Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín
SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ŠKOLY
Školský rok: 2011/ 2012
RNDr. Janka Gugová
riaditeľka školy
2
Úvod
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej zdravotníckej školy, Braneckého 4
Trenčín vypracovalo vedenie školy na základe Vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. decembra
2005 a podľa Metodického usmernenia č. 10/ 2006 – R z 25. mája 2006 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
Postupovali sme podľa § 2. Jednotlivé kapitoly a ich časti sú označené a očíslované
podľa § 2 Vyhlášky č. 9/ 2006 Z. z.
.
OBSAH
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
základné identifikačné údaje o škole
str. 3
údaje o počte žiakov školy
str. 6
základná škola
str. 6
údaje o počte prijatých do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijatie
v školskom roku 2010/11
str. 6
údaje o výsledkoch hodnotenia
str. 8
zoznam študijných odborov.
str.12
údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
str.13
údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
str.15
údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
str.18
údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
str.18
údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
str. 18
údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
str. 19
údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy str. 21
cieľ, ktorý si škola určila na škol. rok 2010/11 a vyhodnotenie jeho plnenia
str. 22
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
str. 25
výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov a
trhu, ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
str. 29
Ďalšie informácie
a)
b)
c)
o psychohygienických podmienkach vzdelávania a výchovy v škole
o voľnočasových aktivitách
o spolupráci školy s rodičmi
str. 29
str. 30
str. 33
d)
o vzájomných vzťahoch
str. 33
3
a)
Základné identifikačné údaje o škole
1/ Názov školy: Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín
2/ Adresa školy: J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín
Adresa Školského internátu pri SZŠ Trenčín: Piaristická č. 4, 911 01 Trenčín
3/ Telef. a faxové číslo:
Telefónne číslo:
032/6519810 – škola
032/6519818 – sekretariát školy
032/6519811 - informátor
4/ Elektronická adresa: [email protected]
internetová adresa: www.szstn.sk
5/ Zriaďovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj,
K dolnej stanici 7282/20A,
911 01 Trenčín
na základe Zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR dňa
od 1. 7. 2002
Predseda TSK: MUDr. Pavol Sedláček, MPH
Vedúci odboru školstva TSK: Mgr. Katarína Duchová - poverená vedením
6/ Mená a funkcie vedúcich zamestnancov školy:
RNDr. Janka Gugová
riaditeľka
PhDr. Margita Rybánska
zástupca riaditeľa pre odborné predmety,
PhDr. Soňa Bučková
zástupca riaditeľa pre všeobecno
-vzdelávacie predmety a mimoškolskú
činnosť
PhDr. Dagmar Mikušová,MPH
vedúca praktického vyučovania
Ing. Ľubica Horňáčková
vedúca TEČ
7/ Údaje o
a/ Rade školy:
Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne sa riadi zákonom č. 596/2003
Z. z. a vyhláškou MŠ SR č. 291/2004. Je zvolená na funkčné obdobie: október 2008 –
november 2012.
Zástupcovia pedagogických zamestnancov
Zástupca nepedagogických zamestnancov
Zástupcovia rodičov žiakov
Zástupcovia zriaďovateľa
Zástupca Žiackej školskej rady
RNDr. Antónia Mrlianová
Mgr. Žaneta Gallová
Ing.Ľubica Horňáčková
Mgr. Libor Konjar
Mgr. Drahomíra Koníková
Mgr. Anna Birasová
Ing. Jozef Habánik, PhD.
JUDr. Ján Kanaba
JUDr. Anna Vitteková
PhDr. Marián Kvasnička
Dominik Gabriel
4
Rada školy SZŠ Trenčín sa v školskom roku 2011/2012 stretla na svojich zasadnutiach 3 x:

zobrala na vedomie:
 Plán práce na školský rok 2011/2012
 Priebežné správy o výchovno-vyučovacom procese
 Priebežné správy o materiálno-technickom zabezpečení školy
 Priebežné správy o hospodárení školy
 Priebežné počty prijímaných žiakov podľa hlásení ŠVS Liptovský Mikuláš
 Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne pri Strednej odbornej školy
obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín
 Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Gymnázia Ľ. Štúra
v Trenčíne
 Informáciu o stave riešenia havárie po požiari na streche budovy Školského
internátu pri SZŠ Trenčín

schválila:
 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
 Školský vzdelávací program pre 4. ročníky
 Kritériá na prijímacie skúšky na prijímacie pokračovanie pre školský rok
2012/2013
 Návrh na počet prijímaných žiakov pre školský rok 2013/2014

zúčastnila sa v zastúpení RNDr. Antónie Mrlianovej v prijímacích komisiách v
prijímacom pokračovaní pre školský rok 2012/2013
 riešila:
 pripomienky pedagogického zboru
 priestorové podmienky školy
b/ odborovej organizácii
ZO OZ PŠaV pri SZŠ Trenčín mala v školskom roku 2011/2012 47 členov, čo je 87 %
z celkového počtu zamestnancov.
Predsedom ZO OZ PŠaV pri SZŠ Trenčín je Ing. Ľubica Horňáčková, výbor základnej
organizácie tvorí 5 členov + 3 členná revízna komisia.
ZO OZ PŠaV pri SZŠ Trenčín uzatvorila s Riaditeľstvom SZŠ Trenčín Kolektívnu zmluvu,
kde sú upravené pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne
vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
Odborová organizácia sa vo svojej činnosti zameriava na udržanie dobrých pracovnoprávnych
a kolektívnych vzťahov. Pre svojich členov, ale aj ostatných zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov organizuje rôzne akcie, ktoré sú zamerané hlavne na upevňovanie vzťahov
v kolektíve:
5
-
-
Spoločné posedenia na začiatku školského roka, na konci školského roka,
v predvianočnom období i s bývalými zamestnancami, pri príležitosti MDŽ, Dňa
učiteľov
Rodinný deň pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov pri príležitosti MDD
Stretnutie s Mikulášom pre zamestnancov a ich deti
Športové vyžitie v rámci spoločenských posedení - plávanie, futbal, streľba zo
vzduchovky, kolky, hod kriketkou.
c/ Rodičovskom združení pri SZŠ Trenčín
Hodnotiaca správa o činnosti Rodičovského združenia pri SZŠ Trenčín
Šk. rok: 2011/2012
Počet členov: 402
Predseda RZ: Mgr. Konjar Libor
Počet zasadnutí:RR RZ: 3
Výbor RZ: 8
TA RZ: 3
Výbor RZ pracoval v zložení:
1. Predseda: Mgr. Konjar Libor ( III. FL)
2. Podpredseda: Ing. Danka Tlachová ( III. MAS )
3. Tajomník: RNDr. Anton Mikolášek
4. Hospodár: Ing. Katarína Holínková ( II. ZAM )
5. Zapisovateľ: Erika Adamcová ( III. ZL )
Predseda revíznej komisie RZ školy: p. Stískalová ( II. ZL)
Predseda výchovnej komisie RZ školy: Mgr. Birasová Anna ( III. ZA)
Predseda stravovacej a zdravotnej komisie RZ školy: p. Baranovičová ( I. ZL)

RZ pri SZŠ Trenčín vo svojej práci vychádzalo zo schváleného Štatútu rodičovského
združenia pri SZŠ Trenčín a Stanov RZ. RZ je dobrovoľným združením rodičov alebo
iných zákonných zástupcov žiakov tejto školy a je zaregistrované v Slovenskej rade
rodičovských združení.

RZ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.

Aktívne pracovali tieto orgány RZ školy: Rodičovská rada RZ školy, výbor RZ školy a
triedne aktívy RZ školy.

Výbor rodičovskej rady RZ školy sa počas školského roku zišiel osemkrát. Na každom
zasadaní sa zúčastnila aj riaditeľka školy RNDr. J. Gugová. Riešil aktuálne potreby RZ
a školy – napríklad budovu školského internátu a poskytovanie stravy pre SZŠ Trenčín.

Rodičovská rada RZ sa v tomto školskom roku zišla trikrát na riadnom zasadnutí - jej
členmi boli všetci predsedovia triednych aktívov RZ. Tak isto sa zaoberala riešením
budovy školského internátu a poskytovaním stravy pre SZŠ. RZ zakúpilo z vlastných
zdrojov várnice na prevoz stravy do SZŠ Trenčín.
6

Triedne aktívy RZ sa v tomto školskom roku vo všetkých triedach zišli trikrát (október
2011, december 2011, apríl 2012). Riešili sa aktuálne potreby a pripomienky RZ ako i
jednotlivých tried.

RZ spolupracovalo počas celého školského roka s vedením školy, najmä pri riešení
problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových
podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

RZ školy spolu s vedením školy posudzovalo výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu,
aktivizovalo rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole.

V rámci svojich možností poskytovalo škole materiálnu pomoc pri práci so žiakmi,
zakúpilo a škole darovalo nové učebné pomôcky, materiálne podporovalo činnosť
krúžkov na škole, drobnými upomienkovými predmetmi ocenilo študentov na vzornú
reprezentáciu školy v SOČ, vo FS Véna, v športových súťažiach a za aktívnu prácu v
školských krúžkoch.
Rodičov školy v Rade školy SZŠ Trenčín zastupujú:
1. Mgr. Konjar Libor (III. FL)
2. Mgr. Koníková Drahomíra (III. ZA)
3. Mgr. Birasová Anna (III. ZA)
Pravidelne sa zúčastňovali jej zasadnutí a aktívne pomáhali riešiť aktuálne problémy školy.
b) Údaje o počte žiakov školy
denná forma štúdia:
štúdium popri zamestnaní:
ZAV/2
SAN
Spolu žiakov:
398
12
30
440
c) Základná škola
d) Údaje o počte prijatých do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti
žiakov na prijatie v školskom roku 2012/2013
denné štúdium 4-ročné:
počet prihlásených uchádzačov:
prijímacích skúšok sa v 1. kole zúčastnilo:
počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:
- I. ZA
26
- I. MAS
29
- I. FL
30
- I. ZL
28
315
315
113
7
štúdium popri zamestnaní:
počet prihlásených uchádzačov:
počet zapísaných do 1. ročníka ŠPZ:
úspešnosť prijatia – denná forma:
a/ splnené kritériá:
b/ nesplnené kritériá pre prijatie:
c/ prijatí:
d/ neprijatí pre nedostatok miesta:
úspešnosť prijatia – štúdium popri zamestnaní:
a/ prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
b/ splnené kritériá:
c/ nesplnené kritériá pre prijatie:
d/ prijatí:
e/ neprijatí pre nedostatok miesta:
60
50
286, t. j. 81,71 %
17, t. j. 18,29 %
113, t. j. 39,40 %
174, t. j. 60,80 %
55
55, t. j. 100 %
0, t. j. 0 %
50, t. j. 89 %
5, t. j. 11 %
8
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie podľa poskytnutého
stupňa vzdelania
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za šk.rok 2011/2012
Škola:
Forma štúdia
Stredná zdravotnícka škola,
Denná
J.Braneckého 4, Trenčín
spolu
Počet
z toho: dievčatá
žiakov
Počet
spolu
vymešk.
priemer na žiaka
hodín za
celý š.rok z toho neospr.
priemer neospr.na žiaka
spolu
P
s vyznamen
r
prospeli veľmi dobre
o
s
p
e
ch
Výchovné
opatrenia
RŠ
tr. učiteľa
iné
RS
Pokarhanie
tr. učiteľa
iné
Podm.vylúč.zo štúdia
Vylúčenie zo štúdia
2
-
310
-
11,07
-
odbo
396
-
-
-
10
9
71
-
-
-
1
20369
51,44
-
-
-
315
31,5
190
0,48
365
77
-
-
-
0
0
10
7
1
0,00
28
14
-
-
-
-
1
9
-
-
-
-
2
4
-
-
-
-
-
-
-
1
24
1,96
4
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138
6
Pochvala
-
bor
z l predmetu
4.stupeň
28
26
bor
7
zo správ. 2.stupeň
3.stupeň
(SAN)
2-roč.
Spolu
neprospeli z 2 predmetov
z 3 a viac pred.
Znížený neklasifikovaní žiaci
stupeň priemerný prospech
(ZAV2)
Pomaturi
tná
(ZAV1)
učeb.od
150
ostatní
Večerná
štud.od
325
chlapci
Večerná
15
0
6
4
4
1
1
-
VOŠ
-
-
-
9
Porovnanie výchovno-vyučovacích výsledkov školského roku 2010/2011 so školským rokom 2011/2012- denné štúdium
Absencia / 0
Školský rok
Počet tried
Počet žiakov
Z toho
dievčat
Neprospeli
2.polrok
PV
2.polrok
PVD
2.polrok
0
prospech
Výchovné
opatrenia
Pochvaly RŠ
-
100
28
47
Neosprav./ 0
51,67
2010/2011
15
402
328
5
98
91
1,99
1,53
51,44
2011/2012
15
396
325
7
77
138
1,96
0,48
12,22
Rozdiel
-
6
3
2
21
47
-
0,03
1,97
10
SPRÁVA
o priebehu a celkovej úrovni maturitných a záverečných skúšok
v školskom roku 2011/12
Maturitné skúšky prebiehali v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č.318/2008 z
23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Maturitné skúšky sa uskutočnili v riadnom skúšobnom období:
 externá čast' a písomná forma internej časti MS
zo slovenského jazyka a literatúry 13. marca 2012
z anglického jazyka 14. marca 2012
z nemeckého jazyka 14. marca 2012

praktická čast' odbornej zložky MS
študijný odbor 5308 6 zdravotnícky laborant (ZL) 23. - 25. mája 2012 v laboratóriách
školy
študijný odbor 5356 6 zdravotnícky asistent (ZA) 23. - 25. mája 2012 na oddeleniach
Fakultnej nemocnice v Trenčíne, na chirurgickom, traumatologickom a geriatrickom
oddelení
študijný odbor 5311 6 farmaceutický laborant (FL) - 22. - 25. mája 2012 v školských
laboratóriách
študijný odbor 5307 6 masér (MAS) - 23. - 25. mája 2012 vo Fakultnej nemocnici
v Trenčíne a v Sociálnom zariadení v Trenčíne
 ústna forma internej časti maturitnej skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry 4. - 8. júna 2012 a z anglického jazyka 4. - 8. júna
2012 z nemeckého jazyka 6. - 8. júna 2012
teoretická časť odbornej zložky 4. - 8. júna 2012
Predsedovia predmetových maturitných komisií
 Slovenský jazyk a literatúra – Mgr. Helena Hajná, Mgr. Katarína Mašková
 Anglický jazyk – Mgr. Miroslava Rýdza
 Nemecký jazyk – Mgr. Gabriela Santová
 Odborná zložka maturitnej skúšky:
- zdravotnícky asistent – Mgr. Mária Korintušová
- zdravotnícky laborant – Mgr. Zuzana Sámelová
- farmaceutický laborant – PharmDr. Monika Ondrejová
- masér – PhDr. Daniela Kadlecová
Slovenský jazyk a literatúra
Externej časti a písomnej formy internej časti MS
zúčastnilo sa všetkých 97 prihlásených žiakov. 3 žiaci boli s VPÚ.
11
Ústnej formy internej časti MS
zúčastnilo sa 96 žiakov zo 97 prihlásených. 1 žiačka prerušila štúdium.
Túto časť MS 1 žiačka vykonala neúspešne. Dosiahnutý priemer: 2,33
Anglický jazyk - úroveň Bl
Externej časti a písomnej formy internej časti MS sa zúčastnilo 69 žiakov.
Ústna forma internej časti MS
Prihlásených bolo 69 žiakov, skúšku konalo 68 žiakov, 1 žiačka nekonala ústnu skúšku
z dôvodu prerušenia štúdia. 1 žiačka s VPU
Výsledky ÚFIČ MS
Dosiahnutý priemer: 2,41
Nemecký jazyk - úroveň Bl
Externá časť a písomná forma internej časti MS
Z prihláseného počtu 27 žiakov sa zúčastnilo 26 žiakov. 1 žiak sa nezúčastnil
tejto časti MS - je to žiak s VPU, vykonal len ústnu čast' MS.
Ústna forma internej časti MS
Prihlásených bolo 27 žiakov, skúšku konalo 27 žiakov.
Výsledky ÚFIČ MS
Z 27 žiakov bolo úspešných 27. Dosiahnutý priemer: 2,19
Teoretická čast' odbornej zložky maturitnej skúšky
Teoretickú čast'odbornej zložky maturitnej skúšky absolvovalo106 žiakov. 1 žiačka zo
študijného odboru farmaceutický laborant a 1 žiačka z odboru zdravotnícky asistent
neprospeli.
Dosiahnutý priemer: 2,08
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 106 žiakov.
Dosiahnutý priemer: 1,73
Údaje o maturitnej skúške
K maturitnej skúške sa v školskom roku 2011/2012 celkovo prihlásilo 107 žiakov
Externej časti a písomnej formy internej časti sa zúčastnilo 97 žiakov.
Ústna forma internej časti MS
Zo SJL bolo prihlásených 97 žiakov, zúčastnilo sa 96 žiakov.
Z ANJ bolo prihlásených 69 žiakov, zúčastnilo sa 68 žiakov
Z NEJ bolo prihlásených 27 žiakov, zúčastnilo sa 27 žiakov.
Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa zúčastnilo10 žiakov večernej formy
štúdia a z 97 prihlásených žiakov dennej formy praktickú MS vykonalo 96 žiakov. 1 žiačka
prerušila štúdium.
Ústnu formu internej časti MS vykonalo 96 žiakov denného štúdia a 10 žiakov večerného
štúdia vykonalo ústnu MS z TČOZ MS.
Záverečné skúšky
Prihlásených žiakov na záverečné skúšky bolo 27.
12
Písomná čast' záverečnej skúšky sa konala 18. júna 2012, zúčastnilo sa 27 žiakov.
Praktická čast' záverečnej skúšky sa konala 19. - 21. júna 2012 vo Fakultnej nemocnici
Trenčín na chirurgickom, traumatologickom, neurologickom a geriatrickom oddelení.
Ústna čast' záverečnej skúšky sa konala 19. - 21. júna 2012 na Strednej zdravotníckej
škole v Trenčíne.
Štúdium úspešne ukončilo 27 žiakov.
V Trenčíne 21. júna 2012
PhDr. Margita Rybánska
koordinátorka MS
f) Zoznam študijných odborov
Škola pripravuje žiakov v študijných odboroch so zameraním na ošetrovateľskú a masérsku
starostlivosť, laboratórnu diagnostiku, farmaceutickú starostlivosť v nemocničných a iných
zdravotníckych zariadeniach
Stredné odborné štúdium– denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
5356 6 – zdravotnícky asistent
5308 6 – zdravotnícky laborant 5311 6 - farmaceutický laborant 5370 6 - masér
-
3,5 triedy
4 triedy
4 triedy
3,5 triedy
Stredné odborné štúdium –– popri zamestnaní (nadstavba pre NZP)
5371 3 – sanitár, diaľkové jednoročné
5356 6 - zdravotnícky asistent večerné, 2- ročné, kvalifikačné štúdium
1 trieda
1 trieda
Spolu: 17 tried
13
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci
Tabuľka
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (PZ) podľa jednotlivých predmetov
Vyučovací predmet
Počet všetkých PZ
Z toho kvalifikovaných PZ
počet
%
Slovenský jazyk a
3
3
100
literatúra
Anglický jazyk
4
4
100
Nemecký jazyk
2
2
100
Latinský jazyk
1
1
100
Matematika
2
2
100
Chémia
5
5
100
Fyzika
1
1
100
Telesná výchova
2
2
100
Dejepis
1
1
100
Informatika
2
2
100
Občianska výchova
1
1
100
Zaklady ošetrovania
9
9
100
a asistencie
Prvá pomoc
7+ 1 ext.
7+ 1 ext.
100
Estetická výchova
Biológia
4
4
100
Anatómia a fyziológia
1+4 ext.
1+4 ext.
100
Organizácia
1
1
100
zdravotníctva
Psychológia a
6
6
100
pedagogika
Preventívne lekárstvo
2 ext.
2
100
Zdravie a klinika
3 + 4 ext.
3 + 4 ext.
100
chorôb
Administratíva
2 + 1 ext.
2 + 1 ext.
50
a zdravotnícka
dokumentácia
Praktické cvičenia
10 + 1 ext.
10 + 1ext
100
Etická výchova
2
2
100
Náboženská výchova
1 ext.
1
100
Patológia
4 ext.
4
100
Laboratórna technika
2
2
100
Vybrané laboratórne
3
3
100
metódy
Analytická chémia
3
3
100
Biochémia
2
2
100
Klinická
6 ext.
6
100
mikrobiológia,
epidemiológia a
hygiena
Histológia
1+ 3 ext.
1+3
100
a histologická technika
Klinická biochémia
2 + 3 ext.
2 + 3 ext.
100
14
Hematológia a
transfuziológia
Sanitárstvo
Zdravoveda
Sanitárske práce
Farmakognózia a
fytoterapia
Farmakológia
Príprava liekov
Farmaceutické
cvičenia
Farmaceutická
botanika zdravotnícke
potreby
Chémia a analýza
liečiv
Zdravotnícke potreby
Ekonomika a
prevádzka lekárne
Masáže
Fyzikálna terapia
Rekondično-relaxačné
cvičenia
1 + 3 ext.
1 + 3 ext
100
1 + 1 ext.
1
1 + 1 ext.
1
1 + 1 ext.
1
1 + 1 ext.
1
100
100
67
100
1 + 1 ext.
4 ext.
1 + 3 ext.
2
4 ext.
1 + 2 ext.
100
100
75
2
1
50
3
1 ext.
2 ext.
3
1 ext.
2 ext.
100
100
100
3
2
1
3
2
1
100
100
100
Celkový počet interných vyučujúcich: 38
Celkový počet externých vyučujúcich: 38
Celkový počet THP a ostatných pracovníkov: 13
15
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
1.
Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci
Učitelia
36
Majstri odbornej výchovy
0
Vychovávatelia
2
Pedagogickí asistenti
0
Zahraniční lektori
0
Tréneri športovej školy a tréneri športovej triedy
0
Odborní zamestnanci
0
Nekvalifikovaní zamestnanci
1
2. Analýza podľa kariérového stupňa
začínajúci
samostatný
s 1. atestáciou
s 2. atestáciou
Pedagogický zamestnanec (PZ)
1
18
16
4
Odborný zamestnanec (OZ)
0
0
0
0
Kariérový stupeň
16
3. Analýza podľa kariérovej pozície
Pedagogický zamestnanec špecialista
Triedni učitelia:
Výchovný poradca:
Kariérový poradca:
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec:
Vedúci predmetovej komisie:
17
1
0
1
7
Koordinátor informatizácie:
1
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti :
koordinátor protidrogovej prevencie: 1
koordinátor environmentálnej výchovy: 1
koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu : 1
koordinátor žiackej školskej rady: 1
predseda MS SČK: 1
tajomník RZ : 1
Odborný zamestnanec špecialista
Uvádzajúci odborný zamestnanec:
0
Supervízor:
0
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti: 0
Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec
Riaditeľ:
1
Zástupca riaditeľa:
2
Vedúca praktického vyučovania:
1
Vedúci vychovávateľ:
1- MD
Vedúci odborného útvaru:
0
Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP: 0
17
4. Druhy kontinuálneho vzdelávania
Adaptačné
1–
Kolembusová
Špecializačné
4–
Gugová, Matusová, M. Vargová
Funkčné
2–
Rybánska, Sadecká Ondrášková
Aktualizačné
32 – Gugová, Rybánska, Mikušová, Baláž, Berecová, Červená, Červeňanová, Drengubiak, Drhová, Dziacka, Faitová,
Gallová, Hamříková, Hermanová, Leová, Liška, Matusová, Mikolášek, Mišíková, Moravíková, Mráziková E.,
Mráziková I., Mrlianová, Peciar, Sadovská, Šedová, Šuleková, Trchalová, Vargová M, Vargová Z, Vilčeková,
Vychopenová
Vlastné
aktualizačné
0
Prípravné atestačné
0
Inovačné
30 – Gugová, Rybánska, Červená, Červeňanová, Drhová, Dziacka, Faitová, Gallová, Hamříková, Hermanová, Juríčková,
Kusenda, Leová, Líška, Matusová, Mikolášek, Moravíková, Mráziková E., Mrlianová, Peciar, Sadovská, Sadecká
Ondrášková, Surovčíková,
Šedová, Trchalová, Šuleková, Vargová Z., Vargová M, Vilčeková
Špecializačné
inovačné
0
Funkčné inovačné
0
Kvalifikačné
2 – Moravíková, Šedová
18
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
-
Informácie o aktivitách a prezentácii školy sú uvedené v kapitole B - oblasť
mimoškolskej výchovy a v správach predmetových komisií
Podrobné informácie o mimoškolskej činnosti sú uvedené nižšie v "Hodnotiacej správe za
mimoškolskú činnosť" v kapitole "Ďalšie informácie" v bode b) o voľnočasových
aktivitách
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:


ZDRAVÝ ÚSMEV – realizácia prevencie zubného kazu a podpora orálneho zdravia
pre deti MŠ A ZŠ v Trenčianskom kraji, realizovaný od r. 2000.
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ
Podané projekty:
 ZDRAVÝ USMEV– prevencia zubného kazu
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v
škole
Inšpekčná činnosť v školskom roku 2011/2012 na škole:
- Tematická inšpekcia : Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom v strednej odbornej škole
07. 11. 2011 –30. 11. 2011
Závery:
Úroveň vypracovania ŠkVP Zdravotná starostlivosť pre všetky študijné odbory dennej
formy štúdia umožňovala realizovaťvýchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi
a cieľami výchovy a vzdelávania.
Budúce zámery školy vo vzťahu k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania boli jasne
deklarované. Učebné plány kontrolovaných študijných odborov boli rozpracované na
základe rámcového učebného plánu príslušného ŠVP, boli dodržané stanoveé minimálne
počty hodín pre jednotlivé oblasti a predmety s výnimkou matematiky v študijných
odboroch a masér. Počet týždenných vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích
predmetov uvedený v učebných osnovách zodpovedal stanovevnému počtu hodín
v učebných plánoch školy.
K silným stránkam ŠkVP patrilo rozpracovanie učebných osnov všeobecno-vzdelávacích
predmetov, ktoré definovali s akými učebnými zdrojmi majú učitelia pracovať, aké
vyučovacie metódy, formy práce a akú celkovú vyučovaciu stratégiu majú používať, aby
dosiahli rozvoj stanovených kľúčových kompetencií v danom predmete. Škola nielen
deklarovala, ale aj reálne vytvárala veľmi dobré materiálno-technické podmienky pre
štúdium žiakov.
Na základe zistení a ich hodnotení v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI
uplatňuje tieto opatrenia:
1) odporúča
 V ŠkVP študijných odborov dennej formy štúdia neuvádzať informácie pre
externé štúdium v prípade, že je samostatne vypracovaný ŠkVP pre externú
formu štúdia.
 Vypracovať vlastné poznámky k učebnému plánu školy podľa potrieb
jednotlivých študijných odborov.
19
 Do poznámok k učebnému plánu školy uviesť predmety, ktoré majú
v učebnom pláne školy stanovenú rozdielnu týždennú hodinovú dotáciu v 1. a
2. polroku školského roka.
 V ŠkVP pre denné štúdium s vyučovacím jazykom slovenským neposkytoať
informácie o maturitnej skúške pre študijné odbory s inými vyučovacími
jazykmi.
2) Ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 31. 01. 2012 prijať konkrétne
opatrenia na odstánenie zistených nedostatkov týkajúcich sa neprerokovania
ŠkVP so stavovskou organizáciou, neakceptovania poznámok k RUP študijných
odborov zdravotnícky asistent a masér o minimálnom počte hodín predmetu
matematika, nerozpracovania realizácie učiva telovýchovno-vzdelávacieho kurzu,
uvedenia nesprávneho názvu dokladu o získaní vzdelaní, vypracovania učebných
osnov predmetu matematika a informatika v 1. ročníku študijného odboru
zdravotnícky asistent v inom rozsahu ako je určená hodinová dotácia v učebnom
pláne školy, nesprávnych kritérií hodnotenia žiakov. Prijaté opatrenia prdložiť
Školskému inšpekčnému centru Trenčín s uvedenámi termínmi splenia a menami
zodpovených zamestnancov. Predložiť správu o splnení prijatých opatrení do
07. 09. 2012.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
a/ Objekty v správe školy
Názov objektu
Školský internát pri
Strednej
zdravotníckej škole
Adresa
Piaristická 4,
911 01 Trenčín
Účel využitia
školský internát–
ubytovanie
žiakov
Kapacitné využitie v %
0%
V dôsledku požiaru
strechy
b/ Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) – nájomca
Nájomca
- podnájomník
SOŠ obchodu
a služieb,
Ul.P.Jilemnického
24,Trenčín
Predmet
nájmu
(m2)
138
Účel nájmu
Prevádzkové
priestory pre
Výdajnú ŠJ pri
ZSŠHSaO
Trenčín
Doba
nájmu (od –
do)
1. 1. 2005 obdobie,
dokedy bude
v priestoroch
umiestnená
SZŠ Trenčín
(zmluva
ukončená
29. 02.
2012)
Cena
nájmu
(€/m2)
Cena
nájmu
8,298
28 478,74
20
c/ Nájomné vzťahy (škola je nájomca)
Prenajímateľ
Predmet
nájmu
(m2)
Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo
Nitra
Jednota SOKOL
Trenčín
3 832 m²
Účel
nájmu
Doba
nájmu
(od –do)
Vyučovací 1. 7. 2004
proces
do 30. 6.
2014
Nebytové
priestory
Vyučovací 1. 9. 2011
–
proces
do 30. 6.
telocvičňa
2012
a
posilňovňa
Cena
nájmu
(€/m2)
Cena
nájmu
€/ročne
Služby
ročne
€
8,298
28 478,74
–-
11,62
€/
1 hod.
Cca
9 095,- €
–-
d/ Výpožička (škola je vypožičiavateľ)
Požičiavateľ
Predmet
výpožičky (m2)
Účel
výpožičky
Doba
výpožičky
(od-do)
Služby ročne
(Sk)
e/ Výpožička (škola je požičiavateľ)
Vypožičiavateľ
Predmet
výpožičky (m2)
SOŠ obchodu
a služieb,
Ul.P.Jilemnického
24, Trenčín
Inventár –
nábytok
v kancelárii
a šatni
pracovníkov
Výdajnej ŠJ pri
ZSŠHSaO
Trenčín
Účel
výpožičky
Inventár
kancelárie
a inventár
šatne
Doba
Služby ročne
výpožičky (od(Sk)
do)
1. 1. 2005 –
–obdobie,
dokedy bude
v priestoroch
umiestnená
SZŠ Trenčín
(zmluva
ukončená
29. 2. 2012)
Praktické vyučovanie
Praktické vyučovanie škola zabezpečuje:
a/ v laboratóriách školy – odbor zdravotnícky laborant a odbor farmaceutický laborant,
v odborných učebniach – odbor zdravotnícky asistent, masér
b/ vo Fakultnej nemocnici Trenčín na viacerých oddeleniach s vlastnými vyučujúcimi
špecializované ambulancie(3) – bez vyučujúcich, na základe dohody, vyučujúci plnia
kontrolnú funkciu
sociálne zariadenia (5) – bez vyuč. na základe dohody, vyučujúci plnia kontrolnú funkciu
c/ v lekárňach na území mesta Trenčín (22) – bez vyučujúcich, na základe dohody ,
vyučujúci plnia kontrolnú funkciu
d/ škola si nezapožičiava a ani neprenajíma objekty pre zabezpečenie
praktického
vyučovania
21
Prenajímateľ
-
Predmet
nájmu
(m2)
-
Účel
nájmu
-
Doba
nájmu (od
– do)
-
Cena
nájmu
(Sk/m2)
-
Cena
nájmu
ročne
-
Služby
ročne
(Sk)
-
Materiálno-technické zabezpečenie
Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné:
 zabezpečiť nové priestory pre SZŠ Trenčín, aby sa odstránilo platenie prenájmu,
čím by škola ušetrila finančné prostriedky a mohla tak skvalitniť výchovnovyučovací proces. V súvislosti s premiestnením budovy školy do nových priestorov
s telocvičnou, by sa odstránilo platenie aj vysokého prenájmu za prenájom
telocvične.
 zabezpečiť viac kabinetov pre učiteľov v súvislosti s kvalitnou prípravou na
vyučovanie – závisí od zabezpečenia nových priestorov pre budovu školy
 zabezpečiť väčší priestor pre knižnicu školy – v súčasnosti je knižnica umiestnená
v 3 miestnostiach – splnenie tejto potreby závisí od zabezpečenia nových priestorov budovy školy
 zabezpečiť výmenu laboratórneho nábytku v laboratóriách
 zabezpečiť finančné prostriedky na kúpu nových prístrojov a učebných pomôcok do
laboratórií školy a odborných učební. Niektoré v súčasnosti používané sú zakúpené
pred 20 – 30 rokmi, čo sa odzrkadľuje na ich poruchovosti i morálnej zastaralosti.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
1. normatív na žiaka Kategória SOŠ 01:
Kategória SOŠ 10:
Kategória SOŠ 12:
Kategória SOŠ 17:
rok 2011:
1 488,79 – 1 534,42 €
2 212,23 – 2 257,86 €
2 054,39 – 2 100,02 €
2 196,29 – 2 241,92 €
normatív na žiaka - rok 2012:
Kategória SOŠ 02: 1 506,56 – 1 553,07 €
Kategória SOŠ 12: 2 237,73 – 2 284,24 €
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov: 0
3. finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy : 8 825,60 € /na kalendárny rok
2011/
4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov, fyzických osôb
Príjmy na účet Rodičovského združenia (RZ) pri SZŠ Trenčín:
 príspevok rodičov do RZ
 dary do RZ ( ŠPZ)
 2 % z daní fyzických osôb
22
Výdavky na:
 výchovno-vzdelávací proces (učebné pomôcky, inventár)
 mimoškolskú činnosť (krúžky, LVVK)
 príspevok maturitným triedam
 kultúrnu činnosť žiakov
 členské príspevky, prevádzková réžia
n) Cieľ, ktorý si škola určila na šk. rok 2011/2012 a vyhodnotenie jeho plnenia
Na dosiahnutie vízie školy: Stredná zdravotnícka škola – škola, ktorá akceptuje
žiakovu osobnosť, poskytuje kvalitné odborné vzdelanie a špecifické voľnočasové aktivity
si škola vytýčila v Pláne práce školy strategické ciele, ktoré boli rozdelené do oblastí:
A – oblasť výchovno-vzdelávacia
B – oblasť mimoškolskej činnosti
C – oblasť medziľudských vzťahov
D – oblasť organizačno-ekonomická
A – oblasť výchovno-vzdelávacia
-
Školu prezentovali – študijné odbory, mimoškolská činnosť na akciách poriadaných
pre žiakov základných škôl a ich rodičov: ▪ akciou DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
organizovanou školou
▪ účasťou na akciách typu STREDOŠKOLÁK
organizovaných v Trenčíne
Krajskou pedag.- psychologickou poradňou
Krajským úradom, TSK, Úradom práce
a pedagogicko-pedagogickými poradňami
organizovaných v Pov. Bystrici a iných
mestách
-
Udržali sme vysoko kvalitnú výučbu aktivovaných odborov po stránke metodickej,
organizačnej, materiálnej a technickej,
Zvýšenú pozornosť sme venovali príprave maturitných skúšok MATURITA 2012
Kládli sme dôraz na praktickú stránku vyučovania vo všetkých predmetoch, aby sa
vytvorili podmienky pre rýchlu adaptáciu na prax.
Zabezpečili sme pomoc novej začínajúcej učiteľke prostredníctvom uvádzajúceho
učiteľa. Zabezpečili a koordinovoali sme „ Adaptačné vzdelávaní začínajúceho
pedagogického zamestnanca“ v podmienkach školy, čím sa u nich vytvorili podmienky na
získanie vedomostí, zručností a postojov pre výkon činnosti v podmienkach pedagogickej
praxe. Začínajúca učiteľka úspešne absolvovala a ukončila Adaptačné vzdelávanie podľa
platných predpisov - bolo jej vydané Rozhodnutie o ukončení AV
Uplatňovali sme Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania schválenú vládou
SR č. 846/1997
Podporovali sme výchovu zdravo sebavedomého človeka, rozvíjali sme empatiu ako
predpoklad pre výkon povolania, viedli sme žiakov k racionálnemu štúdiu, k vypestovaniu
potreby vzdelávania po celý život, osvojenia si metód vyhľadávania, spracovania a
aplikácie nových poznatkov.
-
-
23
-
-
-
-
-
-
Prezentovali sme koncepciu tvorivo - humánneho vyučovania, podporovali sme procesy
motivácie, emocionalizácie, autoregulácie, socializácie, kognitivizácie, kreativity.
Na skvalitnenie výučby cudzích jazykov sme využívali aj hodiny konverzácie. Žiakov
prvých ročníkov sme zaraďovali do skupín tak, aby mohli pokračovať v štúdiu jazyka,
ktorý sa učili na ZŠ.
Vyučujúce OSE sme podporovali k účasti na odborných seminároch poriadaných
Slovenskou zdravotníckou univerzitou Bratislava a všetkých vyučujúcich na aktivitách
Metodicko-pedagogického centra alokované stredisko Trenčín
Špecifické odborné problémy sme riešili prostredníctvom Asociácie SZŠ, SZU a MZ SR.
Podporovali a koordinovali sme spoluprácu výchovného poradcu a koordinátora
drogovej
závislosti s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou Trenčín,
s Úradom práce, so sociálnymi partnermi školy (Mgr. S. Sadovská)
Vzdelávanie v oblasti ľudských práv sme realizovali účasťou na seminároch, besedách a
podujatiach zameraných na demokraciu, výchovu proti rasizmu a xenofóbii v Zmysle
Národného plánu výchovy k ľudským právam. Kládli sme dôraz na správanie a
zodpovednosť za svoje činy. Pripravili sme besedu, resp. návštevu výstavy a iných
kultúrnych podujatí s touto problematikou.
Pracovali s informačnou technológiou na škole a využívali sme internet, webovú
stránku školy, elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov školy, elektronickú
žiacku knižku.
Prehĺbili sme styk s absolventmi, zaujímali sa o ich uplatnenie v praxi, na VŠ, získali
sme informácie o stupni a kvalite ich pripravenosti na prax a štúdium na VŠ
V spolupráci s Krajskou knižnicou sme sa zapojili do podujatí k Medzinárodnému
týždňu vzdelávania (november 2011) k Týždňu slovenských knižníc (marec 2012) ( PhDr.
S. Bučková)
B – oblasť mimoškolskej výchovy
-
-
-
-
Zvýšili sme a zefektívnili mimoškolskú voľnočasovú aktivitu, prácu s talentovanými
žiakmi (PhDr. S. Bučková)
Zavedením 23 záujmových krúžkov sme poskytli študentom možnosť zmysluplne tráviť
voľný čas, vyskúšali si svoje schopnosti v rôznych činnostiach. Využili sme vzdelávacie
poukazy, ktoré prispeli na financovanie mimoškolského záujmového vzdelávania zo
štátnych prostriedkov. Podporili a zapojili talentovaných žiakov do literárnych a
recitačných súťaží
Podrobné informácie o mmimoškolskej činnosti sú uvedené nižšie v "Hodnotiacej
správe za mimoškolskú činnosť" v kapitole "Ďalšie informácie" v bode b) o
voľnočasových aktivitách
Podarilo sa nám zvýšiť pocit zodpovednosti žiakov za chod školy, zefektívniť Žiacku
radu.
V súlade s Národným programom rozvoja športu v SR sme podporovali športové
mimoškolské aktivity a súťaže, (Mgr. P. Baláž, Mgr. O. Drengubiak, Mgr. J. Liška)
V rámci Národného programu podpory zdravia sa škola zapojila do projektov: Škola
podporujúca zdravie, Občianske združenie proti fajčeniu a Zdravý úsmev ( PhDr.D.
Mikušová, MPH, PhDr. I. Mráziková )
Využili sme činnosť Miestneho spolku SČK pri SZŠ v Trenčíne na prehĺbenie
profesijnej orientácie, zabezpečili aktivity mládeže v oblasti Slovenského Červeného
kríža, Dňa narcisov, v Lige proti rakovine, bezpríspevkového darcovstva krvi –
Valentínska kvapka krvi a podobne (Mgr. M. Helíková)
24
-
-
Podporovali sme predmetové olympiády (vedúci PK)
Kládli sme dôraz na stredoškolskú odbornú činnosť– zapojili sme sa do XXXIV.
ročníka SOČ - učitelia boli na príprave žiakov hmotne zainteresovaní – vzdelávacie
poukazy (PhDr. Bučková)
S Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne sme spolupracovali na
akciách podporujúcich zdravie (PhDr. D. Mikušová, MPH )
C – oblasť medziľudských vzťahov
Pre tvorivú a spokojnú, tým aj kvalitnú prácu v škole je potrebné, aby v pedagogickom
kolektíve, kde sa stretávajú jednotlivci z rôzneho názorového smerovania vládla tolerancia a
porozumenie. Preto budeme:
- Presadzovali sme novú kvalitu komunikácie vo vnútri i mimo školy
- Presadzovali sme morálne hodnoty, ako sú: slušnosť, poctivosť, svedomitosť, dôvera,
úprimnosť, otvorenosť, vzdelanie a realizmus v očakávaniach
- Podporovali sme prejavy úcty k národným tradíciám – prejavy spolupatričnosti,
hrdosti, zdravého sebavedomia v oblasti kultúry a športu
- Zlepšili sme informovanosť pracovníkov a žiakov školy, rodičov, verejnosti aj
vytvorením webovej stránky školy
- Na základe prijatia Deklarácie európskych ministrov školstva sme výchovne využili a
pripomenuli 9. september ako Pamätný deň holokaustu. Túto problematiku sme využili
na posilnenie výchovy k mieru, humanizmu, tolerancii. Oboznámili sme pedagogických
zamestnancov so zákonom č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon).
- Pozvali sme odborníkov na podujatia zamerané na výchovu proti rasizmu a ostatným
prejavom intolerancie.
- Presadzujeme výchovu k ľudským právam – problematiku diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie najmä na hodinách spoločenskovedných predmetov a jazykov. V profesijnej výchove rozvíjame humanizmus a empatiu.
Zamerali sme sa na výchovu k mieru, demokracii, tolerancii
- Zvyšujeme právne povedomie zamestnancov a žiakov školy
- V rámci pedagogických rád a triednických hodín ďalej prehlbovali sme poznatky a právne
vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných
dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovoroch o právach dieťaťa
- Podporovali sme účasť žiakov vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkali
a umožnili sme rešpektovanie ich názorov (prostredníctvom Žiackej školskej rady a
Rady školy)
- Naďalej sme sprístupňovali všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie (Mgr. S. Sadovská, výchovný poradca a
PhDr. Soňa Bučková)
- Protidrogovej prevencii sme venovali mimoriadnu pozornosť v špecifických podmienkach
zdravotníckej školy. Využívali výchovný vplyv aj externých učiteľov a činnosť
koordinátora protidrogovej prevencie ( Mgr. Daša Červeňanová),
- Učitelia sú povinní monitorovať zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného
podozrenia z užívania drog, šikanovania a pod. požiadať o pomoc odbor sociálnych vecí
príslušného OÚ. Podieľali sme sa a naďalej sa budeme pri realizácii úloh Národného
programu boja proti drogám. Zvlášť obozretne sme postupovali pri výkone cvičení
v prirodzených podmienkach. V oblasti prevencie spolupracovali sme s Mestskou políciou
v Trenčíne.
- Cieľavedome sme spolupracovali s rodičmi problémových žiakov prostredníctvom
triednych učiteľov a výchovného poradcu.
25
D- oblasť organizačno-ekonomická
-
-
-
-
Vynaložili sme maximálne úsilie na získanie vhodnej budovy školy. Uskutočnili sme
viaceré konštruktívne rozhovory s predstaviteľmi TSK (predsedom, vedúcim odboru
školstva), Mesta Trenčína (primátorom), Biskupského úradu Nitra
Efektívne sme využili pridelené finančné prostriedky na základe normatívu určeného
zákonom o financovaní školstva, účelne sme ich využili na
 materiálnotechnické zabezpečenie - na nákup učebných pomôcok a názorných
učebných pomôcok potrebného pre chod školy
 údržbu školských priestorov – maľovanie odborných učební, laboratórií, šatne a
chodieb, oprava podláh vo vybraných triedach a na chodbách,
Zabezpečili sme :
 dodržiavanie platných zákonov
 efektívne využívanie pracovných síl a pracovného času
 potrebné opravy prístrojov, zariadení a ostatného inventára,
 doškolovanie pracovníkov v súvislosti s ich pracovným zaradením
 viac finančných prostriedkov sme získali:
 podporovaním mimoškolských aktivít realizovaných z finančných prostriedkov
získaných za vzdelávacie poukazy
 od Rodičovského združenia z príspevkov a darov a z 2 % odvedených z dane
z príjmov fyzických a právnických osôb
Priebežne sme aktualizovali web stránku školy, a tak prispeli k budovaniu pozitívneho
imidžu školy
vytvorili sme databázu absolventov na základe zaslaných návratiek, ktoré poskytli škole
spätnú väzbu o ich umiestnení.
Stanovené ciele sa pravidelne priebežne hodnotili na gremiálnych a pedagogických
poradách, zasadaniach RŠ, Odborovej organizácie, kde vedenie školy pravidelne
informovalo o priebežných úspechoch, ale aj nutných opatreniach vyplývajúcich
z nedostatočného plnenia úloh. Väčšina stanovených úloh vo všetkých oblastiach bola
splnená., čo podporuje a prehlbuje silné stránky školy uvedené v nasledujúcom bode.
SWOT analýza:
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky






Zachovaná a naďalej je zvyšovaná kvalitná výučba aktivovaných odborov, čo sa
prejavila vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov školy.
Škola má 65 - ročnú existenciu nadštandardne rozvinutú spoluprácu s Fakultnou
nemocnicou Trenčín – klinickými i technickými oddeleniami, vybranými špecializ.
ambulanciami, so sociálnymi zariadeniami rozličných typov – kvalitný výcvik
v prirodzených podmienkach
na praktické vyučovanie vo všetkých odboroch využíva moderne vybavené
laboratóriá a odborné učebne v priestoroch školy pre všetky aktivované odbory,
ktoré sa musia často inovovať v náväznosti na rozvoj zdravotníckej techniky.
má kvalifikovaných interných a externých vyučujúcich v jednotlivých odboroch –
záruka kvalitnej výuky.
má stabilné personálne obsadenie, ktoré sa priebežne dopĺňa z dôvodu odchodu na
starobný dôchodok, príp. nástupu na materskú dovolenku
má akreditáciu pre vyššie odborné štúdium
26



má výhodné postavenie v rámci regiónu, dobrá dopravná dostupnosť
v svojej blízkosti má vlastný školský internát
pravidelné zviditeľňovanie školy na verejnosti prezentáciou v regionálnych médiách
(Trenčianska televízia, Trenčianske noviny), v školskom časopise Cellula, účasťou na
rôznych akciách, kde sa škola prezentovala. Boli to napr.: Deň otvorených dverí pre
rodičov a našich budúcich študentov, prezentácie
školy na akciách typu
Stredoškolák, v Trenčíne, v Bánovciach n/B, v. Pov. Bystrici, v Dubnici n/V,
v Ilave, na Myjave, Deň úcty k starším, Beh Terryho Foxa, Deň narcisov, Svetový
deň SČK, sestier, darcovstva krvi, Dni zdravia, Týždeň modrého gombíka,
Challenge day, Pri trenčianskej bráne, akcie Akadémie tretieho veku, rôzne
športové, vedomostné a literárne súťaže prostredníctvom reprezentácie FS Véna
a mnohé iné humanitné a kultúrne akcie (uvedené na inom mieste).

získané ocenenia našej školy ale i jednotlivcov:
a/ ocenenia školy
1/ Slovenská rada rodičovských združení v spolupráci s Ministerstvom školstva
a Ministerstvom zdravotníctva SR udelila
Strednej zdravotníckej škole
v Trenčíne ocenenie - medailu pri príležitosti VII. Európskeho dňa rodičov
a škôl
2/ Prezident Medzinárodného olympijského výboru udelil Poďakovanie SZŠ
Trenčín za účasť na Národnom olymijskom stretnutí
3/ Školský časopis Cellula získal 2. miesto na krajskej prehliadke
o Pohár riaditeľa KCVČ v Trenčíne v súťaži stredoškolských časopisov v rámci
Krajského kola SOČ
a v celoštátnej súťaži stredoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO 2012 vo
Zvolene získal DIPLOM a Cenu Televízie MARKÍZA I. stupňa.
4/ Folklórny súbor Véna
- Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Za uchovávanie
a rozvoj kultúrneho dedičstva národa“
- Pamätný list za účasť na XXXII. ročníku Trenčianskych folklórnych slávností
b/ ocenenia pedagógov:
1/ Prednosta KŠU prípežitosti Dňa učiteľov ocenil Mgr. Alenu Berackovú
Ďakovným listom za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu
2/ Pamätná plaketa RNDr. Janke Gugovej za dlhoročné pôsobenie a podporu FS Véna
pri príležitosti 30. výročia založenia
3/ Pamätná plaketa Mgr. Alžbete Trusinovej za dlhoročné pôsobenie a podporu FS
Véna pri príležitosti 30. výročia založenia
4/ Pamätná plaketa Oľge Bohóovej za dlhoročné pôsobenie a podporu FS Véna
pri príležitosti 30. výročia založenia
5/ Pamätná plaketa Ing. Petrovi Kupčovi za dlhoročné pôsobenie a podporu FS Véna
pri príležitosti 30. výročia založenia
c/ ocenenia žiakov za reprezentáciu školy na rôznych akciách a súťažiach
sú podrobne rozpísané v správach Predmetových komisií a v Správe za
27
mimoškolskú činnosť
- Nikola Klobučníková za 3. miesto v krajskom kole ENERSOL SK – hlavná
kategória
- Nicholas Martinka – 2. miesto v 34. Ročníku celoštátnej prehliadky SOČ
v odbore číslo 06 - Zdravotníctvo
4/ Ostatné ocenenia žiakov sú uvedené v kapitolách o mimoškolskej činnosti, SOČ a
v správach predmetových komisií
5/ 100 žiakom školy riaditeľka školy udelila pochvalu za vzornú reprezentáciu
školy a za vynikajúce výsledky v športových, vedomostných i literárnych
súťažiach, za účasť v SOČ, humánnych aktivitách pri poskytovaní prvej pomoci, za
zrierku kníh, hračiek a oblečenia pre deti z Ústavu sociálnej starostlivosti, za
reprezentáciu školy na rôznych kultúrnych podujatiach, v projekte Zdravý úsmev,
za činnosť vo FS Véna, za darcovstvo krvi a za výborné študijné výsledky
 Zintenzívnenie mimoškolskej činnosti – (317 poukazov z celkového počtu žiakov 440)
zapojenosť žiakov do 23 krúžkov, 317 prijatých VP, počet členov v krúžkoch – 342, t.
j. 77,72 %
 54 – ročná nepretržitá činnosť folklórneho súboru Véna, ktorý reprezentoval školu
na mnohých kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach, na akciách
organizovaných SČK a zdravotníckymi inštitúciami:
o Pri Trenčianskej bráne, Kultúrne leto, Challenge Day
o Svetový deň SČK, Odmeňovanie darcov krvi, Deň zdravia
o Akadémia tretieho veku, Jednota – Klub dôchodcov
o Vianočná akadémia spojená s oslavou 30 výročia nového názvu Véna
o Rodičovské združenie a mnohé iné
 Mimoriadne úspešná činnosť Miestneho spolku SČK, ktorý spoluorganizoval mnohé
akcie:
Deň narcisov – do celonárodnej zbierky pre Ligu proti rakovine zúčastnilo 57
žiakov našej školy
- Deň nezábudiek – akcia Ligy za duševné zdravie
- Týždeň modrého gombíka
- Svetový deň zdravia – pomoc pri zabezpečovaní merania vitálnych funkcií
- Zabezpečenie prvej pomoci na rôznych kultúrnych a športových podujatiach
(Doktor Klaun, Beh okolo Ľuborče, Terryho Foxa, akcie MC Slniečko...)
- Školenia zdravotníckych hliadok
- Návšteva múzea SČK v Martine
- Darcovstvo krvi
Veľmi dobrá spolupráca s KPPP v Trenčíne – žiaci 2. ročníka boli zapojení do
motivačného programu MOSTY III.
Veľmi dobrá spolupráca s RZ pri SZŠ Trenčín
Prístup na internet nielen učiteľom a zamestnancom, ale všetkým žiakom otvoril dvere
do sveta a rozšíril hranice poznania
Internetová Žiacka knižka a priebežná aktualizácia web. stránky školy, prispieva
k informovanosti rodičov žiakov školy ohľadne prospechu a výchovnovzdelávacích
výsledkov ich detí a k budovaniu pozitívneho imidžu školy ( Ing. A. Drhová )
Zapojenie sa školy do rôznych projektov. Uvedené v samostatnej časti pod písm. j)
Zapojenie sa pedagógov do rôznych typov štúdií, čím prispievajú ku svojmu
kariérnemu rastu a zlepšujú kvalitu pedagogickej práce. Uvedené v časti pod
písm. h.
-






28

Činnosť výchovného poradcu a koordinátora drogových závislostí veľmi pozitívne
ovplyvnila prevenciu nežiadúcich javov medzi mládežou organizovaním rôznych
akcií – konzultácií, pohovorov, prednášok, diskusií s odborníkmi na danú
problematiku
 Účasť žiakov a ich pedagógov na divadelných predstaveniach:
● 28. 09. 2011 sa zúčastnili všetci žiaci na hudobno – slovnom predstavení
s výchovným zameraním Zajtrajšok neumiera
● 12. 10. 2011 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili po prvýkrát na hudobnopantomimickom predstavení Smetiak trenčianskeho míma Vlada Kulíška.
● 08. 12. 2011 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili po na predstavení Mystérium
● 15. 12. 2010 sa uskutočnila tradičná Vianočná akadémia spojená s oslavou 30
výročia nového názvu FS Véna





Spolupráca s rôznymi inštitúciami: MPC v Trenčíne a Bratislave, KPPP v Trenčíne,
Krajskou knižnicou, inými strednými a základnými školami .
Podpora školy vo vzdelávaní žiakov a zamestnancov v oblasti ľudských práv
a právneho povedomia
Podpora vedenia školy k účasti žiakov na odborných seminároch a exkurziách, čím
sa prehlbovala profesionálna orientácia žiakov. Napr.: výstava Hospic MEDICA
Brno, Zdravý životný štýl Trenčín, Medipharma Trenčín, Konferencia Deň
zdravého srdca Trenčín
Žiaci 10 tried školy sa zapojilo do regionálneho kola výchovno-vzdelávacieho
programu Young Energy a postúpili do celoslovenského finále, kde obsadili popredné
miesta
Škola má 12 ročnú tradíciu prezentačných programov "Vianočnú akadémiu" pre
pracovníkov školy, žiakov a ich rodičov, pre iné stredné školy, základné školy, členov
Jednoty dôchodcov, Akadémie tretieho veku a trenčiansku verejnosť.
Oblasti, v ktorých sú nedostatky

škola sídli v prenajatých priestoroch – viď. tabuľka c/ Nájomné vzťahy
v súvislosti s tým je nutný presun žiakov na TEV- TŠV (do Sokolovne) a na klinické
cvičenia (do nemocnice) časové a bezpečnostné hľadisko
 iné problémy sú uvedené v bode Materiálno-technické zabezpečenie
 náročné zabezpečovanie chýbajúcich odborných učebníc, ktorých zabezpečenie si
škola musí hradiť z vlastných prostriedkov, nie sú hradené z MŠ SR, pretože ich
vydáva Vydavateľstvo Osveta v Martine, knihy sú ťažko získateľné v rámci vydania
ďalších vydaní
 nepodarilo sa nám dostatočne vybudovať databázu absolventov a tým získať ucelený
pohľad v ich konečnom uplatnení
 nepodarilo sa zaktivizovať Žiacku radu k samostatnej práci
Príležitosti
 neustála potreba zdravotníckeho personálu
 nové zdroje mimorozpočtových finančných prostriedkov (EU fondy…)
 rozvoj trhu práce – pravdepodobný rozvoj firiem s farmaceutickým zameraním a
relaxačných zariadení
 možnosť transformácie našej školy na Vysokú odbornú zdravotnícku školu
 motivácia vedenia školy
29
Ohrozenia
 nevyriešenie priestorových podmienok školy
 nedoriešená rekonštrukcia strechy a podkrovia Školského internátu pri SZŠ Trenčín
 stravovanie mimo budovy školy – v ŠJ Gymnázia Ľ. Štúra – časové a bezpečnostné
hľadisko
 nedostatočné finančné ohodnotenie práce zamestnancov školstva a následná
demotivácia
 nedostatočné ohodnotenie pracovnej sily v zdravotníctve z čoho pramení úbytok
vysokokvalifikovanej pracovnej sily do inych regiónov a do zahraničia
 narastajúce ohrozenie mládeže nežiadúcimi vplyvmi
 prehlbovanie sociálnej nerovnosti medzi žiakmi
Návrh opatrení
 naďalej viesť rozhovory a rokovania s nadriadenými orgánmi o hľadaní možných
postupov pri zabezpečovaní vhodných podmienok pre umiestnenie školy vo
vyhovujúcich priestoroch
 hľadať nové možnosti ohľadom zlepšenia finančnej situácie školy
a/ podporovať a a podnecovať u učiteľov kladný postoj k tvorbe projektov z EU
fondov a iných finančných zdrojov, čím sa zlepší materiálno-technické vybavenie
školy – odborných učební, laboratórií, ale aj finančné zabezpečenie učiteľov
b/ hľadať vhodných sponzorov, ktorí môžu podporiť školu v materiálno-technickom
vybavení (nákup moderných pomôcok, prístrojov, zariadení...)
 dôsledne sledovať efektívne využívanie pracovných síl, dodržiavanie pracovného
času, šetrenie školského majetku, energií, dodržiavanie čistoty, poriadku a všetkých
nariadení
 prostredníctvom výzvy na web. stránke školy budovať databázu absolventov
s cieľom mať prehľad o ich uplatnení v praxi, štúdiu na vysokej škole alebo inom
type školy a posilniť v povedomí študentov 4. ročníkov pochopenie nutnosti spätnej
väzby
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu, ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
V školskom roku 2011/12 maturitné skúšky úspešne absolvovalo 96 žiakov denného štúdia.
a 10 žiakov večerného štúdia popri zamestnaní, z celkového počtu 107 prihlásených žiakov
denného štúdia a večerného štúdia.
Bližšie informácie sú v priložených tabuľkách a v Správe o priebehu maturitných skúšok .
Ďalšie informácie
a/ o psychohygienických podmienkach vzdelávania a výchovy v škole
Zo strany vedenia školy a všetkých zamestnancov školy sa venovala zvýšená pozornosť
dodržiavaniu psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania v škole:
- pri zostave rozvrhu hodín
- pri dodržiavaní času prestávok, počas ktorých majú žiaci možnosť pobytu na školskom
dvore
- pri zabezpečení vhodných podmienok počas vyučovacej jednotky (hodiny, cvičenia,
prax.) zo strany vyučujúcich; napr.: vetranie, čerstvý vzduch, nehlučnosť, dostatočné
30
-
-
osvetlenie, minimalizovanie prašnosti, dôraz na správne sedenie zo zdravotného hľadiska,
v prípade potreby uvoľňovacie cviky.
počas voľných hodín a v čase pred a po vyučovaní, keď žiaci čakajú na spoje domov majú
možnosť pobytu v určených triedach alebo v jedálni
pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel povinnej hygieny, ktoré sú zakomponované
v prevádzkovom poriadku jednotlivých laboratórií a odborných učební a vo vnútornom
školskom poriadku
žiaci mali možnosť stravovania v školskej jedálni (ubytovaní v ŠI mali zabezpečenú
celodennú stravu)
v priestoroch školy je automaty na čaj a iné teplé a studené nápoje, obložené pečivo...
dbali sme na dodržiavanie pitného režimu – podávanie tekutín ku každému jedlu
v priestoroch školy a jej okolia sa striktne dodržiaval zákaz fajčenia
do vyučovacieho procesu boli podľa možnosti zaradené rôzne aktivity, ktoré podporovali
zdravý duševný a telesný vývoj (návšteva kultúrnych podujatí a inštitúcií, odborných
seminárov, múzeí, knižnice, pobyt v prírode počas KOČAP alebo OŽAZ...)
b/ o voľnočasových aktivitách
Hodnotiaca správa za mimoškolskú činnosť
Školský rok 2011/ 2012
Počet krúžkov: 23
Počet členov krúžkov: 342
Počet odovzdaných vzdelávacích poukazov: 317 /zo 441 žiakov denného a diaľkového
štúdia/
Mimoškolská činnosť bola zameraná na aktivizáciu nových krúžkov, resp. pokračovanie
činnosti tých krúžkov, o ktoré bol záujem v minulom školskom roku.
Aktivované krúžky /23/ :
folklórny tanečno – spevácky súbor Véna : organizačná vedúca: odb. učit. O. Bohóová
vedenie nácvikov: Mgr. A. Trusinová
Ing. P. Kupčo
športový krúžok - vodácky
Mgr. O. Drengubiak
športový krúžok – športové hry
Mgr. O. Drengubiak
redakčný krúžok – školský časopis:
Mgr. M. Matusová
klub informatiky pre mladých prírodovedcov:
RNDr. A. Mikolášek
klub informatiky pre bystré hlavy:
RNDr. A. Mrlianová
klub internetu s efektívnym spracovaním informácií:
Ing. A. Drhová
klub internetu so zameraním na základy grafiky:
Ing. N. Faitová
krúžok komunikačných zručností v nemčine pre pokročilých:
Mgr. D. Červeňanová
krúžok komunikačných zručností v angličtine pre pokročilých:
Mgr. Z. Vargová
31
krúžok angličtiny pre začiatočníkov:
Mgr. K. Juríčková
chémia okolo nás:
RNDr. V. Leová
prírodovedný krúžok:
Mgr. M.Vargová
krúžok so zameraním na zdravý životný štýl
RNDr. B. Berecová
krúžok so zameraním na masáže:
Mgr. P. Hamříková
krúžok zdravotnej výchovy :
PhDr. I. Mráziková
krúžok prvej pomoci:
Mgr. K. Moravíková
komunikácia v práci sanitára:
PhDr. M. Červená
komunikácia v práci zdravotníckeho asistenta:
Mgr. Ž. Gallová
vizážistický krúžok:
Ľ. Jurčáková
stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ :
PharmDr. M. Peciar
PhDr. I. Mráziková
RNDr. A. Mikolášek
Činnosť krúžkov:
● Folklórny tanečno – spevácky súbor Véna: členovia súboru absolvovali 16 vystúpení
v rámci mesta a regiónu pri rôznych príležitostiach. Zúčastnili sas veľkým úspechom aj
medzinárodného stretnutia stredoškolákov v Békéscsabe v Maďarsku
● Športové krúžky: Členovia sa venovali činnostiam podľa záujmu, napr. plávanie, volejbal,
basketbal, futbal, stolný tenis, aerobik, fitnes. Veľký záujem bol o „ Dračie lode“. Zúčastnili
sa mnohých súťaží v rámci mesta a okresu. V rámci stredoškolských športových hier, ktorých
sa zúčastnilo 14 stredných škôl, skončila naša škola v celkovom poradí na .... mieste.
Považujeme to za úspech aj vzhľadom na to, že škola nemá vlastnú telocvičňu a preto máme
obmedzené časové i priestorové možnosti. Naši žiaci zabezpečovali počas stredoškolských
športových hier zdravotnú službu.
● Redakčný krúžok: 11 dievčat a 1 chlapec utvorilo redakčnú radu, vyšli 2 dvojčísla
časopisu Cellula /s finančnou pomocou RZ a sponzorstvom tlačiarne Merkantil/, ďalšie číslo
je pripravené do tlače tak, aby bolo vytlačené pre študentov hneď na začiatku šk. roku.
Časopis dosahuje dobrú úroveň obsahovú i grafickú. Zúčastnil sa v celoslovenskej súťaži
časopisov stredných zdravotníckych škôl v Trnave , kde získal 1. miesto a tým aj úlohu
zorganizovať o 2 roky celoštátne kolo. Na krajskej prehliadke o Pohár riaditeľa KCVČ
v Trenčíne v súťaži stredoškolských časopisov získal 2. miesto, v XVII. ročníku celoštátnej
súťaže stredoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO 2011 vo Zvolene získal DIPLOM
a Cenu
Televízie
MARKÍZA
I.
stupňa
a finančnú
odmenu.
● Informatika -Klub Internetu: aktivované boli 4 krúžky zamerané na rozšírenie vedomostí
a zručností v tejto oblasti so zameraním: pre mladých prírodovedcov, pre bystré hlavy,
so zameraním na efektívne spracovávanie informácií a so zameraním na základy grafiky.
● Krúžok komunikačných zručností v nemčine pre pokročilých využili žiaci 4. ročníka
na zlepšenie komunikácie v nemčine.
● Krúžok komunikačných zručností v angličtine pre pokročilých prispel k zlepšeniu
v tejto oblasti predovšetkým u žiakov 4. ročníka.
● Krúžok angličtiny pre začiatočníkov využili nielen žiaci 1. ročníka, ale aj žiaci z vyšších
ročníkov na upevnenie vedomostí, zdokonalenie sa v angličtine.
32
● Chémia okolo nás: bol určený pre záujemcov o chemické experimenty
s potravinami, s chemikáliami používanými v domácnosti, zameraný aj na kozmetickú chémiu
a prípravu žiakov na SOČ.
● Krúžok so zameraním na masáže vznikol s cieľom prehĺbiť u žiakov zručnosti v tejto
oblasti, naučiť sa nové techniky.
● Krúžok zdravotnej výchovy sa zameral na problematiku v 2 hlavných oblastiach: orálne
zdravie detí v MŠ a na 1. aj 2. stupni ZŠ a poskytovanie prvej pomoci realizovanej našimi
študentmi v zdravotníckych krúžkoch na ZŠ v regióne.
● Krúžok prvej pomoci sa venoval zdokonaľovaniu študentov v tejto oblasti, príprave
a účasti na súťažiach v poskytovaní prvej pomoci na SZŠ v SR, aj v ČR .
● Komunikácia v práci sanitára: krúžok prispel k rozšíreniu znalostí v oblasti neverbálnej
i verbálnej komunikácie, vyzdvihnutiu jej potreby v práci sanitára, venoval sa tiež
problematike asertívneho správania.
● Komunikácia v práci zdravotníckeho asistenta: zameral sa na význam komunikácie
v zdravotníctve, v ošetrovateľstve, neverbálnej i verbálnej komunikácii, asertivite i empatii
v procese komunikácie.
● Vizážistický krúžok : viedla odborníčka – kozmetička a vizážistka. Dievčatá sa
zoznamovali so základmi starostlivosti o pleť, vlasy, rôzne typy make up-u atď.
● Stredoškolská odborná činnosť nadviazala na jej činnosť v predchádzajúcich školských
rokoch. Zapojilo sa do nej 16 študentov v 11 odboroch /matematika a fyzika, chémia
a potravinárstvo, biológia, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo,
tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, psychológia, pedagogika a sociológia /
a spracovali 11 prác.
Zo školského kola postúpili do regionálneho kola práce, autormi ktorých boli: Nicholas
Martinka a Mária Ďurovcová. Nicholas Martinka postúpil s prácou v odbore zdravotníctvo
Chronická methemoglobinémia u fajčiarov cez krajské kolo do celoštátneho, v ktorom
získal 2. miesto. Na základe toho sa začiatkom júla 2012 zúčastnil na Európskej výstave
mladých vedcov ESE 2012 EXPO Sciences Europe 2012.
Za úspešnú činnosť v súbore Véna, v SOČ a v ostatných krúžkoch boli žiaci ocenení rôznymi
formami: riaditeľskými pochvalami /68/, Rodičovské združenie prispelo na vecné odmeny aj
finančne N. Martinkovi.
Ďalšie akcie:
● 28. 09. 2011 sa zúčastnili všetci žiaci na hudobno – slovnom predstavení s výchovným
zameraním Zajtrajšok neumiera
● 12. 10. 2011 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili po prvýkrát na hudobno-pantomimickom
predstavení Smetiak trenčianskeho míma Vlada Kulíška.
● 08. 12. 2011 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili po na predstavení Mystérium
● 15. 12. 2010 sa uskutočnila tradičná Vianočná akadémia
Návrhy a pripomienky k zefektívneniu mimoškolskej činnosti:
● zvýšiť zapojenie žiakov do športových krúžkov, aktivovať ďalší
● aktivovať jazykové krúžky pre začiatočníkov – popri existujúcom krúžku ANJ aj NEJ
v súvislosti s tým, že v rámci vyučovania majú žiaci len jeden povinný cudzí jazyk
33
● zvýšiť počet žiakov zapojených do SOČ, v rámci ktorej sa naučia spracovať zvolenú
problematiku v podobe práce, prezentácie a prezentovať- obhájiť prácu, prípadne sa práca
SOČ môže stať základom projektu na odbornú zložku maturitnej skúšky
● zapojiť väčší počet žiakov do predmetových olympiád a recitačných súťaží
V Trenčíne, 28. 06. 2012
Vypracovala: PhDr. Soňa Bučková
c/ o spolupráci školy s rodičmi
-
-
-
-
-
-
v bode č. 7 na str. 3 Údaje o RZ je podrobne rozpísaná činnosť RZ a spolupráca s vedením
školy a všetkými zamestnancami
v časti o) str.18 už bolo uvedené, že škola má veľmi dobrú spoluprácu s RZ pri SZŠ
Trenčín, čoho dôkazom bol eminentný záujem predsed RZ Mgr. Libora Konjara
pochopiť v plnej miere úskalia pedagogického procesu a aktívne sa zúčastnila rokovania
interných a externých vyučujúcich na SZŠ v Trenčíne
zárukou dobrej spolupráce rodičov a zamestnancov školy bola veľmi aktívna
a produktívna komunikácia a spolupráca tajomníka RZ pri SZŠ Trenčín RNDr. Antona
Mikoláška, ktorý bol v úzkom každodennom kontakte s výborom RZ
riaditeľka školy sa pravidelne zúčastňovala zasadaní výboru RZ a Rodičovskej rady, kde
podávala dôležité informácie o organizačných, materiálno-technických podmienkach
školy, ale i o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a mimoškolskej činnosti žiakov školy
presadzovala novú kvalitu vzájomnej komunikácie medzi školou a rodičmi, ktorá sa
prejavila počas rôznych slávnostných akciách, ale i pri každodennom riešení otázok
týkajúcich sa rôznych stránok školského života. Rešpektovala názory a návrhy rodičov
týkajúce sa skvalitnenia vzájomnej spolupráce
na triednických aktívoch rodičovského združenia sa okrem triednych učiteľov
zúčastňovalo i vedenie školy. Stalo sa už tradíciou, že okrem pravidelných príhovorov
vedenia školy k rodičom cez školský rozhlas sa riaditeľka školy aktívne zúčastňovala
stretnutí rodičov v triedach. Tu sa prejednávali otázky týkajúce sa výchovnovzdelávacieho procesu, ale i veľmi nutnej spolupráce rodiny a školy, bez ktorej by
snaženie obidvoch strán pri výchove mladej generácie nebolo úspešné. Apelovala na
úroveň komunikácie a jej postupnosti hlavne pri riešení možných problémov.
Podrobné informácie o činnosti RZ sú uvedené nižšie v Hodnotiacej správe RZ
d/ o vzájomných vzťahoch medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľali:
- z časti to bolo zodpovedané v predchádzajúcom bode. Doplniť treba spoluprácu so
zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax. (FN Trenčín,
občianske združenie REFUGIUM - HOSPIC a Domov dôchodcov Trenčín, Centrum
sociálnych služieb mesta Trenčín, AZZP – Asociácia zväzov zdravotne postihnutých,
DEMY...) a s rôznymi spoločenskými organizáciami - Jednota a Klub dôchodcov,
Vojnoví veteráni, SČK, Liga proti rakovine, Trenčianska nadácia, Mestský úrad v
Trenčíne... )
- SZŠ Braneckého 4, Trenčín je členom Asociácie SZŠ Slovenskej republiky
34
Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie spoločenskovedných
predmetov
SLJ, ANJ, NEJ, LAJ, DEJ, OBN, ETV
Školský rok: 2011/2012
Počet členov - 9
Vedúci PK: PhDr. Emília Mráziková
Počet zasadnutí – 5
Členovia predmetovej komisie:
1. PhDr. Emília Mráziková
2. PhDr. Soňa Bučková
3. Mgr. Daša Červeňanová
4. Mgr. Marcela Matusová
5. Mgr. Vladimír Kusenda
6. Mgr. Zuzana Vargová
7. Mgr. Danica Vychopenová
8. Mgr. Kristína Juríčková
9. Mgr. Helena Šuleková
SJL - NEJ
LAJ – DEJ
NEJ
SJL – PSP
ANJ – PED
ANJ – MAT
ANJ – NEJ
ANJ - SJL
DEJ - OBN
Spoluprácu s vedením školy zabezpečovala zástupkyňa riaditeľa PhDr. S. Bučková.
Vo svojej činnosti sa zamerali členovia PK na tieto úlohy a ciele:
 dohodli sa na zosúladení kritérií hodnotenia v jednotlivých predmetoch – ústnych aj
písomných prejavov (vychádzajúc z Metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu žiakov SŠ)
 vo svojej činnosti vychádzali z Plánu práce SZŠ Trenčín a Školského vzdelávacieho
programu (zamerali sa na jeho prípravu a prípravu tematických plánov pre 4.ročník)
 spracovali a skompletizovali vstupné testy pre 1. ročník - SJL, ANJ, NEJ - na zistenie
úrovne vedomostí žiakov zo ZŠ v predmetoch SJL, ANJ, NEJ
 pripravovali maturitné zadania – v predmete SJL vypracovali nové (aj v elektronickej
podobe) podľa ŠkVP a cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov, v CUJ
inovovali maturitné zadania, svoju činnosť zamerali vyučujúci SLJ, ANJ, NEJ
predovšetkým na úspešné zvládnutie maturitných skúšok
 venovali sa príprave exkurzií – literárnych, historických, poznávacích
 podporovali účasť študentov na rôznych súťažiach – olympiáda v SJL a v cudzích
jazykoch, recitačné, literárne súťaže
 zabezpečili vedenie krúžkov
 venovali sa svojmu vzdelávaniu a štúdiu
35
Školenia, konferencie, semináre:
 PhDr. S. Bučková absolvovala seminár Slovenskí tolstojovci, ktorý sa uskutočnil pri
príležitosti 100.výročia úmrtia L.N. Tolstého, v máji sa zúčastnila seminára spojeného
s výstavou Memorandum slovenského národa
 PhDr. E. Mráziková sa zúčastnila vo februári školenia zameraného na prípravu nových
maturitných zadaní
 Mgr. M. Matusová ukončila v septembri záverečnou skúškou školenie Modernizácia
vzdelávacieho procesu na SŠ, v marci absolvovala školenie Interaktívna tabuľa
v edukačnom procese
 PhDr. E. Mráziková, Mgr. M. Matusová sa zúčastnili seminára Využitie nových
učebníc vo vyučovaní SJL
 Mgr. V. Kusenda, Mgr. Z. Vargová, Mgr. K. Juríčková a Mgr.H. Šuleková absolvovali
školenie Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
 Mgr. K. Juríčková sa zúčastnila na medzinárodnom projekte Stretnutie mladých
v Békescsabe (Maďarsko) od 2. 4. 2012 do 6. 4. 2012, o pobyte v Maďarsku napísala
článok uverejnený na webovej stránke školy
 Mgr. V. Kusenda, Mgr. Z. Vargová, Mgr. K. Juríčková, Mgr. D. Vychopenová sa
v júni zúčastnili seminára pre vyučujúcich stredných škôl zameraného na počúvanie
s porozumením a rozvíjanie vyjadrovacích schopností v anglickom jazyku
 Mgr. D. Červeňanová absolvovala aktualizačné vzdelávanie Techniky pozorovania
a hodnotenia vyučovacej hodiny NEJ (osvedčenie vydané v decembri 2011) a ukončila
 inovačné vzdelávanie Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka (september 2011)
 Mgr. H. Šuleková sa zúčastnila v októbri seminára k Olympiáde ľudských práv
a Podujatia stredoškolských učiteľov – multiplikátorov k XIV. ročníku OĽP, v apríli
konferencie – Workshopu Európska integrácia, prednášok Kričím telom, počuješ ma?
a Prečo som na svete rád
 vedúca PK PhDr. E. Mráziková sa zúčastňovala na zasadnutiach prijímacej komisie
žiakov do prvého ročníka na šk.r. 2012/2013
Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie:
 v septembri a októbri sa všetci žiaci 1. ročníkov zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici
M. Rešetku v Trenčíne, návšteva knižnice je pravidelne zaradená do plánu práce PK
 v novembri sa uskutočnila imatrikulácia žiakov 1.ročníkov, na jej príprave
a organizácii sa podieľala Mgr. H. Šuleková
 v decembri návšteva vianočnej Viedne /Mgr. D. Červeňanová/
 členovia PK sa zúčastnili na príprave vianočnej akadémie (Mgr. M. Matusová –
program, scenár, príprava scény, organizácia, pomoc pri príprave – Mgr. K. Juríčková,
Mgr. H. Šuleková)
 Deň učiteľov v škole (marec 2012), Retro deň (apríl 2012) /Mgr. H. Šuleková/
 Mgr. M. Matusová a študenti II. ZL sa zúčastnili na prednáške pri príležitosti 90.
výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava
 školský časopis Cellula - vyšli 3 dvojčísla v náklade 150 ks, členovia redakčnej rady
sa schádzali pod vedením Mgr. M. Matusovej, ktorá zabezpečovala komunikáciu
s tlačiarňou Merkantil a distribúciu školského časopisu, venovala sa obsahovej
a grafickej stránke časopisu, v súťaži Prehliadka stredoškolských časopisov
Trenčianskeho kraja sa umiestnil na 2. mieste a v súťaži Žurnálový stetoskop
36
/celoslovenská prehliadka časopisov SZŠ v Trnave/ zvíťazil, z toho vyplýva povinnosť
zorganizovať o dva roky súťaž na našej škole
Projekty
Projekt Comenius
Školský projektový koordinátor Mgr.V. Kusenda vypracoval záverečnú projektovú správu
(s podpornou dokumentáciou), ktorá bola v septembri 2011 odoslaná na Slovenskú
akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu do Bratislavy.
Národná agentúra ohodnotila záverečnú projektovú správu ako veľmi dobrú a projekt
označila za príkladne vypracovaný.
Mimoškolská činnosť

Mgr. M. Matusová - vedenie redakčného krúžku, ktorý vydával školský časopis Cellula,
publikovanie článkov o projekte a o školských akciách na portáli TASR, spolupráca s FS
Véna, organizovanie kultúrnych akcií – návšteva divadelného predstavenia Lakomec v
naštudovaní žiakov SUŠ Trenčín a divadelného predstavenia Ulička, v ktorom účinkovala
žiačka II. ZL I. Piatriková
 krúžky komunikačných zručností pre pokročilých v ANJ, NEJ viedli Mgr. Z. Vargová,
Mgr. D. Červeňanová, pre začiatočníkov /ANJ/ Mgr. K. Juríčková
Súťaže:







v októbri sa uskutočnilo školské kolo OSJL, víťazky D. Lukáčová /IV. ZL/ - kategória
A a D. Cingelová /II. FL/ - kategória B reprezentovali školu v krajskom kole
olympiády v Handlovej, obsadili 3. miesto v kategórii A a 7. miesto v kategórii B
vyučujúce SJL zorganizovali školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy –
Hviezdoslavov Kubín, 2 žiačky sa zúčastnili recitačnej súťaže v prednese pôvodnej
ľúbostnej poézie Koyšove Ladce (október 2011)
žiaci I. FL a III. FL sa zapojili do literárnej súťaže Keď si vymýšľam... (3 práce) a do
literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára /3 práce/, uzávierka súťaže je
koncom septembra
na XVII. ročníku celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a
vysokoškolákov Štúrovo pero 2011 vo Zvolene dostal školský časopis Cellula Cenu
TV Markíza I. stupňa a finančnú odmenu, ocenená bola aj Mgr. M. Matusová Cenou
katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave
v decembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ANJ, víťazka D. Jamrichová
(IV. FL) reprezentovala školu v obvodnom kole olympiády, obsadila 3.miesto
v školskom kole olympiády v NEJ zvíťazila V. Kováčiková /IV. ZL/, postúpila do
obvodného a potom do krajského kola olympiády v NEJ, v ktorom obsadila 5.miesto,
Mgr. D. Červeňanová bola menovaná do funkcie predsedu poroty krajského kola
olympiády v NEJ v kategórii „Muttersprachler“
v apríli sa žiaci školy zapojili do súťaže Mladý Európan a do projektu Prečo som na
svete rád (6 výtvarných prác), zúčastnili sa na prednáške Kričím telom, počuješ ma?
a na Open Days na TSK (Mgr. H. Šuleková)
37
Iné:
 v júli – auguste bola činnosť členov PK zameraná na prípravu Školského
vzdelávacieho programu a časovo-tematických plánov pre 4. ročník, v auguste na
prípravu a dokončovanie tematických plánov pre 3.- 4. ročník, do ktorých boli
zahrnuté cieľové požiadavky maturitných skúšok
 v septembri – distribúcia objednaných učebníc ANJ, NEJ pre 1. ročník a učebníc na
konverzáciu pre 3.ročník, objednávky časopisov, ktoré vyučujúci pravidelne zaraďujú
do náplne vyučovacích hodín (čítanie s porozumením, reprodukcia textu, otázky
k textu, popis obrázkov)
 vyučujúci cudzích jazykov využívali na zefektívnenie vyučovania jazykovú učebňu,
zaraďovali do náplne vyučovacích hodín vzorové úlohy podobné formám písomnej
a ústnej maturitnej skúšky, aby žiaci nadobudli zručnosti v tomto type písomného
a ústneho prejavu
 na nástenke v jazykovej učebni boli pravidelne vystavené pomôcky k reáliám anglicky
a nemecky hovoriacich krajín
 vyučujúce cudzích jazykov vytvárali so študentmi projekty a PowerPoint prezentácie
na rôzne témy súvisiace so ŠkVP
 členovia PK Mgr. M. Matusová, PhDr. E. Mráziková, Mgr. Z. Vargová a Mgr. D.
Vychopenová sa zúčastnili MS na GĽŠ v Trenčíne vo funkcii predsedov PMK, Mgr.
V. Kusenda a Mgr. D. Červeňanová na OA Trenčín
 vyučujúce PhDr. E. Mráziková, Mgr. M. Matusová, Mgr. K. Juríčková, Mgr. V.
Kusenda, Mgr. Z. Vargová, Mgr. D. Vychopenová, Mgr. D. Červeňanová boli členmi
predmetových maturitných komisií na SZŠ v Trenčíne
 po MS sa uskutočnili stretnutia vyučujúcich jednotlivých predmetov, na ktorých
hodnotili úspešnosť študentov, zvládnutie maturitných zadaní, zaoberali sa možnými
zmenami v jednotlivých zadaniach
 členovia PK navštevovali internetový portál Virtuálna knižnica
 vyučujúce propagovali súťaže a úspechy našich žiakov na webovej stránke školy
Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK:
 skontrolovať a doplniť ŠkVP všeobecnovzdelávacích predmetov
 pripraviť zadania na komisionálne, rozdielové a opravné skúšky
 v CUJ v budúcom školskom roku rozdeliť početné skupiny ANJ - II. ZL, IV. FL,
dôvod – zefektívnenie prípravy na MS
 zvýšiť dotáciu hodín SJL v 3.ročníku na 4 – dôvod súvislá mesačná prax a
racionálnejšie usporiadanie učiva
 naďalej pokračovať v rozvíjaní komunikačných zručností v CUJ a SJL u žiakov 4.
ročníka formou mimoškolskej aktivity – krúžky CUJ, SJL
 doplniť vybavenie jazykovej učebne /slovníky, gramatiky a odborná literatúra/,
využívať interaktívnu tabuľu na zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov
 pomôcť žiakom hľadať kontakty, pobyty v zahraničí na zdokonaľovanie osvojených
poznatkov v cudzích jazykoch (využitie projektov)
 v rámci výučby jazykov realizovať poznávacie zájazdy do nemecky a anglicky
hovoriacich krajín (Londýn, Viedeň)
 na hodinách SJL, ANJ, NEJ klásť dôraz na čítanie s porozumením, rozvíjať
vyjadrovacie schopnosti žiakov, dbať o zlepšenie pravopisnej úrovne (SJL)
 venovať sa inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu s efektívnou podporou IKT
 na hodinách využívať internet a elektronickú komunikáciu
 naďalej zvyšovať kultivovanosť jazykového prejavu žiakov
38








zapájať čo najviac žiakov do literárnych a recitačných súťaží, olympiád
pripraviť a zorganizovať školské kolo olympiády v SJL a CUJ, recitačnú súťaž
Hviezdoslavov Kubín
rozvíjať tvorivosť žiakov vo všetkých zložkách jazyka
motivovať žiakov na vyučovacích hodinách tak, aby chápali význam a dôležitosť
preberaného učiva
organizovať pre žiakov besedy o drogovej závislosti, prevencii, kriminalite detí a
mládeže (OBN)
vhodnou formou sa venovať otázkam životného prostredia, ekológie
pre žiakov 1.ročníka zabezpečiť prednášku psychologičky Ako sa efektívne učiť ?
pravidelne inovovať webovú stránku školy
V Trenčíne 25. 06. 2012
Vypracovala PhDr. E.Mráziková
predseda PK
39
Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie prírodovedných
predmetov
CHE, ANC, VLM, BIC, BIO, MAT, FYZ, INF,CAL,PRL,FAC
Školský rok 2011-2012
Vedúci PK : RNDr.Antonia Mrlianová
členovia:
RNDr. Antonia Mrlianová
RNDr. Janka Gugová, riad.školy
RNDr. Blažena Berecová
Mgr. Alena Beracková
Ing. Anna Drhová
Ing. Nora Faitová
RNDr. Valentína Leová
RNDr. Anton Mikolášek
RNDr. Ivana Mišíková
PharmDr. Miroslav Peciar
Mgr. Erika Šedová
Mgr. Mária Vargová
Mgr. Otakar Drengubiak
Mgr. Dominika Kolembusová
Počet členov: 14
Počet zasadnutí: 5
MAT, CHE, ANC
BIC
CHE, BIC, LAT
CHE, KLB
INF
INF
LAT, CAL,
FYZ, MAT
CHE, FCA,FAC
FAR, FAF, FAC
HHT, PIL, FAC
HET, CAL, FCA,FAC, KLB
BIO, EKO
PIL
PK prírodovedných predmetov zasadala v školskom roku 2011/ 2012 päťkrát
Na svojich zasadnutiach plnila hlavné ciele:
uplatňovala Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR a usmernenia výchovnovzdelávacích aktivít na školský rok 2011/ 2012, ale hlavne úlohy vyplývajúce z nového
školského zákona a ŠVP ako aj zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č.184 Z.z..
Zabezpečila ich rozpracovanie do konkrétnych úloh
 sledovala centrálny informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk, ktorý poskytoval
informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov školstva a verejnosť
 prispievala podnetmi z praxe v projekte ministerstva smerujúceho k debyrokratizácii
regionálneho školstva, ktorý viedol k zefektívneniu práce na školách
 zamerala kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie kľúčových
kompetencií žiakov
 zabezpečila plnenie nového školského vzdelávacieho programu a sledovala jeho plnenie
v praxi počnúc prvým ročníkom až po štvrtý ročník
 rozvíjala
osvetovú,
vzdelávaciu
a výchovnú
činnosť
žiakov,
s dôrazom
na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú
hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu
energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním
a poškodzovaním životného prostredia.
 zvýšila informačné kompetencie učiteľov absolvovaním inovačného vzdelávania
s názvom „Interaktívna tabuľa v edukačním procese“ ( 5 členovia)

40

















zabezpečila vedenie krúžkov: Krúžok prírodných liečiv PharmDr. M. Peciar, 4 krúžky
„Klub internetu“ Ing. Anna Drhová, Ing. Nora Faitová, RNDr. A. Mrlianová , RNDr. A.
Mikolášek a krúžky SOČ: PharmDr. M. Peciar, RNDr. Mikolášek, krúžok Chémia hrou
RNDr. V. Leová a Mgr. M. Helíková Prírodovedný krúžok
zabezpečila uplatnenie enviromentálnej výchovy, výchovy k ochrane človeka a prírody a
ich implementáciu do tematických celkov jednotlivých predmetov v intenciách nového
školského zákona zodp. RNDr. B. Berecová a Mgr. O. Drengubiak
sledovala prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií,
hlavne „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
pre učiteľov stredných odborných škôl –odborná zložka“
poverila Mgr. Berackovú prepracovaním maturitných zadaní pre praktickú i teoretickú
časť odbornej zložky maturitnej skúšky v predmete klinická biochémia
PK dbala na dodržiavanie a uplatňovanie vzdelávacich štandardov pre predmety ANC,
VLM, LAT
sa venovala kontrole dodržiavania absolvovania praktických cvičení , splnenia podmienky
minimálne 90 percent, prípadne vypracovaním návrhu a spôsobu náhrady pri veľkej
absencii žiaka v spolupráci s metodicky vedúcou PhDr.Dagmar Mikušovou
ďalej PK zabezpečila a neustále kontrolovala bezpečnosť pri práci v chemických
laboratóriach, učebniach informatiky a fyziky v spolupráci s vedením školy
vzala na vedomie splnenie a vykonanie čestných funkcií predsedov maturitných komisií
z rozhodnutia a poverenia MŠ SR a KŠÚ Trenčín
RNDr.Antonia Mrlianová, PPMK Piaristické gymnázium v Trenčíne
Mgr.Mária Helíková, predseda PK Odbornej zložky MK na SZŠ v Bratislave
PK sa zaoberala návrhom nového triedneho učiteľa prvého ročníka odbor zdravotnícky
laborant a farmaceutický laborant a s tým súvisiace úväzky všetkých členov PK pre
školský rok 2011/2012, ktoré predbežne navrhla
vedúca PK RNDr. Mrlianová zabezpečila účasť našich žiakov na LAB akadémii -súťažnej
prehliadke seminárních prác odboru FL a ZL, ktorá sa konala na SZŠ Banská Bystrica
RNDr. Leová sa zúčastnila so žiačkou IV. FL Danou Kováčíkovou Celoslovenskej
súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov SCIENTIA Pro Futurus v
Bratislave
zaoberala sa zadelením študentov 3.ročníka odboru zdravotnícky laborant a farmaceutický
laborant do zdravotníckych zariadení a na jednotlivé oddelenia počas mesačnej odbornej
praxe v mesiaci jún, zodpovedná metodicky vedúca Dr. Mikušová
na svojom poslednom zasadnutí si členovia predmetových komisií zoznámili s novými
členmi PK, ktorí nastúpia od 1. septembra 2012
PK na svojom zasadnutí navrhla zmenu v učebnom pláne odboru ZA a MAS tak , aby
došlo k zosúladeniu predmetov a počtu hodín v týždennej dotácií v predmete MAT
vedúca PK na poslednom zasadnutí oboznámila všetkých členov PK s predbežnými
uväzkami pre budúci školský rok
vedúca PK z poverenia riaditeľky školy sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach
prijímacej komisie žiakov do prvých ročníkov pre školský rok 2011/12.
PharmDr.Peciar vypracoval pre odbor farmaceutický laborant „Internú smernicu pre
odbornú zložku praktickej časti maturitnej skúšky pre realizáciu formou obhajoby
vlastného projektu , ktorú po predložení schválila PK, ako aj „Kritérií hodnotenia na
praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky“ pri praktickej relizácii komplexnej
úlohy, ktoré schválila na zasadnutí PK
41




Mgr. Alena Beracková vypracovala pre odbor zdravotnícky laborant „Kritéria hodnotenia
na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá bola schválená na zasadnutí
PK
riešila výsledky pracovných stretnutí, ktoré sa konali v Bratislave.V pracovnej skupine pre
odbor farmaceutický laborant pracovali PharmDr. Miroslav Peciar a RNDr. Valentína
Leová. Pre odbor zdravotnícky laborant nás zastupovali Mgr. Alena Beracková a Mgr.
Mária Helíková
odsúhlasila návrh riaditeľky školy na novú organizačnú štruktúru praktického vyučovania
pre odbor FL a ZL
predložila kandidátku riaditeľke školy na obsadenie nových pozícií: odborný garant a
vedúci odboru pre horeuvedené odbory
Školenia, konferencie, semináre



RNDr.J.Gugová , Mgr. Mária Helíková pokračovali v projekte “Modernizácia
vzdelávacieho procesu na stredných školách.“. Projekt naďalej pokračuje a učastníci na
získaných notebookoch vytvárajú vlastné prezentácie a pravidelne sa stretávajú na
školeniach.
Vedúca PK RNDr. Mrlianová, RNDr. Gugová, Mgr. Beracková, Mgr. M. Helíková,
RNDr. Leová, RNDr. Mišíková, PharmDr. Peciar, Mgr. Šedová úspešne absolvovali
školenie „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
pre učiteľov stredných odborných škôl –odborná zložka“
Členovia PK: RNDr.Janka Gugová, RNDr.Antonia Mrlianová, Mgr. Mária Helíková,
Ing.Anna Drhová a Ing. Nora Faitová , absolvovali a úspešne ukončili inovačné
vzdelávanie „Interaktívna tabuľa v edukačním procese“
Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie




RNDr. Antonia Mrlianová a RNDr. Ivana Mišíková sa so 6 žiačkami zúčastnili na LAB
akadémii - súťažnej prehliadke seminárnych prác odboru FL a ZL, ktorá sa každoročne
koná na SZŠ Banská Bystrica. Žiačka Dominika Harvánková obsadila tretie miesto
RNDr. Leová sa zúčastnila so žiačkou IV. FL Danou Kováčikovou Celoslovenskej
súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov SCIENTIA pro Futurus v
Bratislave
Mgr. Otokar Drengubiak sa zúčastnil so žiakmi prvých a druhých ročníkov sprievodných
akcií „ Dňa zeme“.
Pod vedením vyučujúcich sa zapojili žiaci do SOČ. PharmDr.Peciar bol konzultantom
prác žiakov III. FL:
Michal Hajmach - Skorocel kopijovitý, Marian Madurkay- Šalvia lekárska , Pavol Ďurana Lipa malolistá a lipa veľkolistá, Dominik Šedivy, Ján Salva, Marek Papiernik - Poznávanie
liečivých rastlín - vyučbový software
Slavomír Holba, Jakub Guertler, Marek Rybár - Poznávanie liečivých rastlín software na
testovanie, Dominik Gabriel - Nechtík lekársky, Mária Ďurovcová - Púpava lekárska
Projekty - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky IV.FL:
42
Matúš Bulejko - Baza čierna
Dana Kováčiková - Medovka lekárska
RNDr. Anton Mikolášek bol konzultantom prác:
Klobučníková Nikola II. FL – Využitie slenečnej energie
Paliesková Erika II. FL - Jadrové elektrárne áno či nie?


Mgr. M.Helíková zabezpečila na škole BDK a zorganizovala humánnu akciu Valentínska
kvapka krvi pre 3. a 4. ročníky a úspešne pod jej dohľadom prebehla i ďalšia akcia Deň
narcisov
Odborné exkurzie:
I.FL - Záhrada liečivých rastlín Bratislava pracovisko FaF UK Bratislava,
II. FL -Centrum Léčivých rostlin Brno, Arboretum Buchlovice
III.FL –Centrum Léčivých rostlin Brno,
IV.FL - ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Súťaže PK::




Pod vedením Ing. Drhovej a Ing. Faitovej sa zapojili žiaci II. ZL a III. FL do celoštátnej
informatickej súťaže iBobor, kde Marek Rybár obsadil 4. miesto, Michal Hajmach 9.
miesto a Juraj Myšiak 10. miesto.
Pod vedením RNDr.A.Mikoláška sa žiaci II. FL triedy zapojili do medzinárodnej súťaže
PLAY ENERGY poriadanej firmou ENEL-SEAS na tému : „Kreatívna energia“
Pod vedením RNDr. A. Mikoláška sa žiačka II.FL Nikola Klobučníková zapojila do
súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL-Sk s prácou Využitie slnečnej energie. Práca
obsadila 3. miesto v krajskom kole v hlavnej kategórii.
Žiačka III. FL Mária Koščáková sa zúčastnila celoslovenskej súťaže SCHOLA LUDUSobrázkový vedecký vtip 2011 na tému „ Spoľahni sa na vedu“. Obsadila 3. miesto na
celoslovenskej úrovni
Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK :







Dodržiavať naďalej používanie „Internej smernice pre odbornú zložku praktickej časti
maturitnej skúšky pre realizáciu formou obhajoby vlastného projektu , ktorú po predložení
schválila PK, ako aj „Kritérií hodnotenia na praktickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky“ pri praktickej relizácii komplexnej úlohy, ktoré schválila na zasadnutí PK
Dodržiavať naďalej používanie aj pre odbor zdravotnícky laborant „Kritéria hodnotenia na
praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá bola schválená na zasadnutí PK
12. 3. 2012.
PK nedoporučuje vyučovanie všebecnovzdelávacích predmetov, ani cudzích jazykov
v klinických laboratóriach
V prípade, že to bude nevyhnutné, doporučuje aby vyučujúci dodržiavali všetky
doporučené pravidlá BOZP
Neustále a ďalšie sledovanie kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov poriadaných MPC TN
Zapojiť väčší počet žiakov do SOČ
Navrhuje znížiť počet žiakov v skupine na praktické cvičenia , vzhľadom na väčšiu
bezpečnosť a efektívnosť vyučovania a získania praktických zručností
43

Urobiť inventarizáciu chemikálii v laboratoriích vždy na konci školského roka Zodp.
RNDr.V.Leová
V Trenčíne, 02. 07. 2012
Vypracovala: RNDr. AntoniaMrlianová
predseda PK
44
Hodnotiaca správa predmetovej komisie ošetrovateľstva
Školský rok : 2011/12
Vedúci PK : PhDr. Dagmar Mikušová, MPH
Počet členov : 12
Členovia predmetovej komisie
Mgr. Alena
Dziacka
PhDr Marcela Valášková
Mgr. Monika Hermanová
Mgr. Patrícia Hamříková
Mgr. Žaneta
Gallová
PhDr. Dagmar Mikušová, MPH
PhDr. Ivana
Mráziková
Mgr. Katarína Moravíková
PhDr. Margita Rybanská
Mgr. Stanislava Sadovská
Mgr. Zuzana
Trchalová
Mgr. Miriam Vilčeková










OSE
OSE
OSE
Fyzioterapia
SOM-PSP-OSE
SOM- PSP – OSE
SOCH – PED
OSE
OSE
SOCH – PED
Fyzioterapia
Fyzioterapia
OAD,ZOA, ZDE,SAN
OAD,SAN,PRP,,ORZ
OAD, PSP, PRP, ZOA
MFC
OAD, PRP.ANF,ZOA, ZDR
OAD,PSP,ANF
OAD,ZOA,PSP,PRP,AZD
OAD, ZOA, PRP
ZOA,ORZ,PRP
OAD,ZOA,SAN
MFC, FYT, ,MAS
MFC, MAS, RRC, FYT
Komisia zasadala pravidelne počas školského roka 2011/12, priebežne riešila
problémy spojené s vyučovaním odborných predmetov
Praktické vyučovanie bolo realizované v zdravotníckych , sociálno-zdravotníckych,
fyziatricko-rehabilitačných a športových zariadeniach
Odborné predmety vrátane praktických cvičení boli odučené v súlade s platnými
učebnými osnovami a so školským výchovno-vzdelávacím programom
Súvislá odborná prax 3. ročníkov bola realizovaná v odbore ZA vo FN Trenčín
a v sociálno-zdravotníckych zariadeniach na území mesta Trenčín, v odbore ZL
v dvadsiatich laboratóriach štátnych i neštátnych i na RÚVZ v Trenčíne v odbore FL
v dvadsiatichšiestych lekárňach, v odbore MAS v sedemnástich štátnych a neštátnych
zdravotníckych ,fyziatricko-rehabilitačných a relaxačných zariadeniach
Komisia v tomto školskom roku pracovala na projekte Chcem vedieť ako byť zdravý
(ZA, MAS, FL)
Z projektu Zdravie v školách boli zakúpené pomôcky v hodnote 2 500 Eur, ktoré
budú slúžiť na odborné vyučovanie v odbore ZA a MAS (Mráziková, Hermanová,
Trchalová)
Do odbornej knižnice boli zakúpené nové odborné knihy ( D. Mikušová )
Členky komisie viedli krúžky prvej pomoci , výchovy k zdraviu, pracovali na SOČ
Členky komisie počas roka vykonávali zabezpečenie zdravotnej služby na kultúrnych
a športových podujatiach ( Športové akcie SŠ, Tesco beh, Deň detí, Kultúrne akcie
na území mesta a pod.)
Prezentácia školy a študijných odborov na ZŠ na akcii Stredoškolák, Job fórum , Deň
otvorených dverí na našej škole a pod.
45
Školenia, konferencie, semináre
 Odborný seminár Brno- prvá pomoc ( Moravíková )
 S. Sadovská, prednášky na tému Interpersonálna komunikácia kúpeľov Tr. Teplice
a aktivity spojené s výchovným poradenstvom
 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP SZU Bratislava (všetci členovia)
 Školenie Interaktívna tabuľa (november 2011 Gallová, Dziacka)
 Seminár k výchove k manželstvu a rodičovstvu a školenie koordinátorov tejto
výchovy (Hermanová)
 Kampaň k Červeným stužkám v Žiline (Hermanová)
 Kurz Kinezioterapie (Vilčeková)
 Použitie terapeutických sviečok táde v terapeutickej praxi a Kraniosakrálna osteopatia
školenia (Hamříková)
 Deň Zdravia Trenčianske Teplice (A. Dziacka)
 Výstavy, SOČ, iné akcie
 Výstava Zdravý životný štýl a zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok,apríl 2011
Trenčín
 Peňažná zbierka pre Dobrého anjela, december 2011 (D.Mikušová a 4. FL)
 SOČ – vedúci prác I.Mráziková ,.Členky hodnotiacej komisie boli S.Sadovská a D.
Mikušová. S.Sadovská bola v porote aj v regionálnom kole.
 Odborné exkurzie Výstava Bodys Praha, Medipharm Trenčín, Vsetínska nemocnica
a. s.odborné pracoviská FN, Letecká ZZS Trenčín, Kanisterapia, sociálne
zariadenia mesta a TSK
 VAPAC – veľtrh vzdelávania v Bratislave (Sadovská)
Projekty
 pokračovanie projektu Zdravý úsmev ( I. Mráziková , D. Mikušová )
 projekt Zdravie v školách – všetky členky
Iné
 Spolupráca s MSČK na zbierkach, hliadkach prvej pomoci ,Deň duševného zdraviaNezábudka
 Účasť na medzinárodných súťažiach Prvej pomoci v Brne ( K. Moravíková)
 Spolupráca pri cvičení hromadného nešťastia ( Moravíková)
 Účasť na výstave UČEŇ – STREDOŠKOLÁK počas vystavovacích dní – všetky
členky
 Poskytovanie odborných konzultácií sociálnym partnerom pre spoločné projekty
a budúcu spoluprácu ( D. Mikušová, I. Mráziková)
 Účasť na seminároch a poradách MZ SR a SZU
 Prezentácia školy na výstavisku EXPO CENTER – súťaž Prvej pomoci pre stredné
školy
 Publikácia článkov na webe ( Mikušová), do školského časopisu Cellula
Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK
 Podporiť tímovú spoluprácu a osobnú zodpovednosť pri príprave budúcich
zdravotníckych pracovníkov
 Zaregistrovať sa v Komore sesier pre ďaľšie vzdelávanie pracovníkov v
zdravotníctve
46


Podporiť vzájomné hospitácie na odborných hodinách
Prijať účinné opatrenia na zníženie absencie žiakov na odborných cvičeniach
a praktickom vyučovaní
V Trenčíne 27. 06. 2012
PhDr.Dagmar Mikušová , MPH
predseda PK OSE
47
Hodnotiaca správa predmetovej komisie - telesná výchova
Školský rok: 2011 /2012
Vedúca PK : Mgr.Otokár Drengubiak
Počet členov :
3
Počet zasadnutí : 6
Členovia predmetovej komisie
Mgr. Peter Baláž
TEV/GEO vyučuje TEV a učivo OŽAZ
Mgr. Otokár Drengubiak TEV/BIO vyučuje TEV, BIO, EKO a učivo OŽAZ
Mgr. Juraj Líška
TEV/RRC vyučuje TEV, RRC a učivo OŽAZ
Správa bola vypracovaná v súlade s plánom práce predmetovej komisie na školský rok.
Počet zasadnutí: (plnené/splnené úlohy a ciele)
 august - Učebné osnovy pre 4. ročník
- Plán práce predmetovej komisie
- Úväzky, krúžky
- Uvedenie nového telocvikára a poverenie funkciou uvádzajúceho učiteľa (UU)
Mgr. Drengubiak Otokár
úlohy splnené


september - Účasť na porade telocvikárov - prejednanie súťaží
- LVVK, súťaže v Stredoškolských športových hrách mládeže (SŠHM),
- Zdravotnícke hliadky, nákup učebných pomôcok,
- Prijímacie pohovory do odboru MAS, účelové cvičenia, OŽAZ
- Nákup učebných pomôcok
- Bezpečnosť, správne oblečenie na TEV a hygienu po skočení hodiny TEV,
úlohy plnené priebežne
november - Príprava na LVVK, kontrola prihlášok, určenie ved. kurzu Mgr. Baláž
- Zhodnotenie športových akcií - výsledky za jesenné obdobie,
- Kontrola testov všeobecnej pohybovej výkonnosti (VPV),
- Hospitácie UU u nového učiteľa TEV Mgr. Baláža

január

marec

máj
úlohy splnené
- Príprava na klasifikáciu a hodnotenie za 1. polrok
- Príprava a zabezpečenie LVVK
- Školské športové súťaže
- Príprava a organizovanie školských športových súťaží
- Príprava kritérií a podmienok na prijímacie pohovory do odboru masér
- Nákup učebných pomôcok,
- Zhodnotenie LVVK,
- Športové hry mládeže - pokračovanie (jarná časť)
- Deň Zeme - účasť žiakov na upratovaní a skrášľovaní školského dvora
a jeho okolia
úlohy splnené
- Hodnotiaca porada športových súťaží stredných škôl
i.Príprava na účelové cvičenia, učiva OŽAZ pre 1. a 2. ročníky
48
ii.Záverečná klasifikácia 3. a 4. ročníky,
iii.Zabezpečenie praktickej časti účelových cvičení,
- Účasť žiakov 1. a 2. roč. na akcií „Dračie lode“
iv.Príprava na klasifikáciu 1. až 3. ročníkov
v.Hospitácia UU u Mgr. Baláža - rozbor
úlohy splnené
Školenia, konferencie, semináre:

september
Stretnutie učiteľov TEV v TN za účelom vypracovania harmonogramu
športových súťaží, určenia priestorov pre hry a vybratie gestorov
Mgr. Baláž

december
vzdelávací kurz zjazdového lyžovania RNDr. Mišíková,

marec
vzdelávací kurz zjazdového lyžovania Mgr. Drengubiak, Mgr. Líška,

Mgr. Šuleková, RNDr. Mišíková.

Hodnotiaca porada pre učiteľov TEV spojená s odovzdávaním cien za
výsledky v športových súťažiach.
Mgr. Baláž
Mgr. Líška
Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie:
 V auguste 2011 sme vypracovali nový vzdelávací program v rámci ŠKVP pre 4. ročník
podľa nových pokynov ŠVP ktorý sa toho času sa uplatňuje v praxi.
vypracoval:
Mgr. Drengubiak
Mgr. Líška






jún
Nástenka na chodbe školy na tému: Naše športové úspechy - v súťažiach - foto LVVK
Valčianska Dolina
realizoval:
Mgr. Baláž
V rámci programu Podpory zdravia a boja proti stresu a drogám - vychádzka do prírody
plavenie na Dračích lodiach
splnené:
Mgr. Baláž
Mgr. Drengubiak
Mgr. Líška
V rámci hodín učiva OŽAZ účasť žiakov na „Dračích lodiach“ - jún 2011
Mgr. Drengubiak
Mgr. Líška
Mgr. Baláž
Dokončená úprava priestorov v Sokolovni – zrkadlá v posilovni
splnené:
Mgr. Baláž
Mgr. Drengubiak
Realizovaný nákup posilňovacieho zariadenia ,premiestnenie športového materiálu
z internátu do Sokolovne
Mgr. Baláž
Mgr. Drengubiak
Zdravotné hliadky počas školského roka 2011/2012 vykonávali zdravotný dozor na
všetkých športových podujatiach, ktoré poriadalo mesto Trenčín,
zabezpečovala: PhDr. D. Mikušová, MPH
49

V odbore MAS 1. ročník, ako tretiu vyučovaciu hodinu TEV, žiaci absolvovali plávanie
na SPŠS
Mgr. Drengubiak
Mgr. Líška
Súťaže:
 Na okresných kolách Stredoškolských športových hier, ktoré poriadalo mesto Trenčín sa
zúčastnilo:
- 14 škôl s počtom športovcov 1207 v 18 súťažiach a umiestnili sme sa celkovo na
8. mieste, 17 súťažiach sme bodovali.
- Na súťažiach sme sa striedali podľa HMG vypracovaného v septembri 2010 po
vzájomnej dohode. Súťažili chlapci aj dievčatá osobitne a v niektorých športoch
spoločne (šach, cezpoľný beh)
Dátum
23. 09. 2011
23. 09. 2011
30. 11. 2011
23. 11. 2011
20. 10. 2011
27. 10. 2011
14. 10. 2011
24. 02. 2012
04. 11. 2011
09. 11. 2011
03. 12. 2011
16. 11. 2011
16. 11. 2011
01. 12. 2011
06. 04. 2012
21. 10. 2011
21. 10. 2011
Športová súťaž
Cezpoľný beh CHL
Cezpoľný beh D
Stolný tenis D
Stolný tenis CHL
Florbal CHL
Florbal D
Aerobik maratón D
Futsal D
Volejbal CHL
Volejbal D
Hádzaná D
Šach CHL
Šach D
Basketbal D
Veľký futbal CHL
Bedminton CHL
Bedminton D
Umiestnenie
11
4
7
8
9
7
6
5
5
7
4
1
6
6
8
7
7
Zodpovedný/á
zodp. Drengubiak
zodp. Drengubiak
zodp. Baláž
zodp. Baláž
zodp. Líška
zodp. Líška
zodp. Baláž
zodp. Líška
zodp. Drengubiak
zodp. Drengubiak
zodp. Baláž
zodp. Baláž
zodp. Baláž
zodp. Líška
zodp. Líška
zodp. Baláž
zodp. Baláž
Súťaže mimo bodovania: Florbal (chlapci) na pozvanie OA TN o Pohár riaditeľa OA
Mgr. Líška
Iné:





Účelové cvičenia pre 3. ročník resp. 1. a 2. ročník sa uskutočnili podľa vypracovaného
plánu a následného programu v jesennom a jarnom období. Kurzy viedol a ich hodnotenie
predloží samostatne Mgr. Baláž
LVVK sa uskutočnilo od 26. 02. 2012 do 03. 03. 2012 v stredisku Valčianska Dolina.
Hodnotenie kurzu predložil riaditeľke školy vedúci LVVK Mgr. Baláž
Vodácky športový krúžok sa v školskom roku 2011/2012 novo otvoril pre veľký počet
prihlásených žiakov a vykonával pravidelne svoju činnosť
Do odboru MAS 1. ročník sa uskutočnili prijímacie pohovory vo forme pohybových
testov v riadnom termíne a v druhom termíne
Pri cvičení v posilňovni, kde tohto roku boli zakúpené 2 stacionárne bicykle a veža na
cvičenie, nakladacie a jednoručné činky sme učili žiakov, ako si vypracovať program
50

denného pohybového režimu, tréningový plán. Viedli sme rozhovory na tému správnej
výživy a boja s obezitou prostredníctvom športu.
Dbali sme a ani sme nepostrehli žiadnu formu šikanovania z radou fyzicky zdatných
žiakov voči hendikepovaným a slabším aj menej zdatným, nedochádzalo k ponižovaniu
a posmievaniu.
Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK:





Upraviť TP tak, aby učivo motivovalo žiakov k pohybovej aktivite
Návrhy na zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok na školský rok 2012/2013
budeme predkladať priebežne hospodárke školy Ing. Ľubici Horňáčkovej
Navrhujeme pracovisko v Sokolovni pravidelne doplňovať hygienickými potrebami
Dôslednejšie dbať, aby sa nezvyšoval počet oslobodených žiakov od TEV vzhľadom na
stúpajúci trend pasívnej formy oddychu a stúpajúcej obezity u mládeže
Využívanie netradičných pomôcok pri výučbe resp. v rozcvičkách za účelom motivácie
a vypestovaniu dlhodobejšieho vzťahu k pohybu a cvičeniu Žižkov
Túto správu sme vypracovali v súlade s hodnotením plánu predmetovej komisie, ktorý bol
vypracovaný na začiatku školského roka.
V Trenčíne, 27. 06. 2012
Vypracoval:
Mgr.Otokár Drengubiak
predseda PK
51
Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie učiva OŽAZ
Účelové cvičenie 1/2 - pre 1. ročníky
Termín konania: 07. a 08. júna 2012
Miesto konania: TJ SOKOL, ostrov TN
Účasť: triedy I. MAS - počet žiakov 24,
I.ZA - počet žiakov 30
I. ZL - počet žiakov 23,
I. FL - počet žiakov 30
Spolu: 54 + 53 žiakov
Vedúci kurzu: Mgr. Peter Baláž
Inštruktori: Mgr. O.Drengubiak, Mgr. J. Líška
Účelové cvičenie splnilo stanovené ciele. Boli prebrané naplánované tematické celky
v požadovanom rozsahu. Organizácia, materiálne, technické a odborné zabezpečenie bolo na
požadovanej úrovni. Aktívny prístup žiakov dokumentuje aj disciplína a dostatok vôľových
a morálnych vlastností pri plnení úloh.
Počas cvičení nedošlo k narušeniu disciplíny, poškodeniu materiálu, zraneniu či inému
poškodeniu zdravia. Neúčasť žiakov na cvičení zo zdravotných dôvodov bola riešená formou
náhradného cvičenia v termíne 28. 06. 2012.
Ciele a obsahové zameranie cvičenia:
ÚC majú za cieľ oboznámiť žiakov s vyučovaním predmetu Ochrana života a zdravia,
zdokonalenie žiakov v praktických činnostiach pri riešení zdravotníckych, topografický úloh,
riešenie mimoriadnych udalostí
Tématické celky:
- aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie
a) prekonávanie vodných prekážok ( pramice, gumenné člny)
b) nasadanie do plavidiel a veslovanie – technika / dračie lode/
- strelecká príprava ( bezpečnostné opatrenia, všeobecné zásady pri streľbe , popis
vzduchovky, technika streľby, streľba ne terč v ľahu - v kľude a po záťaži)
hod granátom na cieľ ( 3 x 3 m) na body
- topografia ( orientácia a pohyb v teréne podľa mapy a azimutu, nákres
profilu určenej trasy )
- riešenie mimoriadných udalostí – civilná ochrana
Účelové cvičenia- integrujú vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích
predmetoch, rozširujú, spevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich osvojenie.
Spracoval: Mgr. Peter Baláž
52
Účelové cvičenie 2/2 - pre 2. ročníky
Termín konania: 06. 06. 2012
Miesto konania: TJ SOKOL, ostrov TN
Účasť: triedy II. FL - počet žiakov 29
II. ZL -- počet žiakov 24
II. ZAM – počet žiakov 28
Spolu
81
Vedúci kurzu: Mgr. Peter Baláž
Inštruktori: Mgr. O.Drengubiak, Mgr. kapitán v.v. J.Líška, Mgr. Hermanová,
Účelové cvičenie splnilo stanovené ciele. Boli prebrané naplánované tematické celky
v požadovanom rozsahu. Organizácia, materiálne, technické a odborné zabezpečenie bolo na
požadovanej úrovni. Aktívny prístup žiakov dokumentuje aj disciplína a dostatok vôľových
a morálnych vlastností pri plnení úloh.
Počas cvičení nedošlo k narušeniu disciplíny, poškodeniu materiálu, zraneniu či inému
poškodeniu zdravia. Neúčasť žiakov na cvičení zo zdravotných dôvodov bola riešená formou
náhradného cvičenia v termíne 28. 06. 2012.
Cieľ a obsahové zameranie cvičenia:
ÚC má za cieľ oboznámiť žiakov s aktuálnymi problémami ľudstva a ich riešením, so
zásadami pobytu v prírode, s ochranou pri požiaroch, zdokonalenie žiakov v praktických
činnostiach pri riešení topografických úloh s technickými činnosťami a športami ktoré sa
vykonávajú v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí.
Tematické celky:
Civilná ochrana:
riešenie mimoriadnych udalostí – povodne
prekonávanie vodných prekážok ( pramice, gumené člny)
nasadanie do plavidiel a veslovanie – technika / dračie lode/
presun v teréne, prekonávanie prekážok, presun v
sťažených podmienkach
- poznávanie prírodných úkazov a okolia
-
Topografia: - pohyb v teréne podľa mapy a azimutu, - zdokonaľovanie
- nákres profilu určenej trasy
(opak. - určovanie vlastného stanovišťa na mape, kreslenie
pochodovej osi, určovanie nadmorskej výšky orientačných
bodov v teréne a na mape)
Strelecká: - bezpečnostné opatrenia pri streľbe, všeobecné zásady pri streľbe ,
príprava
technika streľby, streľba ne terč v ľahu a kľaku - v kľude a po záťaži
beh cez rôzne prekážky)
- hod granátom (príp. kriket. loptičkou) na cieľ ( 3 x 3 m) na body
Účelové cvičenie - integruje vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích
predmetoch, rozširujú, spevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich osvojenie a získanie nových
praktických zručností.
Spracoval: Mgr. Peter Baláž
53
Hodnotiaca správa o činnosti výchovného poradcu
Školský rok: 2011 /2012
Výchovný poradca: Mgr. Stanislava Sadovská
V školskom roku 2011/2012 sa práca výchovného poradcu riadila plánom stanoveným na
začiatku školského roka, aktuálnymi problémami žiakov Strednej zdravotníckej školy
v Trenčíne.
Ankety uskutočnené počas školského roka:




Koľkokrát ste blúdili na našej škole ?
Aké krúžky by ste navrhli na škole, okrem tých ktoré máme?
Vyjadrite svoj názor na šikanovanie
Vadilo by vám, keby vás v triede posadili ku spolužiakovi inej pleti, alebo
vierovyznania?
Návrhy na témy ankiet boli zo strany žiakov, výchovnej poradkyni sprostredkovávane
ústne, alebo cez zriadenú skrinku dôvery, umiestnenú vo vestibule školy. Výsledky ankiet boli
konzultované s vedením školy, s vyučujúcimi, so žiakmi cez školskú radu, na triednických
hodinách a uverejňované v školskom časopise.
Projekty pre žiakov realizované v spolupráci s C PPPa P v Trenčíne, pre prvé, druhé a tretie
ročníky:
 Tak už som stredoškolák
 Aj učiť sa treba učiť
 Obchod s „ bielym mäsom“
 Ja a tí druhí
 Rovesnícke vzťahy a ich úskalia
 Profesijná orientácia- skupinová diagnostika
 Drogy – smutný raj
 Sekty
 Nástrahy internetu
Akcie pre štvrté ročníky:






Pravidelné a sústavné informácie o štúdiu na vysokej, škole na nástenke
Academia Vapac – 12. ročník veľtrhu vzdelávania Bratislava
Beseda s bývalým žiakom Andrejom Mikoláškom o štúdiu záchranárstva
Poskytovanie materiálov – aktuálne podľa ponuky vysokých škôl
Informácie o ponuke zamestnaní a možnosti brigády pre absolventov
Aktuálne informácie o štúdiu na VŠ z Inštitútu vzdelávania v Bratislave
54
Iné akcie výchovného poradcu uskutočnené v školskom roku 2008/9

 Osobná návšteva výchovného poradcu vo všetkých prvých ročníkoch –
informácia o výchovnom poradenstve na škole
 Osobná návšteva výchovného poradcu vo všetkých štvrtých ročníkoch –
informácia o štúdiu na vysokých školách a možnostiach zamestnania i práce
v zahraničí
 Súťaž „ Profesionálny vojak“ -žiaci 3. ročníkov
Mikulášske večierky v 2. materských školách – žiaci 3. ročníka
Aktivity výchovného poradcu, ktoré sa pravidelne opakovali:
 Spolupráca s vedením školy, vyučujúcimi, rodičmi, C PPPaP
 Osobné pohovory so žiakmi podľa potreby
 Účasť na školeniach a odborných seminároch určených pre výchovných
poradcov, účasť na prezentácii školy
 Pravidelné informácie pre žiakov na nástenke výchovného poradcu
 Poradenstvo pre žiakov o zamestnaní, brigádach a o štúdiu na vysokých
školách
 Práca s integrovanými žiakmi
V Trenčíne 21. 06. 2012
Vypracovala: Mgr. Stanislava Sadovská
výchovný poradca
55
Hodnotiaca správa koordinátora prevencie drogovej závislosti
Školský rok: 2011/2012
Koordinátor prevencie drogovej závislosti: Mgr. Daša Červeňanová

Primárna prevencia drogovej závislosti bola realizovaná vo všetkých predmetoch –
odborné, klinické predmety, občianska výchova, etika, telesná výchova a triednické
hodiny

Problém drogovej závislosti sa prízvukoval v školskom časopise a v školských
reláciách

Počas celého školského roka sme riešili aktuálne vzniknuté problémy so zachovaním
anonymity a podľa potreby bol zapojený psychológ, rodič, triedny profesor, vedenie
školy

Vo Vnútornom školskom poriadku je trvalý zákaz fajčenia, užívania omamných látok
v priestoroch školy i na praktických cvičeniach

Počas školského roka sa uskutočnilo pre žiakov 1. až 4. ročníkov hudobno- kultúrne
podujatie s protidrogovou tematikou „Zajtrajšok začína dnes“ – október 2011

Zúčastnila som sa seminárov na tému „Viktimačná prevencia kriminality“ a „Ľudské
práva“ – október 2011

Žiaci I. MAS, II. FL a II. ZL sa v rámci „Európskeho týždňa miestnej demokracie
2011“ zúčastnili „Dňa otvorených dverí na OÚ Trenčín“, kde si vyskúšali orientáciu
v cudzom priestore bez zraku „ ČIERNA KOCKA“. Išlo o projekt „Päť mínus jeden“;
realizácia – október 2011

Zúčastnila som sa pracovných porád koordinátorov prevencie a metodikov prevencie
CPPPaP Trenčianskeho kraja a seminára k téme „Prevencia násilia vo vzťahoch“

Zúčastnila som sa besedy s bývalým narkomanom s Romanom Povalom, ktorý
rozprával svoj životný príbeh, o svojích skúsenostiach s drogami;
realizácia – január 2012

Spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, ktorej predmetom bola
realizácia protidrogovej akcie za pomoci protidrogového psa v troch vybraných
triedach – I. MAS, II. ZL a III. MAS a v šatniach; realizácia- február 2012

Spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, ktorej predmetom boli
prednášky s Mgr. Dankou Adamíkovou na tému „Trestné právo“;
realizácia – február 2012, máj 2012
56

Žiaci II.ZAM sa zúčastnili besedy „ Prečo bola noc taká dlhá“. Beseda bola o
závislosti na drogách, o ktorej hovorili klienti resocializačného zariadenia. Sprievodné
podujatie sa konalo v rámci 17. ročníka projektu „PREČO SOM NA SVETE
RÁD/RADA“; realizácia – apríl 2012

Žiaci I. MAS a I.ZL sa zúčastnili výstavy s protidrogovým zameraním „PREČO SOM
NA SVETE RÁD/RADA“. Cieľom výstavy bolo zdôrazniť význam primárnej
prevencie drogových závislostí a iniciovať iné aktivity orientované na zdravý životný
štýl bez drog; realizácia – apríl 2012

Zapojili sme sa do súťaže s protidrogovým zameraním „ PREČO SOM NA SVETE
RÁD/RADA“. Do súťaže sme poslali 6 prác žiakov 1. až 3. ročníkov;
realizácia – máj 2012

Žiaci 1. 2. a 3. ročníkov sa zúčastnili účelového cvičenia

Spolupracovali sme s MS SČK
V Trenčíne dňa 27. 06. 2012
Vypracovala : Mgr. Daša Červeňanová
57
Hodnotiaca správa koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Školský rok: 2011/2012
Koordinátor: Mgr. Monika Hermanová
V priebehu školského roka 2011/2012 bola činnosť koordinátora výchovy k manželstvu
a rodičovstvu realizovaná podľa plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorý bol
zostavený na začiatku školského roka.
 Aktivity koordinátora smerovali k vedeniu školy, triednym učiteľom, pedagogickým
zamestnancom, rodičom a predovšetkým k žiakom.
 Okrem cielených aktivít bol obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu obsiahnutý vo
vyučovaní viacerých predmetov – náboženská výchova, etická výchova, biológia,
psychológia, základy ošetrovania a asistencie, anatómia, na triednických hodinách a
počas suplovaných hodín. Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola implementovaná
do časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov.
 Medzi žiakmi 1. ročníkov prebehol dotazníkový prieskum s cieľom zmapovať
vedomosti, názory, skúsenosti žiakov 1. ročníkov v otázkach týkajúcich sa sexuality,
rodinného a manželského života. Žiaci mali možnosť vyjadriť, čo si myslia
o homosexualite, AIDS, pohlavnom styku, predmanželských sexuálnych aktivitách,
antikoncepcii, aký majú názor na interrupciu, atď.
 E-mailová adresa [email protected] kde môžu žiaci vyjadriť svoj názor,
problémy a to čo ich zaujíma bola spropagovaná u nových žiakov. Rovnako sa táto
adresa uverejnila na nástenke venovanej VMR a v školskom časopise Cellula.
 Pravidelne sa aktualizovala nástenka výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
s nasledovnými témami:
Základné pojmy VMR – priateľstvo, zamilovanosť a láska, manželstvo,
rodičovstvo, sexualita
Eliminácie násilia voči ženám
Aj starý človek si zaslúži našu úctu
Kampaň „Červené stužky“ – boj proti AIDS
Odolávanie negatívnym vplyvom spoločnosti
 V mesiaci september sa škola zapojila do V. ročníka celoslovenskej kampane pod
názvom „Červené stužky“, ktorá je zameraná na boj proti AIDS. V súvislosti s touto
kampaňou sa realizovali viaceré aktivity.
 Žiaci sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov SŠ - tvorba pohľadnice
na tému: „Červená stužka“.
58
 Týždeň od 28. novembra bol na škole vyhlásený za „Týždeň boja proti AIDS“. Každý
deň sa realizovali iné aktivity. Odvysielala sa rozhlasová relácia, na hodinách
občianskej náuky, etiky, triednických hodinách si žiaci pozreli film In your face.
Obrazová dokumentácia jednotlivých komplikácií AIDS bola názorná a dostatočne
odstrašujúca. Žiaci 1. ročníkov si pozreli odborné DVD s prednáškou o HIV/AIDS,
rozdávali sa informačné letáky o HIV/AIDS, žiaci a pedagógovia si pripli na znak
solidarity s chorými na HIV vlastnoručne zhotovené červené stužky. Počas prestávok
sa na chodbe cez ktorú chodia všetci žiaci premietala krátka prezentácia o AIDS a
žiaci mohli vyplniť dotazník o tom, čo vedia o AIDS a zároveň slovom, alebo kresbou
vyjadriť svoj odkaz pre všetkých.
 Pri príležitosti dňa otvorených dverí školy- 1. decembra, sme medzi našimi
potenciálnymi žiakmi a ich rodičmi robili anketu v ktorej nás zaujímalo, či vedia aký
deň si 1. decembra pripomíname a čo znamená červená stužka.
 Pre prvé ročníky bola zrealizovaná prednáška na tému „Kamarátstvo a priateľstvo
a vývin partnerských vzťahov“ spojená so samostatnou aktivitou žiakov, diskusiou
a videoukážkou.
 Žiaci mali možnosť vidieť výchovný film „Dlouhá cesta“ o kráse priateľstva medzi
dvoma odlišnými mladými ľuďmi, ktorí si napriek všetkým prekážkam našli cestu
k sebe.
 Škola sa aj v tomto roku zapojila do projektu spoločnosti Procter & Gamble v rámci
ktorého sa uskutočnili prednášky o dospievaní a reprodukčnom zdraví „S tebou
o tebe“. Pre 4. ročníky boli od tejto spoločnosti zaslané edukačné materiály a vzorky
hygienických potrieb.
 Pre triednych profesorov a vyučujúcich bol spracovaný edukačný materiál Týranie ,
sexuálne zneužívanie, grooming ( sexuálne zneužívanie detí cez internet).
 O problematike týrania, násilia na ženách a sexuálneho zneužívania bola zrealizovaná
pre žiakov prednáška. Žiaci mali možnosť vidieť film o obchodovaní s ľuďmi.
 Na základe 2 prieskumov, ktoré prebiehali v spolupráci so žiakmi školy sme sa mohli
dozvedieť ako vnímajú rodinu, jej vplyv na rozvoj ich osobnosti a hodnotovej
orientácie. Je pozitívnym zistením, že aj napriek dobe v akej žijeme, stojí na prvom
mieste v ich živote práve rodina, ktorá je pre nich útočiskom a pomocou pri riešení ich
životných situácií.
 V mesiaci marec škola podporila kampaň „Biela stužka“- symbol detskej nevinnosti
a bezbrannosti. Mnohí sa stali jej nositeľmi, aby tak vyjadrili že rešpektujú právo na
život od počatia.
 V súvislosti s problematikou dospievania a poruchami v príjme stravy sa vybrané
žiačky zúčastnili prednášky „Kričím telom. Počuješ ma?“, kde odborníčky na správnu
výživu rozoberali ochorenia tohto obdobia- anorexiu a bulímiu.
59
 Prebiehala úzka spolupráca s MS SČK na zbierkach. Žiaci sa priamo zapojili do
kampane „Deň narcisov“ ako dobrovoľníci.
 Počas roka vychádzali v školskom časopise Cellula, články venované problematike
výchovy k manželstvu a rodičovstvu .
 Naďalej pretrvávala úzka spolupráca s CPPPaP v Trenčíne.
Cieľom činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu bolo aj v tomto školskom
roku, prostredníctvom informácií, ktoré boli žiakom sprostredkované na vyučovacích
hodinách, prednáškach a besedách venovaných tejto problematike, vychovávať ich a
pripravovať na zodpovedný partnerský vzťah, manželstvo a rodičovstvo, pomáhať im rozvíjať
toleranciu, zodpovednosť, úctu a predovšetkým schopnosť odolávať negatívnym vplyvom.
V Trenčíne, 27. 06. 2012
Vypracovala: Mgr. Monika Hermanová
koordinátor VMR
60
Hodnotiaca správa koordinátora environmentálnej výchovy
Školský rok: 2011/2012
Koordinátor : RNDr. Blažena Berecová, Mgr. Otokár Drengubiak
V školskom roku 2011/2012 bolo našou prioritou pokračovať v medzinárodnom
vzdelávacom ekoprograme Zelená škola, ktorý plníme podľa pravidiel: 7 krokov k Zelenej
škole. Plnenie úloh bolo vymedzené od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2011, ale my sme ďalej pracovali
aj v školskom roku 2011/12.








bolo inovované Kolégium Zelenej školy, pretože niektorí žiaci zmaturovali a chceli
sme zapojiť aj nových žiakov prvých ročníkov. V kolégiu je väčšina žiakov, ale
i pedagógovia a nepedagogickí pracovníci
vypracovali sme nový environmentálny audit s najväčším dôrazom na našu prioritnú
tému – VODU, ale i analýzu dopadov prevádzky školy na životné prostredie: odpad,
energia, doprava, zeleň...
v novom akčnom pláne školy sme sa zamerali na rôzne aktivity, ktoré sa dotýkali
našej prioritnej témy - vody
zapájali sme sa do monitoringu a hodnotenia – zber údajov o spotrebe vody,
elektrickej energie, plynu, odpadu v audite
pokračovala úspešná spolupráca s rodičmi a všetkými i nepedagogickými
zamestnancami školy a školského internátu – úprava okolia školy a internátu, ekologo
na tričká
informovali sme o programe Zelená škola formou násteniek, relácií v školskom
rozhlase, príspevkov v školskom časopise a najmä na webovej stránke Zelenej školy
snažili sme sa podporovať zdravšie stravovanie a zdravý pitný režim a viesť žiakov,
aby nevysedávali doma: menej pasivity a viac aktivity - pohyb v prírode, pri vode... aj
v rámci mimoškolskej činnosti
pre školu sme vytvorili nový Eko-kódex: Uznávame green lifestyle, lebo Zem nie je
len na jedno použitie a pre nás cesta znamená cieľ
Ďalšie environmentálne aktivity v šk. roku 2011/2012:
 zúčastnili sme sa Regionálneho seminára o Zelenej škole v CEA v Trenčíne
 22. septembra 2011 sme pripravili v školskom rozhlase reláciu o ekologickej doprave
v rámci Svetového dňa bez áut
 25. 11. 2011 sme na výstave Učeň ponúkali návštevníkov ekologickými nápojmi –
varili sme bylinkové čaje – žiaci odboru FL s RNDr. V. Leovou
 10. 12. 2011 žiaci II. ZA pripravili reláciu do školského rozhlasu ku Dňu ľudských
práv
 v januári 2012 sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému: Voda a jej význam,
ktorú vyhrala I. ZAM trieda s nástenkou: Sine aqua non est vita / Bez vody niet života
 vo februári 2012 sme sa zamerali na príspevky do časopisu Cellula o činnosti Zelenej
školy
 14.-17. marca 2012 absolvovali žiaci I. a II. ročníkov pešiu turistickú trasu: kanál
Váhu – Skalka – prameň trenčianskej kyselky – soblahovský potok s Mgr. O.
Drengubiakom a Mgr. J. Líškom
 na Deň vody 22. marca, sme pripravili reláciu v školskom rozhlase o význame vody
pre zdravý život a anketu pre našich žiakov: Je pitný režim dôležitý, alebo je to len
módna záležitosť? Zúčastnilo sa 144 žiakov
61









Deň Zeme - 22. apríla: v školskom rozhlase 19. apríla 2011 bola aktuálna relácia
podfarbená hudbou a prekladom skladby: Earth song
20. apríla 2012 sme zareagovali na výzvu ministra životného prostredia „Vyčistíme si
Slovensko“ a asi 90 žiakov + 4 pedagógovia upravovali širšie okolie našej školy a
školského internátu i lesopark Brezina – hrabali trávu, zbierali odpadky...
20. apríla 2012 I.ZL trieda Mgr. M. Matusovou navštívili v kine Metro film „Vek
hlupákov“
v máji sa žiaci II.FL zapojili do aktivít na námestí v Trenčíne vlastnými akciami:
Anketa o pitnej vode a Prieskum o znalostiach minerálnych vôd v okolí
v máji žiaci I.ZL robili analýzu vody v chemickom laboratóriu zo 4 vzoriek rôznych
lokalít – Trenčín a okolie
v júni 2012 sa kolégium Zelenej školy začalo pripravovať na monitoring a hodnotenie
uplynulého školského roku
v júni prebehla vydarená akcia: Dračie lode na Váhu – od lodenice po Skalku, ktorá
bola so 100% účasťou vybraných tried žiakov I. a II. ročníkov hodnotená ako veľmi
úspešná
21. júna 2012 prebehla hodnotiaca návšteva a stretnutie kolégia Zelenej školy na
ktorej sme premietli aj amatérske DVD žiakov z aktivít celého školského roku
27. 6. 2012 sa Lenka Nogová z III. MAS spolu s Nicholasom Martinkom z IV. ZL
zúčastnili národného celoslovenského kola súťaže projektu YSLIFE s témou: Kvalita
potravín – mýtus alebo realita? a získali čestné 2. miesto
Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce:





podarilo sa nám dosiahnuť, že environmentálna výchova zasahuje takmer do všetkých
vyučovacích predmetov a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu
zlepšili sme grafickú a obsahovú úroveň webovej stránky Zelenej školy
dosiahli sme prepojenie kolégia Zelenej školy so študentským parlamentom
medzi naše rezervy patrí snaha zefektívniť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi
členmi kolégia tak, aby sme dosiahli rovnomernejšie rozdeľovanie úloh
budeme pravidelne aktualizovat webovú stránku Zelenej školy, aby sme zvýšili
informovanosť o všetkých naších aktivitách
V Trenčíne, 28. 06. 2012
Vypracoval: Mgr. Otokár Drengubiak
koordinátor
62
Hodnotiaca správa koordinátora informatizácie
Školský rok: 2011/2012
Koordinátor informatizácie: Ing. Anna Drhová
Počet členov: 2+ vedenie
Počet zasadnutí s vedením: 20
Koordinátor informatizácie školy je v neustálom kontakte s vedením školy a podieľa sa na
elektronickom zviditeľňovaní školy na verejnosti a aktívne zavádza IKT do vyučovacieho
procesu a chodu celej školy.
Školenia, konferencie, semináre:

V mesiaci február 2012 sa 15 pedagógov našej školy zúčastnilo inovačného
vzdelávania podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ v rozsahu 60 vyučovacích hodín.
Uvedené inovačné vzdelávanie bolo schválené ako akreditované pod číslom
37/2010 – KV/3. marec 2010 s počtom 15 kreditov. Uvedené školenie bolo
realizované v učebni informatiky č. 23. Organizačne sa na ňom podieľali Ing. Faitová
a Ing. Drhová.
Projekty:

Dvaja učitelia zo školy sú ešte stále zapojení do národného projektu „Modernizácia
vzdelávacieho procesu na SŠ“.
Iné:

Začiatkom školského roku 2011/2012 Ing. Anna Drhová vygenerovala dizajnovo
novú www stránku školy a Ing. Nora Faitová doplnila spolu s vedením školy
a pedagogickými zamestnancami školy 5 ŠkVP

Pod vedením Ing. Drhovej sa žiaci školy zapojili 7. a 9. novembra 2011 do
celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, kde žiak z III. FL triedy Marek Rybár
získal IV. miesto
63

Počas celého školského roka Ing. Anna Drhová a Ing. Nora Faitová spravovali
databázu informačného systému školy v zakúpenom programe aSc Agenda 2012 a
elektronickú žiacku knižku pre žiakov SZŠ

V septemberi 2011 – vytlačili vzdelávacie poukazy prostredníctvom pr. aScAgenda
2012 a následne prijaté poukazy od žiakov zadali do databázy aSc Agenda, vytlačili
ich prijatie a vygenerovali protokol

V októbri 2011 – upravili(aj vytlačili) propagačný materiál pre žiakov ZŠ

V decembri 2011 – Ing. Anna Drhová koordinovala vo vybraných triedach anketu
Európskeho prieskumu o využívaní IKT vo vzdelávaní ESSIE

V januári 2012 –vytlačili polročné vysvedčenia, prípadne výpisy a taktiež pochvaly a
pokarhania riad. školy a tr. učiteľov prostredníctvom pr. aScAgenda 2012

V júni 2012 spolu s p. zástupkyňou PhDr. Margitou Rybánskou v aSc Agende 2012
spracovali maturitné skúšky a vytlačili protokoly o MS, maturitné vysvedčenia
a dodatky k maturitnému vysvedčeniu

V júni 2012 spolu s Mgr. Alenou Dziackou v aSc Agende 2012 spracovali záverečné
skúšky v odbore sanitár

V mesiacoch máj a jún 2012 vytlačili koncoročné vysvedčenia pre všetky triedy a
pripravili štatistiku školy pre vedenie školy a triednych učiteľov na koncoročnú
klasifikačnú poradu

V mesiacoch máj a jún 2012 vytlačili pochvaly a pokarhania riad. školy a tr. učiteľov
prostredníctvom pr. aScAgenda 2012

Ing. Anna Drhová priebežne počas šk. roku aktualizovala www stránku školy
a zabezpečovala správny chod elektronickej dochádzky zamestnancov školy
V Trenčíne 29. 06. 2012
Vypracovala: Ing. Anna Drhová
koordinátor informatizácie
64
Hodnotiaca správa predsedu SČK o činnosti MS SČK pri SZŠ Trenčín
Školský rok: 2011/2012
Počet členov: 135 členov ( 106 žiakov, 29 pedagógov a nepedagogických pracovníkov)
Predseda: Mgr. Mária Helíková
počet zasadnutí: 5
Predsedníctvo MS SČK:
Predseda: Mgr. Mária Helíková
Podpredseda: PhDr. Dagmar Mikušová MPH
Pokladník: Mgr. Daša Červeňanová
Revízor: Mgr. Zuzana Vargová
PhDr. Ivana Mráziková
BIO - CHE
OSE
NEJ
ANJ – MAT
OSE
Zasadnutia MS SČK:
8. 9. 2011 – stanovenie úloh a cieľov práce na šk. rok 2011/ 2012
9.11. 2011 – organizácia zbierky Hodina deťom, Úsmev ako dar
24.11. 2011 - organizácia BDK na SZŠ
9.4. 2012 - organizácia zbierky Deň narcisov
22. 6. 2012 - zhodnotenie školského roku
V priebehu školského roka predsedníctvo zorganizovalo a spolupracovalo na mnohých
akciách:
 školenie zdravotníckych hliadok z radov žiakov SZŠ
 žiačky sa podieľali na organizácii akcie „Regrutačná kvapka krvi“, ktorú
organizovalo MO SR
 11. novembra 2011 sa žiaci zúčastnili akcie „Uličnica“, ktorú organizovala
Nadácia pre deti Slovenska
 11. novembra 2011 sa žiačky zúčastnili zbierky, ktorú organizovala nadácia
Úsmev ako dar
 30. novembra 2011 sa na našej škole konala akcia Študentská kvapka krvi
 v spolupráci s ÚS SČK Trenčín sa žiačky podieľali na organizovaní Valentínskej
kvapky krvi (NTS TN) v čase od 13. – 24. februára 2012
 tak ako v predchádzajúcich rokoch možno za najväčšiu akciu považovať
spoluúčasť na organizovaní Dňa narcisov, ktorý sa konal 13. apríla 2011 –
celonárodnej verejnej finančnej zbierke pre Ligu proti rakovine. Akcie sa
zúčastnilo 56 žiakov našej školy v spolupráci so žiakmi a učiteľkami ZŠ Motešice,
Nové Mesto nad Váhom, Dolná Súča.
 spolupráca s redakčnou radou školského časopisu Cellula
 spolupráca s rozhlasovým krúžkom na škole
 zabezpečenie PP na akciách organizovaných mestom Trenčín
 zabezpečenie PP na športových akciách SŠ v Trenčíne
V Trenčíne 22. 6. 2012
Mgr. Mária Helíková
predseda MS SČK
65
Hodnotiaca správa o činnosti Rodičovského združenia pri SZŠ Trenčín
Školský rok: 2011/2012
Počet členov: 402
Predseda RZ: Mgr. Konjar Libor
Počet zasadnutí:RR RZ: 3
Výbor RZ: 8
TA RZ: 3
Výbor RZ pracoval v zložení:
1. Predseda: Mgr. Konjar Libor ( III. FL)
2. Podpredseda: Ing. Danka Tlachová ( III. MAS )
3. Tajomník: RNDr. Anton Mikolášek
4. Hospodár: Ing. Katarína Holínková ( II. ZAM )
5. Zapisovateľ: Erika Adamcová ( III. ZL )
Predseda revíznej komisie RZ školy: p. Stískalová ( II. ZL)
Predseda výchovnej komisie RZ školy: Mgr. Birasová Anna ( III. ZA)
Predseda stravovacej a zdravotnej komisie RZ školy: p.Baranovičová ( I. ZL)

RZ pri SZŠ Trenčín vo svojej práci vychádzalo zo schváleného Štatútu rodičovského
združenia pri SZŠ Trenčín a Stanov RZ. RZ je dobrovoľným združením rodičov alebo
iných zákonných zástupcov žiakov tejto školy a je zaregistrované v Slovenskej rade
rodičovských združení.

RZ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.

Aktívne pracovali tieto orgány RZ školy: Rodičovská rada RZ školy, výbor RZ školy a
triedne aktívy RZ školy.

Výbor rodičovskej rady RZ školy sa počas školského roku zišiel osemkrát. Na každom
zasadaní sa zúčastnila aj riaditeľka školy RNDr. J. Gugová. Riešil aktuálne potreby RZ
a školy – napríklad budovu školského internátu a poskytovanie stravy pre SZŠ Trenčín.

Rodičovská rada RZ sa v tomto školskom roku zišla trikrát na riadnom zasadnutí - jej
členmi boli všetci predsedovia triednych aktívov RZ. Tak isto sa zaoberala riešením
budovy školského internátu a poskytovaním stravy pre SZŠ. RZ zakúpilo z vlastných
zdrojov várnice na prevoz stravy do SZŠ Trenčín.
Triedne aktívy RZ sa v tomto školskom roku vo všetkých triedach zišli trikrát (október
2011, december 2011, apríl 2012). Riešili sa aktuálne potreby a pripomienky RZ ako i
jednotlivých tried.


RZ spolupracovalo počas celého školského roka s vedením školy, najmä pri riešení
problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových
podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

RZ školy spolu s vedením školy posudzovalo výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu,
aktivizovalo rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole.
66

V rámci svojich možností poskytovalo škole materiálnu pomoc pri práci so žiakmi,
zakúpilo a škole darovalo nové učebné pomôcky, materiálne podporovalo činnosť
krúžkov na škole, drobnými upomienkovými predmetmi ocenilo študentov na vzornú
reprezentáciu školy v SOČ, vo FS Véna, v športových súťažiach a za aktívnu prácu v
školských krúžkoch.
Rodičov školy v Rade školy SZŠ Trenčín zastupujú:
1. Mgr. Konjar Libor (III. FL)
2. Mgr. Koníková Drahomíra (III. ZA)
3. Mgr. Birasová Anna (III. ZA)
Pravidelne sa zúčastňovali jej zasadnutí a aktívne pomáhali riešiť aktuálne problémy školy.
V Trenčíne, 23. 06. 2012
Vypracoval: RNDr. Mikolášek Anton,
tajomník RZ školy
67
Hodnotiaca správa koordinátora Žiackej školskej rady pri SZŠ Trenčín
Školský rok: 2011/ 2012
Koordinátor ŽŠR: Mgr. Helena Šuleková
Počet členov:
Pôvodný počet do 31. decembra 2011: 8
Počet členov od 31. decembra 2011: 14
Počet zasadnutí ŽŠR: 14
Počet zasadnutí ŽŠR s riaditeľkou školy: 4Členovia Žiackej školskej rady pri SZŠ
Trenčín:
Predsedníctvo
Predseda:
Andrej Barborka- III. ZA- odstúpenie z funkcie predsedu: 31. Decembra 2011
Dominik Gabriel- žiak III. FL- 24.2 .2012 novozvolený predseda
Podpredseda:
Simona Masaryková- I. ZL
Členovia od januára 2012
Denis Mikulinec – I. ZA
Viviane Thomay – I.ZL
Tatiana Repková - I. MAS
Tatiana Vojčináková -I.FL
Lucia Drábiková -II.FL
Erik Šebök -II.ZL
Naďa Kubáňová -II.ZAM, zástupkyňa- Veronika Žitňanová- II.ZAM
Jozef Kumančík -III.ZL
Klára Tomašiková -III.MAS
Linda Záhorská-IV. FL- koniec členstva 8. jún 2012
Tatiana Zverbíková -IV.FL- koniec členstva 8. jún 2012
Katarína Kravaríková- IV. MAS- koniec členstva 8. jún 2012
Činnosť členov ŽŠR pri Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne:
 V septembri 2011 sa uskutočnilo prvé zasadnutie členov Žiackej školskej rady pri
Strednej zdravotnej školy v Trenčíne. Členstvo v žiackej školskej rade vychádzalo
z minuloročného zvolenia a štatútu. Predsedom bol Andrej Barborka, podpredseda Klára
Tomašíková.
68
 Pre absenciu predsedu v septembri a októbri sa ostatní členovia ŽŠR spolu
s dobrovoľníkmi stretli v októbri 2011 na plánovaní Imatrikulácii, ktoré sa mali niesť
v štýle Retro. Príprava imatrikulačného programu trvala 1 mesiac (6. stretnutí), pričom
realizácia bola podporovaná vedením školy - 1. Stretnutie s pani riaditeľkou a radou školypríspevok na financovanie imatrikulácie. Imatrikuláciu pripravili spolu so žiackou
školskou radou aj žiaci druhých ročníkov a triedy III. MAS. Imatrikulácie pre žiakov
prvých ročníkov sa uskutočnili v priestoroch školy dňa 3. novembra 2011. Akcia mala
opäť pozitívne ohlasy, preto ich plánujeme znovu zrealizovať aj budúci školský rok.
 V mesiacoch december- február činnosť Žiackej školskej rady absentovala, nakoľko sa
Andrej Barborka vzdal funkcie predsedu, pričom v predchádzajúcich mesiacoch
nezvolával zasadnutia pre opätovné obnovenie činnosti bolo nutné pristúpiť k novým
voľbám nielen predsedu, ale aj členov žiackej školskej rady.
 Koncom februára 2012 sa realizovali nové voľby do ŽŠR. Koordinátorka ŽŚR oslovila
v jednotlivých triedach nových záujemcov do ŽŠR, ktorí boli zvolení z radou svojich
spolužiakov. Na prvom zasadnutí nových členov ŽŠR vo februári 2012 sa pripravovali
oficiálne voľby nového predsedu ŽŠR. Na základe záujmu o túto pozíciu boli delegovaní
dvaja kandidáti: Klára Tomašíková a Dominik Gabriel. Voľby predsedu sa uskutočnili 24.
februára 2012 na celoškolskej úrovni. Hlasovanie prebehlo anonymne, s pedagogickým
dozorom a členkami ŽŠR. Volieb sa zúčastnilo 343 žiakov. Za predsedu bol zvolený
s počtom 223 hlasov Dominik Gabriel, žiak III.FL triedy.
 1. marca 2012 sa uskutočnilo prvé stretnutie s novým predsedom Žiackej školskej rady
Dominikom Gabrielom. Okrem schválenia plánu ŽŠR, štatútu si členovia zvolili aj nového
podpredsedu Simonu Masarykovú - žiačku I. ZL. Členovia sa dohodli na pravidelnom
stretávaní sa vo štvrtok- cez veľkú prestávku až do mája 2012 (odchod členov tretieho
a štvrtého ročníka- prax, maturitné skúšky). Na marcových zasadnutiach sa plánovalo
zrealizovať program ku Dňu učiteľov a Retro dňa. Na návrh členov a s podporou p.
riaditeľky RNDr. Janky Gugovej a predsedníctva rodičovského združenia sa pri
príležitosti Dňa učiteľov uskutočnil 27. marca 2012 v priestoroch jedálne krátky program
spojený s občerstvením.
 2. apríla 2012 sa v súvislosti s Dňom bláznov- 1. Apríl realizoval s podporou a schválením
p. riaditeľky školy RNDr. Jankou Gugovou Retro deň. Tí žiaci, ktorí sa obliekli do Retro
štýlu nemohli byť v daný deň skúšaní. Akcia mala u žiakov úspech a plánujeme ju
zopakovať.
 Na ďalších stretnutiach sa členovia ŽŠR rozhodli zrealizovať „ Stavanie Mája“ s cieľom
priblížiť túto tradíciu svojim spolužiakom. Akcia sa uskutočnila 30. Apríla 2012v
opätovnej spolupráci s riaditeľkou školy a folklórnym súborom Véna. Na poslednom
záverečnom stretnutí 11. mája prebehlo zhodnotenie uskutočnených akcii. Členovia
žiackej školskej rady sa dohodli, že štatút spolu s plánom činnosti schvália na prvom
septembrovom stretnutí v školskom roku 2012/ 2013.
Školenia, konferencie, semináre:

24. októbra 2011 sa členovia žiackej školskej rady zúčastnili akcie OPEN DAYS 2011.
Akcia bola realizovaná Euro Direct Trenčín v priestoroch TSK.
 23. marca 2012 sa vybraní členovia Žiackej školskej rady zúčastnili Valného
zhromaždenia ŽŠR stredných škôl Slovenskej republiky.
 19. apríla 2012 - Zapojenie sa do súťaže: Mladý Európan
69
Návrhy na zefektívnenie práce ŽŠR pri SZŠ Trenčín
 Nakoľko došlo k personálnym zmenám v rámci ŽŠR mnohé z návrhov na zefektívnenie
práce zostávajú z plánu minulého školského roka.
 Do budúcnosti by bolo vhodné zefektívniť spoluprácu s jednotlivými triedami, členmi
pedagogického zboru a s členmi rodičovského združenia.
 prepracovať web. stránku ŽŠR a jej prepojenie s web. stránkou školy.
 Riešiť priestorové záležitosti.
 Je nutné prerokovať a prehodnotiť štatút ŽŠR pri SZŠ TN, rovnako ako prerozdeliť si
funkcie- zapisovateľ, fotograf, tajomník.
 Uskutočniť imatrikulácie, na ktorých by sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov. tj. vo
väčších priestoroch.
 Viac motivovať členov ŽŠR k organizovaniu rôznych školských podujatí.
V Trenčíne 29. 06. 2012
Vypracovala: Mgr. Helena Šuleková
Download

Stredná zdravotnícka škola, Braneckého ul