Lucia Mokrášová
Najúspešnejší športovec ŠG Trenčín za rok 2013
Rok 2013
bol rokom neolympijským. Letné športy mali po Olympijských hrách a zimné pred nimi.
V závere roka sme sa však dozvedeli potešujúcu informáciu, že do nominácie hokejistov na
zimné OH v Soči boli zaradení ďalší dvaja naši absolventi – Tomáš Záborský a Peter
Olvecký, ktorí popri skúsenom účastníkovi majstrovstiev sveta a Olympijských hier
Andrejovi Sekerovi, môžu zvýšiť počet účastníkov OH z radov našich absolventov na 22.
Z našich aktuálnych žiakov na majstrovstvách Európy a Sveta štartovalo 12. Najviac sa darilo
atlétom a cyklistom – ktorí mali po troch účastníkoch. Na súťažiach majstrovstiev Slovenska
sme získali 26 - 1. miest , 26 - 2. miest, 29 - 3. miest. Slovensko na športových podujatiach
reprezentovalo 45 našich žiakov.
Okrem športových sa naši žiaci zúčastňujú aj na školských vedomostných súťažiach
a predmetových olympiádach. V roku 2013 sme sa zapojili do súťaží: Vráťme knihy do škôl,
Literárny Kežmarok, Ako môže angličtina pomôcť splniť moje sny, Olympiáda ľudských
práv, Európa v škole, Matematický klokan, EXPERT geniality show, Pytagoriáda.
Do vzdelávania sa zapájajú aj pedagogickí zamestnanci. V uplynulom roku bolo 59
vzdelávacích aktivít ukončených, 26 ich pokračuje a 60 nových bolo začatých.
Koncom roka sme sa zapojili do skúšobného elektronického vzdelávania v projekte
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách“, ktorého riešiteľom je
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Samotné testovanie bude prebiehať
v roku 2014.
V rámci prevencie pred negatívnymi spoločenskými javmi sme sa zapojili do projektov
zvýšenia právneho vedomia žiakov, boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, násiliu,
rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života, proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu,
obchodovanie s bielym mäsom, drogová prevencia, fajčenie, alkoholizmus a pod.
Na úseku výchovy mimo vyučovania mali žiaci, ubytovaní v školskom internáte možnosť
realizovať sa v rôznych krúžkoch – spevácky, nemeckého jazyka, keramický, varenia
a pečenia, fotografický a vo viacerých športových. Organizovali sme podujatia charitatívneho
charakteru – vianočné trhy, balíčky s teplým oblečením pre bezdomovcov, valentínska
a regrutačná kvapka krvi, Deň narcisov, Biela pastelka, - zoznamovacie a rozlúčkové
podujatia – imatrikulácie, rozlúčka s maturantmi, diskotéky, fašiangové veselenie .
Ukončili sme projekt „Pohyb nás spája II“, v rámci ktorého sme v roku 2011 vybudovali
školský atletický tartanový štadión a v rokoch 2012 a 2013 sme realizovali 10 turnusov
výmenných športových pobytov v Brne. Pokračovaním projektu by mala v blízkej budúcnosti
byť výstavba školskej telocvične s plavárňou.
Hospodárenie v roku 2013 sme zvládli. Ani jeden z troch rozpočtov sme neprekročili.
Zlepšene stavu budov a priestorov sme dosiahli čiastočnou výmenou starého za nové –
kotolňa, strecha, okná, podlahy, športové náradie, postele, maľovanie a svojpomocné
vymaľovanie niektorých spoločných priestorov a izieb.
Koniec roka sa niesol v znamení kontrol. Aj finančnú kontrolu aj kontrolu zo školskej
inšpekcie sme zvládli so cťou a bez zistení vážnejších priestupkov. Od školskej inšpekcie sme
dostali druhé najlepšie hodnotenie.
Záverom ďakujem mojim spolupracovníkom za prácu, ktorú v roku 2013 vykonali v prospech
našej školy a tiež ďakujem každému, kto nám akýmkoľvek spôsobom pomohol.
Mgr. Jozef Pšenka
riaditeľ školy
„ Úspech nie je náhoda. Je to výsledok veľkých úmyslov, úprimnej snahy, inteligentného
smerovania a správnej realizácie. Úspech predstavuje múdru voľbu z množstva alternatív.“
„ Náš najväčší úspech nespočíva v tom, že nikdy neprehráme, ale v tom, že začneme opäť
bojovať zakaždým, keď utrpíme porážku.“
Konfucius
„ Niektorí ľudia len o úspechu snívajú, kým iní sa zobudili a tvrdo na ňom pracujú.“
Prečítala som si so záujmom uvedené citáty. Každodenne sa stretávam v priestoroch školy
aj mimo nej so žiakmi a zhováram sa s nimi. Naše vzájomné rozhovory ma presviedčajú, že
dosiahnuť úspech v športe, škole a v osobnom živote, je hlavným cieľom snaženia väčšiny
žiakov Športového gymnázia v Trenčíne. Táto hnacia sila im pomáha prekonávať prekážky
a naplniť sny a túžby. Na dosiahnutie úspechu musí mať človek aj osobité vlastnosti - pevnú
vôľu, trpezlivosť a dôslednosť, musí byť pracovitý, húževnatý a vytrvalý. Športová aktivita
podporuje rozvoj zdravého životného štýlu a zároveň prispieva k rozvíjaniu vedomostí,
motivácie a zručností. Pozitívnym efektom športovej činnosti je väčšia odolnosť voči stresu a
schopnosť byť pripravený k osobitnému nasadeniu. Poslaním našej školy je toto všetko
u žiakov skĺbiť a rozvíjať.
Športové gymnázium v Trenčíne poskytuje dve formy štúdia: osemročné a štvorročné. Do
osemročnej formy štúdia nastupujú žiaci po ukončení 5. ročníka nižšieho sekundárneho
vzdelávania. Školský
vzdelávací program
tvoria vyučovacie predmety Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 2, doplnené o 10 až 14 hodín tréningu podľa druhu
zvoleného športu týždenne. Po ukončení nižšieho stredného vzdelávania a úspešnej
postupovej skúške, pokračujú vo vyššom sekundárnom vzdelávaní piatym až ôsmym
ročníkom štúdia. Vo vzdelávacej oblasti študujú vyučovacie predmety podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 3 a v rámci Školského vzdelávacieho programu trénujú 14 –
24 hodín týždenne podľa druhu športu. Od šiesteho ročníka pribúdajú k povinným predmetom
ešte predmety voliteľné. Do štvorročnej formy sa môžu prihlásiť žiaci po úspešnom ukončení
deviateho ročníka
nižšieho sekundárneho vzdelávania základnej školy. V Školskom
vzdelávacom programe sú od 2. ročníka posilnené vyučovacie hodiny cudzích jazykov a sú
pridané voliteľné predmety. V rámci nich si žiaci môžu vyberať z troch skupín voliteľných
predmetov. Do prvej skupiny patria predmety: základy športovej prípravy, ekonomika
a informatika. Druhú skupinu voliteľných predmetov tvoria konverzácie v cudzích jazykoch,
ktoré slúžia na skvalitnenie vedomostí v anglickom a nemeckom jazyku, najmä po zavedení
povinnej maturity z cudzieho jazyka na gymnáziách v úrovni B2 podľa jazykovej náročnosti
Spoločného európskeho referenčného rámca. Tretiu skupinu voliteľných predmetov tvoria
semináre a cvičenia z vyučovacích predmetov, ktoré žiaci absolvujú v poslednom ročníku
štúdia. V uplynulom roku sme vyučovali predmety: semináre z biológie, geografie, dejepisu,
náuky o spoločnosti/občianskej náuky, slovenského jazyka a literatúry a cvičenia
z matematiky. Ukončenie štúdia v obidvoch formách je podmienené úspešnou maturitnou
skúškou v externej aj internej časti. Žiaci tak získajú úplné stredoškolské vzdelanie.
Športové gymnázium poskytuje všestranné vzdelanie. Škola pripravuje žiakov na
vysokoškolské štúdium a súčasne im umožňuje skvalitňovať športovú prípravu. Vďaka
voliteľným predmetom, všestrannému študijnému zameraniu a športovej príprave ich
pripravuje cielene na bežný život. Žiakov každodenne smerujeme k osvojeniu pojmov, faktov,
hľadáme spoločne vzťahy medzi nimi, vyvodzujeme závery. V súlade s osvojeným obsahom
kladieme dôraz na uplatnenie osvojených zručností v praktickom živote. Pri učení sa
zameriavame na rozvoj vnímania, pozorovania, predstavivosti a obrazotvornosti. Úlohami
precvičujeme u žiakov logické myslenie. Podporujeme rozvoj rečových zručností
a kompetencií v oblasti výučby cudzích jazykov. Motivujeme žiakov k nutnosti vzdelávania
sa v tejto oblasti dôležitej pre život. Našou snahou je viesť žiakov k poznaniu, že vzdelávanie
je celoživotný proces, ktorý umožňuje prispôsobenie sa človeka rôznym situáciám. Snažíme
sa na vyučovacom procese využívať modernú didaktickú techniku, nové prístupy, metódy
a formy. Postupne skvalitňujeme materiálno - technické vybavenie učební, priestorov školy,
zlepšujeme životné podmienky žiakov. V tejto oblasti sa nám veľmi osvedčila spolupráca
s rodičmi.
Škola vzdeláva a zároveň aj vychováva. Pomáha budovať morálny profil absolventa,
skutočné ľudské hodnoty. Vychovávame človeka, ktorý dokáže žiť plnohodnotný život,
úspešného človeka, ktorý je prínosom pre spoločnosť.
Gymnaziálny typ štúdia a zároveň športové aktivity predstavujú kontinuálne prepojenie.
Vyvážene sa v rozvrhu striedajú vyučovacie a tréningové hodiny. Štúdium je náročné, ale nie
je nezvládnuteľné. Náročnosť vzdelávacieho a tréningového procesu vytvára človeka
samostatného, aktívneho, húževnatého, rozhodného a dôsledného.
Naši žiaci sú časovo veľmi vyťažení, ale nájdu si čas aj na svoje záľuby. Učitelia
podporujú ich snahy zapájať sa do vedomostných súťaží z rôznych oblastí podľa záujmu
žiakov. V minulom roku sme sa zapojili napríklad do súťaží – „ Vráťme knihy do škôl“, „
Expert geniality show“, „Ako môže angličtina pomôcť splniť moje sny“, „Literárny
Kežmarok“, „Matematický Klokan“, „Pytagoriáda“. Naši žiaci dosiahli v súťažiach významné
úspechy.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 209 žiakov. Na maturitnú skúšku sa
prihlásilo 46 žiakov. Externú a písomnú formu internej časti konalo 45 žiakov v riadnom a 1
v náhradnom termíne. Ústnu formu internej časti úspešne v riadnom a prvom mimoriadnom
termíne absolvovalo 43 žiakov. V mimoriadnom termíne február budú konať 2 žiaci 1.
opravnú skúšku.
Štúdium, úspešná maturita a prijímacie konanie na vysoké školy žiakom otvára cestu
k ďalšiemu vzdelávaniu. Medzi zvolenými vysokými školami sa každoročne objavujú školy
so zameraním na šport, zdravotníctvo (fyzioterapia, humánna medicína, farmacia),
manažment a informatiku, ale aj školy zamerané na umenie. Niektorí naši žiaci dokážu skĺbiť
vysokoškolské štúdium a šport. Iní pokračujú po ukončení štúdia v kariére profesionálneho
športovca. Dosahujú výborné športové výsledky, reprezentujú s úspechom našu republiku
alebo športové kluby, robia dobré meno nášmu športu na všetkých úrovniach. Po ukončení
aktívnej športovej kariéry zväčša pokračujú naši žiaci vo vysokoškolskom štúdiu. Naši
absolventi sa uplatňujú na významných postoch v oblasti bankovníctva, finančníctva,
v školstve, vo firmách a pod..
Štúdium na Športovom gymnáziu v Trenčíne je mimoriadne náročné. Komplexne prepája
stredoškolské štúdium a plnohodnotnú športovú prípravu. Absolvovať ho dokáže úspešne len
žiak cieľavedomý, motivovaný úspechom, na ktorom každodenne tvrdo, cieľavedome krok za
krokom pracuje.
RNDr. Eva Turoňová
zástupkyňa pre vzdelávanie
Školský internát, Staničná 6, 911 05 Trenčín
Súčasťou Športového gymnázia TN je školský internát, ktorého hlavným poslaním je
zabezpečovať žiakom výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a celodenné stravovanie.
Kapacita školského internátu je 690 lôžok. Sú v ňom ubytovaní žiaci z celého
Slovenska. Najviac žiakov je zo Strednej umeleckej školy, Zdravotníckej školy a Športového
gymnázia v Trenčíne. Žiaci bývajú v tzv. bunkovom systéme. Bunku tvorí 2-postel'ová a 3postel'ová izba so spoločným hygienickým zariadením (sprcha, WC), predsieň a vel'ký
balkón.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť stredoškolákov zabezpečuje 22 pedagogických
pracovníkov. Žiaci majú k dispozícii 2 spoločenské miestnosti, 4 klubovne, 7 žiackych
kuchyniek, bufet, posilňovňu, stolnotenisovú miestnosť, biliardovú miestnosť a vonkajší,
novootvorený špičkový športový areál.
Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná na základe princípu dobrovoľnosti so
širokou ponukou najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a rekreačných činností s
uplatnením individuálneho prístupu ku každému ubytovanému žiakovi.
Školský internát sa môže pochváliť veľmi bohatou a pestrou ponukou vol'nočasových
aktivít, v rámci ktorých môžu naši stredoškoláci zmysluplne tráviť svoj vol'ný čas.
Najviac žiakov navštevuje tieto krúžky: spevácky, keramický, tvorivé dielne,
fotografický, enviromentálny, zdravý životný štýl, stolnotenisový, floorbalový, volejbalový,
plavecký, futbalový, krúžok varenia a pečenia.
Žiaci majú možnosť využívať doučovanie z nemeckého a slovenského jazyka. Okrem
toho sa žiaci zapájajú do rôznych podujatí a súťaží, napr.: korešpondenčné Sudoku, súťaž
Stop drogám, besedy so známymi osobnosťami (spisovatelia, športovci, výtvarní umelci,
lekári a i.), koncerty, návštevy divadelných predstavení, kurzy aranžovania a rôznych
výtvarných techník. Nezabúdame pripomínať žiakom ľudové zvyky a tradície počas
Fašiangov, Vianoc a Vel'kej noci nielen peknou výzdobou, ale aj ponukou tradičného pečiva a
domácich špecialít, ktoré pripravujú vychovávatelia so svojimi zverencami. Žiaci sa zapájajú
v duchu prosociálnej výchovy aj do dobrovoľníckej činnosti: viacerí plnoletí žiaci sa stávajú
prvodarcami krvi počas Valentínskej kvapky krvi alebo Regrutačnej kvapky krvi v našom
internáte. Vel'ký úspech majú aj charitatívne Vianočné trhy v ŠI, kde sa prezentujú žiaci
svojimi vlastnými výrobkami a zisk putuje pre znevýhodnených a zdravotne postihnutých
spoluobčanov. Niektoré naše žiačky prenášajú dobrovoľnícku činnosť potom aj do svojich
obcí. Na internáte nemôže chýbať hudba a dobrá zábava, preto pravidelne usporadúvame
diskotéky a koncerty mladých skupín.
Sme zatiaľ jediný internát trenčianskeho regiónu, ktorý sa prezentuje výrobkami
svojich žiakov na súťažno-predajnej výstave Stredoškolák, ktorá je skôr známa verejnosti pod
pôvodným názvom Učeň.
Medzi obľúbené a vyhľadávané podujatia patria tzv. „jednorazovky": medziskupinová
súťaž o najchutnejšiu pizzu, súťaž o naj-kraslicu, Valentínska pošta, vianočná kapustnica,
opekačka pri Váhu, halloween-párty, silový trojboj, pečenie a zdobenie medovníkov, súťaž v
pokri, jablková diskotéka, mikulášske koledovanie, súťaže v stolných hrách a mnoho ďalších.
Za jedno z najkrajších podujatí považujú naši žiaci rozlúčku s maturantmi. Naše
kuchárky sa vtedy prezentujú slávnostnou večerou. Obsluhu a výzdobu jedálne zabezpečujú
mladší žiaci s vychovávateľmi, ktorí sa podieľajú aj na príprave programu a rozlúčkovej
diskotéky.
Vel'mi úspešným bolo zatiaľ prvé vydanie časopisu „Intráčik," ktorý v
decembri 2013 zostavili a vydali sami žiaci pod vedením vychovávateľky.
V tomto školskom roku si žiaci S-traktu na troch poschodiach vymal'ovali chodby v
rámci enviromentálneho projektu a niektorí žiaci si vymal'ovali a skrášlili svojpomocne aj
svoje izby.
Školská reforma neobišla ani školský internát, preto ju pedagogický zbor postupne
zavádza do praxe. Tým sa vytvárajú priaznivejšie podmienky na vyvážený rozvoj všetkých
stránok osobnosti žiaka.
ABSOLVENTI ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA V TRENČÍNE,
KTORÍ SA ZÚČASTNILI OLYMPIJSKÝCH HIER
1992 BARCELONA
Miroslav Lipták – cyklistika
Slavomír Kňazovický – kanoistika
1996 ATLANTA
Alica Javadová – Checová – atletika
Zuzana Kováčiková - atletika
Miroslav Lipták – cyklistika
Ján Valach – cyklistika
Slavomír Kňazovický – kanoistika – striebro
2000
SYDNEY
Martin Riška – cyklistika
Roman Broniš – cyklistka
Rastislav Kužel - kanoistika
Slavomír Kňazovický – kanoistika
Jana Korbašová – plávanie
Dagmar Daneková – vzpieranie
Zuzana Kováčiková /Hlavoňová/ - atletika
Margaréta Trnková – atletika / nepočujúcich/ 1.miesto
2004
ATÉNY
Martin Chorváth – kanositika
Ľuboš Križko – plávanie
Martin Riška – cyklistika
Anna Balogová /Pichrtová / - atletika
Zuzana Kováčiková /Hlavoňová/ - atletika
2008 PEKING
Ľuboš Križko – plávanie
Roman Broniš – cyklistka
Ján Valach – cyklistika
Martina Kohlová – kanoistika
Jozef Repčík – atletika
Eva Sládeková – badminton
2010 VANCOUER
Andrej Sekera – ľadový hokej
2012 LONDÝN
Martina Kohlová – kanoistika
Maritn Jankovec – kanoistika
Peter Gelle – kanoistika
MEDAILISTI Z MAJSTROVSTIEV SVETA A EURÓPY
JUNIOROV V ROKOCH 1982 – 2013.
Gabriela Sedláková
Rastislav Kužel
Radovan Šimočko
Lenka Řiháková
Peter Gažo
Dagmar Daneková
Katarína Barinková
Zuzana Kováčová
Monika Solčianska
Martin Chorváth
Juraj Lipták
Andrea Kalafúnová
Roman Tvrdoň
Ladislav Belovič
Tomáš Martinek
Michal Hanulik
Miroslav Bridík
Martin Urbanovský
Martina Kohlová
Milan Ivana
Dušan Miklas
Dušan Divinec
Milan Vašek
Jiří Žejdlík
Marek Rožník
Róbert Gavenda
Martin Hubáček
Andrej Divinec
Domonika Hojsíková
Peter Balla
Barbora Moravčíková
Peter Nemček
Šimon Žáčik
atletika
kanoistika
kanoistika
atletika
zápasenie
vzpieranie
triatlon
vzpieranie
vzpieranie
kanoistika
kanoistika
kvadriatlon
hokej
kanoistika
kanoistika
karate
karate
triatlon
triatlon
futbal
futbal
triatlon
karate
vzpieranie
hokej
cyklistika
kvadriatlon
kanoistika
silový trojboj
kvadriatlon
kvadriadlon
kolky
crosstriatlon
10 najlepších športovcov Športového gymnázia Trenčín za rok 2013
1.miesto:
Lucia Mokrášová, atletika
ME- Juniorov, 5.miesto, 7-boj, Rieti, Talianko
2.miesto: Peter Poláček vzpieranie:
ME –J do 20 rokov 11. miesto dvojboj do 85 kg, Talin-Estónsko
3.miesto: Peter Čerešňák , hokej:
Majstrovstvá sveta Juniorov U20, 8. miesto,Rusko
4. - 10. miesto bez určenia poradia (v abecednom poradí podľa športov):
Atletika: Martina Sameková
Matúš Talán
Cyklistika: Mário Daško
Milan Holomek
Kanoistika: Michal Forgách
Triatlon:
M-Sveta Juniorov do 17, Doneck, Ukrajina:
27.miesto, 400m pr., 11.miesto, Švedska štafeta,
EYOF –Holansko, 13.miesto 400m+9.m-štafeta 4x100
17.miesto, M-Sveta Juniorov do 17 , Doneck,
(beh na 800m, semifinále)
ME muži U23, 53.miesto (181 štartujúcich), Olomouc, ČR
MS-Juniorov 56.miesto (časovka), Taliansko
účastník ME Juniorov, Olomouc ČR
preteky OH nádejí 5.miesto K1 200m, kadeti, Račice, ČR
Milan Fraňa
preteky OH nádejí 6.miesto K1 200m, kadeti, Račice, ČR
Martin Šteuček
preteky OH nádejí 7.miesto, Maďarsko
Šport
Športové gymnázium Trenčín v plnom rozsahu zabezpečuje spolu s trénerskými kádrami
optimálne tréningové podmienky pre športy - atletika, plávanie, cyklistika, kanoistika,
triatlon, volejbal – chlapci, hádzaná - dievčatá. Pre ďalšie dva kolektívne športy – futbal
a hokej je existencia na škole viazaná úzkou spoluprácou s dvomi veľkými klubmi na území
Trenčína, s AS Trenčín a s HK Dukla Trenčín.
Pri zabezpečovovaní športovej prípravy žiakov v športoch „rôzne“ škola priamo spolupracuje
s jednotlivými športovými oddielmi a na základe dohody medzi školou a oddielom je priamo
zabezpečovaná športová príprava každého jednotlivca.
Škola sa začala venovať príprave športovcov v iných druhoch športu, ako sú kmeňové športy,
od školského roku 1992-93. Dôvodom bol vysoký záujem o štúdium na našej škole zo
športov, ktoré majú zabezpečenú športovú prípravu vo svojich kluboch, ale popri štúdiu na
gymnáziu potrebovali zabezpečiť pre svojich športovcov aj dvojfázový tréning bez častej
absencie športovcov na vyučovaní z dôvodu športovej prípravy. Pre zaradenie do športov
„ rôzne“ treba splniť náročné výkonnostné kritériá. Škola momentálne takto spolupracuje
s tenisom, badmintonom, karate, flórbalom, vzpieraním, zápasením, ženským futbalom,
fitnes, kulturistikou a jazdectvom. Od roku 1992 sme mali na škole aj športovcov so
zameraním na basketbal, golf, silový trojboj, bežecké lyžovanie, futsal, športový tanec, šerm,
stolný tenis, pozemný hokej, hádzaná – chlapci, kolky. Podľa zloženia športov je vidieť, že na
škole našli uplatnenie žiaci prakticky vo všetkých športoch, ktoré majú svoje oddiely v našom
regióne. Vďaka patrí všetkým trénerom a funkcionárom, ktorí bez nároku na odmenu zo
strany školy zabezpečovali športovú prípravu svojich športovcov.
Športové výsledky žiakov „športy rôzne“ na Športovom gymnáziu
v Trenčíne v roku 2013
Škola je schopná prijať na štúdium vynikajúcich jednotlivcov prakticky vo všetkých
druhoch športov. Podmienkou pre prijatie žiakov je okrem splnenia všeobecne platných
kritérií aj ich vysoká športová výkonnosť. V roku 2013 dosiahli naši žiaci zo športov „rôzne“
mnoho výborných výsledkov.
Tenistka Laura Svatíková ako predseda študentskej rady,
dosahovala nielen pekné športové výsledky, ale jej výsledky
maturitnej skúšky patrili k nejlepším na škole . Počas štúdia
patrila vždy medzi najlepších žiakov, čím si zaslúžila aj
zvolenie do funkcie predsedu študentskej rady. Po celú dobu
štúdia na škole trénovala s trénerom Danielom Koňušíkom.
Dušan Málik je žiakom maturitního ročníka a jeho športom je karate. Spolupracuje s
trénerom Jozefom Grejtákom. Záber je z kvalifikačného turnaja na M-SR ktoré sa konali
vo Viničnom pri Bratislave, kde sa Dušan ( na snímke vpravo ) presadil proti súperovi a po
tomto zasiahnutí súpera sa kvalifikoval na M-SR.
Medzi najlepšie v tenise patrí Monika Staníková. Na halových Majstrovstvách SR
dorasteniek, ktoré sa konali 9.-12.2.2013 pod názvom CHIROSAN CUP, získala zlatú
medailu vo dvojhre. 32 – členným turnajovým pavúkom prechádzala veľmi hladko, až vo
finále sa potrápila, ale v skoro trojhodinovom zápase nakoniec zaslúžene triumfovala.
Najlepší výsledok medzi športami rôzne v roku 2013 dosiahol Peter Poláček. Na ME
juniorov do 20 rokov v Taline sa umiestnil na 11. mieste. Peter je jediný vzpierač, ktorý po
zrušení COP (centra olympijskej prípravy) zostal na našej škole a aj pri zvýšených
finančných nákladoch na štúdium zostáva v Trenčíne až do ukončenia maturitního štúdia.
Treba povedať, že veľkú zásluhu na Petrových výsledkoch má Mgr. František Šaržík, ktorý
aj po zrušení COP pracoval so svojim zverencom bez nároku na odmenu.
Takto zhodnotil svoje vystúpenie na ME v Taline Peter Poláček:
„Majstrovstvá Európy juniorov do 20 rokov a mužov do 23 rokov v Taline boli v mojej
športovej kariére doteraz najvýznamnejšie preteky. Hoci som sa už druhýkrát zúčastnil
Majstrovstiev Európy, tieto v hlavnom meste Estónska boli pre mňa zatiaľ môj najväčší
úspech. Úspechom to nazývam najmä preto, že už som mal viac skúsenosti, ktoré som využil
v príprave. Nebolo vždy jednoduché zvládať tak náročnú prípravu, ale na druhej strane, keď
sa človek spätne na to tak pozrie, je rád, že urazil takú cestu. A tiež mi, samozrejme, robí
veľkú radosť celkové 11. miesto, pretože v predbežnej tabuľke mi patrilo 18. miesto. Tak som
si nepredstavoval, že sa umiestnim takto dobre. Zúčastniť sa celoeurópskeho podujatia je
odmena za odvedenú prácu, najmä keď si pretekár môže zmerať sily s kvalitnou konkurenciou
a pozrieť si aj starších borcov, ktorí dobývajú rekordy európskych tabuliek a mnohí ich aj
zlomia. S tohtoročnými Majstrovstvami Európy som dostatočne spokojný, ale predovšetkým
som získal ďalšie cenné skúsenosti, ktoré môžem využiť v budúcnosti.“
Peter Hirjak
zástupca pre šport
Atletika v roku 2013
Atletický oddiel Slávia Športová škola patrí dlhé roky medzi najväčšie a najúspešnejšie
oddiely v Slovenskej republike. V posledných rokoch však dochádzalo k úbytku členskej
základne, nakoľko klesá počet študujúcich atlétov na športovom gymnáziu, ktorí tvoria veľkú
časť členskej základne oddielu. V tomto roku sa to prejavilo hlavne v kategórii starších žiakov
a žiačok, kde sme neboli schopní postaviť ani družstvo chlapcov a dievčat z dôvodu
minimálneho počtu členov. Pri športovom gymnáziu však začal zásluhou našich bývalých
odchovankýň pani S. Klimáčkovej a L. Krištofovej fungovať atletický krúžok, ktorý
momentálne navštevuje okolo 50 malých detí. Do budúcnosti sa to javí ako vešká šanca
rozšíriť členskú základňu aj do vyšších kategórií. Je to beh na dlhé trate, ale zásluhou
vynikajúceho prístupu a erudovanosti tréneriek, je cieľ taktiež veľmi reálny.
Veľkým prínosom pre rozvoj atletiky je aj novovybudovaný tartanový štadión priamo pri
športovom gymnáziu a internáte so všetkými sektormi na skoky a vrhy. Vďaka tejto
skutočnosti sme tento rok znovu začali usporadúvať v Trenčíne preteky zatiaľ len v žiackych
a dorasteneckých kategóriách a na úrovni majstrovstiev kraja, nakoľko ovál 300m dráhy nie je
regulárny pre vrcholové preteky dospelých. Táto nová dráha však je výbornou motiváciou
a zlepšením tréningových podmienok pre športujúcu mládež.
Sezóna 2013 sa začala v zimných mesiacoch halovými pretekmi, ktoré mali vrchol
Majstrovstvami SR vo všetkých kategóriách v bratislavskej hale Elán. V halovej sezóne
získali najlepšie umiestnenia nasledovní pretekári:
1.miesta M-SR:
Ernest Filip - guľa MSR juniori
- 4x200 štafeta MSR juniori
2.miesta M-SR:
Talán Michal- 1500m MSR juniori
Bolech Matúš- 200m MSR dorast
Baginová Erika- 3000m MSR dorast
3.miesta M-SR:
Mucska Patrik- 60m MSR juniori
Talán Matúš- 400m MSR juniori
Bolech Matúš- 200m MSR muži
V letnej sezóne boli vyvrcholením pre všetky vekové kategórie v rámci SR majstrovstvá
Slovenska, kde sme dosiahli nasledovné úspechy:
1.miesta M-SR
Talán Matúš- 400M MSR dorast
Baginová Erika- 3000mpr MSR juniori
2.miesta M-SR
baginová Erika- 2000mpr MSR dorast
Mašláňová Eliška- 400mpr MSR ženy
Ernest Filip- disk MSR juniori
3.miesta M-SR
Dávid Daniš- guľa MSR muži
Baginová Erika- 800m MSR ženy
V rámci súťaže študentov stredných škôl poriadanej Ministerstvom školstva SR sme na
MSR dosiahli nasledovné úspechy:
1.miesta:
Mašláňová Eliška- 400m
Talán Matúš- 400m
2.miesta:
Ernest Filip- guľa, disk
Sameková Martina- 100mpr, 300mpr
3.miesta:
Peťovský Dominik- 1500m
Baginová Erika- 800M
Provazníková Lucia- diaľka
Tento rok sa uskutočnili aj Majstrovstvá sveta stredných škôl „Pohár J.Humberta“, ktorý
usporiadala Česká republika v Karlových Varoch. Z našej školy na MS nás reprezentovali
Talán Matúš, Ostrožlíková Natália. Na medzinárodnej scéne sa študenti nášho ŠG zúčastnili
viacerých významných medzinárodných akcií. Na medzištátnom trojstretnutí Česká
republika- Maďarsko- Slovensko nás reprezentovali Baginová, Ostrožlíková, Bolech,
Sameková.
Na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v ukrajinskom Donecku nás veľmi úspešne
reprezentoval Talán Matúš v behu na 800M, kde v osobnom rekorde 1:52:7 obsadil 17 miesto,
v behu na 400m taktiež úspešne reprezentovala Sameková Martina.
Martina Sameková na Majstrovstvách sveta do 17 rokov
Na európskom festivale mládeže EYOF v holandskom Uttrechte mala z naša škola
zastúpenie prostredníctvom N. Ostružlíkovej a M.Samekovej.
Na Majstrovstvách Európy do 19 rokov v talianskom Riety obsadila vynikajúce 5. miesto
v sedemboji naša žiačka Lucia Mokrášová.
Lucia Mokrášová na Majstrovstvách sveta do 19 rokov
Tohtoročná úspešná sezóna Lucie Mokrášovej bola ocenená aj na pôde Slovenského
atletického zväzu. Lucia zvíťazila v ankete SAZ o najúspešnejšieho ,,mládežníka“ v sezóne
2013. Prvenstvo v ankete mládežnícky tréner roka zostáva tiež v Trenčíne vďaka trénerovi
Milanovi Suletymu.
PaedDr.Milan Sulety so svojou zverenkyňou Luciou Mokrášovou
na vyhlásení výsledkov ankety Slovenského atletického zväzu
Pevne veríme, že úspechy na medzinárodnej scéne zásluhou našich odchovancov budú stále
lepšie a lepšie. V rámci celej SR pri počte 90 registrovaných oddielov náš oddiel Slávia ŠG
Trenčín ustúpil zo svojich vrcholných pozícií a v roku 2013 počtom získaných bodov 245 za
medaily zo všetkých kategórií MSR skončil na 10. mieste.
Veľkým príslubom do budúcnosti je spomínaná príprava mladých atlétov pod vedením
Soni.Klimáčkovej a Lenky Krištofovej, ktorá v prvom roku účinkovania v Majstrovstvách
kraja družstiev najmladšej kategórie žiactva obsadila prvé miesto v dievčenskej a druhé
miesto v chlapčenskej kategórii.
Mladým nádejám držíme do budúcnosti palce a veríme v ich ďalšiu úspešnú atletickú kariéru.
Na záver by sme sa chceli poďakovať za dlhoročnú trénerskú a funkcionársku činnosť
našej veľmi úspešnej dlhoročnej trénerke Eve Mešťánkovej, ktorá tento rok odišla na
dôchodok. Ešte raz veľká vďaka za jej enormnú a úspešnú prácu.
Ivan Peťovský
predseda AO
Cyklitika 2013
Cyklistický oddiel TJ Slávia Kelly´s ŠG Trenčín je klub, ktorý už viac ako tridsať rokov
patrí tradične medzi najúspešnejšie cyklistické oddiely na Slovensku. Združuje žiakov, ktorí
pretekajú v kategóriách: kadet, junior a U23 / muži do 23 rokov /. Oddiel sa venuje pretekom
na ceste, dráhe ako i v cyklokrose.
ODCHOVANCI ODDIELU nachádzajú svoje uplatnenie aj v profesionálnych kluboch.
V tohoročnej sezóne pretekali Roman Broniš, Róbert Gavenda a Mário Daško za AŠK Dukla
Trenčín.
OLYMPIJSKÉ HRY
Odchovanci školy, ktorí nás reprezentovali na OH:
Miroslav Lipták
OH 1992 Barcelona, 1996 Atlanta
Ján Valach
OH 1996 Atlanta, 2008 Peking
Martin Riška
OH 2000 Sydney, 2004 Atény
Roman Broniš
OH 2000 Sydney, 2008 Peking
MEDZINÁRODNÉ ŠTARTY
Počas uplynulej sezóny mali naši pretekári rôzne medzinárodné štarty na dráhe a na ceste.
Na Majstrovstvách Európy v českom Olomouci nás reprezentovali z nášho klubu v kategórii
juniorov Holomek Milan a Mičuda Simon a v kategórii U 23 Daško Mário, ktorý skončil na
53. mieste zo 181 štartujúcich. Pretekári Daško a Holomek nás reprezentovali na tomto
podujatí i v časovke jednotlivcov. Na Majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa konali
v talianskej Firenze, z nášho oddielu opäť štartoval Holomek Milan, ktorý skončil v časovke
jednotlivcov na 56.mieste. Holomek štartoval na všetkých pretekov N Cupu, a tak
reprezentoval nielen náš klub, školu, ale i Slovensko.
Mičuda Simon štartoval na pretekoch N Cupu vo Francúzsku a v Luxembursku. Na
medzinárodných pretekoch zaradených do kalendára UCI v Poľsku, v Taliansku, vo
Švajčiarsku a v Poľsku štartovali vo farbách Slovenska: Mičuda Simon, Holomek Milan,
Ganc Marek, Poruban Dominik. V kategórii kadeti reprezentoval na medzinárodných
pretekoch v Českej republike Gavenda Miroslav.
DOMÁCE VÝSLEDKY
Majstrovstvá Slovenska _- cesta:
Antal Andrej
Cverenkár Marek
Poruban Dominik
Gavenda Miroslav
Holomek Milan
Ganc Marek
ml. žiaci čas. jedn.
st. žiaci čas. jed.
pretek jed.
čas. do vrchu
kadeti
čas.do vrchu
družstvá
pretek jed.
juniori
čas. jedn.
čas. do vrchu
družstvá
3.miesto
4.miesto
4.miesto
2.miesto
4.miesto
2.miesto
5.miesto
3.miesto
3.miesto
2.miesto
Majstrovstvá Slovenska – dráha:
Oros Samuel
Ganc Marek
Holomek Milan
1x 2. miesto
1x 1. miesto
2x 1. miesto
a 1x 3. miesto
a 2x 3. miesto
a 1x 2.miesto
Gavenda Miroslav
Jancura Martin
1x 3. miesto
1x 3. miesto
Výsledky pretekov Slovenského pohára na ceste - celkové hodnotenie:
Antal Andrej
družstvo
Cverenkár Marek
Škunda Peter
družstvo
Gavenda Miroslav
družstvo
Holomek Milan
Ganc Marek
Mičuda Simon
družstvo
CO TJ Slávia ŠGTN
mladší žiaci
starší žiaci
kadeti
kadeti
juniori
juniori
7.miesto
4.miesto
5.miesto
11.miesto
3.miesto
9.miesto
3.miesto
4.miesto
7.miesto
11.miesto
3.miesto
3.miesto v hodnotení všetkých vekových kategórií
Reprezentačné družstvo SR na ceste v sezóne 2014 budú z nášho klubu reprezentovať títo
pretekári: Ganc Marek a Gavenda Miroslav.
Pri družstve Slávia ŠG Trenčín pracuje i cyklistický krúžok, ktorý združuje športovcov
v kategórii mladší a starší žiaci.
Sponzori klubu
Hlavným sponzorom sekcie cyklistiky na ŠG je firma Kelly´s, ktorá zabezpečuje technické
vybavenie sekcie vo forme bicyklov a oblečenia. Na ŠG má cyklistika vytvorené dobré
podmienky s možnosťou trénovania ako v prípravnom období tak i počas hlavnej pretekárskej
sezóny. Žiaci pretekajú za školskú TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín.
V sezóne 2013 sme organizovali:
- preteky Slovenského pohára na ceste : 6.7.2013 kritérium v Trenčíne a 7.7.2013
pretek jednotlivcov - Haluzice,
- 15.9.2013 sme usporiadali Majstrovstvá SR v časovke do vrchu na Javorine.
Všetkým zainteresovaným, ktorí akoukoľvek cestou pomohli rozvoju cyklistiky na ŠG
a udržaniu si jej popredného miesta v mládežníckej cyklistike na Slovensku, touto cestou
ďakujem a teším sa na spoluprácu v nadchádzajúcej sezóne 2014 – veľká vďaka patrí
predovšetkým trénerovi školy a klubu pánovi Vladimírovi Hnáthovi.
PhDr. Eva Stupková
predsedníčka oddielu
Hádzaná
Hádzanárska história v meste Trenčín má svoju bohatú minulosť, v ktorej sa striedali úspešné
obdobia s menej úspešnými. Za najväčšie úspechy v minulosti možno považovať dve piate
miesta prvej lige ČSSR v sezónach 1978/79 a 1979/80 pod taktovkou trénera Andreja
Slavinského. Za novú éru trenčianskej hádzanej možno považovať obdobie od roku 1995. V
mládežníckej kategórii staršieho dorastu v súťažnom ročníku 2004/2005 získali titul Majstra
Slovenska a rok neskôr ho s prehľadom obhájili. Kostra družstva bola zostavená
z mimoriadne úspešného kolektívu koncentrovaného na Osemročnom športovom gymnáziu
v Trenčíne. V tom istom roku družstvo vyhralo 1.SNL v kategórii žien a zabezpečilo si postup
medzi absolútnu elitu v medzinárodnej súťaži WHIL. Pod tieto úspechy sa podpísal tréner
Peter Sabadka a prezident klubu HK Štart Trenčín Ing. Ján Bakoš.
Úspechy, ktorými sa trenčianka hádzaná prezentuje, sú výsledkom hlavne dlhodobej
dennodennej koncepčnej trénerskej práce pod ich odborným vedením.
Úlohou a náplňou školy je perspektívne sa podieľať na príprave mládežníckych
dorasteneckých reprezentácií Slovenska. Vybudovať čo najširšiu mládežnícku základňu a
starať sa o ich všestranný rozvoj.
Súťažný ročník v r. 2012/2013 prešiel okrem reorganizácie súťaže, zmenami aj na pôde ŠG.
Trénerskú činnosť ukončila trénerka ŠG P. Bötcherovej a na jej miesto nastúpila nová
trénerka Z. Rajnohová, ktorá má na starosti skupinu mladších a starších dorasteniek.
Družstvo mladších dorasteniek bolo zložené z nových hráčok a doplnené z polovice
staršími žiačkami. Dobre zvládali základné herné činnosti a boli veľkým prínosom
a pomocou pre mladší dorast. Aj preto hlavným cieľom športovej prípravy družstva mladších
dorasteniek nebolo umiestnenie v súťaži, ale špeciálna príprava a formovanie nového
družstva.
Hlavným cieľom športovej prípravy družstva starších dorasteniek bolo umiestnenie sa
v základnej časti súťaže do 6.miesta. Cieľ bol splnený. Okrem výsledkov našich družstiev je
potrebné spomenúť i reprezentovanie hráčky Anky Kvasnicovej v juniorskej kategórii.
Úroveň hádzanej postupne rastie, pretože nový súťažný ročník 2013/2014 zaznamenal znovu
navrátenie družstva žien do 1. slovenskej ligy. Aj keď kostru družstva tvoria väčšinou staršie
dorastenky, ktoré naberajú cenné skúsenosti, je to pre hádzanú výrazný postup a úspech vo
forme zlepšenia podmienok v spolupráci so všetkými funkcionármi klubu a ŠG.
Našou snahou je výraznejšie sa podieľať na kvalitnej príprave mládeže s cieľom vychovávať
kvalitné hráčky, ktoré budú pôsobiť či už v vo svojich kluboch, v reprezentácii Slovenska
alebo v iných krajinách. Rokovať s predstaviteľmi SZH o navrátení projektu COP v podmienkach,
ktoré na OŠG Trenčín sú k dispozícií a pozdvihnúť úroveň hádzanej v meste Trenčín a okolí.
Ing. Zdena Rajnohová
trénerka hádzanej
Družstvo mladších dorasteniek sezóna 2012/2013.
Horný rad zľava: trénerka Z. Rajnohová, N. Chrastinová, M. Kvasnicová, V.Žitňanová,
M.Pojezdálová, M. Prnová, N. Španihelová, P. Jašková, P. Rehušová, prezident klubu Ing.
J.Bakoš. Stredný rad zľava: N. Ušiaková, E. Rajnohová, N. Lechová, Dolný rad zľava:
K.Kostelná, N. Minárechová
Družstvo starších dorasteniek sezóna 2012/2013.
Horný rad zľava: prezident klubu Ing. J. Bakoš, lekár V. Milanová, L. Lipčáková,
A.Ocelíková, V. Žitňanová, P. Jašková, N. Lechová, N. Španihelová, Z.Kovaličková,
trénerka Z. Rajnohová. Dolný rad zľava: A. Milanová, A. Kvasnicová, A. Bedeová, D.
Paprancová
Rýchlostná kanoistika na Športovom gymnáziu v roku 2013.
Prvým pretekom uplynulej sezóny bola Medzinárodná regata juniorov, ktorá sa konala
24.-26.5.2013 v Piešťanoch. V bohatej medzinárodnej účasti pretekárov z 18 krajín sveta milo
prekvapili naši najmladší reprezentanti Michal Forgách a Milan Fraňa, ktorí sa na 200
metrovej trati v K2 dostali do finále, kde obsadili veľmi pekné 3.miesto, najlepšie zo
slovenských posádok. Počas celého roka ich v tejto disciplíne nepredbehla žiadna iná loď
a svoju dominanciu na tejto trati potvrdili ziskom titulu Majstrov Slovenska.
Celkovo sme v tomto roku získali na Majstrovstvách Slovenska 22 medailí z toho 4 tituly.
Dvojnásobnými majstrami sa stali Milan Fraňa a Michal Forgách. Po jednej zlatej si
odniesli Peter Líška a Oliver Mikuš, ktorý sa tento rok rozlúčil s juniorskou kategóriou.
Fraňa a Forgách technická kontrola po víťazstve na M-SR
Najočakávanejším vrcholom sezóny bolo stretnutie olympijských nádejí SON, ktoré sa za
účasti 22 krajín z celého sveta konalo 13-15.9.2013 v českých Račiciach. Tu sa nám podarilo
vybojovať niekoľko veľmi cenných finálových umiestnení. Michal Forgách obsadil na svojej
najoblúbenejšej trati 200 metrov v K1 hodnotné 5.miesto, hneď za ním skončil jeho deblista
a tréningový rival Milan Fraňa. Najväčšie nádeje sme však vkladali do ich štartu v K2 200
metrov. Bohužiaľ, obsadili až 17.miesto. Milo prekvapila aj naša budúca veľká nádej, ešte len
14 ročný žiak, Jakub Lutaš, ktorý sa prebojoval medzi kadetmi do finále vo všetkých troch
disciplínach, kde obsadil v C1 2x7.miesto a 8.miesto.
Na záver sezóny sme sa zúčastnili medzinárodných pretekov v Poľskom meste Tychy. Tu
sa už tradične stretávajú okrem poľských klubov aj zástupcovia z Ukrajiny, Slovenska
a Česka. V silnej konkurencii sa naši nádejní pretekári nestratili a odniesli si mnoho
medailových umiestnení. Prekvapila 14 ročná Daniela Špániková, víťazstvom v K2 na 300
metrovej trati, Kristína Mrvová v C2 na 300 metrov a Jakub Lutaš v C1 na tej istej trati..
Medailové umiestnenia obsadili i Peter Líška a Michal Forgách.
Týmto výsledkom, samozrejme, predchádzala tvrdá príprava na suchu i vode. Absolvovali
sme zimné sústredenia vo výborných snehových podmienkach v dobrej spolupráci s VŠC
Dukla Trenčín v ich výcvikovom zariadení na Králikoch. Prvé jarné kilometre sme
odpádlovali už tradične v chorvátskom Rogotíne vo výhodných klimatických podmienkach
taktiež s VŠC Dukla Trenčín. Ďakujeme všetkým za akúkoľvek podporu a dobrú spoluprácu,
pretekárom za bojovnosť , vzornú reprezentáciu Slovenska a Športového gymnázia TN.
Do budúcej sezóny želám všetkým hlavne veľa zdravia a chuti posúvať svoje športové
hranice.
Členovia reprezentačných družstiev pre rok 2014:
Michal Forgách
Milan Fraňa
Jakub Lutaš
Peter Líška
-
reprezentačné družstvo kadetov
reprezentačné družstvo kadetov
reprezentačné družstvo kadetov
reprezentačné družstvo juniorov
Mgr. Daniela Kollerová
trénerka kanoistiky na ŠG
Sústredenie v Novákoch
Plavecký oddiel – rok 2013
Rok 2013 bol v našom oddieli rokom výmeny generácií. V dôsledku odchodu na
vysoké školy skončili pretekársku činnosť viacerí reprezentanti. Patrícia Hlavnová –
slovenská reprezentantka, účastníčka Majstrovstiev sveta juniorov v Lime, Jovana
Gojakovičová – slovenská reprezentantka – prechod do Dukly Banská Bystrica, Karin
Šebíková – účastníčka Majstrovstiev sveta juniorov v Lime, Kristián Juraj Šedivý –
reprezentant SR, o niekoľko stotín sekundy mu „ušiel“ limit na Majstrovstvá sveta v Dubaji.
Našu mladú generáciu teraz čaká náročná úloha – usilovným tréningom sa čo najskôr dostať
na ich pozície a pokračovať aspoň v takých úspechoch, ako mali ich predchodcovia.
Rok 2013 sme ako obvykle začali kondično-lyžiarskym sústredením v rakúskom
Semmeringu. Vďaka projektu cezhraničnej spolupráce so Športovým gymnáziom Brno sme
v apríli pokračovali plavecko – kondičným sústredením v Brne. Letné intenzívno – plavecké
sústredenie v Štúrove nám pomohlo úspešne zvládnuť letnú plaveckú sezónu na „dlhom“ 50
metrovom bazéne.
Krátku zimnú sezónu sme odštartovali už v polovici augusta kondičným sústredením
vo Vysokých Tatrách a koncom augusta plavecko – kondičným sústredením v Talianskom
Martinsicure. Nakoľko zimné Majstrovstvá SR boli na trenčianskej krytej plavárni,
posledným sústredením roka 2013 bolo intenzívno – plavecké sústredenie v domácich
podmienkach.
Letné majstrovstvá SR – Karin Šebíková – seniorská medailistka v prsiarskych
disciplínach a Kristián Juraj Šedivý – medailista v juniorskej kategórii v delfínových
a polohovkových disciplínach.
Zimná sezóna – do bojov o medaily sa zapojila aj už spomínaná nastupujúca generácia
plavcov zo základných i gymnaziálnych ročníkov. Prvé skúsenosti s majstrovskou vodou si
vyskúšali žiaci Barbora Mikušková, Ninka Šedivá a Ninka Benková. Tesnými
„zemiakovými“ medailami sa so žiackou kategóriou rozlúčila Ninka Cmarková. Aj
nováčikovia v gymnaziálnch ročníkoch bojovali o medaily, ale museli sa uspokojiť zatiaľ len
s kvalitnými osobnými rekordmi, a to – Sylvester Boháč, Juraj Čelko, Erik Homoky, Jozef
Cidorík, Klaudia Strempeková, Dominika Králiková. Medailové umiestnenia obsadil Kristíán
Juraj Šedivý na 50 m znak, 100 m prsia a 100 m polohový pretek.
Vynikajúcimi výsledkami ukončila zimnú plaveckú sezónu Baška Mikušková –
svojimi výkonmi na majstrovstvách SR splnila limity do družstva mladších juniorov SR.
Gratulujeme a dúfame, že bude vo svojich výkonoch pokračovať a strhne so sebou aj
ostatných kolegov.
Mgr. Jozef Pšenka
predseda PO Slávia ŠG Trenčín
Barborka Mikušková (v modrom)a jej prvé a dúfame, že nie posledné medaily
Kristián Juraj Šedivý
Triatlon 2013
V sezóne 2012/2013 sme nedosahovali výsledky, ako sme boli zvyknutí v posledných
rokoch. Najmä na medzinárodnej úrovni sa nám nedarilo nadviazať na úspechy z predošlého
obdobia. Príčinou je aj dlhodobé zranenie lídra Ondreja Doletinu, ktorý vypustil sezónu a
najmä znížený záujem mládeže o tento krásny šport.
Dvaja „učni" M. Hurtečák a S. Lenk, ktorý s triatlonom ešte len začínajú, výrazne do bojov
o medaily nazasiahli. Darilo sa starším pretekárom na MSR, kde Martin Šteuček získal v
kategórii juniorov dvakrát 1.miesto, a to v aquatlone a triatlone. A jedenkrát 2. miesto v cross
triatlone. Kristián Bako zvíťazil v duatone a druhú priečku obsadil v aquatlone. Dorastenec
Jozef Cidorík zvíťazil na MSR v aquatlone,
V dlhodobej súťaži Slovenský pohár sme v kategórii juniorov brali popredné umiestnenia.
M. Šteuček trikrát zvíťazil, a to v aquatlone, triatlone a zimnom triatlone. V Slovenskom
pohári v cross triatlone obsadil druhé miesto a v duatlone tretie miesto. Kristián Bako zvíťazil
v Slovenskom pohári v duatlone, v triatlone obsadil tretiu pozíciu a v aquatlone štvrté miesto.
Kristian Bako – triatlon Kuchajda
Na medzinárodnej úrovni nás reprezentoval Martin Šteuček v Maďarsku na pretekoch
Olympijských nádejí, kde obsadil pekné siedme miesto.
Dúfam, že v budúcnosti na doterajšie úspechy nadviažu noví talentovaní adepti a využijú
vyborné podmienky, ktoré pre tento šport Športové gymnázium v Trenčíne poskytuje.
Mgr. Karol Moravčík
tréner
Volejbal
Projekt centralizovanej prípravy mládežníckych reprezentačných tímov vo volejbale
realizovaný SVF pri Športovom gymnáziu v Trenčíne (chlapci) je v činnosti už od r. 1995.
SVF pri COP založila volejbalový klub COP Volley, ktorý zabezpečuje komplexnú športovú
prípravu vrátane tréningového a súťažného procesu pre talentovaných hráčov. Cieľom
strediska od jeho založenia je:
•
výchova a športová príprava reprezentantov SR
•
kvalitná príprava na vrcholové medzinárodné mládežnícke podujatia (kvalifikácie a
finálové turnaje ME, MS, EYOF)
•
dosiahnutie čo najkvalitnejších výsledkov na medzinárodnej úrovni
•
zabezpečenie ideálnych podmienok pre vrcholovú športovú prípravu reprezentantov
•
výchova kvalitných profesionálnych hráčov a hráčok, ktorí sa uplatnia v
profesionálnom volejbale
•
výchova osobností, ktoré sa v budúcnosti dokážu bez problémov presadiť nielen v
športe, ale aj po ukončení aktívnej športovej činnosti
Veľmi dôležitou časťou prípravy družstva v bojoch o postup na vrcholné mládežnícke
podujatia je extraliga mužov, kde je možnosť konfrontácie s kvalitnými mužskými
súpermi. V sezóne 2012/13 nastupovali v extralige chlapci ročníka narodenia 1995
a mladší, vekom ešte kadeti a dostali hneď neľahkú úlohu, udržať miesto medzi
slovenskou elitou. V prvej časti extraligy vyhrali len jedno stretnutie, ale v druhej časti
vyhrali šesť stretnutí, čo im zabezpečilo ôsme miesto a účasť v ďalšom ročníku extraligy.
V máji sa tento tím zúčastnil M-SR juniorov vo Vranove nad Topľou a až vo finále
prehral so staršími hráčmi Nitry a pod vedením Erika Gábora a asistenta Miroslava
Palguta obsadil druhé miesto. Na finálovom turnaji štartovalo osem družstiev. Najlepším
juniorom roka sa stal univerzál Šimon Krajčovič z COP Trenčín, najlepším smečiarom
turnaja Filip Gavenda a blokárom Peter Ondrovič.
Na M-SR svojej kategórie kadetov toto družstvo suverénne vyhralo v Novom Meste
nad Váhom všetky stretnutia a tím okolo trénera Jozefa Sochu a asistenta Miroslava
Palguta získal zlaté medaily.
Základ tohto družstva tvorí aj juniorskú reprezentáciu SR, ktorá sa koncom augusta
2014 zúčastní Majstrovstiev Európy juniorov, ktoré budú v Nitre a Brne.
Po skončení halovej sezóny v máji presedlali niektorí hráči na plážový volejbal.
Zúčastnili sa M-SR, kde v kategórii do 20 rokov naši chlapci obsadili všetky medailové
priečky. Na prvom mieste skončila dvojica Nemec/Frajt, na druhom Ondrovič/Rozbora
a na bronzovom stupienku skončil Vašek. V kategórii do 18 rokov dvojica Mečiar/Petráš
skončila na treťom mieste.
Kadeti Ihnát a Mečiar, ktorý je hráčom COP Trenčín, sa zúčastnili na novovytvorenej
súťaži Youth Continental Cup, ktorá je kvalifikáciou na Olympijské hry mládeže 2014.
Obsadili na tomto turnaji 2. Miesto, a tak postúpili na budúcoročný finálový turnaj.
Miroslav Palgut
tréner COP Trenčín
Družstvo kadetov
M – SR Vranov
Futbal
Najlepšie zo všetkých družstiev v uplynulej sezóne skončili hráči U 19, keď vybojovali
vo svojej ligovej súťaži 1. miesto. Zo žiakov ŠG hrali v zostave AS Trenčín: Adrián Chovan,
Mário Tóth, Juraj Sipos, Matúš Kochan, Alexander Kováčik. Tento výsledok hovorí
o vynikajúcej práci trénerov v AS Trenčín. Hlavným trénerom v tejto kategórii je Marek
Dobiáš.
V kategórii U 17 obsadili hráči AS Trenčín 13.miesto. Oproti starším kolegom sa im
toľko nedarilo, ale v silnej konkurencii nie je ani toto umiestnenie zanedbateľné. Zo žiakov
ŠG Trenčín hrali v zostave: Erik Polák, Dávid Richtárech, Dávid Straňák, Dávid Ihelka,
Gabriel Gyurcsek, Róbert Julíny, Kristián Peprík, Róbert Tóth, Erik Mikeš. Hlavným
trénerom v tejto kategórii je Norbert Guľa.
Hokejový klub DUKLA Trenčín
V sezóne 20012/2013 „A“ mužstvo Dukly skončilo po základnej časti na 6. mieste
a vo štvrťfinále play- off proti družstvu Nitry prehralo 4: 0 na zápasy. Za mužstvo seniorov
nastupovali aj hráči zo ŠG: Martin Filo, Nagy Adam, Mravík Boris, Markovič Luka
Juniori v sezóne 2012/2013 skončili po základnej časti na 5. mieste. Hráči pod
vedením trénerskej dvojice Juraj Jakubík a Marcel Hanzal v play – off vyradili vo
štvrťfinále mužstvo Skalice 3 : 2 na zápasy. V semifinále podľahli mužstvu Slovana 1 : 3 na
zápasy. V súboji o bronzové medaily podľahli mužstvu Košíc 2 : 3 na zápasy. V mužstve
nastupovali aj hráči ŠG : Kompas Erik, Mravík Boris, Markovič Luka, Holenda Matúš,
Plško Lukáš.
Dorast v sezóne 2012/2013 pod vedením trénerov Viliama Čacha a Milana
Čecha skončili v tabuľke po základnej časti na 7 .mieste a museli odohrať kvalifikáciu
o play – off, v ktorej porazili mužstvo Zvolena 2:0 na zápasy. Vo štvrťfinále play – off
porazili mužstvo B. Bystrice 3:1 na zápasy a postúpili do semifinále, v ktorom nešťastne
prehrali s mužstvom Prešova 2 : 3 na zápasy. V súboji o 3.miesto porazili mužstvo Slovana
3:1 na zápasy a skončili na bronzovej priečke. V mužstve dorastu hrali títo hráči zo ŠG:
Kompas Erik, Briestenský Dominik, Forgách Lukáš, Ondris Nino.
Na základe výsledkov sa hráči Dukly Trenčín a ŠG dostali do nominácií
v mládežníckych reprezentáciách SR a v jednotlivých kategóriách sa predstavili nasledujúci
hráči: SR „20 – Marko Daňo, SR „18“ – Matúš Holenda, SR „17“ – Briestenský Dominik,
Ondris Nino.
ŠG a HK DUKLA Trenčín spoločne vytvárajú výborné podmienky pre športový a
hokejový rast mladých hráčov..
Róbert KOMPAS
manažér mládeže
Personálne zabezpečenie – ŠG Trenčín
Mgr. Jozef P š e n k a
riaditeľ školy
RNDr. Eva T u r o ň o v á
Peter H i r j a k
Mgr. Soňa K l i m á č k o v á
Ing. Svetozár S a p á k
Soňa Š i m k o v á
Ing. Emília O l e j á r o v á
zástupca pre výchovu a vzdelávanie
zástupca pre šport
metodik pre športovú prípravu
zástupca pre výchovu mimo vyučovania
vedúca technicko-ekonomických činností
vedúca školskej jedálne
Tréneri:
Atletická sekcia:
Mgr. Ivan P e ť o v s k ý
PaedDr. Milan S u l e t y
Ing. Eva M e š ť a n k o v á do 31.8.2013
Mgr. Eva Hanuliaková
od 1.9.2013
Mgr. Soňa K l i m á č k o v á
tréner, stredné trate
tréner, skoky, prekážky, šprinty
trénerka, hody a vrhy
trénerka, hody a vrhy
trénerka, základné ročníky
Plavecká sekcia:
Simona B e n k o v á
Ing. Ľubica P š e n k o v á
trénerka, základné ročníky
trénerka, gymnaziálne ročníky
Cyklistická sekcia:
Bc. Vladimír H n á t h
tréner
Kanoistická sekcia:
Mgr. Daniela M r v o v á
Mgr. Jaroslav Z i g o
trénerka
tréner
Volejbalová sekcia:
Miroslav P a l g u t
Ing. Erik G á b o r
Mgr. Jozef S o c h a
tréner
tréner
tréner
Triatlon:
Mgr. Karol M o r a v č í k
tréner
Hádzaná:
Ing. Zdena R a j n o h o v á
trénerka
Hokej:
Marcel H a n z a l
Mgr. Viliam Č a c h o
juniori HK Dukla
dorast HK Dukla
Futbal:
Marek D o b i á š
Norbert G u l a
starší dorast A (19 roční)
mladší dorast A (17 roční)
Spolupracujúci tréneri:
K a r a t e: Miroslav Ďuďak, Jozef Grejtak
B a d m i n t o n: Juraj Pivovarči, Michal Matejka, Miroslav Klimo, Marián Smrek
T e n i s : Mgr.Daniel Koňušík, Roman Staník, Jozef Bulko, Roman Kramár
F l o r b a l : Miroslav Sága, Jozef Ďurík, Pavol Heleš
Š p o r t o v ý t a n e c: Dušan Paška
V z p i e r a n i e: Mgr. František Š a r ž í k tréner
Z á p a s e n i e : František Lengyel, Mgr.Leoš Drmola
F i t n e s : Pavol Jarábek, Milan Gabrhel
Vyučujúci:
Mgr. Ján Blšták
do 30.6.2013
Mgr. Alena Čejková
Mgr. Tatiana Dúcka
PhDr. Jana Gašparovičová do 30.6.2013
RNDr. Lýdia Habániková
Mgr. Erika Habánková
PaedDr. Zdenka Husárová
Ing. Mgr. Mária Judinyová
Mgr. Elena Klemanová
Mgr. Zdenka Kulichová
Mgr. Ondrej Kovaľ
Mgr. Alena Kravcová
Ing. Ivica Orolínová
Ing. Ľubica Pšenková
Ing. Miluška Rarigová
Mgr. Jana Sekerková
Mgr. Zuzana Šmehýlová
Mgr. Ing. Anna Šupáková
Mgr. Viera Zelenáková
Mgr. Mária Zelenková
MAT, FYZ, INF
SJL, DEJ, seminár SJL
SJL, seminár SJL,UKL
NEJ, konverzácia v NJ
BIO, CHE, DEJ
SJL, DEJ, od 1.9.2013 MD
SJL, NOS, OV, seminár SV
ANJ, konverzácia v AJ
GEG, ZŠP
MAT,UKL
náboženská výchova
GEG, RUJ,VYV
ANJ, konverzácia v AJ
ekonomika
INF, UKL
FYZ, NEJ, umenie a kultúra
NEJ, konverzácia v NJ
náboženské výchova
MAT, ETV, výchova umením
ANJ, konverzácia v AJ
Podporná skupina pracovníkov:
Dušan K o ž e h u b a
Peter Vaculík
Ján B ú d a
Pavol L a c o
PhDr.Andrej B e n k o v i č
masér
masér
cyklomechanik
vodič autobusu
psychológ
Zoznam technicko – hospodárskych pracovníkov na internáte:
Gabriela Kužílková
Urbanová Viera
Bc. Adamková Mária
Čičmanská Alena
Kiačiková Dana
Suchá Eva
Kukučka Vladimír
Regner Jozef
Škrovánková Mária
Beňová Emília
Hamajová Darina
Macurová Daniela
Šedivá Anna
Čapáková Anna
Mráziková Dana
Koláriková Eva
Kučeráková Jaroslava
Compel Dušan
Sedláček Juraj
Vanek Rudolf
Zoznam pracovníkov školskej jedálne:
Remenárová Lýdia
Oriešková Júlia
Rusníková Jana
Bulko Ján
Čierna Terézia
Brostíková Katarína
Zverbíková Jana
Meravá Zdenka
Mihálová Mária
Gažiová Mária
Toporová Anna
Čaklošová Dana
Lišková Miroslava
Kotláriková Danka
Kukučková Eva
Hrabovská Lenka
Srvátková Jana
Brindzová Helena
Zoznam vychovávateľov:
Mgr. Husárová Alexandra
Bartošová Anna
Mgr. Dudáčková Alena
Mgr. Dzurus Matej
Gondeková Katarína
Chrastinová Daniela
Mgr. Karkošková Vlasta
Ing. Krajčovičová Eva
Malecová Jana
Mgr. Manina Vladimír
Mgr. Mašková Margita
Mgr. Nagyová Zuzana
Mgr. Nováková Zuzana
Ochotnícka Terézia
Ing. Schlesingerová Marta
Mgr. Vaculík Peter
Valigurská Emília
Vránová Eva
Ing. Zliechovcová Emília
Bc. Šulíková Renata
Mgr. Slezáková Adriana
Príma A
Adamovic Tomáš
Benedig Patrik
Benková Nina
Klobušická Marcela
Kútny Alex
Machálek Tomáš
Marček Róbert
Novák Martin
Pavlovská Tatiana
RNDr. Lýdia Habániková
všestranná pohybová príprava
plávanie
plávanie
všestranná pohybová príprava
kanoistika
atletika
všestranná pohybová príprava
všestranná pohybová príprava
všestranná pohybová príprava
Sekunda A
Brezina Alex
Hamrozy Patrik
Ľuboš Šprtka
Macháč Stanislav
Mikušková Barbora
Mikušová Terézia
Plevka Richard
Šedivá Nina Zuzana
Mgr. Alena Čejková
všestranná pohybová príprava
kanoistika
všestranná pohybová príprava
plávanie
plávanie
plávanie
atletika
plávanie
Kvarta A
Betáková Patrícia
Cmarková Nina
Filípek Dennis
Fleischerová Júlia
Frańa Milan
Huyge Jacob
Kacejová Natália
Lutaš Jakub
Pekarčíková Kristína
Ščibravá Magdaléna
Špániková Daniela
Tóth Adrian
Mgr. Elena Klemanová
atletika
plávanie
kanoistika
plávanie
kanoistika
hokej
kanoistika
kanoistika
atletika
atletika
kanoistika
atletika
I.B
PaedDr. Zdenka Husárová
Bieliková Anette
Čelko Juraj
Dobiášová Bronislava
Duchoň Kamil
Firkaľ Julius
Heldesová Žaneta
Ivanka Tomáš
Kováč Jakub
Kyšeľa Kamil
Majerská Kristína
Mikula Jakub
Nemergut Šimon
Pekarčík Pavol
Petráš Jakub
Strempeková Klaudia
Škultéty Viktor
Švajdleník Vladimír
Trúnková Nikoleta
Tužák Pavol
Vavrušová Slávka
Žúrková Ruth
I.C
Ballai
Benický
Didi
Galamboš
Grman
Hlinka
Hrevúš
Huyghe
Jánošík
Karpiak
Kvocera
Martinko
Pajdučák
Polášková
Procháczka
Škultéty
Šulek
Turan
Vavrúš
atletika
plávanie
krasokorčulovanie
atletika
volejbal
atletika
volejbal
volejbal
volejbal
hádzaná
volejbal
volejbal
atletika
volejbal
plávanie
atletika
cyklistika
hádzaná
cyklistika
atletika
atletika
Ing. Ivica Orolínová
Michael
Samuel
Igor
Peter
Patrik
Róbert
Stanislav
Katarína
Juraj
Marek
Milan
Denis
Dominik
Vanesa
Adrián
Ján
Martin
Lukáš
Samuel
Sexta A
Belicová Kristína
Gyurcsek Gabriel
Ihelka Dávid
Kromka Adrián
Labant Adam
Mikeš Erik
Rolinec Dominik
Stručka Peter
Šalata Tomáš
Tóth Róbert
Trudman Martin
II.B
Barták Peter
Berková Sabína
Boháč Sylvester
Cidorík Jozef
Forgách Michal
Fuljer Ivan
Gavenda Miroslav
Homoky Erik
Horváth Ľuboš
Hurtečák Martin
Chrastinová Nikola
Kovács Viliam
Králiková Dominika
Lamanec Patrik
Lenk Samuel
Líška Peter
Marienka Dominik
Mečiar Marek
Mihala Jozef
Mrvová Kristína
Petráš Michal
Rebro Richard
Staňáková Bianca
Švancara Kevin
Žitňanová Veronika
Mgr. Zdenka Kulichová
atletika
futbal
futbal
futbal
futbal
futbal
futbal
futbal
futbal
futbal
hokej
Mgr. Tatiana Dúcka
volejbal
plávanie
plávanie
plávanie
kanoistika
volejbal
cyklistika
plávanie
volejbal
triatlon
hádzaná
plávanie
plávanie
volejbal
triatlon
kanoistika
flórbal
volejbal
fitness
kanoistika
volejbal
flórbal
kanoistika
tenis
hádzaná
III.B
Bedeová Andrea
Fiľo Jaroslav
Fleischerová Petra
Ganc Marek
Gavenda Filip
Holomek Milan
Komáromyová Mária
Krajčovič Šimon
Kramárová Kristína
Matušíková Vladimíra
Mičuda Simon
Mokrá Barbora
Paprancová Dominika
Patúc Tomáš
Plíhal Radomír
Poruban Dominik
Priecelová Dominika
Putera Marko
Rak Juraj
Sameková Martina
Tarabus Ján
III.C
Briestenský Dominik
Dzuroška Juraj
Forgách Lukáš
Herc Róbert
Chovan Adrián
Kohút Jakub
Kohút Matej
Kuzma Peter
Longauer Andrej
Malík Lukáš
Nicolas Varga
Peprík Kristián
Polák Erik
Richtárech Dávid
Straňák Dávid
Vlček Michal
Ing. Mgr. Mária Judinyová
atletika
volejbal
plávanie
cyklistika
volejbal
cyklistika
plávanie
volejbal
tenis
atletika
cyklistika
atletika
atletika
volejbal
kanoistika
cyklistika
atletika
volejbal
volejbal
atletika
volejbal
Mgr. Mária Zelenková
hokej
hokej
hokej
hokej
futbal
futbal
futbal
hokej
hokej
hokej
hokej
futbal
futbal
futbal
futbal
futbal
Oktáva A
Božik Matúš
Daniš David
Dolinský Martin
Ernest Filip
Kubišová Monika
Málik Dušan
Malinová Alexandra
Mašlaňová Eliška
Miklánek Jakub
Peťovský Dominik
Poláček Peter
Provazníková Lucia
Sekerková Jana
Staníková Monika
Tomková Simona
IV.B
Bako Kristián
Bučko Ján Pavol
Daško Mário
Gašparovič Frederik
Hlásny Adam
Jancura Martin
Karczub Richard
Kvasnicová Anna
Levčík Patrik
Ocelíková Alena
Nemec Ľuboš
Ševčík Erik
Vaculík Tomáš
Vašek Ján
Ondrovič Peter
Mikuš Oliver
Štrenger Marek
Šebíková Karin
Šedivý Kristián
Šteuček Martin
Solíková Barbora
Mgr. Viera Zelenáková
karate
atletika
badminton
atletika
atletika
karate
ženský futbal
atletika
atletika
atletika
vzpieranie
atletika
badminton
tenis
ženský futbal
Mgr. Jana Sekerková
triatlon
kanoistika
cyklistika
volejbal
volejbal
cyklistika
volejbal
hádzaná
volejbal
hádzaná
volejbal
plávanie
plávanie
volejbal
volejbal
kanoistika
cyklistika
plávanie
plávanie
triatlon
hádzaná
IV.C
Ďuriš Ján
Gašparík Martin
Harakaľ Rastislav
Holenda Matúš
Homola Jakub
Chocina Matej
Kompas Erik
Kováčik Alexander
Michal Buček
Plško Lukáš
Ing. Miluška Rarigová
futbal
futbal
hokej
hokej
futbal
futbal
hokej
futbal
futbal
hokej
Real Life, s.r.o.
realizácie, rekonštrukcie, stavby
www.reallifestavby.com
Download

absolventi školy – účastníci oh