Bratislavský samosprávny kraj
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/2014
Športové gymnázium, Ostredková 10 , 821 02 Bratislava
Predkladá:
Mgr.Vladimír Paulik
riaditeľ školy
pečiatka školy a podpis
1
Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Fax:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Zriaďovateľ:
Športové gymnázium
Ostredková 10, Bratislava
02/43 42 25 95 priama linka
02/43 42 03 05 ústredňa
02/43 42 58 37
www.sportgymba.sk
[email protected]
[email protected]
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
zástupca riaditeľa školy
vedúca ŠJ
Meno a priezvisko
Dr. Miller Vladimír
RNDr. Marákova Edita – teoretické vyučovanie
Mgr. Paulik Vladimír – športová príprava
Máleková Iveta
Rada školy
Rada školy pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava je
ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Ustanovenie nového zloženia Rady školy pre roky 2012 – 2016 uskutočnilo
sa dňa 30. 10. 2012.
Členovia Rady školy
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za
Margita Lauermannová
Martin Zvalo
Ján Lopú
Ivana Welterová
Martina Mokrá
Eduard Štamm
David Šramko
Vladimír Sloboda
Ivo Nesrovnal
Juraj Kadnár
Dušan Pekár
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
pedagogických pracovníkov - učiteľov
pedagogických pracovníkov - trénerov
nepedagogických pracovníkov školy
rodičov
rodičov
rodičov
žiakov
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2013/2014 pri Športovom
gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava
októbra 2013:
-
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
2
školy za šk. rok 2012 / 2013,
- infomácia o novom školskom roku 2013/2014 a personálnom
zabezpečení pedagogického procesu,
- plán výkonov pre šk. rok 2014/2015, termín konania prijímacích skúšok a
kritéria pre prijatie na štúdium,
- rôzne.
28. apríla 2014:
- predstavenie nových členov RŠ – poslancov Bratislavského
samosprávneho kraja
- informácia o prebiehajúcom školskom roku 2013/2014
- príprava a priebeh maturitných skúšok 2014
- informácia o výsledkoch prijímacieho konania pre šk. r. 2014/2015
- návrh plánu výkonov – počet tried a žiakov pre šk. r. 2015/2016
- rôzne
11.júna 2014:
- výberové konanie na miesto riaditeľa školy
- poďakovanie V. Millera členom Rady školy za pomoc škole
Poradné orgány riaditeľa školy :
- Vedenie školy
- Pedagogická rada
- Trénerska rada
Predmetové komisie a športové sekcie :
- predmetové komisie :
slovenského jazyka a literatúry,
anglického jazyka,
nemeckého a ruského jazyka,
matematiky a fyziky,
chémie, biológie a geografie,
dejepisu, náuky o spoločnosti, základov športovej prípravy
a výchovných predmetov.
- športové sekcie :
atletiky,
džuda,
gymnastiky,
plávania,
volejbalu,
zápasenia,
športových hier (futbal, hokej, hádzaná, florbal),
rôzne športové odvetvia.
3
Poradné komisie: štipendijná, inventarizačná, úrazová, stravovacia.
Každá z uvedených zložiek má svoj harmonogram zasadnutí vyplývajúci
zo znenia Organizačného a Pracovného poriadku školy, z ktorých sa vyhotovujú
zápisnice.
Členovia vedenia školy sa zúčastňujú na zasadnutiach komisií v zmysle
Organizačného poriadku školy podľa svojich vyčlenených kompetencií.
Počet žiakov školy v školskom roku 2013/2014
Gymnázium 4 – ročné
Stav k 15. 9. 2013
Ročník
Počet
tried
Stav k 31. 8. 2014
Počet žiakov
Z
toho
Integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho Integrovaných
1.
1
32
1
1
29
1
2.
1
23
0
1
24
0
3
2
36
1
2
36
1
4.
1
18
0
1
18
0
spolu
5
109
1
5
107
2
Počet žiakov
Z toho Integrovaných
Gymnázium 8-ročné
Stav k 15. 9. 2013
Ročník
Počet
tried
Stav k 31. 8. 2014
Počet žiakov
Z
toho
Integrovaných
Počet
tried
1.
1
28
0
1
28
0
2.
1
19
1
1
19
1
3
1
14
0
1
15
0
4.
1
21
0
1
21
0
5.
0
0
0
0
0
0
6.
1
19
0
1
20
0
7.
1
28
1
1
29
1
8.
1
22
1
1
21
1
Spolu
7
151
3
7
153
3
4
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov o prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:
Do ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
prímy
I.
Počet žiakov,
ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
Počet žiakov
úspešných
v prijímacom
konaní
Počet prijatých
žiakov
30
77
30
68
28
60
34
98
Z
toho
prijímacej
skúšky
bez
0
0
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník
Počet
žiakov
tercia
I. A
1
3
II. A
III.A
III.B
3
1
2
prijatých
Z ktorej školy
Gymnázium Jihlava
Gymnázium Jura Hronca BA, Šport. gymnázium
Bernolákovo, Súkromná športová stredná odborná škola
Bratislava
Športové gymnázium – Košice, Trnava ,Trenčín
Gymnázium Metodova, Bratislava
Gymnázium
Hubeného,
Bratislava;
Gymnázium
Pankúchova, Bratislava
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
8-ročné štúdium
príma
SJ AJ Nj D
M
F
Bi
Ge Etv Hv Vv Š.pr CH INF ON
RJ
2,00 2,21 1,65 1,93 2,61 1,68 2,21 1,71 A 1,54 1,00 1,00 1,93 1,29 1,14 2,09
Pr.tr
1,72
sekunda
SJ AJ Nj D
M
F
CH Bi Ge Etv Hv Vv Š.pr. INF TECH ON
2,26 2,58 2,08 1,84 2,79 2,26 2,26 2,26 2,11 A 1,00 1,00 1,05 1,63 1,26 1,32
Pr.tr
1,88
tercia
SJ AJ Nj D
M
F
CH Bi Ge Etv Vu Š.pr. INF ON
2,93 2,60 2,93 2,47 2,87 2,20 2,80 2,27 2,27 A 1,00 1,00 1,20 1,00
Pr.tr
2,14
kvarta
SJ AJ Nj D
M
F
CH Bi Ge Etv Vu Š.pr. INF ON
2,50 2,80 2,85 2,80 3,15 2,95 2,55 2,30 2,55 A 1,75 1,05 1,45 2,10
Pr.tr
2,37
sexta
SJ AJ NJ Rj D
M Bi
F
CH Ge Etv Š.pr. ZŠP
3,10 3,50 3,83 1,75 3,40 3,00 2,60 3,80 3,40 3,30 A 1,40 3,60
Pr.tr
2,93
septima
Sj
AJ
NJ
RJ
D
NAS M
F
CH Bi
Ge Š.pr. AJK SVS SEG ZŠP
Pr.tr
5
2,86 2,92 3,17 2,29 2,69 2,00 3,23 3,00 3,15 2,92 2,15 1,77 2,69 2,00 2,75 3,00
2,58
oktáva A
SJ AJ NJ Rj NAS M
F
Bi
Š.pr. ZŠP KAJ DES SVS MAC SEB
3,00 3,06 3,20 3,20 3,35 3,29 3,41 3,00 1,76 1,93 2,81 2,00 3,67 3,00 3,60
Pr.tr
2,97
4 – ročné štúdium
I.A
SJ AJ NJ Rj D
M INF F
CH Ge UMK Etv Š.pr. BIO
3,25 3,22 3,04 2,86 3,25 3,56 2,69 3,84 2,97 3,28 1,63 A 1,19 3,44
Pr.tr
2,94
II.A
SJ AJ NJ UMK D
M F
CH Bi Ge Etv. Š.pr. ZŠP INF RJ
3,52 3,29 3,42 1,71 3,48 3,71 3,76 3,48 3,48 3,00 A 1,00 2,76 2,19 3,11
Pr.tr
2,98
III.A
SJ AJ NJ RJ D
ON M
F
CH Bi Ge Š.pr. AJK INF SVS ZŠP UMK MAC SEB SEG Pr.tr
2,92 2,77 3,4 2,00 3,08 2,31 3,69 3,31 3,38 2,85 2,15 1,08 2,75 1,65 2,14 2,56 1,46 2,5 3,00 3,5 2,58
III.B
SJ AJ NJ RJ D
ON M
F
CH Bi Ge Š.pr. AJK INF SVS ZŠP UMK SEB MAC SEG Pr.tr
3,37 3,37 3,08 2,71 3,05 3,16 3,74 3,53 3,21 3,16 3,21 1,06 3,93 2,00 3,00 3,14 2,00 3,00 3,5 3,17 3,03
IV.A
SJ AJ NJ RJ ON M UMK Š.pr. ZŠP AJK SEB SEG MAC SVS
2,77 2,92 3,25 2,00 2,38 2,92 1,31 1,31 2,08 3,00 3,00 1,00 2,50 3,50
Pr.tr
2,45
Maturitné skúšky
Športové gymnázium
Počet žiakov prihlásených
na maturitné skúšky
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali
ÚFIČ MS
Počet žiakov, ktorí úspešne
vykonali maturitné skúšky
Počet žiakov, ktorí mali
povolené opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí mali
povolené opakovať celú MS
(reprobovaní)
Priemer na ÚFIČ
33
2
31
29
1
1
2,14
6
Externá časť maturitných skúšok
Predmet
Počet žiakov
prihlásených
na
maturitné
skúšky
anglický jazyk
matematika
nemecký jazyk
slovenský jazyk
31
5
1
33
Ø
z toho žiakov
písalo v SR v
EČ
%
MS
úroveň
B2
29
61,5
5
1
54,3
31
Ø
žiakov
školy v
%
úroveň
B2
50,98
Ø
žiakov
v SR v
%
bez
úrovne
Ø
žiakov
školy v
%
bez
úrovne
61
45,32
74,6
63,58
25
Percentuálna úspešnosť maturitných skúšok: 93,5 %
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2013/2014
Trieda
príma – sexta
septima-oktáva
I. - IV. ročník
Študijný odbor, zameranie
7902 J- 77-šport
7902 5-77-šport
7902 J-77- šport
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických zamestnancov
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických zamestnancov
Z toho:
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg*
- upratovačky, vrátnik, školník,
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci
55
39
39
16
7
5
4
55
Počet zamestnancov SŠ spolu
39
Z toho pedagogických
7
Zoznam pedagógov a ich aprobácia:
Učitelia:
Belaňová Elena, Mgr.
Biľová Agnesa, Mgr.
Čičmancová Silvia, Mgr.
Dolinská Eva, RNDr.
Gejdošová Tatiana, Mgr.
Hoppeová Jana, PaedDr.
Kováčová Božena, Mgr.
Krasseltová Jaroslava, PhDr. CSc.
Doležalová Miroslava, Mgr.
Lauermannová Margita, PaedDr.
Lichtmanová Jana, Mgr.
Malá Viera, Mgr.
Maráková Edita, RNDr. zást. riad.
Matoušková Zuzana, PaedDr.
Miller Vladimír, PaedDr, riad. školy
M-F
Sj-Aj
Sj-Etv.
Bi-Ch
D-On
M-G
Bi-Ch
D-Fil.-Nj
Sj-Nj
Sj-On
Tv-G
Bi-Ch
M-F
Nj-Rj-TV
Tv-odbor
Ondrejkovičová Mária, PaedDr.
Pastirčáková Helena, Mgr.
Paulik Vladimír, Mgr. zást. riad.
Račková Zuzana, Mgr.
D-Etv
Sj-On
Tv-Bv
Aj
Opremčáková Linda, Mgr.
SJ – D
Svoboda Boris, Mgr.
Rj-Et
Školárová Ľudmila, Mgr.
Aj - TV
Talová Dana, Mgr.
Vašková Beáta, Mgr.
Wolfová Dana, RNDr.
M- F
F-Ch
M-G
Tréneri:
Gerboc Jozef, Mgr .
Hanuláková Gabriela, Mgr
Konečný Jozef, Mgr.
Machová Alica, Mgr.
Augustínová Jana, PaedDr.
Miklošová Nadežda, PaedDr.
Mikuška Karol, Mgr.
Paláriková Katarína, Mgr.
Poľanská Renáta, Mgr.
Révayová Elena, Mgr.
Zvalo Martin, Mgr.
Krnáč Jozef, Mgr.
Neckár Jaroslav, Mgr.
Podhorná Eva Mgr.
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2013/2014
Predmet
slovenský jazyk
anglický jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
etická výchova
matematika
fyzika
chémia
informatika
náuka o spoločnosti
geografia
biológia
dejepis
základy športovej prípravy
športová príprava
výtvarná výchova
hudobná výchova
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
0
1
1
0
4
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
8
TV - O
TV - O
TV – O
TV – O
TV - M
TV - O
TV – O
TV - Bio
TV - BV
TV - BV
TV – O
TV – O
TV - O
TV - ON
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v školskom roku
2013/2014
Forma vzdelávania
špecializačné
semináre
organizované MPC
semináre
organ.
Národným
šport.
centrom
inovačné
aktualizačné štúdium
príprava
na
2.
atestáciu
kvalifikačné
Počet
vzdelávajú
cich
0
12
Priebeh vzdelávania /počet
ukončilo
pokračuje
0
začalo
0
12
13
13
17
4
17
4
0
1
0
1
0
0
0
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
Vyhlásenie desiatich najúspešnejších športovcov
školy
Vyhlásenie desiatich najlepších žiakov školy
Stretnutie piatich športových škôl v atletike
Ostrava, Brno, Trenčín, Nitra, Bratislava
Organizácia krajského kola vo vedomostnej súťaži
o olympizme
Obvodné a krajské kolá ZŠ a SŠ v atletike
vo volejbale a cezpoľnom behu,
Vianočná cena Vitalu v atletike
Memoriál Antona Ihringa - atletika
Deň zeme, čistota okolia, zber odpadu
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Športové súťaže
v atletike, vo volejbale,
v ľadovom hokeji, florbale a hokejbale
Olympijský festival detí a mládeže
Výtvarná súťaž – Prečo som na svete rád
Beseda o problematike Fair – play
s p. K. Ráczovou, ambasádorkou Slovenska pri
EOV
12. ročník Národného dňa čistoty športovísk
a rekreačných areálov – SOV
Deň narcisov
Beh olympijského dňa
Terénne práce zamerané na spoznávanie rastlín
a živočíchov
Prezentácia športových sekcií na akcií – Dotkni
sa hviezd
Návšteva výstavy A. Muchu – Cesta ku sláve
Návšteva Európskeho domu a Národnej banky
SR
Beseda s olympionikmi na FTVŠ - UK
Návštevy divadelných predstavení v SND, RND
a na Novej scéne
Akcia pre deti z Detského domova v Bernolákove
Návšteva podujatí – v SNM, v SNG, exkurzia
v Mestskej knižnici, Bratislavský hrad
Bibiana – zvukofónia a BIB
Návšteva centra vedeckotechnických informácií Veda pre všetkých – interaktívne hry
Exkurzie do Brna, Viedne, Schlosshofu , Krajské a celoslovenské kolo vedomostnej
Osvienčimu a Banskej Štiavnici
súťaže o olympizme
Mikulášska akcia
Prezentácia školy na akcií – Deň župných škôl
Botanická záhrada – spoznávanie drevín
Tematicko - poznávací zájazd do Paríža
Filmové predstavenie ku Dňu študentstva
9
Dosiahnuté výsledky v športových súťažiach
Medzinárodné súťaže
II. olympijské hry mládeže
Veronika JANČOVÁ – futbal 4. miesto
Igor TAKÁČ– športová gymnastika 11. miesto-viacboj,
11.miesto kruhy, 12. miesto kôň
Majstrovstvá sveta, Majtrovstvá Európy, Európsky pohár juniorov a kadetov
Rebecca ŠRAMKOVÁ – tenis 2. miesto ME do 18 r. družstvá
Martin ANTOL – quadratlon, 3. miesto MSJ, 3. miesto MEJ
Richard MACÚŠ – vodný slalom 4. miesto K1 MEJ, 4. miesto
hliadky MSJ, 6. miesto K1 MSJ
Richard ŠIKYŇA – motokros 8. miesto MEJ
Christián PAVLAS - ľadový hokej 8. miesto MS do 18. rokov
Martin KVETKO – zápasenie 13. miesto MSK
Samuel POTANČOK – športová gymnastika MEJ - účasť
Maximilián SLEZÁK – atletika MSJ - účasť
Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy seniorov
Jaroslav JANUS – ľadový hokej, 8. miesto na MS
Barbora MOKOŠOVÁ – športová gymnastika, 19. viacboj ME
Ivan VARGOVSKÝ – športová gymnastika, účasť ME
Počet medailových umiestnení v domácich majstrovských súťažiach:
I.
atletika
džudo
gymnastika
plávanie
zápasenie
volejbal
10
9
12
1
8
2
II.
5
6
9
1
2
1
III.
4
7
7
1
1
1
10
Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Termín
začatia Termín ukončenia
realizácie projektu
realizácie projektu
Zvyšovanie kvality
vzdelávania na
základných a stredných
školách s využitím
elektronického
testovania
Recyklačný projekt
01.01.14
31.12.15
Národný
ústav
certifikovaných meraní
vzdelávania
september 2010
trvalé
Asekol
s.r.o.
SK,
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť
Štátnou školskou inšpekciou.
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy:
Na vyučovanie jednotlivých predmetov sú zriadené odborné učebne
s potrebným vybavením a možnosťou výučby viacerých predmetov. Súčasťou
vybavenia školy je školská jedáleň a telocvičňa.
V šk. r. 2013/2014 sa pokračovalo v
maľovaní chodieb a tried školy
z vlastných finančných zdrojov, ktoré budú určujúcim faktorom pri realizácii
týchto prác aj v nasledujúcom školskom roku.
Mnohoročným problémom je nevhodná dislokácia školy, spôsobujúca
nedostatok vhodných športových objektov, v ktorých sa realizuje tréningový
proces žiakov školy. Zvyšujúca sa finančná náročnosť za prenájmy športových
objektov sú limitujúcim faktorom ďalšej činnosti.
Škola má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre eventuálnu výstavbu
potrebných špecializovaných zariadení v areáli školy pre športovú gymnastiku,
zápasenie a džudo. Realizáciou výstavby týchto objektov by sa vynaložené
finančné náklady v porovnaní so súčasnými finančnými nákladmi za prenájom
tréningových priestorov časom vrátili a výrazne by sa skrátilo aj cestovanie
žiakov, pretože tréningový proces by sa realizoval priamo v sídle školy.
11
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Správa o hospodárení školy – pozri príloha č. 1
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:
Obnova odbornej učebne informatiky (rekonštrukcia vnútorného vybavenie
novými počítačmi a notebookmi, rozvody a pod.) – cieľ splnený
Vytvoriť všestranné podmienky pre potenciálnych kandidátov, účastníkov
na II.OH mládeže, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy seniorov,
juniorov, kadetov – cieľ splnený, pozri športové úspechy.
V súvislosti s uskutočnením Vedomostnej súťaže stredných škôl
o olympizme – vyhlasovateľ SOV, organizačne zabezpečiť regionálne kolo a
v prípade priameho postupu do celoštátneho finále, pripraviť vybraných žiakov
školy pre úspešnú prezentáciu – cieľ splnený.
Organizačné zabezpečenie a realizácia regionálnych a krajských súťaží
v atletike, v cezpoľnom behu, vo volejbale ZŠ a SŠ – cieľ splnený.
Organizačné zabezpečenie súťaže piatich športových škôl Ostrava, Brno,
Trenčín, Nitra, Bratislava v atletike – cieľ splnený.
V spolupráci so športovými zväzmi a klubmi vytvárať podmienky
na individuálny prístup k špičkovým športovcom, reprezentantom SR, v súlade
s ich prípravou na významné športové podujatia – cieľ splnený.
Zapojenie žiakov školy do výtvarnej súťaže organizovanej SOV pri
príležitosti konania ZOH Soči 2014 – cieľ splnený.
Maľovanie chodieb a šatní hlavnej budovy školy, podmienené vlastnými
finančnými zdrojmi – priebežne realizované.
Skultúrnenie interiéru školy vlastnou kvetinovou výzdobou a športovými
postermi, vydanými SOV – cieľ splnený.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Príčinou viacročného klesajúceho trendu počtu žiakov školy sú slabšie
populačné ročníky v ostatnom čase, ako aj vysoký počet štátnych, cirkevných
a súkromných gymnázií v Bratislavskom kraji. Realitou tejto skutočnosti bolo
rozviazanie pracovného pomeru s 1 trénerkou k 30. 06. 2014.
Ukazuje sa však, že intenzívnou propagáciou našej školy v šk. r. 2013/2014
dochádza k nárastu záujmu rodičov o tento typ školy, predovšetkým v osemročnom štúdiu. Zároveň konštatujeme pomerne veľký záujem rodičov i žiakov
I. stupňa základných škôl, o možnostiach navštevovať našu školu. Ide o tzv.
„ranné športy“ detí (plávanie, gymnastika, tenis, krasokorčuľovanie a pod.)
Obdobne môžeme konštatovať zvýšený záujem uchádzačov o štvorročné
štúdium, čo sa prejavilo pomerne veľkým počtom žiakov v rámci prijímacieho
konania, po dlhšom období boli naplnené dve triedy prvého ročníka.
Výrazné obmedzenie možností realizácie tréningového procesu, ovplyvnili
slabšie športové výkony našich žiakov v porovnaní s predchádzajúcim
školským rokom na súťažiach doma i v zahraničí.
12
Študijné výsledky našich žiakov sú porovnateľné s klasickými gymnáziami
v Bratislave, resp. v SR, aj napriek športovej vyťaženosti, telesnej a duševnej
únavy. Slabšie študijné výsledky častejšie dosahujú tí žiaci, ktorých prospech
bol slabší aj na základnej škole.
Viacročným problémom je neadekvátny prístup niektorých rodičov, ktorých
deti sú prijaté na štúdium na našej škole po úspešnom absolvovaní talentových
skúšok /mesiac apríl/. Po absolvovaní prijímacieho konania na klasické
gymnáziá /mesiac máj/ rušia prijatie svojich detí na našu školu. Tento problém
je výrazný predovšetkým v oblasti 4-ročného štúdia.
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium:
Z 29 študentov, ktorí ukončili v šk. r. 2013/2014 štúdium v našej škole
maturitnou skúškou, 20 pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku
t.j. 68,9 % a 2 v zahraničí, t.j. 6,9 %.
Päť študentov sa venuje športovej kariére na profesionálnej úrovni, t.j. 17,3 %,
a dvaja študenti sa neprihlásili na vysokoškolské štúdium, t.j. 6,9 %.
Ďalšie informácie o škole:
Spolupráca s partnerskými organizáciami:
FTVŠ UK – naša škola je školiacim pracoviskom pre poslucháčov fakulty,
ktorí pod vedením našich trénerov /atletika, džudo, volejbal, zápasenie/
absolvujú povinnú pedagogickú prax.
Pedagogická fakulta UK, Prírodovedná fakulta UK – spolupráca v oblasti
realizácie odbornej praxe poslucháčov fakúlt.
Rezortné strediská štátnej športovej reprezentácie - Centrum akademického
športu MŠVVaŠ SR, MV SR a MO SR, v ktorých sú zaradení najlepší
športovci, reprezentanti Slovenska i športovci z radov študentov školy.
Slovenský olympijský výbor – žiaci a pedagógovia školy sa pravidelne
zúčastňujú na podujatiach, ktoré zabezpečujú organizačne alebo sú ich
aktívnymi účastníkmi.
Žiaci našej školy reprezentujú Slovensko a Bratislavský samosprávny kraj
na rôznych podujatiach doma i v zahraničí. Organizačne zabezpečujeme
športové podujatia pre rôzne organizácie.
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:
Vzhľadom na špecifické zameranie školy nie je ich možné vždy realizovať
v plnom rozsahu.
Voľno časové aktivity školy:
V šk. r. 2013/2014, podobne ako v predchádzajúcich školských rokoch, neboli
realizované v plnom rozsahu z dôvodu účasti žiakov na dvojfázových
tréningoch: 1. fáza pred začiatkom vyučovania od 8.00 – 10.00, 2. fáza
13
po ukončení vyučovania, rôzne od 15.00 – 18.00, prípadne v neskorších
večerných hodinách podľa veku študentov a možností prenájmov jednotlivých
športových objektov.
Napriek tejto skutočnosti pedagógovia školy v šk. r. 2013/2014 pravidelne
organizovali pre žiakov školy návštevy kultúrnych a vzdelávacích podujatí i
exkurzie doma i v zahraničí.
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom:
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia uhrádzajú náklady
spojené s realizáciou sústredení a súťaží na Slovensku i v zahraničí, s nákupom
športového vybavenia a materiálu pre svoje deti, poskytujú rôzne sponzorské
príspevky, finančné či vecné dary, pri realizácii školských podujatí, resp.
na nákup učebných pomôcok a športových potrieb.
Sťažnosti zo strany rodičov v šk. r. 2013/14 sa nevyskytli .
14
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2013/2014
Vymeškané hodiny 2013/2014
Ospravedlnené
Počet
Trieda
príma
sekunda
tercia
kvarta
sexta A
septima A
oktáva A
I.A
II.A
III.A
III.B
IV.A
spolu
celkový
priemer hodiny
Neospravedlnené
hodiny
počet
na
hodín
priemer
žiakov hodín
žiaka
spolu
na žiaka
hodiny spolu
28
963
34,39
960
34,28
3
19
949
49,94
932
49,05
17
15
662
44,13
645
43
17
21
1165
55,48
1129
53,76
36
20
563
28,15
486
24,3
77
29
744
25,66
710
24,49
34
21
597
28,42
509
24,23
88
29
1603
55,28
1558
53,72
45
24
545
22,71
506
21,08
39
15
440
29,33
404
26,93
36
21
983 46,81
885
42,11
98
18
691
38,39
666
37
25
260
9365
36,02
8850
34,04
515
priemer na
žiaka
0,11
0,89
1,13
1,72
3,85
1,17
4,19
1,56
1,63
2,4
4,7
1,39
1,98
Poznámka: V údajoch o absencii žiakov sú zrátané vymeškané hodiny
z teoretického vyučovania i z tréningového procesu.
Počet neprospievajúcich žiakov:
z jedného predmetu - 22 žiakov,
z dvoch predmetov - 12 žiakov,
z viac predmetov - 5 žiakov.
Výchovné opatrenia
Pochvaly
Pochvala udelená riaditeľom školy za výborné športové výsledky – 15 žiakov.
Pochvala udelená triednym učiteľom za športové úspechy – 17 žiaci.
Pochvala udelená triednym učiteľom za študijné výsledky – 8 žiakov.
Pokarhania
Pokarhanie udelené riaditeľom školy za závažné porušovanie VPŠ – 4 žiaci .
Pokarhanie udelené triednym učiteľom za porušovanie VPŠ - 7 žiakov.
Znížená známka zo správania
na druhý stupeň – 19 žiakov,
na tretí stupeň – 4 žiaci,
na štvrtý stupeň – 6 žiakov.
15
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Mgr. Vladimír Paulik – riaditeľ školy
RNDr. Edita Maráková – zástupkyňa riaditeľa pre vyučovací proces
Mgr. Karol Mikuška – zástupca riaditeľa pre tréningový proces
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006.
3. Koncepcie rozvoja Športového gymnázia, Ostredková 10, Bratislava
na roky 2009 – 2014.
4. Plánu práce Športového gymnázia, Ostredková 10, na školský rok
2013/2014.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií
a športových sekcií školy,
6. Informácie o činnosti Rady školy pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10.
7. Ďalšie podklady:
a. študijné výsledky žiakov školy v šk. r. 2013/2014,
b. výsledky maturitných skúšok 2014,
c. športové výsledky dosiahnuté na medzinárodných a domácich
podujatiach,
d. výsledky z oblasti hospodárenia školy v r. 2013.
16
Prerokované:
- v pedagogickej rade školy dňa 21. októbra 2014
- v trénerskej rade školy dňa 16. októbra 2014
Stanovisko rady školy
Rada školy pri Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava berie
na vedomie a
odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako
zriaďovateľovi Športového gymnázia, Ostredková 10 v Bratislave, schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2013/2014.
Prerokované 28. októbra 2014
PaedDr. Margita Lauermannová
predsedníčka Rady školy
pri Športovom gymnáziu
Ostredková 10, Bratislava
17
Stanovisko zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Športového gymnázia
Ostredková 10 v Bratislave, schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014.
Bratislava
Ing. Pavol Frešo
predseda
18
Download

mestská časť bratislava - elektronický systém školy Športové