Spravodaj 1/2015
Športová
gymnastika ženy
Termínová listina na rok 2015 - Súťaže a sústredenia
Deň
Mesiac
Január
Názov podujatia
Kategória
Miesto
10.
Kontrólne preteky
Trnava
senior
27.-28.
28.
10.
Seminár
Austrian Team Open
Kontrólne preteky
Sústredenie
Trnava
Linz
Trnava
Detva
tréneri a rozhodcovia
kluby
senior
ZCTM
27-.29.
Attila Pinter
Elek Matolay memorial
Svetový pohár
Slovenský pohár 1. kolo
žiačky, juniorky
ME ŠG M+Ž
Innsbruck
Budapešť
Ljubljana
Detva
Monpelier
21.-24.
22.-23.
30.-31.
30.5.
Svetový pohár
BBD
Stella Zacharov
Slovenský pohár 2. kolo
Ghent
Zelena Jama Open
Varna
B.Bystrica
Kijev
N.Zámky
Ghent
Ljubljana
senior
B
senior
A+B
S+J+ 2002-3
J+žiačky
6.-7.
Gym-Festival - MMSR
Trnava
Žiačky, J, Ž
Tbilisi
juniorky
Osijek
seniorky
Trnava
Glasgow
A+B
seniorky
Február
Marec
Apríl
Máj
3.-5.
10.-11.
13.-19.
6.-9.
senior
A+B
seniorky
Jún
Júl
27.7.-5.8. EYOF
August
September
17.-20.
Svetový pohár
Október
16.-17.
Slovenský pohár 3. kolo
24.10.-2.11.MS
November
December 4.-5.
5.
6.
Schválil:
Dňa:
Majstrovstvá SR
Detva
Memoriál manž. Žifčákovcov Detva
Celoslovenské testovanie
Detva
Sekcia žien SGF
07.01.2015
Žiačky A+B
Juniorky, ženy
Žiačky, Juniorky, Ženy
Sekcia žien, Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, Bratislava
Plán práce Sekcie žien SGF na rok 2015
1. Zloženie Sekcie žien SGF :
Predseda sekcie:
Členovia:
Komisia výkonnostného športu a reprezentácie:
Komisia rozhodcovská:
Komisia športovo - technická:
Komisia trénersko-metodická:
Komisia mládeže:
Stanislav Kútik
???
Monika Šišková
???
Katarína Krekáňová
2. Zasadnutia Sekcie žien SGF:
 07.01.2015 Banská Bystrica
 10.04.2015 Detva
 21.08.2015 Banská Bystrica
 16.10.2015 Trnava
 06.12.2015 Detva
 V prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie
 V prípade potreby rýchleho rozhodnutia medzi zasadnutiami bude využitý e-mail
alebo telefón na hlasovanie
 Na zasadnutiach riešiť konkrétne problémy
3. Ciele Sekcie žien SGF na roky 2015:




Účasť na EYOF 2015 s umiestnením v prvej tretine
Účasť na ME žien 2015 s finálovým umiestnením v 24-ke jednotlivkýň a 16. miesta na
náradí
Účasť na MS 2015 s vybojovaním si nominácie na OH 2016
Zvýšiť počty pretekárok v kategórii B aj v A
4. Úlohy Sekcie žien SGF:
 Každý vedúci komisie vypracuje plán práce na rok 2015
T: 22.01.2015
Z: všetci členovia SŽ
 Vypracovať termínovú listinu do roku 2016 – 2017
T: 31.03.2015
Z: ???
 Vydať základné dokumenty, podľa ktorých sa bude súťažiť v roku 2015
T: 07.01.2015
Z: Ku
 Vytvárať podmienky na kvalitnú prípravu reprezentantiek, ktoré majú možnosť
sa nominovať na OH 2016.
T: stále
Z: členovia SŽ
 Vytvárať podmienky na kvalitnejšiu prácu s mládežou a Systematickú prácu
s pretekárkami zaradenými v úsekoch
T: stále
Z: členovia SŽ
 Sledovať výkonnosť pretekárok, ktoré ešte nie sú zaradené v úsekoch
T: priebežne
Z: ???
 Vytvoriť motiváciu pre trénerov, aby trénovali dievčatá do „B“ a „A“ kategórie
T: 31.03.2015
Z: Ku
 Vypracovať dlhodobý funkčný model prípravy pretekárok
T: 28.02.2015
Z: ???
 Vydávať metodické materiály pre trénerov






















T: priebežne
Z: Kr
Schvaľovať nominácie na medzištátne a medzinárodné preteky
T: priebežne
Z: SŽ
Vypracovať kritéria pre nomináciu na vrcholné podujatia (MEJ, ME, MS, EYOF...)
T: 31.03.2015
Z: Ku
Jednotlivé komisie úzko spolupracovať medzi sebou
T: stále
Z: členovia SŽ
Informovať hnutie o celej činnosti Sekcie žien na www stránke
T: priebežne
Z: Ku
Dodať materiály na stránku www. sgf
T: priebežne
Z: Ku
Efektívne vynakladať finančné prostriedky v roku 2015
T: stále
Z: členovia SŽ
Navrhnúť rozpočet pre Sekciu žien na rok 2015
T: 31.03.2015
Z: Ku
Vyhodnotiť prácu s mládežou v roku 2014
T: 31.03.2015
Z: ???
Zaradiť pretekárky do jednotlivých úsekov v roku 2015
T: 07.01.2015
Z: členovia SŽ
Navrhovať zlepšenie materiálnych podmienok
T: priebežne
Z: členovia SŽ
Kontrolovať prácu vedúcich trénerov v RGCTM
T: priebežne
Z: ???
Zabezpečiť školenia trénerov a rozhodkýň v roku 2015 - seminár
T: 27.-28.02.2015
Z: Ši, Kr
Spolupracovať so sekciami v SGF a sekretariátom SGF
T: priebežne
Z: členovia SŽ
Každý vedúci komisie na konci roka 2015 písomne vyhodnotí svoju činnosť
a predloží ju v januári 2016 predsedovi Sekcie žien
T: 20.01.2016
Z: členovia SŽ
Vytvárať podmienky na vzdelávanie sa trénerov
T: priebežne
Z: SŽ
Vytvárať podmienky na rozširovanie základne pretekárok v kategórii A a B
T: stále
Z: SŽ
Vytvárať podmienky na rozširovanie základne pretekárok smerom k reprezentácie
T: stále
Z: SŽ
Dodržiavať všetky vnútorné predpisy SGF a zásady práce a pravidlá Sekcie žien
T: stále
Z: členovia SŽ
Vyhodnotiť úspešnosť a angažovanosť klubov a oddielov v roku 2015
T: 20.01.2016
Z: Ku
Vyhodnotiť prácu jednotlivých členov sekcie žien a ich komisií v roku 2015
T: 31.01.2016
Z: Ku
Vytvárať motivačné podmienky pre trénerov a kluby, aby sa viac angažovali
v gymnastike
T: stále
Z: členovia SŽ
Urobiť rozbor klubov zaoberajúcich sa ženskou športovou gymnastikou
T: 31.03.2015
Z: Ku
Vypracoval: S. Kútik
Dňa:
02.01.2015
Schválil:
Dňa:
Sekcia žien SGF
07.01.2015
SYSTÉM DOMÁCICH SÚŤAŽÍ V ROKU 2015
1. Majstrovstvá Slovenska
- kategória 1 – 4
- kategória 5
- najmladšie žiačky B
- mladšie žiačky B
- staršie žiačky A
- juniorky A,B
- juniorky A
- ženy A,B
- ženy A
- štvorboj – povinný program
- osemboj – povinný + voľný program
- štvorboj
- štvorboj
- štvorboj
- štvorboj
- finále na náradí
- štvorboj
- finále na náradí
2. Slovenský pohár
- celoročná súťaž jednotlivkýň vo všetkých kategóriách
3. Klubové súťaže
- vypisujú jednotlivé kluby
Súťaže riadené SGF - ( MSR, Slovenský pohár ) musia dodržiavať kategorizáciu a obsah
súťaží schválený pre rok 2015.
Klubové súťaže - klub si určí vekové kategórie a obsah súťaže. Doporučujeme dodržať
kategorizáciu a obsah súťaží schválenú Sekciou žien pre rok 2015.
Slovenský pohár – vo všetkých kategóriách budú tri kolá.
Súťaže v kategórii - 5. - povinný program budú organizované v piatok
- 1. – 5., staršie žiačky, J,Ž „A“ budú organizované v sobotu doobeda
- „B“ budú organizované v sobotu poobede
Schválené: Sekciou žien
Dňa:
7.1.2015
Kategorizácia sekcie ŠG žien a GpV SGF pre rok 2015
A kategórie
Kategória
Ročník narodenia
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
5. kategória
Staršie žiačky A
Juniorky A
Ženy A
Schválené: Sekciou žien
Dňa:
07.01.2015
2008-2009
2007
2006
2005
2003 - 2004
2002
2000 - 2001
1999 a staršie
B kategórie
Kategória
Ročník narodenia
C kategórie
Kategória
predškoláčky
Ročník narodenia
2009 a ml.
6 r. a ml.
Najmladšie žiačky B
2007-2008
najml. žiačky C
2007-2008
Mladšie žiačky B
2005-2006
ml. žiačky C
2005-2006
Staršie žiačky B
Juniorky B
Ženy B
2002 - 2004
2000 - 2001
1999 a staršie
st. žiačky C
juniorky C
seniorky C
2002 - 2004
2000 - 2001
1999 a staršie
6.
7-8 r.
9.r
9-10 r.
11.-12.r
11- 13 r.
14-15 r.
16 r.
Klasifikácia 2015
Výkonnostné triedy "A"
Kategória
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
Kategória
5. kategória 1.rok
5. kategória 2.rok
St. žiačky
Kategória
Juniorky A 1.rok
Juniorky A 2.rok
Seniorky A
I. VT
35,00
35,00
34,00
33,00
II. VT
32,00
32,00
32,00
31,00
Platnosť VT
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
III.VT
28,00
28,00
28,00
28,00
I. VT
43,00
45,00
46,00
Štvorboj
II. VT III.VT
41,00
39,00
43,00
41,00
44,00
42,00
I. VT
73,00
75,00
MT
47,00
48,00
50,00
Štvorboj
I. VT
II.VT
45,00
44,00
46,00
44,00
48,00
46,00
Jednotlivé náradie
MT
I. VT
II.VT
13,00
12,50
12,00
13,00
12,50
12,00
13,30
12,80
12,00
8 boj
II. VT
66,00
68,00
III.VT
60,00
61,00
Platnosť VT
2 roky
1 rok
Platnosť VT
2 roky
2 roky
Výkonnostné triedy "B"
Kategória
Najmladšie žiačky B
Ml. žiačky B
St. žiačky B
Juniorky B
Seniorky B
I. VT
45,00
44,00
44,00
44,00
44,00
II. VT
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
III.VT
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Platnosť VT
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky
Možnosť získania VT :
Ženy „A“
- I.,II. trieda: Slov pohár, M SR, medzinárodné preteky podľa FIG, Svetový pohár,
medzištátne stretnutia, ME, MS, OH.
- medzinárodná trieda: len na MMSR, Svetový pohár, ME, MS, OH
Juniorky„A“ - I.,II. trieda: Slov. pohár, M SR, medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia
- podľa FIG, EYOF MEJ
- medzinárodná trieda: len na MMSR, MEJ, EYOF
St. žiačky „A“ - Slov. pohár a M SR , medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia
podľa FIG v štvorboji
5. kat.
- medzinárodné preteky, medzištátne stretnutia – podľa FIG v štvorboji
- Slov. pohár a M SR - osemboj
Žiačky 1. - 4. kat., Žiačky, Juniorky, Ženy „B“ - Slov. pohár, M SR
Schválené:
Sekciou žien
Sekcia žien, Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, Bratislava
Obsah súťaží ŠG žien kategória A a B na rok 2015

Pretekárka, ktorá už štartovala v A kategórii a získala minimálne III. VT sa nemôže
vrátiť do B kategórie v tom istom kalendárnom roku
Obsah súťaží 2015
1. kategória
Všeobecné pokyny:
1. Východisková známka na všetkých náradiach je 10,00 bodov.
2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka 1,0 b
Preskok:
- Molitanové žinenky vo výške 90 cm, 1 mostík, povolená je podložka pod mostík
vo výške 10 cm
- Pri použití mostíka Bonfer nie je povolená podložka
- Pretekárky skáču dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok
- Povinný skok: Náskok do stojky - odraz z rúk – letová fáza do ľahu vzadu na žinenky
- Hodnotenie podľa pravidiel FIG
Bradlá:
- Zrážka za prerušenie povinnej zostavy je 0,1 b
- Mostík alebo iná podložka pri náskoku nie je povolená
Povinná zostava:
1. Výmyk ťahom obojnožne
2. Zákmih
Zrážky:
> 90°
45° - 90°
< 45°
3. Toč vzad
4. Zákmihom vzpor stojmo znožmo
5. Podmet
Zrážky:
boky nad úroveň žrde
boky na úrovni žrde
boky pod úroveň žrde
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,0 b
0,1b
0,3 b
Kladina:
- Výška kladiny 125 cm, žinenky 20 cm
- Zostava musí obsahovať min. 2 rady – nástup na kladinu v 1. štvrtine kladiny. Ak pretekárka
nastúpi na kladinu v 2. alebo 3. štvrtine kladiny má zrážku 0,5 b
Povinné prvky:
1. Váha predklonmo, výdrž 2 s
Zrážky:
ramená aj noha nad horizontálou
0,0 b
ramená aj noha na úrovni horizontály
0,1 b
ramená aj noha pod horizontálou
neuznáva sa
2. Kotúľ vpred do stojky na lopatkách, výdrž 2 s
Zrážky:
pohyb bokov dole a hore pred stojkou na lopatkách
0,3 b
dotyk bokov kladiny pred stojkou na lopatkách
0,5 b
3. Obrat vo výpone obojnožne
4. Dva skoky obojnožne s výmenou nôh ( medzi skokmi ukázať demi-plyé )
Zrážky:
prerušenie väzby
0,3 b
5. Zoskok prednožením roznožmo ( šťuka )
Zrážky:
poloha nôh > 90°
0,0 b
90°
0,1 b
45° - 90°
0,3 b
< 45°
neuznáva sa
Prostné:
- Cvičí sa na páse alebo v priestore bez hudby
Povinné prvky:
1. Stojka kotúľ vpred s vystretými nohami
2. Pomalý premet vzad
3. Stojka do vzporu stojmo prehnute ( most ) – stoj
4. Skok prednožmo strižný ( nožničky )
Zrážky:
prednoženie > 90°
90°
< 90°
45°-90°
5. Skok s prehnutím do mierneho podrepu, ruky vo vzpažení vzadu
Zrážky:
skok bez prehnutia
0,0 b
0,1 b
0,3 b
neuznáva sa
0,3 b
2. kategória
Všeobecné pokyny:
1. Východisková známka na všetkých náradiach je 10,00 bodov.
2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka 1,0 b
Preskok:
- Molitanové kocky vo výške 110 cm, 1 mostík, povolená je podložka pod mostík
vo výške 10 cm
- Pri použití mostíka Bonfer nie je povolená podložka
- Pretekárka skáče sa dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok
- Povinný skok: premet vpred
- Hodnotenie podľa pravidiel FIG
Bradlá:
- Mostík alebo iná podložka pri náskoku je povolená
Povinná zostava:
1. Vzoprenie vzklopmo do zákmihu
Zrážky:
zákmih:
> 90°
45° - 90°
< 45°
prerušenie väzby
2. Toč vzad
3. Zákmihom výskok do vzporu drepmo / vzporu stojmo
4. Skokom prehmat na vyššiu žrď
5. Veľvýmyk
Zrážky:
s vystretými pažami
pokrčenými pažami
skrčenými pažami
6. Zákmih do vzporu stojmo - znožmo
7. Podmet
Zrážky:
boky na úrovni žrde
boky pod úroveň žrde
boky pod úroveň žrde
0,0 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
0,0 b
0,1 – 0,3 b
0,5 b
0,0 b
90°-45° 0,1b
<45° 0,3 b
Kladina:
- Výška kladiny 125 cm, žinenky 20 cm
- Zostava musí obsahovať min. 2 rady
Povinné prvky a väzby:
1. Váha predklonmo, výdrž 2 s
Zrážky:
noha aj ramená nad horizontálou
noha aj ramená na úrovni horizontály
< 90°
2. Pomalý premet ( vpred, vzad, bokom )
3. Obrat jednonožne o 180°
0,0 b
0,3 b
neuznáva sa
4. Väzba dvoch skokov prednožmo strižných pokrčmo ( čertíky )
Zrážky:
kolená > 90°
kolená = 90°
kolená < 90°
kolená < 45°
prerušenie väzby
5. Zoskok – rondát
0,0 b
0,1 b
0,3 b
neuznáva sa
0,3 b
Prostné:
- Cvičí sa na páse alebo v priestore s hudbou
Povinné prvky a väzby:
1. Rondát – rýchly premet vzad odrazom obojnožne s doskokom obojnožne ( flik )
2. Pomalý alebo rýchly premet vpred na jednu nohu
3. Pomalý premet vzad z prednoženia
Zrážky:
prednoženie 90°-45°
0,0 b
< 45°
0,3 b
roznoženie v stojke <180°
0,1/0,3 b
4. Obrat jednonožne min. o 180°
5. Gymnastický skok z pravidiel FIG s bočným alebo čelným roznožením 180°
3. kategória
Všeobecné pokyny:
1. Východisková známka na všetkých náradiach je 10,00 bodov.
2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka 1,0 b
Preskok:
- Preskokový stôl vo výške 125 cm, 1 mostík, povolená je podložka pod mostík
vo výške 10 cm
- Pri použití mostíka Bonfer nie je povolená podložka
- Ak pretekárka použije dva mostíky – zrážka je 1,0 b
- Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok
- Povinný skok: premet vpred
- Hodnotenie podľa pravidiel FIG
Bradlá:
- Mostík alebo iná podložka pri náskoku je povolená
Povinná zostava
1. Vzoprenie vzklopmo zákmihom do stojky
Zrážky:
zákmih
do 10° od vertikály
10° - 30°
30° - 45°
45° - 90°
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
< 90°
prerušenie väzby:
2. Premyk do zákmihu
Zrážky:
zákmih
90° a viac
< 90°
Opora bokov o žrď pred nasledujúcou vzklopkou
3. Vzoprenie vzklopmo, zákmih do vzporu stojmo ( znožmo )
4. Zmena žrde ( akákoľvek )
5. Vzoprenie vzklopmo na vyššej žrdi
6. Veľvýmyk zo zákmihu alebo veľtoč
7. Zoskok: podmet, saltový prvok bonus 0,3 b
Zrážky:
podmet aj salto: boky na úrovni žrdi
boky pod úroveň žrde 90°-45°
boky pod 45°
neuznáva sa
neuznáva sa
0,0 b
neuznáva sa
0,3 b
0,0 b
0,3 b
neuznáva sa
Kladina:
- Výška kladiny 125 cm, žinenky 20 cm
- Zostava musí obsahovať min. 3 rady
Povinné prvky:
1. Obrat min. o 360° jednonožne
Zrážky:
nedotočenie < 45°
0,1 b
2. Dva rozdielne pomalé premety - nie vo väzbe
Hodnota prvku:
1,0 b za každý premet
3. Jeden rovnovážny cvičebný tvar ( podľa pravidiel FIG )
Váha predklonmo musí byť v rozsahu 180°
4. Skok s bočným alebo čelným roznožením 180° ( podľa pravidiel FIG )
5. Zoskok – akýkoľvek saltový prvok
Prostné:
- Cvičí sa v priestore ( 12 x 12 m ) s hudbou ( podľa pravidiel FIG )
Povinné prvky a väzby:
1. Rondát – rýchly premet vzad ( flik ) – salto vzad skrčmo
2. Rondát – tri rýchle premety vzad ( fliky )
3. Akrobatická väzba min. z 2 rôznych prvkov vpred
4. Obrat min. o 360° jednonožne
5. Skok s bočným alebo čelným roznožením 180° odrazom jednonožne
4. kategória
Všeobecné pokyny:
1. Východisková známka na všetkých náradiach je 10,00 bodov.
2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka 1,0 b
Preskok:
- Preskokový stôl vo výške 125 cm, 1 mostík ( zrážka za podložku vo výške 10 cm je 0,5 b )
- Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta priemer
- V prípade, že pretekárka predvedie len 1 skok, výsledná známka sa delí dvoma
- Povinné skoky ( môžu byť predvedené v ľubovoľnom poradí ):
a/ premet vpred
b/ cukahara skrčmo
- Hodnotenie podľa pravidiel FIG
Bradlá:
- Ak je povinná zostava prerušená prvkom navyše je zrážka 0,5 b
Povinná zostava:
1. Vzoprenie vzklopmo zákmihom do stojky na rukách
Zrážky:
zákmih:
10° od vertikály
10° - 30°
30° - 45°
< 45°
prerušenie väzby:
2. Toč vzad do stojky na rukách ( premyk )
Zrážky:
stojka:
10° od vertikály
10° - 30°
30° - 45°
45° - 90°
< 90°
3. Toč vzad vo vzpore stojmo s prechodom na vyššiu žrď
Zrážky:
pokrčené kolená
4. Vzoprenie vzklopmo a zákmihom stojka
Zrážky:
stojka:
10° od vertikály
10° - 30°
30° - 45°
45° - 90°
< 90°
5. Veľtoč vzad
6. Zoskok – salto vzad toporne
Zrážky:
boky nad úroveň žrde
boky na úrovni žrde
boky pod úroveň žrde 45-90°
0,0 b
0,1 b
0,3 b
neuznáva sa
neuznáva sa
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
neuznáva sa
0,1 - 0,5 b
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
neuznáva sa
0,0 b
0,1b
0,3 b
Kladina:
- Výška kladiny 125 cm, žinenky 20 cm
- Zostava musí obsahovať min. 3 rady
- Zrážka za prídavnú žinenku na zoskok, prípadne žinenku cez kladinu: 0,5 b
Povinné prvky a väzby:
1. Pomalý premet vzad – rýchly premet vzad ( jednonožne aj obojnožne )
Zrážky:
prerušenie väzby
0,5 b
2. Pomalý premet vpred do prednoženia
Zrážky:
prednoženie 90° - 45°
0,0 b
< 45°
0,1 b
bez prednoženia
0,3 b
3. Obrat o 360° jednonožne
Zrážky:
nedotočenie < 45°
0,1 b
4. Skok s bočným alebo čelným roznožením 180°
5. Zoskok: rondát – salto vzad skrčmo
Prostné:
- Cvičí sa v priestore ( 12 x 12 m ) s hudbou ( podľa pravidiel FIG )
Povinné prvky a väzby:
1. Rondát – flik – temto salto – flik – salto vzad skrčmo
2. Gymnastická pasáž ( podľa pravidiel FIG )
3. Obrat o 360° jednonožne
4. Rondát – flik – toporné salto vzad
5. Rýchly premet vpred na jednu nohu – premet vpred na dve nohy – flik vpred
6. Kotúľ vzad do stojky s vystretými pažami
Zrážky:
stojka
<30°
0,1 b
30° - 45°
0,3 b
>45°
neuznáva sa
5. kategória
Povinný osemboj
Voľné zostavy:
modifikovaný obsah FIG – bradlá, kladina a prostné,
preskok 2 skoky – môžu byť rovnaké alebo rôzne, lepší sa počíta
Záver: B - 0,3 b ; C - 0,5 b
Povinné zostavy:
Všeobecné pokyny:
1. Východisková známka na všetkých náradiach je 10,00 bodov.
2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka 1,0 b
Preskok:
- Preskokový stôl vo výške 125 cm, 1 mostík
- Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta priemer
( v prípade, že pretekárka predvedie len 1 skok, výsledná známka sa delí dvoma )
- Povinné skoky ( môžu byť predvedené v ľubovoľnom poradí ):
a/ Jurčenko (rondát – premet vzad) s doskokom na žinenky do výšky preskokového stola
b/ cukahara skrčmo alebo premet vpred - salto vpred
Bradlová žrď:
- Ak je povinná zostava prerušená alebo zaradený prvok navyše je zrážka 0,5 b
- Za každú zmenu poradia prvkov v povinnej zostave je zrážka 0,5 b
Povinná zostava:
1.
Povinné prvky
Vzoprenie vzklopmo – zákmihom do
stojky
2.
Obrat predkmihom jednoručne
3.
Obrat predkmihom súručne
4.
Toč vzad do stojky ( premyk )
Obťažnosť
Chyby
A+B
<10°
10°-30°
30°-45°
<45°
B
<10°
10°-30°
30°-45°
45°-90°
<90°
B
<10°
10°-30°
30°-45°
45°-90°
<90°
jednoručne
C
<10°
10°-30°
Zrážky
0,0 b
0,1 b
0,3 b
neuznáva sa
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
Neuznáva sa
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
Neuznáva sa
0,5 b
0,0 b
0,1 b
5.
Toč vzad vo vzpore stojmo do stojky
C
6.
B
7.
Veľtoč vzad s obr. o 180° do podhmatu
( Killiravski )
Veľtoč vpred
8.
Veľtoč vpred, napriamené salto vpred
B+A
B
30°-45°
45°-90°
<90°
<10°
10°-30°
30°-45°
45°-90°
<90°
Ak je obrat za
stojkou
Bez prehnutia
pred stojkou
( bez biču )
0,3 b
0,5 b
Neuznáva sa
0,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
Neuznáva sa
0,1 b
Salto nad žrďou
0,0 b
0,1 b
0,3 b
úroveň žrde
pod žrďou
0,3 b
Kladina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Povinné prvky a väzby
Ťahom stojka na rukách ( špicar ) –
výdrž 2 s
Pomalý premet vpred do prednoženia
–premet bokom – premet vzad (väzba )
Rýchly premet vzad jednonožne
Rýchly premet vzad obojnožne
Salto vzad skrčmo
Obrat jednonožne o 360°
Väzba diaľkový skok – odrazom
znožmo skok s bočným roznožením
180° alebo sissone ( pichačka )
Zoskok: rondát – salto vzad skrčmo s
otvorením
Poznámka:
-
Obťažnosť
Chyby
B
výdrž menej
ako 2 s
A + A + A prerušenie
väzby
zaváhanie vo
väzbe
bez prednož.
Pri páde – bez
zrážky za
prerušenie
B
B
C
A
A+A
Prerušenie
väzby
B+A
Zrážky
0,3 b
0,3 b vždy
0,1 b
0,3 b
Podľa FIG
0,3 b
Otvorenie
0,3 b
v horizontálnej
polohe
Bez otvorenia
0,5 b
pri väzbe dva rýchle premety vzad nie je bonifikácia
požiadavky na umelecké predvedenie ( Artistry ) – podľa FIG
Prostné:
1.
Povinné prvky a väzby
Rondát – temto salto – 2 rýchle
premety vzad ( fliky ) – salto vzad
s otvorením
Obťažnosť
Chyby
A+A+A Otvorenie 45°+A+A
90° od horiz.
Otvorenie na
úrovni horiz.
Bez otvorenia
Zmena poradia
prvkov
A+A+A
2.
Premet vpred znožmo – odrazom
znožmo premet vpred s doskokom
znožmo ( flik vpred ) – salto vpred
skrčmo
3.
Rondát – rýchly premet vzad ( flik ) –
napriamené salto vzad s obr. o 180°
Rondát – rýchly premet vzad ( flik ) –
napriamené salto vzad
Kotúľ vzad do stojky s obratom o 360°
( cez stojku v podhmate )
4.
5.
6.
7.
Dva gymnastické skoky vo väzbe gymnastická pasáž podľa FIG
( odrazom jednonožne s bočným
roznožením v jednom skoku 180° )
Obrat jednonožne o 360° s vysokým
pred-, za-, unožením ( nad 90° )
Poznámka:
Zrážky
0,1 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
A+A+B
A+A+A
A
Skrčené ruky
Vychýlenie od
vertik. do 30°
Nedotoč.< 45°
0,3 b
0,1 b
0,1 b
A+A
>90°
90°-45°
<45°
Nedotoč.<45°
45°-90°
- požiadavky na umelecké predvedenie ( Artistry ) – podľa FIG
B
0,0 b
0,3 b
1,0 b
0,1 b
0,3 b
Staršie žiačky A
Modifikovaný obsah FIG – bradlá, kladina a prostné,
preskok 2 skoky – musia byť rôzne podľa pravidiel modifikovaný obsah FIG - lepší sa počíta
– pretekárka môže skákať len jeden skok, ktorý sa jej počíta
Záver: B - 0,3 b ; C - 0,5 b
Juniorky A
Modifikovaný obsah FIG
Záver: B - 0,3 b ; C - 0,5 b
Ženy A
Obsah podľa pravidiel FIG
Obsah súťaží kategórií „B“ 2015
Všeobecné zásady:
 Výslednú známku na všetkých náradiach a vo všetkých kategóriách tvorí súčet D + E
známok
 D známka je tvorená hodnotou povinných požiadaviek ( 5 x 0,5 b ) a hodnotou prvkov
obťažnosti do max. počtu 8.
 Hodnotenie je podľa pravidiel FIG ( všeobecné zrážky, technické požiadavky na
predvedenie prvkov, hodnoty obťažnosti prvkov)
 Hodnotenie kat. B
 Plnenie povinných požiadaviek – jedným CT môžeme plniť viacero požiadaviek
 Na kladine a prostných nedelíme prvky na akrobatické a tanečné (gymnastické)
 Väzba 2 skokov:
kladina – priama väzba
prostné – priama väzba aj gymn. pasáž
Ak preruší väzbu – povinná požiadavka sa nepočíta, počítajú sa len hodnoty
prvkov
Skoky na uznanie povinnej požiadavky:
Čertík, nožničky, priamy výskok, skok s výmenou nôh, priamy skok s obr.
o 180°, skok prednožmo skrčmo
 2 rôzne akro prvky: kladina – ak urobí len jeden, povinná požiadavka sa
nepočíta, počíta sa len hodnota prvku
 Min. počet rád na kladine: pri nedodržaní zrážka 0,5 b
 Váha predklomno aj únožmo na kladine: uhol roznoženia min. 135°
 Prostné: akrobatická väzba: väzba min. 2 rýchlych akrobatických cvičebných
tvarov
 Rondát – flik vo väzbe – najml. žiačky: pri prerušení sa povinná požiadavka
počíta, počítajú sa aj hodnoty prvkov
 Zrážka za chýbajúci hudobný sprievod na prostných 1,0 b
NAJMLADŠIE ŽIAČKY „B“
Preskok:
1
Bradlá:
1
2
3
Molitanový stôl vo výške 110 cm, 1 mostík, povolená je podložka pod mostík vo
výške 10 cm. Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok
Premet vpred
2,4 b
Povolený je mostík na náskok
Povinné požiadavky:
výmyk ťahom znožmo
vzoprenie vzklopmo
Zákmih do úrovne min. 90°
Toč vzad
0,5 b
1,0 b
0,5 b
0,5 b
4
5
Kladina:
1
2
3
4
5
Prostné:
1
2
3
4
5
Zákmih do úrovne min. 90°
Podmet zo vzporu stojmo
0,5 b
0,5 b
Výška kladiny 125 cm, žinenky 20 cm. Povinné 2 rady
Povinné požiadavky:
Váha predklonmo / únožmo, výdrž 2 s
Pomalý premet ( vpred / vzad alebo bokom )
Obrat jednonožne o 180°
Väzba dvoch skokov rovnakých alebo rôznych
Zoskok prechodom cez stojku (premet vpred, rondát)
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
Cvičí sa na páse, alebo v priestore, bez hudby
Povinné požiadavky:
Rondát do stoja, predpažiť
0,5 b
Pomalý alebo rýchly premet vpred na jednu nohu
Pomalý premet vzad z prednoženia
Obrat jednonožne min. o 180°
Gym. skok z prav. FIG s bočným alebo čelným roznožením 180°
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
MLADŠIE ŽIAČKY „B“
Preskok:
1
Bradlá:
1
2
3
4
5
Kladina:
1
2
3
4
5
Molitanový stôl vo výške 115 cm, 1 mostík, povolená je podložka pod mostík vo
výške 10 cm. Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok
Premet vpred
Povinné požiadavky:
Vzoprenie vzklopmo
Zákmih min. 90° a toč vzad
Zákmihom výskok do vzporu drepmo / vzporu stojmo a
skokom prehmat na vyššiu žrď
Veľvýmyk
Zákmih do vzporu stojmo znožmo a podmet/podmet s ob. 180°
Výška kladiny 125 cm, žinenky 20 cm. Povinné 2 rady
Povinné požiadavky:
Náskok min. hodnoty A
Pomalý premet ( vpred / vzad alebo bokom )
Obrat jednonožne o 360°
Väzba 2 rôznych skokov
Zoskok:
prechodom cez stojku
salto
2,4 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,2 b
0,5 b
Prostné:
Cvičí sa na páse alebo v priestore s hudbou.
Povinné požiadavky:
1
Rondát - flik vo väzbe
0,5 b
2
2 akrobatické prvky vpred vo väzbe ( rovnaké aj rôzne )
0,5 b
3
Akrobatický prvok s letovou fázou ( arab, šprajcka, salto )
0,5 b
4
5
Obrat jednonožne min. o 360° (pirueta)
Gym. skok podľa FIG s rozsahom 180°
0,5 b
0,5 b
STARŠIE ŽIAČKY „B“
Preskok:
1
Preskokový stôl 125 cm, 1 mostík.
Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok.
Ľubovoľný skok podľa „Tabuľky preskokov FIG“.
Bradlá:
1
2.
3
4
5
Povinné požiadavky:
Náskok min. hodnoty A
Zákmih nad 90°
1 krát zmena žrde
Prvok blízky žrdi
Zoskok min. hodnoty A
0,5b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
Kladina:
Povinné 3 rady
Povinné požiadavky:
náskok min. hodnoty A
Väzba 2 rôznych skokov
Obrat jednonožne o 360° (pirueta)
2 rôzne akrobatické prvky min. hodnoty A
Zoskok min. hodnoty A
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
1
2
3
4
5
Prostné:
Cvičí sa na páse alebo v priestore s hudbou.
Povinné požiadavky:
1
Akrobatický rad vpred ( bez salta ) min. z 2 prvkov
0,5 b
2
3
Akrobatický rad vzad ( bez salta ) min. z 2 prvkov
Gymnastická väzba z 2 skokov z toho 1 gym. skok podľa FIG
s rozsahom 180°
Pirueta o 360° a viac
Min. 2 akrobatické rady
0,5 b
4
5
JUNIORKY„B“, SENIORKY „B“
Preskok:
Stôl 125cm, 1mostík.
Pretekárka skáče dva skoky, do výsledkov sa počíta lepší skok
0,5 b
0,5 b
0,5 b
1
Ľubovoľný skok podľa „Tabuľky preskokov FIG“.
Bradlá:
1
Povinné požiadavky:
Náskok min. hodnoty A
2
3
4
5
Zákmih do min. 90°
Prvok blízky žrdi
1 krát zmena žrde
Zoskok min. hodnoty A
Kladina:
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
Čas podľa pravidiel FIG.
Povinné požiadavky:
1
2
3
4
5
Prostné:
Náskok min. hodnoty A
Väzba 2 rôznych skokov
Pirueta o 360° a viac
2 rôzne akrobatické prvky min. hodnoty A
Zoskok min. hodnoty A
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
Cvičí sa na páse alebo v priestore s hudbou.
Povinné požiadavky:
1
Akrobatický rad vpred (bez salta) min. z 2 prvkov
0,5 b
2.
3
Akrobatický rad vzad ( bez salta) min. z 2 prvkov
Gymnastická väzba 2 skokov z toho 1 gym. skok podľa FIG
s rozsahom 180°
Pirueta o 360° a viac
Salto min. hodnoty A
0,5 b
4
5
Schválené: Sekciou žien
Dňa:
7.1.2015
0,5 b
0,5 b
0,5 b
Slovenská gymnastická federácia - Sekcia žien
Vyhodnotenie klubov rok 2014 - súťaže
Meno
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Roč. Kateg.
Slov.pohár
Um. Body
M SR
ME - MEJ
Um. Body Um. Body
MS
Um. Body
SP,EYOF SPOLU
Um. Body body
1. Slávia UK Bratislava
Vavrová Viktória
Morovičová Nina
Andrea Švecová
Simona Šimašková
Júlia Meszárošová
Sára Surmanová
Sára Surmanová
Bartalová Kristína
Lucia Simonidesová
Karlolína Takáčová
Viktória Čerňanská
Kuklovská Ema
Golotina Natália
Lenka Zubríková
Barbora Mokošová
2008
2007
2007
2007
2007
2005
2005
2005
2004
2002
2002
2001
2004
1999
1997
1.
1.
1.
1.
1.
3.
Nml.ž.B
Nml.ž.B
4.
5.
5.
St.ž. A
Ml.ž. B
J. B
Ž. A
x
1.
3.
8.
9.
x
1.
x
1.
1.
x
2.
4.
x
x
0
15
10
7
7
0
10
0
55
80
0
62
9
0
0
255
10.
1.
4.
6.
x
3.
x
4.
1.
2.
1.
2.
x
1.
1.
12
9
0
15
10
9
42
43
48
22
80
290
3.
5.
9.
2.
1.
3.
2.
3.
4.
3.
1.
8
8
7
8
55
42
37
0
5
170
11.
7.
x
4.
4.
2.
x
1.
6.
8
7
2.
8.
10
25
16
14
0
54
0
9
80
115
150
115
0
70
350
998
19.
328
328
81.
264
264
10
40
26
21
7
54
10
9
135
195
150
177
9
70
942
0
1855
2. GK ŠK UMB B.Bystrica
Bažíková Ema
Bološová Liana
Barbora Brunnerová
Nina Galátová
Mia Mikuštiaková
Nina Kadučáková
Katarína Smolková
Kristína Pýchová
Veronika Valaštiaková
Lujza Paliderová
Vktória Vydúreová
2007
1.
2008
1.
2008
1.
2006
2.
2006
2.
2006
2.
2004
4.
2003
5.
2002
5.
2002 St.ž. B
2001 St.ž. A
2.
4.
x
1.
3.
4.
2.
4.
3.
1.
1.
18
15
11
20
25
18
62
102
90
28
150
539
30
24
11
35
35
27
104
145
138
50
230
0
0
0
829
3. GK Nové Zámky
Olívia Dobi
Miriam Keresztesová
Ela Szárazová
Lilian Slivoňová
Kornélia Košťálová
Lara Pálinkásová
Laura Tomanová
Dominika Korpová
Johanna Strapeková
2007
1.
6.
2007
1.
7.
2008
1.
11.
2006
2.
5.
2005
3.
1.
2005
3.
2.
2005
3.
3.
1999 J A
x
2006 Nml.ž. B 6.
P.č. 4. PAVLO Trenčín
1. Matilda Sluková
2007
2. Kadlecajová Viktória
2007
1.
1.
5.
10.
9
13
0
20
48
62
0
250
0
402
12
7
17
21
7
28
103
104
37
250
5
0
0
0
572
20
14
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.č.
1.
2.
4.
5.
Brezanová Natália
Pašková Dominika
Zigová Ema
Soňa Jankovičová
Pašková Natália
Hagarová Marcela
Pašková Kristína
Hiadlovská Ema
Mokošová Michaela
Konečná Barbora
Másárová Hana
Jánošíková Klára
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
Anna Mária Hrušková
Radoslava Kalamárová
Potančoková Alžbeta
Krekáňová Katarína
2.
3.
5.
7.
7.
9.
3.
5.
6.
8.
2.
3.
9
8
6
4
7
7
15
12
11
10
32
28
164
1.
3.
x
5.
3.
14.
2.
x
8.
x
2.
4.-5.
0
0
0
0
0
1.
z 2013
4.-5.
2.
15
10
0
8
15
7
32
0
19
0
54
40
219
24
18
6
12
22
14
47
12
30
10
86
68
0
0
0
383
2005
1999
1999
1995
3.
J. A
J. B
Ž. B
Roč. Kateg.
x
x
x
x
Slov.pohár
Um. Body
80
125 účasť
40
77
322
80
170
40
77
45
45
M SR
ME - MEJ
Um. Body Um. Body
0
MS
Um. Body
0
367
SP,EYOF SPOLU
Um. Body body
6. GTK Žilina
Dydi Sára
Viktória Ondričková
Kučerová Zuzana
Rosincová Dominika
Celeríková Nicola
Zavadzanová Lucia
Adriána Šošková
Čutková Alica
2003
2004
2003
2004
2004
2001
2002
1998
Ml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
St.ž. B
St.ž. B
Ž. B
1.
5.
6.
8.
12.
3.
7.
1.
15
8
8
7
6
15
11
42
112
1.
6.
5.
7.
x
1.
5.
1.
12
12
10
32
0
66
x
2.
4.
x
2.Kl.
22
11
12
11
0
42
23
100
221
37
19
20
18
6
57
34
142
0
0
0
333
7. GK Slávia Trnava
Ema Čambalová
Hudeková Agáta
Ušáková Elena
Natália Šturdíková
Viera Tranžíková
Meno
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nml.ž. B
Nml.ž. B
Nml.ž. B
Nml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
St.ž. B
St.ž. B
St.ž. B
St.ž. B
J. B
J. B
5. KŠG Detva
Meno
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2005
2006
2005
2006
2004
2004
2001
2001
2003
2002
2000
1999
2006
2.
2004 Ml.ž. B
2004 Ml.ž. B
1997 Ž. B
1995 Ž. A
Roč. Kateg.
2.
2.
3.
2.
x
0
17
13
0
154
184
12
29
23
32
154
0
Slov.pohár
Um. Body
M SR
ME - MEJ
Um. Body Um. Body
10.
11.
x
x
x
4.
9.
x
8.
11.
10.
9.
12.
4.
x
7.
250
0
MS
Um. Body
SP,EYOF SPOLU
Um. Body body
8. GY-TA Poprad
Gulová Natália
Kromková Michaela
Havlová Zdenka
Husárová Ema
Čongvová Paula
Krupičková Katrína
Božoňová Broňa
Svitaneková Anetta
2003
2003
2003
2004
2003
2001
2001
2002
Ml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
Ml.ž. B
St.ž. B
St.ž. B
St.ž. B
6
6
0
0
0
13
10
0
35
10
9
9
10
8
25
0
20
91
16
15
9
10
8
38
10
20
0
0
0
126
P.č. 9. Elán Prievidza
1. Drabantová Kristína
2. Tornócziová Natália
2005 Nml.ž. B
2000 J. B
P.č. 10. Gymnastik Košice
1. Paulína Monková
1999
P.č. 11. Kešel Košice
3. Michalčová Daniela
4. Timková Emma
Vyhodnotil : S.Kútik
Dňa:
14.12.2014
J. B
2001 St.ž. B
2004 Ml.ž. B
4.
4.
1.
x
x
7
25
7
2.
6.
22
22
3.
0
0
0
6.
13.
12
35
0
0
0
0
79
48
48
0
0
0
70
21
8
29
19
60
70
21
8
0
0
0
29
Nominačné kritéria na rok 2015
Schválené:

EYOF
Jednotlivkyňa
Družstvo
48,00 bodov alebo 18,7 bodov východzia známka
95,00 bodov

ME
Jednotlivkyňa
Družstvo
Na náradí
50,00 bodov alebo 19,5 bodov východzia známka
144,00 bodov
13,00 bodov na dvoch náradiach
13,30 bodov na jednom náradí

MS
Jednotlivkyňa
Na náradí
50,00 bodov alebo 19,5 bodov východzia známka
13,00 bodov na dvoch náradiach
13,30 bodov na jednom náradí
Preskok
Bradlá
Kladina
Prostné
Spolu
Juniorky
4,5
4,8
4,8
4,6
18,7
Seniorky
4,5
5,0
5,1
4,9
19,5
Plnenie nominačných kritérií:


Na preukázanie výkonnosti pred ME sa stanovili dva KP viď termínová listina
Plnenie nominačných kritérií môžu pretekárky plniť len na medzinárodných
pretekoch, medzištátnych stretnutiach schválených reprezentačným trénerom, Sekciou
žien a VV SGF
 Za splnenie nominačných kritérií sa považuje splnenie buď výslednej známky, alebo
východzej známky
 Reprezentačný tréner bude mať konečné slovo pri predkladaní návrhu nominácie
Schválené: VV SGF
Dňa:
10.12.2014
Pretekárky zaradené do ZCTM pre rok 2015
Kategoŕia
v 2014
Úsek
Martin Zvalo
Seniorka
ZCTM
MT
zranená
KŠG Detva
Katarína Krekáňová
Juniorka
ZCTM
MT
zranená
1999
GK Nové Zámky
Manž. Korpoví
Juniorka
ZCTM
I.
104,0
69,3
Vydureková Viktória
2001
GK ŠK UMB B. Bystrica Pýchová, Kútik
Star. žiačka
ZCTM
I.
123,0
82,2
5.
Čerňanská Viktória
2002
Slávia UK Bratislava
5
ZCTM
I.
I.
94,2
67,3
6.
Valaštiaková Veronika
2002
GK ŠK UMB B. Bystrica Pýchová, Kútik
5
ZCTM
I.
II.
103,0
73,4
7.
Takáčová Karolína
2002
Slávia UK Bratislava
5
ZCTM
I.
II.
91,5
65,4
8.
Pýchová Kristína
2003
GK ŠK UMB B. Bystrica Pýchová, Kútik
5
ZCTM
I.
115,8
82,7
9.
Simonidesová Lucia
2004
Slávia UK Bratislava
4
ZCTM
I.
89,7
64,1
10.
Smolková Katarína
2004
GK ŠK UMB B. Bystrica Anna Bullová
4
ZCTM
II.
82,9
59,1
11.
Anna Mária Hrušková
2005
KŠG Detva
Katarína Krekáňová
3
ZCTM
I.
94,0
78,3
12.
Margareta Gondová
2005
KŠG Detva
Katarína Krekáňová
3
ZCTM
II.
13.
Palinkášová Lara
2005
GK Nové Zámky
Manž. Korpoví
3
ZCTM
I.
99,6
83,0
14.
Sára Surmanová
2005
Slávia UK Bratislava
Naďa Miklóšová
3
ZCTM
I.
86,4
72,0
1.
Nina Galátová
2006
GK ŠK UMB B. Bystrica Anna Bullová
2
I.
2.
Mia Mikuštiaková
2006
GK ŠK UMB B. Bystrica Anna Bullová
2
I.
98,5
82,1
3.
Nina Kadučáková
2006
GK ŠK UMB B. Bystrica Anna Bullová
2
I.
79,5
66,3
4.
Lilian Slivoňová
2006
GK Nové Zámky
2
II.
P.č.
Meno a priezvisko
Rok nar.
Klubová príslušnosť
1.
Barbora Mokošová
1997
Slávia UK Bratislava
2.
Radka Kalamárová
1999
3.
Dominika Korpová
4.
Tréner
Naďa Miklóšová
Naďa Miklóšová
Naďa Miklóšová
VT 4-boj VT 8-boj
chorá
Testy
body
Testy
%
chorá
podmienečne
Pretekárky v sledovaní - ročníky 2006
Manž. Korpoví
Kritéria na zaradenie do úsekov
Kategória
3.
4.
5.
Staršie žiačky
Juniorky
Ženy
Výkonnostná trieda
Testy min. %
1.
1.
1.
1.
MT
MT
70
55
65
70
75
75
podmienečne
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár Jipast ženských kategórií - 1. kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
Z poverenia SGF:
4. Činovníci:
Riaditeľ:
Tajomník:
Hl. rozhodca:
Delegát SGF:
Hlásateľ:
Ved. počt. komisie:
Lekár:
Hudobný technik:
Vedúci nástupu:
Vedúci techn. čaty:
Uzávierka prihlášok:
Prihlášky zasielajte na adresu:
SGF, Junácka 6, 832 80 Bratislava, [email protected]
V opise:
[email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok nar.,
kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera /-ky
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
sa uskutoční 10. 04.2015 o 15:00
11.04.2015 o 9:00
Zabezpečí organizátor na náklady vysielajúcej zložky
5. Prihlášky:
6. Žrebovanie:
7. Technická porada:
8. Ubytovanie:
KŠG DETVA
10. - 11. 04. 2015
Gymnastická hala
Obrancov mieru 884/23 Detva
Mgr. Katarína Krekáňová
Gabriela Novosadová
PhDr.Rísová Ľubica
Mgr. Ingrid Barútová
Mária Korčoková
Mgr. Stanislav Kútik
Poliklinika Detva
Mgr. Katarína Spodniaková
Krekáňová Katarína ml.
Miroslav Potančok
27.3.2015
Trénerom a pretekárom na základe písomnej požiadavky zabezpečí
organizátor na náklady vysielajúcej zložky.
9. Cestovné:
Nominovaným rozhodkyniam hradí SGF podľa ekonomických smerníc SGF,
ostatní na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie:
Nominovaným rozhodkyniam hradí SGF podľa ekonomických smerníc SGF,
ostatní na náklady vysielajúcej zložky
11. Kancelária pretekov:
10.04.2015 : od 15:00
11.04.2015 : 8.30 - 14.00
B/ Technické ustanovenia:
12. Predpis:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie a smerníc
tohto rozpisu
13. Štartujú:
A kategórie
Kategória Ročník narodenia
1. kategória
2008-2009
2. kategória
2007
3. kategória
2006
4. kategória
2005
5. kategória
2003 - 2004
Staršie žiačky A 2002
Juniorky A
2000 - 2001
Ženy A
1999 a staršie
B kategórie
Kategória
Ročník narodenia
Najml.žiačky B
2007-2008
Mladšie žiačky B
2005-2006
Staršie žiačky B
Juniorky B
Ženy B
2002 - 2004
2000 - 2001
1999 a staršie
14. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok -odovzdá sa priprezentácii.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu /-kyňu na náklady klubu s menovitým nahlásením v prihláške. V prípade nesplnenia tejto povinnosti
zaplatí príslušný klub pri prezentácii pokutu 33,20 EUR, podľa uznes.
č.11 zo zasadnutiaVV SGF z 20.6.1999.
Štartovné:10,-EUR/pretekár /-ka
Štartovné musí byť uhradené na účet organizátora s termínom podania prihlášky. V prípade neúčasti pretekára na pretekoch z dôvodu
choroby, bude štartovné vrátené v plnej výške pri predložení lekárskeho potvrdenia.
Číslo účtu na úhradu štartovného: 1138408353/0200
15. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
16. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
17. Tituly a ceny:
Pretekárky na 1. - 3. mieste získajú medailu, diplom a vecnú cenu
18. Časový program:
PIATOK 10.04.2015
15:00-15:30 prezentácia pretekárok 5. kategórie,
15:00-15:10 technická porada, porada rozhodkýň
15:30-16:20 organizované rozcvičenie pretekárok 5. kategórie
16:30-17:20 preteky pretekárok 5.kategórie, povinný štvorboj
SOBOTA 11.04.2015
8:30-9:00 prezentácia pretekárok všetkých kategórií
9:00-9:10 technická porada, porada rozhodkýň
9:10-10:00 organizované rozcvičenie pretekárok 1.,2. ,3., a 4. kategórie
10:00-11:30 preteky pretekárok 1.,2. ,3., a 4. kategórie
11:40-12:20 organizované rozcvičenie 5.kat., st.ž A, jun.A, ženy A
12:30-12:40 vyhlásenie výsledkov pretekárok 1.,2. ,3., a 4. kategórie
12:50-14:00 preteky 5.kat.,st.ž.A,jun.A, ženy A
14:10-14:20 vyhlásenie výsledkov pretekárok 5.kat., st.ž A, jun.A, ženy A
14:30-15:30 organizované rozcvičenie pretekárok všetkých "B" kategórii
15:30-17:00 preteky všetkých "B" kategórii
17:15-17:30 vyhlásenie výsledkov všetkých "B" kategórii
17:30
porada trénerov a rozhodkýň - vyhodnotenie súťaží
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizačné pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom programe podľa
počtu pretekárok.
20. Doping:
Zakázaný
21. Nominácia rozhodcov:
10.4.2015 : Hl. rozhodkyňa: Rísová Ľubica
11.4.2015 : Hl. rozhodkyňa: Rísová Ľubica
Náradie
D1/E1
D2/E2
Kremnická
Suchá
Preskok
Cerovská
Korpa
Bradlá
Galátová
Kotríková
Kladina
Kotuličová
Pavlíčková
Prostné
Ješková,
Štechová
Náhradníčky:
22. Výsledky:
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň
súťaže, Se SGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
Vedúci počtárskej komisie a hlavný rozhodca sú povinní uviesť
do výsledkovej listiny splnenie VT
V prípade neúčasti rozhodky/rozhodcu na pretekoch je potrebné sa včas ospravedlniť za účelom oslovenia náhradníčky /-ka a nahlásenia do sociálnej poisťovne.
Mgr. Stanislav Kútik
predseda sekcie žien ŠG
Mgr. Ján Novák
prezident SGF
Mgr.Katarína Krekáňová
riaditeľka pretekov
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Slovenský pohár JIPAST ženských kategórií - 2.kolo
Memoriál Gejzu Puškáša
ROZPIS
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Gymnastický Klub Nové Zámky
22.-23.05.2015
Gymnastická hala na Sihoti, Nové Zámky
Riaditeľ:
PaedDr. Eleonóra Kotrecová
Tajomník:
Ing. Róbert Korpa
Hl. rozhodca:
Ing. Zuzana Cerovská
Delegát SGF:
Mgr. Stanislav Kútik
Hlásateľ:
Ing. Monika Solárová
Ved. počt. komisie:
JUDr. Kristína Slivoňová
Lekár:
MUDr. Peter Frey
Hudobný technik:
Filip Kalina
Vedúci nástupu:
Laura Tomanová
Vedúci techn. čaty:
Ing. Daniel Košťál
Z poverenia SGF:
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
9.5.2015
Prihlášky zasielajte na adresu:SGF, Junácka 6, 83280 BA, [email protected]
V opise na:
[email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok narodenia,
kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera /-ky
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
6. Žrebovanie:
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok a bude zverejnené na web stránke SGF
7. Technická porada: Uskutoční sa v klubovni GK Nové Zámky 22.05. o 16:00 a 23.5. o 9:00 hod.
8. Ubytovanie:
nominované rozhodkyne:
na náklady SGF z 16.-17.05.2014 - 1 noc
pretekárky a tréneri:
na náklady vysielajúceho klubu
Možnosti ubytovania:
Športhotel Nové Zámky (vedľa haly), kontakt: www.sporthotel.nza.sk, tel.: 035/6423091
Hotel Korzo Nové Zámky (v centre), kontakt: www.hotelkorzonz.sk, tel.: 035/6408932
9. Cestovné:
Rozhodkyniam hradí SGF podľa Smerníc SGF
Pretekárky a ich tréneri na náklady vysielajúceho klubu
10. Stravovanie:
nominované rozhodkyne:
podľa smerníc SGF
Pretekárky a ich tréneri na náklady vysielajúceho klubu
11. Kancelária pretekov:
otvorená 22.05. od 15:00-16:00 a 23.5. od 8:00-9:00 hod.
B/ Technické ustanovenia:
12. Predpis:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie a smerníc tohto rozpisu
13. Štartujú:
kategória
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
5. kategória
St. žiačky A
Juniorky A
Ženy A
A kategórie
roč. narodenia
2008- 2009
2007
2006
2005
2003 - 2004
2002
2000-2001
1999 a staršie
kategória
B kategórie
roč. narodenia
najmladšie žiačky B
mladšie žiačky B
2007 - 2008
2005 - 2006
staršie žiačky B
juniorky B
ženy B
2002 - 2004
2000-2001
1999 a staršie
Kritériá štartu: ostaršenie pretekárok je neprípustné
14. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekár.prehliadka nie staršia ako 1 rok odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu /-kyňu na náklady klubu s menovitým nahlásením v prihláške. V prípade nesplnenia tejto povinnosti
zaplatí príslušný klub pri prezentácii pokutu 33,20 EUR
Štartovné: 10,- EUR/pretekárka
Štartovné musí byť uhradené na účet organizátora s termínom podania prihlášky. V prípade neúčasti
pretekára na pretekoch z dôvodu choroby, bude štartovné vrátené v plnej výške pri predložení
15. Oblečenie:
16. Protesty:
17. Tituly a ceny:
lekárskeho potvrdenia
Číslo účtu na úhradu štartovného: 20530172/0200
Podľa pravidiel FIG
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
Pretekárky na 1. - 3. mieste obdržia diplom, medailu a vecnú cenu.
18. Časový program: PIATOK
SOBOTA
22.5.2015
15:00 - 16:00
16:00
16:00 - 16:40
16:45 - 17:45
23.5.2015
8:00 - 9:00
9:00 - 9:20
9:10-10:00
10:00-11:30
11:40-12:20
12:30-12:40
12:40-13:50
14:00-14:40
14:40-14:50
14:50-16:20
16:35
prezentácia pretekárok 5.kategórie
technická porada, porada rozhodcov
organizované rozcvičenie pretekárok 5. kategórie
preteky 5.kategórie, povinný štvorboj
prezentácia pretekárok všetkých kategórií
technická porada, porada rozhodcov
organizované rozcvičenie pretekárok 1., 2., 3. a 4. kategórie
preteky pretekárok 1., 2., 3. a 4. kategórie
organizované rozcvičenie pretekárok 5. kat., st.ž.jun.a sen."A"
vyhlásenie výsledkov pretekárok 1., 2., 3. a 4. kategórie
preteky pretekárok 5. kat., st.ž.jun.a sen."A"
organizované rozcvičenie pretekárok "B"
vyhlásenie výsledkov pretekárok kategórií 5.kat., st.ž.jun.a sen."A"
preteky pretekárok "B"
vyhlásenie výsledkov pretekárok "B"
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom
programe podľa počtu prihlásených pretekárok
C/ Záverečné ustanovenia:
Zakázaný
22.5.2015, piatok:
Zuzana Cerovská
23.5.2015, sobota: hl.rozh.: Zuzana Cerovská
Náradie
D1/E1
D2/E2
Preskok
Galátová
Kotríková
Bradlá
Kotuličová
Pavlíčková
Kladina
Rísová
Ješková
Prostné
Ľuptáková
Šišková
Náhradníčky:
Perašínová, Bočková
V prípade neúčasti rozhodkyne na pretekoch je potrebné včas sa ospravedlniť
predsedníčke rozhodcovskej komisie p. Šiškovej a na Se SGF p. Barútovej za účelom
oslovenia náhradníčky a nahlásenia do sociálnej poisťovne
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň
súťaže, Se SGF uverejní výsledky na www.stránke
Vedúci počtárskej komisie a hlavný rozhodca sú povinní uviesť
do výsledkovej listiny splnenie VT.
19. Doping:
20. Nominácia rozhodýň:
21. Výsledky:
Mgr. Stanislav Kútik
Predseda Sekcie žien SGF
PaedDr. Eleonóra Kotrecová
Riaditeľka pretekov
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Download

Spravodaj 1/2015 Športová gymnastika ženy