centra pre filantropiu sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Tento zámer
Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu celého spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu
životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a
vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri
živelných pohromách. Zmyslom založenia Nadácie
je rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame,
ako môžu napĺňať svoje zámery.
Zbierka pre Cyklokoalíciu
STRANA
9
Členstvo v organizáciách a
partnerstvá
Považujeme za dôležité udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s podobnými organizáciami, ako je naša, na Slovensku i v medzinárodnom meradle, s cieľom
zdieľania skúseností a ich reflexie. Naše skúsenosti sú podobné a je tu priestor na učenie sa so zameraním na témy rozvoja filantropie, darcovstva a
občianskej spoločnosti. Preto sme spoluzakladateľmi, členmi či partnermi
viacerých iniciatív a organizácii:
Spoluzakladatelia:
4People n.o. (prevádzkuje portál ľudiaľuďom.sk)
Slovenské centrum fundraisingu a Klub fundraiserov
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
DEMIJOHN - virtuálny regionálny think-tank pre občiansku spoločnosť
zastrešujúci Českú republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.
členovia:
Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)
Partneri:
East-West Management Institute v New Yorku
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým darcom a partnerom za ich podporu,
štedrosť a prejavenú dôveru:
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Advokátska kancelária GP Legal
Advokátska kancelária Majerník & Miháliková
ARC – Asociatia Pentru Relatii Comunitare, Rumunsko
Baumit, spol. s r.o.
CBA Slovakia s.r.o.
Design factory
East-West Management Institute, New York
EkoFond, n. f.
European Center for Not-for-Profit Law, Budapešť
MarkBBDO
Nadácia ESET
Nadácia Orange
Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
Newton media
Open Society Foundation
Siemens, s. r. o.
Siemens Program and System Engineering, s.r.o.
SK-NIC, a. s.
TechSoup Global, USA
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
UNDP Regional Bureau Bratislava
US Embassy Bratislava
WebSupport s.r.o.
Naša vďaka patrí taktiež všetkým, ktorí nám poukázali
2% zo zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb.
STRANA
10
F I N A N Č N Á S P R Á VA
2012
Vybrané ukazovatele Súvahy a Výkazu ziskov a strát v eur
Príjmy / Výnosy
Prijaté príspevky 2-% podielu zaplatenej dane z príjmu
Služby pre firemných partnerov
Trust for Civil Society in CEE
US Embassy Bratislava
Nadácia ESET
501 326
61 460
7 637
11 218
8 030
Iné prijaté dary
10749
Osobitné výnosy
Úroky
Príjmy celkom
Výdavky
Spotreba materiálu
30
1 683
49
669 877
Stav k 31. 12. 2012
11 423
Odpisy dlhodobého majetku
1 400
Opravy a udržiavanie
2 085
Spotreba energie
5 501
Cestovné - tuzemsko a zahraničie
Náklady na reprezentáciu
10 078
7 299
Ostatné služby
297 978
Mzdové náklady
173 665
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
33 185
3 743
Dary
156
Ostatné dane a poplatky
262
Ostatné pokuty a penále
38
Iné ostatné náklady
1 790
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
19 894
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
18 864
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
51 168
Kurzové straty
SPRÁVA
67 696
Open Society Foundation
Služby ostatné
VÝROČNÁ
Stav k 31. 12. 2012
Výdavky celkom
23
638 562
STRANA
11
Zoznam podporených
projektov
VÝROČNÁ
SPRÁVA
PODPORENÝ SUBJEKT
NÁZOV PROJEKTU
SUMA
Obchodná akadémia v Lučenci
Vytvorme si krajší svet
1 000,00 €
Novohradská knižnica
Seniori v našom meste
1 000,00 €
ISTOTA, n.o.
Aktívny senior
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Semestriáda
Občianske združenie „Za dôstojný život“
Piate ročné obdobie
Diecézna Charita Rožňava
Seniori pre občanov mesta Lučenec
1 000,00 €
SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná
AUTHOR bikemaratón Súľovské skaly
1 000,00 €
Slovenská technická univerzita
Organizačná zložka: Stavebná fakulta
Modeláreň
1 000,00 €
Spirituale, spoločenstvo pre duchovnú obnovu
obce Zálesie
Záleská divadelná púť
Občianske združenie Vodný hrad
Podpora vydania piatej knihy o Bratislave od Pavla Dvořáka
EDUPLEX, občianske združenie
Mesto povolaní EDUPLEX
Mesto Želiezovce
Mikulčan v prírode
1 200,00 €
SPOLOK PRE KRAJŠÍ ŽIVOT V DOĽANOCH
Kultúrno - historický náučný
chodník obce Doľany
1 140,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Podhorie Jucha Dušan
Vyčistenie a rekonštrukcia prírodnej
studničky s vybudovaním oddychovej
zóny v časti náučného chodníka Žakýl-
1 198,00 €
LEGÁLNE GRAFFITI ZÓNY, O.Z.
Pod zem za umením
OZ Banícky spolok SPIŠ
Budovanie náučných chodníkov v Novoveskej Hute
1 150,00 €
Peter Čunderlík
Smiem sa napiť, studnička?
1 200,00 €
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v
Modre
Pokračovanie obnovy Kostola sv. Jána
Krstiteľa v Modre
1 200,00 €
Ing. Petra Mihoková
Náučný chodník sv. Cyrila a Metoda
1 190,00 €
Zväz skautov maďarskej národnosti
Multifunkčný park - Plášťovce
750,00 €
Tatranský okrášľovací spolok
Dendrológia lomnického parku
680,00 €
Marián Fačkovec
Život na vode
436,00 €
Občianske združenie VYŠEHRAD
Obnova zvonice vo Vyšehradnom
381,00 €
535,00 €
995 €
970,00 €
400,00 €
1 000,00 €
400,00 €
655,00 €
STRANA
12
PODPORENÝ SUBJEKT
VÝROČNÁ
SPRÁVA
NÁZOV PROJEKTU
SUMA
Združenie RONDEL
Sprístupnime hrad Čabraď
1 020,00 €
Obec Dolná Trnávka
Dolná Trnávka - tu sme doma.
1 000,00 €
Obec Stakčín
Obnova mostov lesnej úzkokoľajky Stakčín –
Strihovec, 2. Etapa
1 000,00 €
Štefánia Migová
Rehabilitácia pre Karolínku v Centre Adeli
330,00 €
Roman Malich
Letný stanový tábor pre Romana a Olivera
300,00 €
Krízové stredisko DÚHA
Oddychovo-výchovný pobyt pre deti
660,00 €
Materské centrum Žabka
Detské ihrisko pre MC Žabka
330,00 €
Danka BARTUŠOVÁ
Prírodné liečivé produkty pre onkologicky
chorú matku
330,00 €
Mária Pódová
Nová posteľ s roštom pre syna s postihnutím
330,00 €
DOROTA
Notebook pre Dorotku
330,00 €
Lucia Hrabčáková
Pomôcky na reprezentáciu tanečníkov
150,00 €
Základná škola Malá Ida
Pomôcky na zážitkové a praktické vyučovanie
330,00 €
Alex Habočík
Rehabilitačný pobyt pre Alexa v zariadení
svetielko v Prešove
330,00 €
Materská škola Horný Lieskov
Interaktívne vzdelávanie pre deti z MŠ
330,00 €
ADRA – Adventistická agentúra pre po-
Športové príslušenstvo pre ADRU
330,00 €
ZŠ s MŠ ČIERNE – VYŠNÝ KONIEC
Knihy a encyklopédie pre ZŠ s MŠ Čierne
300,00 €
Irena Čičmanová
Rozprávky pre dcéru s postihnutím
190,00 €
ŽIGOVÁ
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou Drevený altánok pre deti z MŠ a ZŠ Plavecký
škôlkou
Mikuláš
330,00 €
Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláši Krajšia knižnica v Plaveckom Mikuláši
330,00 €
Základná škola s materskou školou
Interaktívne vzdelávanie pre deti z MŠ
200,00 €
Detský domov Košice
Multisenzorická miestnosť pre deti so ZŤP
650,00 €
Detský domov Spišská Belá
Umývačka riadu pre detský domov
360,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Denný letný integračný tábor pre deti a mlá-
660,00 €
Ústav vedeckých informácií a knižnica,
Oživenie a rozšírene knižničného fondu
330,00 €
Obecný úrad Cabaj - Čápor
Tvorivé dielne pre deti a mládež z obce Cabaj
300,00 €
ŠSTK JUNIOR - Školský stolnotenisový
klub Junior Čaňa
Zariadenia a pomôcky pre prevádzku stolnotenisového klubu Junior v Čani
330,00 €
Občianske združenie Muška Svetluška
Environmentálna výchova pre deti z MŠ Abrahám
330,00 €
STRANA
VÝROČNÁ
13
SPRÁVA
PODPORENÝ SUBJEKT
NÁZOV PROJEKTU
SUMA
ZVONČEK,o.z.
Letné tábory pre deti zo sociálneho a
inak znevýhodneného prostredia
660,00 €
Materská škola Hrádok
Výmena nábytkovej zostavy v triede
Materskej školy v Hrádku
415,00 €
Združenie DOBRÝ PASTIER
Podpora aktivít prímestských táborov
462,00 €
Liečebno-výchovné sanatórium
Fotoaparát Nikon pre chlapcov zo
sanatória
330,00 €
Detské jasle Mestského úradu v Žiline
Hravý domček pre detské jasle mestského úradu v Žiline.
500,00 €
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
4. ročník vlastných denných letných
táborov pre deti
660,00 €
BENIMED
Zakúpenie vysokofrekvenčnej sondy
660,00 €
Spoločnosť Williamsovho syndrómu
Víkendové stretnutie s prezentáciami
626,00 €
Lenka Ondráčková
Liečebný pobyt v Šrobárovom ústave
detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb
500,00 €
Zuzana Papsonová
Umývačka riadu pre ťažko chorú pani
Zuzanu s dvoma adoptovanými chorými dvojičkami
396,00 €
Areál oddychu a športu pri jazere
Úprava detského ihriska
210,00 €
Jarmila Slováková
Základné životné potreby pre babku
a jej vnučky
500,00 €
Gabriela Hajdu
Bazénik pre onkologického pacienta
330,00 €
Súkromné Detské integračné centrum,
Interaktívne pomôcky
330,00 €
Združenie pre podporu rodín a detí
Úprave prenajatých priestorov pre OZ
165,00 €
Rodinné centrum Dlháčik
Nákup hernej zostavy
300,00 €
PRE ÚĽANY – PRO FUDEMUS
Výstavba detského ihriska
330,00 €
Hipoclub
Úprava jazdeckého areálu
330,00 €
Filip Sičák
Kraniosakrálna terapia pre Filipka
500,00 €
Detský klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže v Košiciach
Externé vybavenie na spestrenie pohybových aktivít
660,00 €
Združenie príbuzných, priateľov a ľudí so psychickými poruchami Krídla
Hrnčiarsky klub pre ľudí so psychickými poruchami
400,00 €
Nadácia NOE
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín
330,00 €
STRANA
VÝROČNÁ
14
SPRÁVA
PODPORENÝ SUBJEKT
NÁZOV PROJEKTU
SUMA
ŠÚ DTaRCH
Rekonštrukcia detského ihriska
165,00 €
Združenie rodičov a priateľov Základnej
a Materskej školy v Rudine
Detské lehátka pre MŠ v Rudine
120,00 €
Združenie rodičov pri ZŠ M. R. Štefánika
Výlet do Technického múzea
330,00 €
Štefan Chlapeček
Notebook pre Števka s autizmom
330,00 €
Strojnícka fakulta STU
Kurz talianskeho jazyka pre výskumného pracovníka
330,00 €
Slovenský skauting
Radcovské fórum organizované prostredníctvom slovenského skautingu
600,00 €
Ján Važecký
Rehabilitácia pre Janka
Vysokoškolské združenie Cesta
Vianočná večera pre ľudí bez domova
660,00 €
Zdenka a Katarína Gembiczké
Notebook pre Zdenku a Katku
732,48 €
Občianske združenie Detská komunita
Zakúpenie materiálno-technického
vybavenia do multisenzorickej miestnosti potrebnej pre deti a žiakov s
autizmom
660,00 €
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
Kúpu materiálu a úhradu a prezentačných nákladov
660,00 €
Mário Prokop
Kúpa sprchovacieho vozíka pre zdravotne ťažko postihnutého Mária
473,00 €
Melinda Uňatinská
Zakúpenie šatstva a pobyt v škole
v prírode pre sociálne slabšiu rodinu
330,00 €
Stanislav Ďalak
Bojler a domáca vodáreň pre sociálne
slabšiu rodinu
330,00 €
Elena Vašková
Plastové vchodové dvere pre sociálne
slabšiu rodinu
330,00 €
Jana Pavelová
Kúpu príslušenstva k sluchovému prístroju pre pani Janu
330,00 €
Združenie sclerosis multiplex Nádej
Rekondično-vzdelávacie pobyty
330,00 €
Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a/ alebo
Hydrocefalus
Pobyt pre mladé dievčatá v bezbariérovom centre SBAH
330,00 €
Tomáš Teluch
Sedaciu korzetovú časť na vozík
330,00 €
Lukáš Juhász
Špeciálna stolička s pružinou
330,00 €
Tatiana Lipková
Ipad pre Lacka s autizmom
330,00 €
Detský fond Slovenskej republiky
Automatická práčka pre nízkoprah
401,04 €
3 049,03 €
STRANA
15
PODPORENÝ SUBJEKT
NÁZOV PROJEKTU
SUMA
OZ Pre zdravie našich detí
LETNÝ SPORTTUBE.DAY – súťaž je
organizovaná v rámci projektu 10mIN
Martin Jančo
Štipendium SYGA
Hádzanársky klub Stupava
Tatranček minihádzaná 2012
Depaul Slovensko, n.o.
Vecné dary
Medik- M, n.o.
Vybavenie nábytkom priestorov zariadenia pre seniorov
Michal Barczi
SYGA štipendium
332,00 €
Základná škola kpt. J. Nálepku
Ozvučovacia technika pre Školský florbalový klub
650,00 €
Vojteková Mária
Liečebný pobyt v Adeli centre
4 500,00 €
TEDxBratislava o.z.
Spojka
2 000,00 €
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad
Čierna listina neprijateľných zmluvných
podmienok
5 000,00 €
UniValue, o.z.
UniValue
5 000,00 €
Nikola Janíčková
Cena CpF za najlepšiu diplomovú prácu
400,00 €
Michaela Vašku
Cena CpF za najlepšiu bakalársku prácu
400,00 €
Cyklokoalícia
Podpora organizácie z daru k 10. výročiu CpF
112,00 €
1 500,00 €
300,00 €
1 660,00 €
646,08 €
5 000,00 €
Štruktúra príjmov a nákladov
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
16
Zoznam posudzovateľov
Grantový program Školy pre budúcnosť
Danica Baranova, ZŠ a Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní; Marcela Maslová, Združenie Orava
pre demokraciu vo vzdelávaní; Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti; Zuzana Heiden, Združenie
Orava pre demokraciu vo vzdelávaní; Ľubica Konečná, Základná škola Podjavorinskej; Dáša Čúzyová, Základná škola pre sluchovo postihnutých; Lucia Vaňov; Detský domov Podunajské Biskupice; Timea Kardoš,
Pedagogická fakulta, Interné doktorandské štúdium; Viera Hojnošová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci; Katarína Minarovičová, Pedagogická fakulta UK, Združenie EsFem; Darina Račková - posudzovateľka esejí
UNDP, učiteľka so špecializáciou slovenský jazyk pre 2.stupeň základných škôl a stredné školy; Martin Kríž,
Štátny pedagogický ústav; Edita Mikušková, učiteľka anglického jazyka na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave; Alica
Petrasová, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity; Stanislava Štofančíková, Gymnázium Metodova; Andrea
Tóthová, Živica; Pavol Pánik, Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní; Vladislav Rosa, bývalý hlavný
školský inšpektor, spoluautor projektu Milénium.
Grantový program Zelená pre seniorov
Irena Bačová,
Klub strieborných hláv; Helena Woleková, Nadácia Socia; Anna Hazuchová, Domov se-
niorov Archa; Lucia Gregorová, Centrum pre filantropiu; Alžbeta Veselá, Slovenská alzheimerova spoločnosť;
Mária Čunderlíková, Centrum Memory; Nadežda Hrapková, Univerzita tretieho veku; Zlatica Šramová, Psychoterapeutka a liečebná pedagogička; Alžbeta Mráčková, Vŕba; Zuzana Nemcová, Arcidiecézna charita.
Cena Nadácie Orange
Iveta Malachovská, členka Správnej rady Nadácie Orange; Marcela Maslová, výkonná riaditeľka Združenia
Orava pre demokraciu vo vzdelávaní; Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu, Andrej Kiska, člen
Správnej rady Nadácie Orange; Miroslav Cangár, hlavný štátny radca MPSVR SR; Erika Škultétyová, programová manažérka Centra pre filantropiu; Patrik Herman, šéfredaktor Redakcie publicistiky TV Markíza; Zora
Paulíniová, odborná konzultantka a externá spolupracovníčka organizácie PDCS; Marcel Zajac, senior programový manažér Centra pre filantropiu.
Grantový program Kvalita vzdelávania
Jaroslav Juriga, Ministerstvo školstva SR; Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories (VSL); Lucia Kyseľová,
Centrum pre filantropiu.; Ivana Vasiľová, Filozofická fakulta UK.
Grantový program Vedieť viac
Jaroslav Juriga, Ministerstvo školstva SR; Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories (VSL); Lucia Kyseľová,
Centrum pre filantropiu.; Marcel Zajac, Nadácia Tatra banky.
Grantový program Študenti do sveta
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories; Jaroslav Juriga, Ministerstvo školstva SR; Lucia Kyseľová, Ekofond n.f.; Andrea Šalingová, Tatra banka a.s.; Zuzana Neupauerová, Masarykova Univerzita Brno.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
17
Štipendijný program Hlavička
Igor Hantuch, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta Elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita; Jaroslav Polec, Katedra telekomunikácií, Fakulta Elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita; Andrej Mock, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Radovan Šebesta, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského; Anna
Neumannová, Katedra podnikovo-hospodárska, Ekonomická Univerzita, Fakulta podnikového manažmentu;
Stanislav Zábojník, Katedra medzinárodného obchodu, Ekonomická Univerzita, Obchodná fakulta; Peter
Lysina, Ministerstvo zahraničných vecí SR; Milan Malcho, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta
Žilinskej univerzity; Andrea Uhrínová, doktorandka na Právnickej fakulte, Bratislavská vysoká škola práva;
Anna Strešňáková, fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra matematiky;
Ľubomíra Radosová, SPP, a.s., sekcia stratégie a politiky HR.
Grantový program E Talent
Marek Zeman, Tatra banka a.s.; Juraj Bojkovský, Tatra banka a.s.; Jaroslav Juriga, Ministerstvo školstva SR;
Urban Kováč, Virtual Scientific Laboratories.
Grantový program Business Idea
Pavol Suďa, týždenník Trend,; Marcel Lukačka, podnikateľ; Eva Šinková, Tatra banka a.s.; Nina Gecyová,
Tatra banka a.s..
EkoFond pre školy
Tatiana Hajdúková, Bratislavské metodické centrum; Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis; Tibor Jedlička, SPP;
Mária McCormick, CZŠ Narnia, BA; Zuzana Dovalová, Živica; Anna Veselá, Slovenská plynárenská agentúra;
Mária Košová, 8.- ročné gymnázium Česká, BA; Marek Chrastina, SPP; Petra Ďurišová, Živica; Juraj Hipš, Živica; Helena Mališová-Proková, SPP-EkoFond.
Zamestnanecký grantový program Nadácie Orange
Vanda Grolmusová, Orange Slovensko, a.s.; Monika Lacková, Centrum pre filantropiu; Lucia Kyseľová, Centrum pre filantropiu; Erika Škultétyová, Centrum pre filantropiu; Andrea Gajdošová, Orange Slovensko, a.s.;
Monika Daňová, Centrum pre filantropiu.
Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP
Jenka Zemanová, Vedúca útvaru internej komunikácie SPP, Jana Kollárová, špecialista pre komunikáciu SPP Distribúcia, Erika Vodičková, špecialista externej komunikácie a PR, Eustream a.s., Ivana Brezinská, komunitná
pracovníčka, občianske zduženie Petržalské ihriská, Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu., Monika
Lacková, Centrum pre filantropiu,
Zamestnanecký grantový program „Dobré srdce“ Nadácie Tatra banky
Milada Halová, Tatra banka a.s., Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Zamestnanecký grantový program spoločnosti Siemens
Tomáš Král, Siemens s.r.o., Vladimír Slezák, Siemens s.r.o., Lenka Sabová, Siemens s.r.o., Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, Katarína Dutková, Centrum pre filantropiu
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
18
Darujte Vianoce
Natália Kušnieriková, FBE, s.r.o.; Ivana Kmeťová (Tóthová), OZNávrat; Tarwinderjit Singh, OZ Okraj; Barbora
Paulenová, Centrum pre filantropiu; Adriana Kružliaková (Kvaková), OZ Návrat; Zuzana Kiňová, Fórum života;
Oľga Feldeková; Viera Olejčeková, učiteľka na dôchodku, Katarína Balanová, Centrum pre filantropiu;Iva Pipíšková; Beata Sklenarová, psychológ; Zuzana Nemcová, Arcidiecézna charita; Monika Daňová Filová, Centrum
pre filantropiu; Martin Páleník, Unicef; Eva Gejdošová, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže; Martina Jánošíková, Komunitná nadácia Bratislava; Zuzana Recsková, MO Plusko; Boris Klohna,
ZOM Prešov; Iveta Mišová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike;
Martina Petijová, Nadácia Socia.
Fond sociálne slabých a chorých
Jana Ondrušová, ÚPSVaR
Program na podporu jednotlivcov v núdzi
Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu, Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, Jana Fúseková, Centrum pre filantropiu, Miriam Juhanesovičová, zástupkyňa Adeli centra s.r.o., Ľudovíta Hlobeňová, zástupkyňa
Adeli centra s.r.o, Dana Struhárová, zástupkyňa centra Lesan.
Program Seniori v našom meste
Erika Škultétyová, Monika Lacková,Milica Danková, Centrum pre filantropiu.
Grantový program Šanca pre Váš región
Martina Jánošíková, Komunitná nadácia Bratislava; Ivana Brezinská, OZ Petržalské ihriská;Igor Pašmík, Prvá
vidiecká regionálna a rozvojová agentúra v Brezne; Darina Diošiová, OZ Nádej v Uňatíne; Elena Jankovičová,
Cykloklub Detva; Beata Hirt, Komunitná nadácia zdravé mesto; Ladislav Kerekeš, Česká televízia; Peter Kupčík, Košický samosprávny kraj;Paulína Urdová, OZ SOSNA; Stanislav Štefan, Združenie rozvoja južného
Zemplína; Šarolta Jeneiová, Regionálna rozvojová agentúra Južný región; Monika Matúšková Boldizárová;; Mariana Zaturová, MÚ Oddelenie kultúry a športu; Ľubica Ľahká, Nitrianska komunitná nadácia; Leo Kužela;
Zlatica Orgoníková; Centrum voľného času Nová Dubnica; Marta Kopecká, Komunitné združenie Zemianske
Kostoľany;Alena Karasová, Trenčianska nadácia; Valéria Szomolai, Forum institut; Martina Kubanová; Michal
Frank, Redakcia Prešovský Korzár; Ľubov Sakalová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Michal Šima, doktorand Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity; Viera Štupáková, PSB Kostitras; Robo Blaško, Truc Spherique;
Jana Mrlianová, Komunitná nadácia Liptov; Tomáš Mikolaj, Slovenský filmový ústav; Terézia Turiaková, Kysucké kultúrne stredisko.
Grantový program Prekročme spolu bariéry
Ivanka Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí a školstva pri MSÚ v Brezne; Zuzana Recsková, MO Plusko; Jana Izraelová, Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen; Martina Petijová, Nadácia Socia; Iveta Mišová,
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; Boris Klohna, ZOM Prešov;
Eva Jonisová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci; Erika Tichá, Pedagogická fakulta UK – katedra Špeciálnej pedagogiky; Blanka Berkyová, Magistrát mesta Košice; Tarwinderjit Singh, OZ Okraj.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
19
Grantový program Viac umenia
Milada Halová, Tatra banka, a.s.; Milica Danková, Centrum pre filantropiu; Divadlo: Róbert Roth, Rastislav
Ballek ; Audiovízia: Marek Leščák, Tomáš Hulík; Výtvarné umenie: Marek Ormandík, Nina Gažovičová; Hudba:
Peter Michalica, Adrián Rajter
Grantový program Dedičstvo regiónov
Denisa Remišová, FS Skaličan, Zuzana Duchová, Kultúrny kontaktný bod , Tomáš Mikolaj, Kysucké osvetové
stredisko, Martina Ilavská, Komunitná nadácia Liptov, Rastislav Král, Karpatská nadácia, Emília Pastirčíková,
Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Šarlota Jeneiová, Regionálna rozvojová agentúra Južný región,
Stanislav Štefan, Združenie rozvoja južného Zemplína, Miroslav Lacko, Centrum pre filantropiu, Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis.
Grantový program Opora
Miroslav Cangár, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Blanka Berkyová, Magistrát mesta Košice,
oddelenie sociálnych vecí, Jana Andreasová, Centrum dobrovoľníctva Nitra, Denisa Nincová, OZ Dlaň, Lučenec, Zuzana Nemcová, Arcidiecézna charita Košice, Eva Jonisová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Brezno, Lenka Varcholová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice, Barbora Paulenová, Centrum pre
filantropiu, Lucia Gregorová, Centrum pre filantropiu.
Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť
Marek Adamov, Truc Sphérique,; Erika Škultétyová , Centrum pre filantropiu; Emília Pastirčíková, Mestský
úrad Liptovský Mikuláš; Ida Adolfová, Komunitná nadácia Zdravé mesto; Rastislav Kráľ, Karpatská nadácia,
Stanislav Štefan, Združenie rozvoja južného Zemplína.
Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu
Peter Muránsky, SPP; Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra; Jozef Jandačka, Žilinská univerzita - strojnícka fakulta; František Janíček, Slovenská technická univerzita Bratislava.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Helena Skalská, SPP; Juraj Sciranko, SPP; Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra; Zuzana Sternová; Ľuboslav Jánoš, Špecialista v projektovej a obchodnej činnosti pre energetické stavby, toho času na
dôchodku; Jozef Podola, technický špecialista marketingu SPP, tohto času na dôchodku; Peter Buday, Vysokoškolský učiteľ, Stavebná fakulta STU; Roman Horečný, TSÚS, n.o.; Peter Kovář, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
Jozef Jandačka, Žilinská univerzita; Ján Garaj, Trenčianska univerzita/ FCHPT STU; Juraj Novák, Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky; Samuel Čičmanec, SPP; Ing. Peter Mozolák, SPP.
Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave
Ľubomír Blaško, SPP; Martin Svetlí, SPP; Pavel Timár, STU Bratislava.
Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave
Ľubomír Blaško, SPP; Martin Svetlí, SPP; Pavel Timár, STU Bratislava.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
STRANA
20
Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel
Peter Muránsky, Technický špecialista SPP pre kogeneráciu; Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU Bratislava,
Katedra TZB ; Peter Tomlein, Slovenský zväz chladiacej a klimatizačnej techniky; Samuel Čičmanec,SPP, špecialista pre elektroenergetiku.
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
Jozef Bednárik, Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Martin Huba, Matej Drlička, Viliam Klimáček, Monika Kompániková, Dorota Sadovská, Daniel Fischer, Peter Michalica, Igor Vida.
Cena za najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému Filantropia
Alžbeta Mračková - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Pavol Pánik - Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Svetlana Waradzinová - Divadelná fakulta VŠMU, Natália Tomeková - konzultantka
pre CSR, Katarína Slezáková - konzultantka pre PR, Elena Hybská - Union poisťovňa, a.s., Boris Strečanský,
Milica Danková - Centrum pre filantropiu n.o..
ReŠtart Slovensko
Ďurana Richard, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz; Khrapunov Jura, UNDP Bratislava
Regional Centre; Košťál Ctibor, SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť; Krauspe Patrik, SK-NIC,
a.s.; Pastier Michal, ZARAGUZA digital; Strečanský Boris, Centrum pre filantropiu; Šabová Terezia, United
Consultants; Truban Michal, WebSupport; Zajac Anton, ESET.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Centrum pre filantropiu, n.o.
Kozia 11
811 03 Bratislava
Telefón: (02) 54 64 46 82
E-mail: [email protected]
www.cpf.sk
Download

Výročná správa za rok 2012.pdf