SPOJENÁ ŠKOLA, SLANČÍKOVEJ 2, NITRA
organizačné zložky:
Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra
Hotelová akadémia Nitra
Športové gymnázium Nitra
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2011/2012.
Predkladá:
Mgr. Jaroslav Maček
riaditeľ Spojenej školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 31.10.2012
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra za
školský rok 2011/2012
Mgr. Ľubica Bubáková
predsedníčka rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2011/2012
Východiská a podklady:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy na roky 2009 – 2012.
4. Plán práce Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra na školský rok 2011/2012.
5. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých
metodických združení
a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri Spojenej škole.
7. Analýza výchovno–vzdelávacích výsledkov na SPŠ potravinárskej v Nitre v šk. r.
2011/2012.
8. Analýza výchovno–vzdelávacích výsledkov na Hotelovej akadémii v Nitre v šk. r.
2011/2012.
9. Analýza výchovno–vzdelávacích výsledkov na Športovom gymnáziu v Nitre v šk. r.
2011/2012.
10. Správa o hospodárení Združenia rodičov pri HA Nitra v školskom roku 2011/2012.
11. Správa o hospodárení Združenia rodičov pri SPŠP Nitra v školskom roku 2011/2012.
12. Správa o hospodárení Združenia rodičov pri ŠG Nitra v školskom roku 2011/2012.
13. Správa o hospodárení v podnikateľskej činnosti školy za rok 2011.
14. Správa o hospodárení ŠK ŠG za rok 2011.
SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI SPOJENEJ ŠKOLY, SLANČÍKOVEJ 2, NITRA
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011.
§ 2 ods. 1 písm. a)
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Názov školy: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
organizačné zložky: Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra
Hotelová akadémia Nitra
Športové gymnázium Nitra
2. Adresa školy: Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
3. telefónne číslo: 037/6531 641 (2)
4. Internetová adresa: www.spsnr.edu.sk
5. Zriaďovateľ: NSK Nitra
Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Jaroslav Maček
Mgr. Zlata Maniačková
Ing. Oľga Baláková
Ing. Libor Kabát
Mgr. Miriam Nemčoková
Ing. Jozef Porubský
Mgr. Oľga Hudecová
Jolana Kamenická
faxové číslo: 037/7336 224
e-mailová adresa: [email protected]
Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre ŠG
zástupca riaditeľa školy pre SPŠP a HA
zástupca riaditeľa školy pre SPŠP a HA
zástupca riaditeľa pre cudzie ŠG
zástupca riaditeľa školy pre techn.-ekon. zál.
zástupca riaditeľa školy pre ŠI a výchovu
mimo vyučovania
vedúca školskej jedálne
Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy pri Spojenej škole, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra, bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie Rady školy je
január 2011 až január 2015.
Členovia Rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Meno a priezvisko
Mgr. Ľubica Bubáková
Alena Hellebrandtová
Ing. Oľga Sklenárová
Mgr. Gabriela Földesiová
JUDr. Marta Kolková
JUDr. Anna Jamborová
Ing. Lýdia Forrová
Ing. Pavol Meňky, PhD.
Ing. Katarína Miškovičová
Ing. Dušan Lukáčik
Lucia Kapustová
Funkcia
predseda
zapisovateľ
členka
členka
členka
členka
člen
člen
člen
člen
členka
Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
rodičov ŠG
rodičov SPŠP
rodičov HA
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
študentov
Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2011/2012
RŠ pracovala v nasledovnom zložení: Mgr. Bubáková - predsedníčka Rady školy,
Ing. Oľga Sklenárová – zástupca pedagogických zamestnancov, Alena Helebrandtová –
zástupca nepedagogických zamestnancov, zástupcom študentov bola Lucia Kapustová,
JUDr. A. Jamborová, ktorá je zástupca rodičov Hotelovej akadémie, JUDr. Marta Kolková,
ktorá bola zvolená do RŠ ako zástupca rodičov SPŠP, p. G. Földesiová – zástupca rodičov
ŠG, zástupcovia NSK – Ing. Lýdia Forrová, Ing. Katarína Miškovičová, Ing. Pavol Meňky,
PhD a Ing. Dušan Lukáčik.
Rada školy pri Spojenej škole sa v priebehu školského roka stretla na štyroch
zasadnutiach. Na prvom zasadnutí bola prerokovaná Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno–vzdelávacej činnosti Spojenej školy, Slančíkovej 2 Nitra v školskom roku
2010/2011, bol prerokovaný plán výkonov na školský rok 2012/2013 a výška poplatku za
stravovanie a ubytovanie v ŠI. Počas druhého zasadnutia informoval riaditeľ školy
o prijímacích skúškach a pripravovaných projektoch. Na treťom zasadnutí Rady školy
informovali zástupcovia vedenia školy o výsledkoch prijímacích skúšok, o pripravovaných
maturitných skúškach, o voliteľných predmetoch a o 5. ročníku medzinárodnej
gastronomickej súťaže Gastrofestival 2012, ktorý organizovala škola. Na poslednom
zasadnutí bol prerokovaný plán výkonov na školský rok 2013/2014 a diskutovalo sa
o realizovaných aj pripravovaných projektoch. Na všetkých zasadnutiach boli prediskutované
aktuálne problémy súvisiace s chodom a činnosťou školy, otázky a pripomienky zo strany
rodičov a zastupiteľstva NSK.
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných
orgánoch riaditeľa školy
V školskom roku 2011/2012 pracovali na Spojenej škole nasledovné poradné orgány:
1. pedagogická rada školy (PR), ktorá je tvorená pedagogickými zamestnancami školy.
2. pedagogická rada školského internátu a metodické združenie vychovávateľov, ktoré sú
tvorené pedagogickými zamestnancami – vychovávateľmi
3. metodické združenie triednych učiteľov
4. poradný zbor riaditeľa školy (PZ RŠ) – tvoria ho členovia vedenia školy, vedúci
predmetových komisií, výchovní poradcovia a koordinátor protidrogovej prevencie.
5. predmetové komisie (PK) – tvoria vyučujúci predmetov v rámci odborného zamerania. Na
Spojenej škole počas školského roka pracovalo 9 predmetových komisií.
6. gremiálna porada riaditeľa školy (GP) – na jej zasadnutí sa pravidelne zúčastňujú
riaditeľ školy a zástupcovia riaditeľa školy, prípadne nepravidelne – podľa zamerania
prerokovaných problémov sa zúčastňuje vedúca školskej jedálne, zástupca Rady školy atď.
Plán zasadnutí poradných orgánov riaditeľa školy je súčasťou plánu práce školy.
V pláne zasadnutí jednotlivých poradných orgánov je konkretizovaný časový harmonogram
a rámcový program jednotlivých zasadnutí.
§ 2 ods. 1 písm. b)
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE
ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI
POTREBAMI
V školskom roku 2011/2012 navštevovalo Spojenú školu 1138 žiakov. 488 žiakov
študovalo v 15 triedach Hotelovej akadémie, 141 žiakov študovalo v 6 triedach Strednej
priemyselnej školy potravinárskej a 509 žiakov študovalo na Športovom gymnáziu,
v jedenástich triedach osemročnej formy štúdia a v ôsmych triedach štvorročnej formy štúdia.
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA,
SLANČÍKOVEJ 2, NITRA
Stav k 15. 9. 2011
Stav k 31. 8. 2012
Ročník
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
Integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
Integrovaných
1.
1
33
-
1
32
-
2.
1
26
-
1
26
-
3
2
37
-
2
37
-
4.
2
46
-
2
46
-
§ 2 ods. 1 písm. d)
ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
SPŠP; ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV NA
PRIJATIE
Do ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
Počet
prijatých
žiakov
Z toho bez
prijímacej
skúšky
1. roč. SPŠP
82
33
22
33
11
Do vyšších ročníkov žiaci neboli prijatí.
§ 2 ods. 1 písm. e)
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Vyhodnotenie prospechu žiakov SPŠ potravinárskej za 2. polrok šk. roku 2011/2012 po triedach a predmetoch
Trieda ADK ACH ANJ APC API APM AUT BCH BIO BIOE DEJ EKN ELE FYZ HTX CHE INF KAJ KNJ KHP KAJ KNJ MAR MAT MKB
I. A
1,79
3,22
3,09 2,75
3,13
3,31 1,75
2
3,25
II. A
1,78 3,2 3,27 3,29 1,71
3,33
2,69
3,4 3,08
3,67 1,83
2,78
3,35 3,07
III. A
3,17 2,67
2,38 2,86
2,27
2,92 2
2,71
2,6 3,29
III. B
3,22
3,43 3,29
3,33
2
3,24
2,83 4
3,43
IV. A
3,5 2,94 3,17
3,17
3
2,58
2,65 3,14 1,92
1,92
2,88
IV. B
3,21
3,45 3,41
3,18
1,73 2,5
2,79 3,88
3,09
Priemer 1,78 3,35 3,17 3,17 1,71 3,17 2,38 3,19 3,34 3,09 2,72 2,84 3,4 3,1 1,86 3,18 1,79 2,78 2,57 2,35 2,81 3,94 1,92 3,14 3,08
Trieda 2NEJ NEJ OBN PNK PRN SJL STR ŠPP 2TAJ TEC THP TEV TVZ UPRA UCT VAD VAŠ ZŠP ZDR ZSŽ ZŽŠ Priemer
I. A
3,21
2,31
2,44 3,4 1
2,72 1,84 2,23 1,19
2,36 3
2,77 2,89 3
2,56
II. A
2,75
2
2,77 3,2 1,25 2,71 1,79 2
1,44
1,42
2
2,17 2,33 3,05
2,50
III. A
2,33 2,13 1,75 1,5 2,27
1,73 1,47
1,92 1,73 1,53 2,38 2,57
2,43
2,23
III. B
4
2,9
2,52
1,71
3
2,29
1,95
3,14 2,9 3
3,19 2,87
IV. A
3,38 3,57
2,38 3,42
1,41 1
2,13 2,33 1,42
1,67
2,17
2,51
IV. B
3,88 2,64
3,18
1,5
2,91 1,6
2,5 2,73 3,18
2,05 2,73
Priemer 3,11 3,44 2,4 1,75 1,5 2,59 3,34 1,37 2,14 1,52 2,53 1,76 2,03 1,58 2,38 2,15 2,7 2,68 2,79 3,0 2,62 2,59
Priemerný prospech tried bol v rozmedzí od 2,23 – v triede III.A až po 2,87 – v triede III.B. Celkový priemerný prospech bol 2,59.
Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
I. A
32
2
6
22
2
0
II. A 26
1
6
18
1
0
III. A 16
4
3
6
3
0
III. B 21
1
4
15
1
0
IV. A 24
1
6
17
0
0
IV. B 22
0
4
18
0
0
SPOLU 141 9
29
96
7
0
Zo 141 žiakov školy, celkove prospelo 134 žiakov, z toho 9 žiakov prospelo s vyznamenaním, 29 žiakov prospelo veľmi dobre a 96 žiakov
prospelo. 7 žiakov neprospelo, zanechali štúdium na SPŠ potravinárskej.
Dochádzka žiakov – za 2. polrok šk. roku 2011/2012
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I. A
32
4764
148,88
4709
147,16
55
1,72
II. A 26
3914
150,54
3792
145,85
122
4,69
III. A 16
4213
263,3
4076
254,75
137
8,56
III. B 21
5193
247,29
5033
239,67
160
7,62
IV. A 24
4233
176,38
4158
173,25
75
3,13
IV. B 22
4637
210,77
4467
203,05
170
7,73
SPOLU 141 26 954
191,16
26 235
186,06
719
5,1
V 2. polroku šk. roku 2011/2012 žiaci SPŠ potravinárskej spolu zameškali 26 954 hodín, čo predstavuje 191,16 hodín na žiaka, z toho bolo 26
235 hodín ospravedlnených (186,06 hod. na žiaka) a 719 hod. neospravedlnených (5,1 hod. na žiaka). Najmenej vymeškaných hodín na žiaka
bolo v I.A triede, najviac – v III. A triede. Ospravedlnené hodiny boli z dôvodu ochorenia žiakov, neospravedlnené hodiny z dôvodu neskorého
príchodu na vyučovanie resp. včasné nepredloženie ospravedlnenky triednemu profesorovi.
Správanie žiakov SPŠ potravinárskej v 2. polroku 2011/2012
Trieda
I. A
II. A
III. A
III. B
IV. A
IV. B
SPOLU
Počet Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
32
1
0
0
26
1
1
0
16
4
0
0
21
1
0
0
24
1
2
0
22
2
2
0
141 10
5
0
Celkove v 2. polroku bolo znížených 15 známok zo správania, z toho 10 známok na 2. stupeň a 5 známka na 3. stupeň. Udelené znížené známky
zo správania súvisia s neospravedlnenými hodinami, s nevhodným správaním na vyučovaní a s porušovaním vnútorného poriadku školy.
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
§ 2. ods. 1 f
Na maturitnú skúšku sa prihlásilo spolu 46 žiakov štvrtých ročníkov. Všetci žiaci absolvovalo EČ MS, PFIČ MS, PČOZ MS a tiež ÚFIČ MS.
Všetci žiaci zmaturovali. 12 žiakov robilo dobrovoľnú MS zo Základov športovej prípravy.
Predmet
31
15
PFEČ
PFEČ
PFIČ
PFIČ
1
2
3
4
5
Ústna
Ústna
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer
počet
(13/18) 48,50%
31
60,97%
31
5
7
16
3
2,55
31
(8/7) 40,67%
15
51,33%
15
3
6
5
1
3,27
15
46
(21/25) 56,70%
46
13
Úroveň Počet (M/Ž)
Anglický jazyk
B1
Nemecký jazyk
B1
Slovenský jazyk a
literatúra
Teoretická časť
odbornej zložky
Základy športovej
prípravy
46
70,34%
46
13
11
18
4
(21/25)
8
9
10
15
(8/5)
1
4
4
3
4
2,28
46
2,96
46
2,75
12
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet
Praktická časť odbornej
zložky
Úroveň Počet (M/Ž)
46
1
2
3
4
5
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická
(21/25) 10
13
13
10
Praktická
priemer
2,50
Praktická
počet
46
Výsledky maturitných skúšok na SPŠ potravinárskej
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí mali povolené
opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)
IV.A
24
IV.B
22
0
0
24
22
24
22
0
5
0
0
Externá časť MS
Predmet
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø žiakov Ø žiakov
žiakov žiakov žiakov žiakov v SR v
školy v
Počet žiakov z toho
v SR v školy v v SR v školy v
%
%
prihlásených písalo
%
%
%
%
bez
bez
na MS
EČMS
úroveň úroveň úroveň úroveň úrovne úrovne
B1
B1
B2
B2
anglický
jazyk
nemecký
jazyk
slovenský
jazyk
31
31
48,4
48,5
-
-
-
-
15
15
42,9
40,7
-
-
-
-
46
46
-
-
-
-
59,1
56,7
§ 2 ods. 1 písm. f)
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ , V
KTORÝCH SPŠ POTRAVINÁRSKA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU
A VZDELÁVANIE,
ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
V šk. roku 2011/2012 SPŠ potravinárska mala zaradené nasledovné študijné odbory
a zamerania:
1. študijný odbor : 2940 6 potravinárstvo s odbornými zameraniami:
01 – výroba cukru a cukroviniek
03 – spracúvanie múky
04 – kvasná technológia
05 – spracúvanie mlieka
06 – spracúvanie mäsa
07 – konzervárenstvo
08 – podnikanie v potravinárstve
09 – potravinár – kvalitár
10 – syrárstvo a fermentované výrobky
2. študijný odbor: 2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
3. študijný odbor: 2951 6 výživa a šport.
4. študijný odbor: 2940 7 potravinárstvo - odborné zameranie 01 hygiena potravín
Zoznam uplatňovaných študijných odborov a zameraní
na SPŠ potravinárskej v školskom roku 2011/2012
Študijný odbor, zameranie
Trieda
I.A
II.A
III.A
2940 6 potravinárstvo
2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2951 6 výživa a šport
2940 6 potravinárstvo
2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2951 6 výživa a šport
2940 6 potravinárstvo – odborné zameranie 08 podnikanie v potravinárstve
2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
IV.A
2951 6 výživa a šport
2940 6 potravinárstvo – odborné zameranie 09 potravinár – kvalitár
2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
IV.B
2951 6 výživa a šport
III.B
V šk. roku 2011/2012 boli otvorené všetky 3 študijné odbory, bola však otvorená
iba jedna trieda (v pláne výkonov na šk. r. 2011/2012 sme mali dve triedy). V študijnom
odbore 2940 6 potravinárstvo boli otvorené 2 z 9 odborných zameraní.
Výchovno – vzdelávací proces prebiehal v jednotlivých študijných odboroch podľa
nasledovných učebných plánov:
- študijný odbor 2940 6 potravinárstvo: pre I., II., III. a IV. ročník podľa Školského
vzdelávacieho programu schváleného riaditeľom školy dňa 30. augusta 2008.
- študijný odbor 2949 6 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín : pre I., II.
III. a IV. ročník podľa Školského vzdelávacieho programu schváleného riaditeľom
školy dňa 30. augusta 2008,
- študijný odbor 29 51 6 výživa a šport: : pre I. ročník podľa Školského
vzdelávacieho programu schváleného riaditeľom školy dňa 30. augusta 2011, II., III.
a IV. ročník - podľa učebného plánu schváleného MŠ SR dňa 18. 1. 2006 pod číslom
CD-2006-926/2128-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2006 začínajúc 2. ročníkom.
Dosiahnuté výsledky študentov SPŠ potravinárskej v predmetových olympiádach a súťažiach
Umiestnenie
P.č.
Meno a priezvisko
Názov súťaže
Trieda
v krajskom kole
1.
redakčná rada školského
časopisu S3GA
2.
Martina Vaňová
II.A
Box
1. miesto
3.
Rainold Šoltés
II.A
Hokejbal „Stumpel Cup U 18“
1. miesto
4.
Kristína Meňhartová
IV.A
SOČ – Antioxidačný potenciál
liečivých bylín
5.
Dominika Šályová
IV.A
Olympiáda v NEJ – obvodné kolo
6.
Dominika Šályová
IV.A
Medzinárodná jazyková súťaž
„Nemčina ako cudzí jazyk“ v Rakúsku
7..
Richard Bugáň
III.B
Cezpoľný beh
2. miesto
8.
družstvo žiakov SPŠP
Florbal
2. miesto
9.
Družstvo žiakov SPŠP
-
Halové veslovanie
10. družstvo žiačok SPŠP
-
Florbal
-
Súťaž stredoškolských časopisov
Štúrovo pero
v národnom kole
v medzinárodnom kole
Ocenenie 1. stupňa
televízie Markíza
2. miesto
účasť
2. miesto
účasť
účasť
2. miesto
účasť
§ 2 ods. 1 písm. b)
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE
ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI
POTREBAMI
HOTELOVÁ AKADÉMIA, SLANČÍKOVEJ 2, NITRA
Stav k 15. 9. 2011
Ročník
Stav k 31. 8. 2012
Počet
tried
Počet Žižkov
Z toho
Integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
Integrovaných
1.
3
106
-
3
104
-
2.
3
84
-
3
82
-
3
3
90
-
3
90
-
4.
3
106
-
3
104
-
5.
3
102
-
3
102
-
§ 2 ods. 1 písm. d)
ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
HOTELOVEJ AKADÉMIE; ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI
UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE
Do ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
Počet
prijatých
žiakov
Z toho bez
prijímacej
skúšky
I.roč. HA
196
177
104
104
8
§ 2 ods. 1 písm. e)
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Vyhodnotenie prospechu žiakov Hotelovej akadémia za 2. polrok šk. roku 2011/2012 po triedach a predmetoch
Trieda ADK 2ANJ ANJ API BIO CMA DEJ EKO EKN 2FRJ GAM GEG GCR HGM CHEM INF KAJ KNJ KOS MKT MAT
2,54
1,86 2,14
2,46
1,34
2,83
I. A
2,24
1,85 2,29
1,45
2,41
1,32
2,5
I. B
2,14 2
1,77 1,86
2,49
1,2
2,74
I. C
2,5
2,08
2
2,21
1,71
2,75
II. A 1,67
2,92
2,25
1,92
1,96
2,71
II. B 1,71
1,47
1,93
2,53
1,72
1,47
1,41
2,72
II. C
2,31
1,59 2,09
2,59
2
2,66
III. A 1,66
1,17
2,03
1,37
2,27
III. B 1,5 1,87 2,47
1,94
1,87
2,55
1,45
2,45
III. C 1,35
1,5 2,4 1,54
1,67
1,57 1,87 1,63
1,91
IV. A
2,47 1,38
1,54
1,85
1,62
1,82
2,38
IV. B
1,95 2
1,17
1,5
1,69
1,67
1,72
2,31 2,16
IV. C
2,89 1,74
2,38
2,09 2,67
1,86
2,95
1,71 2,17
V. A
1,73 2,88 1,53
3
1,94
1,72
2,69 2,27 1,47 2,22
V. B
1,81 2,05 1,74
2
1,63
1,86
1,46 2,08 1,77 1,94
V. C
Trieda NPV 2NEJ NEJ OBN OPR PRN SJL 2SPJ 2TAJ 3TAJ TEO TPP TEV UCT
2,17 2,17
1,11
2,83
1,51 1,77 1,12
I. A
1,71
1,38
2,03
1,74
1,24 1,41 1,12
I. B
1,86
2,86
1
2,77
1,39
1,37 1,71 1,17
I. C
1,42
2,17 2
1,42 1,63 1,5
II. A 2,42
1,54
2,46 2,46 2
1,79 1,5 1,13
II. B 2,04
2,15
1,5 1,42 1,26
II. C 1,67 2,11 2,33 1,42
2,72
1
1,31
1,38 1,21 1,14
III. A
2,27
1,17
1,83
2,13
1,33 1,1 1
III. B
1,03
1,61 1,52
1,19 1,1 1,16
III. C
2,5 2,8
1,26
1,97
1,8
1,51 2,2
IV. A
1,29
1,88 2,1 2,15
1,13 2,09
IV. B
2,18 2,11
1
1,69
1,17 2,03
IV. C
2,56
2,49 2,46 1,27
1,65 2,06
V. A
2,33
2,34 1,72
1,53
1,19 2,31
V. B
1,79 2,13
2,03 2,51
1,26 2
V. C
Vyhodnotenie prospechu žiakov Hotelovej akadémie za 2. polrok šk. roku 2011/2012
Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
35
3
16
16
0
0
I. A
34
16
9
9
0
0
I. B
35
7
18
10
0
0
I. C
3
12
9
0
0
II. A 24
2
8
14
0
0
II. B 24
8
18
8
0
0
II. C 34
5
12
12
0
0
III. A 29
9
17
4
0
0
III. B 30
10
14
7
0
0
III. C 31
11
11
13
0
1
IV. A 35
12
13
9
1
0
IV. B 34
16
11
9
0
0
IV. C 36
4
7
24
0
0
V. A 35
6
14
12
0
0
V. B 32
14
6
15
0
0
V. C 35
481 žiakov školy prospelo, s vyznamenaním 126 žiakov, čo predstavuje 26%, 186 žiakov prospelo veľmi dobre a 169 žiakov prospelo. Celkový
priemer školy bol 1,72.
Dochádzka žiakov Hotelovej akadémie v v šk. roku 2011/2012
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I. A
35
3144
89,83
3123
89,23
21
0,60
I. B
34
3930
115,59
3846
113,12
84
2,47
I. C
35
4448
127,09
4428
126,51
20
0,57
II. A
24
2622
109,25
2526
105,25
96
4,00
II. B
24
2899
120,79
2876
119,83
23
0,96
II. C
34
3539
104,08
3529
103,79
10
0,29
III. A 29
4170
143,79
4127
142,31
43
1,48
III. B 30
3084
102,80
3054
101,80
30
1,00
III. C 31
3593
115,90
3582
115,55
11
0,35
IV. A 35
4055
115,85
3941
112,60
114
3,26
IV. B 34
4752
139,76
4703
138,32
49
1,44
IV. C 36
3510
97,50
3473
96,47
37
1,03
V. A
35
5318
151,94
5135
146,71
183
5,23
V. B
32
3189
99,66
3139
98,09
50
1,56
V. C
35
4846
138,46
4802
137,20
44
1,26
V šk. roku 2011/2012 žiaci vymeškali spolu 57 099 hodín, čo predstavuje 118 hod. na žiaka, z toho bolo 815 hod. neospravedlnených (1,68 hod.
na žiaka). Najčastejšie vymeškávali žiaci vyučovanie zo zdravotných dôvodov. Príčinou neospravedlnených hodín boli neskoré príchody na
vyučovanie, opustenie vyučovania bez priepustky príp. neskoré predloženie lekárskeho potvrdenia.
Správanie žiakov Hotelovej akadémie v 2. polroku šk. roku 2010/2011
Trieda Počet Správanie 1 Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
35
35
0
0
0
I. A
34
32
0
2
0
I. B
35
35
0
0
0
I. C
22
2
0
0
II. A 24
24
0
0
0
II. B 24
34
0
0
0
II. C 34
28
0
1
0
III. A 29
30
0
0
0
III. B 30
10
0
0
0
III. C 31
34
0
1
0
IV. A 35
33
1
0
0
IV. B 34
36
0
0
0
IV. C 36
32
3
0
0
V. A 35
32
0
0
0
V. B 32
35
0
0
0
V. C 35
V šk. roku 2010/2011 bolo správanie 99% žiakov v súlade s vnútorným poriadkom školy. U 2 % žiakov sa vyskytovali viac alebo menej závažné
priestupky proti školskému poriadku. Bolo znížených 10 známok zo správania, z toho 6 na 2. stupeň a 4 na 3. stupeň. Dôvody znížených známok
zo správania boli opakované priestupky, neskoré príchody na vyučovanie, porušovanie zákazu fajčenia a neospravedlnené hodiny. Možnosti
zlepšenia vidíme v neustálom monitorovaní správania žiakov v školskom prostredí, v nezastupiteľnom význame komunikácie so žiakmi a ich
rodičmi, vo vzájomnej informovanosti a analyzovaní príčin. Žiakov pozitívne motivujeme k práci a učeniu, ku kladnému vzťahu ku škole,
k rodičom, spolužiakom, učiteľom, k samým sebe a tiež vytváraním zdravej školskej klímy. Na plnenie týchto úloh škola využívala spoluprácu
so školským psychológom, inštitúciami na predchádzanie negatívnym javom, protidrogovej prevencie, prevencie pred šikanovaním. Cieľom bolo
informovať žiakov a pripraviť ich tak, aby boli schopní čeliť problémom tohto charakteru.
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Na MS na Hotelovej akadémii sa prihlásilo 102 žiakov. Všetci žiaci absolvovali EČ a PFIČ MS, PČOZ MS a ÚFIČ MS. 100 žiakov absolvovalo
ÚFIČ v riadnom termíne, 1 žiak v mimoriadnom termíne a 1 žiačka sa v mimoriadnom termíne na MS nedostavila zo zdravotných dôvodov.
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Praktická časť odbornej
zložky
Slovenský jazyk a
literatúra
Španielsky jazyk
Taliansky jazyk
Teoretická časť odbornej
zložky
71
2
2
29
PFEČ
priemer
(13/58) 64,16%
(0/2) 64,20%
(0/2)
(7/22) 74,88%
102
(21/81)
102
(21/81) 64,46%
1
4
(0/1)
(1/3)
102
(21/81)
Úroveň Počet (M/Ž)
B1
B2
B1
B1
B1
B1
86,10%
PFEČ
počet
68
2
PFIČ
priemer
68,60%
90,00%
PFIČ
počet
68
2
29
82,76%
102
81,75%
3
81,67%
29
1
Ústna
13
2
1
11
2
3
4
5
Ústna
Ústna Ústna Ústna Ústna priemer
34
20
3
2,19
1,00
1
1,50
10
6
2
1,97
Ústna
počet
70
2
2
29
102
54
29
1,67
101
3
1
1
2,00
1,25
1
4
47
30
1,83
101
3
15
18
3
6
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet
Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická Praktická priemer Praktická počet
102 (21/81) 48
29
23
2
1,79
102
Praktická časť odbornej zložky
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí mali povolené
opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)
V.A
35
Trieda
V.B
32
V.C
35
0
0
0
34
32
35
34
32
35
0
0
0
0
0
0
§ 2 ods. 1 písm. f)
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ , V
KTORÝCH HOTELOVÁ AKADÉMIA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU
A VZDELÁVANIE,
ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
V šk. roku 2011/2012 mala Hotelová akadémia zaradený študijný odbor 6323 6
hotelová akadémia.
Zoznam uplatňovaných študijných odborov na Hotelovej akadémii
Vo všetkých 15 triedach Hotelovej akadémie sa v šk. roku 2011/2012 zabezpečovala výchova
a vzdelávanie v študijnom odbore 6323 6 hotelová akadémia, v súlade s plánom výkonov
na šk. r. 2011/2012. Výchovno – vzdelávací proces v študijnom odbore 6323 6 hotelová
akadémia prebiehal podľa pedagogických dokumentov študijného odboru 6323 6 hotelová
akadémia schválených MŠ SR pod číslom CD-2007-10430/21515-1:093 v 5. ročníku a v 1.,2.,3. a 4.
ročníku podľa Školského vzdelávacieho programu.
Dosiahnuté výsledky študentov Hotelovej akadémie
v predmetových olympiádach a súťažiach
Meno a priezvisko
Umiestnenie
Názov súťaže
Trieda
v krajskom kole
v národnom kole
v medzinárodnom kole
Stefan Todorovič
IV.B
Olympiáda z nemeckého jazyka
Petra Adámeková
IV.B
Olympiáda z anglického jazyka
Klaudia Gábrišová
IV.C
Nemčina ako cudzí jazyk
Róberta Kvasňovská
V.B
Stredoškolská odborná činnosť
1. miesto
Jana Vašková
V.C
Stredoškolská odborná činnosť
2. miesto
Soňa Palušková
III.A
Gastrofest Ostrava
1. miesto
V.C
Gastrofestival 2012 (kuchári)
2. miesto
V.B
Gastrofestival 2012 (čašníci)
2. miesto
Peter Vívodík
Attila Hanko
Lucia Szustorová
Noémi Mikleová
Ladislav Cziglécky
III.C
Ladislav Cziglécky
III.C
Patrik Schneidgen
III.B
účasť
Medzinárodná barmanská súťaž
Nový Jičín
Medzinárodná barmanská súťaž
St.Nicolaus Cup Bratislava
MK v atletike
Družstvo
-
Halové veslovanie
Družstvo
-
Olympizmus
Družstvo
-
Florbal
Družstvo
-
Stolný tenis
účasť
2.miesto
2. miesto
4.miesto
1. miesto
§ 2 ods. 1 písm. b)
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE
ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI
POTREBAMI
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, SLANČÍKOVEJ 2, NITRA
4 –ročná forma štúdia
Stav k 15. 9. 2011
Ročník
1.
2.
3.
4.
Stav k 31. 8. 2012
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
2
57
0
2
55
0
2
56
1
2
54
1
3
72
1
3
69
1
2
36
0
2
36
0
8 – ročná forma štúdia
Stav k 15. 9. 2011
Ročník
1.
2.
3
4.
5.
6.
7
8.
Stav k 31. 8. 2012
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
2
55
0
2
55
0
2
47
1
2
47
1
1
24
1
1
23
1
1
24
0
1
24
0
2
42
0
2
40
0
1
33
0
1
33
0
2
45
0
2
45
0
1
18
1
1
18
1
§ 2 ods. 1 písm. d)
ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA; ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI
UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE
Údaje o prijímacom konaní na štúdium na ŠG a počte prijatých žiakov
do prímy a do 1. ročníka ŠG
Do ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
Počet
prijatých
žiakov
Počet
zapísaných
Z toho bez
prijímacej
skúšky
primy FRJ
primy ŠPORT
36
22
150
36
17
128
35
16
96
35
16
96
30
15
71
208
181
147
147
116
0
0
0
0
1.roč.ŠPORT
Spolu
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov ŠG
Ročník
Počet
prijatých žiakov
Z ktorej školy
sexta
2
Gymnázium Spišská Nová Ves, ŠG Trenčín
2. ročník
4
SG Brno, Gymnázium Kysucké Nové Mesto, ŠG Banská
Bystrica, ŠG Bratislava
septima
1
Gymnázium Párovská, Nitra
§ 2 ods. 1 písm. e)
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Vyhodnotenie prospechu žiakov Športového gymnázia za šk. rok 2011/2012 po triedach a predmetoch
Trieda ANJ2 ANJ BIO CMA DEJ EKN FRJ
Prima A
1,52 1,41
1,62
Prima B
1,19
1,12
1,31
1,19
Sekunda A
1,84 1,47
1,32
Sekunda B 1,54
1
1,21
1,43
Tercia A
2,1 2,85 2,13
2,17
2,2
Kvarta B 2,04
1,75
1,75
1,88
Kvinta A
2,56 2,63
2,5
Kvinta B 1,68
1,18
1,95
1,95
Septima A
2,89 2,07
2,43 1
Sexta A
2
2,56 1,32
1,68
2,07
Septima B 2,5
1,13
1,75 2
2,31
Oktáva A
3
1,67 2
2,4
I. A
2,52 1,43
1,96
I. B
3,17 2,74
2,33
II. C
2,81 2,41
2,06
II. D
3,23 2
2,64
III. C
2,5 3,22 1,71 2,2 2,18 2
III. D
3,14 3,5 2,37
2,47 2,5
III. E
2
3,44 2,59 3,67 2,82 2,5
IV. C
3,69 1
2,5
3
IV. D
3,43 1,67 2,46
2
FYZ
1,41
1,12
1,37
1,96
2,74
2,58
2,69
2,27
3,04
2,65
1,69
2,33
2,61
2,96
2,31
3
2,36
3,47
3,77
3
GEG
HUV
1,86 1
1,04 1
1,63 1
1,75 1
1,83
1,96
2,04
1,61
1,75
2,33
1,96
2,33
2,53
2,09
2,04
2,47
2,77
3,5
3
Trieda
INF
Prima A
Prima B
Sekunda A 1
Sekunda B 1
Tercia A
1,13
Kvarta B 1,17
Kvinta A 1,69
Kvinta B 1,23
Septima A 1,5
Sexta A
1,84
Septima B 1,25
Oktáva A 2,5
I. A
1,39
I. B
1,67
II. C
1,72
II. D
2,18
III. C
2,04
III. D
2,37
III. E
1,5
IV. C
3,5
IV. D
1,75
KAJ KNJ KRJ KFJ LIS MAT NAS NEJ
1,79
1,58
1,95
1,75
1,9
2,26
1,79
2,38
2,75
1,82
2,41
2,71
2,86 1,93
1,73
2,39
2,13
1,94
2,31 1,63
2,94
1,75
2,28 2,5 2,44
2,43
2
2,81
3
2,63
2,68
2,7 2,6
2,86
2,8
3,25 3
3,53
3,29
3,18 1,75
3,09
2,5
3,15
2,54 2,54
3
3
2,78 2,43
NEJ2 OBN
1,38 1,03
1,04
1,47 1,16
1,04
2,46
1,08
2,17
2,11
1,5
2,58
2,13
2,2
2,78
2,43
2,4
3
2,86
2,43
2,88
2,36
2,53
2,45
3,08
2,74
Trieda RUJ2 SBI SCH SIN SJL SVS SPJ2 ŠPP
Prima A
1,76
1,03
Prima B
1,35
Sekunda A
2,05
1
Sekunda B
1,46
Tercia A
2,26
1,15
Kvarta B
2
Kvinta A 3
3,25
1,44
Kvinta B
1,91
Septima A 2,71
2
1,25 2,5
2,58 1,25
Sexta A
2,33
2,13
2
1,31
Septima B
1,6 1
2,13
Oktáva A 1,83
2,22 2,5
1,56
I. A
1,33
2,79
1,64 1,11
I. B
3
2,89
1,6 1,04
II. C
2,82
2,81
1,78 1,19
II. D
3
3,09
2,67 1,18
III. C
3
1,83 1
1
2,5
3
1,21
III. D
2,67
2,53
2
1
III. E
3,29
2,77
3,67 1,18
IV. C
3,5
3,15
1
IV. D
2,87
3,13 3,33
1,35
Trieda TAJ2 TECH TSV TEV UMK VYU VYV ZŠP
Prima A
1
Prima B
1
1
Sekunda A
1
1
Sekunda B
1
1
1
Tercia A
1
1
Kvarta B
1
1,04
Kvinta A 1
Kvinta B
1,05
Septima A
2
Sexta A
2,33
1,27
Septima B
1,2
Oktáva A
2,67
I. A
1,83
I. B
1,89
II. C
1,67
II. D
2,4
III. C
1,75
2,62
III. D
2,24
III. E
2
2,13
IV. C
1,69
2,43
IV. D
1,52
3,2
Vyhodnotenie prospechu žiakov Športového gymnázia za školský rok 2011/2012
Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
Prima A
29
19
6
4
0
0
Prima B
26
21
5
0
0
0
Sekunda A 19
14
4
1
0
0
Sekunda B 28
21
7
0
0
0
Tercia A
23
5
5
13
0
0
Kvarta B 24
9
9 žiakov Športového
6
0
0
Vyhodnotenie
prospechu
gymnázia
za 2. polrok
šk. roku 2007/2008 po triedach a predmetoch
Kvinta A 16
1
5
10
0
0
Kvinta B 23
8
10
5
0
0
Septima A 28
4
4
20
0
0
Sexta A
33
9
12
12
0
1
Septima B 16
7
3
6
0
0
Oktáva A 18
3
5
10
0
0
I. A
28
5
7
16
0
0
I. B
27
2
8
16
1
0
II. C
32
9
5
16
2
0
II. D
22
3
6
10
3
0
III. C
28
4
10
14
0
0
III. D
19
0
3
16
0
0
III. E
22
1
1
19
1
0
IV. C
13
0
2
11
0
0
IV. D
23
2
4
17
0
0
Dochádzka žiakov Športového gymnázia za šk. rok 2011/2012
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
Prima A
29
2278
78,55
2278
78,55
0
0,00
Prima B
26
1951
75,04
1951
75,04
0
0,00
Sekunda A 19
1739
91,53
1739
91,53
0
0,00
Sekunda B 28
2272
81,14
2272
81,14
0
0,00
Tercia A
23
2082
90,52
2062
89,65
20
0,87
Kvarta B 24
2618
109,08
2595
108,13
23
0,96
Kvinta A 16
1931
120,69
1893
118,31
38
2,38
Kvinta B 23
2172
94,43
2172
94,43
0
0,00
Septima A 28
3888
138,86
3799
135,68
89
3,18
Sexta A
33
4381
132,76
4325
131,06
56
1,70
Septima B 16
2102
131,38
2102
131,38
0
0,00
Oktáva A 18
1968
109,33
1966
109,22
2
0,11
I. A
28
2613
93,32
2598
92,79
15
0,54
I. B
27
3061
113,37
2958
109,56
103
3,81
II. C
32
4510
140,94
4353
136,03
157
4,91
II. D
22
3082
140,09
3040
138,18
42
1,91
III. C
28
4364
155,86
4310
153,93
54
1,93
III. D
19
3631
191,11
3551
186,89
80
4,21
III. E
22
3065
139,32
2918
132,64
147
6,68
IV. C
13
1242
95,54
1236
95,08
6
0,46
IV. D
23
3215
139,78
3187
138,57
28
1,22
Príčinou neospravedlnených hodín boli neskoré príchody na vyučovanie, opustenie vyučovania bez priepustky príp. neskoré predloženie
lekárskeho potvrdenia. Pedagogická rada a vedenie školy v záujme zamedzenia vymeškávaniu hodín prijali opatrenia na zlepšenie komunikácie
medzi športovými oddielmi a školou a takisto na skvalitnenie spolupráce s rodičmi, aby neboli benevolentní pri vymeškávaní ich detí zo školy.
Správanie žiakov Športového gymnázia za 2. polrok 2011/2012
Trieda Počet Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
Prima A
29
1
0
0
Prima B
26
0
0
0
Sekunda A 19
0
0
0
Sekunda B 28
0
0
0
Tercia A
23
0
0
0
Kvarta B 24
1
1
0
Kvinta A 16
0
0
0
Kvinta B 23
0
0
0
Septima A 28
1
1
0
Sexta A
33
0
0
0
Septima B 16
0
0
0
Oktáva A 18
0
0
0
I. A
28
0
0
0
I. B
27
0
1
0
II. C
32
2
1
0
II. D
22
1
0
0
III. C
28
0
0
0
III. D
19
0
1
0
III. E
22
3
1
0
IV. C
13
0
0
0
IV. D
23
1
0
0
Správanie väčšiny žiakov bolo v súlade s vnútorným poriadkom školy. Riaditeľ školy udelil 10 znížených známok zo správania 2. stupňa a 6
znížených známok zo správania 3. stupňa v prevažnej miere pre neospravedlnené hodiny. Prípadné problémy spojené s akýmikoľvek náznakmi
šikanovania a intolerancie škola okamžite riešila.
Výsledky maturitných skúšok na Športovom gymnáziu - štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
šk.rok 2011/2012
Predmet
54
9
1
17
4
11
5
10
19
PFEČ
PFEČ
PFIČ
PFIČ
priemer počet priemer počet
(28/26) 43,64%
54
63,11%
54
(3/6)
(1/0)
(7/10)
(4/0)
(6/5)
(2/3)
(9/1)
(10/9) 52,99%
19
1
2
3
Ústna Ústna Ústna
8
14
21
6
2
1
1
7
8
1
1
2
4
2
3
5
4
3
1
7
8
4
4
5
Ústna
Ústna Ústna priemer
10
1
2,67
1,44
3,00
1
1,76
1
2,25
2
2,27
1,00
2
2,10
1,84
Ústna
počet
54
9
1
17
4
11
5
10
19
10
(4/6)
3
3
1
2,20
10
1
5
(1/0)
(0/5)
4
1
1
2,00
1,20
1
5
54
(28/26) 61,87%
20
10
12
12
2,30
54
17
(10/7)
6
4
5
2
2,18
17
Úroveň Počet (M/Ž)
Anglický jazyk
B2
Biológia
Dejepis
Ekonomika
Fyzika
Geografia
Chémia
Informatika
Matematika
Náuka o
spoločnosti
Nemecký jazyk
B1
Ruský jazyk
B1
Slovenský jazyk a
literatúra
Základy športovej
prípravy
54
68,89%
54
3
Športové gymnázium Nitra
Počet žiakov
Prihlásení na MS
Neukončili posledný ročník
Konali ÚFIČ – máj 2011
Konali ÚFIČ – september 2011
Úspešne
ukončili
MS
(máj
a september 2011 spolu)
Majú povolené opravné skúšky
Majú povolené opakovať celú MS
(reprobovaní)
Majú povolenie konať MS po prvý
krát vo februári 2012 v súvislosti
s IUP
54
5
49
6
51
3
0
0
Maturitná skúška preverila vedomosti a zručnosti žiakov získané počas štúdia. Na
maturitné skúšky sa prihlásilo 54 žiakov. V riadnom termíne v máji k ústnej časti maturitnej
skúšky pristúpilo 49 žiakov. V mimoriadnom termíne v septembri maturovalo 6 žiakov,
z toho 5 z dôvodu neukončenia posledného ročníka, jeden žiak mal povolené vykonať
opravnú maturitnú skúšku z ÚF IČ z ANJ.
Externá časť MS
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk - úroveň B2
matematika
Počet žiakov
prihlásených na MS
Ø žiakov
školy v %
PFEČ
54
54
19
61,87%
43,64%
52,99%
§ 2 ods. 1 písm. f)
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ , V KTORÝCH
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE,
ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
Zoznam
študijných odborov a zameraní v školskom roku 2011/2012
na ŠG
Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
Príma A
7902 5 gymnázium
77 šport
Príma B
7902 5 gymnázium
Sekunda A 7902 5 gymnázium
77 šport
Sekunda B 7902 5 gymnázium
Tercia A1 7902 5 gymnázium
77 šport
Tercia A2 7902 5 gymnázium
Kvarta B 7902 5 gymnázium
Kvinta A 7902 5 gymnázium
77 šport
Kvinta B 7902 5 gymnázium
Septima A 7902 5 gymnázium
77 šport
Sexta A1 7902 5 gymnázium
77 šport
Sexta A2 7902 5 gymnázium
Septima B 7902 5 gymnázium
Oktáva A 7902 5 gymnázium
77 šport
I. A
7902 5 gymnázium
77 šport
I. B
7902 5 gymnázium
77 šport
II. C
7902 5 gymnázium
77 šport
II. D
7902 5 gymnázium
77 šport
III. C
7902 5 gymnázium
77 šport
III. D
7902 5 gymnázium
77 šport
III. E
7902 5 gymnázium
77 šport
IV. C
7902 5 gymnázium
77 šport
IV. D
7902 5 gymnázium
77 šport
Zoznam uplatňovaných študijných odborov a zameraní
v školskom roku 2011/2012 na ŠG
Na ŠG bol v šk. roku 2011/2012 uplatňovaný študijný odbor 79025 gymnázium v príme B,
sekunde B, tercii A2, kvarte B, kvinte B, sexte A2, septime B – zameranie cudzie jazyky a v
ostatných triedach ŠG – zameranie 77 šport. Študijný odbor aj obe zamerania boli naplnené
v súlade s plánom výkonov na školský rok 2011/2012.
Výchovno-vyučovací proces na ŠG prebiehal podľa učebných plánov nasledovne:
Osemročná forma štúdia :
Študijný odbor 7902 5 (zameranie cudzie jazyky):
- v ročníkoch príma – kvarta
podľa Školského vzdelávacieho programu
Zodpovednosťou k úspechu
- v ročníkoch kvinta – septima – podľa učebného plánu č. 449/1994-213 schváleného
1.2.1994 v podmienkach Športového gymnázia Nitra s platnosťou od 1. 9. 2005
Študijný odbor 79025 zameranie 77 – šport : podľa učebného plánu č. 2413/91-26
schváleného 19.3.1991 v podmienkach Športového gymnázia s platnosťou od 1. 9. 1998
- v ročníkoch príma – kvarta
podľa Školského vzdelávacieho programu
Zodpovednosťou k úspechu
- v ročníkoch kvinta – oktáva – podľa učebného plánu č. č. 2413/91-26 schváleného
19. 3. 1991 v podmienkach Športového gymnázia Nitra s platnosťou od 1. 9. 2002.
Štvorročná forma:
- Študijný odbor 7902 5 zameranie 77 – šport podľa Školského vzdelávacieho
programu Zodpovednosťou k úspechu
Dosiahnuté výsledky študentov Športového gymnázia Nitra
v predmetových olympiádach a súťažiach (okrem športových súťaží)
Meno a priezvisko
redakčná rada školského
časopisu S3GA
Trieda
Názov súťaže
Štúrovo pero 2012
krajské
kolo
Umiestnenie
národné
vm
kolo
Diplom a cena TV
Markíza 1.stupňa
medzinárodné
kolo
Prehľad dosiahnutých výsledkov študentov Športového gymnázia
na športových súťažiach – okresných, krajských, celoslovenských
a medzinárodných
a) umiestnenie študentov na MSR do 3. miesta v roku 2011/2012
kategória
súťaž
umiestnenie
šport
disciplína/váha
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
/
ml.dorky
M-SR
1.
hádzaná
meno
Simona Csáková
Karin Bujnochová
Petronela Velčická
Barbora Konigová
Dominika Kolářová
Lenka Magyarová
Simona Čaprnková
Katarína Kolečániová
Dominika Czuczorová
st.dorky
st.dorky
st.dorky
st.dorky
st.dorky
st.dorky
st.dorky
seniorky
novices
seniorka
seniorka
seniorka
seniorka
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
kadetky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
juniorky
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
seniori
seniori
juniori
juniori
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
M-SR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2
1.
3.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
1.
3.
1.
2.
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
krasokorčuľovanie
krasokorčuľovanie
MG
MG
MG
MG
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
/
/
/
/
/
/
/
solo
tance na ľade
viacboj
lopta
obruč
stuha
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
100mpr.
200mpr.
1500mpr.
Guľa
Disk
4x60m
4x60m
Žrď
viacboj
Výška
viacboj
4x400m
800m
4x400m
800m
Nikoleta Bogárová
Adriana Medveďová
Nikola Šinská
Jasmínka Vargová
Silvia Lenčéšová
Simona Sýkorová
Ivana Halásová
Karolína Sýkorová
Kristína Keleová
Ivana Dermeková
Ivana Dermeková
Ivana Dermeková
Renata Smilnická
Veronika Pisarčíková
Bibková Tatiana
Fedorová Andrea
Začková Laura
Čepová Agáta
Stovičková Natália
Vroclavjaková Miroslava
Kmecová Simona
Šípková Dana
Korená Michaela
Michalovičová Michaela
Štiblariková Mária
Veronika Pisarčíková
Bibková Tatiana
Fedorová Andrea
Lukáčová Simona
Čepová Agáta
Drobňáková Dominika
Salanciová Miroslava
Hudecová Romana
Nikmonová Lucia
Kubaliaková Radka
Stumpelová Nikola
Kubaliaková Jana
Konštiak Marek
Konštiak Marek
Šóky Tomáš
Szabo Teodor
Szabo Teodor
Szabo Teodor
Krajč Martin
Križanovičová Misa
Jandová Eva
Ostrožlíkvá Natália
Zetocha Adam
Danáč Denis
Danáč Denis
Danáč Denis
Danáč Denis
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
st. žiaci
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
dorast
juniori
juniori
juniori
ženy
St. žiactvo
mladší žiaci
mladší žiaci
juniori
juniori
juniori
juniori
mladší žiaci
mladší žiaci
mladší žiaci
mladší žiaci
mladší žiaci
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
H MSR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
1.
2.
3.
3.
3.
3.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
3.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
1.
3.
3.
3.
1.
3.
3.
3.
1.
2.
2.
1.
1.
3.
3.
2.
2.
2.
3.
3.
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
4x400m
4x400m
4x400m
4x400m
viacboj
1500m
Výška
viacboj
Chôdza
Guľa
60mpr.
4x200m
4x200m
4x200m
Diaľka
60mpr.
viacboj
60mpr.
Výška
4x200m
4x200m
4x200m
4x200m
110mpr.
oštep
4x100m
4x100m
4x100m
4x100m
4x100m
400mpr.
disk
disk
100-200-300-40
100-200-300-40
100-200-300-40
družstva
družstva
družstva
družstva
družstva
družstva
družstva
štvorhra
Zmieš. štvorha
zmieš. štvorha
dvojhra
dvojhra
dvojhra
štvorhra
štvorhra
zmieš. štvorha
Červeňová Jana
Králiková Dominika
Krošláková Petra
Bradáčová Dominika
Bartoň Ondrej
Bradáčová Dominika
Ostrožlíková Natalia
Líšková Ivana
Maťašovská Karin
Kočárová Júlia
Šuba Ján
Halmo Marek
Blanár Marek
Šuba Ján
Jandová Eva
Zetocha Adam
Jandová Eva
Jandová Eva
Ostrožlíková Natalia
Jandová Eva
Ostrožlíková Natalia
Zelenáková Monika
Karasová Kristína
Šuba Ján
Šrank Jozef
Šuba Ján
Matušková Zuzana
Ostrožlíková Natália
Jandová Eva
Karasová Kristína
Halmo Marek
Szabo Teodor
Kočárová Júlia
Konštiak Marek
Šuba Ján
Blanár Marek
Pavolka,Ježo,Mucha Gajd
Regás,Žatkj,Metelička,Bella
Kokavcová,Selická,Barčiaková
Kokavcová,Selická,Barčiaková
Pavolka, Ševec, Páll
Pavolka, Ševec, Páll
Furková Karolína
Kokavcová,Selická Silvia,
Kokavcová Lucia
Pavolka Michal
Ježo Martin
Pavolka Jakub
Furková Karolína
Furková Karolína
Pavolka Jakub, Ševec Jakub,
Pavolka Jakub,Furková
seniori
žiačky
žiačky
žiačky
žiačky
žiačky
juniori
juniori
seniori
žiaci A
žiaci A
žiaci A
žiaci A
dorast
juniorka
juniorka
dorast
dorast
detí a žiakov
detí a žiakov
detí a žiakov
detí a žiakov
detí a žiakov
15-17r.
nad 18
12-14r.
12-14r.
9-11r.
st. dorast
st. dorast
st. dorast
st. dorast
ml. dorast
st. dorast
st. dorast
seniori
seniori
seniori
juniori
juniori
juniori
seniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
MSRshitoryu
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR-družst
M SR-družst
M SR-družst
M SR-družst
M SR-družst
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
1.
1.
1.
2.
3.
1.
3.
3.
3.
1.
2.
2.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
3.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
1.
1.
3.
3.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
1.
1.
3.
šp.aerobik
šp.aerobik
šp.aerobik
šp.aerobik
šp.aerobik
šp.aerobik
plávanie
plávanie
plávanie
plávanie
plávanie
plávanie
plávanie
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
volejbal
plávanie
plávanie
atletika
atletika
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
plážový volejbal
stepy
stepy
jednotlivci
jednotlivci
jednotlivci
trio
100Z
200Z
200Z
100VSP
100Z
200VSP
400VSP
kumite-68kg
kumite+59kg
kumite-59kg
kumite-63kg
kata
kumite+40kg
kumite-40kg
kumite+40kg
kata
kumite-50kg
kumite
kumite
kumite
kumite
kumite
52
57
62
64
64
69
91
49
52
64
400 mot.
100 znak
disk
10000
U18
U18
U18
U 18
U18
U18
U20
U20
U20
družstvo dievčat
družstvo dievčat
Adlerová
Kendrová
Lisziová
Adlerová, Kendrová, Lisziová,
Denis Lenčéš
Denis Lenčéš
Denis Lenčéš
Eliška Lenčéšová
Eliška Lenčéšová
Eliška Lenčéšová
Eliška Lenčéšová
Michal Garaj
Patrícia Tátošová
Lenka Foldesiová
Martin Maňovský
Ján Borecký
Rebeka Vidová
Miriama Kozmová
Norbert Faltus
Hana Kuklová
Hana Kuklová
Michal Garaj
Patrícia Tátošová
Miriama Kozmová
Rebeka Vidová
Norbert Faltus
Roman Formánek
Michal Zátorský
Patrik Rajcsány
Juraj Babiak
Juraj Babiak
Jozef Sirotek
Jaroslav Rigo
Roman Formánek
Michal Zátorský
Patrik Rajcsány
Martin Turis
Denis Lenčéš
Denis Lenčéš
Júlia Kočarová
Patrik Šedivý
Veselovská
Mikulajová
Tomáš Pazmány
Vernerová
Fedorová Andrea
Erik Pálfy
Edina Sládečková
Dominika Ružbaská
Veselovská
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
seniori
seniori
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
M SR
3.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
plážový volejbal
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
U20
kladivo
110m pr.
110mpr.
diaľka
4x100m
4x100m
4x100m
4x100m
trojskok
400mpr.
4x400m
4x400m
4x400m
4x400m
kladivo
disk
Mikulajová
Tomáš Kružliak
Ján Šuba
Patrik Krajč
Darina Deglovičová
Monika Zeleňáková
Zuzana matušková
Natália Ostrožlíková
Darina Deglovičová
Darina Deglovičová
Patrik Krajč
Marek Halmo
Dominika Bradáčová
Monika Zeleňáková
Dominika Králiková
Tomáš Kružliak
Júlia Kočarová
b) Umiestnenia a účasť študentov ŠG Nitra na medz. súťažiach v šk. roku 2011/2012
kategória
súťaž
juniorky
kvalifik. ME
juniorky
kvalifik. ME
juniorky
kvalifik. ME
kadetky
kvalifik. ME
kadetky
kvalifik. ME
kadetky
kvalifik. ME
juniorky
JGP RUM
juniorky Tirnavia Ice Cup
seniorka
MS
seniorka
MS
juniorka
ME
juniorka
ME
seniorka
ME
kadetky
ME
kadetky
ME
kadetky
ME
juniorky
ME
juniorky
ME
juniorky
ME
juniorky
ME
juniorky
ME
kadetky
Mevza-cup
juniori
MS U19
juniori
MS
juniori
MS
juniori
MM Česka
juniori
MM Česka
juniori
MM Česka
juniori
MM Maďarska
umiest.
účasť
účasť
účasť
postup ME
postup ME
postup ME
15
1
32
32
23
23
22
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
3.
12.
14
33
5
9
2
17
šport
disciplína/váha meno
hádzaná
/
Adriana Medveďová
/
hádzaná
Jasmínka Vargová
/
hádzaná
Silvia Lenčešová
/
hádzaná
Simona Csáková
/
hádzaná
Barbora Konigová
/
hádzaná
Karin Bujnochová
krasokorčuľovanie
solo
Karolína Sýkorová
krasokorčuľovanie
solo
Karolína Sýkorová
MG
družstvo
Ivana Dermeková
MG
družstvo
Renata Smilnická
MG
spoločna sklad. Xénia Kilianová
MG
spoločna sklad. Alexandra Ivaničková
MG
družstvo
Ivana Dermeková
/
volejbal
Začková Laura
/
volejbal
Stumpelová Nikola
/
volejbal
Bibková Tatiana
/
volejbal
Lukáčová Simona
/
volejbal
Hudecová Romana
/
volejbal
Nikmonová Lucia
/
volejbal
Drobňáková Dominika
/
volejbal
Kubaliaková Radka
/
volejbal
družstvo dievčat
/
atletika
Tomáš Kružliak
stolný tenis
družstva
Pavolka Michal
stolný tenis
dvojhra
Pavolka Michal
stolný tenis
družstva
Pavolka Michal,Mucha
stolný tenis
družstva
Kokavcová Lucia
stolný tenis
štvorhra
Pavolka Michal,Mucha
stolný tenis
dvojhra
Pavolka Michal
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
dorast
dorast
dorast
dorast
žiaci
žiaci
dorast
juniori
žiaci
juniorky
juniorky
dorast
juniorky
junior
dorast
dorast
juniorka
juniorka
junior
dorast
st. žiačka
st. žiak
st. žiačka
ml. dorast
ženy
juniorky
juniori
juniori
juniori
juniori
st. dorast
st. dorast
st. dorast
st. dorast
juniori
dorast
dorast
dorast
juniorky
kadetky
ml. dorast
MM Maďarska
MM Rakúska
MM Rakúska
MM Polsko
EP juniorov
Olymp.nádeje
Olymp.nádeje
Olymp.nádeje
Olymp.nádeje
Memor.F.Schust
Memor.F.Schust
Medzišt.stretnu
EP juniorov
Memor.F.Schust
JGP RUM
Tirnavia Ice Cup
SVK-HU-CZ
GPS junior mitin
WC BERLÍN
ME juniorov
ME juniorov
MS godžu- rju
MS godžu- rju
EP mládeže
EP mládeže
EP mládeže
EP mládeže
EP mládeže
medz.turn. Litva
MS 20
MS 18
ME juniorov
ME juniorov
ME juniorov
ME juniorov
ME mládeže
ME mládeže
ME mládeže
ME mládeže
ME 19
EYOF
MS 17
EYOF
MS junioriek
MS kadetiek
ME ml. dorast
17
9
17
17
3.
7.
8.
3.
2.
2.
6.
1.
2.
15
1
2.
1.
27
účastník
účastník
2.
1.
3.
3.
3.
1.
3.
2.
13.
15.
9.-16.
17.-32.
33.-64.
5.
účasť
15.
13.
31.
8.
7.
10.
účasť
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
krasokorčuľovanie
krasokorčuľovanie
atletika
atletika
plávanie
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
karate
box
plážový volejbal
plážový volejbal
st. tenis-družstvo
st.ý tenis-štvorhra
stolný tenis
stolný tenis
box
box
box
box
atletika
atletika
atletika
volejbal
volejbal
volejbal
box
štvorhra
družstva
dvojhra
štvorhra
4x100
60m pr.
60m pr.
diaľka
110m pr.
80m pr.
diaľka
110m pr.
výška
100m
solo
solo
disk
disk
100Z
kumite-68 kg
kumite-59 kg
kumite+59 kg
kumite+59 kg
kata
kumite-63 kg
kumite+40 kg
kumite+40 kg
kumite-40 kg
56kg
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
kladivo
disk
disk
/
/
/
/
Pavolka Michal, Mucha
Pavolka Michal, Mucha
Pavolka Michal, Mucha
Pavolka Michal, Mucha
Ján Šuba
Ján Šuba
Eva Jandová
Eva Jandová
Ján Šuba
Eva Jandová
Eva Jandová
Ján Šuba
Ondrej Bartoň
Natália Ostrožlíková
Karolína Sýkorová
Karolína Sýkorová
Júlia Kočarová
Júlia Kočarová
Denis Lenčéš
Michal Garaj
Lenka Foldesiová
Patrícia Tátošová
Lenka Foldesiová
Roland Bagita
Michal Borovský
Rebeka Vidová
Norbert Faltus
Miriama Kozmová
Michal Zátorský
Sládečková, Ružbaská
Veselovská, Mikolajová
Mucha, Ježo, Pavolka
Matej Mucha
Martin Ježo
Michal Pavolka
Rigo Jaroslav
Patrik Rajcsány
Roman Formánek
Michal Zátorský
Tomáš Kružliak
Júlia Kočarová
Júlia Kočarová
družstvo dievčat
družstvo dievčat
družstvo dievčat
Juraj Babiak
c) umiestnenie študentov na školských súťažiach v roku 2011/2012
kategória
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
dorastenky
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
súťaž
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
M-SR SŠ
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
MSR
umiest.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
6.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
šport
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
hádzaná
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
atletika
disciplína
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
štafeta
štafeta
štafeta
štafeta
štafeta
štafeta
štafeta
štafeta
diaľka
300m
60m
trojskok
diaľka
oštep
disk
300m pr.
110m pr.
110m pr.
800m
300m pr.
meno
Petronela Velčická
Barbora Konigová
Dominika Kolářová
Lenka Magyarová
Simona Čaprnková
Katarína Kolečániová
Dominika Czuczorová
Nikoleta Bogárová
Adriana Medveďová
Nikola Šinská
Jasmínka Vargová
Silvia Lenčéšová
Simona Sýkorová
Ivana Halásová
Veronika Pisarčíková
Drobňáková Dominika
Fedorová Andrea
Vernerová Dominika
Čepová Agáta
Stovičková Natália
Vroclavjaková Miroslava
Lukáčová Simona
Hudecová Romana
Salanciová Mirka
Nikmonová Lucia
Kubaliaková Jana
družstvo chlapcov
družstvo dievčat
družstvo chlapcov
družstvo chlapcov
Zeleňáková Monika
Ostožlíková natália
Jandová Eva
Karasová Kristína
Borecký Ján
Forro Radoslav
Konštiak Marek
Ondruš Nikolas
Jandová Eva
Konštiak Marek
Ostožlíková natália
Deglovičová Darina
Deglovičová Darina
Bartoň Ondrej
Kočarová Júlia
Krajč Patrik
Krajč Patrik
Šuba Ján
Bradáčová Dominika
Halmo Marek
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
SŠ
SŠ
SŠ
MSR
MSR
MSR
MSR
M SR
M SR
M SR
M SR
MSR SŠ
MSR SŠ
3.
3.
3.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
2.
atletika
atletika
atletika
atletika
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
volejbal
plávanie
plávanie
100-200-300-400
100-200-300-400
100-200-300-400
100-200-300-400
družstvá
družstva
družstva
družstvo
100Z
100M
Halmo Marek
Blanár Marek
Repáš Rudolf
Šuba Ján
Pavolka,Ježo, Mucha,Regás
Kokavcová,Selická, Barčiako
Bella,Pavolka, Ševec
chlapci
Denis Lenčéš
Denis Lenčéš
§ 2 ods. 1 písm. g)
ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV SPOJENEJ ŠKOLY
Spojená škola
zamestnanci
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
-nekvalifikovaní
- dopĺňajú si
vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
-upratovačky
Počet
171
129
129
0
42
15
Školská jedáleň
zamestnanci
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
-nekvalifikovaní
- dopĺňajú si
vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
-upratovačky
Počet
16
0
0
0
0
16
1
Školský internát
zamestnanci
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
-nekvalifikovaní
- dopĺňajú si
vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
-upratovačky
PZ – pedagogickí zamestnanci
NZ – nepedagogickí zamestnanci
Aprobácie pedagogických zamestnancov:
TITUL
PRIEZVISKO
MENO
APROBÁCIA
PaedDr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Adlerová
Andraščíková
Babjaková
Babušíková
Katarína
Alena
Marína
Eva
TEV
RUJ NEJ
SJL
ANJ RUJ
, PhD.
Počet
27
12
Spolu
214
141
12
0
0
141
0
0
15
73
4
20
Ing.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
PaedDr.
Mgr.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Ing.
RNDr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Ing.
Ing.
PaedDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Baláková
Baronová
Bekö
Bérešová
Blahová
Bobušová
Bolečková
Bosáková
Bruník
Brušková
Bubáková
Bullová
Čapistrák
Červeň
Červeňanská
Dobiášová
Domankušová
Drličková
Ďurišová
Fintová
Fitalová
Fulierová
Gajdošová
Galvánek
Goč
Haladejová
Hamadová
Hanakovičová
Hečková
Hegedüš
Hegedüšová
Hóly
Hoppanová
Horková
Hudecová
Illéš
Ivančíková
Ivaničová
Jandová
Javorová
Kabát
Káčerová
Kálaziová
Kalincová
Kamenský
Karabínová
Oľga
Jana
Ľubor
Helena
Mária
Anna
Jana
Eva
Štefan
Veronika
Ľubica
Jozefína
Anton
Ľuboš
Mária
Marta
Ivana
Katarína
Erika
Juliana
Bibiána
Ľubica
Mária
Miroslav
Pavol
Lenka
Zdenka
Katarína
Mária
Róbert
Adriana
Jozef
Zuzana
Mária
Oľga
Martin
Andrea
Scarlet
Mária
Gabriela
Libor
Eva
Ingrid
Janka
Pavol
Mária
, CSc.
, PhD.
INF
TEV NEJ
TPP
ANJ
CHEM BIO
ODB
CHEM BIO
RUJ ANJ
DEJ NAV
ANJ SJL
SJL DEJ
TEO
MAT FYZ
SPP
ODB
ANJ
ANJ SPJ
MAT FYZ
MAT INF
TAJ
MAT INF
MAT FYZ
ODB
BIO GEO
CHEM FYZ
ODB TEO
ODB
TEV
TEV NAV
DEJ OBN
ANJ
INF EKN
MAT FYZ
TPP
GEO
SPP
TEO
ANJ
INF
NEJ SJL
ODB EKN
ANJ
ANJ
EKN UCT
TVZ
PRX
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
PhDr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Kendrová
Kilianová
Kilianová
Kohútová
Konkušová
Kramárová
Krumpálová
Kutiš
Kuviková
Lahučký
Ligačová
Lichnerová
Lukácsová
Lukáč
Lukáč
Lužáková
Maček
Madurkay
Malicherová
Maniačková
Margetiny
Martonová
Miko
Moravcová
Moravčíková
Mrkvicová
Nagyová
Navarová
Neirurerová
Nemčoková
Ondrušová
Oravec
Orešková
Ostrčilová
Paulovičová
Pisarová
Pivarčiová
Poláková
Porubský
Rajtár
Reviľak
Rošková
Rothbauerová
Salayová
Sklenárová
Solárová
Nadežda
Ľubov
Jana
Monika
Jana
Mária
Magdaléna
Anton
Alžbeta
Anton
Barbara
Lívia
Eva
René
Karol
, PhD.
Natália
Jaroslav
Juraj
Natália
Zlata
Peter
Viola
Jarolím
Alena
Elena
Zuzana
Andrea
Katarína
Dana
Miriam
Marta
Roman
Michaela
Daniela
Ivica
Silvia
Anna
Anežka
Jozef
Ivan
Tomáš
Adriana
Andrea
Erika
Oľga
Natália
SJL
SPP
ANJ
ANJ
SPJ
MAT BIO
ADK VKP
SPP
TEO
ZDR THP
EKN UCT
CHEM
INF FYZ
SPP
SPP
FRJ
CHEM FYZ
TEV
ANJ
ANJ
NEJ RUJ
FRJ GEO
SPP
SJL UMK
SJL ETV
MAT
SJL TAJ
ANJ
TPP
NEJ
NEJ RUJ
SPP
SJL FRJ
ANJ
ANJ
CHEM BIO
TPP
CHEM
ODB
SJL OBN
SPP
SJL ETV
EKN INF
SJL
ODB
SPP
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
PhDr.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Spasičová
Spišiak
Stümpelová
Surová
Szárazová
Šafárik
Ševelová
Šimková
Škandíková
Šubová
Štúr
Tarabčík
Tomascheková
Tóth
Tóth
Tóthová
Vanková
Varga
Varga
Veisová
Woznicová
Witvitzky
Žňava
Naďa
Matej
Eva
Katarína
Mária
Ondrej
Dana
Jana
Anna
Zita
Martin
Michal
Miriam
Žigmund
Michal
Andrea
Jana
Tomáš
Slavomír
Mária
Gabriela
Karin
Peter
, PhD.
, PhD.
EKN ADK
SPP
TEV
CHEM BIO
MAT FYZ
TEV
BIO
SJL NAS
EKN UCT
NEJ RUJ
SPJ
SPP
DEJ
ODB
SPP
NPV THP
SJL
SPP
SPP
CHEM THP
NEJ
FRJ
SPP INF
ODBORNOSŤ VYUČUJÚCICH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
V ŠK. ROKU 2011/2012
Pedagogický zbor je plne kvalifikovaný.
§ 2 ods. 1 písm. h)
ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV SPOJENEJ ŠKOLY
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Externá VŠ
Doktorandské
3
3
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
0
3
0
0
2
1
§ 2 ods. 1 písm. i)
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII
NA VEREJNOSTI
Údaje o aktivitách organizovaných
školou
Deň otvorených dverí - 1.decembrový
týždeň 2011
Vianočné akadémia – 2x
Školské plesy - 3x
Stužkové slávnosti – 5x
Hodnotenie pekárskych a cukrárskych
výrobkov a hodnotenie čokolády
a čokoládových cukroviniek
Hodnotenie mäsových výrobkov a pív
Hodnotenie syrov a vín
Vydávanie školského časopisu S3GA
Krajské kolo chemickej olympiády vo
všetkých kategóriách -A, B, C, Dg, Dz
Krajské kolo biologickej olympiády
Barmanský kurz
Imatrikulácie
Obed pre rodičov HA 1. roč.
Recepcia pre rodičov HA 2. roč.
Banket pre rodičov HA 3. roč.
Medzinárodný gastronomický festival
v Nitre – GASTROFEST 2012
Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ a SŠ
Majstrovstvá okresu a kraja v atletike SŠ
Majstrovstvá okresu a kraja v stolnom
tenise ZŠ a SŠ
Okresné a krajské kolo vo volejbale dievčat
ŠŠ
Olympijský loptový päťboj pre žiakov ZŠ v
kraji
Vianočná latka - skokanská súťaž pre ZŠ a
SŠ
Vianočná Nitra –medzinárodná súťaž
v modernej gymnastike
Latka piatich miest – celoslovenský míting
v skoku do výšky
Detský prázdninový tábor
Školské MSR atletika ZŠ
Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Spoluorganizátor Októberfest 2011 + Heineken
Stretnutia pedagógov a žiakov partnerských
škôl-Osijek, Siofok
Podpora činnosti Slovákov v Chorvátsku
Spolupráca
so
Slovenskou
barmanskou
asociáciou
Aktivity protidrogovej prevencie
EXITTOUR 2011
Výmenné zahraničné stáže študentov
Súťaž v rétorike - odkaz A. Dubčeka
Prednáška Bezpečnosť a kontrola potravín
Vedecká konferencia Suroviny a potraviny
rastlinného pôvodu
Prednáška “S tebou o tebe“
Deň narcisov
Divadelný festival Francúzsko
MO, MK a MSR v plávaní ZŠ, SŠ
MO, MK a MSR v atletike ZŠ, SŠ
MO, MK a MSR v stolnom tenise ZŠ, SŠ
MO, MK, MSR vo volejbale SŠ
MO, MK, MSR v basketbale
Extraliga vo volejbale žien – 6.miesto
ME junioriek, volejbal
ME junioriek, volejbal
MSR v atletike – jednotlivci, družstvá
Európsky pohár juniorov v atletike v Bosne
Hercegovine
WHIL – ženská hádzanárska interliga
Školské MSR stolný tenis SŠ
ME a MS v karate kadetov, juniorov a seniorov
Majstrovstvá Európy v modernej gymnastike
v Baku – juniorky, seniorky
Majstrovstvá Európy juniorov v stolnom tenise
Najvyššia ligová súťaž v hokeji
Najvyššia ligová súťaž vo futbale
MSR v krasokorčuľovaní
ME juniorov v plážovom volejbale
MS junioriek v športovom aerobiku
MS SŠ – volejbal, dievčatá, Francúzsko
MS SŠ – volejbal, chlapci, Francúzsko
§ 2 ods. 1 písm. j)
ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE
SPOJENÁ ŠKOLA ZAPOJENÁ
Medzinárodné projekty a medzinárodná spolupráca
Medzinárodný projekt
Socrates, Leonardo da Vinci, iné medzinárodné
garantované projekty.
(Uvádzajte presný názov projektu a
zapojených do projektu.)
krajiny partnerov
Stav
projektu
Družobné styky
(Pripravné štádium,
podaný
projekt,
schválený
projekt,
projekt sa realizuje,
v tomto škol. roku sa
projekt ukončil.)
Gastrofestival Nitra 2012
realizovaný
SR, ČR, Francúzsko
a Chorvátsko
Vianočná Nitra – súťaž v modernej
gymnastike
realizovaný
SR, ČR, Maďarsko, Poľsko,
Slovinsko, Rusko
Vzdelávanie žiakova a
pedagógov v spolupráci so
školou vo Francúzsku – Le
Lycee d´Enseignement
Général, d´ Hôtellerie
et de Tourisme, Bazeilles
Vzdelávanie žiakov a
pedagógov v spolupráci so
školou v Chorvátsku –
Ugostiteljsko – turističeska
škola Osijek
Ďalšie projekty
Názov projektu
Celkový
finančný
prínos
pre školu
Spolufinancovanie
(Kto a v akej výške
poskytol - poskytne
finančné prostriedky)
Doba
realizácie
Stav
projektu
( od - do )
Podaný
Schválený
Realizovaný
(Vyznačte
krížikom )
P
1. Denný prázdninový tábor
pre deti ZŠ
2.Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov
3. Centrum olympijskej
prípravy
4. Gastrofestival Nitra 2012
5. Projekt Leonardo – Siofok
/H/
6. Projekt Leonardo –
Bazeilles /F/
7. Vianočná Nitra –
medzinár.súťaž v mod.gymn.
8. Latka 5 miest
9. Olympijský viacboj
10.Pohár federácii
v športovom aerobiku
11.Európsky pohár juniorov
12.Skvalitnenie vzdelávania
pre potreby trhu práce
13.Jazykové laboratóriá
rodičia
MŠ SR
20.august
2012 –
31.august
2012
sept .- dec.
2011
rok 2012
-
vlastné
vlastné
marec 2012
trvalo
-
vlastné
trvalo
Mesto
Nitra 600,€
Mesto
Nitra 300,€
Mesto
Nitra
300€
450€
ŠK ŠOG Nitra +
december
2011
ŠK ŠOG Nitra
marec 2012
Mesto
Nitra
1000,- €
ŠK ŠOG Nitra
september
2011
220692,- €
Vlastné 100,- €
S
R
x
x
x
x
x
x
x
január 2012
x
Vlastné 50€
november
2011
x
x
x
x
x
§ 2 ods. 1 písm.l)
ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO - TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Priestorové a materiálne zabezpečenie teoretických predmetov
Na vyučovanie škola využívala 34 klasických učební, z ktorých 10 slúži na skupinové
vyučovanie. Ďalej boli k dispozícii 4 chemické a 3 biologické laboratóriá s kompletným
vybavením. Na vyučovanie informatiky slúžilo
učební informatiky a informačnokomunikačných technológií (PC, internet, dataprojektor, eBeam). V rámci projektu Infovek je
škola pripojená na internet. Vyučovanie cudzích jazykov sa uskutočňovalo v 6 špeciálnych
učebniach vybavených magnetofónmi, CD a DVD prehrávačmi. K dispozícii bola taktiež
videoučebňa. Každoročne zabezpečujeme dopĺňanie učebných pomôcok novými modernými
pomôckami. Na zakúpenie učebných pomôcok sme využívali hlavne získané
mimorozpočtové prostriedky.
Priestorové a materiálne zabezpečenie odborných predmetov
Na vyučovanie odborných predmetov slúžili 3 odborné učebne – cvičné kuchynky vybavené
v súlade s normatívom, 3 učebne na techniku obsluhy , bar s výčapným zariadením, priestory
spoločenskej haly, školskej jedálne a kuchyne, školský bufet, školská pekáreň, pracoviská
školského internátu, školská recepcia a pracoviská v podnikateľských subjektoch
a organizáciách.
Plány pre budúce obdobie (roky 2010 – 2012)
dokončiť rekonštrukciu školského internátu a zabezpečiť jeho elektronizáciu a revitalizáciu
dokončiť mliečny bar a záhradnú reštauráciu
-
-
vybaviť triedy novými lavicami a stoličkami
na pozemku školy vybudovať viacúčelovú športovú halu s kapacitou 3500-5000
divákov s reštauráciou a spoločenskými priestormi pre odbornú prax
vybudovať jazykové laboratórium na vyučovanie cudzích jazykov
zabezpečiť nadstavbu učební pre Hotelovú akadémiu
zabezpečiť prístavbu telocvične - krytá bežecká dráha
Priestorové zabezpečenie telesnej výchovy a športovej prípravy je na požadovanej úrovni
a sústavne ho vylepšujeme, o čom hovorí nasledovný prehľad:
Druh priestoru
Charakteristika priestoru
a) pôvodné :
dve telocvične
- po rekonštrukcii paluboviek a osvetlenia sú v dobrom
stave, slúžia na športovú prípravu atlétom,
moderným
gymnastkám a volejbalistkám (600 a 300 m2)
štyri tenisové kurty
- antukové ihriská sú vo veľmi dobrom stave
posilňovňa
- s rozšíreným vybavením pre vyučovanie TEV a ŠPP
b) novovybudované :
kondičná telocvičňa
stolno-tenisová herňa
- s kompletnými novými šatňami a sociálnymi zariadeniami,
slúži atlétom (500 m2), doskočisko na skok do diaľky –
v priestoroch kondičnej telocvične pre využívanie počas zimy
- má
nový športový povrch spĺňajúci podmienky pre
medzinárodnú superligu
posilňovňa
pohybové štúdio 1
pohybové štúdio 2
2 volejbalové ihriská
2 plážové ihriská
Viacúčelové ihrisko
školská plaváreň
c) plánované:
bežecký tunel
- prebehla rekonštrukcia pôvodnej posilňovne (100m2) a jej
rozšírenie
o nové priestory
nakoľko už kapacitne
nepostačovala, a doplnila novými špeciálnymi posilňovacími
strojmi
- má vybudovanú pružnú podlahu potiahnutú kobercami, na
dlhších stranách sú zrkadlá a madlá, slúži na baletnú prípravu
moderných gymnastiek a krasokorčuliarov a na prípravu
karatistov
-slúži na kondičnú prípravu pre rôzne druhy športu, cvičia sa
v nej posilňovacie a vyrovnávacie cvičenia s fit - loptami
- vonkajšie antukové ihriská
- pre plážový volejbal
- umelá tráva
- pre športovú prípravu a telesnú výchovu,
25x6 m
s kompletným vybavením
- pristaviť k školskej jedálni a telocvični bežecký tunel s tartanovým
povrchom (130x7 m)
gymnastická a volejbalová telocvičňa - nadstavba
viacúčelová hala
- na pozemku školy vybudovať viacúčelovú športovú halu s kapacitou
5000 divákov
Prehľad športových zariadení
Vlastné
Telocvične
Vybavenie Oportebovanosť
Rekonštrukcia
(nové
v%
zariadenie
posledná
plánovaná
riérový
prístup
priemerná
označ P
A/N
veľká)
V
gymnastická
V
posilňovňa
stolnotenisová herňa
V
Regenerácia
Bezba-
označ V
a vek
v
prenájme zariadenia
veľká
baletné štúdio + tatami
pohybové štúdio kond.teloc.
atletická hala
Rozmery
32x19m,
36rokov
13x19m, 36 r
N
70
N
1998
2011
50
veľká)
veľká)
1998
2011
A
99
nové zariadenie
2009
2018
100
priemerná
2004
2012
80
priemerná
2007
2015
80
priemerná
2015
80
priemerná
2008
2003
V
25x9m, 1 r
14x14m, 5 r
V
11x17m, 5 r
A
N
11x17m, 1 r
N
32x14m, 5 r
A
V
V
V/P
Rozmery/ vek
(uviesť rok)
budúca
(uviesť
rok)
A/N
Vybavenie Oportebovanosť
2012
Rekonštrukcia
Bazén
V
25x6m, 2 r
A
100
nové zariadenie
2008
2015
Regeneračné centrum
V
17x19m, 13 r
N
100
primerná
2005
2018
Vonkajší areál
V/P
Rozmery /vek
A/N
Vybavenie
Podklad
tenisové kurty
V
32x64m, 25 r
A
100
antuka
2004
2011
volejbalové
V
V
32x32m, 7 r
32x32m, 3 r
A
A
100
100
antuka
piesok
2006
2009
2011
2018
V
40 x20m, nové
A
100
umelá tráva
2010
2020
V
105x85m, 15 r
A
90
tráva
2004
2014
volejbalové- plážové
viacúčelové
futbalové
Iné sektory
V/P
Rozmery/vek
A/N
Počet
Podklad
Rekonštrukcia
skok do výšky -v hale
V
5 rokov
A
1
japex
2005
2020
do dialky- v hale
V
5 rokov
A
1
japex
2005
2014
§ 2 ods. 1 písm. n)
CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK
A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
Koncepčný zámer rozvoja školy
Ďalší rozvoj SPŠ potravinárskej v Nitre, Hotelovej akadémie v Nitre a Športového gymnázia
v Nitre sa v súčasnom období realizuje v rámci Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra.
Rozvoj školy zakladáme na „kultúre školy“, ktorý je všadeprítomný a relatívne stály
faktor, obsahujúci presvedčenie a hodnoty, porozumenie, postoje, významy, normy, symboly,
rituály, ceremónie, preferované správanie a ktorý sa prejavuje v správaní ľudí v škole.
Vzťahuje sa k vonkajšiemu a vnútornému prostrediu školy, súvisí s pracovnými a
vzdelávacími procesmi v škole a má veľký význam pre rozvoj školy.
Kľúčové prvky "kultúry školy" vzhľadom k jej rozvoju, ktoré sa snažíme uplatňovať pri
riadení školy podľa nášho názoru a ich významu sú:
1. Zhoda na princípoch - schopnosť a ochota všetkých skupín zamestnancov na škole
zjednotiť sa na vlastných pravidlách fungovania školy.
2. Vytváranie vízie - všetci zamestnanci školy pracujú na vytváraní a naplňovaní spoločnej
predstavy o budúcej podobe školy.
3. Otvorenost' školy - spolupráca a komunikácia školy s rodičmi, mestom, praxou a MŠ,
prezentácia školy na verejnosti (školský časopis, organizovanie predmetových olympiád,
celoštátnych súťaží, spoločenských akcií, vzdelávacích kurzov... ).
4. Štýl riadenia - riadenie príkazmi alebo informáciami. Vedenie ľudí na základe vonkajšej
resp. vnútornej motivácie.
Pri riadení ľudí uprednostňujeme hlavne riadenie pomocou ich informovania o všetkom
novom, čo môže mať vplyv na život školy - nové zákony, nové vyhlášky, usmernenia MŠ a
smernice schválené poslancami samosprávneho kraja. Vonkajšia motivácia zamestnancov
školy je v súčasnej dobe stále zložitá, pretože prakticky nevieme aký objem finančných
prostriedkov na odmeňovanie pracovníkov budeme mať. Stále preto využívame vnútornú
motiváciu zamestnancov školy - ich ochotu pracovať nad rámec svojich pracovných
povinností bez nároku na finančnú odmenu.
5. Vývoj a premena školy - priebežné a systematické zmeny v organizácii práce školy.
Na SPŠP sme zmenili systém štúdia, učebné plány a učebné osnovy a priebežne sa učebné
osnovy upravujú v súlade s aplikáciou nových poznatkov z jednotlivých odborov. Od
školského roku 2004/2005 má škola schválený študijný odbor Výživa, ochrana zdravia a
hodnotenie potravín. Od školského roka 2006/2007 sa začali prijímať žiaci na študijný
odbor Výživa a šport, pričom ide o triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy.
Športové gymnázium od školského roku 2005/2006 otvára v 8 – ročnej forme triedy
s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka.
6. Kolegiálna podpora - výmena skúseností, dialóg vyučujúcich navzájom a spolupráca
medzi kolegami, pridelenie uvádzajúcich učiteľov začínajúcim pedagógom.
Základom kolegiálnej podpory je hlavne rovnocenné vzdelanie pedagógov a ochota
spolupracovať navzájom medzi sebou. Na našej škole máme plne kvalifikovaný pedagogický
zbor, pričom odborné kabinety sú obsadené pedagógmi s rovnakou aprobáciou. To dáva
predpoklad na vzájomné odborné diskusie - výmenu názorov.
7. Fyzické prostredie školy - jednotlivé budovy, vybavenie a jeho optimálne využívanie.
Areál školy pozostáva z viacerých budov, ktoré si vyžadujú generálne opravy, pretože sú v
prevádzke už vyše 37 rokov. Boli realizované generálne opravy všetkých striech a prebehla
oprava a výmena okien v prístavbe. V pláne máme vybudovanie kompletného športového
areálu školy : 4 tenisové kurty - sú v prevádzke, 2 volejbalové ihriská - sú v prevádzke,
trávnaté futbalové ihrisko - je v prevádzke, 2 plážové volejbalové ihriská – sú v prevádzke,
tréningový bazén – je v prevádzke a pripravuje sa výstavba viacúčelovej športovej haly.
8. Profesijný rast - podpora osobného a profesijného rastu zamestnancov školy, vytváranie
podmienok pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj pedagogických zamestnancov. Vedenie školy
umožňuje zvyšovať si kvalifikáciu prostredníctvom rôznych programov kontinuálneho
vzdelávania.
9. Neformálny život školy - ľudia sa stotožňujú so školou, hlásia sa k nej.
Už 15 rokov organizujeme spoločné stretávky (celý ročník) absolventov našej školy. Tieto
spoločné stretávky upevňujú a prehlbujú spolupatričnosť absolventov a profesorov školy a sú
výbornou príležitosťou pre oživenie spomienok na ich štúdium a výmenu skúseností z praxe
s pedagógmi školy. Každoročne navštívi školu cca 900 - 1000 absolventov školy.
10. Práca s "konfliktom" - riešenie konfliktov, disciplína pracovníkov a študentov...
Konflikty, ktoré sa v našom kolektíve zamestnancov vyskytli sa prakticky vždy podarilo
vyriešiť pohovorom vedenia školy so zamestnancom.
Pre rozvoj školy je nevyhnutné zabezpečiť základné podmienky pre nerušený "život" školy.
Tieto podmienky sú:
1. kvalitné personálne obsadenie všetkých postov na škole - naším záujmom je všetky
pracovné miesta obsadzovať plne kvalifikovanými zamestnancami.
2. kvalitné materiálno-technické vybavenie školy
- skvalitňovanie materiálnotechnického vybavenia školy je podmienené dostatkom finančných prostriedkov - čo si už v
súčasnej dobe vyžaduje viac zdrojové financovanie školy. Na našej škole získavame
mimorozpočtové finančné prostriedky viacerými spôsobmi:
1. podnikateľská činnosť školy
2. tvorba projektov
- MŠ SR
- EU
- ŠZ
- V4
3. prostredníctvom RR
4. prostredníctvom sponzorských darov pre RR
5. poskytnutím zliav na cenách za tovary a služby
6. vzdelávacie poukazy
7. samoupratovanie ŠI, školského dvora a okolia školy
8. 2% podiel zaplatených daní
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti chceme hlavnú pozornosť v budúcom období zamerať
na nasledovné úlohy:
a) Informačná gramotnost' - chceme naučiť žiaka vyhľadávať, porovnávať, hodnotiť a
efektívne využívať informácie.
b) Jazyková gramotnost' - stala sa nevyhnutnou gramotnosťou občana malého štátu,
ktorým je aj Slovensko, pre ktorého je dôležitá schopnosť komunikovať v jednom alebo
v dvoch cudzích jazykoch. Keďže ako jazyková priorita sa propaguje anglický jazyk, na
našej škole umožňujeme každému študentovi učiť sa tento jazyk. Okrem anglického
jazyka vyučujeme aj nemecký jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk
a ruský jazyk.
Dôraz kladieme aj na vyučovanie slovenského jazyka - správnu gramatiku a čistotu
spisovnej slovenčiny.
c) Občianska gramotnost' - chceme naučiť žiaka umeniu orientovať sa a žiť v spoločnosti,
byť jej platným členom a uvedomovať si svoje práva a povinnosti.
d) Ekonomická gramotnost' - chceme žiakovi dať vedomosti a zručnosti z hospodárskeho
prostredia v ktorom žije, t.j. z trhovej ekonomiky. Keďže Slovensko je členom EU, žiak
musí mať vedomosti i z európskeho a svetového hospodárstva. Budeme klásť dôraz na
aplikáciu učiva a aktívne zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu.
e) Gramotnost' pre udržatelnost' rozvoja - chceme naučiť žiaka systém znalosti o
zákonitostiach prírody, o vzťahoch človeka k prostrediu, o regionálnych a globálnych
problémoch ľudstva a o možnostiach a spôsoboch ich riešenia dostupnými prostriedkami
- ekonomickými, sociálne - právnymi, vedeckými a technickými. Pritom využijeme naše
vzťahy k podnikovej sfére, k vysokým školám a výskumným ústavom. Zároveň chceme s
racionálnou stránkou osobnosti žiaka rozvíjať aj jeho citovú a vôľovú stránku.
f) Telesná gramotnosť - chceme naučiť žiaka správnym zásadám v oblasti výživy a rozvíjať
jeho športové aktivity a to i v rámci študijného odboru výživa a šport.
Záver
Zamýšľať sa nad rozvojom školy nie je jednoduché a ľahké, a to najmä pre obsažnosť
a zložitosť problematiky. Nie je možné uviesť všetky faktory, ktoré rozvoj našej školy
ovplyvňovali, ovplyvňujú a budú ovplyvňovať, pričom si vôbec nemyslíme, že ich všetky
poznáme, ale pokúsime sa aspoň tie hlavné zhrnúť:
- konštruktívny prístup ku všetkej pedagogicko-didaktickej a vôbec výchovnej práci sústavné vzdelávanie vedenia školy
- sústavné vzdelávanie učiteľov
- neustála inovácia a reorganizácia výchovy a vzdelávania na základe analýzy práce školy neustála inovácia obsahu vzdelávania
- neustále zdokonaľovanie kultúry školy ( vzťahy učiteľ - žiak, žiak - žiak, učiteľ - učiteľ,
rodič - učiteľ... )
- precízne plánovanie práce školy a hodnotenie dosahovaných výsledkov
- posilnenie autonómie učiteľa a školy
- sústrediť pozornosť na budúci rozvoj školy s cieľom uplatnenia sa absolventov školy
v medzinárodnej konkurencii
- zabezpečenie materiálno-technickej základne pre nerušený výchovno-vzdelávací proces spolupráca s miestnymi politikmi (MÚ, VÚC, poslanci NR SR ...) - nie riadenie školy od
stola
- zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov - z podnikateľskej činnosti školy, od sponzorov,
rodičovskej rady, fondov EU
- budovanie vhodnej pracovnej atmosféry na škole
- priebežné dopĺňanie pedagogického zboru mladými plne kvalifikovanými učiteľmi
Roky transformácie spoločnosti priniesli mnoho odpovedí, ale ešte viac otázok. Hľadanie
odpovedí na ich zodpovedanie nie je jednoduché. Pritom ale potreba vzostupného rozvoja
školstva a v rámci toho aj zlepšenie postavenia a hmotného zabezpečenia učiteľov je viac než
akútna. Nikdy doteraz nebolo sociálne prostredie také rozmanité z hľadiska rôznosti,
protichodnosti, rôznorodosti formatívnych podnetov a vplyvov. Naše školstvo a s ním aj
učitelia i vedenia škôl sa dostávajú do viacerých protichodných a tiež kumulovaných prúdov
a vírov z celkového pohybu v našej spoločnosti a vo svete. Prebiehajúca transformácia je
totiž súčasťou celkových civilizačných a globalizačných prúdov. Kým prúdu transformácie
školy môžeme dať do značnej miery smer, intenzitu a kvalitu, prúdu globalizácie sa musíme
viac menej prispôsobovať.
Pre demokraciu v škole a demokratickosť školy je podstatné rešpektovanie a uplatňovanie
demokratických hodnôt vo výchove a vyučovaní. Transformácia ako sociálny proces
významným spôsobom narušila systém predtým existujúcich hodnôt, nastolila nové hodnoty.
Tento proces ešte jednak neskončil, jednak sa pohyby v tejto oblasti odrazili aj negatívnym
spôsobom v hodnotovej orientácii, resp. v dezorientácii učiteľov a prostredníctvom nich aj
žiakov.
V budúcom období nám preto musí ísť aj o rozumnú potrebnú mieru kontinuity medzi
minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou školy - inak dôjde k strate duchovnej energie
spoločnosti a k pribrzdeniu jej napredovania.
Vyhodnotenie plnenia úloh z koncepčného zámeru rozvoja školy
a) Informačná gramotnost' – učebne informačno-komunikačných technológií, (PC,
dataprojektor, eBeam), pripojenie na internet, využíva sa aj v mimoškolskej činnosti –
krúžky informatiky.
b) Jazyková gramotnost' - študenti našej školy si v súčasnom období vyberajú z ponuky 6
cudzích jazykov – ANJ, NEJ, SPJ, TAJ, FRJ, RUJ.
Na škole pracuje lektorka pre vyučovanie francúzskeho jazyka. Organizujeme zahraničné
stáže študentov – Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko... počas letných prázdnin i počas
školského roka.
c) Občianska gramotnost' – pre študentov sa organizuje exkurziu do Národnej rady SR
a besedy s poslancami NR SR.
d) Gramotnost' pre udržateľnost' rozvoja - pedagogickí zamestnanci školy vypracovali
základné pedagogické dokumenty pre nový študijný odbor Výživa a šport. V rámci
Štátneho programu výskumu a vývoja „Kvalita života - zdravie, výživa a vzdelávanie “,
podprogramu „Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“ sa podieľali na vypracovaní
príručky pre predmet Zdravý spôsob života pozostávajúcej zo 7 modulov. Pokračovali sme
vo vydávaní školského časopisu „S3GA“, s ktorým sme sa zúčastnili celoštátnej súťaže
časopisov stredných škôl „Štúrovo pero“. Pre žiakov 1.ročníkov sme úspešne zrealizovali
kurz spoločenských tancov. Športové aktivity študentov školy sú veľmi rozsiahle
a dosiahnuté výsledky uvádzame na inom mieste.
Vyhodnotenie hospitačnej činnosti
Z hospitačných zistení v oblasti vzdelávania a výchovy vyplynuli niektoré nedostatky,
ktorých je nevyhnutné sa vyvarovať.
V nasledujúcom období je potrebné sa zamerať na tieto oblasti:
V oblasti vzdelávania:
- vyučovacia hodina musí byť realizovaná premyslene a cieľavedome
- využívať IKT vo vyučovaní vo väčšej miere
- v didaktických činnostiach sledovať praktické využitie poznatkov
- zamerať sa na rozvoj kľúčových kompetencií
- v príprave na vyučovanie hodiny stanoviť:
- jasný vzdelávací i výchovný cieľ
- premyslený metodický postup
- venovať dostatok času i pozornosti kontrole, hodnoteniu
i klasifikácii žiakov
- nepodceňovať motiváciu, aktivačné metódy, fixáciu učiva
- uplatňovať pravidelnosť v preverovaní vedomostí žiakov
- dôsledné zaznamenávať výsledky klasifikácie v klasifikačnom zázname
a v elektronickej žiackej knižke
- zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu medzi učiteľmi, trénermi
a vychovávateľmi
V oblasti výchovy:
-
formovať zodpovednosť za výsledky svojej práce
nepripustiť prejavy hrubého správania a arogancie
dôsledne informovať žiakov pred každou školskou akciou o prísnom zákaze
požívať alkoholické nápoje a sankciách za porušenie zákazu
upozorniť žiakov i rodičov (TH, RZ) na prísny zákaz požívať alkoholické
nápoje, drogy a iné škodlivé návykové látky a zákaz fajčiť v priestoroch a v
areáli školy a na školských akciách.
OBLASTI, V KTORÝCH SPOJENÁ ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ
VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA
ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE
NÁVRHOV OPATRENÍ V TÝCHTO OBLASTIACH
SILNÉ STRÁNKY
 plne kvalifikovaný pedagogický zbor
 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
 moderný vzdelávací program vychádzajúci z požiadaviek praxe
 bezproblémové uplatnenie absolventov
 otvorenosť pre verejnosť
 členovia vedenia školy v rámci ďalšieho vzdelávania absolvovali
štúdium školského manažmentu
 v rámci ďalšieho vzdelávania si zamestnanci dopĺňajú VŠ
vzdelanie
 veľmi dobré priestorové a materiálne vybavenie školy
 schopnosť tvorby ZPD pre moderné študijné odbory
 výchova žiakov k zdravému životnému štýlu
 realizácia projektu „Výchova k podnikaniu“
 schopnosť vedenia školy zabezpečiť mimorozpočtové zdroje
 výborná spolupráca s miestnymi podnikateľmi a inštitúciami
 vhodná pracovná atmosféra na škole
 veľmi dobré medziľudské vzťahy
 veľmi dobrá spolupráca s Radou rodičov
 úspešná realizácia projektu Centra olympijskej prípravy
 realizácia celoštátnych súťaží (CHO, BIO)
 realizácia medzinárodných súťaží (Gastrofestival, Vianočná Nitra)
 práca s mládežou počas letných prázdnin (Letná škola chemikov,
basketbalový kemp, stolnotenisový kemp, detský tábor, prípravný
kurz)
SLABÉ STRÁNKY
 nízke finančné ohodnotenie pedagogických a ostatných zamestnancov
 nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a opravu
 nezáujem niektorých rodičov o študijné výsledky a správanie žiakov
 výchova žiakov ako „spotrebiteľa“
 veľmi slabé výsledky z anglického jazyka na organizačnej zložke SPŠP
PRÍLEŽITOSTI
 veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 zahraničné stáže učiteľov a žiakov
 rozvoj regiónu, cestovného ruchu, skvalitňovanie služieb
 prezentácia školy a SR doma i v zahraničí
 výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných
technológií
 zriadiť COP v hádzanej
 využitie pozemkov školy na výstavbu ďalších športovísk
 vypracovať projekt na ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov
(oblasť gastronómie)
RIZIKÁ
 nepriaznivý demografický vývoj
 nedostatok finančných prostriedkov
 nezáujem o učiteľské povolanie
 neodbornosť majiteľov potravinárskych podnikov a zariadení cestovného
ruchu – zameranosť iba na zisk
 neschopnosť športových zväzov zmodernizovať riadenie športu
 nízke povedomie v oblasti škodlivosti fajčenia, užívania alkoholu
a iných drog
 pohodlnosť a nezáujem niektorých mladých ľudí o štúdium
§ 2 ods. 1 písm. p)
VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
Zložka
SPŠP
HA
ŠG
Percento úspešnosti prijatia
na VŠ
do zamestnania
83%
8%
84 %
9%
91%
nezamestnaní
nie je známe
7%
5%
3%
2%
2%
6%
ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
§ 2 ods. 2 písm. a)
PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú dodržané, rozvrh hodín je vytvorený
v súlade s psychohygienickými potrebami učiteľov a žiakov. Počty žiakov v triedach ako aj
v skupinách, na ktoré sú triedy delené na odborné predmety, sú v súlade so stanovenými
predpismi. Žiaci majú upravený čas obedňajšej prestávky a počas vyučovania je zabezpečený
pitný a stravovací režim žiakov. Žiaci môžu využívať bufet v budove školy resp. školskú
jedáleň. Pre žiakov, ktorí nebývajú v Nitre a blízkom okolí je zabezpečené ubytovanie
v zrekonštrouvanom školskom internáte.
§ 2 ods. 2 písm. b)
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY
Na škole bolo zriadených mnoho krúžkov, v rámci ktorých mohli študenti aktívne tráviť svoj
voľný čas, rozvíjať svoje záujmy alebo prehlbovať si vedomosti.
Zoznam niektorých krúžkov: krúžok anglického jazyka, biblický krúžok, čitateľský krúžok,
krúžok chémie, krúžky slovenského jazyka, ekonomiky a účtovníctva, fotografický krúžok,
folklórny krúžok, geografický krúžok, hudobný krúžok, internetové krúžky, krúžok
konverzácie z anglického jazyka a konverzácie z nemeckého jazyka, krúžok biológie, krúžok
francúzskeho jazyka, krúžky informatiky, posilňovania, SOČ, lab. cvičení z fyziky, literárny
krúžok, literárny a divadelný krúžok, matematické krúžky, maturujem z technológie
a tovaroznalectva, Mladý manažér, novinárske krúžky, krúžky – príprava k maturite zo
slovenského jazyka, príprava na maturitu z anglického jazyka, príprava na VŠ z chémie,
stolnotenisové krúžky, športové, tanečné krúžky, krúžok talianskeho jazyka, tenisový krúžok,
účtovníctvo pre podnikateľov, krúžok zaujímavej fyziky a zaujímavej chémie.
ŠKOLSKÝ INTERNÁT
Názov ŠI: Školský internát pri Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra
V školskom roku 2011/2012 bolo v ŠI ubytovaných 265 žiakov.
Žiaci stredných škôl boli rozdelení do 9. výchovných skupín. V chlapčenských výchovných
skupinách pracovali vychovávatelia: Ing. Števko, Bc.Chládeková a Ing. Chovancová.
V dievčenských skupinách pracovali vychovávateľky: Mgr. Coková , Mgr. Dušková, Mgr.
Danová, Mgr. Lahučká, Mgr. Szokolová, Mgr. Mgr.Šabíková mala zmiešanú skupinu, pani
Mačeková pracovala ako pomocná vychovávateľka, pán Mendel a Ing. Hromádka ako noční
vychovávatelia.
Výchovná práca v ŠI sa riadila v súlade s platnými pedagogicko–organizačnými pokynmi MŠ
SR na šk. rok 2011/2012.
Vychovávatelia pri svojej výchovnej činnosti postupovali podľa Výchovného programu ŠI,
riadili sa vnútorným poriadkom ŠI, režimom dňa a týždennými plánmi, ktoré priebežne
vypracovávali.
Na začiatku školského roka 2011/2012 vychovávatelia oboznámili študentov s vnútorným
poriadkom ŠI, režimom dňa a poučili s dodržiavaním BOZP. V prípade porušenia týchto
predpisov boli vyvodené primerané výchovné opatrenia jednotlivcom.
V tomto školskom roku pedagogická rada udelila 23 písomných pokarhaní skupinovým
vychovávateľom, 17 pokarhaní zástupkyňou ŠI, 3 podmienečné vylúčenia a 2 žiaci boli zo ŠI
vylúčení .
Vychovávatelia denne kontrolovali študijné výsledky, pozornosť venovali najmä slabším
študentom a pomáhali v systematickej príprave na vyučovanie. Okrem individuálneho
prístupu využívali aj skupinové stretnutia, kde riešili spoločné problémy, alebo sa zamerali na
aktuálne a veku primerané témy ako napr.: sociálne skupiny a ich vplyv na rozvoj osobnosti,
užívanie liekov a ich škodlivosť, vzťah vychovávateľa a žiaka, osobnosť vychovávateľa,
techniky učenia a príprava na vyučovanie, záujmová činnosť vo voľnom čase ako prevencia
voči negatívnym javom, partnerské vzťahy chlapcov a dievčat, primerané využívanie
internetu.
Na MZ sme sa venovali aj niektorým novým metódam, formám, prostriedkom výchovy
a uplatňovaniu nových výchovných prístupov vo výchovných skupinách. V spolupráci
s Červeným krížom sme absolvovali školenie 1. pomoci.
Mgr. Dušková zorganizovala besedu s futbalistom Miroslavom Stochom, Mgr. Šabíková
besedu s gynekológom, Mgr. Szokolová besedu s pani Galloux z Paríža o kulinárstve a
moderátorom Juríčkom z rádia Európa.
Pre zručných žiakov Ing. Števko pripravil pečenie a zdobenie medovníkov a výrobu
korbáčov, Mgr. Coková sa zúčastnila súťaže „Palacinkiáda“ v Chorvátsku a nasledne
zorganizovala medziinternátnu súťaž v robení palaciniek. Športovo zdatní študenti mali
možnosť zúčastniť sa športových súťaží:
- vo futbale/3 futbalové turnaje/ - zodp. Ing. Chovancová
- v plážovom volejbale – zodp. Bc. Chládeková
- vo florbale – zodp. Ing. Števko
Žiaci raz do týždňa využívali stacionárne bicykle, tenisové kurty, plážové ihriská, školskú
plaváreň, školskú telocvičňu, biliard a stolný futbal.
Aktívni športovci pravidelne navštevovali posilňovňu 2-krát do týždňa. Našim študentom bol
umožnený aj voľný vstup na hokejové zápasy mesta Nitry.
Žiaci bývajúci v ŠI pravidelne prispievali do školského časopisu S3GA rôznymi básňami,
príbehmi, fotografiami a informáciami, ktorými približovali život žiakov v ŠI.
V rámci spolupráce s inými ŠI zorganizovala Mgr. Szokolová medzi internátny turnaj
v florbale a vo futbale/.
Podľa rozpisu sa žiaci pravidelne zúčastňovali brigád okolia ŠI (čistenie trávnatých plôch
a iných priestorov), za účelom zveľaďovania okolia ŠI . Na jar sme sa niekoľkokrát zúčastnili
brigády na beach volleybalovom ihrisku.
Bc. Lahučká pre žiakov zorganizovala koncert skupiny Good idea a diskotéku, Mgr. Coková
a Bc. Chládeková Imatrikulácie žiakov 1. ročníka spojené s diskotékou a Valentínsku
diskotéku.
Vo voľnom čase sa študenti venovali záujmovej činnosti podľa vlastného výberu a ponuky ŠI.
V ŠI mali možnosť zúčastňovať sa činností v krúžkoch:
 plavecký – zodp. Mgr. Danová
 čitateľský – zodp. Mgr. Coková
 literárny - zodp. Mgr. Dušková
 futbalový – zodp. Ing. Chovancová
 stacionárne bicykle – zodp. Mgr. Lahučká
 posilňovňovací – Mgr. Šabíková
 volejbalový – zodp. Bc. Chládeková
 rozhlasový krúžok rádia Loka – Mgr. Szokolová
 florbalový – Ing. Števko
Ing. Chovancová zabezpečovala počas školského roka pre študentov lístky na divadelné
predstavenia DAB. Celkovo mali žiaci možnosť vidieť 13 predstavení.
Vo výchovnej práci sme vychádzali z dodržiavania zásad medzinárodnej deklarácie práv
dieťaťa. Našu pozornosť sme venovali najmä rodinnej výchove rozvíjaniu zásad demokracie,
humanity, znášanlivosti a morálky.
Pri individuálnom prístupe k žiakovi sme vychádzali z poznania rodinných pomerov
žiaka. Spolupráca vychovávateľov s učiteľmi a rodičmi bola na dobrej úrovni,
spolupracovali sme aj so psychologičkou Mgr. Kováčikovou .
Spolupráca medzi ŠI a ŠJ bola zabezpečená prostredníctvom stravovacej komisie, ktorú
viedla Mgr. Hudecová. Členmi komisie boli aj zástupcovia študentov z každej výchovnej
skupiny, ktorí aktívne spolupracovali.
§ 2 ods. 2 písm. c)
SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI, O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
DEŤOM, ŽIAKOM A RODIČOM
a) škola aj počas minulého roku mala výbornú spoluprácu so združením rodičov pri
HA, SPŠP a ŠG.
Združenie rodičov pri HA poskytlo škole finančné prostriedky, ktoré boli použité na
materiálne vybavenie školy – vybavenie a modernizáciu kuchyniek, nákup výpočtovej
techniky, nákup časopisov a odborných učebníc, na záujmovú činnosť žiakov – súťaže,
olympiády z cudzích jazykov a geografie, SOČ, na barmanskú súťaž, na nákup športových
potrieb, imatrikuláciu, na maturitné a záverečné skúšky, stužkovú slávnosť, odmeny žiakom
za výborný prospech - v sume 21 486,73 €.
Združenie rodičov pri SPŠP poskytlo škole finančné prostriedky, ktoré boli použité na
knižné odmeny pre žiakov, na záujmovú činnosť žiakov – SOČ, olympiády, školské súťaže,
na nákup odborných kníh a časopisov, na materiálne vybavenie školy – práce na školskom
bazéne, na stužkovú slávnosť, imatrikulácie, vianočnú akadémiu - v sume 5 212,06 €.
Združenie rodičov pri ŠOG poskytlo škole finančné prostriedky, ktoré boli použité na
knižné odmeny žiakom za prospech, dochádzku a aktivitu, na záujmovú činnosť žiakov –
olympiády, školské súťaže, na nákup odborných kníh, učebníc a časopisov pre žiakov, na
nákup potrieb na športovú prípravu žiakov a zdravotnícky materiál, na stužkovú
- v sume 3 616,12 €.
b) činnosť Športového klubu pri Športovom osemročnom gymnáziu
Na činnosť ŠK boli z Mesta Nitra poskytnuté dotácie vo výške 18.400,- €.
Využitie dotácie bolo účelovo určené na športovo talentovanú mládež:
- moderná gymnastika – 4.500,- €
- stolný tenis – 2.800,- €
- volejbal – 4.000,- €
- atletika – 6.000,- €
- športový aerobik 1.100,- €
Na činnosť ŠK boli z NSK poskytnuté dotácie vo výške 800,- €.
Využitie dotácie:
- atletika 400,- €
- moderná gymnastika 200,- €
- športový aerobik 200,- €
§ 2 ods. 2 písm. d)
VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A DEŤMI ALEBO ŽIAKMI,
RODIČMI A ĎALŠÍMI FYZICKÝMI OSOBAMI A PRÁVNICKÝMI
OSOBAMI, KTORÉ SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V ŠKOLE
PODIEĽAJÚ
Na výchove a vzdelávaní sa podieľa viacero organizácií z mesta Nitra i okolia a celej
SR, predovšetkým tým, že umožňujú vo svojich priestoroch vykonávanie odbornej praxe
žiakov školy a tiež umožňujú prostredníctvom tematických úloh aj riešenie stredoškolskej
odbornej činnosti.
Prax žiaci vykonávali v nasledovných organizáciách:
a) SPŠ potravinárska - školská pekáreň, SPU Nitra, Slovenské žriedla Budiš, COOP
Jednota Výčapy Opatovce, SPU Nitra, Agrotami a.s. Nitra, Vinárske závody Topoľčianky,
Body world fitness Nitra, Fit club Olympia, Pekáreň Czucs Šamorín, Pekáreň Imma Veľký
Kýr atď.
Príloha č. 1
§ 2 ods. 1 písm. m)
ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI SPOJENEJ ŠKOLY
Správa o hospodárení za rok 2011
Finančné príjmy školy za kalendárny rok 2011 tvorili nasledujúce zdroje:
1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
a) dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2011 tvorili 2.337.521,85 €, dotácie z NSK (od
zriaďovateľa) boli vo výške 54 652,40 €). Počet žiakov Spojenej školy bol 1138, dotácia na
žiaka predstavovala sumu 2.102,08 €.
b) dotácie z NSK (od zriaďovateľa) a KŠÚ na Školský internát boli vo výške 265.931 €
c) dotácie z NSK a KŠÚ na Školskú jedáleň boli vo výške 148.753 €.
d) dotácie z NSK na Stredisko odbornej praxe boli vo výške 160.823 €
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojené s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, v súlade s Vyhláškou
MŠ SR zo 16. dec 2005 - neboli.
3. príjem školy za vzdelávacie poukazy 31.007,20 €, žiaci pracovali v 63 záujmových
krúžkoch. Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy boli využité nasledovne:
- 13.233,50 € bolo vyplatených vedúcim krúžkov, ktorí pracovali so žiakmi
- 17.773,70 € bolo použitých na nákup materiálno – technického zabezpečenia pre krúžkovú
činnosť žiakov školy.
Celkové výdavky boli 31.007,20 €.
4. finančné prostriedky, získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb, v súlade s Vyhláškou MŠ SR zo 16.dec 2005
- neboli.
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
podnikateľská činnosť
Od septembra 2005 podniká Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, na základe
Živnostenského listu č. Žo-2005/11364/2/CO5, vydaného Obvodným úradom Nitra, odbor
živnostenského podnikania, Štefánikova tr. 88, Nitra.
Škola podniká v nasledovných činnostiach:
- poskytovanie stravovania
- prenájom priestorov
- poskytnutie ubytovania
- školský bufet
- školská cvičná pekáreň
- regenerácia
- výroba mrazených polotovarov
Zostatok zisku z minulých rokov: 5.741,68 €
Zisk z roku 2010: 19.030,22 €
Zisk spolu: 24.771,88 €
Umývačka riadu: - 8.976 €
Zostatok zisku: 15.795,88 €
iné finančné prostriedky
Mesto Nitra poskytlo finančné prostriedky na súťaž „Latka 6 miest“ vo výške 300 €.
Download

Správa o výsledkoch