Slovenská gymnastická federácia
V ý ro č n á
správa
za rok 2012
Obsah
Hodnotenie roku 2012
Správa prezidenta
Zloženie VV SGF a sekcií v roku 2012
Športová gymnastika ženy
Športová gymnastika muži
Športový aerobik
Gymnastika pre všetkých
Metodická komisia
Komisia mládeže
Ekonomické vyhodnotenie roku 2012
Najúspešnejší športovci SGF za rok 2012
Zloženie úsekov SGF v roku 2012
Zloženie RGCTM v roku 2012
Dosiahnuté výsledky v roku 2012
Najlepšie umiestnenia na OH, MS, ME
1993—2012
Majstri Slovenska 2012
Zoznam vyškolených trénerov a pedagógov v roku 2012
Čestní členovia SGF
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
Vážení členovia Rady SGF,
Predkladáme Vám „Výročnú správu“, ktorá hodnotí činnosť SGF za obdobie od konania Rady
SGF v predchádzajúcom roku do dnešných dní. Materiály ekonomického charakteru a ďalšie štatistické prehľady sú pre porovnanie s minulými obdobiami pochopiteľne vyhotovené za kalendárny rok
2012.
1.Plnenie hlavných úloh SGF za rok 2012
a) Príprava a účasť na OH Londýn 2012
Po úspešnej 2. kvalifikácii na OH v Londýne v januári 2012 svoju výkonnosť na ME
v Montpellier/FRA potvrdil Samuel Piasecký, ktorý štartoval na dvoch disciplínach – na bradlách,
kde vo finále obsadil po veľmi dobrom výkone 5. miesto a na hrazde 7. miesto. Samuel Piasecký sa
v príprave zúčastnil taktiež dvoch súťaží FIG - Challenger Cup, s dvoma finálovými umiestneniami
na bradlách raz i na hrazde.
Na OH podal Samuel výborný výkon na hranici svojich možností na bradlách. Od finále ho delilo
len niekoľko tisícin bodu. Jeho 11. miesto je najlepším umiestnením slovenského športového gymnastu na OH od OH v Moskve v r. 1980.
Ďalšia úspešná kvalifikantka Mária Homolová sa pre zranenie ME nezúčastnila. Jej účasť na OH
bola dlhodobo ohrozená, v príprave sa venovala predovšetkým „neskokovým“ disciplínam, ktoré
paradoxne na samotných OH zvládla menej úspešne ako prostné, prípadne preskok. Úspechom pre
Máriu Homolovú, ako i pre ženskú gymnastiku na Slovensku bola už jej účasť, ani pri plnom zdraví
sa neočakávali výraznejšie výsledky.
b) Zvýšenie starostlivosti o úseky mládeže (žiaci, juniori)
Pre neustály pokles výkonnosti v mládežníckych kategóriách, ktorý sa prejavuje úbytkom talentovaných pretekárov a pretekárok a výsledkami predovšetkým na ME a EYOF bolo radikálne zlepšenie systému a organizácie prípravy talentovanej mládeže zo strany zodpovedných sekcií mužov
a žien ŠG podstatnou úlohou.
Zlepšenie nastalo v činnosti reprezentačného výberu ženských kategórií, hlavne vďaka prístupu
a úsiliu trénera RT žien Alexandra Voytikhova a jeho asistentky Anny Nikolaevej. Úsek pravidelne
organizoval sústredenia v dĺžke 3-4 dní. V súčasnosti sa sústredenia konajú mesačne, čo dáva predpoklad zlepšenia výkonnosti. Systém práce trénerov RT a RTM si osvojili aj osobní tréneri zaradených pretekárok. Dievčatá zlepšenú výkonnosť potvrdili už aj v medzinárodných súťažiach družstiev.
Podobne nemožno hovoriť o úseku mládeže v sekcii mužov. Počet klubov, ktoré sú schopné pripravovať gymnastov na výkonnostnej úrovni klesol pod hranicu únosnosti, mužská gymnastická
mládež je v žalostnej situácii. Za celé obdobie som ani nezaregistroval snahu o zlepšenie tejto situácie.
V športovom aerobiku sa taktiež zúžil počet klubov, ktoré pracujú na výkonnostnej úrovni. Výsledky dievčat v mládežníckych súťažiach zaostávajú za výsledkami spred niekoľkých rokov.
c) Zefektívnenie práce s RGCTM
Tu je situácia taktiež rozdielna v mužskej a ženskej gymnastike. Na jednej strane sa nám darí
zlepšovať činnosť ženských RGCTM (Trnava, Nové Zámky, Detva, Banská Bystrica), ktoré pracujú
dobre a tvoria dnes 100% úseku mládeže, na druhej u chlapcov k 31.3..2013 ukončilo činnosť
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
RGCTM v Košiciach na žiadosť vedúceho RGCTM, už druhé z dvoch pôvodne vytvorených ( po
Bratislave).
Podiel práce metodika SGF Ľuba Rupčíka na činnosti RGCTM je málo viditeľný, práca predsedu komisie mládeže Juraja Kremnického spočívala vo vyhodnocovaní testovania. Napriek tomuto
konštatovaniu sa práca s RGCTM mierne zlepšila. K 1.4.2013 bol prijatý do zamestnania v SGF na
pozíciu vedúceho RGCTM v Bratislave Peter Krištof, ktorého k 31.8.2012 prepustilo zo zamestnania
Športové gymnázium v Bratislave.
d) Zaradenie ŠG na športové gymnáziá v SR
Jedinú snahu o (novo)zaradenie ŠG na športové gymnázium vyvíja v súčasnosti Jozef Dučák
v Košiciach. Je predpoklad, že gymnázium príjme trénera, ak bude tréner s požadovanou odbornosťou mať záujem.
Pasivita klubov v krajských mestách, kde sídlia športové gymnáziá je zarážajúca a nepochopiteľná.
e) Zvýšenie členskej základne
Porovnanie registrácie 2012 – 2013
Počet členov 2012
Počet členov 2013
Rozdiel
Počet klubov
ŠG – M
304
288
- 16
7
ŠG – Ž
ŠA
477
95
578
113
+101
+ 18
19
6
T
1
1
1
GpV
3 603
2 299
1 304
32+15 školy
Spolu
4 480
3 279
- 1 201
Najväčšie kluby 2013:
Najväčšie školy 2013:
1. Slávia UK Bratislava 255
2. KGŠ Slávia Trnava
231
3. KŠG Detva
215
1. ZŠ Ing. Kožucha Sp.Nová Ves
2. ZŠ Morovnianska cesta Handlová
3. ZŠ Mosná Nové Zámky
536
320
132
Z prehľadu registrácie je jasne vidieť, že už viaceré kluby pochopili, že bez dostatočnej členskej
základne je dnes rozvoj gymnastických športov nemysliteľný. Ak má klub 10 členov, ťažko si získa
podporu na úrovni miestnej samosprávy a už vôbec nie podporu a uznanie širokej športovej a laickej
verejnosti v obci.
Veľké uznanie si zaslúžia školy, ktoré vyvíjajú v posledných rokoch veľmi bohatú činnosť
a zaregistrovali sa v našej federácii. Oslovila ich predovšetkým ponuka sekcie GpV, ktorá organizuje školenia pre učiteľov, semináre, testovania a pod.
V dvoch sekciách – ŠG ženy a ŠA sme zaznamenali nárast členstva, v sekcii ŠG muži mierny
pokles. V sekcii GpV je nárast členstva u klubov, ale väčší pokles u škôl. Je to dôsledok zavedenia
nového informačného systému NŠC. Činnosť u škôl je na rovnakej úrovni, ale žiaľ registrácia je
nižšia.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
Celoslovenských súťaží – M SR a Slovenský pohár A, B sa zúčastnilo:
ŠG – muži
1.Slávia UK BA
2.Gymnastik Košice
3.Elán Prievidza
4.UMB B. Bystrica
5.Poly-Trade PO
6.ŠK Šenkvice
Spolu:
ŠG – ženy
15
8
8
7
6
5
49
1. GY-TA Poprad
2. UMB B. Bystrica
3. KGŠ Slávia Trnava
4. Pavlo Trenčín
5. GK Žilina
6. KGŠ Detva
7. GK Nové Zámky
8. Elán Prievidza
9. Gymnastik Košice
10. Sokol Handlová
11. Kešel Košice
12. Inter Bratislava
13. Slávia UK Bratisl.
Spolu:
ŠA
15
12
10
9
8
7
5
5
2
2
2
1
1
79
1. Klub ŠA Nitra
2. Slávia PU Prešov
3. Olymp Bratislava
4. Fanatik Bánov
5. GK Nové Zámky
Spolu:
25
15
13
12
4
69
Je pochopiteľné, že podľa počtu klubov a pretekárov treba prerozdeľovať i finančné prostriedky
z rozpočtu SGF na jednotlivé sekcie.
V sekciách ŠG je už niekoľko rokov veľmi nízky počet štartujúcich v juniorskej a seniorskej kategórii, nehovoriac o kvalite.
ŠG – muži: 5 mužov, 5 juniorov, 39 žiakov
ŠG – ženy: 3 ženy, 6 junioriek, 71 žiačok
f) Realizácia Národnej kampane „Buď F!T s gymnastikou“ a „GYM F!T“
Sekcia GpV je neporovnateľne najlepšie pracujúcou sekciou vo všetkých ukazovateľoch. Predovšetkým v systematickej práci, v organizácii domácich a medzinárodných podujatí, v neustálom zvyšovaní počtu klubov, ktorých hlavnou náplňou je GpV, počtom a úrovňou školiteľských akcií. Súťaží Sl. pohára C sa v roku 2012 zúčastnilo 193 pretekárov a pretekárok, teda viac, ako ŠG- muži, ženy, ŠA spolu.
V roku 2012 projekt bol značne ohrozený skutočnosťou, že MŠVVaŠ SR nepridelilo na projekt
žiadne finančné prostriedky (v predchádzajúcich rokoch vždy cca 26 tis. EUR). Napriek tomu sekcia
zorganizovala aj v tomto režime všetky plánované akcie, za čo si iste zaslúžia obdiv a pochvalu.
Ak sme začínali pred niekoľkými rokmi organizáciou jedného gymnastického dňa v roku, tak
v roku 2012 ich bolo už 17 po celom Slovensku za účasti 3 593 detí! Pretože sa tieto podujatia organizujú zväčša na námestiach miest a iných otvorených priestranstvách, je to vynikajúca propagácia
gymnastiky pre širokú verejnosť.
Štátna športová reprezentácia
Ak pred presne 20 rokmi tréner zodpovedný za prípravu mužov na Slovensku skonštatoval, že
„mužská gymnastika na Slovensku je len v Bratislave“( v čase, keď do Bratislavy postupne prišli
pretekári z Banskej Bystrice, Prievidze a neskôr aj z Košíc) tak dnes sa jeho slová naplnili takmer do
bodky. Pri všetkej úcte k práci niektorých dobrovoľných trénerov v týchto bývalých baštách sloven-
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
skej i československej gymnastiky nie je možná príprava na úroveň reprezentácie už ani v žiackom
veku. Tam, kde je možné prijať trénerov na športové gymnáziá – Banská Bystrica, Košice – nie sú
tréneri, ktorí by boli ochotní venovať sa tomuto ťažkému športu profesionálne. Už v minuloročnej
správe som konštatoval, že jedna telocvičňa nikdy nevyprodukuje viacero gymnastov tak, aby sme
opäť mohli rátať s účasťou kvalitného družstva na ME a MS.
Radosť napriek týmto negatívam môžeme mať z výkonov Samuela Piaseckého, ktorý má naďalej
potenciál reprezentovať Slovensko na vysokej medzinárodnej úrovni, predovšetkým na bradlách
a na hrazde, či vo viacboji.
V ženskej gymnastike napriek účasti Márii Homolovej na OH je úroveň štátnej reprezentácie
nízka. Ženy i juniorky zďaleka nedosahujú športovú úroveň predchádzajúcich generácií. Po zriadení
RGCTM v štyroch mestách – v Trnave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici a Detve je predpoklad,
že o niekoľko rokov sa ženská gymnastika môže vrátiť na stratené pozície. Tento cieľ je možné dosiahnuť len spoločnou prípravou v kvalitnom a jednoliatom kolektíve trénerov.
Športový aerobik má v súčasnosti 1-2 pretekárky v seniorskej kategórii, ktoré sú schopné umiestnení do prvej polovice štartového poľa na ME a na MS, posun vyššie je ťažko reálny. Dnes už aj
toto športové odvetvie je profesionalizované v prevažnej časti európskej a svetovej konkurencie, zatiaľ čo na Slovensku je to rýdzo amatérsky šport.
Sme na začiatku nového olympijského cyklu, ktorý zakončia OH v Rio de Janeiro v roku 2016.
Ak chceme uspieť v kvalifikácii na toto vrcholné podujatie, treba tomuto cieľu podriadiť celú prípravu už dnes.
Ak hovoríme o štátnej reprezentácii, tak ešte väčším problémom sú juniorské kategórie, kde dnes
zaostávame za európskym priemerom už predovšetkým v obťažnosti zostáv. Ak na MŠVVaŠ SR
máme odovzdať prehľad o dosiahnutých výsledkoch na významných podujatiach (MEJ), tak zasielame prázdny papier. Paradoxne za takéto výkony sme vyplatili pred pár mesiacmi tisícky EUR. Výsledkom tohto všetkého je pokles gymnastických športov v hierarchii športov na Slovensko
o desiatky miest a tým i dramatického poklesu štátnych dotácií.
Budovanie infraštruktúry
Koncom roka 2012 bola pre SGF pridelená mimoriadna dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške
36 000,- EUR v položke „Štátna športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“. Pretože
nové gymnastické náradie bolo v posledných rokoch smerované takmer výlučne do špecializovaných telocviční, v ktorých sa pripravovali adepti na OH 2012 v Londýne (Bratislava, Detva), SGF
sa rozhodla z mimoriadnej dotácie pomôcť aj ďalším klubom, ktoré sa podieľajú na reprezentácii
SR a výkonnostnej gymnastike formou zakúpenia náradia – preskokové stoly, doskokové molitánové žinenky, odrazové môstiky, bradlové žrde. Tak sa dostalo náradie do Šenkvíc, Prievidze, Prešova,
Nových Zámkov, Trnavy, Bratislavy, Detvy, Banskej Bystrice, Košíc. Radosť môžeme vysloviť zo
skutočnosti, že na prelome rokov 2011 - 2012 zásluhou manželov Pavlíčkových vznikla nová špecializovaná telocvičňa v Trenčíne, pričom nám žiadna telocvičňa nezanikla.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
2. Činnosť orgánov SGF
Počas celého roka riadil činnosť SGF 7- členný výkonný výbor. Dochádzka a angažovanosť členov bola na veľmi dobrej úrovni. Zasadnutia VV SGF sa konajú výlučne po pracovnej dobe
s trvaním do neskorého večera. Moje poďakovanie patrí preto všetkým členom VV SGF
(samozrejme aj členom KK SGF, ktorých zástupcovia mali účasť na každom zasadnutí VV SGF) za
obetavosť a nadprácu.
Žiaľ, VV SGF musí pravidelne riešiť problémy, ktoré vznikajú nedostatočnou, nekoncepčnou
prácou sekcií SGF. Často viazla hlavne komunikácia a spolupráca predsedov sekcií s trénermi RT
a RTM, čo považujem za najväčší nedostatok. Už v minuloročnej správe som uviedol, že pri nomináciách a samotnej príprave výjazdov na medzinárodné podujatia je práca zodpovedných členov
sekcií vyslovene chaotická. Je nepredstaviteľné aj vo vzťahu k zahraničným partnerom, aby sme
niekoľkokrát menili na podujatie nominácie, odchody, príchody, ubytovanie. Každá zmena dá veľa
práce pracovníčkam Se SGF, ktorých práca je zaznávaná a neocenená.
Ešte ťažšie sa mi hodnotí práca „rozhodcovských komisií“, ktoré prakticky neexistujú, všetko
vykonáva v niektorých prípadoch tzv. predseda komisie.
3. Sekretariát SGF
Je neodškriepiteľné, že činnosť sekretariátu v rozhodujúcej miere ovplyvňuje činnosť našej organizácie. Od úrovne práce sekretariátu závisí príprava všetkých domácich a zahraničných akcií,
spolupráca s MŠVVaŠ SR, SOV, NŠC, spolupráca so samosprávami na Slovensku, VÚC,
v poslednom čase i s NR SR, kde máme veľmi dobré kontakty, národnými gymnastickými federáciami po celom svete, spolupráca s orgánmi FIG a UEG. Málokto si uvedomuje, že SGF organizuje
mesačne desiatky akcií, ktoré všetky sú pre rozvoj gymnastických športov rovnako dôležité.
Samostatnou kapitolou Se SGF je spracovávanie ekonomických prehľadov, agendy, vyúčtovaní
a pod., ktoré kladie na pracovníkov stále vyššie nároky.
Počet pracovníkov Se SGF je od roku 2004 ustálený na 3 členov + prezident SGF. Tento počet
iste nie je ideálny, rozsah a náročnosť práce by vyžadovali väčší počet pracovníkov, čo však
v dnešnej ťažkej ekonomickej situácii nie je možné. Vo vyspelých gymnastických štátoch na sekretariátoch pracuje niekoľko desiatok ľudí. Ak sa niekto domnieva, že počet členov Se SGF možno
znížiť, tak môžem zodpovedne prehlásiť, že by to bola rýchla cesta ku kolapsu, či krachu SGF.
4. Športová činnosť
Rok 2012 bol v znamení konania Olympijských hier v Londýne. Z pohľadu SGF je účasť dvoch
pretekárov – Samuela Piaseckého a Máriu Homolovú - nesporným úspechom. Zopakoval sa rok
2004, keď na OH v Aténach sme mali taktiež dvojité zastúpenie – Katarína Prokešová v skokoch na
trampolíne skončila na vynikajúcom 10. mieste a gymnastka Zuzana Sekerová pri druhom olympijskom štarte sa prezentovala taktiež solídnym výkonom.
V Londýne v plnej miere splnil očakávania všetkých zainteresovaných Samuel Piasecký
a jeho výkon a umiestnenie na bradlách je vynikajúcim výsledkom, i keď s troškou trpkosti, keď od
vytúženého finále ho delilo niekoľko nepredstaviteľných tisícim bodu. Samo bol veľmi úspešný aj
na ME pred OH, keď už v kvalifikácii na svojich obľúbených náradiach – na bradlách a hrazde sa
s pomedzi 90 a 92 pretekárov umiestnil na 5., resp. 9. mieste. Vo finálovej súťaži obsadil na bradlách 5. miesto, čo mu zaručilo i dotáciu MŠVVaŠ SR na prípravu pre rok 2013. Po odstúpení Yana
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
Cucherata/Fra, ktorý bol v kvalifikácii na 6.m., cvičil Samuel aj vo finále na hrazde a obsadil veľmi
cenné 7. miesto.
Po zranení Márie Homolovej sme na ME už druhýkrát v slede nemali zastúpenie, čo je vážnym
mementom pre celú ženskú gymnastiku.
Na juniorských ME sme mali taktiež zastúpenie po jednom pretekárovi, obaja sa umiestnili
v druhej polovici štartovného poľa (Barbora Mokošová 37.m. zo 66 pretekárok, Ivan Vargovský
66.m. z 87 pretekárov. Tieto výsledky vo viacboji, ako i výsledky na jednotlivých náradiach pre
SGF znamenajú žiaľ nulovú dotáciu z MŠVVaŠ SR.
Z pohľadu financovania za úspech považujeme 23.m. z 52 pretekárok seniorky Anity Lamošovej na MS v športovom aerobiku. Martina Perlácová bola na 34.m., v súťaži junioriek Lucia Áčová
bola na 50.m. z 55 pretekárok.
5. Vedúci tréneri sekcií a RGCTM
Veľmi dobrú činnosť v spolupráci s osobnými trénermi vykonali tréneri RT a RTM Alexander
Voytikhov a Anna Nikolaeva. Zainteresovaní pochopili, že spoločná príprava v čo najväčšom rozsahu je jediný spôsob napredovania ženskej gymnastiky na Slovensku. Výsledkom pravidelných
sústredení je niekoľko úspešných vystúpení družstva Slovenska po niekoľkých rokoch v žiackej
kategórii.
V sekcii mužov pretrváva veľmi nepriaznivá situácia, keď zodpovedným trénerom Martinovi
Zvalovi (RT) a Petrovi Krištofovi (RTM) sa nepodarilo zaktivizovať slovenské kluby k spolupráci.
Je to iste z rôznych pracovných a osobných dôvodov, ale žiaľ, stále čakáme na „naštartovanie“ lepšej činnosti predovšetkým u mládeže.
V sekcii ŠA sa i z finančných dôvodov sústredenia nekonali, činnosť bola prevažne v kluboch
a financie sa použili na výjazdy mladých pretekárok na jedno podujatie v roku.
RGCTM v ženskej sekcii sa stabilizovali personálne, vylepšujú sa mierne materiálne podmienky
zakúpením náradia pre RGCTM. V mužskej sekcii jediné činné RGCTM v Košiciach po odchode
trénera Giľgofa nenašlo zaňho adekvátnu náhradu. Pre RGCTM bol poskytnutý priestor na opätovné naštartovanie činnosti, čo sa žiaľ nepodarilo a RGCTM bolo zrušené. Pre gymnastiku je to veľmi
nepriaznivá správa, obávam sa o zánik gymnastiky v Košiciach, ktoré boli a sú desaťročia jedným
z pilierov gymnastiky na Slovensku. V Košiciach je i športové gymnázium, je nutné urýchlene vytipovať trénera, ktorý spĺňa požiadavky na prácu trénera na gymnáziu.
6. Organizovanie významných podujatí v SR
V Nových Zámkoch sa konal tradične 13. Slovak Aerobic Open, otvorené M SR v športovom
aerobiku vo všetkých kategóriách. Obrovské poďakovanie patrí obetavým pracovníkom GK Nové
Zámky, Fanatik Bánov, ako i mestu Nové Zámky a obci Bánov. Spolupráca SGF – sekcia ŠA SGF
– kluby – mesto a obec je príkladná a môže byť vzorom pre prípadné usporiadanie ďalších akcií
podobného charakteru na Slovensku.
V Trnave sa konal jubilejný 25. GYM Festival Trnava 2012, taktiež otvorené M SR v športovej
gymnastike žien a junioriek, súčasťou festivalu bol i 44. ročník súťaže žiačok o Pohár starobylej
Trnavy s medzinárodnou účasťou. Okrem kvalitnej účasti pretekárok, medzi ktorými boli
i medailistky z OH, MS sme privítali na podujatí 8-násobnú olympijskú víťazku, najlepšiu športovkyňu sveta v roku 1968 Věru Čáslavskú, ktorá v Trnave oslávila i svoje okrúhle narodeniny. Gratulantmi boli napr. Jurij Titov – čestný prezident FIG, olympijský víťaz, podpredsedníčka NR SR
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
Renáta Zmajkovičová, minister školstva SR Dušan Čaplovič, primátor mesta Trnava Vladimír Butko a veľa ďalších osobností.
7. Športová diplomacia
Rok 2012 bol volebným rokom FIG. Na 80. Kongrese FIG v mexickom Cancúne boli do štruktúr FIG opätovne zvolení Ján Novák – do Councilu FIG na svoje štvrté volebné obdobie ako jediný
z Európy a Monika Šišková bola tretíkrát zvolená do komisie GFA – gymnastiky pre všetkých, ktorá je v štruktúre FIG vždy uvádzaná na prvom mieste ako rozhodujúca oblasť záujmu FIG. Úspech
je o to väčší, keď si uvedomíme, že slovenskí zástupcovia sú dnes jedinými zástupcami strednej Európy v FIG. Neúspešní vo voľbách boli napr. Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko
a ďalšie štáty.
Významným pre SGF je pôsobenie Oľgy Kyselovičovej v komisii ŠA v UEG (voľby do UEG
sa budú konať v závere tohto roka), ktorá bola taktiež v tomto roku menovaná prezidentom FIG do
vedeckej komisie FIG.
Veľkým diplomatickým a finančným úspechom sa skončili dve Interkontinentálne školenia rozhodcov FIG na OH cyklus 2013 – 2016 v Bratislave v decembri 2012.
8. Ekonomika
Začiatok roka 2012 bol pre SGF priam katastrofálny. Sekcia športu na MŠVVaŠ vypracovala
nový systém financovania športu na Slovensku, ktorý bol pre SGF likvidačný. Vedenie SGF vyvinulo silný tlak na kompetentných úradníkov ministerstva, prezident SGF sa angažoval v tejto veci
aj na úrovni SOV, KŠZ a SZTK. Našťastie, tesne pred zavedením nového systému nastúpil nový
rezortný minister, ktorého prvým krokom bolo odvolanie generálneho riaditeľa sekcie športu
Po nástupe nového vedenia sekcie športu nastalo zlepšenie, ale veľa vecí nová garnitúra prevzala
z bývalého návrhu tzv. projektu Viktória II., ktorého podstatou je zložitý výpočet finančných prostriedkov pre športové zväzy podľa schémy:
úspech x popularita športu
Že v hierarchii športov (napriek dobrým výsledkom sama Piaseckého) v súčasnosti ťaháme za
kratší koniec, je dúfam každému jasné.
Popularita sa delí na zahraničnú a domácu. Tu sme (gymnastické športy) obstáli ešte horšie, oba
ukazovatele sa blížia k nule!
Po menovaní prezidenta SGF do expertnej komisie MŠVVaŠ SR pre nový model financovania
športu na Slovensku sa podarilo dosiahnuť významné ústupky zo strany ministerstva a v tomto roku
dostaneme 90% z objemu finančných prostriedkov v roku 2012, pravda bez mimoriadnych dotácií.
Expertná skupina má teraz rok na to, aby vypracovala nový model, ktorý bude platiť pre slovenský
šport na obdobie 2015 a ďalej.
Vedenie SGF urobilo pre záchranu SGF všetko, čo bolo možné, využili sme v spolupráci s FIG
a SOV štatistické materiály, ktoré dosvedčujú vyššiu obľúbenosť gymnastiky vo svete. Ťažko,
prakticky vôbec nemôže vedenie SGF ovplyvniť verejnú mienku na Slovensku. Snáď s výnimkou
gymnastických dní, ktoré sa konajú zväčša na verejných priestranstvách v centrách slovenských
miest, kde je veľký pohyb občanov.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Správa prezidenta
9. Záver
Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, nie ľahšie nás čaká. Okrem pasivity časti členskej základne SGF, nedostatočných výsledkov našich športovcov hlavne v medzinárodných súťažiach sme vo
finančnej neistote, balancujeme na pokraji útesu.
SGF má kluby veľmi dobré, ktoré sa zapájajú do činnosti, organizujú súťaže, zvyšujú počet členov, rozširujú svoju činnosť. Máme i kluby pasívne, ktoré sú len na papieri, majú minimálny počet
členov a za celý rok sa nezúčastnili žiadnej akcie, ktorú SGF zorganizovala pre svojich členov.
Moje poďakovanie patrí predovšetkým tej prvej skupine klubov, oddielov, škôl, ktoré sú aktívne
a vzorne reprezentujú SGF na Slovensku, ako i po celom svete. Ďakujem reprezentantom za ich
snahu o dosahovanie čo najlepších výsledkov, ich trénerom za obetavú prácu, rozhodcom za nadprácu výlučne vo svojom voľnom čase, ďakujem všetkým funkcionárom a rodičom za organizovanie športových akcií v roku 2012.
Ďakujem spolupracovníčkam na Se SGF, ktoré sú pracovne veľmi vyťažené a celoročne robia
všetko preto, aby zabezpečili čo najlepší servis pre našich športovcov, trénerov, rozhodcov
a funkcionárov. V neposlednom rade ďakujem členom VV SGF ako i členom komisií, ktorí taktiež
obetovali svoj voľný čas pre prospech členskej základne na Slovensku.
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Z l o ž e n i e v ý ko n n é h o v ý b o r u a s e k c i í
Členovia VV SGF v roku 2012
Prezident:
Predsedníčka sekcie ŠG ženy:
Predseda sekcie ŠG muži:
Predsedníčka sekcie ŠA:
Predsedníčka sekcie GpV:
Predseda metodickej komisie:
Predseda komisie mládeže:
Predseda kontrolnej komisie:
Mgr. Ján Novák
Ing. Zuzana Zvalová
Jozef Dučák
Doc.Dr.Oľga Kyselovičová, PhD.
PaedDr. Monika Šišková
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Ing. Róbert Korpa
Členovia jednotlivých sekcií:
Sekcia športovej gymnastiky žien:
Predsedníčka:
Technicko-metodický kom:
Trénersko-metodická kom.:
Vrcholová gymnastika:
Úsek mládeže:
Rozhodcovská komisia:
Ing. Zuzana Zvalová
Mgr. Stanislav Kútik
PaedDr. Nadežda Miklóšová
Alexander Voytikhov
Mgr. Katarína Krekáňová
PaedDr. Monika Šišková
Sekcia športovej gymnastiky mužov:
Predseda:
Jozef Dučák
Technicko-metodický úsek:
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.
Úsek mládeže:
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Reprezentačný úsek:
Mgr. Peter Krištof / Mgr. Martin Zvalo
Rozhodcovská komisia:
Ing. Tibor Bohňa
Člen komisie:
Mgr. Tibor Klaček
Sekcia športového aerobiku:
Predsedníčka:
Metodický úsek:
Rozhodcovský úsek:
Súťaže ŠA:
Súťaže Step a fitnes aerobik:
Sekcia gymnastiky pre všetkých:
Predsedníčka:
Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Zodpovedná za úsek reprezentácie a CTM:
PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Mgr. Natália Solárová
Mgr. Adriana Sabolová
Mgr. Lea Sameková
PaedDr. Monika Šišková
Zodpovedná za projekt GYM F!T a Teamgym
Gymn. štvorboj na ZŠ a testovanie: Mgr. Katarína Pavlíčková
Slovenský pohár „C“ a G4 na ZŠ: Mária Kotríková
Pohybové skladby:
Mgr. Emília Fialová
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Zloženie sekcie:
Predsedníčka
Športovo – techn. komisia
Trénersko – metod. komisia
Vrcholový šport
Reprezentácia
Rozhodcovská komisia
Zuzana Zvalová
Stanislav Kútik
Nadežda Miklošová
Katarína Krekáňová
Alexander Vojtichov
Monika Šišková
Naše najúspešnejšie pretekárky v roku 2012:
Seniorky:
1.miesto:
/KŠG Detva /
Juniorky:
1.miesto: Barbora Mokošová / AŠK Inter Bratislava /
Žiačky:
1.miesto: Dominika Korpová / GK Nové Zámky /
OH
Rok 2012 hodnotíme pre ženskú športovú gymnastiku na Slovensku ako veľmi úspešný.
Najhodnotnejším výkonom roku 2012 je kvalifikácia a najmä samotná účasť našej seniorky
Márie Homolovej a jej trénerky Kataríny Krekáňovej z KGŠ Detva na OH
2012 v Londýne.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Výsledky:
57. miesto HOMOLOVA Maria SVK 12.766 10.458 11.733 12.066 47.023
Na OH v Londýne 2012 Majka solídne zvládla reprezentáciu SR v ŠG.
Hodnotenie OH zo správy Majkinej trénerky Kataríny Krekáňovej:
Čo sa týka umiestnenia, od začiatku bolo jasné, že keď pretekárka postúpila na OH z 33. miesta
z možných 36 pretekárok pri relatívne dobrom zdravotnom stave, nemôžeme očakávať lepší výsledok
pri absolvovaní prípravy so zranením. Aj napriek tomu hodnotím veľmi pozitívne prístup pretekárky Homolovej k samotnej účasti na OH, nakoľko preukázala veľkú odvahu, keď napriek veľkému handicapu
v príprave zvolila alternatívu všetkých 4 disciplín a až na vystúpenie na bradlách prešla viacbojom veľmi
slušne.
ME
Barborka Mokošová v tomto roku ešte juniorka nás úspešne reprezentovala
na ME 2012, kde dosiahla 19. miesto na preskoku
s priemerom 12,95 b.
Výsledky Barborky Mokošovej:
Majka Homolová sa zo zdravotných dôvodov na ME nezúčastnila.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Žiačky a juniorky
Pretekárky zaradené do reprezentačných úsekov absolvovali v roku 2012 deväť štvordňových sústredení
pod vedením trénerskej dvojice Alexandra Vojtikhova a Anji Nikolaevy. Dievčatá spoločne trénovali
a v konkurencii sa vyburcovali k výborným výkonom.
Naše žiačky a juniorky nás reprezentovali na pretekoch o pohár Starobylej Trnavy ( ktorý sa tradične koná v Trnave v rámci Gymfestivalu Trnava) v súťaži dvojčlenných družstiev. Najlepšie sa darilo zmiešanému družstvu Kalamárová (Detva) a Korpová (NZ), ktoré obsadilo 3. miesto.
Jubilejný ročník súťaže bol jedinečný z viacerých pohľadov. Predovšetkým prítomnosť športových legiend, olympijských víťazov a vzácnych ľudí Věry Čáslavskej a Jurija Titova dodali GYM festivalu punc
svetovosti.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil okrem iných hostí aj rezortný minister zodpovedný za šport Dušan
Čaplovič, ktorý bol i jedným z gratulantov Věre Čáslavskej k životnému jubileu.
GYM Festival mal i vynikajúcu športovú úroveň, predovšetkým zásluhou pretekárok z RUS, GER, ROU,
UZB. Pekný výkon predviedla juniorka Barborka Mokošová, ktorá sa s počtom bodov 51,85 umiestnila
na peknom 6. mieste.
Žiačky a juniorky nás úspešne reprezentovali i na medzinárodných pretekoch WÖRTHERSEE CUP 2012 v Klagenfurte.
V konkurencii 8 družstiev z Čiech, Chorvátska, Maďarska,
Rakúska a Slovinska dievčatá obsadili pekné 3. miesto.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Štatistika
Počet pretekárok v jednotlivých VT v roku 2012:
VT
MT
I.
II.
III.
bez VT
Celkový súčet
Počet pretekárok v 2012
1
26
23
20
10
80
Počet pretekárok podľa klubov a VT:
Klub
GY-TA Poprad
GK ŠK UMB B.Bystrica
KGŠ Slávia Trnava
GK PAVLO Trenčín
KŠG Detva
GTK Žilina
GK Elán Prievidza
GK Nové Zámky
TJ Sokol Handlová
Kešel Košice
Gymnastik Košice
AŠK Inter Bratislava
Slávia UK BA
Celkový súčet
MT
I.
III
II. .
bez VT Celkový súčet
3 5 6
1
15
6
4
1
4
4
1
3
2
3
2
3
2
1
2
1
1
2
2
3
1
2
2
1
3
1
1
1
12
10
9
8
8
5
5
2
2
2
1
1
10
80
1
2
1
1
1
1 26 23 20
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Ciele na rok 2013:
•
•
•
•
•
Účasť jednej seniorky na ME 2013
Účasť 2 junioriek na pretekoch EYOF 2013
pokračovať najmä sústredeniami pre vybrané pretekárky (reprezentantky), za účasti osobných trénerov
a taktiež s možnosťou účasti trénerov, ktorí nemajú v úsekoch pretekárky, ale majú záujem o získanie
poznatkov od skúsených trénerov z Ruska.
vylepšiť program pre pretekárky „B“ kategórií tak, aby sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ - opätovne
mať účasť cca 100 pretekárok na pretekoch SP.
vyškoliť medzinárodné rozhodkyne pre nový OH cyklus 2013-2016 vyškoliť rozhodkyne pre národné
preteky
Zaželajme si spoločne veľa úspechov a porozumenia.
Za sekciu žien: Zuzana Zvalová
V Bratislave 18.12.2012
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Sekcia mužov v roku 2012 pracovala v zložení :
Predseda :
Rozhodcovská komisia :
Technicko - metodický úsek :
Úsek mládeže :
Reprezentačný úsek :
Člen zapisovateľ :
Jozef Dučák
Ing. Tibor Bohňa
Mgr. Ľuboš Rupčík PhD.
Mgr. Juraj Kremnický PhD.
Mgr. Peter Krištof / Mgr. Martin Zvalo
Mgr. Tibor Klaček
Prvé zasadnutie Sekcie bolo naplánované 4.2.2012 pri kontrolných pretekoch v Bratislave. Kontrolné preteky Martin Zvalo zrušil a tým pádom aj zasadnutie Sekcie.
Druhé zasadnutie sa malo konať pri druhých kontrolných pretekoch v Bratislave 18.2.2012. Zasadnutie sa nekonalo, ospravedlnil sa pre pracovné zaneprázdnenie Kremnicky a Klaček, zo zdravotných dôvodov Bohňa a rodinná oslava Rupčík.
Prvé zasadnutie Sekcie mužov sa konalo až 14.4.2012, pri pretekoch Slovenského pohára
v Prievidzi.
Prítomní : Dučák, Kremnicky, Rupčík, Bohňa Klaček
Ospravedlnil sa : Zvalo, tréningové povinnosti, príprava na ME a OH
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Plán prípravy na OH 2012
Stav plnenia nominačných kritérií na ME, MEJ 2012
Nominácia pretekárov na stretnutie SVK – POL 21. 04. 2012 Košice
Príprava nominačných kritérií na ME, MS 2013 po ME 2012
Návrh sekcie na reprezentačného trénera mládeže ( žiaci )
Nominácie pretekárov a rozhodcov na medzinárodné preteky v II. polroku 2012
Rôzne
Druhé zasadnutie Sekcie mužov sa konalo pri pretekoch Slovenského pohára 12.5.2012
Prítomní : Dučák, Kremnicky, Rupčík, Bohňa Klaček
Ospravedlnil sa : Zvalo, tréningové povinnosti, príprava na ME a OH
Program zasadnutia:
1. Majstrovstvá SR mužov a juniorov
2. Sústredenie žiakov
3. Rôzne
Od 1.8.2012 do 15.10.2012 má vo funkcii zo zdravotných dôvodov zastupoval Mgr. Ľuboš Rupčík
PhD. ,ktorému ďakujem za zastupovanie.
Tretie zasadnutie Sekcie mužov sa konalo pri pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky
v Košiciach 16.11.2012
Prítomní : Dučák, Kremnicky, Rupčík, Bohňa Zvalo
Ospravedlnil sa : Klaček, rodinné problémy s dieťaťom
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
Spracovanie hodnotiacich správ komisii
Plán prípravy reprezentantov seniorov a juniorov ( OH cyklus a ročný plán)
Príprava rozpočtu na rok 2013
Predpokladané nominácie na I. polrok 2013
Rôzne
Rozhodcovská komisia
V roku 2012 nezasadala ani raz.
Predseda rozhodcovskej komisie sa písomne zo zdravotných dôvodov ospravedlnil z účasti na rozhodovaní na medzištátnom stretnutí Slovensko – Poľsko v Košiciach, ktoré z poverenia SGF organizoval klub Gymnastik Košice.
Všetky majstrovské aj nemajstrovské súťaže boli obsadzované vyškolenými rozhodcami, žiaľ pre
malý počet klubov je počet rozhodcov na pretekoch stále nedostatočný.
Technicko- metodický úsek
Predseda technicko-metodického úseku je zároveň aj metodikom SGF. Spracoval v spolupráci
s reprezentačnými trénermi a predložil na schválenie Sekcii mužov a VV SGF nominačné kritériá na rok 2013, plán prípravy reprezentačných družstiev a zapracoval nové návrhy od trénerov
a rozhodcov do súťažného programu na rok 2012.
Reprezentačný úsek
Martin Zvalo reprezentačný tréner a zodpovedná osoba za reprezentáciu sa zúčastnil jedného zasadnutia Sekcie mužov a to v Košiciach 16.11.2012.
Vyhodnotenie účasti na pretekoch
Meno a Priezvisko
ročník
Muži
Samuel Piasecký
1984
Slavomír Michňák
1992
Andrej Neczli
1979
Martin Argaláš
Juniori
Ivan Vargovský
Michal Kiss
Eduard Marčák
Igor Takáč*
Samuel Potančok
účasť na pretekoch
VT
Účasť OH, ME, SP,
MSR
MT
Tréner
Klub
Zvalo
Dukla Banská Bystrica
Slávia UK BA
Slávia UK BA
GK ŠK UMB
B.Bystrica
Účasť SP, MSR
Účasť SP
Účasť na MP Viedeň, MSR
MT
II.VT
1992
Zvalo
Zvalo
Kremnický
1994
1994
1994
1997
Zvalo
Zvalo
Gilgof
Konečný
OH nádeje, MSR
OH nádeje, MSR
ME /nepret./
OH nádeje, MSR
MT
MT
MT
MT
1996
Zvalo
Slávia UK BA
Slávia UK BA
Gymnastik KE
Slávia UK BA
Slávia UK Bratislava
OH nádeje, MSR
I.VT
II.VT
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Žiaci
Jakub Vaško
Tobiaš Neufeld**
1998
Konečný Slávia UK BA
2000
Adam Strelec
Martin Baláž
2000
2000
Gilgof
Kremnický
Bohňa
Michal Zubrík
2001
Krištof
Alex Earl**
Šimon Bohunický
Jaroslav Šišolák**
2001
Krištof
2000
Krištof
2001
Tomáš Veľký
2000
Tomáš Vacík
1998
Krištof
Kremnický
Kremnický
Gymnastik Košice
GK ŠK UMB
B.Bystrica
GK Elán Prievidza
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
GK ŠK UMB
B.Bystrica
GK ŠK UMB
B.Bystrica
Adam Vranay
1998
Gilgof
Gymnastik KE
Memoriál J. Gajdoše
Memoriál J. Gajdoše
I. VT
I. VT
domáce preteky
domáce preteky
I. VT
I. VT
domáce preteky
I. VT
domáce preteky
I. VT
domáce preteky
I. VT
domáce preteky
I.VT
domáce preteky
II.VT
domáce preteky
Memoriál J. Gajdoše
I.VT
I.VT
* prechod v roku 2012 do juniorskej kategórie
** ukončil akt. činnosť
Preteky seniori 2012
SP
Cottbus
Samuel Piasecký
Slavomír
Michňák
Andrej Neczli
Martin Argaláš
10
/HB/
11
/PH/
SP
SP
Paris Gent
xxx
xx
xx
xx
xx
xx
SP
Maribor
8 /PB/ 5 /PB/
36
16
/PH/
/HB/
22
xx
/PB/
xx
xx
SP
Osijek
SP
Ostra
va
67/P
B/
xxx
xxx
xx
29
/FX/
MSR
Austrian
Open
2 /HB/
1
/82,70/
1/HB/
17
/76,95/
xxx
23
/PB/ 1 /PB/
14
2
/HB/ /76,55/
xx
49
/61,50/
ME
OH
5 /PB/
7 /HB/
11 /PB/
xxx
xxx
xx
xx
xx
xx
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Preteky juniori 2012
Austrian
Open
Viedeň
Attila
Pinter
Cup Innsbruck
23
/72,95/
36
/70,45/
2
/74,25/
13
/72,10/
xxx
xx
xxx
60
/36,70/
/70,70/
xx
xx
MSR
Ivan Vargovský
1
/77,80/
Michal Kiss
75,00
2
/75,15/
Igor Takáč
Eduard Marčák
Samuel Potančok
xx
OH nádeje Liberec
16/75,2
0/
18
/74,45/
17
/74,55/
Future
Cup Linz
ME
Medzinárodné
preteky*
10
/75,25/
64
/72,10/
xx
xx
xx
17
/73,55/
xx
73,6
6/73,60/
HUN
xx
xx
xx
73,75
*- iné medzinárodné preteky ako je uvedené v tabuľke
** - najlepší výsledok z pretekov Slovenského pohára
Preteky žiaci CTM 2012
MSR
Austrian
Open
Viedeň
Attila
Pinter
Cup Innsbruck
Jakub Vaško
68,20
57,05
Adam Vranay
Adam Antalec
65,25
85,00
61,00
Xxx
Michal Zubrík
Simon Bohunický
Martin Baláž
60,85
54,45
64,95
60,70
Xxx
Xxx
OH nádeje Liberec
MedzináFuture rodné preCup Linz
teky*
*- iné medzinárodné preteky ako je uvedené v tabuľke
** - najlepší výsledok z pretekov Slovenského pohára
55,35
Budapest
62,45 Pajor
xxx
47,65 Maribor
50,95 Maribor
Slovenský
pohár**
Slovenský
pohár**
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Vyhodnotenie cieľov stanovených na rok 2012
Priority sekcie mužov na rok 2012
Účasť pretekára na OH 2012 Londýn -splnené
Účasť min. 2 mužov na ME 2012 – Montpellier - nesplnené
Stabilizácia družstva juniorov - splnené
Účasť družstva juniorov na ME 2012 - nesplnené
Vytvorenie družstva žiakov - nesplnené
Zvýšenie počtu členov v sekcii mužov
ŠPORTOVÉ CIELE NA ROK 2012
Vybojovanie účasti na OH 2012 z II. kvalifikácie - splnené
ME: účasť jedného pretekára vo finále viacboja – na ME nebol viacboj
ME: účasť jedného pretekára vo finále na náradí – splnené /finále bradlá, hrazda/
MEJ: umiestnenie družstva do 18 miesta – nesplnené
MEJ: účasť pretekára vo finále viacboja - nesplnené
Hlavný ciel, ktorý sme si určili v OH cykle 2009 až 2012 sme splnili. Samuel Piasecký sa
na "Predolympijských hrách" v januári kvalifikoval na OH 2012. Svoje veľké gymnastické majstrovstvo preukázal aj na samotných Olympijských hrách, kde výborne zacvičenou zostavou na
bradlách skončil na vynikajúcom 11. mieste, keď na postup do finále mu chýbalo len neuveriteľných 0,008 b.
Gymnastický rok 2012 bol náročný, no pre slovenskú športovú gymnastiku aj veľmi úspešný.
Samuel Piasecký svojmi výkonmi na bradlách a hrazde, 5. a 7. miesto na ME 2012 dosiahol výborné výsledky, keď sa po prvýkrát v európskej konkurencii prebojoval do finálovej osmičky
na dvoch náradiach.
Na ME 2012 v juniorskej kategórii sa kvalifikoval aj Ivan Vargovský, ktorý po dobrých výkonoch
na pretekoch pred ME na ME nepotvrdil predchádzajúce výkony. Najlepšie umiestnenie bolo
na preskoku (20. miesto). Náš druhý pretekár, ktorý vycestoval na ME jun. na vlastné náklady
E. Marčák sa pred pretekmi ME zranil a toto zranenie mu nedovolilo preteky absolvovať.
Naši pretekári sa v roku 2012 zúčastnili aj pretekov Svetového pohára. Najväčším úspechom bolo
7. miesto S. Piaseckého v Osijeku, 5. miesto v Maribore, na SP v Cottbuse dobré zacvičil S. Michňák (14,400 na koni), kde skončil v konkurencii na 11. mieste. M. Argaláš sa zúčastnil na SP v Osijeku, kde po dobre predvedenej zostave ("E" známka až 9,025) skončil na 29. mieste.
Naši juniori sa zúčastnili na pretekoch OH nádeji v Liberci, kde sa umiestnili v strede výsledkovej
listiny. Najlepším výkonom bolo 6. miesto Vargovského na koni a Takáča 7. miesto na bradlách.
Záver sezóny M SR mali spoločne sen., jun. a žiaci, čo konštatujem ako veľmi dobré riešenie, ktoré
by sme mohli zaužívať aj v budúcich rokoch.
V roku 2012 sa nám konečne podarilo zorganizovať aj spoločné sústredenie žiakov, juniorov
a seniorov
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Práca za rok 2012 bola úspešná čo sa potvrdilo účasťou Sama Piaseckého na OH 2012
v Londýne a jeho dosiahnutým výsledkom. Rok 2012 sa stal najúspešnejším rokom v našej histórii
za čo patrí poďakovanie trénerovi, realizačnému tímu a vedeniu federácie.
V Košiciach 27.11.2012
Jozef Dučák
Predseda sekcie ŠG-M
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športový aerobik
Zloženie sekcie a zasadnutia
V sekcii pracovali Oľga Kyselovičová, Natália Solárová, Adriana Sabolová, Nora Halmová.
Sekcia sa intenzívne stretávala alebo korešpondenčne komunikovala najmä v prvej polovici roka,
v ktorej sa organizovali najdôležitejšie podujatia sekcie (MM SR, MS, U SR).
Činnosť sekcie bola rozdelená na niekoľko oblastí:
1. Domáce súťaže
2. Reprezentačný úsek a medzinárodné súťaže
3. Úsek CTM
4. Iné
1.
DOMÁCE SÚŤAŽE
V roku 2012 sekcia ŠA organizovala a odborne garantovala súťaže podľa termínovej listiny.
Dominantnou aktivitou v kalendári domácich podujatí boli 13. Medzinárodné majstrovstvá SR –
SLOVAK AEROBIC OPEN, 15. - 17. apríl, ktoré z poverenia SGF s tradične veľkým zanietením
usporiadali kluby GK Nové Zámky a Fanatik Bánov vo všetkých vekových kategóriách. 12 krajín
(AUT, BUL, CZE, EST, FRA, GER, HUN, MGL, ROU, RUS, UKR a SVK) reprezentovalo celko
vo 412 pretekárov, 27 rozhodcov, 20 trénerov a 16 vedúcich delegácií. Za ostatné roky sme
postupne vybudovali tradíciu, ktorá má pozitívny ohlas nielen u nás ale aj v zahraničí.
Majsterkami SR sa v jednotlivých vekových kategóriách stali:
seniorky - Martina Perlácová (Olymp BA),
juniorky - Lucia Áčová (Olymp BA),
staršie žiačky – Vanesa Lisziová (KŠA Nitra),
mladšie žiačky – Gréta Csutorová (GK Nové Zámky).
K najväčším domácim podujatiam v minulom roku po MM SR zaiste patrila
Univerziáda SR 2012 - letná časť. Považujem za veľký úspech, že sa nám
v športovom aerobiku podarilo zorganizovať kvalitnú súťaž s medzinárodnou
účasťou za účasti 7 fakúlt (FTVŠ UK Bratislava, Lekárska fakulta MU Brno,
Fakulta sportovních studií MU Brno, Fakulta športu PU Prešov, Filozofická
fakulta PU Prešov, Právnická fakulta UK Bratislava, Fakulta manažmentu UK
Bratislava) a 1 gymnázia (Športové gymnázium Nitra). V jednotlivých kategóriách (jednotlivkyne, trojice, aerodance a aerostep) sa v Bratislave predstavilo spolu 27 pretekárov.
Majstrovský titul pre najlepšiu vysokoškoláčku v kategórii jednotlivkýň si odniesla Anita Lamošová (FTVŠ UK), tesne za ňou zaostali Martina Perlácová (Fakulta manažmentu UK) a Niki Szabóová (LF MU Brno). V kategórií trojíc si zlato odniesli pretekárky PU Prešov Ivana Faměrová –
Alžbeta Segedyová – Petra Tomková, 1. miesto v súťaži aerostep získalo družstvo zo Športového gymnázia v Nitre a v súťaži aerodance sa víťazmi stalo družstvo vysokoškolákov z FTVŠ UK
v Bratislave.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športový aerobik
7. ročník POHÁRA FEDERÁCIÍ (spoločný projekt SGF a ČGF)
V konfrontácii dvoch federácii sme veľmi dobre obstáli najmä v seniorských kategóriách, keď
Martina Perlácová (Olymp Bratislava) skončila celkovo druhá a spolu s Anitou Lamošovou
(Olymp Bratislava) patrili počas celého ročníka k najúspešnejším slovenským pretekárkam
v kategórií jednotlivkýň. V žiackych kategóriách najlepšie umiestnenie dosiahla Vanesa Lisziová
(KŠA Nitra), 3. miesto. Organizačne sa na jednotlivých kolách počas roka podieľali kluby nasledovne: 1. kolo – CESA a VSK VUT Brno, 2. kolo – KŠA Nitra, 3. kolo – ASC Zlín, 4. kolo a finále
– Olymp Bratislava.
2. REPREZENTAČNÝ ÚSEK (SENIORI) A MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE
Reprezentačný výber - seniorské kategórie (účasť na ME 2011):
Dlhodobo neexistuje funkcia reprezentačného trénera a tak je športová
príprava vedená individuálne v kluboch.
Pretekárky zaradené do reprezentácie na základe nominačných kritérií:
1. Perlácová Martina – Olymp Bratislava – trénerka Kyselovičová
2. Lamošová Anita – Olymp Bratislava – trénerka Kyselovičová
3. Szabóová Niki – GK Nové Zámky – trénerka Szabóová
4. Tomková Petra – Slávia PU Prešov – trénerka Perečinská
5. Faměrová Ivana - Slávia PU Prešov – trénerka Perečinská
Zodpovedný tréner: Oľga Kyselovičová
Do úzkeho výberu, ktorý mal česť reprezentovať SR na MS sa nakoniec po dvoch nominačných
pretekoch (MM SR a 1. kolo PF) prebojovali Martina Perlácová a Anita Lamošová (obe Olymp
BA).
Reprezentačný kolektív (neskôr doplnený aj o juniorskú reprezentantku Luciu Áčovú (Olymp BA)
absolvoval počas roka prípravu a sústredenia individuálne (trénerka Oľga Kyselovičová). Reprezentantky v kategórii staršie žiačky (Adlerová Linda, Kendrová Katarína) trénovali pod vedením
trénerky Natálie Solárovej. Ďalšie plánované sústredenia sa vzhľadom k finančnej situácii neuskutočnili, avšak sekcia rozhodla o čiastočnej finančnej podpore pretekárok na medzinárodnej súťaži
Liberec Aerobic International Open Cup.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športový aerobik
Medzinárodné - zahraničné súťaže
Prioritu na medzinárodnej úrovni mali samozrejme Majstrovstvá sveta v ŠA
v Sofii (BUL), konané 29.5. – 3.6. 2012.
Súťaž seniorov mala vysokú úroveň, obe naše seniorky podali veľmi dobré
výkony a dosiahli aj veľmi dobré hodnotenie na svetovej úrovni. Anita Lamošová na svojom druhom štarte na MS obsadila so známkou 19,600b. výborné
23. miesto, Martina Perlácová svojou známkou 19,000b. dosiahla žiaľ len na 34. priečku (celkovo
štartovalo 59 žien).
Juniorka Lucia Áčová sa kvôli zraneniu nedokázala úplne skoncentrovať, necvičila v psychickej
pohode a jej výkon zaostal za jej možnosťami. Navyše nevykonala optimálne svoju obťažnosť a
dostala aj zrážku za chýbajúcu skupinu. Jej známka 15,500 b nezodpovedá štandardu, na aký sme
u nej boli zvyknutí a obsadila 50. miesto (celkovo 55 junioriek).
Preteky starších žiačok tiež nedopadli podľa očakávaní - žiačky zacvičili bez veľkých chyb, rozhodcovia im uznali plnú obťažnosť, nevyhli sa však zrážkam v technike a rozhodcovia tiež ohodnotili
nižšie ich umelecký prejav. Obe reprezentantky – Linda Adlerová a Katarína Kendrová dosiahli
rovnakú známku 15,65b., čo však stačilo len na 43. a 44.miesto.
Pozitívne hodnotíme tiež prácu tréneriek – Natálie Solárovej a Kariny Danielovej. Neľahkej úlohy hlavnej rozhodkyne v seniorských kategóriách sa na výbornú zhostila Oľga Kyselovičová. Naša
mladšia rozhodkyňa Katarína Šanková nabrala nové skúsenosti a taktiež obstála pri rozhodovaní
žiackych a juniorských kategórií. Bol to týždeň plný emócií, zážitkov a nových skúseností. Škoda
len, že sme na Majstrovstvách sveta, ktoré boli zároveň aj kvalifikáciou na Svetové hry 2013
v Kolumbii, nemali zastúpenie aj v iných kategóriách, napr. triá, alebo stepy, kde sme v minulosti
dosiahli výborné umiestnenie (3. na ME juniorov 2009, Liberec).
•
Výkonnosť gymnastiek zaradených do CTM sme v druhom polroku preverovali na pretekoch Svetového pohára v Liberci (12. – 13. 10. 2012), kde seniorské reprezentantky dosiahli výrazný úspech (Perlácová – 5. miesto, Lamošová – 7. miesto). Ďalšie pretekárky CTM sa tu súbežne so svetovým pohárom zúčastnili medzinárodných pretekov Liberec Aerobic International Open Cup
(seniorky: Tomková – 4., Faměrová – 6.; juniorky: Áčová - 6.; staršie žiačky: Čurilová – 8., Vašková
– 18., Kendrová – 21., Barátová – 27.)
•
Okrem MS a Svetových pohárov sa kluby na vlastné náklady počas roka zúčastnili nasledovných
pretekov: International Club Meeting, Eisenberg (GER) – Olymp Bratislava; Czech Aerobic Cup
Open, Zlín (CZE) - Olymp Bratislava, KŠA Nitra, GK Nové Zámky, Fanatik Bánov, Slávia PU Prešov.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Športový aerobik
3. ÚSEK CTM
Pretekárky prijaté do CTM na základe kritérií schválených sekciou:
Kategória SEN, 18+ rokov
MENO
1. Perlácová Martina (1990)
2. Lamošová Anita (1993)
3. Tomková Petra (1990)
4. Faměrová Ivana (1991)
KLUB
Olymp Bratislava
Olymp Bratislava
Slávia PU Prešov
Slávia PU Prešov
Zodpovedný tréner:
Oľga Kyselovičová
TRÉNER
Kyselovičová Oľga
Kyselovičová Oľga
Perečinská Květoslava
Perečinská Květoslava
Kategória AG2, 15 - 17 rokov
MENO
KLUB
5. Áčová Lucia (1995)
Olymp Bratislava
TRÉNER
Kyselovičová Oľga
Kategória AG1, 12 – 14 rokov
MENO
6. Adlerová Linda (1998)
7. Kendrová Katarína (1999)
8. Lisziová Vanesa (1998)
KLUB
KŠA Nitra
KŠA Nitra
KŠA Nitra
TRÉNER
Solárová Natália
Solárová Natália
Solárová Natália
Kategória ND, 9 – 11 rokov
MENO
9. Barátová Nina (2000)
10. Vašková Miriama (2000)
KLUB
KŠA Nitra
Slávia PU Prešov
TRÉNER
Solárová Natália
Perečinská Květoslava
Zodpovedný tréner:
Natália Solárová
4. INÉ
FIG Coaches Academy Level 2 Lisabon (POR) - Oľga Kyselovičová ako expert FIG.
Ďakujem všetkým členkám sekcie, Sekretariátu SGF a ďalším priaznivcom,
ktorí nám svojou aktívnou prácou počas celého roka pomáhali a podporovali nás v príprave k dosiahnutiu domácich
a zahraničných úspechov.
Bratislava, 4.4. 2013
Oľga Kyselovičová
predsedníčka sekcie
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
Hodnotenie činnosti sekcie Gymnastiky pre všetkých za rok 2012 pozostáva z 3 častí:
1.
Činnosť sekcie
Zloženie sekcie
Úlohy pre rok 2012
Zasadnutia sekcie
Finančné zabezpečenie
Registrácia členov
Vyhodnotenie klubov
•
•
•
•
•
•
2.
Aktivity v oblasti GpV
Slovenský pohár „C“ a M SR „C“
Teamgym
Vzdelávanie
Medzinárodná činnosť + príprava medzinár. podujatí v roku 2013
Komisia GpV FIG
•
•
•
•
•
3.
Národná kampaň BUĎ F!T s gymnastikou a projekt GYM F!T
• Testovanie detí
• Gymnastické dni
• Vzdelávanie
• Pohybové skladby
• Gymnastický štvorboj na ZŠ
• Aerobik na SŠ
1.
Činnosť sekcie
Zloženie sekcie
Sekcia pracovala po celý rok 2012 v zložení:
PaedDr. Monika Šišková
predsedníčka
⇒
Mgr. Emília Fialová
Mgr. Katarína Pavlíčková
členka
členka
Mária Kotríková
členka
Projekt GYM F!T, vzdelávanie,
Gymnastické dni
Pohybové skladby
GYM F!T – testovanie,
Gymnastický štvorboj na ZŠ
Slov. pohár „C“, Gymnastický
Štvorboj na ZŠ
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
⇒
Úlohy sekcie GpV na rok 2012:
1. Vypracovať systém postupu na M SR kategórie „C“ a zorganizovať 1. Majstrovstvá Slovenska v
kategórii „C“.
Úloha splnená
2. Vypracovať systém udeľovania VT v kategórii „C“.
Úloha splnená
3. Preložiť a vydať nové pravidlá pre súťaž Teamgym—podľa medzinárodných pravidiel UEG.
Úloha nesplnená—pravidlá sa prekladajú, ale preklad nie je dokončený a vydaný.
4. Vypracovať akreditačný systém pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v spolupráci s Metodickým centrom.
Úloha splnená pre MŠ a 1.-4. ročník ZŠ. Projekt je podaný aj pre 2. st. ZŠ a pre SŠ, žiaľ
Ministerstvo školstva zatiaľ tento projekt neschválilo.
5. Vypracovať nový obsah súťaží pre kategóriu „C“ chlapcov
Úloha splnená
6. Spracovať kresby pre obsah súťaží kategórie „C“ chlapcov.
Úloha nesplnená. Na kresbách sa pracuje, žiaľ pre nedostatok času je hotový iba preskok.
7. Rozšíriť škálu hodnotenia v testoch GYM F!T do 15 rokov.
Úloha nesplnená
⇒
Zasadnutia sekcie
V roku 2012 sa konali 3 zasadnutia sekcie. Okrem toho sa uskutočnili stretnutia pracovných skupín
k riešeniu konkrétnych otázok a problémov. Významnú časť v komunikácii medzi členmi sekcie zohrávajú moderné technológie ako sú internet a pod.
15.4.2012— Šenkvice, 1.8.2012—Trenčín, 10.11.2012—Bratislava
⇒
Finančné zabezpečenie
Pre rok 2012 boli na MŠVVaŠ SR predložené nasledovné projekty:
Projekt:
Požad. suma:
Schválená dotácia:
Nár. kampaň BUĎ F!T s gymnastikou
30 100,-EUR
0
Šport. poukazy—pilot.projekt pre šport.zväzy 18 570,-EUR
11 160,-EUR
Fin. čiastka bola pôvodne schválená v plnej výške, ale pretože sme nesplnili podmienky zmluvy, dotáci bola krátená.
Sekcia spracovala ponukový list, ktorý bol zaslaný na slovenské firmy, žiaľ žiadna na našu ponuku
nezareagovala.
⇒
Registrácia členov
Prehľad registrácie klubov:
Registrované kluby zaoberajúce sa výhradne GpV:
GpV spoločne s inými sekciami:
ZŠ
Spolu:
Prehľad registrácie členov:
Počet registrovaných členov GpV v kluboch:
Počet registrovaných členov GpV v ZŠ:
Spolu:
16 / zo 42 klubov /
11
26
53 klubov a ZŠ
715 členov
2 888 členov
3 603 členov
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
Porovnanie:
Rok
registrované kluby
2009
19
2010
19
2011
19
2012
16
registrované ZŠ
22
27
30
26
počet členov
1 595
2 261
3 906
3 603
⇒
Vyhodnotenie klubov
Tak ako každoročne, aj v tomto roku boli do vyhodnotenia klubov započítané 2 najlepšie výsledky
z 3 kôl Slovenského pohára „C“ a výsledok z M SR „C“ ( len pre registrovaných prtekárov v sekcii
GpV ), Festival pohybových skladieb, Slovenská gymnaestráda a M SR v Teamgym. Pravidlá hodnotenia boli uverejnené v Spravodaji 1/2012.
Do vyhodnotenia bolo spolu zapojených 22 klubov GpV. V minulom roku 18 klubov GpV.
Celkové poradie:
1. GK Brezno
400 bodov
2. K ŠG Handlová
365 bodov
3. TJ Sokol Vrútky
288 bodov
4. GK Pavlo Trenčín
230 bodov
5. ŠKG L. Mikuláš
168 bodov
Víťazným klubom gratulujeme!
2.
Aktivity v oblasti Gymnastiky pre všetkých
Slovenský pohár „C“ a M SR „C“
V roku 2012 sa uskutočnili 3 kolá Slovenského pohára „C“ a M SR „C“:
28.4.2012
1. kolo
Bratislava
19.-20.5.2012
2. kolo
Handlová
24.11.2012
3. kolo
Brezno
9.12.2012
M SR
Trenčín
⇒
Počas roka sme na podnet trénerov urobili niekoľko opráv a doplnení v obsahu zostáv.
Do súťaží sa spolu zapojilo 16 klubov ( z toho 2 neregistrované v SGF ).
Celkový počet pretekárov v jednotlivých kategóriách:
Registrované v SGF
Spolu s neregistrovanými v SGF
Predškoláčky:
—51
Prípravka:
34
51
Ml. žiačky:
29
42
St. žiačky:
23
31
Juniorky:
11
13
Seniorky:
3
5
Spolu:
100
193
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali zvýšenie o 35 pretekárok a o 16 pretekárov.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
Prehľad o účasti v jednotlivých kategóriách a kolách:
Sl. pohár
Predšk.
Prípr.
ml.žia
ci
St.žia
ci
Jun.
Sen.
Σ
Σ klubov
dievčatá
Bratislava
Handlová
24
30
26
21
7
5
113
11
25
43
32
17
11
4
132
11
Brezno
17
25
16
12
8
0
78
10
chlapci
Bratislava
9
0
11
9
2
31
7
M SR „C“ - postupový kľúč a zoznam postupujúcich pretekárok bol uverejnený na web stránke,
v Spravodaji 2/2012 a zaslaný klubom GpV. Právo postupu na M SR mali všetky pretekárky ( okrem
predškoláčok ), registrované v SGF v sekcii GpV ako pretekárky so splnenou I. alebo II. VT na súťažiach počas roka.
kvalifikácia
skutočnosť
Prípravka
30
17
Ml. žiačky
28
16
St. žiačky
20
11
Juniorky
11
5
Seniorky
3
3
Kluby
11
11
Klubové preteky:
16.6.2012
Vrútocký pohár
Sokol Vrútky
23.6.2012
Zákamenská radosť ŠK Tatran Zákamenné
95 pretekárok
71 pretekárok
⇒
Teamgym
V žiackej kategórii pretekali 3 družstvá a v juniorskej 5 družstiev. Spolu sa predstavilo 5 klubov,
spolu 80 účastníkov.
⇒
Vzdelávanie
3.-4.3.2012, Školenie rozhodcov Teamgym, Praha
Zo Slovenska sa školenia zúčastnilo 11 rozhodcov. Školenie bolo rozdelené na 2 časti: Teamgym junior—zľahčené pravidlá pre žiacku a juniorskú kategóriu—8 rozhodcov a Medzinárodné pravidlá—1
rozhodkyňa. Žiaľ 2 rozhodcovia školenie nedokončili.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
⇒
25.3.2012, Tvorba pohybových skladieb, Trnava
Školenie nadväzovalo na Festival pohybových skladieb. Spolu sa zúčastnilo 18 trénerov, lektorkami
boli Emília Fialová, Monika Šišková a Barbora Poláková
⇒
25.5.2012, Seminár SZRTVŠ: Bezpečný pohyb = zdravé dieťa
Seminára sa zúčastnili členky sekcie GpV Monika Šišková a Katarína Pavlíčková
⇒
1.-7.7.2012, Školenie trénerov I. stupňa, Handlová
Žiaľ pre nízky počet prihlásených sme museli školenie a kemp pre deti zrušiť.
⇒
17.-21.10.2012, Medzinárodné školenie pre trénerov Teamgym, Aarhus / DEN
Školenie sa konalo v spolupráci UEG a OV ME Teamgym. Organizátor hradil všetky pobytové
náklady, cestovné si hradili účastníčky. Školenia sa za SGF zúčastnili Katarína Pavlíčková a Mária
Kotríková.
⇒
Počas roka sa konalo niekoľko školení I. stupňa—všeobecná časť na UMB v Banskej Bystrici.
⇒
Medzinárodná činnosť
8. EUROGYM, 14.-20.7.2012, Coimbra / POR
SGF reprezentovali 2 skupiny: KGŠ Slávia Trnava ( 7 cvičeniek ) a Sokol Holíč ( 5 cvičeniek ).
Obidve skupiny sa aktívne zapájali do všetkých častí programu, skladba Anjeli a démoni v podaní
dievčat z KGŠ Slávia Trnava nás veľmi úspešne reprezentovala aj v Eurogym Gala.
Podrobné hodnotenie bolo uverejnené v Spravodaji GpV 2/2012.
GOLDEN AGE, 30.9.-6.10.2012, Montecatini Terme / ITA
Na tomto podujatí určenom pre účastníkov nad 50 rokov SGF reprezentovali 3 skupiny: Diamant Košice ( 14 účastníkov ), Gymnasion Nitra ( 8 účastníkov ) a Sokol Vrútky ( 8 účastníkov ). Každá skupina sa prezentovala 2 vystúpeniami a okrem toho absolvovali všetky oficiálne časti programu. V
Golden Age Gala programe vystúpila skupina Sokol Vrútky so „Crazy coctail“.
Colloquium FIG , 22.-25.11.2012, Helsinki / FIN
Témou Colloquia bolo: Hodnotenie vystúpení na Gym for Life Challenge.
Colloquia sa ako členka komisie GpV FIG zúčastnila Monika Šišková.
Príprava medzinárodných podujatí v roku 2013
V roku 2013 nás čaká druhé najvýznamnejšie podujatie organizované FIG—Gym for Life World
Challenge v Kapskom meste. Na podujatie sa pripravujú dve skupiny: Diamant Košice a Klub gymnastických športov Slávia Trnava.
Druhým významným podujatím v roku 2013 bude Nemecký gymnastický festival v Manheime. SGF
pripravuje približne 150 člennú výpravu, ktorá sa predstaví s veľkou skladbou.
K obidvom podujatiam boli podľa potreby organizované stretnutia pracovných skupín.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
⇒
Komisia GpV FIG
Členka komisie Monika Šišková sa zúčastnila všetkých plánovaných zasadnutí
komisie GpV FIG:
27.1.2012
skype meeting
15.-18.3.2012 zasadnutie komisie GpV FIG
Lausanne / SUI
25.5.2012
skype meeting
8.-14.7.2012 Základný kurz Akadémie FIG
Kapské mesto / RSA
6.-9.9.2912
zasadnutie komisie GpV FIG
Birmingham / GBR
Helsinki / FIN
15.-22.11.2012 spoločné stretnutie FIG a OV WG 2015
25.-28. 10.2012 Kongres FIG, Cancun / MEX
Monika Šišková bola opäť zvolená do Komisie gymnastiky pre
Všetkých FIG na ďalší olympijský cyklus 201—2016.
3.
Národná kampaň BUĎ F!T s gymnastikou
Činnosť a počet aktivít v Národnej kampani a projekte GYM F!T je veľmi bohatý.
Naše aktivity sa rozrastajú a zapojených je čoraz viac detí.
⇒
Testovanie
Celkový počet otestovaných detí bol 463.
Žiaľ pre nedostatok času sme neorganizovali žiadne školenie učiteľov, uskutočnil sa len jeden metodický deň. Práve učitelia sú hlavným činiteľom v tejto aktivite. Za štvorročné obdobie testovania
sme spolu otestovali 4 995 detí. Nedostatkom je, že sme ani v roku 2012 nerozšírili testovaciu škálu
pre deti od 10 – 15 rokov. Táto úloha nám ostáva na rok 2013.
⇒
Gymnastické dni
Ich počet neustále narastá. Už nie je výnimkou, keď jedna škola alebo klub zorganizuje viacero
gymnastických dní v meste. Počas jedného dňa totiž veľký záujem zo strán materských škôlok a
základných škôl nevedia uspokojiť.
Je fantastické, ako funguje spolupráca medzi jednotlivými organizátormi gymnastických dní, keď si
bez problémov vedia skoordinovať termíny aj posun náradia po celom Slovensku. Program každého
dňa je odlišný, každý pridá niečo špecifické, čím dokáže tento deň obohatiť. Často sú do programu
zapojené obce a mestá, prípadne iné organizácie. Najdôležitejšie však je, že deťom sa program páči,
spoznávajú rôznorodosť gymnastických športov, skúsia si na vlastnej koži aktivity, ktoré si inak
nemajú možnosť vyskúšať.
V roku 2012 sme zorganizovali 17 gymnastických dní ( v roku 2011 to bolo 14 ) a celkovo sa
do programu zapojilo 3 593 detí! ( zvýšenie oproti roku 2011 je o 776 detí ).
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
Gymnastické dni 2012:
4.5.2012
9.5.2012
10.5.2012
11.5.2012
15.5.2012
Ružomberok, Gymnázium
Spišská Nová Ves, ZŠ Levočská
Spišská Nová Ves, MŠ
Spišská Nová Ves, ZŠ Ing. Kožucha
Kežmarok, ZŠ Hradné námestie
297 detí
210 detí
220 detí
270 detí
310 detí
19.5.2012
27.5.2012
29.5.2012
1.6.2012
1.6..2012
Ružomberok, Gymnázium
Ludanice, ZŠ a Gymn. oddiel
Lietavská Lúčka
Handlová, ZŠ Morovnianska
Poprad, ZŠ Dostojevského
215 detí
350 detí
21 detí
378 detí
300 detí
4.6.2012
8.6.2012
13.6.2012
2.7.2012
4.7.2012
5.12.2012
6.12.2012
Zborov nad Bystricou
Čadca, ZŠ M. R. Štefánika
Brezno, Mestský športový klub
Trenčín, GK Pavlo
Trenčianske Teplice
Ružomberok, Gymnázium
Ružomberk, Gymnázium
SPOLU:
190 detí
240 detí
314 detí
45 detí
45 detí
165 detí
23 detí
3 593 detí
Mgr. Janka Fričová
Mgr. Alexandra Puhallová
Mgr. Eva Murgáčová
Mgr. Eva Murgáčová
Mgr. Nataša Pisarčíková
Mgr. Silvia Gemzová
Mgr. Janka Fričová
Mgr. Vladimír Káčer
Magdaléna Masárová
Mária Kotríková
Mgr. Renáta Brajerová
Mgr. Ingrid Krajňáková
Mgr. Jana Harnasová
Mgr. Zuzana Longauerová
Ing. Miroslav Baran
manž. Pvlíčkoví
manž. Pavlíčkoví
Mgr. Janka Fričová
Mgr. Janka Fričová
⇒
Vzdelávanie
24.2.2012 bol v Rožňave metodický deň pre učiteľov. Celkový počet zúčastnených učiteľov bol 17.
⇒
Pohybové skladby
14. Slovenská gymnaestráda, 1.6.2012, Trnava
Slovenská gymnaestráda bola naplánovaná na Deň detí spoločne s Gymnastickým dňom v Trnave.
Žiaľ pre nepriaznivé počasie a pre nízky počet prihlásených skupín sme program nakoniec boli nútení zrušiť.
⇒
16. Festival pohybových skladieb, 24.3.2012, Trnava
Pre pretrvávajúce problémy so Sokolom a ich Festivalom v rovnakom termíne ako je ten náš sa sekcia rozhodla presunúť Festival z jesenných mesiacov na jar, kedy je menej podujatí a kluby nie sú
také preťažené. Tento krok sa nám veľmi osvedčil, pretože sme zaznamenali nárast zúčastnených
klubov aj skladieb. Festival sa konal v Mestskej športovej hale v Trnave za účasti 13 klubov z celého
Slovenska, 20 vystúpení a takmer 180 účastníkov.
Absolútnym víťazom sa stala skladba Angels and Demon autorskej dvojice Xenia Kuksa a Natália
Fagová.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Gymnastika pre všetkých
⇒
Gymnastický štvorboj na ZŠ
Súťaž v tomto roku pokračovala v zabehnutých koľajach. Krajské kolá sa uskutočnili vo všetkých 8
krajoch, M SR sa konali 15.-16 mája v Šenkviciach.
Žiaľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa rozhodlo zrušiť kategóriu „C“ chlapcov aj
dievčat od roku 2013.
⇒
Aerobik na stredných školách
Aerobik sa nám v školských súťažiach pekne rozbieha. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a
M SR sa konajú vždy v druhom polroku a v čase od septembra do decembra. Na M SR dňa
6.12.2012 v Bratislave sa zúčastnilo 29 škôl a 52 účastníkov.
Celkový počet zapojených účastníkov na našich podujatiach bol cca 5 000!
POĎAKOVANIE
V závere sa chcem úprimne poďakovať členom sekcie GpV, menovite Márii Kotríkovej, Kataríne
Pavlíčkovej a Emílii Fialovej za ich aktivitu, angažovanosť, osobný prínos a prístup pri organizova
ní akcií sekcie.
Ďalej si poďakovanie zaslúžia všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vysokej úrovni podujatí organizovaných na Slovensku, ale aj všetkým, ktorí nás vzorne reprezentovali na podujatiach
v zahraničí.
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Metodická komisia
Priority 2012:
♦
RGCTM – kontrola, zjednotenie jednotlivých materiálov.
♦
Kontrola tréningových plánov jednotlivých reprezentácií.
♦
Organizovanie sústredení, školení, seminárov.
♦
Vytvorenie štatútu reprezentačného trénera a jeho prijatie VV SGF.
♦
RGCTM
Počet pretekárov zaradených do RCTM v rokoch 2010 - 2012
2010
2011
2012
Trnava*
6
8
9
Bratislava**
18
14
zrušené
Nové Zámky***
5
6
8
Žilina****
4
7
zrušené
Detva
9
9
7
Košice
8
8
8
Banská Bystrica
12
7
12
Vedúci tréneri:
KŠG Slávia Trnava
– Anna Nikolaeva
Gymnastik Košice
– Jozef Dučák
GK Nové Zámky
– Mgr. Adriána Korpová
UMB Banská Bystrica
– Mgr. Anna Bullová
KŠG Detva
– Mgr. Katarína Krekáňová
V roku 2012 pracovali RGCTM podľa predložených plánov na rok 2012.
V roku 2012 boli jednotlivé RGCTM vyzvané na odovzdanie nasledujúcich podkladov:
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Metodická komisia
- Plán prípravy 2012
- Kontrola športovej úspešnosti za rok 2012
- Hodnotiace správy za rok 2012
- Kontrola kondičnej pripravenosti /odovzdané J. Kremnickému/
V roku 2012 bolo naplánované spoločné sústredenie všetkých členov RGCTM v Košiciach /posledný augustový víkend/. Toto sústredenie sa žiaľ neuskutočnilo. Namiesto toho sa uskutočnili dve sústredenia –
dievčatá v Trnave pod vedením trénerov Vojtichov a Nikolaeva a chlapci v Bratislave pod vedením trénera
Krištofa. V roku 2013 by bolo vhodné naplánovať spoločné sústredenie pre všetkých členov RGCTM.
Všetky materiály boli odovzdané včas, resp. pár dní po termíne. Za alarmujúcu považujem situáciu
v RGCTM Gymnastik Košice, kde bol odvolaný tréner, ktorý bol finančne odmeňovaný aj z prostriedkov
SGF a momentálne klub nemá trénera, ktorý by zodpovedal požiadavkám SGF a štatútu RGCTM.
Hodnotenia oddielov v RGCTM:
Nové Zámky: odovzdané materiály včas, pretekárky sa pravidelne zúčastňovali pretekov
Trnava: odovzdané materiály včas, pretekárky sa pravidelne zúčastňovali pretekov, vysoká športová úroveň
Košice: jeden pretekár v kat. st.žiaci A /od roku 2013 jun. kat/, ostatní pretekári v kat. mladší žiaci B.
Detva: odovzdané materiály včas, pretekárky sa pravidelne zúčastňovali pretekov, vysoká športová úroveň
Banská Bystrica: odovzdané materiály včas, pretekárky sa pravidelne zúčastňujú súťaží
Záver:
Vykonávať oponentúry vedúcich trénerov RGCTM /jedenkrát ročne: febr.-marec/.
Vykonávať kontroly RGCTM osobne.
Nutnosť organizovania spoločných sústredení.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Metodická komisia
♦
Úseky reprezentácie, CTM, ZCPM.
V roku 2012 vstúpil do platnosti štatút reprezentačného trénera a reprezentačného trénera mládeže,
ktorý schválila Rada SGF dňa 31.3. 2012. Úlohou bolo presne špecifikovať práva, povinnosti
a odmeňovanie reprezentačných trénerov SR a SGF a od nich jeho striktné dodržiavanie.
Začiatkom roku 2012 boli rozposlané materiály jednotlivým trénerom zodpovedných za úseky –
reprezentácie, CTM. Všetky materiály boli odovzdané a schválené na VV SGF. V budúcnosti by bolo dobré pristúpiť aj v tejto oblasti k oponentúram tréningových plánov a zaradeniu jednotlivých pretekárov/rok
do jednotlivých úsekov.
Testovania pretekárov a pretekárok do jednotlivých úsekov /CTM, ZCPM/ sa uskutočnili podľa plánu.
ŠG Muži:
Bratislava, Košice, Banská Bystrica
ŠG Ženy:
Trnava
ŠA:
Bratislava
V oblasti reprezentácie, CTM a ZCPM bola najväčšia rezerva v absencii organizovania sústredení a to najmä z dôvodu nedostatku financií. V tomto smere sa urobil veľký progres a to najmä v sekcii žien, kde pod
vedením RT a RTM /Vojtichov, Nikolaeva/ sa organizujú sústredenia pravidelne, čo je veľmi pozitívny
signál do budúcnosti. Za veľmi dôležité považujem, že aj v sekcii mužov sa organizovanie sústredení pohlo
smerom vpred, kde pod vedením RT a RTM /Zvalo, Krištof/ sa organizovali dve sústredenia v druhom polroku 2012. Organizovanie sústredení by malo smerovať najmä k budovaniu družstiev v žiackych kategóriách. V tejto kategórii máme najväčšie rezervy čo sa neskôr odzrkadľuje v kategórii juniorov/-iek, kde
v posledných obdobiach máme málo kvalitných pretekárov/-ok.
♦
Uskutočnenie trénerského seminára – jeseň 2012
Konečne v roku 2012 sa nám podarilo zorganizovať veľký trénerský seminár, kde veľmi veľká
vďaka patrí Se SGF a prezidentovi SGF, ktorý vplyvom svojich kontaktov pozval veľkú trénerskú osobnosť z Ruska p. Nikolka /osobný tréner A. Nemova a ruského reprezentačného tímu/. Účasť na tomto seminári bola až prekvapivá /40 trénerov z POL, AUT, SVK/. Viac komentár na www.sgf.sk.
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Metodická komisia
Na záver musím konštatovať, že aj vzhľadom k tomu že v roku 2012 neprebehlo žiadne stretnutie
členov komisie, jednotliví členovia pracujú dôkladne vo svojich sekciách. Rád by som uvítal spätnú väzbu
od jednotlivých členov, ktorí majú na starosti metodickú časť v jednotlivých sekciách – organizovanie sústredení, seminárov, školení. Dovoľte aby som poďakoval p. PaedDr. M. Šiškovej za prácu v GpV – organizovanie školení, seminárov, p. A. Nikolaeve za organizovanie a aktivitu na mimoriadne prospešných sústredeniach v sekcii žien a p.PaedDr. N. Halmovej za metodickú pomoc v sekcii ŠA.
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.
Predseda metodickej komisie SGF
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Komisia mládeže
1.
Zloženie komisie:
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Predseda
Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Zodpovedná za ŠA
PaedDr. Monika Šišková
Zodpovedná za GpV
Mgr. Anna Bullová ( zastupuje Mgr. Soňa Kremnická, PhD. Zodpovedná za ŠG žien – RGCTM
Jozef Dučák
2.
Zodpovedný za ŠG muži – RGCTM
Ciele komisie:
•
Zvyšovanie počtu členov SGF v tréningových strediskách a v školskej TV cez projekt GYM F!T,
• Kontrolná činnosť RGCTM,
•
Zabezpečovať a koordinovať preteky domáce aj zahraničné a následné vyhodnotenie úspešnosti
klubov SGF.
3.
Hlavné úlohy:
•
Zvyšovanie počtu členov SGF,
•
Zabezpečiť a vykonávať kontrolnú činnosť RGCTM (evidenciu členov, sledovanie kondičnej
prípravy,
•
Spracovávať v spolupráci so sekciami hodnotenie klubov SGF (viesť potrebné štatistiky),
•
Predložiť ročné hodnotenie činnosti.
Zvyšovanie počtu členov SGF
V roku 2011 v SGF bolo registrovaných 4718 členov v roku 2012 sa tento počet podarilo zvýšiť na 4480
členov. Počty za jednotlivé sekcie združené v SGF za 2012 a porovnanie počtu členov za 2011: ŠG –M
304 členov zvýšenie o 50; ŠG –Ž 477 členiek zvýšenie o 15; ŠA 95 členov zvýšenie o 1 člena; T len jedna
1 členka zníženie o 1 členku; GpV 3603 zníženie o 303 členov.
Gymnastiku ako takú pre širokú verejnosť najlepšie propaguje sekcia GpV, ktorá aj v roku 2012 pokračovala v akciách s gymnastickým zameraním. Za pozornosť stojí že sa konalo 16 gymnastických dni , do
ktorých sa zapojilo okolo 3500 deti.
Aj keď Projekt GYM F!T v roku 2012 nenašiel finančnú podporu zo strany MŠ SR, stále sa vykonáva testovanie detí v MŠ a ZŠ po Slovensku. Napr. v B. Bystrici sa na ZŠ Ďumbierskej otestovali všetci žiaci aj I.
aj II. stupňa. Ostatné školy ako už viac rokov sú zapojené tiež do testovanie a následne je vyhodnocovaná
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Komisia mládeže
úroveň všeobecných pohybových schopností žiakov študentmi v rámci svojich bakalárskych a diplomových prác na KTVŠ FHV UMB.
Kontrolná činnosť RGCTM
V piatich RGCTM (4 ženských, 1 mužské) je situácia opačná. Piati profesionálni tréneri trénujú 32 gymnastiek (o 3 menej ako v r. 2011) a 8 gymnastov (o 3 menej ako v r. 2011). To znamená že už 3 rok po sebe máme menej členov ako v predchádzajúcom roku!
Prehľad zaradených a testovaných športových gymnastov a gymnastiek v konkrétnych centrách RGCTM
v roku 2012 je nasledovný:
Ženské RGCTM
GK Nové Zámky
- v prvom polroku 5 stálych členiek a1 nová členka, 2 skončili aktívnu činnosť
- v druhom polroku 5 členiek, 1 skončila aktívnu činnosť
GK ŠK UMB B. Bystrica
- v prvom polroku 10 stálych členiek
- v druhom polroku 11 členiek (s toho 1 nová členka)
KGŠ Trnava
- v prvom polroku 7 stálych členiek, 2 nové členky
- v druhom polroku 9 členiek
KŠG Detva
- v prvom polroku 9 stálych členiek, 5 skončili aktívnu činnosť a 2 nové členky
- v druhom polroku 7 členiek (s toho 1 nová členka), 5 skončilo
GTKŠ Žilina
bolo zrušené
H o d n o t e n i e ro k u 2 0 1 2
Komisia mládeže
Mužské RGCTM
Gymnastik Košice
- v prvom polroku 8 stálych členov,1 skončil aktívnu činnosť
- v druhom polroku 8 členov ( s toho 1 nový člen a 1 skončil aktívnu činnosť)
Preteky organizované SGF a hodnotenie klubov SGF
V rámci Slovenska jednotlivé sekcie SGF organizovali všetky preteky, ktoré boli naplánované v termínovej
listine SGF na rok 2012. V ženskej aj mužskej sekcii 3. kolá SlP a MSR. Pre organizačné problémy neboli
MSR mužov v júny v BA ale boli spojené s MSR žiakov v KE na jeseň. III. kolo SlP mužov bolo prvý krát
organizované v novom gymnastickom centre na Wolkrovej v BA. V kategórii C boli organizované 3 kola
SlP a M SR. Tieto súťaže sú náročné po organizačnej stránke pre veľký počet súťažiacich.
1.kolo: BA 113 pretekárok z 11 klubov a 31 chlapcov zo 7 klubov
2.kolo Handlová 132 pretekárok z 11 klubov
3.kolo Brezno: 78 pretekárok z 10 klubov
Zahraničných pretekov sa naše pretekárky a pretekári zúčastnili na tradičných medzinárodných pretekoch
vo Wiedni Austrian Team Cup; Memoriál A. Pintera v Innsbrucku; Future cup v Linzi; v Klagenfurte,
a súťaže Olympijských nádeji v Liberci. Na ME nás reprezentovali I. Vargovský a B. Mokošová. Organizovať medzinárodné preteky po klubovej línii sa u nás veľmi nedarí pre obmedzené finančné zdroje.
V roku 2012 SFG organizovala a financovala medzištátne stretnutie SVK–POL mužov v KE; medzinárodnú súťaž Gymfestival v TT a Aerobic open v NZ.
Hodnotenie úspešnosti klubov jednotlivých sekcii SGF spracovali podľa metodického usmernenia určení
členovia z jednotlivých sekcii. Najúspešnejší športovci SGF budú vyhlásení priebežne na súťažiach v roku
2013.
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Predseda komisie mládeže SGF
Rozpočet SGF rok 2012
Štátny účet :
299 370,00
Dotácia z MŠVVaŠ SR
z toho :
bežné výdavky - bežné transfery
kapitálové výdavky - kapitálové transfery
299 370,00
0,00
Účel dotácie :
1. Šport na školách a rekreačný šport
a) nákup športových pomôcok
b) osobné náklady inštruktorov
c) zabezpečenie priestorov na športovanie, doprava na miesto športovania
18 570,00
3 714,00
11 142,00
3 714,00
2. Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
a) šport.reprezentácia a rozvoj šport.odvetví
spolufinanc. 5%
200 800,00
175 800,00
8 790,00
b) šport. príprava vybraných športovcov
v členení :
Piasecký
25 000,00
15 000,00
spolufinanc. 5%
750,00
Homolová 10 000,00
spolufinanc. 5%
500,00
3. Výber a príprava športových talentov
80 000,00
a) výber a príprava športových talentov
67 700,00
spolufinanc. 5%
3 385,00
b) zabezpečenie komplex.starostlivosti o športovcov zaradených do COP
spolufinanc. 5%
615,00
Spracovala: Masárová
Dátum
: 25.3.2013
12 300,00
Hospodárenie SGF v roku 2012
Príjmy spolu
Výdavky spolu
rozdiel (zostatok)
363 172,10
362 781,90
390,20
z toho :
1. štátny účet
príjmy
výdavky
rozdiel (zostatok)
299 370,00
299 370,00
0,00
2. neštátny účet (prevádzkový)
zostatok k 1.1.2012
príjmy
výdavky
rozdiel (zostatok)
10 645,38
53 156,72
63 411,90
390,20
z toho :
MOV Solidarita - Piasecký
príjmy
výdavky
rozdiel (zostatok)
Vypracovala: Masárová
Dátum :
25.3.2013
4 914,68
4 914,68
0,00
štátny účet
Čerpanie rozpočtu SGF - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví - rok 2012
Položka
činnosť RD
mimor.dotácia
vybraní športov.
spolu
ŠG-M
čerp.
20 500
12 200
15 000
47 700
Vypracovala: Masárová
Dátum:
25.3.2013
ŠG-Ž
čerp.
20 500
12 200
10 000
42 700
ŠA
čerp.
8 500
4 600
GpV
čerp.
2 300
4 500
13 100
6 800
Diplomacia Sekretar.
čerp.
čerp.
4 500
26 800
2 500
4 500
29 300
Mzdy
čerp.
40 000
40 000
význ.poduj. m.pod.GpV
čerp.
čerp.
10 700
6 000
10 700
6 000
Spolu
čerp.
139 800
36 000
25 000
200 800
Neštátny (prevádzkový účet) účet
Čerpanie za rok 2012
zostatok na účte k 1.1.2012
príjmy
výdavky
zostatok na účte k 31.12.2012
10 645,38
53 156,72
63 411,90
320,90
Pozn.: Rozpis po položkách je k nahliadnutiu členom Kontrolnej komisie SGF na Se SGF
Vypracovala: Masárová
dátum:
25.3.2013
štátny účet
Štátna šport. reprezentácia a rozvoj športových odvetví - r. 2012
režijné náklady
položka
internet
telefón
mobily
mobilný internet
stravné lístky
Gastro poukážky
drobný nákup (kancel.potreby, papier)
PC-servis
PHM
údržba auta
nájomné
poštovné
členský príspevok KŠZ (vedenie účtov.,personal.)
VV SGF
Rada SGF
RTVS -roč.popl.
tonery
výlohy banky
servis klimatizácie
webstránka
roč.poplatok FIG
program registrácie
účtovníctvo + daň.priznanie
spolu
Vypracovala: Masárová
Dátum:
25.3.2013
spolu
759,32
344,12
1 912,21
301,72
1 239,83
259,36
515,48
180,40
1 921,85
180,80
5 258,88
272,35
7 436,06
2 710,34
269,14
55,68
544,03
171,65
180,00
1 320,00
767,07
1 500,00
1 200,00
29 300,29
Čerpanie rozpočtu - Výber a príprava šport. talentov - rok 2012
Položka
mzdy RGCTM
činnosť
mzdy COP
činnosť COP
spolu
Vypracovala: Masárová
Dátum:
25.3.2013
ŠG-M
7 710
11 030
1 412
3 506
23 658
ŠG-Ž
31 890
11 780
2 124
5 258
51 052
ŠA
5 290
5 290
Spolu
39 600
28 100
3 536
8 764
80 000
Tlačivo na zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
v roku 2012
Názov subjektu:
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Meno športovca:
PIASECKÝ SAMUEL
Finančné prostriedky v €
Prijaté (€)
2 519,68
spolu
Čerpané (€)
Dňa
Účel použitia
912,00 20.2.2012 ME,Montpellier,Franc.-letenky-Pias.,Rupčík
1 607,68 12.7.2012 ME,Montpellier,Franc.-pobyt.náklady
2 519,68
spracovala: Masárová
dátum:
27.8.2012
č.dokl.
FA/2120015
R/64
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovakia
Telefon: +421 2 49249149
Fax:
+421 2 49249538
E-mail: [email protected]
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov
Slovenskej gymnastickej federácie
za rok 2012
Slovenská gymnastická federácia vyhlasuje najúspešnejších športovcov za rok
2012 v jednotlivých gymnastických športoch nasledovne:
Športová gymnastika mužov:
Seniori:
Samuel Piasecký
VŠC Dukla Banská Bystrica
Juniori:
Ivan Vargovský
Slávia UK Bratislava
Žiaci:
Jakub Vaško
Slávia UK Bratislava
Športová gymnastika žien:
Seniorky: Mária Homolová
Klub ŠG Detva
Juniorky:
Barbora Mokošová
AŠK Inter Bratislava
Žiačky:
Dominika Korpová
GK Nové Zámky
Športový aerobik:
Seniorky: Martina Perlácová
Olymp Bratislava
Juniorky:
Lucia Áčová
Olymp Bratislava
Žiačky:
Vanessa Lisziová
KŠA Nitra
Bratislava, 15.1.2013
Z l o ž e n i e ú s e kov S G F v ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
A úsek
Mária Homolová
Barbora Mokošová
Dominika Korpová
Alžbeta Potančoková
Radka Kalamárová
Ema Pösingerová
Barbora Melichová
Viktória Vydúreková
Nina Ladvenicová
Karolína Takáčová
Viktória Čerňanská
1987
1997
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2002
2002
2002
K ŠG Detva
AŠK Inter Bratislava
GK Nové Zámky
UMB B. Bystrica
KŠG Detva
KGŠ Slávia Trnava
KŠG Detva
UMB Banská Bystrica
KŠG Slávia Trnava
nevyriešená klubová príslušnosť
nevyriešená klubová príslušnosť
Viera Tranžíková
Terézia Novosadová
Sára Weis
Tamara Korenačková
1995
1999
2001
2001
KGŠ Slávia Trnava
KŠG Detva
GK Nové Zámky
podmienečne
nevyriešená klubová príslušnosť
B úsek
Z l o ž e n i e ú s e kov S G F v ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Seniorská reprezentácia
Samuel Piasecký
Slavomír Michňák
Martin Argaláš
1984
1992
1992
Dukla B. Bystrica
Slávia UK Bratislava
GK ŠK UMB B. Bystrica
Juniorská reprezentácia a zväzové centrum prípravy mládeže / ZCPM /
Ivan Vargovský
Michal Kiss
Ján Špajs
Eduard Marčák
Igor Takáč
Samuel Potančok
1994
1994
1995
1994
1997
1996
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
Gymnastik Košice
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
Centrum talentovanej mládeže / CTM /
Jakub Vaško
Adam Vranay
Adam Antalec
Michal Zubrík
Šimon Bohunický
Martin Baláž
1998
1998
2002
2001
2000
2000
Slávia UK Bratislava
Gymnastik Košice
GK ŠK UMB B. Bystrica
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
GK Elán Prievidza
Z l o ž e n i e ú s e kov S G F v ro k u 2 0 1 2
Športový aerobik
Centrum talentovanej mládeže / CTM
Kategória 18+
Martina Perlácová
Anita Lamošová
Niki Szabóová
Petra Tomková
1990
1993
1987
1990
Olymp Bratislava
Olymp Bratislava
GK Nové Zámky
Slávia PU Prešov
Kategória 15-17 rokov
Lucia Áčová
Dominika Sedláčková
1995
1995
Olymp Bratislava
Slávia PU Prešov
Kategória 12 - 14 rokov
Linda Adlerová
Anna Hollá
Katarína Kendrová
Vanessa Lisziová
1998
1998
2000
1999
KŠA Nitra
Olymp Bratislava
KŠA Nitra
KŠA Nitra
Kategória 9—11 rokov
Nina Barátová
Miriam Vašková
2000
2000
KŠA Nitra
Slávia PU Prešov
Z l o ž e n i e R G C T M v ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
RGCTM pri GK Nové Zámky
Korpová Adriana
Korpová Dominika
Weiss Sára
Svrčeková Anita
Pálinkašová Lara
Tomanová Laura
Košťálová Kornélia
Sľuboňová Lilian
RGCTM pri GK ŠK UMB Banská Bystrica
Kremnická Soňa
Vydureková Viktória
Paliderova Lujza
Valaštiaková Veronika
Meszarosova Lea
Kuchárová Jana
Pýchová Kristína
Janeková Nikola
Šmolková Katarína
RGCTM pri KGŠ Slávia Trnava
Popovcová Slávka
Galátová Nina
Kadučáková Nina
Mikuštiaková Mia
Nikolaeva Anna
Posingerová Ema
Ladvenicová Nina
Ďurišová Hana
Hudeková Agátha
Ušáková Elena
Juráková Zuzana
Múdra Naďa
Čambálová Ema
Ďurišová Katarína
RGCTM pri KŠG Detva
Krekáňová Katarína
Potančoková Alžbeta
Kalamárová Radoslava
Melichová Barbora
Novosadová Terézia
Bittnerová Zuzana
Novodomská Nelly
Hrušková Anna-Mária
RGCTM pri GTK Žilina
zrušené k 1.3.2012
Horkavá Eva
Michelová Simona
Gabčíková Rebeka
Juríková Ivana
Zavadzanová Lucia
vedúci tréner, DIPLOMOVANÝ
1999 pretekárka
2001 pretekárka
2004 pretekárka
2005 pretekárka
2005 pretekárka
2005 pretekárka
2005 pretekárka
vedúci tréner, DIPLOMOVANÝ
2001 pretekárka
2002 pretekárka
2002 pretekárka
2003 pretekárka
2003 pretekárka
2003 pretekárka
2004 pretekárka
2004 pretekárka
2005 pretekárka
2006 pretekárka
2006 pretekárka
2006 pretekárka
vedúci tréner, DIPLOMOVANÝ
2001 pretekárka
2002 pretekárka
2003 pretekárka
2004 pretekárka
2004 pretekárka
2005 pretekárka
2006 pretekárka
2006 pretekárka
1995 pretekárka
vedúci tréner, IV.stupeň
1999 pretekárka
1999 pretekárka
2001 pretekárka
1999 pretekárka
2005 pretekárka
1999 pretekárka
2005 pretekárka
vedúci tréner, IV.stupeň
2000 pretekárka
2000 pretekárka
2001 pretekárka
2001 pretekárka
Z l o ž e n i e R G C T M v ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
RGCTM pri Gymnastik Košice
Gilgof Valerij
Žihala Patrik
Dráb Adam
Oravec Michael
Štecho Adam
Varga Nikolas
Rajnič Samuel
Škrek Benjamín
Vranay Adam
vedúci tréner, DIPLOMOVANÝ
2004 pretekár
2001 pretekár
2004 pretekár
2004 pretekár
2003 pretekár
2002 pretekár
2003 pretekár
1998 pretekár
D o s i a h n u t é v ý s l e d k y v ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Majstrovstvá Európy, 6.-14.5.2012, Brusel / BEL
Bez účasti SVK
Majstrovstvá Európy junioriek, 6.-14.5.2012, Brusel / BEL
Kvalifikácia:
Barbora Mokošová, AŠK Inter Bratislava
Viacboj
48,365 b
37.m/ zo 66 pretekárok
Preskok
12,950 b
19.m / z 26 pretekárok skákajúcich 2 skoky
Bradlá
11,866 b
54.m / z 89 pretekárok
Kladina
11,666 b
57.m / z 90 pretekárok
Prostné
11,833 b
53.m /zo 73 pretekárok
LOH 2012, 28.7.-7.8.2012, Londýn / GBR
Kvalifikácia:
Mária Homolová, KŠG Detva
Viacboj
47,023 b
Preskok
12,766 b
Bradlá
10,458 b
Kladina
11,733 b
Prostné
12,066 b
57.m / zo 60 pretekárok
77.m/ z 80 pretekárok / 1 skok /
77.m / zo 79 pretekárok
72.m / z 83 pretekárok
76.m / z 82 pretekárok
D o s i a h n u t é v ý s l e d k y v ro k u 2 0 1 2
Športová gymnastika muži
Majstrovstvá Európy, 23.-27.5.2012, Montpellier / FRA
Kvalifikácia seniori:
Samuel Piasecký, Dukla Banská Bystrica
Bradlá
15,033 b
5.m / z 90 pretekárov
Hrazda:
14,566 b
9.m / z 92 pretekárov
Finále na náradí:
Samuel Piasecký, Dukla Banská Bystrica
Bradlá
15,166 b
5.m
Hrazda
13,533 b
7.m
Majstrovstvá Európy juniorov, 23.-27.5.2012, Montpellier / FRA
Kvalifikácia juniori:
Ivan Vargovský, Slávia UK Bratislava
Viacboj
72,132 b
66.m / z 87 pretekárov
Prostné
12,666 b
77.m / zo 129 pretekárov
90.m / zo 126 pretekárov
Kôň na šírku 10,900 b
Kruhy
11,700 b
91.m / zo 126 pretekárov
Preskok
13,950 b
20.m / z 28 pretekárov skákajúcich 2 skoky
Bradlá
13,033 b
49.m / zo 126 pretekárov
Hrazda
9,533 b
120. m / zo 127 pretekárov
LOH 2012, 28.7.-7.8.2012, Londýn / GBR
Kvalifikácia seniori:
Samuel Piasecký, Dukla Banská Bystrica
Bradlá
15,358 b
11.m / zo 70 pretekárov
Hrazda
12,666 b
65.m / zo 69 pretekárov
D o s i a h n u t é v ý s l e d k y v ro k u 2 0 1 2
Športový aerobik
Majstrovstvá sveta, 29.-30.5.2012, Sofia / BUL
Kvalifikácia seniorky—jednotlivkyne:
Anita Lamošová, Olymp Bratislava
Martina Perlácová, Olymp Bratislava
19,600 b
19,000 b
23.m / z 52 pretekárok
34.m / z 52 pretekárok
15,500 b
50.m / z 55 pretekárok
Kvalifikácia juniorky—jednotlivkyne:
Lucia Áčová, Olymp Bratislava
ŠG ŽENY
Prehľad najlepších umiestnení na OH, MS, ME, MEJ v rokoch 1993-2012
Prehľad najlepších umiestnení na OH
Viacboj
por.
1
2
3
4
5
rok
2004
2012
2000
1996
2008
súťaž
OH - Athény
OH - Londýn
OH - Sydney
OH Atlanta
OH Peking
Náradie
meno
Sekerová
Homolová
Sekerová
Kinská
Kováčová /2. nár./
umiest.
47.
57.
59.
70.
93.
por.
1
2
3
4
5
rok
2004
2000
2012
2008
1996
súťaž
OH - Athény
OH - Sydney
OH - Londýn
OH - Peking
OH - Atlanta
meno
umiest.
Sekerová-kladina
30.
52.
Sekerová-kladina
Homolová-kladina
72.
Kováčová-bradlá
80.
chýbajú výsledky
Prehľad najlepších umiestnení na MS
Viacboj
,
por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rok
1993
2005
1999
1997
2001
2003
1995
2010
2007
2011
2006
súťaž
MS - Birmingham
MS - Melbourne
MS - Tianjin
MS - Lausanne
MS - Ghent
MS - Anaheim
MS - Sabae
MS - Rotterdam
MS - Stuttgart
MS - Tokyo
MS - Aarhus
Náradie
meno
Kinská
Sekerová
Sekerová
Tonkovičová
Sekerová
Adamská
Kucharčíková
Homolová
Kováčová
Homolová
Paulíčková
umiest.
49.
50.
52.
53.
55.
74.
76.
79.
85.
93.
108.
por.
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
rok
1994
2005
2007
2006
1999
2001
2009
1993
1997
2003
1995
2010
2011
súťaž
MS - Brisbane
MS - Melbourne
MS - Stuttgart
MS - Aarhus
MS - Tianjin
MS - Ghent
MS - Londýn
MS - Birmingham
MS - Lausanne
MS - Anaheim
MS - Sabae
MS - Rotterdam
MS - Tokyo
meno
umiest.
12.
Kinská - preskok
Sekerová - preskok
13.
18.
Paulíčková-preskok
Paulíčková-preskok
22.
31.
Sekerová-kladina
Sekerová-prostné
33.
Kováčová -kladina
33.
Kinská - preskok
34.
35.
Tonkovičová-prostné
Sekerová -preskok
55.
59.
Kinská - bradlá
Homolová-kladina
87.
94.
Homolová-kladina
Prehľad najlepších umiestnení na ME
Viacboj
por.
rok
2000
1
1994
2
2004
2
1998
4
1996
5
2006
6
2002
7
2007-2010
2004-2010
2011
2012
súťaž
ME - Paríž
ME - Stockholm
ME - Amsterdam
ME-St.Petersburg
ME - Birmingham
ME - Volos
ME - Patras
bez účasti viacboja
bez účasti družstva
bez účasti SVK
bez účasti SVK
Náradie
meno
Sekerová
Kinská
Sekerová
Tonkovičová
Kinská
Homolová
Lehotská
umiest.
13.F
20.F
20.F
29.
31.
33.
46.
por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
rok
2004
1994
2010
2007
2009
2000
2005
1996
1998
2002
2006
2008
súťaž
ME - Amsterdam
meno
umiest.
6.
Sekerová-kladina
10.
Kucharčíková-kladina
ME - Stockholm
Kováčová-bradlá
16.
ME - Birmingham
ME- Amsterdam
Paulíčková-preskok
17.
Kováčová-bradlá
18.
ME - Milano
Sekerová-prostné
25.
ME - Paríž
ME - Debrecen
Adamská-bradlá 26.-27.
28.
ME - Birmingham
Kinská - preskok.prostné
35.
Tonkovičová-prostné
ME-St.Petersburg
Adamská.preskok
35.
ME - Patras
51.
ME - Volos
Homolová-kladina
Paulíčková-preskok
79.
ME Clermont - Ferrand
Prehľad najlepších umiestnení na MEJ
Viacboj
por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rok
1998
1996
1993
1994
2012
2002
2000
2004
2008
2006
2010
od 2000
súťaž
meno
Sekerová
Ševcová
Kinská
MEJ Geneve
Vlčková
MEJ - Stockholm
MEJ - Brussels
Mokošová
Hilmerová
MEJ - Patras
Homolová
MEJ - Paríž
MEJ - Amsterdam Paulíčková
MEJ – Clermont Ferrand
Karaindrosová
MEJ - Volos
Kováčová
MEJ – Birmingham Hamráková
MEJ-St.Petersburg
MEJ - Birmingham
bez účasti družstva
Náradie
umiest.
11.
13.
27.
30.
37.
38.
41.
50.
60.
61.
86.
por.
1
1
1
1
5
6
6
8
9
10
11
12
rok
1998
1993
1996
1996
1994
2004
2012
2008
2010
2002
2000
2006
súťaž
meno
umiest.
7.
Rawská-bradlá
MEJ Geneve
Kinská preskok
7.
7.
Behúňová-preskok
MEJ - Birmingham
Ševcová-kladina
7.
MEJ - Birmingham
Vlčková-preskok
17.
MEJ - Stockholm
MEJ - Amsterdam
Paulíčková-preskok
19.
MEJ - Brussels
Mokošová-preskok
19.
MEJ – Clermont Ferrand
25.
Karaindrosová-preskok
38.
MEJ – Birmingham Hamráková-preskok
Hilmerová-kladina
39.
MEJ - Patras
40.
Luptáková-kladina
MEJ - Paríž
MEJ - Volos
62.
Kováčová-klad.,prostné
MEJ-St.Petersburg
03.04.2013
ŠG MUŽI
Prehľad najlepších umiestnení na OH, MS, ME MEJ v rokoch 1993-2012
Prehľad najlepších umiestnení na OH
Viacboj
por.
1
rok
2012
súťaž
OH - Londýn
Náradie
meno
umiest.
Piasecký-bez účasti viacb.
por.
1
rok
2012
súťaž
OH - Londýn
meno
umiest.
11.
Piasecký - bradlá
Prehľad najlepších umiestnení na MS
Viacboj
por.
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
rok
2010
2001
2003
1993
2006
1999
2011
2007
1997
1995
súťaž
MS - Rotterdam
MS - Ghent
MS - Anaheim
MS - Birmingham
MS - Aarhus
MS - Tianjin
MS - Tokyo
MS - Stuttgart
MS - Lausanne
MS - Sabae
Náradie
meno
Piasecký
Benko
Piasecký
Bugár
Piasecký
Neczli
Piasecký
Piasecký
Kováč
Kováč
umiest.
53.
64.
65.
68.
73.
77.
77.
79.
85.
90.
od 2005-bez družstva
por.
1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
11
12
13
14
rok
2010
1994
2005
2002
1993
2011
2001
2003
2006
1996
1999
1995
2007
1997
súťaž
MS - Rotterdam
MS - Brisbane
MS - Melbourne
MS - Debrecen
MS - Birmingham
MS - Tokyo
MS - Ghent
MS - Anaheim
MS - Aarhus
MS - San Juan
MS - Tianjin
MS - Sabae
MS - Stuttgart
MS - Lausanne
meno
umiest.
Piasecký-bradlá
8.
Kováč-prostné
15.
Piasecký-prostné
24.
Piasecký-bradla
31.
36.
Bugár - preskok
36.
Piasecký - hrazda
Piasecký-prostné
41.
Benko-preskok
51.
Piasecký-hrazda
52.
Kováč-prostné
52.
Neczli-kruhy
57.
Kováč-preskok
62.
Piasecký-prostné
71.
Kováč-prostné
74.
Prehľad najlepších umiestnení na ME
Viacboj
por.
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
rok
2011
2009
2004
2000
2002
2007
1996
1998
1994
2005
2008
2010
2012
súťaž
ME - Berlín
ME - Milano
ME - Ľjubljana
ME - Brémy
ME - Patras
ME- Amsterdam
ME - Kodaň
ME-St.Petersburg
ME - Praha
ME - Debrecen
ME – Lausanne
ME - Birmingham
ME - Montpellier
Náradie
meno
Piasecký
Piasecký
Piasecký
Micheller
Petrovič
Piasecký
Kováč
Micheller
Bugár
Piasecký
umiest.
12.F
13.F
17.
24.F
27.
29.
30.
30.
35.
41.
Piasecký-bez účasti viacb.
Piasecký-bez účasti viacb.
Piasecký-bez účasti viacb.
por.
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rok
2009
2012
2006
1994
2008
2005
2011
2007
2010
1996
2004
1998
2002
súťaž
ME - Milano
ME - Montpellier
ME - Volos
ME - Praha
ME – Lausanne
ME - Debrecen
ME - Berlín
ME- Amsterdam
ME - Birmingham
ME - Kodaň
ME - Ľjubljana
ME-St.Petersburg
ME - Patras
meno
umiest.
Piasecký-bradlá
5.
Piasecký-bradlá
5.
Piasecký-bradlá
8.
Kováč-prostné
9.
Piasecký-bradlá
9.
13.
Piasecký-hrazda
15.
Piasecký-hrazda
Piasecký-bradlá
17.
Piasecký -bradlá
19.
Náhly-hrazda
20.
Piasecký-prostné
23.
Micheller-k.n.š.
32.
Neczli-bradlá
38.
Prehľad najlepších umiestnení na MEJ
Viacboj
por. rok
súťaž
2002 MEJ - Patras
1
1998 MEJ-St.Petersburg
2
2000 MEJ - Brémy
3
1996 MEJ - Kodaň
4
1994 MEJ - Praha
5
1993 MEJ - Geneve
6
2010 MEJ – Birmingham
7
2006 MEJ - Volos
8
2008 MEJ – Lausanne
8
9
2012 MEJ - Montpellier
od 2002 bez ucasti družstva
Náradie
meno
Benko
Mikuš
Benko
Kamenický
Micheller
Micheller
Michňák
Magda
Michňák
Vargovský
umiest.
9.
10.
14.
26.
29.
37.
38.
55.
55.
66.
por.
1
2
3
3
4
5
6
6
6
7
7
rok
2002
2000
1994
1994
1998
2012
1993
2008
2010
1996
1996
súťaž
MEJ - Patras
MEJ - Brémy
MEJ - Praha
MEJ - Praha
MEJ-St.Petersburg
MEJ - Montpellier
MEJ - Geneve
MEJ – Lausanne
MEJ – Birmingham
MEJ - Kodaň
MEJ - Kodaň
meno
umiest.
Benko-k.n.š.
5.
12.
Kemko-hrazda
13.
Micheller-k.n.š.
Pecúch-hrazda
13.
Mikuš-hrazda
14.
20.
Vargovský-preskok
Micheller-bradlá
21.
Šnírer-preskok
21.
Vargovský-preskok
21.
Kamenický-prostné
35.
Kamenický-preskok
35.
03.04.2013
ŠA
Prehľad najlepších umiestnení na SH, MS, MSJ, ME, MEJ v rokoch 1996-2012
Prehľad najlepších umiestnení na Svetových hrách
JEDNOTLIVKYNE
por.
1
rok
1997
súťaž
Sv. hry - Lahti
meno
Vadovičová
umiest.
3.
Prehľad najlepších umiestnení na MS, MSJ
MS - JEDNOTLIVKYNE
por.
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
rok
1997
2006
2012
2004
2002
2010
2008
1999
1996
2000
1999
1998
súťaž
MS - Perth
MS - Nanjin
MS Sofia
MS - Sofia
MS - Klaipeda
MS-Rodez
MS-Ulm
MS - Hannover
MS - Haag
MS - Riesa
MS - Hannover
MS - Catania
meno
Vadovičová
Lazareva
Lamošová
Dúdiková
Dúdiková
Perlácová
Fagová
Vadovičová
Horváthová
Vadovičová
Jančík
Bolečková
MSJ - JEDNOTLIVKYNE
umiest.
10.
21.
23.
24.
25.
25.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
por.
1
2
3
4
rok
2006
2010
2008
2012
súťaž
MSJ - Nanjin
MSJ-Rodez
MSJ-Ulm
MS Sofia
meno
Fagová
Lamošová
Faměrová
Áčová
umiest.
15.
26.
31.
50.
Prehľad najlepších umiestnení na ME, MEJ
ME - JEDNOTLIVKYNE
por.
1
2
2
4
5
6
6
rok
2005
2007
2009
1999
2003
2001
2011
súťaž
ME - Coimbra
ME - Szombathely
ME-Liberec
ME - Birmingham
ME - Debrecen
ME - Zaragoza
ME - Bukurešť
meno
Szaboóva
Fagová
Perlácová
Bolečková
Dúdiková
Krpeľanová
Perlácová
MEJ - JEDNOTLIVKYNE
umiest.
16.
17.
17.
18.
19.
23.
23.
por.
1
1
3
4
rok
2005
2007
2009
2011
súťaž
MEJ - Coimbra
MEJ - Szombathely
MEJ-Liberec
ME - Bukurešť
meno
Lazareva
Perlácová
Kovalská
Áčová
umiest.
13.
13.
24.
25.
03.04.2013
TRA
Prehľad najlepších umiestnení na OH, SH, MS, ME, MEJ v rokoch 1994-2011
Prehľad najlepších umiestnení na OH
OH trampolína
por.
1
rok
2004
súťaž
OH - Athény
meno
Prokešová
umiest.
10.
Prehľad najlepších umiestnení na Svetových hrách
OH trampolína
por.
1
rok
1997
súťaž
Sv. Hry - Lahti
meno
Prokešová
umiest.
13.
Prehľad najlepších umiestnení na MS, ME, MEJ
MS - OH trampolína
por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rok
2003
2005
1994
2009
2001
1996
1999
1998
2007
2011
súťaž
MS - Hannover
MS - Eindhoven
MS - Porto
MS-Petrohrad
MS - Odense
MS - Vancouver
MS - Sun City
MS - Sydney
MS-Quebec
MS Birmingham
meno
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
ME - OH trampolína
umiest.
13.
15.
18.
21.
30.
31.
35.
41.
42.
71.
por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rok
1994
2002
1997
2000
2006
2004
1998
2008
2010
súťaž
MEJ - Belgicko
ME - St.Petersburg
ME - Eindhoven
ME - Eindhoven
ME - Metz
ME - Sofia
ME - Dessau
ME-Odense
ME-Varna
meno
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Prokešová
Martonová
Prokešová
Prokešová
umiest.
6.
9.
12.
17.
22.
27.
28.
34.
36.
23.03.2012
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 2
Športová gymnastika ženy
Seniorky „A“
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Tranžíková Viera
1995
KGŠ Slávia Trnava
21,700
2 náradia
-
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bodov
VT
1.
Mokošová Barbora
1997
AŠK Inter BA
51,850
MT
Juniorky „A“
Staršie žiačky A
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Korpová Dominika
1999
GK Nové Zámky
48,433
I.
2.
Novosadová Terézia
1999
KŠG Detva
41,900
III.
3.
Porančoková Alžbeta
1999
KŠG Detva
31,950
—-
5. kategória
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Pösingerová Ema
2001
KGŠ Slávia Trnava
76,950
I.
2.
Vydureková Viktória
2001
UMB B. Bystrica
73,000
II.
3.
Melichová Barbora
2001
KŠG Detva
68,900
II.
4. kategória
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Valaštiaková Veronika
2002
UMB B. Bystrica
24,558
-
3. kategória
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Pýchová Kristína
2003
UMB B.Bystrica
35,233
I.
2.
Meszárošová Lea
2003
UMB B.Bystrica
30,100
III.
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 1
Športová gymnastika ženy
2. kategória
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Katarína Smolková
2004
UMB B. Bystrica
36,550
I.
2.
Janeková Nikola
2004
UMB B. Bystrica
35,550
I.
3.
Hudeková Agáta
2004
KGŠ Slávia Trnava
35,400
I.
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bodov
VT
1.
Juráková Zuzana
2005
KGŠ Slávia Trnava
37,233
I.
2.
Hrušková Anna Mária
2005
KGŠ Detva
36,767
I.
3.
Palinkašová Lara
2005
GK Nové Zámky
36,467
I.
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Krekáňová Katarína
1995
KŠG Detva
46,033
II.
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Čutková Alica
1998
GTK Žilina
48,400
II.
2.
Sirotňáková Ester
1998
Gymnastik Košice
45,933
III.
3.
Vanková Nina
1998
Slávia UK Bratislava
45,067
III.
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1. kategória
Seniorky „B“
Juniorky „B“
Staršie žiačky „B“
P.č.
Meno
1.
Novosadová Terézia
1999
KŠG Detva
49,367
II.
2.
Monková Paulína
1999
Gymnastik Košice
47,833
II.
3.
Holáková Sandra
1999
GTK Žilina
45,967
III.
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
Mladšie žiačky „B“
P.č.
Meno
1.
Paliderová Lujza
2002
UMB B. Bystrica
37,133
I.
2.
Zavadzanová Lucia
2001
GTK Žilina
36,800
I.
3.
Krupičková Katarína
2001
GY-TA Poprad
36,733
I.
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 1
Športová gymnastika muži
Seniori „A“
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Michňák Slavomír
1992
Slávia UK Bratislava
82,650
MT
2.
Argaláš Martin
1992
UMB B.Bystrica
76,550
II.
3.
Lech Jakub
1998
Gymnastik Košice
22,150
2 náradia
-
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Vargovský Ivan
1994
Slávia UK Bratislava
77,800
MT
2.
Takáč Igor
1997
Slávia UK Bratislava
75,150
MT
3.
Kiss Michal
19946
Slávia UK Bratislava
75,000
MT
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Vaško Jakub
1998
Slávia UK Bratislava
151,040
I.
2.
Vranay Adam
1998
Gymnastik Košice
146,450
I.
3.
Bohunický Šimon
2000
Slávia UK Bratislava
145,900
I.
Juniori „A“
Starší žiaci „A“
Mladší žiaci „A“
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Antalec Adam
2002
UMB B. Bystrica
85,000
I.
2.
Nemčovič Matej
2003
ŠK Šenkvice
83,950
I.
3.
Madoš Alex
2003
UMB B.Bystrica
81,550
I.
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Šebesta Samuel
2000
Slávia UK Bratislava
138,250
I.
2.-3.
Veľký Tomáš
1992
UMB Bystrica
133,850
I.
2.-3.
Dráb Adam
2001
Gymnastik Košice
86,350
III.
Starší žiaci „B“
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 0
Športová gymnastika muži
Mladší žiaci „B“
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bod.
VT
1.
Žihala Patrik
2004
Gymnastik Košice
71,200
I.
2.
Oravec Michal
2004
Gymnastik Košice
70,700
I.
3.
Vidričko Peter
2005
Gymnastik Košice
69,300
I.
* Poznámka: pridelené VT sa týkajú viacboja
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 1
Športový aerobik
Seniorky—jednotlivkyne
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bodov
1.
Perlácová Martina
1990
Olymp Bratislava
18,900
2.
Lamošová Anita
1993
Olymp Bratislava
18,900
3.
Szabóová Niki
1987
GK Nové Zámky
18,850
AG 2—juniorky—jednotlivkyne
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bodov
1.
Áčová Lucia
1995
Olymp Bratislava
16,750
2.
Brestovská Marcela
1996
GK Nové Zámky
15,500
3.
Horváthová Laura
1995
Olymp Bratislava
15,400
AG 1—staršie žiačky—jednotlivkyne
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bodov
1.
Lisziová Vanesa
1998
KŠA Nitra
16,950
2.
Adlerová Linda
1999
KŠA Nitra
16,400
3.
Čurilová Simona
2000
Olymp Bratislava
15,825
Mladšie žiačky—jednotlivkyne
P.č.
Meno
Rok nar.
Klub
Počet bodov
1.
Csútorová Gréta
2002
GK Nové Zámky
15,000
2.
Drahošová Zuzana
2002
Olymp Bratislava
14,400
3.
Topľanská Dominika
2001
Olymp Bratislava
14,025
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 1
Gymnastika pre všetkých
Festival pohybových skladieb
Názov skladby
Autori
Klub
Angels and Demon
Ksenia Kuksa
Natália Fagová
KGŠ Slávia Trnava
Teamgym
Juniori
P.č.
Družstvo
Počet bodov
1.
TJ Sokol Handlová
22,050
2.
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
20,100
3.
ŠK Závažná Poruba
19,600
P.č.
Družstvo
Počet bodov
1.
GK BAMA Bratislava
21,550
2.
ŠK Závažná Poruba
19,950
3.
RTVŠ MIX Spišská Nová Ves
19,850
Žiaci
M SR kategórie „C“
Seniorky
P.č.
Meno
Klub
Počet bodov
VT
1.
Bočková Anna
Sokol Vinohrady Bratislava
50,940
I.
2.
Makovníková Zuzana
Sokol Vrútky
47,030
I.
3.
Surmanová Andrea
Sokol Vrútky
44,500
II.
P.č.
Meno
Klub
Počet bodov
VT
1.
Ťažká Lenka
GK Brezno
47,990
I.
2.
Keratonová Žaneta
Sokol Handlová
47,190
I.
3.
Zaťková Natália
GK Brezno
46,860
II.
Juniorky
M a j s t r i S l ove n s k a 2 0 1 1
Gymnastika pre všetkých
Staršie žiačky
P.č.
Meno
Klub
Počet bodov
VT
1.
Golhová Andrea
Sokol Handlová
49,300
I.
2.
Belicajová Klaudia
TJ Tatran Zákamenné
49,280
I.
3.
Schneiderová Vanessa
TJ Sokol Vrútky
49,060
I.
Mladšie žiačky
P.č.
Meno
Klub
Počet bodov
VT
1.
Havlová Zdena
GY-TA Poprad
46,930
I.
2.
Ondrušková Tatiana
GK Pavlo Trenčín
45,820
I.
3.
Becková Karolína
GY-TA Poprad
45,410
I.
P.č.
Meno
Klub
Počet bodov
VT
1.
Striženicová Alexandra
Sokol Handlová
45,220
I.
2.
Lukáč Nicole Amor
KŠG Liptovský Mikuláš
43,730
I.
3.
Drabantová Kristína
GK Elán Prievidza
43,560
I.
Prípravka
Š ko l e n i e t r é n e rov a ro z h o d c ov
Športová gymnastika mužov a žien
Seminár trénerov ŠG s Yevgenijom Nikolkom
1.-2.12.2012, Bratislava
1.
Nadežda Miklóšová
Slávia UK Bratislava
2.
Jozef Konečný
Slávia UK Bratislava
3.
Ľuboš Rupčík
Slávia UK Bratislava
4.
Daniel Kamenický
Slávia UK Bratislava
5.
Lubica Böhmerová
Slávia UK Bratislava
6.
Jana Ľuptáková
Slávia UK Bratislava
7.
Pavol Mikuš
Slávia UK Bratislava
8.
Zuzana Zvalová
Slávia UK Bratislava
9.
Katarína Krekáňová
KŠG Detva
10.
Zuzana Cerovská
KŠG Detva
11.
Elena Slušná
KŠG Detva
12.
Soňa Kremnická
UMB B. Bystrica
13.
Juraj Kremnický
UMB B. Bystrica
14.
Stanislav Kútik
UMB B. Bystrica
15.
Mária Pýchová
UMB B. Bystrica
16.
Anna Bullová
UMB B. Bystrica
17.
Ivan Zmoray
UMB B. Bystrica
18.
Jozef Dučák
Gymnastik Košice
19.
Július Lemesányi
Lokomotíva Košice
20.
Andrea Žídeková
KŠG Liptovský Mikuláš
21.
Martina Perašínová
KŠG Liptovský Mikuláš
22.
Viera Španková
KŠG Liptovský Mikuláš
23.
Monika Šlachtová
KŠG Liptovský Mikuláš
24.
Róbert Korpa
GK Nové Zámky
25.
Tibor Bohňa
GK Elán Prievidza
26.
Martin Csiaki
Michaelagym Bratislava
Š ko l e n i e t r é n e rov a ro z h o d c ov
Gymnastika pre všetkých
Metodický deň, 24.2.2012, Rožňava
1.
Monika Dúdorová
Gymnázium Rožňava
2.
Ľudmila Krajčiová
MŠ Kyjevská Rožňava
3.
Zita Szucsová
SOŠ Zoltána Fábryho Rožňava
4.
Adela Fanfarová
MŠ E. Rótha Rožňava
5.
Mária Mikolajová
ZŠ Plešivec
6.
Alica Kušnierová
ZŠ Kruh Podhradie
7.
Stanislava Velďáková
ZŠ Kr. Podhradie
8.
Zuzana Fabiánová
ZŠ Zlatá Rožňava
9.
Iveta Jochmanová
ZŠ Plešivec
10.
Attila Gyombér
ZŠ Pionierov Rožňava
11.
Tibor Krištof
ZŠ Rejdová
12.
Ružena Karpátyová
ZŠ Zlatá
13.
Ladislav Dávid
CVČ Rožňava
14.
Katarína Kerestešová
ZŠ s MŠ Nižná Slaná
15.
Monika Fecková
ZŠ Slavošovce
16.
Miroslav Hurajt
ZŠ ul. Zeleného stromu Rožňava
17.
Izabela Hurajtoová
CVČ Rožňava
Školenie rozhodcov Teamgym, 3.-4. marec 2012, Praha
1.
Monika Šišková
Inter Bratislava
Medzinár. pravidlá
2.
Mária Kotríková
Sokol Handlová
Pravidlá junior
3.
Štefánia Kalmanová
Sokol Handlová
Pravidlá junior
4.
Irena Kovalčíková
RTVŠ MIX Sp. Nová Ves
Pravidlá junior
5.
Jana Hromadová
RTVŠ MIX Sp. Nová Ves
Pravidlá junior
6.
Iveta Beťková
ŠK Závažná Poruba
Pravidlá junior
7.
Paulína Beťková
ŠK Závažná Poruba
Pravidlá junior
8.
Martin Gorel
Sokol Bratislava
Pravidlá junior
9.
Zuzana Marušiaková
Sokol Bratislava
Pravidlá junior
Š ko l e n i e t r é n e rov a ro z h o d c ov
Gymnastika pre všetkých
Seminár „Tvorba pohybových skladieb
25.3.2012, Trnava
1.
Zuzana Jašová
SZŠ Gorkého Skalica
2.
Karin Haraštová
CVČ Skalica
3.
Štefánia Kalmanová
Sokol Handlová
4.
Mária Kotríková
Sokol Handlová
5.
Lenka Vodičková
Tanečná skup. Tweety Dubica n/V
6.
Alexandra Ondrejková
Mima Jump Trnava
7.
Paulína Beťková
ŠK Závažná Poruba
8.
Iveta Beťková
ŠK Závažná Poruba
9.
Vladimír Káčer
Donaldgym Ludanice
10.
Henrieta Káčerová
Donaldgym Ludanice
11.
Eva Murgáčová
ZŠ Ing. Kožucha Sp. Nová Ves
12.
Mária Vítková
CVČ Včielka Púchov
13.
Katarína Babálová
ZŠ Veľký Lapáš
14.
Dana Stoláriková
ZŠ Raslavice
15.
Miroslava Vantová
Candy klub Trnava
16.
Janka Fričová
Akcent M Ružomberok
17.
Dagmar Duffeková
Danubia Bratislava
Č ESTNÍ ČLENOVIA SGF
1997
Balšianka Štefan
Gájer Samuel
Halmová Viera
Hatiar Bohuš
Kornoš Ladislav
Macháčková Margita
Nedavašková Milada
Nováková Helena
Puškáš Gejza
Rovná Xénia
Slovák Miroslav
Valúchová Margita
in memoriam
2003
Bella Adam
Beran Antonín
Bočko František
Daniš Ferdinand
Gajdoš Pavel
Chvalný Július
Marejková-Krausová Anna
Mikula Jozef
Némethová Marianna
Supek Milan
2005
Brnčal Karol
Buxan Koloman
Čížik Ján
Novák Ján st.
Štancel Július
Žifčák Ján
Žifčáková Viera
2009
Feč Karol
Fiala Stanislav
Horkavá Eva
Račko Peter
Weis Milan
in memoriam
in memoriam
in memoriam
in memoriam
in memoriam
in memoriam
in memoriam
Vydala:
Slovenská gymnastická federácia
Náklad:
60 ks
Bratislava, apríl 2013
Download

za rok 2012 - Slovenská gymnastická federácia